Tài liệu Giáo án mẫu giáo nhỡ

  • Số trang: 108 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 146 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò: TrƯỜNG MẦM NON Thêi gian thùc hiÖn 4 tuÇn (Từ ngày 7/9 đến ngày 2/10/2015) Chñ ®Ò nh¸nh1: TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG LĨNH THÂN YÊU Thêi gian thùc hiÖn 2 tuÇn (Từ ngày 7/9 đến ngày 18/9/2015) 1.§ãn trÎ: Trß chuyÖn víi trÎ về trường mầm non của trẻ: - Con học trường mầm non gì? Lớp nào? - Kể về Trường Mầm non Đông Lĩnh của mình nào? - Trong trường có những gì, những ai… ? 2.ThÓ dôc s¸ng: Thø 2, 4, 6 tËp víi nh¹c bµi “ Trường chung chau là trường mầm non” Thø 3, 5 tËp víi c¸c ®éng t¸c : (Mçi ®éng t¸c tËp 2 lµn 8 nhÞp) - H« hÊp: thæi bãng - Đéng t¸c tay2: - §éng t¸c ch©n - §éng t¸c bông2: - BËt: BËt lªn xuèng1. 3- Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Néi dung Yªu cÇu ChuÈn bÞ Tæ chøc thùc hiÖn 1 Góc phân vai Ch¬i ®ãng vai c« gi¸o Líp häc TrÎ biÕt ph©n vai vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc phï hîp víi vai ch¬i cña m×nh TrÎ biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m khi giao tiÕp - C¸c ®å dïng ®å ch¬i cã trong líp häc, phÊn, b¶ng, que chØ cho gi¸o viªn. Tho¶ thuËn trưíc khi ch¬i: B»ng thñ thuËt c« cho trÎ ngåi xung quanh c« vµ ®µm tho¹i víi trÎ vÒ chñ ®Ò ch¬i míi sau ®ã c« gợi hái để cho trẻ kể về các góc chơi theo ý hiểu của trẻ .Hưíng trÎ ®Õn c¸c gãc ch¬i vµ trÎ nhËn vai ch¬i theo ý thÝch vµ vÒ c¸c gãc lÊy ®å ch¬i ra ch¬i. - TrÎ tù tho¶ thuËn vµ bµn b¹c víi nhau + Qu¸ tr×nh ch¬i. C« lu«n lu«n bao qu¸t ®éng viªn trÎ ch¬i ®ång thêi nhËp vai ch¬i cïng trÎ. Bæ xung ®å ch¬i theo yªu cÇu ch¬i cña trÎ vµ më réng gãc ch¬i theo ngµy ,c« ®i x©u vµo 1 góc nhÊt ®Þnh trong ngµy ®Ó hướng l¸i cho trÎ. - Víi trß ch¬i míi c« gióp trÎ thùc hiÖn ý ®Þnh cña m×nh vµ mèi quan hÖ qua l¹i gi÷a c¸c vai ch¬i.C« theo dâi më réng néi dung ch¬i thªm phong phó * KÕt thóc: NhËn xÐt kÕt thóc 2 Gãc x©y dùng X©y dùng TrÎ biÕt lùa trêng chän c¸c h×nh mÇm non khèi, cac nguyªn vËt liÖu ®Ó l¾p ghÐp, XD trường mầm non Cæng hµng rµo c©y xanh , nhµ b»ng khèi hép C¸c loại cây b»ng ®å ch¬i Gãc học tập Làm am bum tranh ảnh trường mầm non TrÎ biÕt lựa chän tranh ®Ó c¾t d¸n thµnh quyÓn , bøc tranh cã néi dung chñ ®Ò vÒ trường mầm non. - Tranh ¶nh vÒ c¸c loại cây . C¸c lo¹i chuyªn tranh, giÊy A4 kÐo,keo….. Gãc âm nhạc Hát các bài hát về trường mầm non TrÎ biÕt h¸t vËn ®éng theo nh¹c 1 sè bµi h¸t cã trong chñ ®Ò- Tù nhiªn trong biÓu diÔn. - §µn, b¨ng ®Üa mò móa.§Êt nÆn, b¶ng phÊn giÊy mÇu, tranh ¶nh về các loại cây 3 C¸c Vẽ về Trẻ biết vẽ về Tranh vÏ .giÊy lo¹i mµu hå d¸n.. trường trường mầm c©y .b×nh mầm non non tíi….TrÎ biÕt theo dâi sù ph¸t triÓn cña c©y,ch ¨m sãc c©yG óc tao hình Gãc s¸chC h¨m sãc c©y xanh trong trêng. Gãc Thiên nhiên Xem Thíchthú tranh tr- Xemtranh trêng mÇm êngmÇm non non Tranh ảnh, sách báo ...có hình ảnh về trường mầm non. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGÀY Thứ 2 ngày 7 tháng 09 năm 2015 I.Hoạt động có chủ đích: Tạo hình: TÔ MÀU TRANH TRƯỜNG MẦM NON Nội dung tích hợp: - MTXQ, âm nhạc - Văn học GDKNS 1. Mục tiêu: - Kiến thức: Trẻ biết tô màu tranh trường mầm non - Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng tô màu, trẻ biết tô màu mịn 4 Phát triển khả năng quan sát chú ý cho chủ định - Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu trường lớp, yêu quí cô giáo, bạn bè nghe lời người lớn. 2. Chuẩn bị: - Vở tạo hình, sáp màu - Tranh mẫu 3. Tổ chức hoạt động. Nội dung Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ HĐ HĐ1: Ổn -Cho trẻ hát( trường chúng cháu là - Trẻ hát định tổ chức trường mầm non) - Cô là người dẫn chương trình Trẻ hưởng ứng theo cô - Cô giới thiệu 2 đội chơi tham gia cuộc thi “ Bé tập làm họa sĩ” ngày hôm nay HĐ2: Thi : * Cuộc thi “ Bé tập làm họa sĩ” Bé tập làm hôm nay gồm có 3 phần - Trẻ lắng nghe họa sĩ - Phần 1: là phần chào hỏi - Phần 2: là phần ghép tranh khám phá chủ đề - Trẻ thực hiện phần thi chào - Phần 3: là phần đánh giá kết quả hỏi theo yêu cầu cô đưa ra HĐ3: Thi * Bây giờ là phần thi thứ nhất là chào hỏi phần thi chào hỏi của 2 đội - Cho 2 đội lên thực hiện phần thi của đội mình + Hai đội đã ghép được bức tranh về - Tranh trường mầm non hình ảnh gì hả các bạn? + Ai có nhận xét gì về 2 bức tranh - Trẻ trả lời nào HĐ4: Đàm - Quan sát tranh trường mầm non -Có trường tường màu vàng thoại con nhận xét gì? Mái ngói màu đỏ,…. Để hai đội bước vào phần thi thứ 2 - Trẻ nhận xét cho tốt bây giờ 2 đội chú ý cô tô tranh trường mầm non mẫu nhé - Trẻ trả lời 5 *HĐ5: mẫu tô * Cô tô mẫu cho trẻ quan sát Cô vừa tô vừa đàm thoại với trẻ Cô cầm bút tay phải, cô tô tường màu gì? Mái ngói màu gì? cô di màu ngang lần lượt để màu thật mịn + Tiếp đến cô tô du quay màu xanh. + Cô khái quát lại cách tô, hướng dẫn trẻ tư thế ngồi,cách cầm * Cô hỏi trẻ cách cầm bút, tư thế ngồi đúng. Trong quá trình trẻ thực hiện, cô bao quát lớp, cách cầm bút tư thế ngồi Cho trẻ thực hiện Qúa trình trẻ thực hiện cô đi đến *HĐ6: Cùng từng bàn, từng trẻ để hướng dẩn trẻ nhau đua tài tô Cô luôn động viên, khuyến khích trẻ tô * Cho trẻ đứng giơ bài của mình lên, nhìn bài của mình và của bạn xem bài nào đẹp. - Các cháu thấy bài của bạn nào đẹp? Vì sao? ( cách tô màu). *HĐ7: Đánh - Cô nhận xét chung giá kết quả - Công bố đội thi chiến thắng ngày hôm nay Kết thúc cuộc thi. - Trẻ nhận xét - Trẻ quan sát cô tô - Trẻ chú ý lên cô khi cô tô màu - Trẻ trả lời Trẻ ngồi ngay ngắn, đúng qui cách Trẻ thực hiện - Trẻ thực hiện - Trẻ tự nhận xét II-Hoạt động ngoài trời: -Hoạt động có mục đích: Cho trẻ vẽ lên sân -Chơi vận động: Chuyền bóng. -Chơi tự chọn. 1-Yêu cầu: Trẻ vẽ một số nét cơ bản 6 -Biết chơi trò chơi vận động theo sự gợi ý của cô -Biết chơi theo ý thích của mình . 2-Chuẩn bị: Phấn cho mỗi trẻ. - Địa điểm ngoài sân. 3-Tổ chức hoạt động: Cho trẻ làm đoàn tàu hát ra sân. - Giới thiệu vẽ theo ý thích. - Hỏi trẻ con thích vẽ gì? - Vẽ ntn? - Cô vẽ gợi ý, nói cách vẽ. - Tiến hành cho trẻ vẽ.