Tài liệu Giáo án mầm non tổ chức ngày hội ngày lễ

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò: B¶n th©n Thêi gian thùc hiÖn Tõ ngµy 20/9 ®Õn ngµy 15/10/2010 I. KÕ ho¹ch tæ chøc ngµy héi ngµy lÔ 1. Néi dung : BÐ vui trung thu 2. Môc ®Ých yªu cÇu : - Gióp trÎ hiÓu ®îc ý nghÜa cña ngµy tÕt trung thu, trÎ biÕt tÕt trung thu lµ ngµy 15/8 ©m lÞch( r»m th¸ng t¸m) ®îc ríc ®Ìn díi tr¨ng, ®îc ph¸ cç, móa l©n. 3. ChuÈn bÞ : - Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ vÒ ngµy tÕt trung thu. - S©n khÊu - Trang trÝ phßng nhãm líp vÒ ngµy tÕt trung thu. - §Ìn «ng sao, nÕn. - C¸c bµi h¸t vÒ ngµy tÕt trung thu. - Hoa qu¶ b¸nh kÑo. 4- Dù kiÕn c¸ch tæ chøc ho¹t ®éng : - ¡n mÆc ®Ñp quÇn ¸o gän gµng. - TrÎ h¸t móa vÒ ngµy tÕt thung thu - Ph¸ cç hoa qu¶ b¸nh kÑo. II. NhiÖm vô cña c« trong chñ ®Ò: - Gi¸o viªn trang trÝ phßng nhãm líp phï hîp víi chñ ®iÓm “B¶n th©n” - So¹n gi¸o ¸n ®Çy ®ñ tríc khi lªn líp. - Lµm ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô c¸c ho¹t ®éng - Su tÇm c¸c lo¹i tranh ¶nh vÒ BÐ trai, bÐ g¸i, c¸c gÝac quan, ®å dïng trang phôc cña bÐ. - Lång ghÐp chuyªn ®Ò vµo c¸c ho¹t ®éng phï hîp. - Thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é sinh ho¹t ngµy. Chñ ®Ò nh¸nh: BÐ vui trung thu Thêi gian thùc hiÖn tõ ngµy 20 ®Õn ngµy 24 th¸ng 09 n¨m 2010 I. Môc tiªu 1. Ph¸t triÓn thÓ chÊt. - Dinh dìng: BiÕt c¸ch ch¨m sãc b¶o vÖ c¸c bé phËn c¬ thÓ, c¸c gi¸c quan vµ søc khoÎ cho b¶n th©n - VËn ®éng: Bß b»ng c¼ng tay, c¼ng ch©n vµ chui qua cæng, ®i trªn ghÕ thÓ dôc, bËt xa, nÐm xa b»ng tay, ®i trªn ghÕ thÓ dôc ®Çu ®éi tói c¸t. - Ph¸t triÓn sù phèi hîp, khÐo lÐo cña c¸c vËn ®éng, gi÷a c¸c chi, íc lîng b»ng m¾t, kh¶ n¨ng gi÷ th¨ng b»ng. 2. Ph¸t triÓn ng«n ng÷. - TrÎ ph¸t hiÖn ra c¸c ©m thanh kh¸c nhau vµ biÕt ph©n biÖt, so s¸nh c¸c giäng nãi kh¸c nhau, biÕt sö dông c¸c tõ kh¸i qu¸t vµ c¸c tõ biÓu c¶m cã h×nh ¶nh, biÕt l¾ng nghe vµ tr¶ lêi ®Æt c©u hái - ThÝch ®îc nghe ®äc th¬, truyÖn vµ hiÓu ®îc néi dung, ®äc th¬, kÓ chuyÖn diÔn c¶m. HiÓu néi dung cña t¸c phÈm - Tù gi¸c ngåi ®äc ®óng, viÕt ®óng t thÕ, nhËn biÕt ph¸t ©m râ rµng c¸c ch÷ c¸i. T« trïng khÝt c¸c nÐt chÊm mê - Nghe hiÓu truyÖn th¬, ®ång dao, tôc ng÷, kÓ chuyÖn theo tranh. 3. Ph¸t triÓn nhËn thøc. 1 - Cã mét sè hiÓu biÕt vÒ b¶n th©n, biÕt m×nh gièng vµ kh¸c c¸c b¹n mét sè ®Æc ®iÓm c¸ nh©n, giíi tÝnh, h×nh d¸ng bªn ngoµi, së thÝch - HiÓu biÕt c¸c bé phËn c¬ thÓ con ngêi qua n¨m gi¸c quan “ t/d chøc n¨ng, c¸ch gi÷ g×n vÖ sinh vµ ch¨m sãc chóng) - Cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt, ph©n biÖt b»ng c¸c gi¸c quan cña b¶n th©n, ®å dïng, ®å ch¬i cña bÐ trai, bÐ g¸i - HiÓu biÕt vÒ c¸c lo¹i thùc phÈm kh¸c nhau vµ lîi Ých cña chóng ®èi víi søc khoÎ cña b¶n th©n - Cã ý thøc vÖ sinh ch¨m sãc, gi÷ g×n b¶o vÖ c¬ thÓ khoÎ m¹nh, tr¸nh tai n¹n nh÷ng n¬i nguy hiÓm 4. Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: - BiÕt c¶m nhËn c¸c c¶m xóc kh¸c nhau cña m×nh vµ cña ngêi kh¸c, yªu ghÐt, vui, buån, giËn gi÷, lo l¾ng, sî h·i. - HiÓu ®îc kh¶ n¨ng cña b¶n th©n, biÕt øng sö phï hîp víi giíi tÝnh, biÕt ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a m×nh vµ ngêi kh¸c, biÕt gióp ®ì ngêi xung quanh. 5. Ph¸t triÓn thÈm mü. - TrÎ biÕt ph©n biÖt vµ thÓ hiÖn th¸i ®é, t×nh c¶m tríc vÎ ®Ñp ®a d¹ng cña sù vËt hiÖn tîng xung quanh vµ c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt - ThÓ hiÖn c¶m xóc tÝch cùc khi nghe c¸c ©m thanh phong phó trong cuéc sèng thiªn nhiªn vµ t¸c phÈm ©m nh¹c - TrÎ thÝch h¸t, thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m bµi h¸t - BiÕt miªu t¶ c¬ thÓ,c¸c bé phËn cña c¬ thÓ qua ®êng nÐt II. ChuÈn bÞ. - C¸c c©u chuyÖn, bµi th¬, c©u ®è phô vô cho chñ ®iÓm “B¶n th©n” - Lµm ®å dïng, ®å ch¬i su tÇm tranh ¶nh phôc vô chñ ®iÓm “B¶n th©n” - Tranh chñ ®Ò, tranh minh ho¹, chuyÖn th¬ - S¸p mµu, tranh mÉu, giÊy A4, vë t¹o h×nh - C¸c lo¹i khèi, h×nh, ambum ¶nh chôp cña bÐ - L« t« c¸c lo¹i, ®å dïng, c¸t, níc, h¹t gièng, c¸c lo¹i b¶ng biÓu III. TiÕn hµnh. 1. §ãn trÎ - C« niÒm në ®ãn trÎ, d¹y trÎ biÕt ®Õn líp chµo c«, chµo c¸c b¹n vµ chµo ngêi th©n ®a trÎ ®Õn líp. - Trao ®æi víi phô huynh vÒ t×nh h×nh häc tËp vµ søc khoÎ cña trÎ. - Cho trÎ ch¬i tù do hoÆc trß chuyÒn vÒ trêng cña trÎ cã nh÷ng ai, tªn trêng lµ g×? líp nµo? C« nµo chñ nhiÖm?…§Ó t¹o t©m thÕ cho trÎ tríc khi vµo chñ ®iÓm, ho¹t ®éng chung v v v… 2. ThÓ dôc s¸ng. Thø 2, 4, 6 ,tËp víi bµi BTPTC Thø 3, 5 tËp víi bµi “ å sao bÐ kh«ng l¾c” a. Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng Cho trÎ ®I, ch¹y theo hiÖu lÖnh cña c«. sau ®ã vÒ 3 hµng ngang tËp BTPTC . 2 Ho¹t ®éng 2 : Träng ®éng. H« hÊp 2 : lµm gµ g¸y ß ã o Tay 3: Ch©n 4 : 2 Bông 4: BËt 2 : T¹i chç c. Ho¹t ®éng 3: Håi tÜnh: lµm chim bay cß bay vÒ tæ ( líp ) 2.Ho¹t ®éng gãc a Nội dung: - Gãc ph©n vai: MÑ con – B¸c sÜ - Gãc x©y dùng: XÕp ®êng vÒ nhµ bÐ- xÕp ngêi tËp thÓ dôc - Gãc nghÖ thuËt: T« mµu ch©n dung cña bÐ, xÐ giÊy lµm v¸y - Gãc häc tËp: Lµm tranh s¸ch vÒ bÐ. - LQ víi gãc thiªn nhiªn vÒ kh¸m ph¸ khoa häc. Trång c©y, ch¨m sãc c©y. b. Môc ®Ých yªu cÇu: - Gióp trÎ t¸i hiÖn l¹i cuéc sèng cña ngêi lín hµng ngµy ®Ó trÎ thÓ hiÖn vai ch¬i cña m×nh. - Gióp trÎ linh ho¹t, nhanh nhÑn trong thao t¸c ch¬i - Gióp trÎ ph¸t triÓn lêi nãi th«ng qua giao tiÕp víi nhau - Gãc ph©n vai: trÎ ®îc tr¶i nghiÖm c¸c vai trß kh¸c nhau cña vai b¸c sÝ, mÑ con. - Gãc x©y dùng: Bíc ®Çu x©y dùng ®îc khung c¶nh trêng mÇm non, qua ®ã rÌn luyÖn kÜ n¨ng ph¸t triÓn ãc s¸ng t¹o, trÝ tëng tîng. - Gãc häc tËp: Qua viÖc xem tranh ¶nh gióp trÎ biÕt lµm tranh s¸ch vÒ bÐ. - Gãc nghÖ thuËt: TrÎ biÕt vÏ , t«mµu vÒ bÐ, xÐ giÊy lµm v¸y. - Gãc thiªn nhiªn:Cho trÎ lµm quen mét sè c«ng viÖc nh: trång c©y, xíi ®Êt, tíi c©y... BiÕt gi÷ g×n, b¶o vÖ cuéc sèng c©y xanh trong trêng. c. ChuÈn bÞ: - Bè trÝ c¸c ho¹t ®éng trong líp phï hîp víi néi dung gi¸o giôc chñ ®iÓm. - Lµm ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô m«n häc, ho¹t ®éng gãc. - §Ò nghÞ víi nhµ trêng cho tæ chøc häp phô huynh ®Ó bµn vÒ kÕ ho¹ch häc tËp cña trÎ. - Phèi kÕt hîp víi phô huynh cung cÊp phÕ liÖu ®Ó lµm ®å dïng, ®å ch¬i d. C¸ch tiÕn hµnh: H§1: §a trÎ vµo ho¹t ®éng - Cho trÎ h¸t bµi :å sao bÐ kh«ng l¾c - Trß chuyÖn vÒ b¶n th©n trÎ - Giíi thiÖu n«i dung ch¬i ë c¸c gãc H§2: TiÕn hµnh ho¹t ®éng: TrÎ vÒ c¸c gãc ch¬i.c« bao qu¸t trÎ ch¬i,tËp chung vßa gãc nghÖ thuËt hoÆc gãc nhÊt ®Þnh,c¸c gãc kh¸c can thiÖp nÕu cÇn ®éng viªn khÝch lÖ trÎ ch¬i H§3: - KÕt thóc ho¹t ®éng. - C« nhËn xÐt kÕt thóc gãc ch¬i - Cho trÎ thu dän ®å ch¬i 3. Dù kiÕn mét sè chß ch¬i cã luËt a. Néi dung: a. Trß ch¬i häc tËp: - Tay tr¸i tay ph¶i 3 - Bµn tay bµn ch©n cña bÐ -T«i lµ ai - T«i vui hay t«i buån b. Trß ch¬i d©n gian: - XØa c¸ mÌ -Nu na nu nèng - KÐo ca lõa xÎ c. Trß ch¬i vËn ®éng: - B¾t vÞt trªn c¹n - chã sãi xÊu tÝnh - B¾t chíc t¹o d¸ng b. Môc ®Ých – Yªu cÇu: - T¹o cho trÎ kh«ng khÝ tho¶i m¸i s¶ng kho¸i sau mét ho¹t ®éng - TrÎ biÕt tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. - T¹o cho trÎ sù nhanh nhÑn, linh ho¹t trong qu¸ tr×nh ch¬i c. ChuÈn bÞ d.Híng dẫn: Mäi lóc, mäi n¬i. KÕ ho¹ch thùc hiÖn ngµy Thø 2 ngy 20 th¸ng 9 n¨m 2010 I. ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: - Ho¹t ®éng chÝnh: T¹o H×nh. T« Mµu bøc tranh - Néi dung tÝch hîp: , ©m nh¹c 1. Môc tiªu: - KiÕn thøc: TrÎ biÕt dïng mµu t« bÐ trai – bÐ g¸i phï hîp - Kû n¨ng: RÌn luyÖn kü n¨ng t« mµu,. Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng quan s¸t chó ý cho chñ ®Þnh - Th¸i ®é Gi¸o dôc trÎ biÕt b¶o vÖ gi÷ g×n s¶n phÈm cña m×nh 2. ChuÈn bÞ: - GiÊy, bót vÏ, bóp bª - Tranh mÉu bÐ trai – bÐ g¸i cha t« mµu 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« H§ * H¸t: “ B¹n cã biÕt tªn t«i” H§1: æn ®Þnh tæ chøc - C« cho bóp bª xuÊt hiÖnvµ giíi thiÖu: vÒ tªn, giíi tÝnh , së thÝch , h×nh d¸ng…. - C« cho trÎ giíi thiÖu vÒ m×nh H§2: Quan s¸t tranh * Tranh vÏ b¹n trai( b¹n Nam) + B¹n Nam nh thÕ nµo? + Tãc ra sao? + Trang phôc nh thÕ nµo? - Tranh b¹n g¸i ( B¹n lan) + B¹n Lan cã g× kh¸c b¹n Nam? 4 bÐ trai- bÐ g¸i Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t cïng c«l¾ng – TrÎ chó ý - 2-3 trÎ giíi thiÖu vÒ m×nh TrÎ quan s¸t tranh -TrÎ nhËn xÐt theo néidung bøc tranh - Tãc ng¾n - MÆc quÇn ¸o cäc. - Tãc dµi , mÆc v¸y.. H§3:Híng dÉn t« H§4:TrÎ thùc hiÖn H§5: Trng bµy s¶n phÈm * C« t« mÉu tranh b¹n trai , b¹n g¸i - C« võa t« võa nãi quy tr×nh t« * TrÎ t« c« ®i tõng bµn híng dÈn trÎ chän mµu phï hîp, c¸ch ngåi, c¸ch cÇm bót t« -Chó ý khuyÕn khÝch trÎ yÕu t« - Cho trÎ gi¬ bµi lªn ®Ó trÎ nhËn xÐt theo tæ + Con thÝch nhÊt bµi nµo? v× sao? - Chó ý xem c« t« trÎ t« mµu tranh - TrÎ nhËn xÐt bµi cña nhau - TrÎ nãi lªn c¶m tëng cña m×nh - H¸t ®i ra ngoµi - H¸t “ B¹n cã biÕt tªn t«i” II. ho¹t ®éng ch¬i ë c¸c gãc - Lu ý nhÊn m¹nh c¸c gãc X©y dùng: Bæ xung thªm 1 sè ®å ch¬i nh: bé ®å nÊu ¨n, bé ®å b¸c sÜ - §©y lµ thêi k× ®Çu chñ ®iÓm nªn ph¶i chó ý tíi tÊt c¶ c¸c gãc ch¬i ®Ó híng dÈn trÎ ch¬i 1 c¸ch tèt h¬n. - Chó ý cho trÎ ch¬i x©y ®êng tíi nhµ bÐ, LG ngêi ®ang tËp TD III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. Néi dung: - Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: Quan s¸t quang c¶ch s©n trêng. - Trß ch¬i vËn ®éng: Bµn tay , bµn ch©n cña bÐ - Ch¬i tù chän 2. Môc ®Ých - Yªu cÇu: - TrÎ biÕt ®îc tªn gäi vµ ®Æc ®iÓm cña s©n trêng 3.ChuÈn bÞ 4. C©u hái ®µm tho¹i - C¸c con cã nhËn xÐt g× vÒ quanh c¶nh s©n trêng m×nh? - S©n trêng m×nh gåm cã nh÷ng g×? (c©y cèi, ®å ch¬i: §u quay, cÇu trît, « t« .) - Muèn cho s©n trêng s¹ch ®Ñp c¸c con ph¶i lµm g×? (nhÆt l¸ rông, kh«ng vøt r¸c bõa b·i .) + Ch¬i vËn ®éng: Bµn tay, bµn ch©n cña bÐ + Ch¬i tù chän: C« bao qu¸t trÎ. IV. Ho¹t ®éng chiÒu 1. Néi dung: - H§CC§: Hoạt ®éng gãc Ch¬i theo ý thÝch 2. yªu cÇu: - TrÎ chơi thành th¹o c¸c vai ch¬i - ch¬i song cÊt ®å dïng ®å ch¬i vµo n¬i quy ®Þnh 3. ChuÈn bÞ: - Như buæi s¸ng 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: - cho trẻ kể nội dung chơi ở c¸c gãc -về gãc chơi - bao qu¸t hướng dẫn trẻ chơi 5 - Nhập vai chơi cïng trẻ - Chơi song cÊt đồ dïng đồ chơi vào nơi quy định * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tù do V. §¸nh gi¸ trÎ sau mét ngµy ho¹t ®éng. .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Thø 3 ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2010 I. ho¹t ®éng cã chñ ®Ých NDTT: Trß chuyÖn vÒ líp , b¹n ( H×nh d¸ng, së thÝch, giíi tÝnh) , So s¸nh m×nh vµ b¹n NDKH ©m nh¹c v¨n häc 1. Môc tiªu: - TrÎ biÕt tù giíi thiÖu vÒ b¶n th©n m×nh, biÕt so s¸nh sù kh¸c biÖt gi÷a m×nh víi b¹n ( H×nh d¸ng, së thÝch, giíi tÝnh …) - BiÕt quan t©m øng xö phï hîp víi mäi ngêi xung quanh 2 ChuÈn bÞ - Bóp bª ( 1 trai- 1 g¸i)tranh vÏ vÒ c¸c nghÒ l¸i xe, l¸i tµu, phi c«ng -- S¸p mµu ®ñ cho trÎ dïng 3. Tæ chøc ho¹t ®éng Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ H§ * H¸t: “ B¹n cã biÕt tªn t«i” - TrÎ h¸t cïng c« – TrÎ H§1: æn chó ý ®Þnh tæ chøc - C« cho 2 bóp bª xuÊt hiÖnvµ giíi thiÖu: vÒ tªn, giíi tÝnh , së thÝch , h×nh d¸ng…. - C« cho 2 trÎ giíi thiÖu vÒ m×nh( 1 trai – - trÎ giíi thiÖu vÒ m×nh 1 g¸i) H§2: Cho - C¸c ch¸u cã thÓ giíi thiÖu vÒ m×nh cho - 5-6 trÎ giíi thiÖu trÎ giíi b¹n bóp bª biÕt ®îc kh«ng? thiÖu vÒ - C« cho 5-6 trÎ giíi thiÖu. C« gîi ý cho -TrÎ giíi thiÖu theo c« hm×nh trÎ giíi thiÖu íng dÉn + Tªn ch¸u lµ g× + Ngµy sinh nhËt cña ch¸u lµ ngµy nµo? + Ch¸u lµ trai h¸y lµ g¸i? - c¸c trÎ kh¸c nhËn xÐt + H×nh d¸ng, së thÝch ch¸u ra sao? - TrÎ nhËn xÐt so s¸nh - C« lÇn lît cho trÎ kh¸c giíi thiÖu gi÷a m×nh vµ b¹n - trÎ ch¬i. H§3:Híng * Cho trÎ so s¸nh gi÷a m×nh vµ b¹n - Cho 2 trÎ ®øng lªn nhËn xÐt vÒ m×nh( C« dÉn t« gîi ý , gîi më cho trÎ kÓ vµ nhËn xÐt giù m×nh vµ b¹n) H§4:Trß ch¬i * Cho trÎ ch¬i trß ch¬i” t«i vui t«i buån” - c« nãi cach ch¬i ho trÎ ch¬i 6 C« nãi vui- Buån th× trÎ tá nÐt mÆt theo c« yªu cÇu II. ho¹t ®éng ch¬i ë c¸c gãc * C« chó ý ë trÎ míi, trÎ nhót nh¸t, gióp trÎ tham gia ho¹t ®éng ch¬i cïng c¸c b¹n, gîi ý cho trÎ nhót nh¸t ho¹t ®éng hái trÎ ch¬i g×, híng dÈn trÎ vÒ gãc ch¬i, III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Néi dung: - H§CC§: Quan s¸t thêi tiÕt trong ngµy - TCV§ : Bµn tay, bµn ch©n bÐ - Ch¬i tù do 2. yªu cÇu: - TrÎ quan s¸t biÕt nãi ®îc thêi tiÕt trong ngµy, biÕt ¨n mÆc phï hîp gi÷ cho c¬ thÓ khoÎ m¹nh - Høng thó tham gia vµo trß ch¬i 3. ChuÈn bÞ: §Þa ®iÓm quan s¸t 4.C©u hái ®µm tho¹i: * Ho¹t ®éng 1: H¸t bµi “tæ Êm gia ®×nh” vµ ®i ra s©n Hái trÎ: + thêi tiÕt h«m nay thÕ nµo? + v× sao? + M©y mµu g×? + thêi tiÕt nh vËy mÆc quÇn ¸o nh thÕ nµo cho phï hîp -GD trÎ biÕt ¨n mÆc theo thêi tiÕt,theo mïavµ gi÷ g×n vÖ sinh s¹ch sÏ cho c¬ thÓ khoÎ m¹nh * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i trß ch¬i “ Bµn tay –bµn ch©n bД Ch¬i 2-3 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu: 1. Néi dung: - H§CC§: giíi thiÖu bµi míi” ®Ëp vµ b¾t bãng” Ch¬i theo ý thÝch 2. yªu cÇu: - TrÎ høng thó xem c« híng dÉn 3. ChuÈn bÞ: - Như buổi s¸ng 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: - C« giíi thiÖu cho trÎ tªn bµi tËp - Híng dÉn c¸ch tËp - cho trÎ thùc hiÖn cïng c« * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tù do V.§¸ng gi¸ trÎ sau mét ngµy ho¹t ®éng ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 7 ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. Thø 4 ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2010 I.Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: NDTT: ThÓ dôc: §Ëp vµ b¾t bãng NDKH ©m nh¹c v¨n häc 1. Môc tiªu: - TrÎ biÕt cÇm bãng b»ng 2 tay ®Ëp bãng xuèng sµn vµ b¾t bãng n¶y lªn - D¹y trÎ cã ph¶n x¹ ®ãn b¾t bãng khi n¶y - RÌn ph¶n x¹ nhanh vµ khÐo lÐo 2. ChuÈn bÞ - Mçi trÎ 1 qu¶ bãng- 2-3 c¸i ræ -- S©n tËp b»ng ph¼ng 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ H§ - TrÎ ch¬i 4-5 lÇn H§1:khëi®éng * Cho trÎ ch¬i trß ch¬i” §uæi b¾t c« gi¸o” CC: C« ch¹y phÝa tríc , trÎ ch¹y b¾t c«, khi trÎ ch¹y gÇn tíi c« th× c« l¹i ®æi h- trÎ ®øng thµnh 2 hµng H§2:träng®éng íng ch¹y cho trÎ ®uæi tiÕp * Cho trÎ ®øng thµnh 2 hµng ngang ngang quay mÆt vµo nhau + BTPTC: -TrÎ giíi thiÖu theo c« h- Cho trÎ tËp ®éng t¸c íng dÉn - C« cho 2 trÎ giíi thiÖu vÒ m×nh( 1 trai – 1 g¸i) - c¸c trÎ kh¸c nhËn xÐt H§3:Híng dÉn - C¸c ch¸u cã thÓ giíi thiÖu vÒ m×nh - TrÎ nhËn xÐt so s¸nh t« cho b¹n bóp bª biÕt ®îc kh«ng? gi÷a m×nh vµ b¹n - C« cho 5-6 trÎ giíi thiÖu. C« gîi ý - trÎ ch¬i. H§4:Trß ch¬i cho trÎ giíi thiÖu + Tªn ch¸u lµ g× + Ngµy sinh nhËt cña ch¸u lµ ngµy nµo? + Ch¸u lµ trai h¸y lµ g¸i? + H×nh d¸ng, së thÝch ch¸u ra sao? - C« lÇn lît cho trÎ kh¸c giíi thiÖu * Cho trÎ so s¸nh gi÷a m×nh vµ b¹n - Cho 2 trÎ ®øng lªn nhËn xÐt vÒ m×nh( C« gîi ý , gîi më cho trÎ kÓ vµ nhËn xÐt giù m×nh vµ b¹n) * Cho trÎ ch¬i trß ch¬i” t«i vui t«i buån” - c« nãi cach ch¬i ho trÎ ch¬i C« nãi vui- Buån th× trÎ tá nÐt mÆt theo 8 c« yªu cÇu II. ho¹t ®éng ch¬i ë c¸c gãc - Lu ý vµo gãc ch¬i kh¸m ph¸ khoa häc, c« chuÈn bÞ thªm c©y xanh vµ c¸c ®å dïng dông cô c¸ca lo¹i cho trÎ ch¬i - Tæ chøc cho trÎ ch¬i c« bao qu¸t vµ tËp trung vµo gãc KPKH nhËp vai ch¬i vµ híng dÉn trÎ ch¬i vÒ kØ n¨ng vµ høng thó ch¬i cña trÎ. III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Néi dung: - H§CC§: Quan s¸t thêi tiÕt trong ngµy - TCV§ : Bµn tay, bµn ch©n bÐ - Ch¬i tù do 2. yªu cÇu: - TrÎ quan s¸t biÕt nãi ®îc thêi tiÕt trong ngµy, biÕt ¨n mÆc phï hîp gi÷ cho c¬ thÓ khoÎ m¹nh - Høng thó tham gia vµo trß ch¬i 3. ChuÈn bÞ: §Þa ®iÓm quan s¸t 4.C©u hái ®µm tho¹i: * Ho¹t ®éng 1: H¸t bµi “tæ Êm gia ®×nh” vµ ®i ra s©n Hái trÎ: + thêi tiÕt h«m nay thÕ nµo? + v× sao? + M©y mµu g×? + thêi tiÕt nh vËy mÆc quÇn ¸o nh thÕ nµo cho phï hîp -GD trÎ biÕt ¨n mÆc theo thêi tiÕt,theo mïavµ gi÷ g×n vÖ sinh s¹ch sÏ cho c¬ thÓ khoÎ m¹nh * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i trß ch¬i “ Bµn tay –bµn ch©n bД Ch¬i 2-3 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu: 1. Néi dung: - H§CC§: giíi thiÖu bµi míi” ®Ëp vµ b¾t bãng” Ch¬i theo ý thÝch 2. yªu cÇu: - TrÎ høng thó xem c« híng dÉn 3. ChuÈn bÞ: - Như buổi s¸ng 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: - C« giíi thiÖu cho trÎ tªn bµi tËp - Híng dÉn c¸ch tËp - cho trÎ thùc hiÖn cïng c« * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tù do V.§¸ng gi¸ trÎ sau mét ngµy ho¹t ®éng ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 9 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. Thø 5 ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2010 I.Ho¹t ®éng chã chñ ®Ých: NDTT: V¨n häc: Bµn tay s¹ch NDKH ©m nh¹c, trß ch¬i 1. Môc tiªu: - TrÎ thuéc th¬, hiÓu néi dung bµi th¬ - §äc th¬ diÔm c¶m m¹ch l¹c - Ch¨m chØ häc 2. ChuÈn bÞ - tranh minh ho¹ th¬ -- Ss¸p mµu , giÊy vÏ 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« H§ * H¸t: “ §«i bµn tay ” H§1: æn ®Þnh tæ chøc - Hái trÎ: BH nh¾c ®Õn bé phËn nµo cña c¬ thÓ? - C« cho 2 trÎ giíi thiÖu vÒ m×nh( 1 trai – 1 g¸i) + §«i bµn tay nh thÕ nµo? + C« gi¸o khuyªn c¸c b¹n ®iÒu g×? - C« nãi: §«I tay cña chóng ta tuy nhá nhng lµm rÊt nhiÒu viÖc, v× vËy chóng m×nh cÇn gi÷ cho ®«i tay s¹ch ®Ñp nh lêi bµi th¬ : Bµn tay H§2: C« s¹ch” mµ h«m nay chóng ta sÏ häc nhÐ ®äc th¬ * C« ®äc th¬ 2 lÇn , lÇn2 kÌm tranh minh ho¹ H§3: TrÝch + C« võa ®äc bµi th¬ g×? + C« ®äc th¬ lÇn 3: KÌm tranh dÉn - §o¹n 1( TrÝch th¬) Bµi th¬ nãi r»ng bÐ cã bµn nhá, lµm nhiÒu - Trß ch¬i : viÖc , - §o¹n 2 ( TrÝch) Röa tay H§3: §µm Bµn tay Êy ph¶i gi÷ g×n cho s¹ch ®Ñp - C« cho trÎ ch¬i trß chi röa tay tho¹i * Bµi th¬ g×?h gi÷a m×nh vµ b¹n + bµi th¬ miªu t¶ bµn tay ra sao? H§4:D¹y trÎ ®äc th¬ + Bµi th¬ khuyªn chóng ta ®iÒu g×? vµ b¹n) Cho trÎ h¸t bµi “ §«i bµn tay” - c« cho trÎ ®äc th¬ díi nhiÒu h×nh thøc - Cho trÎ vÏ ®«i bµn tay 10 Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t cïng c« – §«i tay - nhá xinh - Gi÷ cho ®«i tay tr¾ng s¹ch trÎ l¾ng nghe c« ®äc - bµn tay s¹ch - TrÎ ch¬i theo sù híng dÉn cña c« - Bµn tay s¹ch - Nhá nh¸n xinh, lµm rÊt nhiÒu viÖc - gi÷ g×n ®«i tay s¹ch ØtÎ h¸t trÎ ®äc theo h×nh thøc ( Tæ nhãm, c¸ nh©n) trÎ vÏ II. ho¹t ®éng ch¬i ë c¸c gãc - Lu ý nhÊn m¹nh vµo gãc X©y dùng, gãc nghÖ thuËt bæ xung ®å dung ®å ch¬i. c¸c lo¹i g¹ch x©y dùng, c©y xanh, hoa c¸c lo¹i. - NhiÒu bµi h¸t vÒ c¬ thÓ. - Tæ chøc cho trÎ ch¬i c« chó ý nhËp vai ch¬i ë c¸c gãc nhÊn m¹nh trÎ ch¬i vÒ kØ n¨ng ch¬i. III. ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. Néi dung - Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých:quan s¸t c©y sÊu - Ch¬i vËn ®éng:bÞt m¾t b¾t dª - Ch¬i theo ý thÝch 2. Yªu cÇu - TrÎ biÕt tªn gäi ,ý nghÜa,t¸c dông,lîi Ých - Høng thó tham gia ch¬i 3.C©u hái C« tæ chøc cho trÎ ra s©n quan s¸t vµ ®µm tho¹i - §©y lµ c©y g×?(c©y sÊu) - Ai biÐt g× vÒ c©y sÊu?(lµ c©y ¨n qu¶……) - Muèn c©y xanh tèt c¸c con ph¶i lµm g×? + Cho trÎ ch¬i bÞt m¾t b¾t dª + Ch¬i theo ý thÝch IV. ho¹t ®éng chiÒu 1. Néi dung D¹y bÐ röa tay 2. Yªu cÇu TrÎ biÕt c¸ch lµm vÖ sinh tay(r÷a tay,lau tay s¹ch sÏ…..)_ 3. TiÕn hµnh - C« lµm mÉu cho trÎ quan s¸t - Cho trÎ thùc hiÖn - C« söa sai cho trÎ V.§¸ng gi¸ trÎ sau mét ngµy ho¹t ®éng ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. Thø 6 ngµy 24 Th¸ng 10 n¨m 2010 I Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých : C¸i mòi” H¸t+vËn ®éng bµi Nghe: sinh nhËt hång Ch¬i: Tai ai tinh - NDKH: v¨n häc, gd vÖ sinh 2. Môc tiªu: - TrÎ thuéc bµi h¸t, hiÓu dung bµi h¸t - H¸t kÕt hîp vç tay theo nhÞp, ph¸ch , tiÕt tÊu - LuyÖn tai nghe, ãc tÈm mü - NDTT: 11 - GD trÎ cã ý thøc gi÷ g×n c¸c bé phËn c¬ thÓ 3. ChuÈn bÞ - Dông cô ©m nh¹c : x¾c x«, ph¸ch tre, trèng - Tranh c¸c bé phËn c¬ thÓ 4. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« *H§1: æn * Cho trÎ tËp bµi“ å sao bÐ kh«ng l¾c” ®Þnh tæ chøc Hái trÎ: +BH nãi vÒ c¸i g×? - Cho trÎ kÓ c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ trÎ - C« kh¸i qu¸t l¹i lêi nhËn xÐt xña trÎ vµ nhÊn m¹nh c¸i mòi còng nh c¸c bé phËn c¸c cã cã Ých ch« chóng ta v× vËy cÇn ph¶i b¶o vÖ vs mòi s¹ch sÏ. Cã 1 bµi h¸t nãi vÒ c¸i mòi , h·y l¾ng nghe H§2: H¸t vËn * C« h¸t 2 lÇn, lÇn 2 vç theo nhÞp/ ®éng ph¸ch + Bµi h¸t nµo? c¶u ai? + cho trÎ h¸t + vç tay theo nhÞp 2 lÇn + Cho trÎ ®i vßng trßn nhËn dông cô ©m nh¹c h¸t gâ ®Öm +cho nhom b¹n trai, b¹n g¸i h¸t vËn ®éng + C¸ nh©n trÎ h¸t - Ch¬i t×m *C« h¸t tªn bé phËn nµo trÎ nãi vµ chØ nhanh nhanh bé phËn ®ã trªn c¬ thÓ m×nh H§3: nghe + c« h¸t 2 lÇn, lÇn 2 móa h¸t - h¸t móa lÇn 3+4 *C« chän c¸c ©m thanh kh¸c nhau vµ H§4: Trß yªu cÇu trÎ dïng tai ph¸n ®o¸n xem ch¬i ®ã lµ ©m thanh g×, nh÷ng lÇn ch¬I sau c« cho møc ®é khã h¬n - H¸t c¸i mòi” Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t tËp thÓ - C¸i tai, ch©n, tay - 2-3 trÎ kÓ - TrÎ l¾ng nghe c« h¸t - H¸t vç theo nhÞp 2 lÇn * §i vßng trßn nhËn dông cô ©m nh¹c - Nhãm b¹n trai, b¹n g¸i h¸t - 1 trÎ h¸t - trÎ ch¬i l¾ng nghe c« h¸t - trÎ h¸t móa cïng c« - trÎ ch¬i 3-4 lÇn - H¸i ra ngoµi II. ho¹t ®éng ch¬i ë c¸c gãc - Chó ý nhÊn m¹nh vµo gãc ph©n vai. b«e xung c¸c laäi ®å dïng ®å ch¬i cho bÐ vÒ b¶o vÖ c¬ thÓ, QuÇn ¸o, kÝnh dÇu géi phÊn son….. - Tæ chøc cho trÎ ®i siªu thÞ mua s¾m c¸c ®å dïng dông cô. III. ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. Néi dung - Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: quan s¸t vên thiªn nhiªn - Ch¬i vËn ®éng: bÞt m¾t b¾t dª - Ch¬i theo ý thÝch 2.Yªu cÇu - TrÎ biÕt c©y xanh cã lîi ®èi víi m«i trêng 3. C©u hái + H§1:Cho trÎ ra vên thiªn nhiªn quan s¸t vµ ®µm tho¹i 12 - §©y lµ g×?(vên thiªn nhiªn) - Cã nh÷ng c©y g×? - Trång c©y ®Ó lµm g×?(lÊy bãng m¸t,vµ lµm cho m«i trêng trong s¹ch ) - Muèn c©y lín c¸c con ph¶i lµm g×? + H§2: Cho trÎ ch¬i: bÞt m¾t b¾t dª +H§3.Ch¬i theo ý thÝch IV. ho¹t ®éng chiÒu 1. Néi dung D¹y bÐ röa tay 2. Yªu cÇu TrÎ biÕt c¸ch lµm vÖ sinh tay(r÷a tay,lau tay s¹ch sÏ…..) 