Tài liệu Giáo án mĩ thuật 6 chuẩn ktkn_bộ 3

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n mÜ thuËt 6 – n¨m häc 2014-2015 TiÕt 1(bµi 1): VÏ trang trÝ Ngµy so¹n: 19/08/2014 Ngày d¹y: 20/08/2014 ChÐp ho¹ tiÕt trang trÝ d©n téc I. Môc tiªu bµi häc: 1) KiÕn thøc: HS nhËn ra vÎ ®Ñp cña c¸c häa tiÕt d©n téc (miÒn xu«i vµ miÒn nói). 2) Kü n¨ng: HS vÏ ®îc häa tiÕt gÇn gièng mÉu vµ vÏ mµu theo ý thÝch. 3) Th¸i ®é: BiÕt yªu quý, tr©n träng nh÷ng gi¸ trÞ nghÖ thuËt mµ cha «ng ®Ó l¹i. II. ChuÈn bÞ: 1. Tµi liÖu: - C¸c b¸o, t¹p chÝ cã mét sè h×nh ¶nh chôp vÒ ®×nh, chïa vµ trang phôc cña c¸c d©n téc miÒn nói. 2. §å dïng d¹y- häc: + Gi¸o viªn: - H×nh minh ho¹ híng dÉn c¸ch chÐp ho¹ tiÕt trang trÝ d©n téc. - Phãng to c¸c bíc chÐp ho¹ tiÕt d©n téc trong SGK. - Su tÇm c¸c ho¹ tiÕt d©n téc. + Häc sinh: - Su tÇm c¸c ho¹ tiÕt d©n téc ë SGK. - GiÊy vÏ, bót ch× ®en 2B, tÈy, thíc vµ mµu vÏ. 3. Ph¬ng ph¸p: - Quan s¸t. - Trùc quan - VÊn ®¸p. - LuyÖn tËp thùc hµnh. III. TiÕn tr×nh d¹y - häc: * æn ®Þnh tæ chøc - giíi thiÖu bµi… (2 phót) tg 7 phót H§ 1: Ho¹t ®éng cña GV HD HS quan s¸t, nhËn xÐt : - GV cho HS xem tranh vÒ c¸c häa tiÕt trang trÝ d©n téc vµ hái: (?) C¸c häa tiÕt trang trÝ d©n téc ®îc lÊy tõ ®©u do ai s¸ng t¹o ra? (?) Häa tiÕt thêng cã néi dung g×? ho¹t ®éng cña HS I- QS, NX c¸c ho¹ tiÕt trang trÝ - HS quan s¸t c¸c ho¹ tiÕt trang trÝ. +Ho¹ tiÕt TTDT ®îc lÊy tõ T.nhiªn + Do c¸c nghÖ nh©n xa s¸ng t¹o ra. + Hoa, l¸ m©y, sãng, níc... ®îc kh¾c trªn ®¸, gç, thªu trªn v¶i... (?) §êng nÐt, bè côc, mµu s¾c cña + Ho¹ tiÕt ®©n téc kinh ®êng nÐt ho¹ tiÕt nh thÕ nµo? mÒm m¹i cßn c¸c d©n téc thêng ch¾c khoÎ. Bè côc thêng c©n ®èi. - GV bæ sung: Mµu s¾c ho¹ tiÕt dan téc thêng rùc rë, t¬ng ph¶n. H§ 2: Híng dÉn HS c¸ch vÏ häa tiÕt: II- C¸ch chÐp ho¹ tiÕt d©n téc : - GV giíi thiÖu h×nh minh häa c¸c b- - HS quan s¸t h×nh c¸c bíc vÏ. íc vÏ vµ hái: 7 - Gåm c¸c bíc: phót (?) VÏ häa tiÕt gåm nh÷ng bíc nµo? 1. Quan s¸t, nhËn xÐt vµ t×m ra ®Æc ®iÓm cña ho¹ tiÕt. 2. Ph¸c khung h×nh vµ ®êng trôc. 3. Ph¸c h×nh b»ng c¸c nÐt th¼ng. - GV bæ sung vµ cho HS tham kh¶o 4. Hoµn thiÖn h×nh vµ t« mµu. mét sè bµi chÐp ho¹ tiÕt trang trÝ. III- Thùc hµnh : Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn HS lµm bµi: - GV yªu cÇu HS chÐp mét sè ho¹ 22 tiÕt ®¬n gi¶n vµo giÊy vÏ. - HS chän ho¹ tiÕt vµ lµm bµi vµo phót - Khi HS lµm bµi, GV theo dâi, gîi ý thªm cho c¸c em vÒ c¸ch ph¸c giÊy vÏ. GV: Hoµng V¨n H¹nh – Trêng THCS Th¹ch T©n 1 Gi¸o ¸n mÜ thuËt 6 – n¨m häc 2014-2015 tg Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ 5 phót 2 phót ho¹t ®éng cña HS khung h×nh, kÎ trôc, ph¸c h×nh... kÕt qu¶ häc tËp: - GV chän mét sè bµi lªn tríc líp yªu cÇu HS tù quan s¸t nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ: (?) C¸ch chÐp ®· ®óng cha? (?) H×nh chÐp ®· gièng mÉu cha? (?) Theo em ®¸nh gi¸ mÊy ®iÓm? - GV bæ sung vµ kÕt luËn: * DÆn dß - HS quan s¸t mét sè bµi cña c¸c b¹n. - HS nhËn xÐt, tr¶ lêi vµ cho ®iÓm. : - Su tÇm häa tiÕt trang trÝ vµ c¾t d¸n lªn giÊy. - ChuÈn bÞ bµi sau. - HS ghi nhí. ...........................................***.......................................... DuyÖt ngµy…...th¸ng…...n¨m 2014 Ngµy so¹n: 23/08/2014 TiÕt 2 (bµi 2): Ngày d¹y: ………….. Thêng thøc Mü thuËt S¬ lîc vÒ mü thuËt ViÖt Nam thêi kú cæ ®¹i I. Môc tiªu bµi häc: 1) KiÕn thøc: - Häc sinh cñng cè thªm kiÕn thøc vÒ bèi c¶nh lÞch sö ViÖt Nam thêi kú cæ ®¹i. - Häc sinh hiÓu thªm gi¸ trÞ thÈm mü, gi¸ trÞ sö dông cña c¸c di vËt, c¸c ®å vËt, s¶n phÈm v¨n ho¸, ®êi sèng cña mü thuËt ngêi ViÖt cæ. 2) KÜ n¨ng: - Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng quan quan s¸t, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t¸c phÈm nghÖ thuËt. - Nhí mét sè hiÖn vËt vµ mèc giai ®o¹n lÞch sö vµ mét sè ®Þa danh cã di vËt kh¶o cæ khai quËt ®îc thêi nguyªn thuû, cæ ®¹i. 3) Th¸i ®é: - Häc sinh yªu thÝch, tr©n träng nghÖ thuËt ®Æc s¾c cña «ng cha ®Ó l¹i. - Tù hµo vÒ gi¸ trÞ nghÖ thuËt cña d©n téc thêi cæ ®¹i. II. ChuÈn bÞ: 1. Tµi liÖu tham kh¶o: - §å dïng VH §«ng S¬n. - C¸c lo¹i b¸o, B¶o tµng mü thuËt ViÖt Nam. 2. §å dïng: * Gi¸o viªn: - Tranh, ¶nh, h×nh vÏ liªn quan ®Õn bµi gi¶ng. - Phãng to h×nh ¶nh trèng ®ång. * Häc sinh: GV: Hoµng V¨n H¹nh – Trêng THCS Th¹ch T©n 2 Gi¸o ¸n mÜ thuËt 6 – n¨m häc 2014-2015 - Su tÇm c¸c bµi viÕt, c¸c h×nh ¶nh vÒ Mü thuËt VÞªt Nam. - Bót mµu, giÊy vÏ. 3. Ph¬ng ph¸p: - Trùc quan. - Quan s¸t. - VÊn ®¸p. - ThuyÕt tr×nh kÕt hîp víi minh ho¹ vµ hái ®¸p ®Ó kh«ng khÝ häc tËp thªm s«i næi. - Th¶o luËn nhãm. III. TiÕn tr×nh d¹y - häc: * æn ®Þnh tæ chøc - giíi thiÖu bµi… (2 phót) tg 10 phót Ho¹t ®éng cña GV H§1: T×m hiÓu vµi nÐt vÒ lÞch sö: - GV cho HS xem tranh vµ hái: (?) Em biÕt g× vÒ ®å ®¸ trong lÞch