Tài liệu Giáo án mĩ thuật 7 chuẩn ktkn_bộ 1

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n MÜ thuËt khèi 7 TiÕt 1, Bµi 1:Thêng thøc mü thuËt: S¬ lîc vÒ mü thuËt thêi trÇn (1226-1400) I. Môc tiªu bµi häc: - Qua bµi häc HS hiÓu vµ n¾m b¾t ®îc mét sè kiÕn thøc chung vÒ MT thêi TrÇn.ThÊy dîc sù kh¸c nhau gi÷a mÜ thuËt thêi trÇn víi nÒn mÜ thuËt cña c¸c thêi k× tríc ®ã. - HS sÏ cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ truyÒn thèng NT d©n téc , biÕt tr©n träng vµ yªu quý vèn cæ cña cha «ng ®Ó l¹i. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - Tranh minh häa trong §DDH vÒ mét sè c«ng tr×nh kiÕn tróc t¸c phÈm MT thêi TrÇn - Su tÇm thªm mét sè tranh ¶nh liªn quan ®Õn MT thêi TrÇn ®· in trong s¸ch, b¸o, t¹p chÝ. 2. Häc sinh : - Su tÇm t liÖu vµ h×nh ¶nh vÒ bµi häc . 3. Ph¬ng ph¸p d¹y häc: - Ph¬ng ph¸p trùc quan. - Ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p. - Ph¬ng ph¸p lµm viÖc theo nhãm. III. TiÕn tr×nh d¹y - häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sÜ sè líp. 2. KiÓm tra bµi cò: (2') - KiÓm tra sù chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp cña HS. 3. Bµi míi: - Giíi thiÖu bµi: (1') ViÖt Nam ®îc biÕt ®Õn lµ mét trong nh÷ng c¸i n«i cña sù ph¸t triÓn loµi ngêi, lÞch sö d©n téc g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña lÞch sö mÜ thuËt d©n téc ®ã . H·y cïng Trong ch¬ng tr×nh m«n lÞch sö , c¸c em d· dîc lµm quen víi nÒn mÜ thuËt cña Thêi Lý, thêi k× ®Çu tiªn khi x©y dùng ®Êt níc víi nh÷ng c«ng tr×nh kiÕn tróc cã quy m« to lín,..... Trong bµi häc h«m nay chóng ta sÏ cïng ®i t×m hiÓu vµi nÐt vÒ mÜ thuËt thêi TrÇn ®Ó thÊy ®îc sù kh¸c nhau gi÷a mÜ thuËt thêi TrÇn víi mÜ thuËt thêi Lý. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1: (10') T×m hiÓu kh¸i qu¸t vµi nÐt vÒ bèi I. Kh¸i qu¸t vÒ bèi c¶nh XH thêi TrÇn: c¶nh XH thêi TrÇn: - GV nh¾c l¹i mét sè thµnh tùu cña MT thêi Lý - Sau ~ 200 n¨m hng thÞnh, MT Lý ptriÓn rùc rì víi kiÕn tróc, ®iªu kh¾c,héi häa,gèm TT. GV: ? Mét sè tp ®iÓn h×nh ë mçi thêi lo¹i? HS: - KiÕn tróc:Kinh thµnh TL - §iªu kh¾c: Bia ë c¸c l¨ng mé Tîng thËt,tîng thó - Trang trÝ: Hoa d©y, sãng níc,rång. 1 Gi¸o ¸n MÜ thuËt khèi 7 - Gèm: nhiÒu lo¹i men ®Ñp. GV: Tíi ®Çu thÕ kû 13 triÒu Lý tho¸i trµo,nhµ TrÇn thay thÕ tiÕp tôc nh÷ng chÝnh s¸ch tiÕn bé cña nhµ Lý, chÊn chØnh cñng cè chÝnh quyÒn. ? Bèi c¶nh lÞch sö ë thêi TrÇn cã nh÷ng nÐt g× næi bËt? Ho¹t ®éng 2: (27') T×m hiÓu vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ mÜ thuËt thêi TrÇn: - GV cho HS ®äc t.tin SGK GV: Quan s¸t vµo nh÷ng h/¶ trong SGK h·y cho biÕt ë thêi TrÇn nh÷ng loai h×nh NT nµo ®îc ph¸t triÓn? - HS: Tr¶ lêi. ? Thµnh tùu kiÕn tróc cung ®×nh? - HS Tr¶ lêi. -GV: KÓ tªn mét sè c«ng tr×nh kiÕn tróc? - HS Tr¶ lêi: Kinh thµnh Th¨ng Long, cung ®iÖn Thiªn Trêng.. - GV: KiÕn tróc PhËt gi¸o cã ®Æc ®iÓm g×? - HS Tr¶ lêi. -GV: T¹i sao nãi MT thêi TrÇn lµ sù nèi tiÕp cña MT thêi Lý? - HS: V× nÒn Mt thêi TrÇn dùa trªn nÒn t¶ng s½n cã cña nÒn MT Lý tríc ®©y vÒ kiÕn tróc, ®iªu kh¾c vµ ch¹m kh¾c trang trÝ. Tuy nhiªn nhµ TrÇn võa kÕ thõa nhng võa lµm ph¸t triÓn h¬n so víi thêi Lý. - GV: §iªu kh¾c Thêi TrÇn ®îc thÓ hiÖn trªn nh÷ng chÊt liÖu g×? - HS tr¶ lêi. ? §Æc ®iÓm vÒ nghÖ thuËt ®iªu kh¾c cña thêi TrÇn? - Vai trß l·nh ®¹o ®Êt níc cã thay ®æi nhng c¬ cÊu Xh kh«ng cã sù thay ®æi lín, chÕ ®é TW tËp quyÒn ®îc cñng cè, kû c¬ng thÓ chÕ vÉn ®îc duy tr× vµ ph¸t huy. - ë thêi TrÇn, víi 3 lÇn ®¸nh th¾ng qu©n Nguyªn-M«ng tinh thÇn thîng vâ d©ng cao, trë thµnh hµo khÝ d©n téc. II. Kh¸i qu¸t vÒ mÜ thuËt thêi TrÇn: -KiÕn tróc: -§iªu kh¾c,trang trÝ -§å gèm 1. KiÕn tróc: - NT kiÕn tróc thêi kú nµy còng ph©n thµnh 2 lo¹i: - KiÕn tróc cung ®×nh: + TiÕp thu toµn bé di s¶n kiÕn tróc cung ®×nh cña triªï Lý ®ã lµ kinh thµnh Th¨ng Long. + Qua 3 lÇn x©m lîc cña qu©n Nguyªn M«ng thµnh Th¨ng Long bÞ tµn ph¸ nÆng nÒ sau ®ã nhµ TrÇn ®· xd l¹i ®¬n gi¶n h¬n. - XD khu cung ®iÖn Thiªn Trêng (Nam §Þnh) lµ n¬i c¸c vua TrÇn dõng ch©n nghØ ng¬i mçi khi vÒ th¨m Th¸i Thîng Hoµng vµ quª h¬ng; Xd khu l¨ng mé an sinh (Q.Ninh) lµ n¬i ch«n cÊt vµ thê c¸c vua TrÇn; thµnh T©y §« ( Thanh Ho¸) cßn gäi lµ thµnh nhµ Hå,n¬i Hå Quý Ly cho dêi tõ Th¨ng Long vÒ. - KiÕn tróc PhËt gi¸o: + ThÓ hiÖn ë nh÷ng ng«i chïa th¸p ®îc x©y dùng kh«ng kÐm phÇn uy nghi, bÒ thÕ. VD: Th¸p chïa Phæ Minh (Nam §Þnh), th¸p B×nh S¬n (VÜnh Phóc)... + Do chiÕn tranh næ ra kh¾p n¬i nªn d©n chóng n¶y sinh t©m lý dùa vµo thÇn quyÒn. V× vËy chïa lµng ®îc x©y dùng ë nhiÒu n¬i. Chïa kÕt hîp thê PhËt víi thê ThÇn. 2. §iªu kh¾c vµ trang trÝ: * §iªu kh¾c: - Chñ yÕu lµ t¹c tîng trßn. T¹c trªn ®¸ vµ gç nhng phÇn lín tîng gç ®· bÞ chiÕn tranh tµn 2 Gi¸o ¸n MÜ thuËt khèi 7 - HS tr¶ lêi. ph¸. - Tîng PhËt ®îc t¹c nhiÒu ®Ó thê cóng, ngoµi t- GV: So s¸nh ®Æc ®iÓm gi÷a h×nh îng PhËt cßn cã c¸c tîng con thó, quan hÇu. ¶nh rång Lý - TrÇn? - Ngoµi ra cßn cã c¸c bÖ rång ë mét sè di tÝch - HS: + H×nh rång uèn lîn kiÓu nh chïa D©u (B¾c Ninh), khu l¨ng mé An Sinh th¾t tói, ®Çu rång mang ®Ëm tÝnh (Qu¶n Ninh)... chÊt trang trÝ, h×nh cã tÝnh