( cô quan sát gợi ý hd động viên trẻ) - Kết thúc. nhận xét trẻ vẽ. - Gd trẻ không vẽ bẩn lên tường. Chơi vận động:Chuyền bóng . Cô giới thiệu trò chơi , luật chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần - Trong khi trẻ chơi cô chú ý quan sát động viên trẻ để cho trẻ chơi tốt. Chơi tự chọn. III-Hoạt động góc: -Góc phân vai: cô giáo, lớp học -Góc xây dựng : xây dựng trường mầm non. -Góc nghệ thuật: múa hát về trường mầm non. -Góc học tập: tô màu tranh trường mầm non -Góc thiên nhiên: chăm sóc cây trong trường mầm non Cô cho trẻ hát và vận động bài : Trường chúng cháu là trường mầm non và gợi hỏi trẻ ở trong lớp có những góc chơi nào : Cô cho trẻ kể về góc chơi đó. Cô giới thiệu với trẻ về các góc chơi trong lớp,gợi ý cho trẻ nhận vai chơi và về góc chơi. Cô đến từng góc chơi và nhập vai chơi cùng với trẻ ,gợi ý cho trẻ biết phân công vai chơi cho nhau ,biết thể hiện vai chơi,biết giao lưu giữa các góc chơi với nhau. Cô bao quát tất cả góc lưu ý hơn ở góc phân vai bổ sung vào góc chơi xd thêm sỏi đá cây xanh, lưu ý cháu… IV-Hoạt động chiều: Hoạt động có mục đích: làm quen bài hát “Trường chung chau là trường mầm non " 1-Yêu cầu: - trẻ hiểu sơ qua nội dung bài hát . Biết hát theo cô cả bài hát 2-Chuẩn bị:Cô dạy trẻ hát mọi lúc mọi nơi 3-Tổ chức hoạt động : -Cô giới thiệu trực tiếp bài hát -Cô hát cho trẻ nghe một đến hai lần . 7 -Cô dạy cho trẻ hát theo cô Trẻ hát cô chú ý sửa sai cho trẻ. -Chơi tự chọn V- Đánh giá cuối ngày: ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………............................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Thø 3 ngµy 8 th¸ng 09 n¨m 2015 I.Hoạt động có chủ đích: Cô và cháu Đề tài: Thơ : NDTH: KPKH,Âm nhạc,Toán. 1-Mục tiêu : - Kiến thức: Trẻ hiểu nội dung bài thơ, thuộc thơ và đọc diễn cảm - Kĩ năng: Trẻ hiểu và trả lời được các câu hỏi theo nd bài, đọc thơ rõ ràng diễn cảm - Thái độ: Trẻ tham gia vào tiết học ,chú ý nghe cô đọc thơ. -Trẻ yêu quí và kính trọng cô giáo . 2- Chuẩn bị: -Tranh minh hoạ cho bài thơ 3-.Tổ chức hoạt động: NDHĐ HĐcủa cô HĐcủa trẻ Hđ1: ổn Trò chuyện với trẻ: -Trẻ trò chuyện cùng cô. định tổ -Con đang học lớp nào? -Trẻ trả lời . chức - Lớp con học có vui không? -Trẻ lắng nghe. - Có nhiều bạn không? - Đến lớp con còn được gặp ai -Trẻ kể nữa? - Cô giáo con dạy con những gì? -Trẻ trả lời Giới thiệu Có một bài thơ nói về sự ân cần bài dạy dỗ của cô .Nhờ có sự dạy dỗ -Trẻ kể của cô nên em bé ngaỳ càng chăm ngoan,càng biết được nhiều thứ.Đó -Có là nội dung của bài thơ: Cô và cháu của tác giả Vũ minh Tâm đấy .Các -Trẻ trả lời cháu hãy cùng nghe cô đọc bài thơ 8 này nhé Hđ2: Cô -Cô đọc diễn cảm bài thơ 2lần đọc thơ ( lần 2xem tranh) -Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả - Đọc trích Cô giảng nội dung bài thơ: Bài thơ dẫn giảng nói về em bé được cô giáo chỉ cho nd, Giảng biết rất nhiều màu và nhờ có cô mà từ em đã biết được bảy màu,em bé rất vui. -Cô vừa đọc bài thơ gì? -Các cháu thấy bài thơ như thế nào? -Cô giáo chỉ cho em bé biết màu gì? -Nhờ cô giáo , em bé còn biết thêm màu gì nữa? -Em bé đã biết tất cả bao nhiêu màu ? -Giảng từ -Cô giáo có vui không? -Còn em bé như thế nào? -Câu thơ nào diễn tả tình cảm đó? Cô giáo rất vui khi em bé ngoan và - đàm chăm chỉ học tập .em bé cũng vui thoại: vì được cô dạy cho những điều mới.Còn các con các con có yêu cô giáo của mình không? -Yêu cô giáo các con phải