3. TiÕn hµnh - C« lµm mÉu cho trÎ quan s¸t - Cho trÎ thùc hiÖn - C« söa sai cho trÎ V. §¸nh gÝa trÎ sau mét ngµy ho¹t ®éng. ………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. KÕ ho¹ch tuÇn II T«i lµ ai Chñ ®Ò nh¸nh: Thêi gian thùc hiÖn1 tuÇn. Tõ ngµy 27/9 ®Õn ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2010 I. Môc tiªu 1. Ph¸t triÓn thÓ chÊt - TrÎ biÕt tù giíi thiÖu vÒ m×nh - BiÕt thÓ hiÖn qua lêi nãi, s¶n phÈm t¹o h×nh, nh÷ng hiÓu biÕt , ®Æc ®iÓm , së thÝch cña b¶n th©n - So s¸nh ®Ó thÊy ®îc sù kh¸c biÖt cña m×nh víi c¸c b¹n kh¸c - Ph¸t triÓn c¸c c¬ lín qua c¸c bµi tËp vËn ®éng, c¸c trß ch¬i vËn ®éng. - Ph¸t triÓn sù phèi hîp nhÞp nhµng, tay, ch©n, m¾t khi ®Ëp bãng. 2. Ph¸t triÓn ng«n ng÷ - Më réng kh¶ n¨ng giao tiÕp gi÷a trÎ víi c« gi¸o. - BiÕt béc lé c¸c tr¹ng th¸i c¶m xóc cuÈ b¶n th©n b»ng ng«n ng÷. - BiÕt sö dông mét sè tõ míi vµ hiÓu nghÜa cña tõ. - Tù ph¸t ©m ®óng, kh«ng nãi ngäng, m¹nh d¹n giao tiÕp víi c« gi¸o vµ b¹n bÌ. - ThÝch ®îc nghe ®äc truyÖn, ®äc th¬, hiÓu néi dung, biÕt ®äc diÔn c¶m, hiÓu ®îc ý nghÜa cña t¸c phÈm - Ngåi häc ®óng t thÕ - T« trïng khÝt, ®Ñp, ®óng qui tr×nh c¾c ch÷ c¸i 3. Ph¸t triÓn nhËn thøc - Trß chuyÖn vÒ trêng mÇm non: tªn trêng c¸c bé phËn trong trêng, c«ng viÖc cña c¸c b¸c trong trêng mÇm non... - Trß chuyÖn vÒ líp mÉu gi¸o, quan t©m ®Õn c« gi¸o b¹n bÌ trong líp. 13 - T×m hiÓu vÒ ®Æc ®iÓm, c«ng dông, c¸ch sö dông ®å dïng ®å ch¬i quen thuéc. So s¸nh sù gièng nhau kh¸c nhau cña ®å dïng ®å ch¬i vµ sù ®a d¹ng cña chóng. 4. Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi - TrÎ nhËn biÕt MQH gi÷a trÎ víi b¹n, gi÷a häc sinh vµ c« gi¸o, ®Æc biÖt lµ gi÷a trÎ víi trêng mÇm non. - TrÎ thÝch ®Õn líp, giao tiÕp víi b¹n bÌ vµ gióp ®ì b¹n. - BiÕt thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu cÇn lµm vµ cè g¾ng hoµn thµnh c«ng viÖc ®îc giao. - BiÕt øng xö phï hîp víi løa tuæi, giíi tÝnh 5. Ph¸t triÓn thÈm mü - BiÕt phan biÖt vµ thÓ hiÖn th¸i ®é, t×nh c¶m tríc vÏ ®Ñp ®a d¹ng cña sù vËt hiªn tîng xung quanh. - ThÓ hiÖn c¶m xóc tÝch cùc khi nghe c¸c ©m thanh phong phó cña cuéc sèng, thiªn nhiªn vµ c¸c t¸c phÈm ©m nh¹c. - TrÎ thÝch h¸t, h¸t tù nhiªn thÓ hiÖn phï hîp víi s¾c th¸i cña bµi h¸t. - BiÕt miªu t¶, thÓ hiÖn trêng mÇm non qua ®êng nÐt, mµu s¾c, bè côc, nÆn, l¾p ghÐp II. ChuÈn bị: - Tranh chủ đề, tranh minh họa chuyện thơ - S¸p màu, giấy A3, A4, vỡ tạo hình, toán - Đồ dùng,đồ chơi các góc, các loại băng đĩa có nội dung về chñ ®iÓm B¶n th©n - C¸c loại tranh truyện, s¸ch b¸o cũ. - Đàn, ph¸ch tre x¾c x« III. C¸ch tiÕn hµnh. 1. §ãn trÎ. * Trß chuyÖn buæi s¸ng.- C« niÒm në ®ãn trÎ, d¹y trÎ biÕt ®Õn líp chµo c«, chµo c¸c b¹n vµ chµo ngêi th©n ®a trÎ ®Õn líp. - Trao ®æi víi phô huynh vÒ t×nh h×nh häc tËp vµ søc khoÎ cña trÎ. - Cho trÎ ch¬i tù do hoÆc trß chuyÒn vÒ trêng cña trÎ cã nh÷ng ai, tªn trêng lµ g×? líp nµo? C« nµo chñ nhiÖm?§Ó t¹o t©m thÕ cho trÎ tríc khi vµo chñ ®iÓm, ho¹t ®éng chung v v * ThÓ dôc s¸ng : Thø 2- 4- 6 tËp víi bµi tËp ph¸t triÓn chung. Thø 3- 5 tËp víi bµi h¸t” Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non” + Khëi ®éng : Xoay c¸c khíp cæ tay, c¼ng tay, vai, cæ, h«ng, gèi, bµn ch©n theo hai chiÒu xu«i ngîc. + Träng ®éng : - Bµi tËp ph¸t triÓn chung : H« hÊp: Thæi bãng( 4 lÇn) Tay : §a hai tay ra tríc lªn cao. Ch©n : §øng chèng h«ng n©ng tõng ch©n vu«ng gãc. Bông - lên: Hai tay chèng h«ng xoay ngêi 90 ®é sang hai bªn. BËt: BËt t¹i chç. +Håi tÜnh: Ch¬i “ B¾t tríc t¹o d¸ng” . XÕp hµng ®i vßng trßn kÕt hîp ®äc bµi th¬: “ §µn kiÕn nã ®i” råi vµo líp. 2.Ho¹t ®éng gãc a Nội dung: - Gãc ph©n vai: MÑ con – B¸c sÜ - Gãc x©y dùng: XÕp ®êng vÒ nhµ bÐ- xÕp ngêi tËp thÓ dôc 14 - Gãc nghÖ thuËt: T« mµu ch©n dung cña bÐ, xÐ giÊy lµm v¸y - Gãc häc tËp: Lµm tranh s¸ch vÒ bÐ. - LQ víi gãc thiªn nhiªn vÒ kh¸m ph¸ khoa häc. Trång c©y, ch¨m sãc c©y. b. Môc ®Ých yªu cÇu: - Gióp trÎ t¸i hiÖn l¹i cuéc sèng cña ngêi lín hµng ngµy ®Ó trÎ thÓ hiÖn vai ch¬i cña m×nh. - Gióp trÎ linh ho¹t, nhanh nhÑn trong thao t¸c ch¬i - Gióp trÎ ph¸t triÓn lêi nãi th«ng qua giao tiÕp víi nhau - Gãc ph©n vai: trÎ ®îc tr¶i nghiÖm c¸c vai trß kh¸c nhau cña vai b¸c sÝ, mÑ con. - Gãc x©y dùng: Bíc ®Çu x©y dùng ®îc khung c¶nh trêng mÇm non, qua ®ã rÌn luyÖn kÜ n¨ng ph¸t triÓn ãc s¸ng t¹o, trÝ tëng tîng. - Gãc häc tËp: Qua viÖc xem tranh ¶nh gióp trÎ biÕt lµm tranh s¸ch vÒ bÐ. - Gãc nghÖ thuËt: TrÎ biÕt vÏ , t«mµu vÒ bÐ, xÐ giÊy lµm v¸y. - Gãc thiªn nhiªn:Cho trÎ lµm quen mét sè c«ng viÖc nh: trång c©y, xíi ®Êt, tíi c©y... BiÕt gi÷ g×n, b¶o vÖ cuéc sèng c©y xanh trong trêng. c. ChuÈn bÞ: - Bè trÝ c¸c ho¹t ®éng trong líp phï hîp víi néi dung gi¸o giôc chñ ®iÓm. - Lµm ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô m«n häc, ho¹t ®éng gãc. - §Ò nghÞ víi nhµ trêng cho tæ chøc häp phô huynh ®Ó bµn vÒ kÕ ho¹ch häc tËp cña trÎ. - Phèi kÕt hîp víi phô huynh cung cÊp phÕ liÖu ®Ó lµm ®å dïng, ®å ch¬i d. C¸ch tiÕn hµnh: H§1: §a