biÓu tîng cao. + Rång TrÇn cã th©n mËp m¹p, uèn khóc m¹nh mÏ h¬n, gÇn gòi h¬n rång thêi Lý. - GV: §Æc ®iÓm vÒ ch¹m kh¾c trang trÝ? - HS tr¶ lêi. - §iªu kh¾c vµ trang trÝ lu«n g¾n víi c¸c c«ng - GV: H·y kÓ tªn 1 sè tp ch¹m tr×nh kiÕn tróc. kh¾c trang trÝ thêi TrÇn? - Phæ biÕn lµ ch¹m kh¾c trang trÝ bÖ ®¸ hoa sen. - HS tr¶ lêi. - Nh÷ng bøc ch¹m kh¾c gç víi c¶nh nh¹c c«ng, ngêi chim, rång ë chïa Th¸i L¹c (Hng Yªn), bÖ ®¸ hoa sen, d©ng hoa tÊu nh¹c... - GV: NhËn xÐt g× vÒ gèm thêi TrÇn? 3. §å gèm: - HS tr¶ lêi. - Ph¸t huy truyÒn thèng gèm thêi Lý vµ cã nh÷ng nÐt næi bËt h¬n nh: + X¬ng gèm dµy,th« vµ nÆng h¬n; + § gèm gia dông ph¸t triÓn m¹nh, phôc vô qu¶ng ®¹i quÇn chóng nh©n d©n. + NhiÒu lo¹i men: hoa n©u hoa lam víi nÐt vÏ kho¸ng ®¹t. + H×nh trang trÝ : Chñ yÕu lµ hoa sen, hoa cóc c¸ch ®iÖu víi nh÷ng nÐt vÏ kho¸ng ®¹t 4.Cñng cè: (4') ? MÜ thuËt thêi TrÇn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g× næi bËt? - §ã lµ sù tiÕp nèi MT Lý víi ®Çy ®ñ c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt: kiÕn tróc , ®iªu kh¾c, trang trÝ, ®å gèm . C¸ch t¹o h×nh khoÎ kho¾n gÇn gòi víi ngêi d©n lao ®éng. 5. Híng dÉn vÒ nhµ: (1') - Häc vµ tr¶ lêi theo c¸c c©u hái trong sgk - §äc tríc bµi 2: Thêng thøc mÜ thuËt: “Mét sè c«ng tr×nh mÜ thuËt thêi TrÇn”. 3 Gi¸o ¸n MÜ thuËt khèi 7 TiÕt 2, Bµi 2: Thêng thøc mÜ thuËt: Mét sè c«ng tr×nh mÜ thuËt thêi TrÇn (1226-1400) Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: I. Môc tiªu bµi häc: - Cñng cè vµ cung cÊp cho HS mét sè kiÕn thøc vÒ mÜ thuËt thêi TrÇn. - Tr©n träng , yªu mÕn nÒn mÜ thuËt níc nhµ nãi chung , mÜ thuËt thêi TrÇn nãi riªng . II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - Su tÇm tranh ,¶nh , tµi liÖu cã liªn quan tíi bµi häc. 2. Häc sinh: - Su tÇm nghiªn cøu bµi häc theo néi dung c©u hái trong sgk. 3. Ph¬ng ph¸p d¹y häc: - Ph¬ng ph¸p quan s¸t. - Ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p. - Ph¬ng ph¸p lµm viÖc theo nhãm. III. TiÕn tr×nh d¹y - häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sÜ sè líp. 2. KiÓm tra bµi cò: (3') - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ mét sè bµi vÏ cña hs vÏ tÜnh vËt mµu. 3. Bµi míi: - Giíi thiÖu bµi: (1') Díi sù l·nh ®¹o cña nhµ TrÇn nh©n d©n ta dÇn dÇn kh«i phôc l¹i nÒn kinh tÕ vµ kÐo theo ®ã lµ nh÷ng khëi s¾c vÒ mét nÒm nghÖ thuËt ®éc ®¸o ®Æc biÖt lµ mÜ thuËt. §ã lµ nh÷ng khu l¨ng mé k× vÜ , nh÷ng th¸p chïa linh thiªng, nh÷ng bøc tîng ®iªu kh¾c cùc k× tinh tÕ vµ sèng ®éng. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS - GV chia líp lµm 2 nhãm, mçi nhãm t×m hiÓu mét lÜnh vùc mÜ thuËt theo c¸c c©u hái GV ®a ra. Th¶o luËn 6'. Ho¹t ®éng 1: (15') T×m hiÓu mét vµi nÐt vÒ c«ng tr×nh kiÕn tróc thêi TrÇn: - GV nªu yªu cÇu, HS ho¹t ®éng theo nhãm ? KiÕn tróc thêi TrÇn ®îc thÓ hiÖn th«ng qua nh÷ng c«ng tr×nh nµo? ? Th¸p b×nh S¬n thuéc lo¹i kiÕn tróc nµo? ? Nªu ®Æc ®iÓm cña Th¸p B×nh S¬n? ? Nªu ®Æc ®iÓm cña th¸p Chïa? ? CÊu tróc cña chïa th¸p? Néi dung kiÕn thøc I. KiÕn tróc: 1. Th¸p B×nh S¬n: - KiÕn tróc chïa th¸p thuéc kiÕn tróc PhËt gi¸o - §îc xd trªn nÒn mét ngän ®åi thÊp ngay tríc s©n chïa VÝnh x Kh¸nh - Lµ mét c«ng tr×nh b»ng ®Êt nung cao 15m hiÖn cßn 11 tÇng - Cã mÆt b»ng lµ h×nh vu«ng , cµng lªn cao thu nhá dÇn, tÇng díi cao h¬n c¸c tÇng trªn, lßng - HS: nhãm 1 tr¶ lêi, nhãm kh¸c th¸p ®îc x©y thµnh mét khèi trô, xung quanh tt 4 Gi¸o ¸n MÜ thuËt khèi 7 nhËn xÐt, bæ sung. hoa v¨n phong phó. - Lµ c«ng tr×nh kt víi c¸ch t¹o h×nh ch¾c ch¾n , tån t¹i 600 n¨m trong khÝ hËu nhiÖt ®íi 2. KiÕn tróc khu l¨ng mé An Sinh: ? Khu l¨ng mé An Sinh thuéc - §©y thuéc kiÕn tróc cung ®×nh v× ®©y lµ n¬i lo¹i kiÕn tróc nµo? ch«n cÊt , thê cóng c¸c vÞ vua TrÇn. ? Nªu nh÷ng ®Æc ®iÓm cña khu - Lµ khu l¨ng mé lín ®îc xd s¸t ch©n nói thuéc l¨ng mé An Sinh §«ng TriÒu - QN c¸c l¨ng ®îc xd c¸ch xa nhau - HS: nhãm 1 tr¶ lêi, nhãm kh¸c nhng ®Òu híng vÒ khu ®Òn An Sinh nhËn xÐt, bæ sung. - DiÖn tÝch khu l¨ng mé nµy chiÕm c¶ mét qu¶ ®åi lín, ®îc tt b»ng c¸c pho täng nh Rång, sÊu, + GV Chèt l¹i c¸c ý c¬ b¶n: quan hÇu, c¸c con vËt... kiÕn tróc thêi TrÇn nh×n chung cã qui m« to lín, thêng ®îc ®Æt ë n¬i ®Þa thÕ cao , ®Ñp, tho¸ng m¸t.. ®îc tt tinh x¶o, c«ng phu chøng tá ãc thÈm mÜ tinh tÕ vµ bµn tay khÐo lÐo cña c¸c nghÖ nh©n thêi TrÇn. Ho¹t ®éng 2: (15') §iªu kh¾c vµ phï ®iªu trang trÝ II. §iªu kh¾c: ? Khu l¨ng mé TrÇn Thñ §é ®îc 1. Tîng hæ ë l¨ng TrÇn Thñ §é: x©y dùng tõ n¨m nµo ë ®©u? - Khu l¨ng mé ®îc x©y dùng 1264 t¹i Th¸i B×nh, tríc cöa l¨ng cã t¹c 1 con hæ ë thÕ n»m b»ng ? Nªu ®Æc ®iÓm cña "Tîng Hæ" chÊt liÖu ®¸ - Tîng cã kÝch thíc nh thËt1m43, th©n thon, ngùc në, b¾p vÕ c¨ng trßn, t¹o sù dòng m·nh ? T¹i sao ë ®©y l¹i lÊy h×nh tîng cña vÞ chóa s¬n l©m mÆc dï ë thÕ n»m. nh©n vËt lµ con hæ?Nã cã ý - H×nh ¶nh con vËt nµy ®¹i diÖn cho khÝ ph¸ch nghÜa nh thÕ nµo? anh hïng, uy dòng quyÕt ®o¸n cña vÞ th¸i s triÒu TrÇn, d¸ng con vËt th¶nh th¬i mµ tiÒm Èn 1 søc m¹nh phi thêng nªn tríc l¨ng cña «ng cã h×nh t? Nªu gi¸ trÞ nghÖ thuËt cña "t- îng con vËt thiªng nµy. îng Hæ" - T¸c phÈm ®· lét t¶ ®îc