sö ViÖt Nam? (?) Trong thêi cæ ®¹i ®å ®ång ®îc dïng nh thÕ nµo? - GV bæ sung: H§2: T×m hiÓu mét vµi nÐt vÒ thêi kú ®å ®¸ 12 phót - GV cho HS xem tranh minh häa vµ hái: (?) H×nh vÏ mÆt ngêi trªn ®¸ ®îc t×m thÊy ë ®©u? - GV bæ sung: H§ 3: T×m 14 phót - HS xem tranh. + Cßn gäi lµ thêi Nguyªn thuû, c¸ch ®©y hµng v¹n n¨m. + §ång ®îc dïng lµm c«ng cô s¶n xuÊt, nh¹c cô... II- S¬ lîc vÒ mü thuËt ViÖt Nam thêi cæ ®¹i * H×nh vÏ mÆt ngêi trªn v¸ch hang §ång Néi - HS xem tranh. + Trªn v¸ch ®¸ gÇn cöa hang, ®é cao tõ 1,5m -> 1,75m hang §ång Néi-Hoµ B×nh: ë Na-ca Th¸i Nguyªn. (?) H·y cho biÕt khu«n mÆt ngêi ë - Cã c¸c ®Æc ®iÓm: 1. Cã thÓ ph©n biÖt mÆt nam, n÷ hang §ång Néi cã nh÷ng ®Æc ®iÓm qua kÝch thíc ®êng nÐt. g×? 2. C¸c khu«n mÆt ®Òu cã sõng. (?) Lµm thÕ nµo ta nhËn biÕt ®ã lµ - H×nh n÷: Khu«n mÆt thanh tó, ®Ëm chÊt n÷ giíi. h×nh n÷ hay h×nh nam? - H×nh nam: Khu«n mÆt vu«ng ch÷ ®iÒn, l«ng mµy rËm, miÖng réng. (?) NghÖ thuËt diÔn t¶ nh thÕ nµo? ®ång: ho¹t ®éng cña HS I- S¬ lîc vÒ bèi c¶nh lÞch sö hiÓu mét vµi nÐt vÒ thêi kú ®å - GV giíi thiÖu h×nh cã c¸c ®å ®ång vµ hái: (?) §å ®ång ®îc t×m thÊy lµ nh÷ng vËt g×? (?) C¸c ®å vËt ®îc trang trÝ nh thÕ nµo? -> C¸c h×nh kh¾c s©u trªn v¸ch ®¸, s©u 2cm. - H×nh mÆt ngêi diÔn t¶ víi gãc nh×n chÝnh diÖn, ®êng nÐt ®øng. - C¸ch s¾p xÕp bè côc c©n ®èi, tû lÖ hîp lý, t¹o c¶m gi¸c hµi hoµ. * C¸c hiÖn vËt ®å ®ång vµ trèng §ång §«ng S¬n - HS xem tranh. + R×u, dao g¨m d¸o, mòi lao, th¹p, ®Æc biÖt lµ trèng ®ång §«ng S¬n. + Trªn dao g¨m trang trÝ nh÷ng h×nh ch÷ S, Th¹p §µo ThÞnh tang trÝ nhiÒu h×nh ¶nh lÔ héi cña c d©n n«ng nghiÖp. GV: Hoµng V¨n H¹nh – Trêng THCS Th¹ch T©n 3 Gi¸o ¸n mÜ thuËt 6 – n¨m häc 2014-2015 tg Ho¹t ®éng cña GV (?) Trèng ®ång §«ng S¬n ®îc t×m thÊy ë ®©u? ho¹t ®éng cña HS + Trèng ®ång §«ng S¬n ®îc t×m thÊy ë §«ng S¬n - Thanh Ho¸. (?) Trèng ®îc t¹o d¸ng vµ trang trÝ + Cã c¸ch t¹o d¸ng ®Ñp, thanh tho¸t nh thÕ nµo? + Ho¹ tiÕt trang trÝ: Lµ h×nh ¶nh vÒ cuéc sèng cña con ngêi nh trai g¸i d· g¹o, móa h¸t, c¸c chiÕn binh trªn - GV bæ sung: thuyÒn... H§4: §¸nh gi¸ 6 phót 1 phót kÕt qu¶ häc tËp: - GV ®Æt mét sè c©u hái ®Ó kiÓm tra kiÕn thøc: (?) Thêi k× ®å ®¸ ®Ó l¹i nh÷ng dÊu Ên lÞch sö nµo? (?) V× sao nãi trèng ®ång §«ng S¬n kh«ng chØ lµ nh¹c cô mµ cßn lµ t¸c phÈm MT tuyÖt ®Ñp cña nghÖ thuËt VN thêi k× cæ ®¹i? - GV bæ sung: * DÆn dß + §· ®Ó l¹i mét sè hiÖn vËt b»ng ®¸ nh h×nh mÆt ngêi, th¹p, m«i... + V× trèng ®ång §«ng S¬n cã c¸ch t¹o d¸ng ®Ñp vµ trang trÝ tinh x¶o. : - Häc lai bµi vµ xem tranh minh häa trong s¸ch. - ChuÈn bÞ bµi 3. - HS ghi nhí. ...........................................***.......................................... DuyÖt ngµy…...th¸ng…...n¨m 2014 TiÕt 3 (bµi 3): VÏ theo mÉu Ngµy so¹n: 29/08/2014 Ngày d¹y: ……………. S¬ lîc vÒ LuËt xa gÇn GV: Hoµng V¨n H¹nh – Trêng THCS Th¹ch T©n 4 Gi¸o ¸n mÜ thuËt 6 – n¨m häc 2014-2015 I. Môc tiªu bµi häc: 1) KiÕn thøc: Häc sinh n¾m ®îc kh¸i niÖm vµ cã kiÕn thøc s¬ lîc vÒ nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n cña luËt xa gÇn. 2) KÜ n¨ng: Häc sinh biÕt vËn dông luËt xa gÇn ®Ó quan s¸t, nhËn xÐt mäi vËt trong kh«ng gian vµ øng dông vµo bµi theo mÉu, vÏ tranh. 3) Th¸i ®é: Yªu thÝch viÖc kh¸m ph¸, ¸p dông luËt xa gÇn trong häc tËp vµ trong cuéc sèng. II. ChuÈn bÞ: 1. §å dïng d¹y- häc: * Gi¸o viªn: - LuËt xa gÇn vµ gi¶i phÉu t¹o h×nh - ¶nh cã líp c¶nh xa, líp c¶nh gÇn (c¶nh biÓn, con ®êng, hµng c©y...) - Tranh vµ c¸c bµi vÏ theo luËt xa gÇn. - Bé §DDH Mü thuËt 6. - Mét vµi ®å vËt (h×nh hép, h×nh trô...) * Häc sinh: - Tranh, ¶nh, h×nh vÏ liªn quan ®Õn bµi gi¶ng. - Bót mµu, giÊy vÏ. 2. Ph¬ng ph¸p d¹y - häc: - Ph¬ng ph¸p quan s¸t. - Ph¬ng ph¸p trùc quan; - Ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p. - Ph¬ng ph¸p luyÖn tËp thùc hµnh. III. TiÕn tr×nh d¹y - häc: * æn ®Þnh tæ chøc - giíi thiÖu bµi… (2 phót) tg H§ 1: T×m Ho¹t ®éng cña GV hiÓu vÒ kh¸i niÖm xa gÇn: - Gi¸o viªn giíi thiÖu mét bøc tranh vÒ xa - gÇn. (?) Nh×n c¸c vËt cïng kÝch thíc, cïng lo¹i ®i vµo kh«ng gian em thÊy ®iÒu g×? (?)V× sao h×nh nµy l¹i to, râ h¬n h×nh kia (cïng lo¹i sù vËt) ho¹t ®éng cña HS I- Quan s¸t, nhËn xÐt - HS xem tranh. - V× ë gÇn: To, cao vµ râ h¬n. - ë xa: Nhá, thÊp vµ mê h¬n. - VËt ë phÝa tríc che khuÊt vËt ë phÝa sau. - V× mäi vËt lu«n thay ®æi khi nh×n theo xa - gÇn. Chóng ta sÏ t×m hiÓu (?) V× sao con ®êng chç nµy l¹i to, vÒ luËt xa - gÇn ®Ó thÊy sù thay ®æi chç kia l¹i nhá dÇn? h×nh d¸ng cña mäi vËt trong kh«ng gian ®Ó vÏ ®óng, ®Ñp. (?) V× sao h×nh mÆt hép khi lµ h×nh vu«ng, khi lµ h×nh b×nh hµnh? (?) Em cã nhËn xÐt g× h×nh cña hµng - Cµng vÒ phÝa xa cét cµng thÊp vµ cét vµ h×nh ®êng ray cña tµu ho¶? cµng mê dÇn. - Cµng xa, kho¶ng c¸ch hai ®êng ray cña ®êng tµu cµng thu hÑp