làm gì? Các con có muốn đọc thơ cùng cô không? -Hđ3: Cho Cô cho trẻ đọc thơ theo hình thức trẻ đọc thơ lớp ,tổ nhóm ,cá nhân. Trong khi trẻ đọc thơ cô chú ý sủa sai giúp đỡ trẻ đọc. Hđ4: Kết - Cho trẻ chơi trò “Chơi tìm bạn thúc thân” -Trẻ kể -Có -Có. -Trẻ lắng nghe - Cô và cháu -Trẻ trả lời - Màu đỏ - Màu vàng. - Trẻ kể - Thích được đi học. - Chăm ngoan, học giỏi. II-Họat động ngoài trời: -Hoạt động có mục đích: Quan sát sân trường -Chơi vận động; Ai biến mất -Chơi tụ chọn 9 1-Mục đích yêu cầu; Trẻ được quan sát sân trường và nói được hoạt động của các bạn trên sân 2-.Chuẩn bị : địa điểm ngoài sân trường 3- Tổ chức hoạt động: Cô cùng trẻ hát và vận động bài hát :Cháu đi mẫu giáo” và đi ra sân -Hỏi trẻ trên sân có gì? -Các bạn đang làm gì? -Các bạn chơi có đoàn kết không? -Con thích chơi với các bạn không? -Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với bạn bè *.Trò chơi vận động: “Ai biến mất” - Cô nói cách chơi ,luật chơi :( Trang TTTCBHCĐTC4-5tuổi) -Tiến hành cho trẻ chơi *Chơi tự chọn: III.Hoạt động góc: -Góc phân vai: cô giáo, lớp học -Góc xây dựng : xây dựng trường mầm non. -Góc nghệ thuật: múa hát về trường mầm non. -Góc học tập: tô màu tranh trường mầm non -Góc thiên nhiên: chăm sóc cây trong trường mầm non Cô cho trẻ về góc chơi và gợi ý cho trẻ phân công vai chơi cho nhau ,nhập vai chơi .biết thể hiện mối quan hệ qua lại trong khi chơi, biết giao lưu giữa các nhóm chơi với nhau.Cô nhập vai chơi để chơi cùng với trẻ Cô bao quát trẻ chơi ở tất cả các góc,riêng góc chơi nghệ thuật cô lưu ý nhiều hơn. Hướng dẫn trẻ cách cầm bút vẽ, cách tô… bổ xung vào góc xd sỏi đá,hột hạt… IV.Hoạt động chiều: * Hoạt động có mục đích: Ôn thơ “Cô và cháu” 1- Yêu cầu: trẻ thuộc thơ và đọc rõ ràng 2- Chuẩn bị : (không 3-Tổ chức hoạt động : -Cô giới thiệu tên bài thơ -Cô cùng trẻ đọc 2-3 lần -Cho trẻ đọc theo tổ ,nhóm cá nhân -Cho trẻ đọc luân phiên (cô sửa sai, khen động viên trẻ) Chơi trò chơi dân gian:Lộn cầu vồng Cô giới thiệu trò chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần *-Chơi tự chọn V- Đánh giá cuối ngày: 10 …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. Thứ 4 ngày 9 tháng 9 năm 2015 I.Hoạt động có chủ đích: Môn: THỂ DỤC Đề tài: Đi theo đường hẹp tới trường Trò chơi : Chuyền bóng NDTH: Âm nhạc, mtxq 1-Mục tiêu : - Kiến thức -Trẻ biết đi theo đường hẹp không chạm vạch - tập btptc đều đẹp - Kĩ năng:-Trẻ biết đi trong đường hẹp không dẫm vào vạch - Trẻ chơi đúng luật - Thái độ: -Rèn luyện cho trẻ tính tập thể, linh hoạt 2.Chuẩn bị: - Sân tập sạch sẽ bằng phẳng. 3.Tổ chức hoạt động: NDHĐ Hoạt động của cô: Hoạt động của trẻ: HĐ1: khởi động HĐ2: Trọng động Trò chuyện với trẻ về trường lớp mầm non… cho trẻ làm đoàn tàu kết hợp các kiểu đi sau đó đứng thành hai hàng ngang tập bt PTC  Bài tập PTC: trẻ trò chuyện, làm đoàn tàu đứng thành vòng tròn -Trẻ tập -ĐTHH: -ĐTT: -ĐTC: -ĐTBụng: 11 -ĐTBật: -lắng nghe - HĐ3: Hồi tĩnh *Vận động cơ bản: đi theo đường hẹp -Giới thiệu tên vđ: -Cô làm mẫu 2 lần( lần 2 kết hợp phân tích động tác: hai tay cô chống hông chân đứng sát mép vạch mắt nhìn thẳng vạch và đi sao cho không dẵm vào