tÝnh c¸ch , vÎ ®êng bÖ, - HS: nhãm 2 tr¶ lêi, nhãm kh¸c lÉm liÖt uy phong cña vÞ th¸i s triÒu TrÇn. nhËn xÐt, bæ sung. ? Chïa Th¸i l¹c ®îc x©y dùng tõ khi nµo? 2. Ch¹m kh¾c gç ë chïa Th¸i l¹c (Hng Yªn): ? Néi dung cña nh÷ng bøc ch¹m - Chïa ®îc x©y dùng ë thêi TrÇn t¹i Hng Yªn, bÞ kh¾c h háng nhiÒu. - Néi dung: chñ yÕu lµ c¶nh d©ng hoa, tÊu nh¹c víi nh©n vËt trung t©m lµ vò n÷, nh¹c c«ng hay ? Bè côc cña nh÷ng bøc ch¹m con chim thÇn tho¹i (nöa trªn lµ ngêi, nöa díi lµ kh¾c ®ã nh thÕ nµo? h×nh chim).... - Bè côc ®îc thÓ hiÖn gièng nhau. C¸c h×nh ®îc ? §Æc ®iÓm cña nh÷ng bøc cham s¾p xÕp c©n ®èi nhng kh«ng ®¬n ®iÖu, buån tÎ. kh¾c ®ã? - C¸c ®êng nÐt trßn, mÞn ®· t¹o sù ªm ®Òm , yªn - HS: nhãm 2 tr¶ lêi, nhãm kh¸c tÜnh phï hîp víi ko gian võa thùc võa h cña nhËn xÐt, bæ sung. nh÷ng c¶nh chïa, lµm cho c¸c bøc ch¹m kh¾c thªm lung linh, sinh ®éng. - C¸c nhãm HS tr¶ lêi, bæ sung cho nhau. GV nhËn xÐt chung 5 Gi¸o ¸n MÜ thuËt khèi 7 4. Cñng cè: (4') ? C¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc thêi TrÇn cã ®Æc ®iÓm g×? ? H×nh tîng con hæ tríc l¨ng TT§ nãi lªn ®iÒu g×? em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt ®iªu kh¾c vµ trang trÝ thêi TrÇn? - Gv nhËn xÐt c¸c c©u tr¶ lêi vµ cñng cè néi dung bµi häc.. 5. Híng dÉn vÒ nhµ: (1') - Häc vµ tr¶ lêi theo c¸c c©u hái trong sgk. - ChuÈn bÞ mÉu vËt cho bµi 3: vÏ theo mÉu: "C¸i cèc vµ qu¶". TiÕt 3, Bµi 3: VÏ theo mÉu: C¸i Cèc vµ qu¶ (VÏ b»ng bót ch× ®en) Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: I. Môc tiªu bµi häc: - Qua bµi häc , HS sÏ biÕt c¸ch vÏ h×nh tõ bao qu¸t ®Õn chi tiÕt - HS vÏ ®îc h×nh c¸i cèc vµ qu¶ d¹ng h×nh c¬ b¶n . - HiÓu ®îc vÎ ®Ñp cña bè côc vµ t¬ng quan tØ lÖ ë mÉu. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - Tranh minh ho¹ c¸c bíc tiÕn hµnh. - Mét sè bµi vÏ cña häc sinh n¨m tríc... 2. Häc sinh: - ChuÈn bÞ mÉu vÏ : tõ 1 - 2 bé mÉu, mçi bé gåm1 qu¶, 1 cèc. - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ dông cô häc tËp: Bót ch×, tÈy, que ®o, vë mÜ thuËt. 3. Ph¬ng ph¸p d¹y häc: - Ph¬ng ph¸p quan s¸t. - Ph¬ng ph¸p trùc quan. - Ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p. - Ph¬ng ph¸p gîi më. - Ph¬ng ph¸p luyÖn tËp. III. TiÕn tr×nh d¹y - häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sÜ sè líp. 2. KiÓm tra bµi cò: (5') - H·y nªu nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh vÒ mÜ thuËt thêi TrÇn? - H·y ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a h×nh ¶nh con Rång thêi LÝ vµ con Rång thêi TrÇn? 3. Bµi míi: - Giíi thiÖu bµi: (1') ë líp 6 chóng ta ®· ®îc lµm quen víi c¸ch vÏ theo mÉu. H«m nay chóng ta sÏ vËn dông kiÕn thøc ®· häc ë líp 6 ®Ó ¸p dông vµo vÏ theo mÉu: c¸i cèc vµ qu¶. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ho¹t ®éng 1: (8') Híng dÉn quan s¸t, nhËn xÐt: Néi dung kiÕn thøc I. Quan s¸t ,nhËn xÐt: 6 Gi¸o ¸n MÜ thuËt khèi 7 - GVgiíi thiÖu mÉu ®Ó HS râ: + MÉu vÏ gåm cã 1 cèc vµ 1(2) qu¶ h×nh cÇu. - HS quan s¸t mÉu vµ nhËn xÐt. - GV: H·y ph©n tÝch c¸c c¸ch ®Æt bè côc cña mÉu ? Trong c¸c c¸ch ®Æt mÉu , c¸ch nµo hîp lÝ vµ c©n ®èi h¬n c¶? - HS: + H×nh 1: Bè côc lÖch lªn phÝa trªn + H×nh 2: Bè côc lÖch xuèng phÝa díi vµ chÕch qua phÝa ph¶i. + H×nh 3: Cèc to so víi qu¶. + H×nh 4: nhá so víi qu¶. + H×nh 5: Bè côc dµn hµng ngang. + H×nh 6: Bè côc c©n ®èi hîp lÝ. - GV: §Æt mÉu vÏ nh thÕ nµo ®Ó bµi vÏ cã bè côc ®Ñp m¾t? - HS: Kh«ng nªn t¸ch rêi qu¸ xa, qu¸ gÇn hoÆc che khuÊt qu¸ nhiÒu, cã ¸nh s¸ng chiÕu trùc tiÕp lªn mÉu. - Sau ®ã GV cho 1 - 2 HS lªn ®Æt mÉu cho ®óng yªu cÇu. GV chØnh söa l¹i cho hîp lÝ. - GV híng dÉn HS quan s¸t vµ ®Æt c©u hái: ? Khung h×nh chung cña mÉu lµ khung h×nh g× ? ? Khung h×nh riªng cña mÉu lµ khung h×nh g× ? ? KÝch thíc cña qu¶ vµ cèc? ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ vÞ trÝ cña c¸c vËt mÉu? (HS yÕu) ? ¸nh s¸ng chÝnh chiÕu lªn mÉu tõ híng nµo ? (HS yÕu) - HS quan s¸t vµ tr¶ lêi. - Khung h×nh chung: khung h×nh ch÷ nhËt ®øng - Khung h×nh riªng: + qu¶: h×nh vu«ng + c¸i cèc: h×nh ch÷ nhËt ®øng. - KÝch thíc (chiÒu cao, chiÒu ngang) - VÞ trÝ: Qu¶ n»m tríc c¸i cèc - Híng tõ ph¶i sang tr¸i (hoÆc ngîc l¹i). Ho¹t ®«ng2: (5') II. C¸ch vÏ: Híng dÉn c¸ch vÏ: - GV treo h×nh minh ho¹ c¸c bíc vÏ h×nh lªn b¶ng. 4 bíc: HS quan s¸t c¸c bíc. + §o, íc lîng, t×m tØ lÖ chung cña ? Cã mÊy bíc vÏ h×nh? + B1: VÏ ph¸c khung h×nh. khung h×nh bao qu¸t, khung h×nh riªng tõng vËt , kho¶ng c¸ch nÕu cã. T×m tØ lÖ cña tõng vËt mÉu, lu«n so s¸nh ®Ó t×m tØ lÖ c¸c bé phËn cña mÉu sao cho c©n ®èi. + X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c bé phËn cña cèc vµ qu¶, ®¸nh dÊu vÞ trÝ cña miÖng, + B2: X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c bé phËn. th©n, ®¸y cèc. VÏ gîi. + B3: VÏ c¸c nÐt chÝnh. + VÏ ph¸c c¸c bé phËn cña vËt mÉu, chó ý tíi tØ lÖ - sÏ lµm cho h×nh vÏ gièng mÉu . Ph¸c c¸c bé phËn cña mÉu, vÏ b»ng nh÷ng ®êng th¼ng, chia trôc ®èi xøng nÕu vËt cã d¹ng h×nh c©n ®èi. + §iÒu chØnh tØ lÖ vµ ®Æc ®iÓm c¸c bé 7 Gi¸o ¸n MÜ thuËt khèi 7 + B4: VÏ nÐt chi tiÕt. phËn cña mÉu. Thêng xuyªn so s¸nh ®èi chiªu