dÇn. * GV bæ sung kÕt luËn -> ë gÇn: H×nh to, cao, réng vµ râ h¬n ->ë xa: H×nh nhá, thÊp, hÑp vµ mê h¬n -> VËt ë phÝa tríc che vËt ë phÝa sau. -> Mäi vËt thay ®æi h×nh d¸ng khi nh×n ë c¸c gãc ®é kh¸c nhau (h×nh cÇu nh×n ë gãc ®é nµo còng lu«n lu«n trßn) H§2: híng dÉn HS T×m hiÓu nh÷ng ®iÓm c¬ II- §êng tÇm m¾t vµ ®iÓm tô: 10 phót b¶n cña luËt xa gÇn: * §êng tÇm m¾t: - GV giíi thiÖu hai h×nh ë SGK vµ hái: (?) Trong ¶nh cã ®êng n»m ngang kh«ng? 1. §êng tÇm m¾t: - HS quan s¸t h×nh. + Cã ®êng n»m ngang ¶nh. GV: Hoµng V¨n H¹nh – Trêng THCS Th¹ch T©n 5 Gi¸o ¸n mÜ thuËt 6 – n¨m häc 2014-2015 tg 18 phót Ho¹t ®éng cña GV + Kh¸c nhau, n»m lÖch phÝa trªn hoÆc díi. - GV giíi thiÖu h×nh minh häa trong SGK vµ hái: (?) C¸c ®êng song song ®i vµo chiÒu sau sÏ nh thÕ nµo víi nhau? - HS quan s¸t h×nh. * §iÓm tô: (?) C¸c ®êng phÝa díi, phÝa trªn tÇm m¾t ch¹y nh thÕ nµo? - GV bæ sung: Ho¹t ®éng 3: §¸nh gi¸ 13 phót 2 phót ho¹t ®éng cña HS (?) VÞ trÝ cña c¸c ®êng ®ã nh thÕ nµo? - GV bæ sung: kÕt qu¶ häc tËp : - GV vÏ mét sè h×nh lªn b¶ng phô (chuÈn bÞ tríc) vµ hái vÒ c¸c néi dung võa häc: (?) §êng tÇm m¾t n»m ë ®©u? (?) T×m ®iÓm tô cña c¸c vËt? (?) C¸c vËt ë gÇn nh thÕ nµo so víi vËt ë xa? - GV bæ sung vµ tæng kÕt: * DÆn dß : - Lµm c¸c bµi tËp trong SGK. - ChuÈn bÞ bµi sau. 2. §iÓm tô: + C¸c ®êng ®ã cµng xa cµng nhá dÇn vµ tô l¹i t¹i mét ®iÓm t¹i ®êng tÇm m¾t. §iÓm ®ã lµ ®iÓm tô. + §õng phÝa díi ch¹y lªn cßn ®êng phÝa trªn ch¹y xuèng ®êng tÇm m¾t. - HS quan s¸t h×nh. - HS quan s¸t h×nh vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái. - HS ghi nhí. ...........................................***.......................................... DuyÖt ngµy…...th¸ng…...n¨m 2014 GV: Hoµng V¨n H¹nh – Trêng THCS Th¹ch T©n 6 Gi¸o ¸n mÜ thuËt 6 – n¨m häc 2014-2015 TiÕt 4 (bµi 4+ 7): Ngµy so¹n: 06/09/2014 Ngày d¹y: ……………. VÏ theo mÉu C¸ch vÏ theo mÉu (MÉu vÏ d¹ng h×nh hép vµ h×nh cÇu - tiÕt 1) I. Môc tiªu bµi häc: 1) Th¸i ®é: Häc sinh hiÓu ®îc kh¸i niÖm vÏ theo mÉu vµ c¸ch tiÕn hµnh bµi vÏ theo mÉu. 2) KÜ n¨ng: Häc sinh vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt vÒ ph¬ng ph¸p chung vµo bµi vÏ theo mÉu vµ vÏ ®îc mÉu cã d¹ng h×nh hép vµ h×nh cÇu. 3) Th¸i ®é: Häc sinh cã c¸ch nh×n, c¸ch lµm viÖc khoa häc. Yªu thÝch vÎ ®Ñp cña mÉu vËt vµ cã ý thøc b¶o vÖ mÉu vËt. II. ChuÈn bÞ: 1. Tµi liÖu tham kh¶o: - Phu¬ng ph¸p d¹y mü thuËt (Gi¸o tr×nh ®µo t¹o gi¸o viªn THCS hÖ C§SP) 2. §å dïng d¹y- häc: * GV: - MÉu vÏ : + H×nh lËp ph¬ng mçi c¹nh 15 cm, mµu tr¾ng + H×nh hép : kÝch thíc kho¶ng 20 cm  14 cm  5 cm mµu tr¾ng + Mét qu¶ bãng: ®êng kÝnh kho¶ng 10 cm, mµu ®Ëm + Mét qu¶ cã d¹ng h×nh cÇu : ®êng kÝnh kho¶ng 6 cm, mµu ®Ëm + Mét sè bµi vÏ cña ho¹ sÜ, HS + H×nh lËp ph¬ng mµu nh¹t, ë bèn mÆt d¸n c¸c h×nh trßn b»ng giÊy mµu ®Ëm. * HS: - Tranh, ¶nh, bµi cã vÏ liªn quan ®Õn bµi häc. - Bót ch×, tÈy. giÊy vÏ. - Méu vÏ (nÕu GV giao cho tæ nhãm chuÓn bÞ tríc) 3. Ph¬ng ph¸p: - Trøc quan. - Quan s¸t. - VÊn ®¸p. - LuyÖn tËp thùc hµnh. III. TiÕn tr×nh d¹y - häc: * æn ®Þnh tæ chøc - giíi thiÖu bµi… (2 phót) tg Ho¹t ®éng cña GV H§ 1:T×m hiÓu kh¸i niÖm vÏ theo mÉu: 15 phót ho¹t ®éng cña HS I- ThÕ nµo lµ vÏ theo mÉu? - GV ®Æt mét sè mÉu vËt tríc líp, - HS quan s¸t mÉu. yªu cÇu häc sinh chó ý quan s¸t mÉu. - GV ph¸c c¸c mÉu ®ã lªn b¶ng vµ hái: (?) VÏ theo mÉu lµ g×? + Lµ m« pháng l¹i vËt mÉu th«ng qua c¶m xóc, suy nghÜ cña ngêi vÏ ®Ó thÓ hiÖn ®îc ®Æc ®iÓm, cÊu tróc, ®Ëm nh¹t, mµu s¾c cña mÉu. - GV bµy mÉu vÏ d¹ng h×nh hép vµ h×nh cÇu: (?) MÉu gåm nh÷ng ®å vËt g×? + H×nh hép vµ h×nh cÇu. (?) VËt nµo tríc, vËt nµo sau? + H×nh cÇu tríc, h×nh hép sau. (?) §Ó vÏ ®îc mÉu nµu ta ph¶i lµm thÕ nµo? + HS suy nghÜ tr¶ lêi GV: Hoµng V¨n H¹nh – Trêng THCS Th¹ch T©n 7 Gi¸o ¸n mÜ thuËt 6 – n¨m häc 2014-2015 tg Ho¹t ®éng cña GV H§2: T×m ho¹t ®éng cña HS II- C¸ch vÏ theo mÉu: hiÓu c¸ch vÏ theo mÉu: (?) VÏ theo mÉu gåm nh÷ng bíc nµo? 13 phót - GV ®a ra h×nh c¸c bíc vÏ theo mÉu: - GV chuyÓn ND… H§ 3: 8 phót 5 phót 2 phót Híng dÉn HS lµm bµi tËp: - GV bµy lÇn lît mét sè vËt mÉu yªu cÇu HS: (?) QS nhËn xÐt vÒ ®Æc ®iÓm, h×nh d¸ng, ®é ®Ëm - nh¹t cña vËt mÉu? (gäi 3-6 HS tra lêi vµ NX ý kiÕn cña nhau) - GV nhËn xÐt cñng cè, chèt bµi. Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp: (?) VÏ theo mÉu lµ g×? (?) H·y nªu c¸c bíc vÏ theo mÉu. - GV bæ sung vµ tæng kÕt. * DÆn dß 1. Quan s¸t ®Ó n¾m ®îc ®Æc ®iÓm cña mÉu. 2. Ph¸c khung h×nh chung, khung h×nh riªng cña mÉu. 3. Ph¸c nÐt chÝnh c¸c bé phËn cña vËt, vÏ chi tiÕt. 4. VÏ ®Ëm nh¹t b»ng ch× hoÆc mµu. - HS quan s¸t h×nh c¸c bíc vÏ. III- Bµi tËp: HS quan s¸t, nhËn xÐt vÒ ®Æc ®iÓm, h×nh d¸ng, ®é ®Ëm - nh¹t cña mét sè vËt mÉu. - HS tr¶ lêi c©u hái. - HS lªn b¶ng vÏ l¹i mét sè mÉu. : - Lµm bµi tËp ë SGK. - HS ghi nhí. - ChuÈn bÞ bµi sau. ...........................................