trÎ vµo ho¹t ®éng - Cho trÎ h¸t bµi :å sao bÐ kh«ng l¾c - Trß chuyÖn vÒ b¶n th©n trÎ - Giíi thiÖu n«i dung ch¬i ë c¸c gãc H§2: TiÕn hµnh ho¹t ®éng: TrÎ vÒ c¸c gãc ch¬i.c« bao qu¸t trÎ ch¬i,tËp chung vßa gãc nghÖ thuËt hoÆc gãc nhÊt ®Þnh,c¸c gãc kh¸c can thiÖp nÕu cÇn ®éng viªn khÝch lÖ trÎ ch¬i H§3: - KÕt thóc ho¹t ®éng. - C« nhËn xÐt kÕt thóc gãc ch¬i - Cho trÎ thu dän ®å ch¬i 3. Dù kiÕn mét sè chß ch¬i cã luËt a. Néi dung: a. Trß ch¬i häc tËp: - Tay tr¸i tay ph¶i - Bµn tay bµn ch©n cña bÐ -T«i lµ ai - T«i vui hay t«i buån b. Trß ch¬i d©n gian: - XØa c¸ mÌ -Nu na nu nèng - KÐo ca lõa xÎ c. Trß ch¬i vËn ®éng: - B¾t vÞt trªn c¹n - chã sãi xÊu tÝnh - B¾t chíc t¹o d¸ng b. Môc ®Ých – Yªu cÇu: - T¹o cho trÎ kh«ng khÝ tho¶i m¸i s¶ng kho¸i sau mét ho¹t ®éng 15 - TrÎ biÕt tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. - T¹o cho trÎ sù nhanh nhÑn, linh ho¹t trong qu¸ tr×nh ch¬i c. ChuÈn bÞ d.Híng dẫn: Mäi lóc, mäi n¬i. II. ThÓ dôc s¸ng. Thø 2, 4, 6 ,tËp víi bµi BTPTC Thø 3, 5 tËp víi bµi “ ®u quay ” a. Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng Cho trÎ ®i, ch¹y theo hiÖu lÖnh cña c«. sau ®ã vÒ 3 hµng ngang tËp BTPTC . 2 Ho¹t ®éng 2 : Träng ®éng. H« hÊp 2 : -Tay 2: Ch©n 2 : Bông 2: BËt 2 : c. Ho¹t ®éng 3: Håi tÜnh - Cho trÎ ®i tõ s©n vµo líp h¸t bµi vÒ chñ ®iÓm II. Ho¹t ®éng gãc. 1.Néi dung: -Gãc ph©n vai: Cöa hµng b¸n thùc phÈm Gãc x©y dùng: X©y dùng c«ng viªn xanh Gãc nghÖ thuËt: T« mµu c©y xanh vên hoa -Gãc häc tËp - S¸ch: Lµm tranh chuyÖn c¸c lo¹i TP cÇn cho c¬ thÓ - Gãc thiªn nhiªn: Nhæ cá, nhÆt l¸ quanh s©n trêng 2. Yªu cÇu - TrÎ høng thó tham gia c¸c trß ch¬i, ch¬i ®oµn kÕt. - BiÕt ch¬i trß ch¬i ®óng luËt, ph¶n ¸nh vai ch¬i phï hîp ( vai ngêi b¸n, ngêi mua, ) - BiÕt c¸ch s¾p xÕp hµng rµo, c¸c khu vùc x©y c«ng viªn - BiÕt c¾t d¸n , t« mµu c¸c c©y xanh, vên hoa - BiÕt lµm tranh s¸ch vÒ c¸c TP cÇn thiÕt cho c¬ thÓ - BiÕt c¸ch nhæ cá, nhÆt l¸ - Ch¬i ®oµn kÕt, cÊt lÊy ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh 3. ChuÈn bÞ. -Hµng rµo, c©y xanh, khèi gç, nhùa, c©y xanh, hoa, th¶m cá, cæng… - s¸p mÇu, gi¸y tr¾ng, tranh ¶nh vÒ c¸c lo¹i TP , keo, kÐo, - ghim bÊm lç c¸c lo¹i s¸ch vÒ TP - Sät r¸c , chæi 4. Tæ chøc ho¹t ®éng. H§1: §a trÎ vµo ho¹t ®éng - Cho trÎ h¸t bµi : C¸i mòi - Trß chuyÖn vÒ c¸c bé phËn gi¸c quan - Giíi thiÖu n«i dung ch¬i ë c¸c gãc H§2: TiÕn hµnh ho¹t ®éng: 16 TrÎ vÒ c¸c gãc ch¬i.c« bao qu¸t trÎ ch¬i,tËp chung vµo gãc nghÖ thuËt hoÆc gãc nhÊt ®Þnh,c¸c gãc kh¸c can thiÖp nÕu cÇn ®éng viªn khÝch lÖ trÎ ch¬i H§3: - KÕt thóc ho¹t ®éng. - C« nhËn xÐt kÕt thóc gãc ch¬i - Cho trÎ thu dän ®å ch¬i 3. Dù kiÕn mét sè chß ch¬i cã luËt a. Néi dung: - Trß ch¬i häc tËp: T×m b¹n th©n, bµn tay bµn ch©n bÐ, tai ai tinh , m¾t ai tinh - Trß ch¬i vËn ®éng: BÞt m¾t b¾t dª, c¸o vµ thá, chã sãi xÊu tÝnh, b¾t chíc t¹o d¸ng b. Môc ®Ých – Yªu cÇu: - T¹o cho trÎ kh«ng khÝ tho¶i m¸i s¶ng kho¸i sau mét ho¹t ®éng - TrÎ biÕt tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. - T¹o cho trÎ sù nhanh nhÑn, linh ho¹t trong qu¸ tr×nh ch¬i c. ChuÈn bÞ d.Híng dẫn: Mäi lóc, mäi n¬i. TUẦN 3: Thø 2 ngµy 30 Th¸ng 9 n¨m 2013 I.Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých - H§C: - H§KH: ¤n luyÖn c¸c bé phËn c¬ thÓ 1. Môc tiªu: - TrÎ biÕt râ nh÷ng bé phËn nµo cßn thiÕu vµ vÏ thªm c¸c bé phËn ®ã trªn c¬ thÓ( m¾t , mòi, quÇn ¸o…) - TrÎ t« mµu phï hîp - Ch¨m sãc vÖ sinh dinh dìng 2. ChuÈn bÞ: - tranh mÉu cña c« - S¸p mµu , vë t¹o h×nh 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *H§1: æn ®Þnh tæ * Cho trÎ ®äc bµi th¬ “ T©m sù cña - TrÎ h¸t tËp thÓ chøc c¸c mòi” Hái trÎ: +BH nãi vÒ c¸i g×? - C¸i tai, ch©n, tay + Ai biÕt g× vÒ c¸i mòi? - 2-3 trÎ nhËn xÐt - C« kh¸i qu¸t l¹i lêi nhËn xÐt xña trÎ vµ nhÊn m¹nh c¸i mòi còng nh c¸c bé phËn c¸c cã cã Ých ch« chóng ta v× vËy cÇn ph¶i b¶o vÖ vs mòi s¹ch sÏ. Cã 1 bµi h¸t nãi vÒ c¸i mòi , h·y l¾ng nghe H§2: Quan s¸t * C« ®a tranh mÉu vÏ h×nh ngßi - TrÎ quan s¸t tranh tranh cßn thiÕu c¸c bé phËn cho trÎ nhËn xÐt + trÎ nhËn xÐt VÏ thªm c¸c bé phËn c¬ thÓ 17 + Ai nhËn xÐt g× vÒ tranh nµy ? + M¾t nh thÕ nµo? Mò ra sao? + Tãc nh thÕ nµo? + Lµ b¹n trai hay b¹n g¸i? + CÇn lµm g× ®Ó cã ®Çy ®ñ c¸c bé H§3: C« híng dÉn phËn cßn thiÕu ? mÉu *Võa vÏ võa ph©n tÝch +Tãc lµ nh÷ng nÐt xiªn(th¼ng) + L«ng mµy 2 nÐt cong + M¾t , miÖng lµ 2 nÐt cong óp vµo nhau - Ch¬i : t×m nhanh + QuÇn ¸o lµ nh÷ng nÐt xiªn th¼ng H§4: TrÎ thùc hiÖn phèi hîp