cho gÇn gièng víi mÉu. Ho¹t ®éng 3: (22') Híng dÉn thùc hµnh: - Cho HS tiÐn hµnh quan s¸t vÏ bµi. - Tuy nhiªn ë bµi nµy chØ yªu cÇu vÏ h×nh cho hoµn chØnh do vËy GV còng nh¾c HS quan s¸t mÉu thËt chi tiÕt ®Ó hoµn thµnh phÇn h×nh mµ kh«ng gîi ¸nh s¸ng trªn mÉu. III. Thùc hµnh: - Quan s¸t h×nh vµ vÏ h×nh hoµn thiÖn . - Bµi vÏ trªn giÊy b»ng ch× ®en. 4. Cñng cè: (3') - Gi¸o viªn chän 2-3 bµi (tèt - cha tèt) cña häc sinh ®Ó häc sinh tù nhËn xÐt. Sau ®ã bæ sung gãp ý. - §©y lµ bµi vÏ theo mÉu ®Çu tiªn ë líp 7, GV cho häc sinh tù nhËn xÐt vÒ + Bè côc bµi vÏ trªn giÊy + So s¸nh tØ lÖ cña h×nh vÏ víi mÉu + NÐt vÏ. - GV cã thÓ chØ ra trªn bµi cña mét sè HS nh÷ng chç hîp lÝ vµ cha hîp lÝ vµ rót kinh nghiÖm vÒ c¸ch vÏ h×nh qua mét bµi cô thÓ. 5. Híng dÉn vÒ nhµ: (1') - Quan s¸t ®é ®Ëm nh¹t ë nh÷ng ®å vËt cã chÊt liÖu thuû tinh, sø, ®å vËt cã khèi trßn, bÇu dôc.. - ChuÈn bÞ cho bµi häc 3: VÏ trang trÝ: "T¹o ho¹ tiÕt trang trÝ". TiÕt 4, Bµi 4. VÏ trang trÝ: T¹o ho¹ tiÕt trang trÝ Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: I. Môc tiªu bµi häc: - HS hiÓu tÇm quan träng cña häa tiÕt trong nghÖ thuËt trang trÝ. - BiÕt c¸ch t¹o nh÷ng ho¹ tiÕt ®¬n gi¶n vµ ¸p dông lµm c¸c bµi tËp trang trÝ - Yªu thÝch nghÖ thuËt trang trÝ d©n téc. II . ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - Bµi trang trÝ h×nh vu«ng, h×nh trßn. - H×nh minh häa vÒ ho¹ tiÕt 9(hoa, l¸ , chim, thó...) - H×nh minh ho¹ c¸c bíc tiÕn hµnh . 2. Häc sinh: - Su tÇm 1sè ho¹ tiÕt yªu thÝch. - ChuÈn bÞ mét sè lo¹i hoa, l¸ ®Ó chÐp vµ s¸ng t¹o ho¹ tiÕt hoa l¸(l¸ d©u, l¸ cóc, l¸ míp,hoa cóc, hoa hång, hoa sen...) 3. Ph¬ng ph¸p d¹y häc: - Ph¬ng ph¸p trùc quan. - Ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p. 8 Gi¸o ¸n MÜ thuËt khèi 7 - Ph¬ng ph¸p gîi më. - Ph¬ng ph¸p luyÖn tËp. III. TiÕn tr×nh d¹y - häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sÜ sè líp. 2. KiÓm tra bµi cò: (4') - KiÓm tra bµi vÏ theo mÉu cña HS lµm bµi ë nhµ , nhËn xÐt ®iÓn h×nh mét sè bµi vµ chÊm. - KiÓm tra dông cô häc tËp cña HS. 3. Bµi míi: - Giíi thiÖu bµi: (1') Ho¹ tiÕt lµ nh÷ng chi tiÕt kh«ng thÓ thiÕu trong vÏ trang trÝ. Nh÷ng ho¹ tiÕt nµy thùc chÊt chÝnh lµ nh÷ng sù vËt trong ®êi sèng ®îc c¸ch ®iÖu lªn, ®¬n gi¶n ho¸ l¹i, ®îc t« víi nh÷ng mµu s¾c kh¸c nhau nh»m phï hîp víi môc ®Ých trang trÝ nµo ®ã. VËy th× h«m nay chóng ta cïng häc c¸ch t¹o ho¹ tiÕt trang trÝ qua bµi 3. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ho¹t ®éng 1: (8') Híng dÉn quan s¸t , nhËn xÐt: GV cho HS quan s¸t c¸c bµi trang trÝ h×nh vu«ng, h×nh trßn vµ giíi thiÖu vÒ c¸c ho¹ tiÕt cã trong h×nh. -GV: H·y nh¾c l¹i kh¸i niÖm vÒ ho¹ tiÕt ®· häc ë líp 6? - HS nh¾c l¹i. - GV ®a ra mét sè h×nh ¶nh vÒ ho¹ tiÕt ®· ®îc c¸ch ®iÖu hoÆc ®¬n gi¶n nÐt (chim l¹c, hoa cóc , hoa sen...) - GV: §©y lµ nh÷ng ho¹ tiÕt g×? - HS: Chim l¹c, hoa cóc , hoa sen...) - GV: Nã cã gièng thùc so víi nguyªn b¶n kh«ng?(HS YÕu) - HS: Kh«ng. -GV: v× sao ho¹ tiÕt kh«ng gièng nguyªn b¶n mµ ta vÉn cã thÓ nhËn ra? - HS: V× ho¹ tiÕt ®ã ®îc c¸ch ®iÖu, ®¬n gi¶n ho¸ nhng nã dùa trªn c¬ së c¸c ®Æc ®iÓm cña sù vËt ®ã ®Ó c¸ch ®iÖu. VÉn gi÷ ®îc nÐt ®Æc trng cña sù vËt ®ã. - GV: H·y so s¸nh nh÷ng h×nh ¶nh thùc tÕ víi nh÷ng h×nh ¶nh lµ häa tiÕt kh¸c nhau ë ®iÓm nµo? - HS: Tõ nh÷ng h¶ ngoµi thùc tÕ, khi trë thµnh nh÷ng ho¹ tiÕt trang trÝ sÏ ®îc ®¬n gi¶n hoÆc c¸ch ®iÖu cao h¬n dùa trªn nh÷ng nÐt, mµu s¾c cña c¸c h¶ ®ã. ? ThÕ nµo gäi lµ s¸ng t¹o ho¹ tiÕt? - GV: VËy v× sao cÇn ph¶i s¸ng t¹o ho¹ tiÕt? - HS tr¶ lêi. Néi dung kiÕn thøc I. Quan s¸t, nhËn xÐt: - Ho¹ tiÕt: lµ nh÷ng h×nh ¶nh cã thùc trong tù nhiªn: cá c©y, hoa l¸, con vËt , sãng níc, m©y trêi, ...®îc kÕt hîp hµi hoµ trong bµi vÏ . - Ho¹ tiÕt ®îc c¸ch ®iÖu, ®¬n gi¶n ho¸ nhng nã dùa trªn c¬ së c¸c ®Æc ®iÓm cña sù vËt trong thùc tÕ ®Ó c¸ch ®iÖu. VÉn gi÷ ®îc nÐt ®Æc trng cña sù vËt ®ã. - S¸ng t¹o ho¹ tiÕt: lµ qu¸ tr×nh lµm ®¬n gi¶n nÐt hoÆc s¸ng t¹o thªm nÐt cho h×nh ¶nh. - Môc ®Ých s¸ng t¹o ho¹ tiÕt: ®Ó lµm cho häa tiÕt thªm sinh ®éng, ®Ñp, phï hîp víi môc ®Ých trang trÝ. Ho¹t ®éng 2: (6') II. C¸ch t¹o ho¹ tiÕt: Híng dÉn c¸ch t¹o ho¹ tiÕt: - GV lu ý víi HS: ho¹ tiÕt lµ nh÷ng h¶ 9 Gi¸o ¸n MÜ thuËt khèi 7 ®iÓn h×nh trong thiªn nhiªn vÒ vÎ ®Ñp, mµu s¾c, sù ®éc ®¸o. Do ®ã ph¶i lùa chän h×nh ¶nh ®Ó s¸ng t¹o ho¹ tiÕt. - GV treo h×nh minh ho¹, HS quan s¸t. ? Cã mÊy bíc t¹o ho¹ tiÕt trang trÝ. - 4 bíc: HS: - B1: Lùa chän h×nh ¶nh. +B1: Lùa chän h×nh ¶nh ®iÓn h×nh ®Ó t¹o ho¹ tiÕt(chän h¶ ho¹ tiÕt ®Þnh s¸ng t¹o cã ®êng nÐt râ rµng, hµi hoµ , c©n ®èi) - B2: Ghi chÐp ¶nh nguyªn mÉu. + B2: Quan s¸t vµ ghi chÐp h×nh ¶nh nguyªn mÉu ®Ó h×nh thµnh ý tëng míi cho ho¹ tiÕt. Tõ nh÷ng h×nh ¶nh ®· ng ý ®ã ghi chÐp l¹i nguyªn mÉu - B3:§¬n gi¶n ho¸ vµ c¸ch ®iÖu. ®Ó ®Þnh h×nh ý tëng s¸ng t¹o. +B3: §¬n gi¶n hoÆc c¸ch ®iÖu nÐt tõ h¶ thùc ®Ó t¹o thµnh ho¹ tiÕt míi. Dùa vµo nh÷ng h¶ ®· ghi chÐp ®îc cã 2 c¸ch ®Ó t¹o ra ho¹ tiÕt míi: + §¬n gi¶n : Lîc bá bít 1 sè chi tiÕt cña mÉu. + C¸ch ®iÖu : Thªm vµo hoÆc biÕn tÊu nh÷ng nÐt ë c¸nh , ë g©n l¸,hoÆc s¾p xÕp l¹i c¸c chi tiÕt nh g©n, mÐp , r¨ng ca...