Tài liệu Giáo án mầm non nghề trồng lúa nước của quê hương bé

  • Số trang: 84 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®iÓm: nghÒ nghiÖp (Thêi gian thùc hiÖn 5 tuÇn tõ ngµy 25/11 – 27/12/2013) Chñ ®Ò nh¸nh: NghÒ trång lóa níc cña quª h¬ng bÐ (Thêi gian thùc hiÖn 1 tuÇn : 25 – 06/12/2013) I. Môc tiªu: 1. Ph¸t triÓn thÓ chÊt: - Cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt ph©n biÖt ®îc c¸c nhãm thùc phÈm vµ mét sè c¸ch chÕ biÕn ®¬n gi¶n - TrÎ thùc hiÖn thµnh th¹o c¸c ®éng t¸c h« hÊp, tay, ch©n, lng, bông - TrÎ lµm chñ ®îc c¸c vËn ®éng c¬ b¶n, thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c: nÐm, bËt, l¨n bãng, thµnh th¹o, ®óng t thÕ - TrÎ thùc hiÖn ®îc t¬ng ®èi thµnh th¹o c¸c vËn ®éng tinh khÐo cña bµn tay. 2. Ph¸t triÓn nhËn thøc: - TrÎ biÕt vÒ mét sè nghÒ gÇn gòi vµ phæ biÕn trong x· héi nh: Gi¸o viªn, b¸c sÜ, c«ng nh©n, n«ng d©n...vµ mét sè nghÒ truyÒn thèng ë ®Þa ph¬ng, trÎ biÕt ®îc nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh, c«ng cô, s¶n phÈm mét sè nghÒ. - BiÕt ®îc ý nghÜa cña cña ngµy 22-12 ngµy thµnh lËp Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam - BiÕt so s¸nh, ph©n lo¹i c¸c ®å dïng s¶n phÈm theo nghÒ 3. Ph¸t triÓn ng«n ng÷: - BiÕt sö dông c¸c tõ ng÷ miªu t¶ mét sè nghÒ gÇn gòi phæ biÕn trong x· héi, nghÒ cña ®Þa ph¬ng - Më réng kü n¨ng giao tiÕp qua chñ ®Ò nh: Trß chuyÖn, th¶o luËn, kÓ chuyÖn... - Sö dông m¹nh d¹n mét sè tõ míi vµ hiÓu ý nghÜa cña tõ ®ã, ph¸t ©m ®óng, kh«ng nãi ngäng, m¹nh d¹n trong giao tiÕp. - ThÝch nghe ®äc th¬, kÓ chuyÖn, ®äc ®ång dao, ca dao, c©u ®è...trong chñ ®Ò nghÒ nghiÖp - NhËn biÕt ph¸t ©m chÝnh x¸c ch÷ i,t,c 4.Ph¸t triÓn thÈm mü: - ThÓ hiÖn c¶m xóc, t×nh c¶m vÒ ngêi lao ®éng ë c¸c nghÒ kh¸c nhau qua c¸c tranh vÏ, c¾t d¸n, nÆn... - Yªu thÝch hµo høng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng nghÖ thuËt móa, h¸t, vËn ®éng theo nh¹c.. 5. Ph¸t triÓn t×nh c¶m kü n¨ng x· héi: - H×nh thµnh cho trÎ t×nh c¶m yªu mÕn, quÝ träng ngêi lao ®éng - Cã ý thøc gi÷ g×n, b¶o qu¶n vµ t«n träng thµnh qu¶, s¶n phÈm ngêi lao ®éng. - Gi¸o dôc trÎ cã íc m¬ lín lªn lµm mét nghÒ nµo ®ã cã Ých trong x· héi - TrÎ nhËn biÕt ®îc mèi quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi, gi÷a ngêi víi ®å vËt. II. ChuÈn bÞ: - C¸c c©u chuyÖn, bµi h¸t, bµi th¬,c©u ®ã phôc vô chñ ®iÓm: NghÒ nghiÖp - Lµm ®å dïng ®å ch¬i, su tÇm tranh ¶nh phôc vô chñ ®iÓm NghÒ nghiÖp -S¸p mÇu, tranh mÉu, giÊy A4, vë t¹o h×nh - L« t« vÒ mét sè nghÒ, c¸t, níc.. III. TiÕn hµnh: 1. §ãn trÎ: - C« niÒm në ®ãn trÎ trß chuyÖn, nh¾c trÎ chµo c«, ngêi th©n trÎ - Trao ®æi víi phô huynh vÒ t×nh h×nh häc tËp còng nh søc kháe cña trÎ 2. ThÓ dôc s¸ng a. Môc ®Ých - Yªu cÇu: - TrÎ tËp ®óng c¸c ®éng t¸c cïng víi c« vµ c¸c b¹n 1 - T¹o cho trÎ sö s¶ng kho¸i, khoÎ kh¾n tríc giê häc b. ChuÈn bÞ: S©n b·i s¹ch sÏ c. TiÕn hµnh *. Khëi ®éng: Lµm ®oµn tµu ®i víi c¸c kiÓu ®i *. Träng ®éng - H« hÊp 1: - Tay 1: - Ch©n2: - Bông 3: - BËt: c. Håi tÜnh: Lµm chim bay nhÑ nhµng IV. Ho¹t ®éng gãc 1. Néi dung: + Gãc PV: B¸n hµng ®å dïng s¶n xuÊt nghÒ n«ng + Gãc XD – LG: X©y dùng c¸c kiÓu nhµ kh¸c nhau,l¾p ghÐp nhµ vên c©y + Gãc NT: VÏ t« mµu c¾t d¸n c¸c nghÒ + Gãc HT – S : Ph©n lo¹i tranh theo nghÒ ,nèi ®å dïng s¶n phÈm nghÒ n«ng + Gãc TN: Theo dâi sù n¶y mÇm cña c©y, trång c©y trªn c¸t 2. Yªu cÇu: - TrÎ biÕtthÓ hiÖn vai phï hîp víi c«ng viÖc cña m×nh vµ mèi quan hÖ gi÷a ngêi b¸n vµ ngêi mua - BiÕt x©y c¸c kiÔu nhµ kh¸c nhau (nhµ tÇng,nhµ b»ng ,nhµ tranh,vµ nhµ lîp ngãi) - BiÕt t« vÏ c¸c nghÒ s¶n phÈm cña nghÒ n«ng, c¾t d¸n lµm s¸ch tranh cña tõng nghÒ - BiÕt ph©n lo¹i ®å dïng s¶n phÈm cña tõng nghÒ, nèi ®å dïng s¶n phÈm cña nghÒ n«ng - biÕt gieo h¹t theo giâi sù n¶y mÇm cña c©y vµ trång c©y vµo c¸t 3. ChuÈn bÞ: - §å dïng dông cô nghÒ n«ng (cuèc, xÏng, cµy,bõa.....) - Hµng rµo cæng g¹ch, khèi h×nh c©y xanh ghÕ ®¸... - S¸p mµu ,giÊy vÏ ,kÐo, hå d¸n,s¸ch.. - L« t« vÒ ®å dïng s¶n phÈm nghÒ n«ng, bót ch× s¸p mµu - C¸t,h¹t gièng... 4. Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: Cho trÎ ch¬i trß ch¬i “ cuèc ®Êt trång c©y” - Hái trÎ: + c¸c con võa b¾t tríc c«ng viÖc nghÒ nµo? + NghÒ n«ng t¹o ra s¶n phÈm g×? + NghÒ n«ng cÇn nh÷ng dông cô g×? C« giíi thiÖu vÒ chñ ®Ò häc ,c¸c gãc ch¬i, néi dung ch¬i ë c¸c gãc vµ nãi râ c¸ch ch¬i 2 Cho trÎ chän gãc ch¬i trÎ thÝch * Ho¹t ®éng 2: Cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i,lÊy ®å ch¬i tù ch¬i trong gãc cña m×nh - C« bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬i gãc nµo gÆp khã kh¨n c« gióp ®ì híng dÉn hoÆc ch¬i cïng trÎ Vd: c« ®Õn gãc x©y dùng nhËp vai ch¬i cïng trÎ Hái trÎ : + x©y g×? + Nhµ cã nh÷ng kiÓu nhµ nh thÕ nµo? + X©y nhµ ngãi ph¶i lµm g×? + Cßn nhµ 2 tÇng th× sao? + Xung quanh nhµ cßn cã g×? - Tuú tõng buæi ch¬i mµ c« ®a ra c©u hái gîi mì phï hîp - KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i * Ho¹t ®éng 3: NhËn xÐt s¬ bé c¸c gãc ch¬i Tuú tõng buæi ch¬i mµ träng t©m gãc nµo th× cho trÎ tËp chung vÒ gãc ®ã cho trÎ nhËn xÐt kÜ n¨ng ch¬i cña m×nh cña b¹n C« nhËn xÐt kÜ n¨ng chpi cña trÎ - KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ - Nh¾c trÎ cÊt ®å dïng vÒ n¬i quy ®Þnh III: Dù kiÕn trß ch¬i cã luËt: - Trß ch¬i häc tËp: + Ph©n lo¹i ®å dïng s¶n phÈm c¸c nghÒ + §o¸n xem ai vµo - Trß ch¬i vËn ®éng: + Chã sãi sÊu tÝnh + MÌo ®uæi chuét - Trß ch¬i d©n gian: + Nu na nu nèng + Rång d¾n lªn m©y Thø 2 ngµy 25 th¸ng11n¨m 2013 I. Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých NDTT: T« mµu tranh c¸c nghÒ NDKH: V¨n häc 1. Yªu cÇu - TrÎ hiÓu néi dung tranh - D¹y trÎ kü n¨ng t« mµu - Vun ®¾p íc m¬ cho trÎ 2. ChuÈn bÞ - Tranh vÏ cha t« mµu c¸c nghÒ( tranh 1: nghÒ x©y dùng, tranh 2:nghÒ n«ng, tranh3:nghÒ y…) - S¸p mµu 3.TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« * H§1: æn ®Þnh tæ Cho trÎ ch¬i m« pháng c«ng viÖc chøc cña 1 sè nghÒ( nghÒ n«ng, nghÒ y, nghÒ x©y dùng - Cho trÎ nãi nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ c¸c nghÒ ®ã 3 Ho¹t ®éng cña trÎ 2- 3 trÎ m« pháng c¸c trÎ cßn l¹i ®o¸n nghÒ * H§2: quan s¸t tranh - KÓ 1 sè nghÒ trong x· héi - Nãi lªn íc m¬ cña m×nh sau nµy lµm nghÒ g× Quan s¸t tranh - Tranh 1+ Tranh vÏ g×? + Ai nhËn xÐt g× vÒ bøc tranh? + B¸c x©y dùng ®ang lµm g×? + nh÷ng vËt viÖu cña b¸c? + S¶n phÈm cña b¸c x©y dùng - Tranh 2 + B¸c n«ng d©n ®ang lµm g×? + §Ó cã b¸t c¬m ngon b¸c n«ng d©n ph¶i lµm g×? KÓ nh÷ng s¶n phÈm b¸c n«ng d©n lµm ra + Dông cô cña nghÒ n«ng? * H§3: trÎ thùc hiÖn * H§4: NhËn xÐt s¶n phÈm - Tranh 3 + C«ng viÖc cña b¸c sü nh thÕ nµo? + Trong tranh cã nh÷ng ai? C«ng viÖc cña tõng ngêi - S¾p tíi cã triÓn l·m tranh c¸c nghÒ chóng m×nh h·y t« mµu nh÷ng bøc tranh thËt ®Ñp ®Ó tham dù nhÐ TrÎ thùc hiÖn - C« híng dÉn trÎ c¸ch t« mµu phï hîp, kü n¨ng t« - §éng viªn khuyÕn khÝch trÎ lµm - KhuyÕn khÝch trÎ t« c« bao qu¸t híng dÉn NhËn xÐt s¶n phÈm Cho trÎ nhËn xÐt bµi cña nhau( c¸c tæ nhËn xÐt ba× cña nhau) + Con thÝch nhÊt bµi nµo? v× sao? - ý kiÕn nhËn xÐt cña c« TrÎ ®äc th¬ - §äc th¬ “ bÐ lµm bao nhiªu nghÒ” II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. Néi dung: - H§CC§: Quan s¸t c¸i chËu ®ùng hoa - Ch¬i vËn ®éng: Lén cÇu vång - Ch¬i tù chän 2. Môc ®Ých - Yªu cÇu: 4 2-3 trÎ nãi + nghÒ x©y dung + B¸c x©y dung ®ang x©y têng + c¸t, v«I, xÎng, xi m¨ng… + Lµm cá + Cµy, bõa, cÊy, lµm cá, bãn ph©n,gÆt + Lóa, ngo, khoai, rau, c©y… + Cµy, bõa, cuèc, quang g¸nh… + Kh¸m, ch÷a bÖnh cho bÖnh nh©n - TrÎ t« mµu theo ý thÝch - tæ l¸ xanh nhËn xÐt bµi cña tæ qu¶ vµng, tæ qua vµng nhËn xÐt tæ hoa ®á, tæ hoa ®á nhËn xÐt bµi tæ l¸ xanh - L¾ng nghe c« nhËn xÐt - Líp ®äc th¬ - TrÎ biÕt tªn, t¸c dông, chÊt liÖu, gi÷ g×n 3. ChuÈn bÞ: ChËu hoa 4. Tæ chøc ho¹t ®éng: - §©y lµ c¸i g×? (chËu ®ùng hoa) - Lµm b»ng g×? (Sø) - Ai lµm ra? (C«, chó c«ng nh©n) - B¹n nµo biÕt g× vÒ c¸i chËu ®ùng hoa? - Dïng ®Ó lµm g×? - Muèn ®îc l©u th× ph¶i gi÷ g×n nh thÕ nµo? * Ch¬i vËn ®éng: Lén cÇu vång C« nãi tªn trß ch¬i, híng dÉn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. Tæ chøc cho trÎ ch¬i * Ch¬i tù chän: C« bao qu¸t trÎ ch¬i III. Ho¹t ®éng gãc 1. Néi dung: - Gãc nghÖ thuËt: VÏ hoa tÆng c« - Gãc häc tËp: Xem tranh ¶nh vÒ nghÒ n«ng - Gãc ph©n vai: B¸c sÜ, b¸n hµng - Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y - Gãc x©y dùng: X©y dùng vên rau 2. Môc ®Ých - Yªu cÇu: - TrÎ biÕt thÓ hiÖn vai ch¬i gi÷a ngêi b¸n vµ ngêi mua hµng, sù nhiÖt t×nh cña b¸c sÜ - TrÎ qua xem tranh ¶nh, biÕt ®îc c¸c nghÒ trong x· héi 3. ChuÈn bÞ: - GiÊy, s¸p mµu - Tranh ¶nh vÒ nghÒ - §å dïng nÊu ¨n, bóp bª, ®å b¸c sÜ - Bé ®å l¾p ghÐp, c©y xanh, th¶m cá 4. Tæ chøc ho¹t ®éng: a. Tho¶ thuËn - Cho trÎ h¸t bµi: Vai chó mang sóng - Ch¸u võa h¸t bµi g×? - Chó bé ®éi ®ãng qu©n ë ®©u? - Chó lµm nhiÖm vô g×?(B¶o vÖ tæ quèc) - Bè mÑ ch¸u lµm nghÒ g×? Trong x· héi mçi ngêi lµm 1 c«ng viÖc kh¸c nhau. Ngêi ta gäi lµ c¸c nghÒ kh¸c nhau. §Ó hiÓu thªm vÒ nghÒ nghiÖp cña bè mÑ vµ cña mäi ngêi, c« ch¸u m×nh cïng ch¬i chñ ®iÓm nghµnh nghÒ. C« giíi thiÖu c¸c gãc ch¬i. b. Qu¸ tr×nh ch¬i C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i mµ trÎ thÝch, c« nhËp vai ch¬i víi trÎ, c« träng t©m vµo gãc xd, gióp trÎ x©y doanh tr¹i qu©n ®éi. c. KÕt thóc: C« nhËn xÐt vµ kÕt thóc tõng nhãm ch¬i, cho trÎ h¸t vÒ nghµnh nghÒ 5 VI. Ho¹t ®éng chiÒu 1. Néi dung: - H§C§: Lµm quen bµi th¬: “íc m¬ cña bД - Ch¬i tù chän 2. Môc ®Ých – Yªu cÇu: - TrÎ nhí tªn bµi th¬, tªn t¸c gi¶, hiÓu néi dung bµi th¬ 3. ChuÈn bÞ: C¸i b¸t 4. Tæ chøc ho¹t ®éng: - H§CC§: Cho trÎ lµm quen víi bµi th¬: “íc m¬ cña bД Hái trÎ vÒ íc m¬ cña trÎ vµ ®µm tho¹i víi trÎ C« dÉn d¾t giíi thiÖu bµi th¬: “íc m¬ cña bД C« ®äc lÇn 1: C« ®äc lÇn 2: KÕt hîp cö chØ ®iÖu bé Gi¶ng néi dung + TrÝch dÉn lµm râ ý C« ®äc lÇn 3 Cho trÎ ®äc cïng c« 2- 3 lÇn. Lu©n phiªn theo nhãm, c¸ nh©n C« vµ trÎ cïng ®µm tho¹i vÒ néi dung bµi th¬ - Ch¬i tù chän - vÖ sinh - tr¶ trÎ V. NhËt ký cuèi ngµy ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................................................................................................ Thø 3 ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2013 I. Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých NDTT: so s¸nh 2 vµ 3 thªm bít t¹o sù b»ng nhau trong ph¹m vi 3 NDKH: ©m nh¹c,MTQ, to¸n 1. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ thuéc th¬, hiÎu néi dung bµi th¬ - §äc diÔn c¶m, ph¸t triÓn ng«n ng÷ - BiÕt trong x· héi cã nhiÒu nghÒ kh¸c nhau 2. ChuÈn bÞ - Tranh vÏ minh ho¹ th¬ - Tranh vÏ c¸c nghÒ 3. TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * H§1: «n sè l«n ®Õm ®Õn 3 - TrÎ chơi theo sù îng 2 -3 - Cho trÎ ch¬i “ ®i chî” híng dÉn cña c« Yªu cÇu trÎ mua 3 ®å dïng cña cña c¸c nghÒ( nghÒ l¸i xe, l¸i tÇu, + t×m trong líp ®å phi c«ng dïng ®å ch¬i cã sè - t×m trong líp ®å dïng nµo cã sè lîng c« yªu cÇu lîng lµ 2 - 3 * H§2: Thªm bít Thªm bít tao sù b»ng nhau trong tao sù b»ng nhau ph¹m vi 3 trong ph¹m vi 3 +Cho trÎ t¹o nhãm « t« 3, ngêi l¸i - tạo nhãm nh c« 2 - §Õm c¸c nhãm, so s¸nh 2 nhãm 6 * H§3: Luyện tập + lµm thÕ nµo ®Ó 2 nhãm b»ng nhau ( c« và trÎ cïng thªm 1 ngêi l¸i) - 3 ngêi l¸i mµ cã 1 ngêi l¸i ®i nghØ uèng níc cßn l¹i mÊy? + lµm thÕ nµo ®Ó mçi « t« ®Òu cã ngêi l¸i? ( c« vµ trÎ cïng thªm 1 ngêi) +2 b¸c mÖt nghØ ng¬i , cßn l¹i mÊy b¸c? + Làm thế nào để 2 nhãm bằng nhau? ( Sau mỗi lần bớt c« lại tạo sự bằng nhau và đếm, bớt cho đến hết Luyện tập + Chơi t×m ®óng sè nhµ Mỗi trẻ cầm trªn tay thẻ chấm trßn từ 1-3 vừa đi vừa hát, khi nghe tiếng xắc x«t×m về nhà cãsố chấm trßn trªn tay cộng với số chấm trßn trªn nhà là 3(kh«ng t×m ®îcnhà hoặc sai phải nhảy lß cß - lần 2 cho trẻ đổi thẻ cho nhau II . Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1 Néi dung H§CM§: Quan s¸t tranh chñ ®iÓm nghÒ nghiÖp TCV§:Thi xem ai nhanh 2. Yªu cÇu - TrÎ xem tranh vµ nhËn xÐt - Cïng hoµn thµnh tranh chñ ®iÓm 3. ChuÈn bÞ: - Tranh chñ ®iÓm nghÒ nghiÖp 4. Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: Qua s¸t + Tranh vÏ g×? + Ai nhËn xÐt vÒ bøc tranh - Cho trÎ kÓ 1 sè nghÒ trong tranh - kÓ 1 sè nghÒ trong x· héi - cïng c« trang trÝ tranh chñ ®iÓm b.Ho¹t ®éng 2: Thi xem ai nhanh c. Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do 1. Néi dung: III Ho¹t ®éng gãc 7 - đếm, số « t« nhiều hơn 1, số người ít hơn1 - thªm 1 « t« nữa ( trẻ thªm cïng c« - bớt 1 ng¬× Thªm 1 ngêi n÷a - chơi theo yªu cầu của co 2-3 lần - Gãc nghÖ thuËt: VÏ hoa tÆng c« - Gãc häc tËp: Xem tranh ¶nh vÒ nghÒ n«ng - Gãc ph©n vai: B¸c sÜ, b¸n hµng - Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y - Gãc x©y dùng: X©y dùng vên rau 2. Môc ®Ých - Yªu cÇu: - TrÎ biÕt thÓ hiÖn vai ch¬i gi÷a ngêi b¸n vµ ngêi mua hµng, sù nhiÖt t×nh cña b¸c sÜ - TrÎ qua xem tranh ¶nh, biÕt ®îc c¸c nghÒ trong x· héi 3. ChuÈn bÞ: - GiÊy, s¸p mµu - Tranh ¶nh vÒ nghÒ - §å dïng nÊu ¨n, bóp bª, ®å b¸c sÜ - Bé ®å l¾p ghÐp, c©y xanh, th¶m cá 4. Tæ chøc ho¹t ®éng: a. Tho¶ thuËn - Cho trÎ h¸t bµi: Vai chó mang sóng - Ch¸u võa h¸t bµi g×? - Chó bé ®éi ®ãng qu©n ë ®©u? - Chó lµm nhiÖm vô g×?(B¶o vÖ tæ quèc) - Bè mÑ ch¸u lµm nghÒ g×? Trong x· héi mçi ngêi lµm 1 c«ng viÖc kh¸c nhau. Ngêi ta gäi lµ c¸c nghÒ kh¸c nhau. §Ó hiÓu thªm vÒ nghÒ nghiÖp cña bè mÑ vµ cña mäi ngêi, c« ch¸u m×nh cïng ch¬i chñ ®iÓm nghµnh nghÒ. C« giíi thiÖu c¸c gãc ch¬i. b. Qu¸ tr×nh ch¬i C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i mµ trÎ thÝch, c« nhËp vai ch¬i víi trÎ, c« träng t©m vµo gãc xd, gióp trÎ x©y doanh tr¹i qu©n ®éi. c. KÕt thóc: C« nhËn xÐt vµ kÕt thóc tõng nhãm ch¬i, cho trÎ h¸t vÒ nghµnh nghÒ IV. Ho¹t ®éng chiÒu 1.Néi dung - H§CC§: «n to¸n - Ch¬i theo ý thÝch 2 Yªu cÇu - trÎ thµnh th¹o c¸c kü n¨ng ®Õm, s¾p xÕp, thªm bít - ch¬I høng thó 3 ChuÈn bÞ - Nh thó 3 bu«I s¸ng - bæ sung v¬t luþen to¸n cho trÎ 4.Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: «n to¸n - Cho trÎ s¾p xÕp t¹o nhãm thá, cµ rèt tong øng 1:2 - ®Õm, so s¸nh, thªm bít - «n luyªn trong vë to¸n b. Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tù do V. NhËt ký cuèi ngµy 8 ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………........................................................................................................ .........................................***................................................................... Thø 4 ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2013 I.Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých NDTT: íc M¬ cña bÐ NDKH: ©m nhạc, to¸n 1. Môc ®Ých, yªu cÇu - TrÎ thuéc th¬, hiÓu néi dung bµi th¬ - Ph¸t triÓn ng«n ng÷, ®äc theo c¸c h×nh thøc kh¸c nhau - trÎ cã íc m¬ lµm c¸c nghÒ trong x· héi 2. ChuÈn bÞ - tranh minh ho¹ bµi th¬ --tranh c¸c nghÒ, s¸p mµu 3. TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« * H§1: C« giíi - Cho trÎ h¸t bµi “MÑ em ®i cÊy” thiÖu bµi -Hái trÎ : + Bµi h¸t nãi vÒ diÒu g×? * H§2: C« ®äc th¬ * H§3: TrÝch dÉn lµm râ ý +Em bÐ íc m¬ ®iÒu g×? + Cho trÎ kÎ 1 sè nghÒ trong x· héi +íc m¬ cña c¸c b¹n thÕ nµo? cã 1 b¹n nhá còng íc m¬ gièn nh c¸c b¹n. B¹n Êy íc lmµ nhiÒu nghÒ. L¾ng nghe xem b¹n Êy íc m¬ g× nhÐ C« ®äc th¬ - C« ®äc 2 lÇn . lÇn 2 kÌm tranh minh ho¹ + ND: Em bÐ íc m¬ lµm c¸c nghÒ kh¸c nhau ®Ó cho nh÷ng b¹n nhá kh¾p n¬i ®îc vui ch¬i tho¶ thÝch TrÝch dÉn lµm râ ý - Vµo 1 ®ªm tr¨ng s¸ng khi em bÐ nh×n lªn trêi cao th× thÊy cã 1 chiÕc m¸y bay , vò trô bay trªn ®ã. Nªn em bÐ thÇm íc ao sau nµy khi lín lªn em sÏ häc thËt giái, ¨n thËt nhiÒu ®Ó mau lín bay vµo vò trô kh¸m ph¸ nh÷ng ®iÒu k× diÖu. Kh«ng nh÷ng thÕ em bÐ cßn íc m¬ m×nh sÏ lµm b¸c x©y dùng x©y thËt nhiÒu nhµ m¸y cho mäi ngêi lµm viÖc ë trªn ®ã, cßn lµm c¶ bÓ b¬i ®Ó khi mäi ngêi lµm viÖc mÖt nhäc cã thÓ ra bÓ b¬i t¾m m¸t 9 Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t +lµm rÊt nhiÒu nghÒ kh¸c nhau - 2-3 trÎ kÓ - L¾ng nghe c« ®äc - L¾ng nghe c« nãi * H§4: §µm tho¹i tho¶i m¸i v« cïng( trÝch th¬ tõ ®Çu…ru b¹n lªn th«i). . ë trªn ®ã rÊt lµ vui nªn bÐ muèn rñ c¸c b¹n cïng vui, nhng ë ®©u ®ã cßn cã nh÷ng b¹n nhá kh«ng ®îc may m¾n vui choi nh c¸c b¹n, gi¸ nh ë kh¾p mäi n¬i trªn TG tÊt c¶ mäi ngêi ®îc vui cïng