vạch, cứ thế cô đi hết đường hẹp -Cho 1-2 trẻ thực hiện- cô nhắc lại cách thực hiện -Cho từng nhóm 3- 4 trẻ thực hiện cùng lúc -Cho các tổ thực hiện thi đua ( cô sửa sai, động viên trẻ) -Củng cố bài: hỏi tên vđ *Trò chơi vận động: Chuyền bóng -Cô gt tên trò chơi - nói cách chơi - tiến hành cho trẻ chơi Cho trẻ đi nhẹ nhàng, hát “Cháu đi mẫu giáo” -quan sát -1-2 trẻ thực hiện -Nhóm thực hiện -Tổ thi đua - nhắc tên bài tập -Lắng nghe -Trẻ chơi3-4 lần hát đi nhẹ nhàng hít thở sâu II-Hoạt động ngoài trời: *Hoạt động có chủ đích: chỉ nhanh các bộ phận trên cơ thể. -Chơi vận động:Ai biến mất -Chơi tự chọn. 1-yêu cầu: Trẻ biết được trên cơ thể của mình có những bộ phận nào ,nói được tên các bộ phận trên cơ thể của mình . 2-.Chuẩn bị : địa điểm ngoài sân trường 3-. Tổ chức hoạt động: Cô cùng trẻ đi ra sân và cùng cô chơi các trò chơi về bộ phận trên cơ thể của mình Cô gợi hỏi - Trên cơ thể của các con có những bộ phận nào? -Các bộ phận đó có tác dụng gì? 12 Cô gợi hỏi để giúp trẻ biết được trên cơ thể của mình có những bộ phận gì,tác dụng của từng bộ phận ... *Trò chơi vận động: “Ai biến mất” - Cô nói cách chơi ,luật chơi :( Trang TTTCBHCĐTC 4-5tuổi) -Tiến hành cho trẻ chơi *.Chơi tự chọn: III-Hoạt động góc: -Góc phân vai: cô giáo, lớp học -Góc xây dựng : xây dựng trường mầm non. -Góc nghệ thuật: múa hát về trường mầm non. -Góc học tập: tô màu tranh trường mầm non -Góc thiên nhiên: chăm sóc cây trong trường mầm non Cô cho trẻ về góc chơi và gợi ý cho trẻ phân công vai chơi cho nhau ,nhập vai chơi .biết thể hiện mối quan hệ qua lại trong khi chơi ,,biết giao lưu giữa các nhóm chơi với nhau.Cô nhập vai chơi để chơi cùng với trẻ. Cô bao quát trẻ chơi ở tất cả các góc,riêng góc chơi nghệ thuật cô lưu ý nhiều hơn. Hướng dẫn trẻ cách cầm bút vẽ, cách tô… bổ xung vào góc xd sỏi đá,hột hạt IV-.Hoạt động chiều: Hoạt động có chủ đích: LQBM: Trò chuyện về trường mầm non của bé 1-Yêu cầu: trẻ trò chuyện cùng cô về trường mầm non của mình 2-Chuẩn bị: không. 3-Tổ chức hoạt động: Cô giới thiệu bài trực tiếp . Cô cùng trẻ trò chuyện về trường lớp mẫu giáo của trẻ : -Các con đang học trường nào ? -Lớp các con đang học là lớp gì? -Cô giáo dạy con tên là cô gì? -Đi học con thích chơi trò chơi gì nhất? -Con chơi thân với bạn nào nhất?......... Cô gợi ý để cho trẻ kể theo ý hiểu của trẻ? *-Chơi tự chọnChơi trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng Cô giới thiệu trò chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần V-Đánh giá cuối ngày: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 13 ........................................................................................................................... .............................................................................................................. Thứ 5 ngày 10 tháng 9 năm 2015 I.Hoạt động có chủ đích: Môn: KHÁM PHÁ KHOA HỌC - Đề tài: Trường mầm non Đông Lĩnh của bé NDTH:: âm nhạc văn học GDBVMT. 1-Mục tiêu : -Kiến thức: trẻ biết được các hoạt động của cô và trẻ trong trường mầm non -Kỹ năng: Trẻ biết giới thiệu tên mình và tên bạn ,biết được các hoạt động của mình và của bạn ở lớp.. -Thái độ: trẻ hứng thú hoạt động, yêu trường mầm non mà mình đang học. -Biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi cẩn thận . 