®Ó cho ra ho¹ tiÕt míi nhng vÉn - B4: VÏ mµu cho ho¹ tiÕt. gi÷ ®îc ®Æc trng cña h×nh d¸ng mÉu. + B4: vÏ mµu theo ý thÝch. Ho¹t ®éng 3: (21') Híng dÉn thùc hµnh: III. Thùc hµnh: GV: Yªu cÇu: ChÐp tõ 3-4 h×nh ¶nh hoa, l¸ - Yªu cÇu: ChÐp tõ 3-4 h×nh ¶nh hoa, c¸c em ®· chuÈn bÞ ë nhµ. l¸ c¸c em ®· chuÈn bÞ ë nhµ. - §©y lµ bµi quan träng , hs lµm quen víi - §¬n gØan hoÆc c¸ch ®iÖu ho¹ tiÕt c«ng viÖc s¸ng t¹o ho¹ tiÕt , gv gîi ý cho dùa trªn nh÷ng h×nh ¶nh ®ã. hs chÐp mÉu hoa l¸ mµ c¸c em mang theo , tõ ®ã tïy theo kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña c¸c em mµ ®¬n gi¶n hay c¸ch ®iÖu ho¹ tiÕt cho sinh ®éng. - HS vÏ bµi. 4. Cñng cè: (4') - GV ®¸nh gi¸ nhËn xÐt mét sè bµi lµm cña hs, c¨n cø vµo nh÷ng h×nh ¶nh s¸ng t¹o cña c¸c em mµ ®éng viªn khÝch lÖ. - Híng dÉn c¸c em tù nhËn xÐt vµ gîi ý cho nhau c¸ch thªm hoÆc bá nÐt trong qu¸ tr×nh t¹o ho¹ tiÕt. + NÕu chØ dõng l¹i ë bíc chÐp h×nh th× cha gäi lµ t¹o ho¹ tiÕt. 5. Hø¬ng dÉn vÒ nhµ: (1') - T¹o tiÕp tõ 3-5 ho¹ tiÕt cã h×nh d¸ng kh¸c nhau. - ChuÈn bÞ cho bµi 4: VÏ tranh: "§Ò tµi tranh phong c¶nh". TiÕt 5, Bµi 4: VÏ tranh: §Ò tµi tranh phong c¶nh (tiÕt 1) 10 Gi¸o ¸n MÜ thuËt khèi 7 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: I. Môc tiªu bµi häc: - HS hiÓu ®îc tranh phong c¶nh lµ thÓ lo¹i tranh diÔn t¶ vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn th«ng qua c¶m thô vµ s¸ng t¹o cña ngêi vÏ. -BiÕt chän gãc c¶nh ®Ñp ®Ó thùc hiÖn bµi vÏ tranh phong c¶nh ®¬n gi¶n cã bè côc vµ mµu s¾c hµi hoµ. Thªm yªu mÕn c¶nh ®Ñp cña quª h¬ng ®Êt níc. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - Tranh phong c¶nh cña ho¹ sÜ , häc sinh ®· vÏ. - H×nh minh ho¹ c¸c bíc vÏ tranh. - Mét sè bµi vÏ cña hs vÒ ®Ò tµi nµy. 2. Häc sinh: - HS chuÈn bÞ ®Çy ®ñ dông cô häc tËp: Bót ch×, tÈy, mµu tù chän, vë mÜ thu¹t. 3. Ph¬ng ph¸p d¹y häc: - Ph¬ng ph¸p trùc quan. - Ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p. - Ph¬ng ph¸p gîi më. - Ph¬ng ph¸p luyÖn tËp. III. TiÕn tr×nh d¹y - häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sÜ sè líp. 2. KiÓm tra bµi cò: (3') - KiÓm tra bµi vÏ ho¹ tiÕt trang trÝ cña mét sè häc sinh. 3. Bµi míi: - Giíi thiÖu bµi: (1') Chóng ta ®· ®îc t×m hiÓu vÒ c¸c ph¬ng ph¸p ®Ó vÏ tranh ®Ò tµi ë líp 6. H«m nay chóng ta sÏ cïng nhau vËn dông ®Ó vÏ mét bøc tranh vÒ ®Ò tµi phong c¶nh. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ho¹t ®éng 1: (8') Híng dÉn t×m vµ chän néi dung ®Ò tµi: GV cho HS quan s¸t mét sè bøc tranh phong c¶nh vµ tranh sinh ho¹t cña con ngêi ®Ó häc sinh tù so s¸nh. ? ThÕ nµo lµ tranh phong c¶nh? - HS tr¶ lêi. -GV gîi ý cho HS quan s¸t 1 sè t¸c phÈm vÒ phong c¶nh vµ tranh sinh ho¹t , lao ®éng ....®Ó hs so s¸nh. - GV: Tranh phong c¶nh kh¸c g× so víi tranh sinh ho¹t, lao ®éng? - HS: Tranh phong c¶nh th× c¶nh lµ chÝnh. Cßn tranh sinh ho¹t, lao ®éng th× ngêi míi lµ träng t©m. ? Th«ng thêng trong tranh phong c¶nh chóng ta thêng thÊy cã nh÷ng g×?(HS yÕu, kÐm) Néi dung kiÕn thøc I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi: - Tranh phong c¶nh lµ tranh thÓ hiÖn vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn b»ng c¶m xóc vµ tµi n¨ng cña ngêi vÏ. * §Æc ®iÓm: - Trong tranh sö dông h×nh ¶nh thùc tÕ trong thiªn nhiªn : c©y cèi, trêi m©y, sãng níc, nói, biÓn ... - HoÆc cã thÓ chØ lµ mét gãc c¶nh nhá nh : gãc s©n , con ®êng nhá, c¸nh ®ång... - Tranh phong c¶nh cã 2 d¹ng: ? Tranh phong c¶nh cã mÊy d¹ng? +VÏ chñ yÕu vÒ phong c¶nh thiªn nhiªn . - HS tr¶ lêi. + VÏ c¶nh thiªn nhiªn, kÕt hîp víi h×nh GV cho HS quan s¸t c¶ 2 d¹ng tranh ¶nh cña con ngêi trong ®ã. phong c¶nh. - H×nh ¶nh thiªn nhiªn, c¶nh vËt lµm 11 Gi¸o ¸n MÜ thuËt khèi 7 ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ h×nh ¶nh trong tranh phong c¶nh? ? Em thÊy mµu s¾c trong nh÷ng bøc tranh phong c¶nh nh thÕ nµo? - HS tr¶ lêi. - GV kÕt hîp xem mét sè bµi vÏ do c¸c em hs líp tríc vÏ. Ho¹t ®éng 2: (5') Híng dÉn c¸ch vÏ: - ë bµi vÏ tranh ®Ò tµi, häc sinh ®· ®îc häc c¸ch vÏ tõ líp 6 do vËy tiÕt nµy gv chØ cñng cè nhanh vÒ kiÕn thøc. - GV treo h×nh minh ho¹ vµ yªu cÇu HS chØ râ tõng bíc. + B1. Chän vµ c¾t c¶nh( nÕu vÏ ngoµi trêi), t×m vÞ trÝ cã bè côc ®Ñp nhÊt ®Ó vÏ theo c¶nh thùc + B2. Ph¸c c¶nh ®ång thêi s¾p xÕp bè côc . + B3. vÏ h×nh. + B4: VÏ mµu. träng t©m, bao qu¸t hÕt c¶ bøc tranh. - Mµu s¾c rÊt sinh ®éng, ®a d¹ng. ThÓ hiÖn ®îc nhiÒu s¾c th¸i cña thiªn nhiªn, c¶nh vËt ë nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau. II. C¸ch vÏ: + Chän vµ c¾t c¶nh( nÕu vÏ ngoµi trêi), t×m vÞ trÝ cã bè côc ®Ñp nhÊt ®Ó vÏ theo c¶nh thùc. + Ph¸c c¶nh ®ång thêi s¾p xÕp bè côc. CÇn ph¸c c¸c m¶ng chÝnh, phô c©n ®èi trong bè côc bøc tranh. + Dùa vµo c¸c m¶ng chÝnh phô ®· ph¸c ®Ó ph¸c h×nh. Chó ý tranh phong c¶nh nªn phong c¶nh sÏ ®îc diÔn t¶ kÜ h¬n. + VÏ mµu theo c¶m høng. Cã thÓ dïng mµu níc ®Ó ®iÓm mµu. Ho¹t ®éng 3: (24') III. Thùc hµnh Híng dÉn thùc hµnh: - GV gîi ý víi tïy tõng bµi vÏ cña HS - Yªu cÇu: VÏ mét bøc tranh phong c¶nh vµ gãp ý cho tõng em vÒ c¸ch chän theo ý thÝch (vÏ h×nh) c¶nh, chän mµu, bè côc, vÏ h×nh. - HS vÏ bµi trªn vë vÏ, cè g¾ng hoµn thiÖn phÇn h×nh 4. Cñng cè: (3') - GV chän mét sè bµi vÏ cña HS ®· hoµn thµnh, cã ý tëng vµ bè côc t¬ng ®èi tèt vµ mét sè bµi vÏ cha ®îc tèt, gîi ý HS nhËn xÐt vµ tù ®¸nh gi¸. + NhËn xÐt vÒ h×nh ¶nh . + NhËn xÐt vÒ bè côc, mµu s¾c. + Tù xÕp lo¹i bµi cña b¹n theo c¶m nhËn cña m×nh. - GV kÕt luËn vµ bæ sung . - GV nhËn xÐt nh÷ng u, nhîc ®iÓm. Tuyªn d¬ng, khuyÕn khÝch bµi vÏ tèt, ®óng. §éng viªn bµi vÏ cha tèt. 5. Híng dÉn vÒ nhµ: (1') - ChuÈn bÞ mµu vÏ, dông cô ®Ó tiÕt sau vÏ tiÕp cho bµi 5: VÏ tranh: "§Ò tµi tranh phong c¶nh"(tiÕt 2). 