nh bÐ nhØ( GÝa nh…hÕt) - §äc th¬ bÐ lµm bao nhiªu nghÒ §µm tho¹i -Bµi th¬ nãi vÒ ®iÒu g×? - Em bÐ íc m¬ nh÷ng g×? - §iÒu cuèi cïng em bÐ íc m¬ lµ g×? * H§5: TrÎ ®äc th¬ - GD trÎ biÕt t«n träng c¸c nghÒ trong x· héi vµ häc thËt ngoan gái ®Ó thùc hiÖn íc m¬ cña m×nh D¹y trÎ ®äc th¬ - Cho trÎ ®äc cïng c« 2 lÇn - nhãm trÎ ®äc díi nhiÒu h×nh thøc( ®äc nèi, ®ä ®uæi) C¸ nh©n trÎ ®äc II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Néi dung: - H§CC§: Quan s¸t tranh vÏ m¸y bay - TCV§ : VÒ ®óng nhµ - Ch¬I tù do 2. yªu cÇu: - TrÎ quan s¸t vµ nhËn xÐt vÒ ®Æc ®iÓm….. - Høng thó tham gia vµo trß ch¬i 3. ChuÈn bÞ: Tranh vÏ m¸y bay 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: C« gi¶ lµm tiÕng m¸y bay ï, ï Hái trÎ: + TiÕng cña ®éng c¬ nµo? ( m¸y bay) + Cho trÎ nhËn xÐt vÒ m¸y bay + Maý bay lµ PTGT ®¬ng g×? + M¸y bay ®ang lµm g×? ( bay trªn bÇu trêi) -Cho trÎ h¸t bµi anh phi c«ng ¬i * Ho¹t ®éng 2: Ch¬I trß ch¬I “ vÒ ®óng nhµ Ch¬I 2-3 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do III Ho¹t ®éng gãc 1. Néi dung: - Gãc nghÖ thuËt: VÏ hoa tÆng c« - Gãc häc tËp: Xem tranh ¶nh vÒ nghÒ n«ng 10 - líp ®äc th¬ - Lµm b¸c x©y dùng, lµm chó phi c«ng - íc cho c¸c b¹n nhá trªn kh¾p n¬i ®îc vui nh bÐ - líp ®äc th¬ cïng c« - trÎ ®äc th¬ díi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau - C¸ nh©n trÎ ®äc - Gãc ph©n vai: B¸c sÜ, b¸n hµng - Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y - Gãc x©y dùng: X©y dùng vên rau 2. Môc ®Ých - Yªu cÇu: - TrÎ biÕt thÓ hiÖn vai ch¬i gi÷a ngêi b¸n vµ ngêi mua hµng, sù nhiÖt t×nh cña b¸c sÜ - TrÎ qua xem tranh ¶nh, biÕt ®îc c¸c nghÒ trong x· héi 3. ChuÈn bÞ: - GiÊy, s¸p mµu - Tranh ¶nh vÒ nghÒ - §å dïng nÊu ¨n, bóp bª, ®å b¸c sÜ - Bé ®å l¾p ghÐp, c©y xanh, th¶m cá 4. Tæ chøc ho¹t ®éng: a. Tho¶ thuËn - Cho trÎ h¸t bµi: Vai chó mang sóng - Ch¸u võa h¸t bµi g×? - Chó bé ®éi ®ãng qu©n ë ®©u? - Chó lµm nhiÖm vô g×?(B¶o vÖ tæ quèc) - Bè mÑ ch¸u lµm nghÒ g×? Trong x· héi mçi ngêi lµm 1 c«ng viÖc kh¸c nhau. Ngêi ta gäi lµ c¸c nghÒ kh¸c nhau. §Ó hiÓu thªm vÒ nghÒ nghiÖp cña bè mÑ vµ cña mäi ngêi, c« ch¸u m×nh cïng ch¬i chñ ®iÓm nghµnh nghÒ. C« giíi thiÖu c¸c gãc ch¬i. b. Qu¸ tr×nh ch¬i C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i mµ trÎ thÝch, c« nhËp vai ch¬i víi trÎ, c« träng t©m vµo gãc xd, gióp trÎ x©y doanh tr¹i qu©n ®éi. c. KÕt thóc: C« nhËn xÐt vµ kÕt thóc tõng nhãm ch¬i, cho trÎ h¸t vÒ nghµnh nghÒ IV. Ho¹t ®éng chiÒu 1. Néi dung: - H§CC§: d¹y trÎ gÊp thuyÒn, m¸y bay - Ch¬i tù chän 2. Môc ®Ých - Yªu cÇu: TrÎ biÕt dïng giÊy gÊp theo c«: ThuyÒn, m¸y bay 3. ChuÈn bÞ: Mçi trÎ 2 tê giÊy, c« 2 tê giÊy 4. Tæ chøc ho¹t ®éng: - H§CC§: C« dÉn d¾t giíi thiÖu: ThuyÒn, m¸y bay, d¹y trÎ gÊp: C« võa lµm mÉu võa nãi c¸ch gÊp. Cho trÎ thùc hiÖn - Ch¬i tù chän - VÖ sinh – tr¶ trÎ V. NhËt ký cuèi ngµy ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. 11 Thø 5 ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2013 I. Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých * Ho¹t ®éng chÝnh: KPKH: NghÒ trång lóa níc * Ho¹t ®éng kÕt hîp: ¢m nh¹c, v¨n häc 1. Môc tiªu: - KiÕn thøc: TrÎ biÕt nghÒ trång lóa níc lµ nghÒ truyÒn th«ng cña quª h¬ng m×nh - Kü n¨ng: TrÎ biÕt ®îc nghÒ trång lóa ®· ®em l¹i no Êm cho mäi ngêi - Th¸i ®é: TrÎ quÝ träng ngêi n«ng d©n 2. ChuÈn bÞ: Tranh ¶nh vÒ c¶nh ngêi n«ng d©n ®ang cµy, cÊy, gÆt lóa 3. TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * H§1: æn ®Þng æn ®Þng tæ chøc: Trß truyÖn cïng - TrÎ trß chuyÖn cïng tæ chøc trÎ c« * H§2:C« giíi : C« giíi thiÖu vÒ cuéc thi trong thiÖu vÒ cuéc thi khu vên trÝ tuÖ ngµy h«m nay - C« giíi thiÖu 2 ®éi tham gia thi: §éi trång lóa vµ §éi trång khoai - TrÎ l¾ng nghe - C« giíi thiÖu c¸c phÇn thi + PhÇn 1: Thi giíi thiÖu vÒ ®éi cña m×nh + PhÇn 2: Thi tµi trÝ tuÖ + PhÇn 3: Cïng chung søc * H§3: Thi giíi PhÇn thi giíi thiÖu vÒ ®éi cña m×nh thiÖu vÒ ®éi cña - C« nãi luËt thi, c¸ch thi - TrÎ thùc hiÖn m×nh - Cho 2 ®éi lÇn lît lªn thi - Thi xong c« c«ng bè kÕt qu¶ * H§4: Thi trÝ Thi trÝ tuÖ tuÖ - Cho 2 ®éi ®äc th¬ dao lu: Bµi H¹t g¹o lµng ta - C« ®äc c©u hái vµ 2 ®éi sÏ l¾c - Hai ®éi tr¶ lêi c©u x¾c x« giµnh quyÒn tr¶ lêi vÒ cho hái do ngêi dÉn ch®éi m×nh ¬ng tr×nh + B¹n nµo biÕt g× vÒ nghÒ trång lóa níc + §Ó lµm ra ®îc h¹t lóa ngêi n«ng d©n ph¶i tr·i qua nh÷ng thêi kú nµo? + Muèn cho lóa cã n¨ng xuÊt cao cÇn ph¶i lµm g×? + Ngêi n«ng d©n lµm nªn ®îc h¹t lóa th× ®· vÊt v¶ ra sao? * Sau mçi c©u hái trÎ tr¶ lêi ®óng sÏ tÆng cho ®éi ®ã 1 hoa lµ ®iÓm tèi ®a * H§5: PhÇn thi PhÇn thi chung søc chung søc - C« chuÈn bÞ nh÷ng h×nh ¶nh vÒ c¸c thêi kú ph¸t triÓn cña trång - Hai ®éi thi ®ua lóa, hai ®éi trong 5 phót d¸n xong nhau bøc tranh, ®iÓm tèi ®a sÏ lµ 2 hoa, 1 hoa cho bøc tranh d¸n ®óng vµ 1 12 * H§6: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña cuéc thi hoa cho nªu ý tëng cña bøc tranh - Cho 2 ®éi thi ®ua nhau d¸n tranh §¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña cuéc thi - C« c«ng bè kÕt qu¶ cña hai ®éi - Tuyªn bè ®éi chiÕn th¾ng - KÕt thóc cuéc thi - Cho trÎ h¸t: H¹t g¹o lµng ta - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ h¸t II.. Ho¹t ®éng NGOµI TRêI 1. Néi dung: - H§CC§: Quan s¸t ®å dïng thî may - Ch¬i vËn ®éng: Lén cÇu v«ng - Ch¬i tù chän 2. Môc ®Ých - Yªu cÇu: - TrÎ biÕt tªn gäi, c«ng dông, chÊt liÖu, c«ng cô nghµnh nghÒ 3. ChuÈn bÞ: Thíc, kÐo, d©y ®o 4. Tæ chøc ho¹t ®éng: - H§CC§ + §©y lµ c¸i g×? (C¸i kÐo) + C¸i kÐo dïng ®Ó lµm g×? (C¾t vµi) + Lµ c«ng cô cña nghÒ g×? (Thî may) + §îc lµm b»ng g×? + T¬ng tù víi d©y ®o, thíc. - Ch¬i vËn ®éng: Lén cÇu vång - Ch¬i tù chän: C« bao qu¸t trÎ III. Ho¹t ®éng gãc 1. Néi dung - Gãc x©y dùng: doanh tr¹i qu©n ®éi. - Gãc ph©n vai: b¸n hµng, b¸c sÜ. - Gãc nghÖ thuËt: vÏ hoa tÆng c« gi¸o. - Gãc häc tËp: viÕt sè 7, xÕp ch÷ c¸i e, ª. 2. Môc ®Ých - yªu cÇu - TrÎ thÓ hiÖn vai ch¬i biÕt b¸n hµng, s¾p xÕp hµng, chµo mêi kh¸ch. - TrÎ biÕt phèi hîp c¸c nÐt t« mãn quµ trÎ thÝch ®Ó tÆng c«. - TrÎ biÕt bè côc ®Ñp, hîp lý khi x©y dùng trêng mÇm non. 3. ChuÈn bÞ - §å ch¬i x©y dùng, ®å l¾p ghÐp. 4. Tæ chøc ho¹t ®éng - Tho¶ thuËn: - C« ®µm tho¹i vÒ1 sè nghÒ cña bè mÑ trÎ, 1 sè nghÒ trÎ biÕt. - Giíi thiÖu c¸c gãc ch¬i. - Ch¸u ch¬i gãc nµo? gãc x©y dùng ch¬i g×? - Qóa tr×nh ch¬i: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i, c« bao qu¸t chung. - NhËn xÐt: c« nhËn xÐt tõng gãc ch¬i. IV. Ho¹t ®éng chiÒu 1. Néi dung: - H§CC§: d¹y trÎ gÊp thuyÒn, m¸y bay - Ch¬i tù chän 13 2. Môc ®Ých - Yªu cÇu: TrÎ biÕt dïng giÊy gÊp theo c«: ThuyÒn, m¸y bay 3. ChuÈn bÞ: Mçi trÎ 2 tê giÊy, c« 2 tê giÊy 4. Tæ chøc ho¹t ®éng: - H§CC§: C« dÉn d¾t giíi thiÖu: ThuyÒn, m¸y bay, d¹y trÎ gÊp: C« võa lµm mÉu võa nãi c¸ch gÊp. Cho trÎ thùc hiÖn - Ch¬i tù chän - VÖ sinh – tr¶ trÎ V. NhËt ký cuèi ngµy ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ............................................o0o......................................................................... Thø 6 ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2013 I .Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: * Ho¹t ®éng chÝnh: ¢m nh¹c: DH: Lín lªn ch¸u l¸i m¸y cµy NH: H¹t g¹o lµng ta TC: Ai nhanh nhÊt * Ho¹t ®éng tÝch hîp: V¨n häc, KPKH 1. Môc tiªu: - KiÕn thøc: TrÎ hiÓu néi dung bµi h¸t, thuéc bµi h¸t. - Kü n¨ng: H¸t ®óng giai ®iÖu, nghe h¸t h¹t g¹o lµng ta víi tÊm lßng biÕt ¬n ngêi n«ng d©n - Th¸i ®é: Ch©n träng vµ yªu quÝ ngêi n«ng d©n 2. ChuÈn bÞ: - Dông cô ©m nh¹c - §µn 3. TiÕn hµnh: Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *H§1: æn Cô cho trẻ ngồi theo đội hình theo sự ®Þnh tæ chøc hướng dẫn của cô * H§2: C« giíi thiÖu trß ch¬i ©m - C« giíi thiÖu hai ®éi ch¬i - C¸c phÇn thi : nh¹c + PhÇn 1: Thi chµo hái + PhÇn 2: Thi tµi * H§3: Thi + PhÇn 3: Trß ch¬i ©m nh¹c - Cho 2 ®éi thi chµo hái giíi thiÖu vÒ ®éi chµo hái cña m×nh * H§4: Thi - Thi xong c« c«ng bè kÕt qu¶ - C« cho 2 ®éi lÇn lît chän h×nh ¶nh mµ tµi trÎ thÝch vµ phÝa sau h×nh ¶nh sÏ lµ sè b¹n h¸t t¬ng øng - Cho 2 ®éi h¸t giao lu víi nhau bµi: Lín lªn ch¸u