2-Chuẩn bị: -Một số tranh ảnh của cô và trẻ trong trường mầm non. -Trẻ biết chơi trò chơi :Đôi bàn tay. Băng nhạc có bài hát:Vui đến trường 3-Tổ chức hoạt động: NDHĐ Hoạt động của cô: Hoạt động của trẻ: - Hđ1: Ổn Cho trẻ hát “ trường chúng cháu là -Trẻ hát. định tổ chức. trường mầm non”. Trò chuyện về trường Mầm non: -Trẻ trò chuyện -. Con học trường nào, lớp nào? cùng cô -Lớp con có những ai? - Con có yêu quý ngôi trường của mình -Có. không?... (gd trẻ không vứt rác bừa bãi -Giới thiệu làm bẩn sân trường không phá, bẻ cây bài, xanh để sân trường sạch đẹp) Cô gợi ý cho trẻ kể về trường mầm -Trẻ kể . -HĐ2:Trò non theo ý hiểu của trẻ chuyện về -Con có thích đến trường không? -Có trường lớp -Tại sao con lại thích đến trường? -Trẻ nêu lý do mầm non Cho trẻ quan sát tranh và đàm thoại: -Trẻ quan sát tranh -Tranh vẽ gì? -Vẽ về trường MN -Con có nhận xét gì về bức tranh này? -Trẻ nhận xét. 14 Trong bức tranh các bạn cũng đang học ở trường mầm non giống như các con đấy .Bây giờ cô muốn các con hãy tự giới thiệu tên mình với cô và các bạn nhé. Cô cho từng trẻ đứng lên giới thiệu tên mình với cô và các bạn . -Ở lớp con được học và chơi những trò chơi gì? -Được cô giáo dạy những gì? -Cháu thích chơi trò chơi nào nhất?Tại sao? -Trong lớp có những đồ chơi nào ,góc chơi nào? -Ở lớp mình có mấy cô giáo ? -Tên các cô giáo là gì? Cô đọc câu thơ về cô giáo và đố trẻ: "Ai đến lớp sớm Chăm chỉ sớm chiều Dạy bảo mọi điều Cho con khôn lớn . -Ở lớp cô giáo thường làm những việc gì? Cô nhắc lại những công việc của cô thường ngày ở trường cho trẻ nhớ lâu. -Cô có bức tranh vẽ gì đây? HĐ3:Trò -Cô giáo đang làm gì? chơi -Còn các bạn đang làm gì? -Các bạn ngồi học như thế nào?.... Cô giới thiệu trò chơi,cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Cho trẻ hát “ cháu đi mẫu giáo” và đi ra ngoài II-Họat động ngoài trời: -Hoạt động có mục đích: Quan sát sân trường -Chơi vận động;Ai biến mất -Chơi tụ chọn 1-Mục đích yêu cầu; Trẻ được quan sát sân trường và của các bạn trên sân 2-.Chuẩn bị : địa điểm ngoài sân trường -Trẻ lắng nghe -Trẻ lên giới thiệu tên mình -Trẻ kể -Trẻ trả lời -Trẻ kể -Trẻ trả lời. -Có hai cô giáo . -Trẻ trả lời, -Là cô giáo -Trẻ kể -Trẻ lắng nghe -Trẻ quan sát -Trẻ trả lời. -Trẻ lắng nghe cô phổ biến luật chơi và chơi 3-4 lần -Trẻ hát và đi ra ngoài nói được hoạt động 15 3- Tổ chức hoạt động: Cô cùng trẻ hát và vận động bài hát : Cháu đi mẫu giáo và đi ra sân -Hỏi trẻ trên sân có gì? -các bạn đang làm gì? -Các bạn chơi có đoàn kết không? -Con thích chơi với các bạn không? -Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với bạn bè *.Trò chơi vận động: “Ai biến mất” - Cô nói cách chơi ,luật chơi :( Trang TTTCBHCĐTC 4-5 tuổi) -Tiến hành cho trẻ chơi *Chơi tự chọn: III-.Hoạt động góc: -Góc phân vai: cô giáo, lớp học -Góc xây dựng : xây dựng trường mầm non. -Góc nghệ thuật: múa hát về trường mầm non. -Góc học tập: tô màu tranh trường mầm non -Góc thiên nhiên: chăm sóc cây trong trường mầm