***.......................................... TiÕt 5 (bµi 7): VÏ theo mÉu Ngµy so¹n: 12/09/2014 Ngày d¹y: ……………. MÉu cã d¹ng h×nh hép vµ h×nh cÇu (TiÕt 2) I. Môc tiªu bµi häc: 1) KiÕn thøc: - HS n¾m ®îc cÊu tróc h×nh hép, h×nh cÇu vµ sù thay ®æi h×nh d¹ng, kÝch thíc cña chóng khi nh×n ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau. - HS n¾m ®îc c¸ch vÏ bµi vÏ theo mÉu cã 2 ®å vËt. 2) KÜ n¨ng: - RÌn luyÖn kÜ n¨ng QS, NX. So s¸nh, ®èi chiÕu, biÕt øng dông xa gÇn. - HS vÏ ®îc h×nh hép, h×nh cÇu vµ biÕt ¸p dông vµo vÏ ®å vËt cã h×nh d¹ng t¬ng ®¬ng. - HS vÏ h×nh hép, h×nh cÇu gÇn gièng víi mÉu. 3) Th¸i ®é: Yªu thÝch vÎ ®Ñp cña h×nh khèi cña mÉu vËt, cã ý thøc gi÷ g×n b¶o qu¶n ®å vËt trong gia ®×nh, nhµ trêng vµ x· héi. II. ChuÈn bÞ: 1. §å dïng d¹y- häc: * GV: (nh tiÕt 1) * HS: GiÊy vÏ, bót ch×, tÈy… GV: Hoµng V¨n H¹nh – Trêng THCS Th¹ch T©n 8 Gi¸o ¸n mÜ thuËt 6 – n¨m häc 2014-2015 2. Ph¬ng ph¸p d¹y- häc: - Trùc quan. - Quan s¸t. - VÊn ®¸p. - LuyÖn tËp thùc hµnh. III. TiÕn tr×nh d¹y - häc: * æn ®Þnh tæ chøc * KiÓm tra bµi cò: (?) C¸c bíc tiÕn hµnh bµi vÏ theo mÉu? * Giíi thiÖu bµi… (5 phót) tg Ho¹t ®éng cña GV H§ 1: Híng dÉn HS quan s¸t, nhËn xÐt: - GV cho HS lªn bµy mÉu nh ë tiÕt 7 phót 1: (?) Khung h×nh chung, khung h×nh riªng cña mÉu? (?) VËt nµo ®Ëm, vËt nµo nh¹t? - GV bæ sung, cho HS xem tranh tÜnh vËt vµ hái: (?) Bè côc ®· võa khung giÊy cha? (?) §êng nÐt cã ®Ëm nh¹t kh«ng? (?) C¸c h×nh ®· c©n ®èi cha? - GV bæ sung vµ kÕt luËn: Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS c¸ch vÏ : 7 phót (?) H·y nh¾c l¹i c¸c bíc vÏ theo mÉu? - GV cho HS xem h×nh c¸c bíc vÏ - GV võa nªu c¸c bíc võa vÏ lªn b¶ng mét mÉu vËt ®Ó HS râ h¬n: Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn HS lµm bµi : 20 phót - GV nh¾c HS lÊy bµi ë tiÕt 1 vµ § DHT ra QS mÉu, chØnh l¹i h×nh vµ tiÕp tôc vÏ hhoµn thiÖn bµi t¹i líp: - GV theo dâi HS lµm bµi vµ gîi ý thªm vÒ: c¸ch ph¸c khung h×nh, vÏ h×nh... Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ 5 phót 1 phót - GV cho HS bµi, yªu cÇu HS tù quan s¸t nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ: (?) Bè côc ®· phï hîp cha? (?) §· cã ®Æc ®iÓm vÒ h×nh vµ mµu cña mÉu vËt cha? (?) H·y cho ®iÓm c¸c bµi trªn. - GV bæ sung, ®¸nh gi¸ vµ kÕt luËn: ho¹t ®éng cña HS I- Quan s¸t, nhËn xÐt : - HS lªn bµy mÉu. + khung h×nh chung lµ h×nh ch÷ nhËt ngang. Khung h×nh cña hép lµ ch÷ nhËt ngang, khung h×nh cña h×nh Çu lµ h×nh vu«ng. + Hép ®Ëm h¬n, qu¶ cÇu s¸ng h¬n. + Bè côc ®· võa khung giÊy. + NÐt vÏ ®· cã ®Ëm nh¹t. + C¸c h×nh ®îc vÏ c©n ®èi. II- c¸ch vÏ - Gåm c¸c bíc: 1. VÏ khung h×nh chung. 2. VÏ khung h×nh cña tõng vËt. 3. T×m tØ lÖ c¸c bé phËn vµ vÏ nÐt chÝnh. 4. VÏ chi tiÕt. - HS quan s¸t h×nh c¸c bíc vÏ. III- Bµi tËp: - HS, nh×n mÉu, lµm bµi vµo giÊy vÏ. kÕt qu¶ häc tËp : - HS quan s¸t mét sè bµi. - HS nhËn xÐt, tr¶ lêi c©u hái vµ cho ®iÓm. * DÆn dß: - Quan s¸t h×nh d¸ng cña mét sè ®å - HS ghi nhí. vËt. - ChuÈn bÞ bµi sau. ...........................................***.......................................... GV: Hoµng V¨n H¹nh – Trêng THCS Th¹ch T©n 9 Gi¸o ¸n mÜ thuËt 6 – n¨m häc 2014-2015 DuyÖt ngµy…...th¸ng…...n¨m 2014 TiÕt 6 (Bµi 5): VÏ tranh Ngµy so¹n: 20/09/2014 Ngày d¹y: …………… C¸ch vÏ tranh ®Ò tµi (§Ò tµi häc tËp - tiÕt 1) I. Môc tiªu bµi häc: 1) KiÕn thøc: - HS c¶m thô vµ nhËn biÕt ®îc c¸c ho¹t ®éng trong cuéc sèng - N¾m ®îc kiÕn thøc c¬ b¶n ®Ó t×m bè côc, hiÓu vµ thùc hiÖn ®îc c¸ch vÏ tranh. 2) KÜ n¨ng: - HS hiÓu vµ thùc hiÖn ®îc c¸ch vÏ tranh ®Ò tµi - VÏ ®îc 1 trang ®Ò tµi Häc tËp b»ng kh¶ n¨ng cña m×nh. 3) Th¸i ®é: Yªu thÝch tranh ®Ò tµi, cã t×nh yªu cuéc sèng. II. ChuÈn bÞ: 1. §å dïng d¹y- häc: a- Gi¸o viªn: - Mét sè tranh cña ho¹ sÜ trong níc vµ thÕ giíi vÏ vÒ ®Ò tµi - Mét sè tranh cña HS vÒ c¸c ®Ò tµi - Mét sè tranh cña thiÕu nhi, HS vÏ cha ®¹t yªu cÇu vÒ bè côc, m¶ng h×nh vµ mµu s¾c ®Ó ph©n tÝch, so s¸nh. b- Häc sinh: - GiÊy vÏ, bót vÏ, mµu c¸c lo¹i… - Su tÇm c¸c tranh ®Ò tµi. 2. Ph¬ng ph¸p d¹y - häc: - Ph¬ng ph¸p trùc quan. - Ph¬ng ph¸p quan s¸t. - Ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p. - Ph¬ng ph¸p thùc hµnh luyÖn tËp… III. TiÕn tr×nh d¹y - häc: * æn ®Þnh tæ chøc - giíi thiÖu bµi… (2 phót) tg xÐt: 15 phót Ho¹t ®éng cña GV H§ 1: Híng dÉn HS quan s¸t, nhËn (?) Sù kh¸c nhau gi÷a ¶nh vµ tranh vÏ? - GV cho HS xem mét sè tranh ®Ò tµi kh¸c nhau vµ hái: (?) Em thÊy tranh vÏ nh÷ng g×? (?) Thuéc ®Ò tµi g×? - GV cho HS xem tranh cïng mét ®Ò tµi vµ hái: (?) Cïng mét ®Ò tµi cã thÓ vÏ nhiÒu tranh kh¸c nhau kh«ng? (?) Tranh nµo cã néi dung vÏ vÒ ®Ò tµi häc tËp? ho¹t ®éng cña HS I- Tranh ®Ò tµi: + HS QS tr¶ lêi theo hiÓu biÕt. 1- Néi dung tranh: - HS quan s¸t tranh. + Ngêi, c¶nh vËt, con vËt... + §Ò tµi m«i trêng, häc tËp, lao ®éng, vui ch¬i... - HS quan s¸t tranh. + Cã thÓ vÏ nhiÒu néi dung kh¸c nhau. - HS quan s¸t nhËn biÕt. + Ho¹t ®éng häc tËp. GV: Hoµng V¨n H¹nh – Trêng THCS Th¹ch T©n 10 Gi¸o ¸n mÜ thuËt 6 – n¨m häc 2014-2015 tg Ho¹t ®éng cña GV (?) Tranh vÏ nh÷ng ho¹t ®éng g×? (?) H·y kÓ nh÷ng ho¹t ®éng trong ®Ò tµi häc tËp? (?) Trong c¸c ho¹t ®éng ®ã, t thÕ cña c¸c nh©n vËt nh thÕ nµo? (?) Trong ®Ò tµi häc tËp, ta thêng thÊy nh÷ng ®å vËt g×? (?) Em cã nhËn xÐt g× vÒ viÖc s¾p xÕp h×nh ¶nh vµ mµu s¾c cña c¸c bøc tranh? - GV cho HS xem mét sè tranh, ¶nh vÒ c¸c ho¹t ®éng häc tËp cña HS - GV bæ sung vµ rót ra kÕt luËn: Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS c¸ch vÏ: (?) C¸c bíc vÏ tranh ®Ò tµi? 14 phót - GV cho HS xem h×nh c¸c bíc vÏ vµ ph©n tÝch cho HS hiÓu: - GV bæ sung vµ ph¸c nhanh lªn b¶ng mét bè côc ®Ó HS thÊy râ h¬n c¸c bíc. Ho¹t ®éng 3: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp: - GV ®Æt c©u hái: 13 phót (?) Cã nhiÒu hay Ýt ®Ò tµi? (?) Cïng mét ®Ò tµi cã thÓ vÏ nhiÒu tranh kh«ng? (?) Nh¾c l¹i c¸c bíc vÏ tranh? - GV cho HS QS nhËn xÐt mét sè tranh vÒ: (?) C¸ch khai th¸c ®Ò tµi (râ hay cha râ) ho¹t ®éng cña HS + Häc bµi ë líp, ë nhµ, «n bµi díi gèc c©y, häc bµi khi ch¨n tr©u... + Ngåi, ®øng, n»m. + S¸ch vë, cÆp s¸ch, bót mùc, bµn ghÕ, b¶ng ®en... 2- Bè côc: Bè côc c¸c bøc tranh chÆt chÏ, c©n ®èi. 3- H×nh vÏ: Râ rµng, sinh ®éng. 4- Mµu s¾c: Mµu s¾c t¬i s¸ng, hµi hoµ, râ träng t©m, cã ®Ëm nh¹t. II- C¸ch vÏ tranh: -> VÏ tranh gåm cã c¸c bíc c¬ b¶n: - T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi. - T×m bè côc. - Ph¸c m¶ng vµ vÏ h×nh. - VÏ mµu. - HS quan s¸t trùc quan: * Bíc 1: T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi (chän ND thÓ hiÖn râ nhÊt ®Ò tµi) * Bíc 2: T×m bè côc (s¾p ®Æt m¶ng chÝnh, phô) - S¾p xÕp h×nh m¶ng kh«ng lÆp l¹i, kh«ng ®Òu nhau, cÇn cã c¸c m¶ng trèng sao cho bè côc kh«ng chËt chéi hoÆc qu¸ trèng, dµn tr¶i, cã gÇn, cã xa. * Bíc 3: Ph¸c m¶ng vµ vÏ h×nh - Dùa vµo c¸c m¶ng h×nh ®· ph¸c ®Ó vÏ c¸c h×nh d¸ng cô thÓ - H×nh d¸ng nh©n vËt nªn cã sù kh¸c nhau, cã d¸ng tÜnh, d¸ng ®éng. C¸c nh©n vËt trong tranh cÇn ¨n nhËp víi nhau, hîp lÝ, thèng nhÊt ®Ó biÓu hiÖn néi dung * Bíc 4: VÏ mµu - Mµu s¾c trong tranh cã thÓ rùc rì hoÆc ªm dÞu, tuú theo ®Ò tµi vµ c¶m xóc cña ngêi vÏ - Tranh ®îc vÏ b»ng c¸c chÊt liÖu khac nhau  Mµu s¸p, ch×, bét mµu, d¹ mµu … III- Bµi tËp: + Cã nhiÒu ®Ò tµi cã thÓ vÏ tranh. + Cã thÓ vÏ nhiÒu tranh kh¸c nhau. - HS nh¾c l¹i c¸c bíc vÏ tranh. - HS quan s¸t tranh vµ nhËn xÐt theo c¶m nhËn cña m×nh GV: Hoµng V¨n H¹nh – Trêng THCS Th¹ch T©n 11 Gi¸o ¸n mÜ thuËt 6 – n¨m häc 2014-2015 tg 1 phót Ho¹t ®éng cña GV ho¹t ®éng cña HS (?) C¸ch s¾p xÕp bè côc (h×nh ¶nh chÝnh vµ phô)? (?) H×nh vÏ trong tranh? (?) Mµu s¾c? (?) C¶m nhËn cña mçi HS vÒ tranh ®ã - Tù chän mét ®Ò tµi vµ tËp t×m bè - HS lµm bµi. côc (t×m h×nh m¶ng chÝnh, phô). - GV nhËn xÐt bæ sung vµ tæng kÕt bµi: * DÆn dß : - Hoµn thµnh bµi (nÕu cha xong). - ChuÈn bÞ bµi sau. - HS ghi nhí. ...........................................***.......................................... DuyÖt ngµy…...th¸ng…...n¨m 2014 TiÕt 7(bµi 9): VÏ tranh Ngµy so¹n: 27/09/2014 Ngày d¹y: …………… §Ò tµi häc tËp (TiÕt 2) I. Môc tiªu bµi häc: 1) KiÕn thøc: HS n¾m ch¾c h¬n vÒ kiÕn thøc cña ph©n m«n vÏ tranh còng nh c¸ch tiÕn hµnh mét bµi vÏ tranh ®Ò tµi. 2) KÜ n¨ng: - LuyÖn cho HS kh¶ n¨ng t×m néi dung, bè côc theo chñ ®Ò. - HS vÏ hoµn chØnh mét bøc tranh vÒ ®Ò tµi häc tËp. 3) Th¸i ®é: - HS cã t×nh c¶m yªu mÕn kÝnh träng thÇy c« gi¸o, b¹n bÌ, trêng, líp qua tranh vÏ * ND tÝch hîp: “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”: HS Cã ý thøc rÌn luyÖn häc tËp tèt theo 5 ®iÒu B¸c d¹y. II. ChuÈn bÞ: 1. §å dïng d¹y- häc: * Gi¸o viªn: Mét sè tranh, ¶nh vÒ ®Ò tµi häc tËp cña HS n¨m tríc. * Häc sinh: - Su tÇm tranh ¶nh liªn quan ®Õn ®Ò tµi. - Bót vÏ, giÊy vÏ, mµu c¸c lo¹i. 2. Ph¬ng ph¸p: - Trùc quan. GV: Hoµng V¨n H¹nh – Trêng THCS Th¹ch T©n 12 Gi¸o ¸n mÜ thuËt 6 – n¨m häc 2014-2015 - Quan s¸t. - VÊn ®¸p. - LuyÖn tËp thùc hµnh. III. TiÕn tr×nh d¹y - häc: * æn ®Þnh tæ chøc - giíi thiÖu bµi… (2 phót) tg Ho¹t ®éng cña GV H§1:Híng dÉn HS t×m vµ chän néi dung ®Ò tµi: 10 phót - GV cho HS xem mét sè tranh, ¶nh vÒ c¸c ho¹t ®éng häc tËp cña HS (?) Em cã biÕt B¸c Hå ®· cã nh÷ng c©u nãi nµo khuyªn thiÕu niªn nhi ®ång ph¶i tÝch cùc trong häc tËp kh«ng? ho¹t ®éng cña HS I- t×m vµ chän néi dung ®Ò tµi: - HS xem tranh. - HS tr¶ lêi theo nhËn biÕt: “Häc tËp tèt, lao ®éng tèt” (5 ®iÒu B¸c Hå d¹y); “Non s«ng VN cã trë nªn t¬i ®Ñp hay kh«ng, d©n téc VN cã bíc tíi ®µi (?) Em sÏ chän