Tài liệu Giáo án mĩ thuật 6 chuẩn ktkn_bộ 6

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 111 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Võ Liệt Giáo án Mỹ thuật 6 Tuần 01 Tiết 01 Soạn ngày …… tháng …… năm 201 … Bài 01: VẼ TRANG TRÍ CHÉP HỌA TIẾT TRANG TRÍ DÂN TỘC I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Cách thức thực hiện bài chép họa tiết trang trí. 2. Kỹ năng: Chép được một số họa tiết gần giống mẫu. 3. Thái độ: Cảm nhận được vẻ đẹp của các họa tiết trang trí dân tộc. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: ĐDDH MT 6, tranh một số họa tiết dân tộc, sưu tầm họa tiết trang trí dân tộc. 2. Học sinh: Đồ dùng học tập (vở, giấy A4, chì, tẩy, thước, màu). III. PHƯƠNG PHÁP: - Trực quan, vấn đáp, gợi mở, luyện tập. IV. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: 1. Ổn định tổ chức: (1p)- Làm quen với học sinh, kiểm tra sĩ số. 2. Giới thiệu môn học, yêu cầu: (5p) - Môn mỹ thuật là môn … 3. Bài mới: *Giới thiệu bài mới: (1p) - Xung quanh chúng ta có rất nhiều các đồ vật được trang trí bằng các họa tiết hoa văn cổ. Vậy muốn có chúng thì ta phải chép lại như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu. TG 5p 4p Hoạt động của GV & HS Hoạt động 1: Híng dÉn HS quan s¸t, nhËn xÐt: *GV cho HS xem mét sè häa tiÕt ë c¸c c«ng tr×nh ®×nh, chïa vµ giíi thiÖu. *GV hái? - Häa tiÕt nµy ®îc trang trÝ ë ®©u? - H×nh d¸ng cña häa tiÕt nµy nh thÕ nµo? - Bè côc? - HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý, ghi bảng. - HS lắng nghe, ghi bài. Hoạt động 2: Híng dÉn HS c¸ch vÏ: - Cho HS xem §DDH. - Nêu các bước chép một họa tiết trang trí dân tộc? - HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý, ghi bảng. Năm học: 2013 - 2014 1 Nội dung I. Quan sát, nhận xét: - Là loại họa tiết có từ lâu đời mà chúng thường được trang trí ở các công trình kiến trúc (đình, chùa...), hay thường được trang trí trên trang phục, đồ vật... - Là những họa tiết được cách điệu từ hoa, chim thú, con vật gần gũi với đời sống của con người. - Đối xứng, xen kẽ, nhắc lại, tự do... II. Cách vẽ: => Gồm 4 bước: - Quan sát, nhận xét, tìm ra đặc điểm họa tiết. - Vẽ phác khung hình, đường trục. - Phác hình bằng nét thẳng. Giáo viên: Đinh Thị Nhàn Trường THCS Võ Liệt Giáo án Mỹ thuật 6 - HS lắng nghe, ghi bài. - Hoàn thiện và vẽ màu. Hoạt động 3: Híng dÉn häc sinh III. Bài tập: lµm bµi: - Em hãy chép lại một họa tiết trang trí GV theo dõi, gióp ®ì, nhắc nhở HS 26p dân tộc và vẽ màu cho phù hợp. làm bài. - HS tập chung làm bài. 4. Củng cố: (2p) - GV chọn một số bài của các tổ treo lên bảng. - Cho HS tập nhận xét. - HS nhận xét bài vẽ của bạn mình. - GV nhận xét lại và chỉ ra phần chưa tốt để HS rút kinh nghiệm đồng thời khen ngợi động viên phần vẽ tốt. - GV nhận xét giờ học. 5. Dặn dò: (1p) - Về nhà hoàn thành bài này (nếu chưa xong) xem trước tiết sau. Kí và nhận xét của BGH Tiết 02 Kí và nhận xét của tổ trưởng Ngày soạn: 25/ 8/ 2013 Bài 2: THƯỜNG THỨC MỸ THUẬT SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT VIỆT NAM Năm học: 2013 - 2014 2 Giáo viên: Đinh Thị Nhàn Trường THCS Võ Liệt Giáo án Mỹ thuật 6 THỜI KÌ CỔ ĐẠI I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: HS được củng cố thêm về lịch sử Việt Nam thời kỳ cổ đại. 2. Kỹ năng: Cảm nhận được giá trị thẩm mỹ thông qua các tác phẩm. 3. Thái độ: Biết trân trọng nghệ thuật của cha ông để lại. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: ĐDDH MT 6, tranh, ảnh , phóng to trống đồng. 2. Học sinh: Sách, vở, sưu tầm tranh ảnh. III. PHƯƠNG PHÁP: - Trực quan, vấn đáp, minh họa, thuyết trình. IV. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ.(3p) - Nêu các bước thực hiện bài chép họa tiết trang trí dân tộc? - Kiểm tra bài tập ở nhà của HS 3. Bài mới: * Giới thiệu bài mới: (1p) - Mĩ thuật Việt Nam ra đời và phát triển từ rất sớm. Ngay từ thời kì cổ đại đã đạt được nhiều thành tựu nhất định. Để hiểu rõ hơn điều này chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay. TG Hoạt động của GV & HS Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS tìm hiểu về bối cảnh XH Việt Nam thời kỳ cổ đại: - Em biết gì về thời kỳ cổ đại? - Đó là thời kỳ nào? - Tiếp theo là thời kỳ nào? 14p *GV kết luận, giới thiệu, ghi bảng. - HS lắng nghe, ghi bài. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu hình vẽ mặt người trên vách hang Đồng Nội - Hòa Bình: - Treo minh họa. - Yêu cầu HS xem hình trong Năm học: 2013 - 2014 3 Nội dung I. Vài nét về lịch sử VN thời kỳ cổ đại: LS XH VN được chia làm hai thời kỳ. - Thời ký đồ đá: được chia thành 2 thời kỳ đồ đá cũ và thời kỳ đồ đá mới. Đến nay còn một số hiện vật như: Di chỉ núi Đọ (T.Hóa) thuộc thời kỳ đồ đá cũ, thời kỳ đá mới có nền văn hóa Bắc Sơn (phía Bắc), Quỳnh Văn... - Thời kỳ đồ đồng: bao gồn 4 giai đoạn: + Phùng Nguyên. + Đồng Mậu. + Gò Mun. + Đông Sơn. *Trống đồng Đông Sơn là đỉnh cao về nghệ thuật của người Việt cổ II. Hình vẽ mặt người trên vách hang Đồng Nội- Hòa Bình: - Về hình vẽ: Là dấu ấn đầu tiên của thời kỳ đồ đá. - Vị trí: Khắc trên vách đá cao 1,5mGiáo viên: Đinh Thị Nhàn Trường THCS Võ Liệt Giáo án Mỹ thuật 6 SGK - Hãy cho biết hình vẽ gì? - Các hình vẽ có gì khác nhau? GV nhấn mạnh về nội dung. - Cho HS ghi bài. Hoạt động 3 : Hướng dẫn HS tìm hiểu mỹ thuật thời kỳ đồ đồng: - Giới thiệu về thời kỳ đồ đồng. - Các công cụ thời kì đồ đồng được trang trí như thế nào ? - Giới thiệu một số đồ vật đặc biệt là trống đồng Đông Sơn. - MÆt trèng cã ®Æc ®iÓm g×? - Treo h×nh trèng phãng to. - GV kÕt luËn: 1,75m vừa tầm mắt ở gần cửa hang. - Nghệ thuật diễn tả: Hình vẽ được khắc sâu tới 2cm bằng đá và gốm thô, diễn tả góc nhìn chính diện, đường nét dứt khoát, rõ ràng. Bố cục cân đói, tỷ lệ hợp lý hài hòa. III. Mü thuËt thêi kú ®å ®ång: - Thêi kú nµy lµ mét bíc ngoÆt cña loµi ngêi. C¸c c«ng cô lao ®éng, ®å dïng ®îc lµm b»ng ®ång. - §îc trang trÝ ®Ñp, tinh tÕ. Lµ sù phèi kÕt hîp nhiÒu hoa v¨n: sãng níc, con vËt, ngêi... *Trèng ®ång §«ng S¬n: - §«ng S¬n- Thanh Hãa lµ n¬i ®Çu tiªn ph¸t hiÖn ra trèng ®ång vµo n¨m 1924. NghÖ thuËt trang rÊt gièng víi trång ®ång tríc ®ã (Ngäc Lò). - Bè côc vßng trßn ®ång t©m, gi÷a lµ ng«i sao 14 c¸nh, häa tiÕt ®îc kÕt hîp gi÷a hoa v¨n m« t¶ c¶nh sinh ho¹t cña con ngêi hÕt søc hîp lý. - H×nh vÏ theo ngîc chiÒu kim ®ång hå, ®îc h×nh häc hãa mét c¸ch nhÊt qu¸n. *Ở nghÖ thuËt §«ng S¬n th× con ngêi lµ chñ ®¹o cña thÕ giíi mu«n loµi.. - Cho HS ghi bµi 4. Củng cố: - Nhận xét tinh thần học tập của HS và nhận xét giờ học. 5. Dặn dò: Về nhà xem trước tiết sau. Soạn ngày: 1/ 9/ 2013 Tiết 03 Bài 3: VẼ THEO MẪU SƠ LƯỢC VỀ LUẬT XA GẦN (LUẬT PHỐI CẢNH) I. MỤC TIÊU: Năm học: 2013 - 2014 4 Giáo viên: Đinh Thị Nhàn Trường THCS Võ Liệt Giáo án Mỹ thuật 6 1. Kiến thức: HS hiểu được những điểm cơ bản của luật xa gần. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, nhận xét. 3. Thái độ: HS yêu thích hơn bộ môn vẽ theo mẫu. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: ĐDDH MT 6, tranh mẫu của họa sĩ và HS. 2. Học sinh: Đồ dùng học tập. III. PHƯƠNG PHÁP: - Trực quan, vấn đáp, luyện tập. IV. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: 1. Ổn định tổ chức: (1p) - Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ. (3p) - Hãy nêu sơ lược về mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại? 3. Bài mới: *Giới thiệu bài mới: (1p) - Khi quan sát cảnh vật như: đường ray xe lửa, hàng cột điện, cảnh biển, cánh đồng lúa… em thấy có những đặc điểm gì? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài hôm nay. Néi dung TG Ho¹t ®éng cña GV & HS Hoạt động 1: Híng dÉn HS quan sát I. Kh¸i niÖm vÏ theo mÉu: * Ta thấy : nhận xét: - Vật ở gần thì to, cao, rõ ràng. - Khi quan sát cảnh vật, đường ray xe - Vật ở xa thì thấp, nhỏ, mờ 10p lửa, hàng cột điện… em thấy có những nhạt. đặc điểm gì? - Vật phía trước che khuất vật - HS trả lời, GV nhận xét chốt ý. phía sau. - HS lắng nghe, ghi bài. - Ph©n tÝch, cho xem h×nh minh häa. Hoạt động 2: Híng dÉn HS về đường II. Đường tầm mắt và điểm tu: 1. Đường tầm mắt: tầm mắt và điểm tu: - Nhìn hình cho thầy biết có đường - Là đường thẳng nằm ngang tầm thẳng nằm ngang không? Vị trí của nó ở mắt người nhìn nó phân chia giữa bầu trời và mặt đất hay giữa bầu đâu? trời và mặt nước nên còn gọi là - Nêu thế nào là đường tầm mắt? 26p - HS trả lời, GV nhận xét chốt ý. đường chân trời. 2. Điểm tu : - HS lắng nghe, ghi bài. - Là các đường thẳng song song - Cho thầy biết thế nào là điểm tụ? với mặt đất hướng về chiều sâu - HS trả lời, GV nhận xét chốt ý. không gian, càng xa càng nhỏ lại - HS lắng nghe, ghi bài. - Ph©n tÝch, cho xem h×nh minh häa. và tụ tại một điểm trên đường tầm mắt, điểm đó gọi là điểm tụ. 4. Củng cố: (3p) - Thế nào là đường tầm mắt, điểm tụ? - Nêu đặc điểm luật xa gần? Năm học: 2013 - 2014 5 Giáo viên: Đinh Thị Nhàn Trường THCS Võ Liệt Giáo án Mỹ thuật 6 - HS trả lời, GV nhận xét chốt ý. - HS lắng nghe, ghi nhớ. - GV nhận xét tiết học 5. Dặn dò: (1p) - Về nhà xem trước bài sau. Soạn ngày : 8/ 9/ 2013 Tiết 04 Bài 4: VẼ THEO MẪU CÁCH VẼ THEO MẪU MINH HỌA BẰNG BÀI MẪU CÓ DẠNG HÌNH HỘP VÀ HÌNH CẦU (Tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Khái niệm về vẽ theo mẫu, các bước thực hiện. Năm học: 2013 - 2014 6 Giáo viên: Đinh Thị Nhàn Trường THCS Võ Liệt Giáo án Mỹ thuật 6 2. Kỹ năng: Biết vận dụng kiến thức vào bài vẽ theo mẫu. 3. Thái độ: Xây dựng cách nhìn và cách làm việc khoa học. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Mẫu (cái ca, chai và quả cam), ĐDDH MT 6, tranh mẫu của họa sĩ và HS. 2. Học sinh: Mẫu, ĐDHT. III. PHƯƠNG PHÁP: - Trực quan, vấn đáp, luyện tập. IV. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ. (3p) - Hãy khái niệm về luật xa gần, khái niệm về điểm tụ, đường tầm mắt? 3. Bài mới: *Giới thiệu bài mới: (2p) - Khi ta muốn có được hình ảnh của một đồ mà không có các phương tiện hỗ trợ thì ta phải làm gì? - Ta phải vẽ lại. Đúng rồi: Vậy phải vẽ như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài hôm nay. TG 10p 26p Hoạt động của GV & HS Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu khái niệm vẽ theo mẫu: - GV Bày mẫu cho HS quan sát. - GV vẽ lên bảng về cách vẽ từ tổng quát đến chi tiết và hỏi. - Thế nào là cách vẽ theo mẫu? - HS trả lời, GV nhận xét chốt ý. - HS lắng nghe, ghi bài. * Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét. - Đây gồm có những vật mẫu gì? - Tìm đặc điểm và vị trí của các vật mẫu đó? - GV kết luận: Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu cách vẽ theo mẫu: * Vẽ nhanh một số hình cái ca lên bảng và hỏi. - Hình nào đúng và đẹp? - GV nhận xét về tỷ lệ. * Nhận xét cách bày mẫu: - Vẽ một số hình về bố cục. - Hình nào đẹp? - Nhận xét về bố cục. * Nhận xét đặc điểm của mẫu: Năm học: 2013 - 2014 7 Nội dung I. Khái niệm vẽ theo mẫu: - Vẽ theo mẫu: Là mô phỏng lại mẫu vẽ thông qua suy nghĩ, cảm xúc của người vẽ để diễn tả được đặc điểm, cấu tạo, hình dáng, đậm nhạt và màu sắc của mẫu vẽ. *Quan sát, nhận xét: - Cấu trúc: Khối cầu Khối hộp - Bố cục: tuỳ theo các góc nhìn khác nhau thì hình vẽ khác nhau. II. Cách vẽ theo mẫu: - Vẽ phác khung hình chung và riêng. - Kẻ chục đối xứng, ước lượng tỉ lệ từng phần của vật mẫu. - Vẽ phác nét chính. - Vẽ chi tiết (vẽ hình). - Vẽ đậm nhạt (vẽ màu). Giáo viên: Đinh Thị Nhàn Trường THCS Võ Liệt Giáo án Mỹ thuật 6 - Vẽ một số hình về hình. - Cấu tạo? - Hình dáng? - Nhận xét về bố cục. * Kết luận và trình bày cách vẽ theo mẫu. - Phân tích, minh họa, cho xem hình minh họa. Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài vẽ theo mẫu: 4. Củng cố: (3p) - Đặt một số câu hỏi theo nội dung bài. - GV kết luận. - Nhắc lại cách vẽ theo mẫu. - Nhận xét giờ học. 5. Dặn dò: (1p) - Về nhà xem trước tiết sau. Soạn ngày 15/ 9/ 2013 Tiết 05 Bài 5: VẼ THEO MẪU MẪU CÓ DẠNG HÌNH HỘP VÀ HÌNH CẦU (Tiết 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Cấu trúc cấu tạo, góc nhìn mẫu. Năm học: 2013 - 2014 8 Giáo viên: Đinh Thị Nhàn Trường THCS Võ Liệt Giáo án Mỹ thuật 6 2. Kỹ năng: Biết cách vẽ hình theo góc nhìn. 3. Thái độ: Hiểu được cấu trúc, cái đẹp của mẫu. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Mẫu (Khối cầu, hộp), ĐDDH MT 6, tranh mẫu của họa sĩ và HS. 2. Học sinh: Mẫu, ĐDHT. III. PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC : Trực quan, vấn đáp, luyện tập. IV. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ. (2p) - Hãy nêu khái niệm về cách vẽ mẫu? - Kiểm tra bài làm ở nhà của HS 3. Bài mới: *Giới thiệu bài mới: (1p) - Các em đã học cách vẽ theo mẫu ở bài 4: Vậy để áp dụng được cách vẽ theo mẫu vào bài vẽ của mình thì th ày trò ta cùng đi tìm hiểu ở bài 7. TG Nội dung Ho ạt độ ng của GV & HS 5p 4p Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét - Mẫu gồm cái gì? - Hình dáng của từng vật? - Nằm trong khung hình gì? - Khối hộp được tạo bởi mấy mặt, mặt hình gì? - HS chú ý, trả lời tuỳ vào góc nhìn và vật mẫu cụ thể. - GV nhận xét. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu cách vẽ theo mẫu: - Cách vẽ bài hôm nay gồm có mấy bước, là những bước nào? - HS trả lời. - GV nhận xét chốt ý và ghi bảng. *GV vẽ nhanh các bước lên bảng kết hợp treo hình minh họa. - HS quan sát, ghi nhớ. Năm học: 2013 - 2014 9 I. Quan sát, nhận xét: - Cấu trúc: Khối cầu Khối hộp - Bố cục: tuỳ theo các góc nhìn khác nhau thì hình vẽ khác nhau. II. Cách vẽ theo mẫu: =>Gồm có 4 bước - Vẽ phác khung hình chung và riêng. - Kẻ chục đối xứng, ước lượng tỉ lệ từng phần của vật mẫu. - Vẽ phác nét chính (bằng các nét thẳng) - Vẽ chi tiết (vẽ hình) Giáo viên: Đinh Thị Nhàn Trường THCS Võ Liệt Giáo án Mỹ thuật 6 Hoạt động 3: Hướng dẫn HS thực III. Bài tập: hành. Em hãy vẽ hình hộp và hình cầu 30p - Gv theo dõi , giúp đỡ, bám sát từng HS. - HS chú ý làm bài 4. Củng cố. (2p) - Chọn một số bài đẹp. - Cho HS nhận xét. - HS nhận xét theo ý hiểu của mình. - GV nhận xét, chốt ý, chỉ ra chỗ chưa tốt để HS rút kinh nghiệm đồng thời khen ngợi động viên phần vẽ tốt. - GV nhận xét giờ học. 5. Dặn dò. (1p) Về nhà xem trước tiết sau. Năm học: 2013 - 2014 10 Giáo viên: Đinh Thị Nhàn Trường THCS Võ Liệt Giáo án Mỹ thuật 6 Soạn ngày13 tháng 10 năm 2013 Tiết 09 Bài 5: VẼ TRANH CÁCH VẼ TRANH ĐỀ TÀI I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Kiến thức cơ bản về tìm bố cục trong tranh vẽ. 2. Kỹ năng: Hiểu và thực hiện được cách vẽ tranh đề tài. 3. Thái độ: Nhận biết được các hoạt động trong tranh đề tài. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: ĐDDH MT 6, bài mẫu của HS, tranh của họa sĩ, hình vẽ các bước. 2. Học sinh: Đồ dùng học tập (vở, giấy A4, chì, tẩy, thước, màu). III. PHƯƠNG PHÁP:Trực quan, vấn đáp, luyện tập, nêu vấn đề. IV. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ. (2p) - Thế nào là vẽ tranh? 3. Bài mới: - Giới thiệu và vào bài (1’) TG 8p Hoạt động của GV & HS Nội dung Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm và chọn nội dung đề tài: * GV trình bày kết hợp giới thiệu tranh. - Cho HS xem tranh mẫu khác nhau, cùng một đề tài. I.Tìm và chọn nội dung đề tài: - Thế nào là tranh đề tài? =>Là bức tranh được thể hiện theo một đề tài hay một chủ đề nhất định - Giới thiệu một số tranh của họa sĩ. - HS chú ý, quan sát - Thế nào là tranh đề tài? 8p - HS trả lời, GV nhận xét ghi bảng Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh cách vẽ: - Cách vẽ tranh đề tài gồm có mấy bước là những bước nào? - Phân tích các bước vẽ mảng chính, phụ, mảng hình không đều nhau, tạo không gian xa, gần. - GV minh họa trên bảng, kết hợp với ĐDDH. MT6 HS quan sát, ghi bài Năm học: 2013 - 2014 11 II.Cách vẽ: (gồm có 4 bước) - Tìm và chọn nội dung đề tài - Sắp xếp bố cục (phân chia các mảng chính, phụ). - Vẽ hình (Vẽ hình vào các mảng bố cục). - Vẽ màu (theo cảm xúc của người vẽ). Giáo viên: Đinh Thị Nhàn Trường THCS Võ Liệt Giáo án Mỹ thuật 6 Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh làm III.Bài tập: bài Em hãy vẽ một bức tranh phong - Cho HS xem một số tranh của học sinh cảnh mà em thích. 20p các năm trước. - Theo dõi, gúp đỡ HS. - HS làm bài. 4. Củng cố. (4p) + Lấy vài bài khá tốt và yêu cầu HS nhận xét về. - Đề tài? - Bố cục? - Hình ảnh? - Màu sắc ? - HS trả lời - GV nhận xét chốt ý và nhận xét tiết học 5. Dặn dò. (1p) - Về nhà chọn đề tài và vẽ bố cục. xem trước tiết sau. Kí và nhận xét của BGH Năm học: 2013 - 2014 Kí và nhận xét của tổ trưởng 12 Giáo viên: Đinh Thị Nhàn Trường THCS Võ Liệt Giáo án Mỹ thuật 6 Soạn ngày 13 tháng 10 năm 2013 Tiết 09 Bài 6: VẼ TRANH CÁCH VẼ TRANH ĐỀ TÀI - ĐỀ TÀI HỌC TẬP (Kiểm tra 1tiết - tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - HS hiểu thế nào là vẽ tranh đề tài - HS thể hiện được tình cảm yêu mến thầy cô, bạn bè, trường lớp qua tranh vẽ.. 2. Kỹ năng: Luyện cho HS khả năng bố cục theo nội dung chủ đề và vẽ được tranh đề tài học tập. 3. Thái độ: Học sinh yêu thích môn vẽ tranh đề tài. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Tranh, ảnh đề tài học tập và bài vẽ HS năm trước. 2. Học sinh: Đọc trước bài, sưu tầm tranh ảnh. III. PHƯƠNG PHÁP - Thuyết trình, trực quan, vấn đáp. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức: Giáo viên kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS 4p HOẠT ĐỘNG 1: Thế nào là vẽ tranh đề tài? * GV trình bày kết hợp giới thiệu tranh. - Cho HS xem tranh mẫu khác nhau, cùng một đề tài. NỘI DUNG - Giới thiệu một số tranh của họa sĩ. - HS chú ý, quan sát - Thế nào là tranh đề tài? - HS trả lời, GV nhận xét ghi bảng HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn HS tìm và chọn nội dung đề tài. - GV cho HS quan sát tranh ảnh về đề tài học tập khác nhau của học sinh các năm trước và ảnh sưu tầm. - Em hãy cho biết hoạt động học tập thường diễn ra ở đâu? - Đề tài học tập có những hình ảnh gì? - Nội dung chính trong tranh là gì? - HS quan sát tranh mẫu và trả lời - GV nhận xét, chốt ý, ghi bảng. - HS lắng nghe, ghi bài I - Thế nào là tranh đề tài? Năm học: 2013 - 2014 13 Giáo viên: Đinh Thị Nhàn Trường THCS Võ Liệt Giáo án Mỹ thuật 6 =>Là bức tranh được thể hiện theo một đề tài hay một chủ đề nhất định 1. Tìm và chọn nội dung đề tài Diễn ra ở trường, lớp, nhà, công viên, ngoài cánh đồng ... - Có hình ảnh học sinh đang học bài, thày cô, trường lớp ... - Là học sinh đang học tập. HOẠT ĐỘNG 3: Hướng dẫn HS cách vẽ. - Em hãy nhắc lại cách vẽ bài vẽ tranh đề 4p tài? - HS trả lời. - GV nhận xét, chốt ý, ghi bảng. - HS ghi bài. HOẠT ĐỘNG 4: Hướng dẫn HS làm bài tập. GV ghi đề bài lên bảng: Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài học tập vào giấy A4 20p màu sắc tự chọn - GV theo sát nhắc nhở, giúp đỡ HS làm bài tập. - HS tập chung làm bài theo sự hướng dẫn của GV. II. Cách vẽ. - Tìm và chọn nội dung đề tài. - Sắp xếp bố cục (phân chia màng chính, phụ). - Vẽ hình phù hợp. - Vẽ màu tươi vui. III. Bài tập. Học sinh làm bài. 4. Củng cố. (2p) - Cuối tiết giáo viên thu bài - Gv nhận xét bài học 5. Dặn dò Năm học: 2013 - 2014 14 Giáo viên: Đinh Thị Nhàn Trường THCS Võ Liệt Giáo án Mỹ thuật 6 Soạn ngày 20 tháng 10 năm 2013 Bài 6: VẼ TRANH Tiết 10 CÁCH VẼ TRANH ĐỀ TÀI - ĐỀ TÀI HỌC TẬP (Kiểm tra 1tiết - tiết 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: HS thể hiện được tình cảm yêu mến thầy cô, bạn bè, trường lớp qua tranh vẽ.. 2. Kỹ năng: Luyện cho HS khả năng bố cục theo nội dung chủ đề và vẽ được tranh đề tài học tập. 3. Thái độ: Học sinh yêu thích môn vẽ tranh đề tài. II. CHUẨN BỊ:. 1. Học sinh: đồ dùng học tập. III. PHƯƠNG PHÁP - Thuyết trình, trực quan, vấn đáp. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức: Giáo viên kiểm tra sĩ số 3. Bài mới Gv ghi đề trên bảng: Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài học tập vào giấy A4 màu sắc tự chọn. - Gv trả bài yêu cầu học sinh tiếp tục hoàn thành bài. - Cuối tiết giáo viên thu bài, nhận xét tiết học. 4. Dặn dò: Chuẩn bị tốt cho tiết sau. Năm học: 2013 - 2014 15 Giáo viên: Đinh Thị Nhàn Trường THCS Võ Liệt Tuần 07 Tiết 07 Giáo án Mỹ thuật 6 Soạn ngày …… tháng …… năm 201… Bài 7: VẼ TRANH ĐỀ TÀI HỌC TẬP ( Kiểm tra 1 tiết ) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: HS thể hiện được tình cảm yêu mến thầy cô, bạn bè, trường lớp qua tranh vẽ.. 2. Kỹ năng: Luyện cho HS khả năng bố cục theo nội dung chủ đề và vẽ được tranh đề tài học tập. 3. Thái độ: Học sinh yêu thích môn vẽ tranh đề tài. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Tranh, ảnh đề tài học tập và bài vẽ HS năm trước. 2. Học sinh: Đọc trước bài, sưu tầm tranh ảnh. III. PHƯƠNG PHÁP - Thuyết trình, trực quan, vấn đáp. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức: Giáo viên kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới (40p) Em hãy vẽ một bức tranh đề tài học tập? 4. Củng cố. (4p) Năm học: 2013 - 2014 16 Giáo viên: Đinh Thị Nhàn Trường THCS Võ Liệt Giáo án Mỹ thuật 6 - GV chọn một số bài vẽ của học sinh ở nhiều mức độ khác nhau và cho HS nêu nhận xét và xếp loại theo cảm nhận của mình. - HS nhận xét và xếp loại bài tập theo cảm nhận riêng của mình. - GV biểu dương những bài vẽ đẹp, nhắc nhở, góp ý cho những bài vẽ chưa hoàn chỉnh. 5. Dặn do.: (1p) * Chuẩn bị bài mới: - Đọc và chuẩn bị trước bài 10 : “Màu sắc” - Sưu tầm một số tranh, ảnh về phong cảnh thiên nhiên. Yêu cầu và thang điểm: Thang điểm Ghi chú YÊU CẦU - Vẽ tranh đúng đề tài học tập. - Boá cuïc tranh & hình veõ ñeïp. - Coù ñöôøng taàm maét & keû khung tranh. - Maøu saéc haøi hoaø coù troïng taâm. Kí và nhận xét của BGH 4 ñieåm 3 ñieåm 1 ñieåm 2 ñieåm - Tuyø vaøo soá ñieåm HS ñaït ñöôïc maø xeáp loaïi theo coâng vaên môùi cuûa Boä GD. Kí và nhận xét của tổ trưởng Soạn ngày 6 tháng 10 năm 2013 Bài 8: VẼ TRANG TRÍ Tiết 08 CÁCH SẮP XẾP (bố cuc) TRONG TRANG TRÍ I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Phân biệt được sự khác nhau giữa: Trang trí cơ bản và trang trí ứng dụng. Năm học: 2013 - 2014 17 Giáo viên: Đinh Thị Nhàn Trường THCS Võ Liệt Giáo án Mỹ thuật 6 2. Kỹ năng: Biết cách làm bài vẽ trang trí. 3. Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của trang trí ứng dụng và trang trí cơ bản. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: ĐDDH MT 6, hình minh họa các bước, bài mẫu của HS. 2. Học sinh: Đồ dùng học tập (vở, giấy A4, chì, tẩy, thước, màu). III. PHƯƠNG PHÁP: Trực quan, vấn đáp, luyện tập, minh họa. IV. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: 1. Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ. (1p) - Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh? 3. Bài mới: GV vào bài: (1p) TG Hoạt động của GV & HS Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét: - Cách xắp xếp trong trang trí là gì? - Có mấy loại hình trang trí? Nêu sự khác nhau của mỗi lọai hình trang trí? 6p 7p 4p Hoạt động 2: Hướng dẫn HS một vài cách xắp xếp trong trang trí - Có mấy cách xắp xếp bố cục trong trang trí ? Kể tên ? - Em hãy nêu định nghĩa các cách xắp xếp bố cục trong trang trí ? - HS trả lời - GV kết luận ghi bảng: HS tập trung ghi bài Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh cách vẽ: - Cho HS xem ĐDDH, minh họa các bước. - Bài vẽ trang trí cần thực hiện theo mấy bước? Là những bước nào? - HS trả lời – GV nhận xét chốt ý ghi bảng. Năm học: 2013 - 2014 18 Nội dung I. Quan sát, nhận xét: - Là cách xắp xếp các hình mảng, đường nét, họa tiết, đậm nhạt, màu sắc sao cho phù hợp thuận mắt. - Sự khác nhau giữa trang trí cơ bản và trang trí ứng dụng: * Trang trí ứng dụng là sử dụng và khai thác ý nghĩa của trang trí vào trang trí đồ vật như: Lọ hoa, đĩa tròn, khăn đặt lọ hoa… * Trang trí cơ bản là trang trí các hình cơ bản như: Hình vuông, tròn, chữ nhật... II. Một vài cách xắp