12 Gi¸o ¸n MÜ thuËt khèi 7 TiÕt6, Bµi 4: VÏ tranh: §Ò tµi tranh phong c¶nh (tiÕt 2) Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: I. Môc tiªu bµi häc: HS vÏ hoµn thiÖn ®îc mét bøc tranh phong c¶nh dÑp. Thªm yªu mÕn c¶nh ®Ñp cña quª h¬ng ®Êt níc. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - H×nh minh ho¹ c¸c bíc vÏ tranh. 2. Häc sinh: - HS chuÈn bÞ ®Çy ®ñ dông cô häc tËp: Bót ch×, tÈy, mµu tù chän, vë mÜ thuËt. 3. Ph¬ng ph¸p d¹y häc: - Ph¬ng ph¸p trùc quan. - Ph¬ng ph¸p gîi më. - Ph¬ng ph¸p luyÖn tËp. III. TiÕn tr×nh d¹y - häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sÜ sè líp. 2. KiÓm tra bµi cò: (3') - KiÓm tra dông cô häc tËp cña HS 3. Bµi míi: - Giíi thiÖu bµi: (1') Chóng ta ®· ®îc t×m hiÓu vÒ c¸c ph¬ng ph¸p ®Ó vÏ mét bøc tranh vÒ ®Ò tµi phong c¶nh ë tiÕt tríc, tiÕt nµy chóng ta tiÕp tôc hoµn thiÖn cho bµi vÏ tiÕt tríc. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1: (5') I. C¸ch vÏ: Híng dÉn c¸ch vÏ: - GV nh¾c l¹i c¸c bíc vÏ tranh phong + B1. Chän vµ c¾t c¶nh( nÕu vÏ ngoµi trêi), t×m vÞ trÝ cã bè côc ®Ñp nhÊt ®Ó vÏ c¶nh ®· häc ë tiÕt tríc theo c¶nh thùc + B2. Ph¸c c¶nh ®ång thêi s¾p xÕp bè côc . + B3. vÏ h×nh. + B4: VÏ mµu. Ho¹t ®éng 2: (30') III. Thùc hµnh Híng dÉn thùc hµnh: - Yªu cÇu: VÏ tiÕp bøc tranh phong c¶nh - Yªu cÇu: VÏ tiÕp bøc tranh phong c¶nh tiÕt tríc cho hoµn thiÖn. ®· vÏ tiÕt tríc. 13 Gi¸o ¸n MÜ thuËt khèi 7 - GV gîi ý víi tïy tõng bµi vÏ cña HS vµ gãp ý cho tõng em vÒ c¸ch chän c¶nh, chän mµu, bè côc, vÏ h×nh. - HS vÏ bµi trªn vë vÏ vµ vÏ mµu theo ý thÝch. 4. Cñng cè: (5') - GV chän mét sè bµi vÏ cña HS ®· hoµn thµnh, cã ý tëng vµ bè côc t¬ng ®èi tèt vµ mét sè bµi vÏ cha ®îc tèt, gîi ý HS nhËn xÐt vµ tù ®¸nh gi¸. + NhËn xÐt vÒ h×nh ¶nh . + NhËn xÐt vÒ bè côc, mµu s¾c. + Tù xÕp lo¹i bµi cña b¹n theo c¶m nhËn cña m×nh. - GV kÕt luËn vµ bæ sung . - GV nhËn xÐt nh÷ng u, nhîc ®iÓm. Tuyªn d¬ng, khuyÕn khÝch bµi vÏ tèt, ®óng. §éng viªn bµi vÏ cha tèt. 5. Híng dÉn vÒ nhµ: (1') - VÏ tiÕp bµi nÕu cha hoµn thµnh trªn líp. - ChuÈn bÞ cho bµi 5: VÏ trang trÝ: "T¹o d¸ng vµ trang trÝ lä hoa". TiÕt 7, Bµi 5: VÏ trang trÝ: T¹o d¸ng vµ trang trÝ lä hoa Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: I. Môc tiªu bµi häc: - Häc sinh hiÓu c¸ch t¹o d¸ng vµ trang trÝ ®îc mét lä hoa theo ý thÝch. - Cã thãi quen quan s¸t , nhËn xÐt vÎ ®Ñp cña c¸c ®å vËt trong cuéc sèng. - HiÓu thªm vÒ vai trß cña MT trong ®êi sèng hµng ngµy. II. ChuÈn bÞ 14 Gi¸o ¸n MÜ thuËt khèi 7 1. Gi¸o viªn: - Mét sè mÉu lä hoa cã h×nh trang trÝ ®Ñp. - Mét sè bµi vÏ cña HS vÒ trang trÝ lä hoa ë nh÷ng n¨m häc tríc. - H×nh minh ho¹ c¸c bíc tiÕn hµnh. 2. Häc sinh: - HS chuÈn bÞ ®Çy ®ñ dông cô häc tËp: Bót ch× ,tÈy, thíc kÎ. vë mÜ thuËt 3. Ph¬ng ph¸p d¹y häc: - Ph¬ng ph¸p trùc quan. - Ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p. - Ph¬ng ph¸p gîi më. - Ph¬ng ph¸p luyÖn tËp. III. TiÕn tr×nh d¹y - häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sÜ sè líp. 2. KiÓm tra bµi cò: (3') - KiÓm tra sù hoµn thµnh bµi vÏ tiÕt tríc cña 1 sè HS. 3. Bµi míi: - Giíi thiÖu bµi: (1') Trong cuéc sèng ngµy cµng cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu thÈm mÜ cña con ngêi ngµy mét n©ng cao. C¸c ®å vËt bªn c¹nh chøc n¨ng sö dông th× cßn cã chøc n¨ng thÈm mÜ. VËy th× h«m nay chóng ta sÏ cïng häc c¸ch t¹o d¸ng vµ trang trÝ lä hoa. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1: (8') I. Quan s¸t, nhËn xÐt: Híng dÉn quan s¸t, nhËn xÐt: - GV giíi thiÖu h×nh minh ho¹ ®Ó HS thÊy ®©y lµ lo¹i bµi trang trÝ øng dông, c¸c ®å vËt cã chøc n¨ng sö dông cßn cã thªm chøc n¨ng trang trÝ. - GV: Nh÷ng yÕu tè chÝnh nµo t¹o nªn vÎ ®Ñp cña mçi ®å vËt? - HS: H×nh d¸ng , c¸ch bè côc h×nh m¶ng, ho¹ tiÕt trang trÝ, mµu s¾c vµ sù hµi hoµ gi÷a mµu s¾c vµ h×nh d¸ng. - GV: Em cã nhËn xÐt g× vÒ h×nh d¸ng - H×nh d¸ng ®a d¹ng : Cao, thÊp, th¼ng, ph×nh to... c¸c lä? - HS: ®a d¹ng vµ phong phó. - C¸c bé phËn: Cã lo¹i cæ cao, thÊp; - GV: NhËn xÐt g× vÒ cÊu t¹o, kÝch thíc th©n ph×nh; vai xu«i... c¸c bé phËn cña lä hoa? - HS tr¶ lêi. ? Nh÷ng ho¹ tiÕt ®îc trang trÝ theo h×nh - H×nh thøc trang trÝ: thøc nµo? + §Òu dùa theo c¸c h×nh thøc trang trÝ - GV: Ho¹ tiÕt ®îc r·i ®Òu th©n lä hay ®- c¬ b¶n nh h×nh m¶ng kh«ng ®Òu, xen îc ®Æt vµo phÇn träng t©m? kÏ, nh¾c l¹i, ®¨ng ®èi. - HS: R·i ®Òu th©n lä. + §îc r·i ®Òu kh¾p th©n lä. §Ó xoay h- GV: §îc vÏ theo lèi t¶ thùc hay trang íng nµo còng cã thÓ nh×n thÊy ho¹ tiÕt. trÝ? + §îc vÏ theo lçi trang trÝ. c¸c