néi dung g× ®Ó thÓ vinh quang ®Ó s¸nh vai c¸c cêng quèc ch©u ®îc hay kh«ng, chÝnh lµ nhê hiÖn ®Ò tµi nµy? (Hái 2- 4 HS tr¶ lêi) n¨m mét phÇn lín ë c«ng häc tËp cña c¸c - GV nhËn xÐt, chèt ý… em” - Mçi em chän mét néi dung ®Ó thÓ hiÖn ®Ò tµi. H§ 2: Híng dÉn HS c¸ch vÏ tranh : II- C¸ch vÏ tranh: (?) VÏ tranh cã nh÷ng bíc nµo? 6 phót - GV cho HS xem h×nh c¸ch vÏ vµ ph©n tÝch cho HS n¾m râ: - GV cho HS tham kh¶o mét sè bµi vÏ vÒ ®Ò tµi häc tËp ®¹t vµ cha ®¹t cña n¨m tríc ®Ó rót kinh nghiÖm. (?) Bµi nµo ®¹t, bµi nµo cha ®¹t, v× sao? - GV nhËn xÐt, chèt ý… H§ 3: Híng dÉn HS lµm bµi : 21 phót 5 phót 1 phót - HS lµm bµi vµo giÊy A4. - GV theo dâi HS lµm bµi, gîi ý thªm cho c¸c em trong tõng bíc. Gióp c¸c em ph¸t huy s¸ng t¹o vµ h¹n chÕ nh÷ng sai lÖch. - §éng viªn c¸c em hoµn thµnh bµi. H§ 4: §¸nh gi¸ - Hoµn thµnh (nÕu cha xong). - ChuÈn bÞ bµi sau. - HS quan s¸t bµi vÏ tr¶ lêi. III- Bµi tËp: - HS lµm bµi theo c¸c bíc vÏ tranh vµ hoµn thiÖn bµi trªn líp kÕt qu¶ häc tËp: - GV cho HS bµi lªn tríc líp yªu cÇu HS tù quan s¸t nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ: (?) Bè côc ®· phï hîp cha? (?) §· thÓ hiÖn râ néi dung ®Ò tµi cha? (?) Mµu s¾c nh thÕ nµo? (?) H·y cho ®iÓm c¸ bµi trªn? - GV bæ sung, ®¸nh gi¸ vµ kÕt luËn. * DÆn dß: - Gåm c¸c bíc: 1. Ph¸c m¶ng chÝnh, phô. 2. VÏ ph¸c h×nh. 3. VÏ chi tiÕt. 4. VÏ mµu. - HS quan s¸t h×nh c¸c bíc vÏ. - HS quan s¸t bµi trªn b¶ng. - HS nhËn xÐt, tr¶ lêi theo c¶m nhËn riªng vµ cho ®iÓm. - HS ghi nhí. GV: Hoµng V¨n H¹nh – Trêng THCS Th¹ch T©n 13 Gi¸o ¸n mÜ thuËt 6 – n¨m häc 2014-2015 .........................................* * *......................................... DuyÖt ngµy…...th¸ng…...n¨m 2014 TiÕt 8 (bµi 6): VÏ trang trÝ Ngµy so¹n: 04/10/2014 Ngày d¹y: …………….. C¸ch s¾p xÕp (bè côc) trong trang trÝ I. Môc tiªu bµi häc: 1) KiÕn thøc: - Ph©n biÖt ®îc trang trÝ c¬ b¶n vµ trang trÝ øng dông - HS thÊy ®îc vÓ ®Ñp cña trang trÝ c¬ b¶n vµ trang trÝ øng dông 2) KÜ n¨ng: HS biÕt c¸ch lµm bµi vÏ trang trÝ vµ øng dông hoµn thiÖn 1 bµi trang trÝ theo kh¶ n¨ng cña m×nh. 3) Th¸i ®é: Yªu thÝch vÎ ®Ñp cña trang trÝ vµ biÕt øng dông vµo viÖc trang trÝ lµm ®Ñp cuéc sèng. II. ChuÈn bÞ: 1. Tµi liÖu: S¸ch b¸o, mét sè ®å vËt (Êm, chÐn, kh¨n vu«ng … ) cã sö dông trang trÝ. 2. §å dïng d¹y- häc: + Gi¸o viªn: - H×nh ¶nh vÒ trang trÝ néi, ngo¹i thÊt vµ ®å vËt th«ng dông - H×nh vÏ phãng to mét sè h×nh trong SGK - Mét sè bµi trang trÝ cña HS c¸c n¨m tríc + Häc sinh: - Su tÇm c¸c ho¹ tiÕt trang trÝ vµ c¸c bµi trang trÝ trªn s¸ch b¸o… - GiÊy vÏ, bót ch× ®en 2B, tÈy, thíc vµ mµu vÏ. 3. Ph¬ng ph¸p: - Trùc quan. - Quan s¸t. - VÊn ®¸p. - LuyÖn tËp thùc hµnh. III. TiÕn tr×nh d¹y - häc: * æn ®Þnh tæ chøc - giíi thiÖu bµi… (2 phót) tg Ho¹t ®éng cña GV H§1: Híng dÉn HS quan s¸t, 4 phót nhËn xÐt: ho¹t ®éng cña HS I-ThÕ nµo lµ c¸ch s¾p xÕp trong trang trÝ: - GV giíi thiÖu mét sè lo¹i trang trÝ - HS quan s¸t tranh. vµ hái: (?) C¸c lo¹i trang trÝ cã c¸ch s¾p + Mçi lo¹i trang trÝ cã c¸ch s¾p xÕp xÕp gièng hay kh¸c nhau? kh¸c nhau. (?) Kh¸c nhau nh thÕ nµo? - GV giíi thiÖu mét sè h×nh ¶nh vÒ: C¸ch s¾p xÕp néi, ngo¹i thÊt, trang trÝ héi trêng, Êm, chÐn, tñ, s¸ch vë, lä hoa … ®Ó HS thÊy ®îc sù ®a d¹ng trong bè côc trang trÝ trang trÝ héi trêng, trang trÝ c¬ b¶n h×nh vu«ng, ®êng diÒm vµ c¸ch trang trÝ mét sè ®å vËt GV: Hoµng V¨n H¹nh – Trêng THCS Th¹ch T©n 14 Gi¸o ¸n mÜ thuËt 6 – n¨m häc 2014-2015 tg Ho¹t ®éng cña GV - GV giíi thiÖu h×nh vÏ trong SGK - GV nªu yªu cÇu cña trang trÝ lµ t¹o cho mäi vËt thªm ®Ñp vµ hÊp dÉn - GV bæ sung: H§ 2: Híng dÉn HS mét vµi c¸ch s¾p xÕp trong trang trÝ: 5 phót - GV giíi thiÖu mét vµi c¸ch s¾p xÕp trong trang trÝ: (?) Nh thÕ nµo lµ c¸ch SX nh¾c l¹i? (?) S¾p xÕp xen kÏ lµ g×? (?) ThÕ nµo lµ sx m¶ng h×nh kh«ng ®Òu? (?) Khi s¾p xÕp h×nh ¶nh ho¹ tiÕt trong trang trÝ ta cÇn lu ý ®iÒu g×? - GV nh¾c HS khi trang trÝ cÇn lu ý vµ kÕt luËn. H§ 3: Híng dÉn HS lµm bµi trang trÝ c¸c h×nh c¬ b¶n 8 phót (?) Trang trÝ c¬ b¶n gåm nh÷ng bíc nµo? - GV cho HS xem quan c¸c bíc vÏ trang trÝ ph©n tÝch cho HS n¾m ®îc c¸ch vÏ: - GV cho HS tham kh¶o mét sè bµi vÏ trang trÝ. H§ 3: Híng dÉn HS lµm bµi trang trÝ 20 phót c¬ b¶n - HS lµm mét bµi trang trÝ c¬ b¶n vµo giÊy. GV gîi ý thªm cho c¸c em vÒ c¸ch kÎ trôc, ph¸c m¶ng, t×m vµ vÏ häa tiÕt... H§ 4: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp : - GV ®Æt mét sè c©u hái: 5 (?) Cã nh÷ng c¸ch s¾p xÕp nµo? phót (?) C¸c bíc lµm bµi trang trÝ c¬ b¶n? - GV bæ sung vµ kÕt luËn: 1 phót * DÆn dß : - Lµm bµi tËp theo SGK. - ChuÈn bÞ bµi sau. ho¹t ®éng cña HS II- mét vµi c¸ch s¾p xÕp trong trang trÝ : 1- Nh¾c l¹i: 2- Xen kÏ: 3- §èi xøng: 4- M¶ng h×nh kh«ng ®Òu: -> C¸c m¶ng h×nh cã to, nhá hîp lÝ, tØ lÖ víi