xếp trong trang trí - Có 4 cách sắp xếp bố cục: + Nhắc lại. + Xen kẽ. + Đối xứng. + Mảng hình không đều III.Cách vẽ: (5 bước) - Chọn hình thức trang trí. - Kẻ trục đối xứng. - Tìm các mảng hình chính, phụ: (sắp xếp bố cục): - Tìm và vẽ họa tiết: - Tìm và vÏ mµu: Giáo viên: Đinh Thị Nhàn Trường THCS Võ Liệt Giáo án Mỹ thuật 6 - GV phân tích các bước vẽ và hướng dẫn HS cách vẽ trên bảng. - HS chú ý quan sát và ghi bài Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh làm IV.Bài tập: bài: Hãy trang trí một hình vuông mà - Cho HS xem bài mẫu của năm trước em thích. 20p - Gợi ý cách sắp xếp bố cục. - Nhắc lại các bước. - Theo dõi, giúp đỡ HS. - HS làm bài 4. Củng cố (2p) - Nhắc lại cách sắp xếp bố cục trong trang trí? - HS trả lời dựa vào bài vừa học - GV nhận xét chốt ý chính và nhận xét giờ học. 5. Dặn dò: (1p) - Về nhà coi lại bài này và đọc trước bài 7. Soạn ngày 22/9/2013 Tiết 06 Bài 9: THƯỜNG THỨC MỸ THUẬT SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ (1010- 1225) I. MỤC TIÊU: Năm học: 2013 - 2014 19 Giáo viên: Đinh Thị Nhàn Trường THCS Võ Liệt Giáo án Mỹ thuật 6 1. Kiến thức: Kiến thức chung về với nền mỹ thuật thời Lý. 2. Kỹ năng: Hiểu thêm về cách tìm hiểu lịch sử mĩ thuật. 3. Thái độ: Có nhận thức đúng đắn về nghệ thuật truyền thống dân tộc, tự hào về nghệ thuật truyên thống. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: ĐDDH MT 6, tranh, ảnh về mỹ thuật thời Lý. 2. Học sinh: Đồ dùng học tập. III. PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC: Trực quan, vấn đáp, thuyết trình, hoạt động nhóm. IV. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: 1. Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ. (1p) - Kiểm tra bài ở nhà của HS. 3. Bài mới: *Giới thiệu bài mới: (1p) - Qua bài học môn lịch sử, em hãy trình bày đôi nét về triều đại nhà lý? - HS trả lời - GV nhận xét dẫn vào bài mới. TG 5p Hoạt động của GV & HS Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu vài nét về bối cảnh lịch sử. *GV yêu cầu HS xem SGK và giới thiệu. *GV hỏi? - Em biết những gì về bối cảnh lịch sử thời Lý? - Em biết những công trình MT nào thời Lý? *Kết luận, viết bảng - HS ghi bài: Hoạt động 2: Híng dÉn HS tìm hiểu sơ lược về mĩ thuật thời Lý? *GV cho HS th¶o luËn vÒ MT thêi Lý: - Ph©n c«ng nhãm trëng vµ th ký. - Gîi ý c¸ch t×m hiÓu vµ th¶o luËn. 33p - Ph¸t phiÕu bµi tËp cho c¸c Năm học: 2013 - 2014 Nội dung I. Vài nét về bối cảnh lịch sử. - Vua Lý Thái Tổ với hoài bão xây dựng đất nước độc lập, nên đã cho dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên là Thăng Long, sau đó lý Thái Tông đặt tên nước là Đại việt. - Nước Đại Việt đánh thắng giặc tống, đánh Chiêm thành... - Nhà Lý có nhiÒu chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch tiÕn bé, hîp lßng d©n, kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn æn ®Þnh, kÐo theo v¨n hãa vµ ngo¹i th¬ng ph¸t triÓn. *§Êt níc æn ®Þnh, ngo¹i th¬ng ph¸t triÓn céng víi ý thøc cña ngêi d©n ®· t¹o nªn mét nÒn v¨n hãa d©n téc ®Æc s¾c vµ toµn diÖn. II. Sơ lược về mĩ thuật thời Lý. Mỹ thuật thời Lý phát triển cơ bản trên 3 lĩnh vực: Kiến trúc, điêu khắc, đồ gốm. 1. Nghệ thuật kiến trúc: a.Kiến trúc cung đình ( Kinh thành Thăng Long): được Lý Thái Tổ xây dựng với quy mô lớn và tráng lệ. - Là quần thể kiến trúc gồm: Hoàng thành và Kinh thành. 20 Giáo viên: Đinh Thị Nhàn
- Xem thêm -