ho¹ tiÕt HS: Theo lèi trang trÝ, c¸ch ®iÖu. phÇn lín ®Òu ®îc c¸ch ®iÖu. - Ho¹ tiÕt ®îc bè trÝ c©n ®èi víi lä(bëi lä cã d¸ng trßn xoay, nÕu xoay vÒ híng nµo còng cã thÓ lµ mÆt trang trÝ ®îc) Ho¹t ®éng 2: (7') II. T¹o d¸ng vµ trang trÝ lä hoa: Híng dÉn c¸ch t¹o d¸ng vµ trang trÝ: - GV treo h×nh minh ho¹ c¸ch t¹o d¸ng vµ trang trÝ lä hoa lªn b¶ng. - GV: Cã mÊy bíc c¬ b¶n? 15 Gi¸o ¸n MÜ thuËt khèi 7 - B1: T¹o d¸ng cho lä: ( GV cã thÓ kÕt hîp vÏ minh ho¹,hoÆc cho hs quan s¸t c¸c mÉu h×nh trong SGK vÒ c¸c kiÓu d¸ng ®Ó HS nhËn xÐt vµ ®Þnh híng cho m×nh) - B2: Trang trÝ. - Bíc nµy cã thÓ tham kh¶o c¸c bµi trang trÝ tríc vÒ ho¹ tiÕt, c¸ch s¾p xÕp h×nh m¶ng ®Ó bµi cã sù hµi hoµ, c©n ®èi , ho¹ tiÕt nªn chän läc: khi ®øng c¹nh nhau ph¶i cã sù ¨n ý, kh«ng cã sù khËp khiÔng . 2 bíc: 1. T¹o d¸ng: + Chia c¸c phÇn cña lä: Cæ , vai, th©n, ®¸y. Mçi phÇn l¹i suy nghÜ ®Ó t×m ra h×nh d¸ng nh ý nghÜ cña mçi c¸ nh©n. ë bíc nµy cÇn suy nghÜ vÒ d¸ng lä ®Þnh trang trÝ : + Cã thÓ coi ®©y lµ bíc thiÕt kÕ kiÓu d¸ng theo ý thÝch cña mçi c¸ nh©n, nhng ®Òu dùa trªn c¸c h×nh c¬ b¶n lµ h×nh vu«ng ,ch÷ nhËt, h×nh trßn.. 2. Trang trÝ: + T×m vµ chän ho¹ tiÕt phï hîp + S¾p xÕp hîp lÝ c¸c ho¹ tiÕt theo c¸c c¸ch s¾p xÕp ®· häc. + Nªn chó ý tíi h×nh m¶ng chÝnh , phô : ho¹ tiÕt cã thÓ lµ hoa, l¸, c¸c con vËt, c¸c h×nh khèi kÕt hîp víi nhau, hoÆc lµ nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp m¾t sinh ®éng trong thiªn nhiªn.... +T×m vµ chän mµu phï hîp gi÷a nÒn lä vµ ho¹ tiÕt. + Mµu s¾c còng cÇn cã gam mµu , nªn vÏ mµu theo gam: nhÑ nhµng , m¹nh mÏ, nãng l¹nh hµi hoµ Ho¹t ®éng 3: (22') III. Thùc hµnh: Híng dÉn thùc hµnh: - GV quan s¸t, gîi ý cho HS ph¸t huy - Yªu cÇu: T¹o d¸ng vµ trang trÝ mét lä kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña m×nh, ®éng viªn hoa mµ em thÝch. c¸c em m¹nh d¹n thÓ hiÖn ý tuëng cña - Bµi lµm vµo vë vÏ, t« mµu theo ý thÝch. m×nh trªn bµi vÏ. - T×m vµ chän mµu phï hîp gi÷a nÒn lä vµ ho¹ tiÕt. - Mµu s¾c còng cÇn cã gam mµu, nªn vÏ mµu theo gam: nhÑ nhµng, m¹nh mÏ, nãng l¹nh hµi hoµ. - Gîi ý cho hs c¸ch t×m mµu phï hîp víi mµu nÒn , ho¹ tiÕt. - HS vÏ bµi. 4. Cñng cè: (3') - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS. - Chän lùa mét sè bµi vÏ cña hs ®· hoµn thµnh gîi ý ®Ó HS kh¸c nhËn xÐt ®¸nh gi¸. - GV nhËn xÐt, cñng cè c¸ch t¹o d¸ng trang trÝ dùa trªn nh÷ng bµi vÏ cña HS. 5. Híng dÉn vÒ nhµ: (1') - Bµi nµo cha xong th× vÒ nhµ hoµn thiÖn. - Cã thÓ lµm l¹i bµi , lµm thªm bµi theo ý muèn. - ChuÈn bÞ mÉu vËt vµ ®å dïng häc tËp ®Ó tiÕt sau häc bµi 6: VÏ theo mÉu: "Lä hoa vµ qu¶" (vÏ h×nh). 16 Gi¸o ¸n MÜ thuËt khèi 7 TiÕt 8, Bµi 6: VÏ theo mÉu: Lä Hoa vµ qu¶ (vÏ mµu - tiÕt 1) Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: I. Môc tiªu bµi häc: - HS biÕt c¸ch vÏ lä hoa vµ qu¶ (cã d¹ng h×nh cÇu). - VÏ ®îc h×nh gÇn gièng víi mÉu - NhËn ra vÎ ®Ñp cña mÉu qua bè côc, vÏ nÐt vÏ h×nh. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - H×nh minh ho¹ c¸c bíc vÏ h×nh. - Mét sè bµi vÏ cña HS kho¸ tríc. 2. Häc sinh: - MÉu vÏ : Tõ 2-3 lä hoa & qu¶(cam, t¸o, lª...) - Dông cô häc tËp: Bót th×, tÈy, que ®o, vë mÜ thuËt. 3. Ph¬ng ph¸p d¹y häc: - Ph¬ng ph¸p quan s¸t. - Ph¬ng ph¸p trùc quan. - Ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p. - Ph¬ng ph¸p gîi më. - Ph¬ng ph¸p luyÖn tËp. III. TiÕn tr×nh d¹y - häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sÜ sè líp. 2. KiÓm tra bµi cò: (3') - KiÓm tra sù hoµn thµnh bµi vÏ tiÕt tríc cña 1 sè HS. 3. Bµi míi: - Giíi thiÖu bµi: (1') Thiªn nhiªn t¬i ®Ñp lu«n lµ nguån c¶m høng s¸ng t¸c cña c¸c ho¹ sÜ. Qua vÎ ®Ñp vÒ h×nh d¸ng vµ mµu s¾c cña c¸c lo¹i hoa vµ qu¶ ®· cã rÊt nhiÒu ho¹ sÜ ®· vÏ lªn nh÷ng bøc tranh tÜnh vËt lä hoa vµ qu¶ thËt ®Ñp. VËy c¸c em cã muèn vÏ ®îc mét bøc tranh lä hoa vµ qu¶ thËt ®Ñp ko? H«m nay chóng ta cïng nhau vÏ theo mÉu: Lä hoa vµ qu¶. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1: (10') I. Quan s¸t, nhËn xÐt: Híng dÉn quan s¸t, nhËn xÐt: - GV yªu cÇu 2 - 3 HS lªn ®Æt mÉu vÏ. Yªu cÇu mÉu ph¶i cã tríc cã sau, quay phÇn cã h×nh d¸ng ®Ñp vÒ phÝa chÝnh diÖn líp häc. Sau ®ã yªu cÇu c¶ líp nhËn xÐt. - GV chØnh l¹i mÉu vÏ cho phï hîp, sau ®ã yªu cÇu c¶ líp quan s¸t. - GV: MÉu vÏ bao gåm nh÷ng g×? - HS: Gåm lä hoa vµ qu¶. - GV: Quan s¸t vµ cho biÕt cÊu tróc cña lä - H×nh d¹ng: + Lä hoa d¹ng h×nh trô. hoa vµ qña cã khèi d¹ng h×nh g×? + Qu¶ d¹ng h×nh cÇu. - GV: Lä hoa vµ qu¶ ®Æt ë mäi gãc ®é cã thay ®æi kh«ng? - HS: Thay ®æi vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a hai 17 Gi¸o ¸n MÜ thuËt khèi 7 vËt. - GV:¦íc lîng chiÒu cao vµ ngang cña côm mÉu vµ cho biÕt khung h×nh chung cña côm mÉu? khung h×nh riªng tõng mÉu vËt? - HS ®o vµ tr¶ lêi. - GV: So s¸nh tØ lÖ, kÝch thíc cña nh÷ng mÉu vËt ®ã? - HS so s¸nh kÝch thíc. - GV: Lä hoa cã nh÷ng bé phËn nµo? - HS: gåm miÖng, cæ, vai, th©n. ®¸y. - GV: VÞ trÝ cña lä hoa vµ qu¶ víi nhau? - HS tr¶ lêi. - GV nhËn xÐt, bæ sung cho c©u tr¶ lêi cña HS. - Khung h×nh ch÷ nhËt ®øng (hoÆc h×nh vu«ng). - Khung h×nh riªng: + Lä hoa: khung hcn ®øng, + Qu¶: khung h×nh