kho¶ng trèng cña nÒn - Tr¸nh s¾p xÕp c¸c m¶ng h×nh dµy ®Æc, dµn tr¶i - C¸c ho¹ tiÕt b»ng nhau nªn b»ng nhau, vÏ cïng mét mµu, cïng ®é ®Ëm nh¹t - Cè g¾ng dïng Ýt mµu vµ lùa chän sao cho chóng hµi hoµ víi nhau III- c¸ch lµm bµi trang trÝ c¬ b¶n: - HS quan tr¶ lêi: 1. KÎ trôc ®èi xøng. 2. T×m, ph¸c c¸c m¶ng h×nh. 3. T×m vµ chän c¸c häa tiÕt cho phï hîp víi m¶ng h×nh. 3. T×m vµ vÏ mµu theo ý thÝch ®Ó bµi lµm hµi hoµ, râ träng t©m. - HS quan s¸t h×nh c¸c bíc trang trÝ. - HS quan s¸t bµi mÉu. VI- Bµi tËp : - HS lµm bµi vµo giÊy vÏ. - HS nhí l¹i c¸c néi dung vµ tr¶ lêi. - HS ghi nhí. GV: Hoµng V¨n H¹nh – Trêng THCS Th¹ch T©n 15 Gi¸o ¸n mÜ thuËt 6 – n¨m häc 2014-2015 ...........................................***.......................................... DuyÖt ngµy…...th¸ng…...n¨m 2014 TiÕt 9 (bµi 8): Ngµy so¹n: 11/10/2014 Ngày d¹y: ……………. Thêng thøc mü thuËt S¬ lîc vÒ mÜ thuËt thêi Lý (1010 - 1225) I. Môc tiªu bµi häc: 1) KiÕn thøc: HS hiÓu vµ n¾m b¾t ®îc mét sè kiÕn thøc vÒ mÜ thuËt thêi Lý 2) KÜ n¨ng: NhËn biÕt, ghi nhí vµ biÕt nhËn xÐt c¸c c«ng tr×nh t¸c phÈm mü thuËt. 3) Th¸i ®é: HS nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ truyÒn thèng nghÖ thuËt d©n téc, biÕy yªu quý tù hµo vÒ truyÒn thèng cha «ng, biÕt g×n gi÷ b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh nghÖ thuËt. II. ChuÈn bÞ: 1. Tµi liÖu: Su tÇm mét sè tµi liÖu, h×nh ¶nh vÒ mÜ thuËt thêi Lý ®· in trong s¸ch, b¸o 2. §å dïng d¹y- häc: + Gi¸o viªn: - H×nh ¶nh mét sè t¸c phÈm, c«ng tr×nh mÜ thuËt thêi Lý. - H×nh vÏ phãng to mét sè h×nh trong SGK + Häc sinh: - Su tÇm mét sè h×nh ¶nh vÒ mÜ thuËt thêi Lý ®· in trong s¸ch, b¸o - Vë viÕt, tÈy, thíc kÎ… 3. Ph¬ng ph¸p: - Trùc quan. - Quan s¸t. - VÊn ®¸p. - Th¶o luËn nhãm. - LuyÖn tËp. III. TiÕn tr×nh d¹y - häc: * æn ®Þnh tæ chøc - giíi thiÖu bµi… (2 phót) GV: Hoµng V¨n H¹nh – Trêng THCS Th¹ch T©n 16 Gi¸o ¸n mÜ thuËt 6 – n¨m häc 2014-2015 tg H§1:T×m hiÓu thêi L ý Ho¹t ®éng cña GV kh¸i qu¸t vÒ hoµn c¶nh XH ho¹t ®éng cña HS I- Vµi nÐt vÒ hoµn c¶nh lÞch sö: (?) Qua c¸c bµi häc vÒ LS, em h·y + Nhµ Lý dêi ®« tõ Hoa L vÒ §¹i La giíi thiÖu vµi nÐt vÒ bèi c¶nh LS thêi ®æi tªn lµ Th¨ng Long. §¹o PhËt ph¸t 7 triÓn. Nhê chÝnh s¸ch giao lu réng r·i phót Lý? nªn nÒn v¨n ho¸ ph¸t triÓn phong phó h¬n. - GV bæ sung: II- s¬ lîc vÒ MÜ thuËt thêi Lý: H§ 2: T×m hiÓu kh¸i qu¸t vÒ MÜ thuËt thêi Lý: 1.T×m hiÓu nghÖ thuËt kiÕn tróc: 23 phót a. KiÕn tróc cung ®×nh (kinh thµnh Th¨ng Long): (?) Kinh Thµnh Th¨ng Long gåm nh÷ng phÇn nµo? (?) Kinh Thµnh, Hoµng Thµnh lµ n¬i dïng lµm g×? 1.NghÖ thuËt kiÕn tróc: a. KiÕn tróc cung ®×nh: + Gåm hai phÇn Kinh thµnh vµ Hoµng thµnh. + Hoµng thµnh lµ n¬i ë, lµm viÖc cña vua, Hoµng thµnh lµ n¬i ë cña c¸c tÇng líp d©n c trong x· héi. b. KiÕn tróc PhËt gi¸o: b. KiÕn tróc PhËt gi¸o: (?) T¹i sao kiÕn tróc PhËt gi¸o l¹i + V× ®¹o PhËt thÞnh hµnh trong cuéc sèng nh©n d©n. ph¸t triÓn m¹nh? (?) Quy m« cña nh÷ng c«ng tr×nh + C¸c c«ng tr×nh thêng cã qui m« lín ®· ®îc x©y dùng. PhËt gi¸o thêng thÕ nµo? (?) KiÕn tróc PhËt gi¸o gåm nh÷ng + Chïa PhËt TÝch, Chïa D¹m, Chïa c«ng tr×nh nµo tiªu biÓu? (?) C¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc PhËt gi¸o Mét Cét, Th¸p PhËt TÝch... thêng ®îc ®Æt ë nh÷ng vÞ trÝ nh thÕ + Thêng ®îc ®Æt ë nh÷ng n¬i cã c¶nh trÝ ®Ñp, hµi hoµ víi thiªn nhiªn nµo? 2. T×m hiÓu nghÖ thuËt ®iªu kh¾c nh C. Mét Cét, C. D¹m... 2. NghÖ thuËt ®iªu kh¾c vµ trang vµ trang trÝ: trÝ: a. Tîng: (?) Cã nh÷ng pho tîng tiªu biÓu nµo? a. Tîng: + Tîng PhËt ThÕ T«n, Kim C¬ng, ngêi chim, c¸c con thó, tîng A-di®µ... b. Ch¹m kh¾c: (?) Ch¹m khÊc thêi Lý cã nh÷ng lo¹i b. Ch¹m kh¾c: + Hoa, l¸, m©y, sãng, níc, ®Æc biÖt hoa v¨n nµo? (?) H·y nªu nh÷ng ®Æc ®iÓm cña h×nh con rång. + Rång thêi Lý hiÒn lµnh, mÒm m¹i. Rång thêi Lý? 3. T×m hiÓu nghÖ thuËt gèm: (?) Gèm thêng lµm ra nh÷ng ®å vËt g×? (?) Thêi Lý cã nh÷ng trung t©m lµm gèm lín nµo ? (?) H·y nªu ®Æc ®iÓm cña gèm thêi Lý. - GV bæ sung: Ho¹t ®éng 3: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp: 3. NghÖ thuËt gèm: + §å dïng trong sinh ho¹t hµng ngµy nh b¸t, ®Üa, b×nh... + Th¨ng Long, B¸t Trµng, Thæ Hµ Thanh Ho¸. + Cã nhiÒu níc men, cã nhiÒu h×nh d¸ng trang trÝ kh¸c nhau, ®ùc trau chuèt b»ng kØ thuËt chÕ t¸c cao. III- §Æc ®iÓm cña mü thuËt thêi lý: GV: Hoµng V¨n H¹nh – Trêng THCS Th¹ch T©n 17 Gi¸o ¸n mÜ thuËt 6 – n¨m häc 2014-2015 tg 3 phót Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ 8 phót 2 phót ho¹t ®éng cña HS - HS tr¶ lêi: (?) Rót ra ®Æc ®iÓm chung cña mü + C¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cã quy m« lín ®îc ®Æt ë nh÷ng n¬i cã ®Þa thuËt thêi Lý. h×nh c¶nh quan ®Ñp , tho¸ng ®·ng. + §iªu kh¾c, trang trÝ vµ ®å gèm cã vÎ ®Ñp tinh x¶o, võa kÕt hîp víi tinh hoa cña nghÖ thuËt cña c¸c níc l©n cËn nhng vÉn ph¸t huy tÝnh truyÒn thèng ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. kÕt qu¶ häc tËp: - GV ®Æt mét sè c©u hái: (?) C¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc thêi Lý - HS tr¶ lêi nh néi dung ®· häc. cã ®Æc ®iÓm g×? (?) §å gèm ®îc s¸ng t¹o nh thÕ nµo? - GV bæ sung vµ kÕt luËn: * DÆn dß: - Tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi SGK. - ChuÈn bÞ bµi sau. - HS ghi nhí. ...........................................