non Cô luôn bao quát và động viên trẻ chơi giúp trẻ choi thành thạo và có sản phẩm trong quá trình chơi. Dạy trẻ khi chơi phải có tính tập thể. Chú ý hơn góc phân vai. Cô cho trẻ về góc chơi và gợi ý cho trẻ phân công vai chơi cho nhau ,nhập vai chơi .biết thể hiện mối quan hệ qua lại trong khi chơi ,,biết giao lưu giữa các nhóm chơi với nhau.Cô nhập vai chơi để chơi cùng với trẻ Cô bao quát trẻ chơi ở tất cả các góc,riêng góc chơi nghệ thuật cô lưu ý nhiều hơn. Hướng dẫn trẻ cách cầm bút vẽ, cách tô… bổ xung vào góc xd sỏi đá,hột hạt… IV-Hoạt động chiều: -Hoạt động có mục đích: LQBM: Trường chúng cháu là trường mầm non -Chơi dân gian:Lộn cầu vồng -Chơi tự chọn 1-. Yêu cầu: trẻ biết hát cùng cô cả bài, biết vận động theo nhịp điệu bài hát cùng cô. 2-. Chuẩn bị : Cô thuộc bài hát để dạy trẻ hát. 3-Tổ chức hoạt động : Cô giới thiệu trực tiếp bài hát . Cô hát cho trẻ nghe -Cô dạy cho trẻ hát theo từng câu một cho đến hết bài Cho trẻ hát và vận động cùng cô. Chơi trò chơi dân gian:Lộn cầu vồng 16 Cô giới thiệu trò chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần *Chơi tự chọn V- Đánh giá cuối ngày: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... .......................................................................................... Thứ 6 ngày 11 tháng 9 năm 2015 I. Hoạt động có chủ đích: HĐC: Môn: Âm nhạc Đề tài: DH: Trường chúng cháu là trường mầm non Nghe hát: “Ngày đầu tiên đi học” Trò chơi: Bạn nào hát NDTH: Văn học, GDBVMT. 1-Mục tiêu : -Kiến thức: trẻ thuộc và biết hát, vận động cùng cô - Kỹ năng: trẻ biết hát đúng nhịp rõ lời, vận động đúng động tác nhịp nhàng. -Thái độ: trẻ hứng thú hoạt động, yêu trường mầm non mà mình đang học. 2-Chuẩn bị: -Mũ múa, mũ chóp kín. 3-Tổ chức hoạt động: NDHĐ: Hoạt động của cô: -HĐ1: Ổn Trò chuyện về trường lớp Mầm định tổ chức- non .Cô gợi hỏi để cho trẻ trả lời: Trò chuyện -Con có thích đến trường không? với trẻ về -Ở trường có những ai? trường MN - Có vui không? Cô lồng giáo dục trẻ biết: Chúng mình phải bảo vệ ngôi trường của chúng mình xanh sạch đẹp… -Giới thiệu Có một bài hát nói về trường mầm trực tiếp bài non của chúng mình do nhạc hát sĩ ......................... Hoạt động của trẻ: -Trò chuyện cùng cô -Có -Trẻ kể -Có -Lắng nghe 17 nào cô mời các con Chúng mình cùng hát bài Trường -HĐ2: Dạy chúng cháu là trường mầm non ” -Hát vận động hát nhé! Cô cùng trẻ hát 2-3 lần kết hợp vận -Trẻ hát tổ, nhóm, động cá nhân Cho trẻ hát tổ, nhóm, cá nhân. Trong khi trẻ hát cô đi từng tổ quan -Trẻ hát múa 2 lần sát động viên giúp đỡ để cho trẻ hát và vận động tốt Cho trẻ hát múa cả lớp 2 lần nữa. Cô cho trẻ đọc bài thơ cô và cháu và -Trẻ đọc thơ đi về chỗ ngồi để nghe cô giới thiệu -Lắng nghe -HĐ3: Nghe bài hát :Ngày đầu tiên đi học. hát Cô gợi hỏi trẻ: Ở trường ai dạy con học, chơi? -Cô giáo Ai chăm sóc con ăn ngủ…? -Trẻ trả lời Có một bài hát nói về sự nhút nhát của bạn bé ngày đầu tiên đi học Lắng nghe nhưng được sự chăm sóc giúp đỡ của co bạn bé đã tự tin hơn .Các con hãy cùng nghe cô hát nhé. Cô hát cho trẻ nghe 2 lần Giảng nd bài hát: ở trường cô là người yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ bé ân cần. cô là người mẹ thứ 2 của bé .Nhờ có cô giáo mà bé đã mạnh dạn tự tin hơn khi đến lớp .Cho dù Cùng hát sau này khôn lớn bé vẫn nhớ mãi ngày đầu tiên đi học,nhớ về cô giáo .. Cô hát lần 3 cho trẻ hát theo..Trong khi trẻ hát cô đến từng trẻ động viên HĐ4: Trò chơi trẻ hát cùng cô. -Lắng nghe Cô gthiệu trò chơi “ Bạn nào hát -Trẻ chơi 3-4 lần Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần Cho trẻ hát bài Trường chúng cháu Hát ra chơi là trường mầm non ” ra chơi II-Hoạt động ngoài trời: .Hoạt động có chủ đích: chỉ nhanh các bộ phận trên cơ thể. 18 -Chơi vận động: Ai biến mất -Chơi tự chọn. 1- yêu cầu: Trẻ biết được trên cơ thể của mình có những bộ phận nào ,nói được tên các bộ phận trên cơ thể của mình . 2-.Chuẩn bị : địa điểm ngoài sân trường 3-. Tổ chức hoạt động: Cô cùng trẻ đi ra sân và cùng cô chơi các trò chơi về bộ phận trên cơ thể của mình Cô gợi hỏi - Trên cơ thể của các con có những bộ phận nào? -Các bộ phận đó có tác dụng gì? Cô gợi hỏi để giúp trẻ biết được trên cơ thể của mình có những bộ phận gì,tác dụng của từng bộ phận ... *Trò chơi vận động: “Ai biến mất” - Cô nói cách chơi , luật chơi :( Trang TTTCBHCĐTC 4-5 tuổi) -Tiến hành cho trẻ chơi *.Chơi tự chọn: III-Hoạt động góc: -Góc phân vai: cô giáo, lớp học -Góc xây dựng : xây dựng trường mầm non. -Góc nghệ thuật: múa hát về trường mầm non. -Góc học tập: tô màu tranh trường mầm non -Góc thiên nhiên: chăm sóc cây trong trường mầm non Cô cho trẻ về góc chơi và gợi ý cho trẻ phân công vai chơi cho nhau ,nhập vai chơi .biết thể hiện mối quan hệ qua lại trong khi chơi ,,biết giao lưu giữa các nhóm chơi với nhau.Cô nhập vai chơi để chơi cùng với trẻ. Cô bao quát trẻ chơi ở tất cả các góc,riêng góc chơi nghệ thuật cô lưu ý nhiều hơn. Hướng dẫn trẻ cách cầm bút vẽ, cách tô… bổ xung vào góc xd sỏi đá, hột hạt V.Hoạt động chiều: - Hoạt động có mục đích: - Biểu diễn văn nghệ cuối tuần - Chơi tự chọn 1-Yêu cầu: trẻ thuộcvà hát vđ thành thạo tự tin thích biểu diễn cùng cô và các bạn 2-. Chuẩn bị : Cô nhắc nhở trẻ ôn lại bài Trường chúng cháu là trường mầm non ,Cháu đi mẫu giáo trước giờ học -Xắc xô,trống lắc,phách tre đủ cho cả lớp. 3-. Tổ chức hoạt động :\ 19 Cô cùng một bạn lên dẫn chương trình mời tất cả các bạn lên biểu diễn tho nhiề hình thức lớp,tổ nhóm ,cá nhân , Trong khi trẻ lên biểu diễn cô chú ý động viên trẻ để cho trẻ biểu diễn . -Chơi dân gian:Lộn cầu vồng Cô giới thiệu trò chơi,luật chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần *-Chơi tự chọn: * Bình xét bé ngoan cuối tuần: V- Đánh giá cuối ngày: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... .......................................................................................... Thứ 3 ngày 9 tháng 9 năm 2014 Ho¹t ®«ng häc cã chñ ®ỊNh: V¨n häc : Th¬ : “Tr¨ng s¸ng” 1/ Môc ®Ých: a. KiÕn thøc: - TrÎ nhí tªn bµi th¬, tªn t¸c gi¶. - TrÎ thuéc bµi th¬. - TrÎ c¶m nhËn ©m ®iÖu ªm dÞu nhÑ nhµng cña bµi th¬. - HiÓu néi dung bµi th¬. - TrÎ c¶m nhËn vÎ ®Ñp thiªn nhiªn qua bµi th¬. b. Kü n¨ng: - TrÎ tr¶ lêi ®ñ c©u, râ rµng. - TrÎ ®äc th¬ thÓ hiÖn t×nh c¶m bµi th¬. 20
- Xem thêm -