nhau. Sau ®ã vÏ dÐp cho b¹n * c« h¸t tªn c¸c bé phËn nµo trÎ H§5: Trng bµy s¶n chØ c¸c bé phËn ®ã phÈm * C« quan s¸t gîi ý , híng dÉn trÎ vÏ vµ t« mµu phï hîp - Nh¾c trÎ cÇm bót tay ph¶ivµ ngåi ngay ng¾n * Cho trÎ nhËn xÐt bµi cña nhau + Con thÝch nhÊt bµi nµo? V× sao - H¸t c¸i mòi” + Lµ nh÷ng nÐt xiªn + VÏ thªm s¸c bé phËn - chó ý -trÎ ch¬i 2—3 lÇn theo sù híng dÉn cña c« - TrÎ vÏ - TrÎ nhË xÐt bµi - H¸i ra ngoµi II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1 Néi dung H§CM§: Quan s¸t tranh chñ ®iÓm TCV§: B¾t chíc t¹o d¸ng - Ch¬i tù do 2. Yªu cÇu - TrÎ biÕt quan s¸t tranh vµ nhËn xÐt Cã ý thøc su tÇm tranh ¶nh ®Ó cïng c« hoµn thiÖn bøc tranh 3. ChuÈn bÞ: - Tranh chñ ®iÓm , giÊy mau vµ s¸ch b¸o cñ 4. Tæ chøc ho¹t ®éng * Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t tranh chñ ®iÓm - hái trÎ líp ®ang häc chñ ®iÓm g×? - Cho trÎ kÓ 1 sè lo¹i bé phËn gi¸c quan c¬ thÓ - H·y kÓ néi dung bøc tranh - §µm tho¹i vÒ néi dung bøc tranh - Cho trÎ cïng c« hoµn thµnh nèt bøc tranh chñ ®iÓm * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i “B¾t chíc t¹o d¸ng” Ch¬i 2-3 lÇn  Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do III. Ho¹t ®éng gãc: - Lu ý nhÊn m¹nh c¸c gãc X©y dùng: Bæ xung thªm 1 sè ®å ch¬i nh: GhÕ ®¸, th¶m hoa, cá ®¸ sái…. 18 - §©y lµ thêi k× ®Çu chñ ®iÓm nªn ph¶i chó ý tíi tÊt c¶ c¸c gãc ch¬i ®Ó híng dÈn trÎ ch¬i 1 c¸ch tèt h¬n. - Chó ý cho trÎ ch¬i x©y c«ng viªn c©y xanh cã c¸c khu vui ch¬I, vên thó… IV. Ho¹t ®éng chiÒu 1.Néi dung - H§CC§: Ho¹t ®éng gãc - Ch¬i theo ý thÝch 2 Yªu cÇu - Ch¬i thµnh th¹o vai ch¬i - Høng thó ch¬i 3 ChuÈn bÞ Nh KH tuÇn Bæ sung: Mét sè s¸ch b¸o cñ cho trÎ ch¬i ë gãc s¸ch 4.Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: H§G - Cho trÎ ch¬i ë c¸c gãc - bao qu¸t híng dÉn, khuyÕn khÝch trÎ ch¬i - NhËp vai ch¬i cïng trÎ - trÎ ch¬i song cÊt ®å ch¬i vµo n¬i quy ®Þnh b. Ho¹t ®éng 2: Ch¬i theo ý thÝch V.§¸nh gi¸ trÎ sau mét ngµy ho¹t ®«ng ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. Thø 3 ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2013 1.Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých:: H§C: H§KH: ©m nh¹c, 1. Môc tiªu: -TrÎ biÕt so s¸nh chiÒu cao cña 3 ®èi tîng - D¹y trÎ c¸ch s¾p xÕp , kü n¨ng so s¸nh chiÒu cao 3 ®èi tîng vµ diÔn ®¹t mèi quan hÖ chiÒu cao gi÷a 3 ®èi tîng )” Cao nhÊt – thÊp h¬n- thÊp nhÊt” - Høng thó tham gia ho¹t ®éng 2. ChuÈn bÞ: - Mçi trÎ 3 b¹n ( 2 trai, 1 g¸i) cã chiÒu cao gi¶m dÇn - B¶ng , phÊn , ghÕ con 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *Ho¹t ®éng 1: «n Ch¬i: T×m b¹n th©n kü n¨ng so s¸nh Y/C: T×m cho c« 1 b¹n th©n - TrÎ t×m b¹n nh c« yªu cÇu chiÒu cao cña 2 cao( thÊp) h¬n m×nh D¹y trÎ s¾p xÕp chiÒu cao cña 3 ®èi tîng 19 ®èi tîng - C« nãi: C« ®· nh×n thÊy 2 b¹n th©n + Ai cao h¬n? Ai thÊp h¬n? - C« cho b¹n B ®øng lªn 1 c¸i ghÕ + b¹n nµo cao h¬n? + Cã ®óng b¹n B cao h¬n b¹n A kh«ng? = §Ó cao lín nh b¹n A cÇn phaØ ¨n nhiÒu vµ tËp luyÖn TDTT *Ho¹t ®éng 2: So * C« dÆt tªn c¸c b¹n nh sau( B¹n s¸nh chiÒu cao cña Nam, b¹n Hïng, b¹n Hµ) 3 ®èi tîng - Cho trÎ xÕp b¹n nam vµ b¹n Hïng th¼ng hµng - Cho trÎ nhËn xÐt vÒ chiÒu cao cña 2 b¹n - XÕp b¹n Hµ vµ so s¸nh b¹n Nam vµ b¹n Hµ - So s¸nh Hµ vµ Nam - Cho trÎ nh¾c l¹i kÕt qu¶ võa so s¸nh * Cho trÎ so s¸nh b¹n Hµ vµ b¹n Nam xem ai thÊp h¬n,b¹n Hïng +B¹n Hµ so víi b¹n Nam Vµ Hïng ai thÊp h¬n ? - Cho trÎ nh¾c l¹i kÕt qu¶ võa so s¸nh + Trong 3 b¹n th× b¹n Hµ nh thÕ nµo? * Cho trÎ so s¸nh b¹n Nam vµ b¹n Hïng xem ai cao h¬n - Cho trÎ ®Æt 3 b¹n c¹nh nhau,C« nãi tªn b¹n vµ ngîc l¹i -TròCh¬i: Ai giái *Ho¹t ®éng 3: luyÖn tËp - B¹n A cao h¬n, b¹n B thÊp h¬n - B¹n B ®øng lªn ghÕ - B¹n B cao h¬n + Kh«ng, v× b¹n B ®øng lªn ghÕ míi cao h¬n b¹n A - trÎ xÕp b¹n nam vµ b¹n Hïng th¼ng hµng - B¹n Nam cao h¬n, b¹n Hïng thÊp h¬n - XÕp b¹n Hµ vµ Nam - B¹n Nam cao h¬n, b¹n Hµ thÊp h¬n - c¸ nh©n 3-4 trÎ nh¾c l¹i - B¹n Hµ thÊp h¬nb¹n Nam vag b¹n Hïng - B¹n Hµ - c¸ nh©n 3-4 trÎ nh¾c l¹i - b¹n Hµ thÊp nhÊt - trÎ so s¸nh vµ nãi b¹n Nam cao h¬n - TrÎ diÔn ®¹t: B¹n Nam cao nhÊt , b¹n Hïng thÊp h¬n, b¹n Hµ thÊp nhÊt - trÎ nh¾m m¾tdïng tay chän ®óng theo yªu cÇu cña *Cho trÎ nh¾m m¾tdïng tay chän c« ®óng theo yªu cÇu cña c« II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1 Néi dung H§CM§: VÏ trªn c¸t,ch¬i víi c¸t TCV§: Chã sãi xÊu tÝnh 2. Yªu cÇu - TrÎ biÕt c¸ch ch¬i víi c¸t níc Cã ý thøc ch¬i song röa tay, kh«ng nghÞch c¸t b¾n vµo m¾t 20
- Xem thêm -