vu«ng. - TØ lÖ: Lä hoa cao h¬n vµ cã kÝch thíc lín h¬n so víi qu¶. - VÞ trÝ: Qu¶ ®îc ®Æt tríc lä. Ho¹t ®éng 2: (5') II. C¸ch vÏ: Híng dÉn c¸ch vÏ: - GV treo h×nh minh häa c¸c bíc vÏ h×nh cña bµi vÏ tÜnh vËt (lä hoa vµ qu¶) lªn b¶ng. - 4 bíc: - GV: Cã mÊy bíc vÏ h×nh? + ¦íc lîng chiÒu cao, chiÒu ngang B1: Ph¸c khung h×nh chung. cña mÉu ®Ó ph¸c khung h×nh chung cho c©n ®èi, phï hîp víi tê giÊy. + ¦íc lîng, so s¸nh lä hoa vµ qu¶ ®Ó B2: VÏ ph¸c khung h×nh riªng. vÏ khung h×nh riªng cho tõng mÉu vËt. + X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c bé phËn (miÖng, B3: VÏ h×nh kh¸i qu¸t. vai, th©n, ®¸y) cña lä, cña qu¶. Sau ®ã dïng c¸c ®êng kÜ hµ th¼ng, mê ®Ó vÏ ph¸c h×nh. + Quan s¸t mÉu, ®èi chiÕu bµi vÏ víi B4: VÏ h×nh chi tiÕt. mÉu, ®iÒu chØnh l¹i nÐt vÏ ®Ó hoµn thiÖn h×nh. Ho¹t ®éng 3: (22') III. Thùc hµnh: Híng dÉn häc sinh thùc hµnh: - GV cho HS xem bµi cña HS khãa tríc ®Ó - Yªu cÇu: VÏ phÇn h×nh cña mÉu vËt ®· cho ®óng theo híng quan s¸t. rót kinh nghiÖm. - Gi¸o viªn quan s¸t, híng dÉn chung vµ gîi ý riªng cho tõng HS. - Chó ý: + Khi quan s¸t th× lÊy 1 bé phËn hoÆc 1 vËt mÉu lµm chuÈn ®Ó so s¸nh, íc lîng . + X¸c ®Þnh khung h×nh chung, riªng ®Ó t×m h×nh d¸ng vµ tØ lÖ mÉu vËt trong khung h×nh. + Nªn quan s¸t 1 c¸ch tæng thÓ c¶ côm mÉu. + Thêng xuyªn so s¸nh, ®èi chiÕu bµi víi mÉu vÏ. - HS vÏ bµi. 4. Cñng cè: (3') - GV chän mét sè bµi vÏ tèt vµ cha tèt cña HS lªn ®Ó c¸c HS kh¸c nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸. 18 Gi¸o ¸n MÜ thuËt khèi 7 - GV bæ sung vµ nhËn xÐt thªm. - GV nhËn xÐt nh÷ng u, nhîc ®iÓm. Tuyªn d¬ng, khuyÕn khÝch bµi vÏ tèt, ®óng. §éng viªn bµi vÏ cha tèt. 5. Híng dÉn vÒ nhµ: (1') - VÒ nhµ tuyÖt ®èi kh«ng ®îc tù ý vÏ thªm khi cha cã mÉu. - ChuÈn bÞ ®Ó tiÕt sau tiÕn hµnh vÏ ®Ëm nh¹t cho bµi h«m nay. TiÕt 9, bµi 7: VÏ theo mÉu: Lä hoa vµ qu¶ (VÏ mµu - tiÕt 2) Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: I. Môc tiªu bµi häc: - Gióp häc sinh biÕt ®îc c¸ch bµy mÉu nh thÕ nµo lµ hîp lÝ, biÕt ®îc c¸ch vÏ mét sè lä hoa vµ qu¶ ®¬n gi¶n. - HS vÏ hoµn thiÖn phÇn mµu. - Yªu quý vÎ ®Ñp cña nh÷ng vËt mÉu qua bè côc ®êng nÐt, mµu s¾c. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - H×nh minh ho¹ c¸c bíc vÏ tÜnh vËt mµu. - Mét sè bµi vÏ cña HS kho¸ tríc. 2. Häc sinh: - MÉu vÏ gièng nh tiÕt tríc. - §å dïng häc tËp: vë mÜ thuËt, bót ch×, tÈy. 3. Ph¬ng ph¸p d¹y häc: - Ph¬ng ph¸p quan s¸t. - Ph¬ng ph¸p trùc quan. - Ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p. - Ph¬ng ph¸p gîi më. - Ph¬ng ph¸p luyÖn tËp. III. TiÕn tr×nh d¹y - häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sÜ sè líp. 2. KiÓm tra bµi cò: (3') - NhËn xÐt bµi vÏ h×nh tiÕt tríc cña HS. 3. Bµi míi: - Giíi thiÖu bµi: (1') 19 Gi¸o ¸n MÜ thuËt khèi 7 - Mµu s¾c lµ mét yÕu tè quan träng lµm nªn vÎ ®Ñp cña ®å vËt nãi chung ,th«ng qua nh÷ng bµi vÏ tÜnh vËt mµu ®· nãi lªn vÎ ®Ñp cña ®å vËt ®ång thêi thÓ hiÖn c¶m xóc cña con ngêi. H«m nay chóng ta sÏ tiÕn hµnh vÏ mµu cho bµi vÏ h×nh tiÕt tríc. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ho¹t ®éng 1: (8') Híng dÉn quan s¸t, nhËn xÐt: - GV cïng HS ®Æt mÉu quan s¸t (lä hoa vµ qu¶) - Cho HS quan s¸t mÉu ë c¸c gãc ®é kh¸c nhau ®Ó c¸c em nhËn biÕt vÒ h×nh d¸ng vËt thÓ. - GV: ThÕ nµo gäi lµ tranh tÜnh vËt mµu? - HS tr¶ lêi. - GV: Quan s¸t vµ cho biÕt cÊu tróc cña lä hoa vµ qña cã khèi d¹ng h×nh g×? - GV: VÞ trÝ c¸c vËt mÉu? - HS : Qu¶ ®Æt tríc lä. - GV: So s¸nh vÒ s¾c ®é gi÷a hai vËt, vËt nµo ®Ëm h¬n? - HS tr¶ lêi. - GV: Gam mµu chÝnh cña côm mÉu? - HS: Gam mµu nãng (hoÆc l¹nh, hµi hßa nãng l¹nh) - GV: Mµu s¾c ë lä vµ qu¶ nh thÕ nµo? - GV:Mµu s¾c cña mÉu cã ¶nh hëng qua l¹i víi nhau kh«ng? - HS: Cã - GV: ¸nh s¸ng tõ ®©u chiÕu vµo? - HS quan s¸t tr¶ lêi. - GV cho HS quan s¸t mét sè bøc tranh tÜnh vËt mµu vµ ph©n tÝch ®Ó HS hiÓu c¸ch vÏ vµ c¶m thô ®îc vÎ ®Ñp cña bè côc, mµu s¾c trong tranh. Cho HS thÊy râ sù t¬ng quan mµu s¾c gi÷a c¸c mÉu vËt víi nhau. Ho¹t ®éng 2: (5') Híng dÉn c¸ch vÏ: - Gi¸o viªn treo h×nh minh häa c¸c bíc vÏ h×nh cña bµi vÏ tÜnh vËt (lä hoa vµ qu¶) lªn b¶ng. - GV: Cã mÊy bíc vÏ tÜnh vËt mµu? - B1: Ph¸c h×nh. - B2: vÏ m¶ng ®Ëm, nh¹t. - B3: VÏ mµu - B4: Quan s¸t, hoµn chØnh bµi. 20 Néi dung kiÕn thøc I. Quan s¸t, nhËn xÐt: - Tranh tÜnh vËt mµu: lµ tranh tÜnh vËt sö dông mµu s¾c ®Ó thÓ hiÖn. - H×nh d¹ng: Lä hoa d¹ng h×nh trô vµ qu¶ d¹ng h×nh cÇu - VÞ trÝ: Qu¶ ®Æt tríc lä hoa. - S¾c ®é: qu¶ ®Ëm h¬n (hoÆc lä ®Ëm h¬n - tïy vµo chÊt liÖu) - Gam mµu nãng (hoÆc l¹nh, hµi hßa nãng l¹nh) - Díi t¸c ®éng cña ¸nh s¸ng th× mµu s¾c cña c¸c mÉu vËt cã sù ¶nh hëng, t¸c ®éng qua l¹i víi nhau. II. C¸ch vÏ: Häc sinh quan s¸t. - 4 bíc: + Quan s¸t mÉu vÏ ®Ó ph¸c h×nh s¸t ®óng víi mÉu. Cã thÓ dïng mµu ®Ó vÏ ®êng nÐt. + Quan s¸t chiÒu híng ¸nh s¸ng trªn mÉu vÏ ®Ó vÏ ph¸c c¸c m¶ng ®Ëm nh¹t, giíi h¹n gi÷a c¸c m¶ng mµu sÏ vÏ. + VÏ mµu vµo c¸c m¶ng, dïng c¸c mµu ®Ó thÓ hiÖn c¸c s¾c ®é ®Ëm nh¹t. Thêng xuyªn so s¸nh c¸c s¾c ®é ®Ëm nh¹t gi÷a c¸c mÉu vËt víi nhau. +Quan s¸t, ®èi chiÕu bµi víi mÉu. Chó ý thÓ hiÖn ®îc sù t¬ng quan mµu s¾c
- Xem thêm -