***.......................................... DuyÖt ngµy…...th¸ng…...n¨m 2014 Ngµy so¹n: 18/10/2014 Ngày d¹y: ……………. TiÕt 10 (bµi 12): thêng thøc mü thuËt Mét sè c«ng tr×nh tiªu biÓu cña mÜ thuËt thêi Lý I. Môc tiªu bµi häc: 1) KiÕn thøc: - HS hiÓu biÕt thªm vÒ nghÖ thuËt, ®Æc biÖt lµ mÜ thuËt thêi Lý ®· ®îc häc ë bµi 8 - HS nhËn thøc ®Çy ®ñ h¬n vÒ vÎ ®Ñp cña mét sè c«ng tr×nh, s¶n phÈm cña mÜ thuËt thêi Lý th«ng qua ®Æc ®iÓm vµ h×nh thøc nghÖ thuËt 2) KÜ n¨ng: BiÕt ph©n tÝch, kh¸i qu¸t kiÕn thøc, ®¸nh gi¸ t¸c phÈm nghÖ thuËt. GV: Hoµng V¨n H¹nh – Trêng THCS Th¹ch T©n 18 Gi¸o ¸n mÜ thuËt 6 – n¨m häc 2014-2015 3) Th¸i ®é: HS biÕt tr©n träng vµ yªu quý nghÖ thuËt thêi Lý nãi riªng, nghÖ thuËt d©n téc nãi chung II. ChuÈn bÞ: 1. §å dông d¹y- häc: * GV: - Nghiªn cøu h×nh ¶nh trong SGK vµ §DDH mÜ thuËt 6 - Su tÇm thªm tranh ¶nh vÒ c¸c c«ng tr×nh, t¸c phÈm mÜ thuËt, ®å gèm ®îc giíi thiÖu trong bµi - Phãng to mét sè h×nh vÏ hoÆc c¸c chi tiÕt ®Ó giíi thiÖu cho râ h¬n (vÝ dô nh c¸c chi tiÕt cÊu tróc cña chïa Mét Cét, c¸c nÕp ¸o cña tîng PhËt A-di-®µ, h×nh con Rång …) * HS: SGK, vë, bót, su tÇm tranh ¶nh, tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi häc. 2. Ph¬ng ph¸p: - Trùc quan. - Quan s¸t. - VÊn ®¸p. - Th¶o luËn nhãm. III. TiÕn tr×nh d¹y - häc: * æn ®Þnh tæ chøc: * KiÓm tra bµi cò: (?) Nªu ®«i nÐt vÒ MT thêi Lý mµ em biÕt? * Giíi thiÖu bµi… (5 phót) tg Ho¹t ®éng cña GV H§ 1: t×m hiÓu ho¹t ®éng cña HS c«ng tr×nh kiÕn tróc : chïa Mét Cét (Hµ Néi) I- KiÕn tróc: Chïa Mét Cét: - GV cho HS ®äc SGK xem tranh vµ - HS ®äc s¸ch, xem tranh. 10 phót hái: (?) Kh«ng gian ë chïa Mét Cét nh + Cã kh«ng gian tho¸ng ®¶ng, c¶nh quan ®Ñp. thÕ nµo? + X©y tõ n¨m 1049. (?) §îc x©y dùng tõ n¨m nµo? + Toµn bé ng«i chïa cã cÊu tróc h×nh (?) CÊu tróc cña chïa? vu«ng, chiÒu réng 3m ®Æt trªn cét ®¸ lín (®êng kÝnh 1,25m) + Chïa gièng ®o¸ hoa sen në gi÷a hå, xung quanh cã lan can bao bäc. (?) NghÖ thuËt kiÕn tróc ®îc thÓ hiÖn + Nh÷ng ®êng cong mÒm m¹i cña m¸i, nÐt khoÎ kho¾n cña cét vµ c¸c nh thÕ nµo? chi tiÕt kiÕn tróc t¹o sù hµi hoµ gi÷a nh÷ng kho¶ng s¸ng, tèi Èn hiÖn lung linh trong kh«ng gian yªn tÜnh. II- §iªu kh¾c vµ gèm: H§ 2: T×m hiÓu vÒ ®iªu kh¾c vµ ®å gèm: GV: Hoµng V¨n H¹nh – Trêng THCS Th¹ch T©n 19 Gi¸o ¸n mÜ thuËt 6 – n¨m häc 2014-2015 10 phót - GV giíi thiÖu tranh vµ hái: (?) Tîng cã chÊt liÖu g×? gåm nh÷ng phÇn nµo? (?) NghÖ thuËt ®iªu kh¾c ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo? - GV cho HS xem tranh vµ hái: (?) Rång thêi Lý cã ®Æc ®iÓm g×? (?) H×nh rång thêng ®îc ch¹m ë ®©u? 8 phót - GV giíi thiÖu tranh vµ hái: (?) Thêi Lý cã nh÷ng trung t©m gèm tiªu biÓu nµo? (?) Cã c¸c lo¹i men nµo? (?) §Æc ®iÓm cña gèm thêi Lý? 10 phót H§ 3: §¸nh gi¸ 1. §iªu kh¾c: * Tîng A-di-®µ (chïa PhËt TÝchB¾c Ninh): - HS quan s¸t tranh. + §îc lµm tõ ®¸ nguyªn khèi. Gåm hai phÇn tîng vµ bÖ. + Khu«n mÆt vµ h×nh d¸ng chung cña tîng biÓu hiÖn vÏ dÞu dµng, ®«n hËu cña §øc PhËt. NÐt ®Ñp cßn ®îc thÓ hiÖn qua sù mÒm m¹i cña nÕp ¸o. * Con Rång: - HS quan s¸t tranh. + Cã d¸ng dÊp hiÒn hoµ, mÒm m¹i, kh«ng cã cÆp sõng trªn ®Çu, cã h×nh ch÷ S, uèn khóc nhÞp nhµng theo kiÓu th¾t tói. Th©n Rång cã v¶y, l«ng, ch©n... rÊt uyÓn chuyÓn. + §îc ch¹m kh¾c ë c¸c cung ®iÖn vµ c¸c ®å vËt cña giíi quý téc Hoµng cung. 2. Gèm: - HS quan s¸t tranh. + Th¨ng Long, Thæ Hµ, B¸t Trµng, Thanh Ho¸... + Men ngäc, men luc, men da l¬n, men tr¾ng ngµ. + X¬ng gèm máng, nhÑ; nÐt kh¾c ch×m uyÓn chuyÓn; h×nh d¸ng nhÑ nhµng thanh tho¸t. §Ò tµi trang trÝ thêng lµ hoa l¸ sen, chim mu«ng. kÕt qu¶ häc tËp : - GV ®Æt c©u hái kiÓm tra l¹i HS (®· viÕt vµo phiÕu häc tËp: - Tæ chøc - Chia nhãm- cö nhãm trëng. cho HS th¶o luËn nhãm (3 nhãm): - HS th¶o luËn c©u hái theo c¸c néi N1: (?) H·y kÓ vµi nÐt vÒ chïa Mét dung võa häc. Cét? - §¹i diÖn tr×nh bµy. N2: (?) NhËn xÐt vÒ tîng A-di-®µ? N3:(?) Em hiÓu biÕt thªm nh÷ng c«ng tr×nh nµo vÒ MT thêi Lý? - GV bæ sung vµ kÕt luËn: * DÆn dß : - Xem l¹i bµi, su tÇm tranh ¶nh vÒ bµi 2 - HS ghi nhí. phót häc. - ChuÈn bÞ bµi sau. ....................................* * *......................................... Duyệt ngày......tháng......năm 2014 GV: Hoµng V¨n H¹nh – Trêng THCS Th¹ch T©n 20
- Xem thêm -