l¸i m¸y cµy - Vµ bµi h¸t nµy còng lµ ®Ò tµi thi ngµy 14 * H§5: C« h¸t trÎ nghe * H§6: Trß ch¬i ©m nh¹c * H§7: §¸nh gi¸ h«m nay - Cho trÎ chän h×nh ¶nh - C« c«ng bè kÕt qu¶ cña phÇn thi tµi * Cho trÎ ®äc th¬:H¹t g¹o lµng ta H«m nay ®Õn víi ch¬ng tr×nh trß ch¬i ©m nh¹c c¸c b¹n cßn ®îc nghe ngêi dÉn ch¬ng tr×nh h¸t tÆng n÷a ®Êy, sÏ h¸t tÆng c¸c b¹n bµi: H¹t g¹o lµng ta - C« h¸t lÇn 1: DiÔn c¶m - C« h¸t lÇn 2: TrÎ h¸t cïng c« - C« phæ biÕn luËt thi, c¸ch thi - Cho 2 ®éi thi ®ua nhau ch¬i trß ch¬i - C« c«ng bè kÕt qu¶ - C« c«ng bè kÕt qu¶ cña 3 phÇn thi - Tuyªn bè ®éi chiÕn th¾ng -trẻ ngồi theo ý cô - TrÎ l¾ng nghe - Hai ®éi lÇn lît lªn giíi thiÖu vÒ ®éi m×nh - TrÎ thi - TrÎ lªn chän h×nh ¶nh -TrÎ ®äc th¬ -trẻ lắng nghe - Hai ®éi h¸t giao lu II. Ho¹t ®éng NGOµI TRêI 1. Néi dung: - H§CC§: Quan s¸t ®å dïng thî may - Ch¬i vËn ®éng: Lén cÇu v«ng - Ch¬i tù chän 2. Môc ®Ých - Yªu cÇu: - TrÎ biÕt tªn gäi, c«ng dông, chÊt liÖu, c«ng cô nghµnh nghÒ 3. ChuÈn bÞ: Thíc, kÐo, d©y ®o 15 4. Tæ chøc ho¹t ®éng: - H§CC§ + §©y lµ c¸i g×? (C¸i kÐo) + C¸i kÐo dïng ®Ó lµm g×? (C¾t vµi) + Lµ c«ng cô cña nghÒ g×? (Thî may) + §îc lµm b»ng g×? + T¬ng tù víi d©y ®o, thíc. - Ch¬i vËn ®éng: Lén cÇu vång - Ch¬i tù chän: C« bao qu¸t trÎ III Ho¹t ®éng gãc - Gãc x©y dùng: Doanh tr¹i qu©n ®éi - Gãc häc tËp: Xem tranh ¶nh vÒ nghÒ - Gãc ph©n vai: B¸c sÜ, b¸n hµng - Gãc x©y dùng: VÏ, c¾t d¸n ngêi lµm nghÒ kh¸c nhau - Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y Bæ sung thªm bé ®å xd nh xe t¨ng, ph¸o, . . .vµo gãc xd §å dïng g®, ®å dïng b¸c sÜ vµo gãc ph©n vai §µm tho¹i víi trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i, cho trÎ vÒ ch¬i c¸c gãc mµ trÎ ®· lùa chän C« bao qu¸t tÊt c¶ trÎ ch¬i, ®éng viªn khuyªn khÝch trÎ trong khi ch¬i, c« träng t©m vµo gãc xd, gióp trÎ bè côc khu«n viªn doanh tr¹i. ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cho nh÷ng trÎ ch¬i tèt IV. Ho¹t ®éng chiÒu 1. Néi dung: - H§CC§: d¹y trÎ gÊp thuyÒn, m¸y bay - Ch¬i tù chän 2. Môc ®Ých - Yªu cÇu: TrÎ biÕt dïng giÊy gÊp theo c«: ThuyÒn, m¸y bay 3. ChuÈn bÞ: Mçi trÎ 2 tê giÊy, c« 2 tê giÊy 4. Tæ chøc ho¹t ®éng: - H§CC§: C« dÉn d¾t giíi thiÖu: ThuyÒn, m¸y bay, d¹y trÎ gÊp: C« võa lµm mÉu võa nãi c¸ch gÊp. Cho trÎ thùc hiÖn - Ch¬i tù chän - VÖ sinh – tr¶ trÎ V. NhËt ký cuèi ngµy ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................................................................................................ Chñ ®Ò nh¸nh :nGhÒ thî x©y I. Môc tiªu: 1. Ph¸t triÓn thÓ chÊt: - Cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt ph©n biÖt ®îc c¸c nhãm thùc phÈm vµ mét sè c¸ch chÕ biÕn ®¬n gi¶n 16 - TrÎ thùc hiÖn thµnh th¹o c¸c ®éng t¸c h« hÊp, tay, ch©n, lng, bông - TrÎ lµm chñ ®îc c¸c vËn ®éng c¬ b¶n, thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c: nÐm, bËt, l¨n bãng, thµnh th¹o, ®óng t thÕ - TrÎ thùc hiÖn ®îc t¬ng ®èi thµnh th¹o c¸c vËn ®éng tinh khÐo cña bµn tay. 2. Ph¸t triÓn nhËn thøc: - TrÎ biÕt vÒ mét sè nghÒ gÇn gòi vµ phæ biÕn trong x· héi nh: Gi¸o viªn, b¸c sÜ, c«ng nh©n, n«ng d©n, nghÒ thî x©y - BiÕt ®îc c«ng cô cña nghÒ cña nghÒ 3. Ph¸t triÓn ng«n ng÷: - BiÕt sö dông c¸c tõ ng÷ miªu t¶ mét sè nghÒ gÇn gòi phæ biÕn trong x· héi, nghÒ cña ®Þa ph¬ng - Më réng kü n¨ng giao tiÕp qua chñ ®Ò nh: trß chuyÖn, th¶o luËn, kÓ chuyÖn... - Sö dông m¹nh d¹n mét sè tõ míi vµ hiÓu ý nghÜa cña tõ ®ã, ph¸t ©m ®óng, kh«ng nãi ngäng, m¹nh d¹n trong giao tiÕp. - ThÝch nghe ®äc th¬, kÓ chuyÖn, ®äc ®ång giao, ca dao, c©u ®è...trong chñ ®Ò nghÒ nghiÖp 4.Ph¸t triÓn thÈm mü: - ThÓ hiÖn c¶m xóc, t×nh c¶m vÒ ngêi lao ®éng ë c¸c nghÒ kh¸c nhau qua c¸c tranh vÏ, c¾t d¸n, nÆn... - Yªu thÝch hµo høng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng nghÖ thuËt móa, h¸t, vËn ®éng theo nh¹c.. 5. Ph¸t triÓn t×nh c¶m kü n¨ng x· héi: - H×nh thµnh cho trÎ t×nh c¶m yªu mÕn, quÝ träng ngêi lao ®éng - Cã ý thøc gi÷ g×n, b¶o qu¶n vµ t«n träng thµnh qu¶, s¶n phÈm ngêi lao ®éng. - Gi¸o dôc trÎ cã íc m¬ lín lªn lµm mét nghÒ nµo ®ã cã Ých trong x· héi - TrÎ nhËn biÕt ®îc mèi quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi, gi÷a ngêi víi ®å vËt II. ThÓ dôc s¸ng. Thø 2, 4, 6 ,tËp víi bµi BTPTC Thø 3, 5 tËp víi bµi “ C« vµ mÑ” a. Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng - Cho trÎ ®I, ch¹y theo hiÖu lÖng cña c«. sau ®ã vÒ 3 hµng ngang tËp BTPTC . 2 Ho¹t ®éng 2 : Träng ®éng. H« hÊp 2 : lµm tiÕng m¸y bay ï. Ï -Tay 3: Ch©n 1: Bông 4: BËt 2 : c. Ho¹t ®éng 3: Håi tÜnh: lµm chim bay cß bay vÒ tæ ( líp ) III. Ho¹t ®éng gãc. 1.Néi dung: -Gãc ph©n vai: Cöa hµng ¨n uèng, b¸n s¶n phÈm nghÒ x©y dùng Gãc x©y dùng: X©y nhµ coa tÇng Gãc nghÖ thuËt : VÏ, t« mµudông cô, s¶n phÈm cña nghÒ x©y dùng -Gãc häc tËp - S¸ch: Nãi s¶n phÈm vo¸i nghÒ ®ã, ph©n lo¹i tranh theo nghªf Gãc thiªn nhiªn: Ch¬i víi c¸t, níc, vËt tan vËt kh«ng tan 2. Yªu cÇu - TrÎ høng thó tham gia c¸c trß ch¬i, ch¬i ®oµn kÕt. - BiÕt ch¬i trß ch¬i ®óng luËt, ph¶n ¸nh vai ch¬i phï hîp ( vai häc sinh , c« gi¸o c¸c thµnh viªn sèng trong gia ®×nh) - BiÕt c¸ch s¾p xÕp hµng rµo, c¸c kiÓu nhµ x©y dùng khu«n viªn, vên rau ao c¸ - BiÕt vÏ, t« mµu hoa. 17 - BiÕt c¸ch cÇm gië s¸ch vë, lËt tõng trang, biÕt c¸ch ®äc tõ trªn xuèng díi, tõ tr¸i sang ph¶i. - BiÕt líp häc n»m trong khu«n viªn nhµ trêng - BiÕt ch¬i víi c¸t, víi níc. - Lµm tranh s¸ch - Ch¬i ®oµn kÕt, cÊt lÊy ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh 3. ChuÈn bÞ. - BÓ c¸t níc - Tranh vÒ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh - C¸c bµi h¸t vÒ c« gi¸o - Hµng rµo, c©y xanh, khèi gç, nhùa, c©y xanh, hoa, th¶m cá, cæng… - S¸p mÇu, gi¸y tr¾ng, tranh ¶nh vÒ gia ®×nh, ræ con - Gãc thiªn nhiªn cña líp 4. Tæ chøc ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng 1 :Tho¶ thuËn ch¬i. Cho trÎ h¸t bµi “ ch¸u yªu c« chó c«ng nh©n” Cho trÎ kÓ 1 sè nghÒ trong x· héi - cho trÎ xem 1 sè s¶n phÈm cña c¸c b¸c x©y dùng - Cho trÎ kÓ 1 sè s¶n phÈm cña nghÒ x©y dùng C« kh¸i qu¸t l¹i lêi nhËn xÐt cña trÎ vµ giíi thiÖu vÒ néi dung c¸c gãc ch¬i Híng dÉn c¸ch ch¬i Cho trÎ vÒ gãc ch¬i trÎ thÝch b. Ho¹t ®éng 2: Qu¸ tr×nh ch¬i. C« bao qu¸t c¸c gãc ch¬i. Vµo buæi ch¬i ®Çu c« ®i ®Õn tõng gãc ®Ó híng dÉn trÎ c¸ch ch¬i cho phï hîp. Nh÷ng buæi sau khi trÎ ®· biÕt c¸ch ch¬i c« cã thÓ ®Ó trÎ ch¬i chñ ®éng, chØ t¸c ®éng vµo khi trÎ gÆp lóng tóng Híng ®Ó mäi trÎ ch¬i ®îc ë c¸ gãc c. Ho¹t ®éng 3: kÕt thóc ch¬i. c« nhËn xÐt ë tõng gãc ch¬i, ®éng viªn trÎ ch¬i kÞp thêi ®Ó trÎ ch¬i tèt h¬n ë buæi ch¬i sau. Cho trÎ thu dän ®å dïng cÊt vµo n¬i quy ®Þnh III. Trß ch¬i cã luËt Trß ch¬i häc tËp: vÒ ®óng bÕn §i mua s¾m Thi xem ai nhanh Trß ch¬i d©n gian: Nu na nu nèng Th¶ ®Üa ba ba Trß ch¬i vËn ®éng: VÒ ®óng nhµ §µn chuét con. Thø 2 ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 2013 * §ãn trÎ: - TRß chuyÖn cïng trÎ vÒ nghÒ x©y dùng - Híng dÉn trÎ ch¬I ë c¸c gãc I .Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: NDTT: C¾t d¸n nhµ tÇng NDKH: 18 1. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ biÕt c¾t vµ d¸n nhµ tÇng b»ng c¸c h×nh häc kh¸c nhau - BiÕt c¾t th¼ng, xiªn… - BiÕt nghÒ nµo lµ x©y nªn nhµ cöa tõ ®ã yªu quý c¸c b¸c thî x©y 2. ChuÈn bÞ - GiÊy mÇu, keo, kÐo , giÊy tr¾ng + tranh mÉu c¾t d¸n cña c« 3. Tæ chøc ho¹t ®éng NDHĐ *. Ho¹t ®«ng 1: Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t1 lÇn + c¸c chó x©y nhµ, cÇu , cèng…. + 2-3 trÎ kÓ * Ho¹t ®éng -Nhµ tÇng 2 : - Cho trÎ quan s¸t -2-3 trÎ nhan¹ xÐt tranh * Ho¹t ®éng 3 :C« lµm - TrÎ quan s¸t c« lµm mÉu mÉu -trÎthc hiÖn - 2-3 trÎ nh©n xÐt bµi cña m×nh cña b¹n * Ho¹t ®éng - L¾ng nghe c« nhËn xÐt 4: trÎ thùc hiÖn *Ho¹t ®éng 5: NhËn xÐt s¶n phÈm - Cho trÎ h¸t bµi “ ch¸u yªu c« chó c«ng nh©n” -Hái trÎ : + c¸c c« chó c«ng nh©n lµm ®îc nh÷ng g×? +cho trÎ kÓ nh÷ng s¶n phÈm mµ b¸c x©y 19 dùng lµm nªn + Tranh c¾t d¸n g×? + Ai nhËn xÐt vÒ ng«i nhµ? + Nhµ dïng ®Ó lµm g×? Ai x©y nªn nhµ? *h«m nay c« chóa m×nh cïng lµm b¸c x©y dùng x©y nªn nh÷ng ng«i nhµ ®Ñp nhÊt - H×nh ch÷ nhËt dùng ®øng lµm th©n nhµ, c¾t viÒn nhá ph©n ®«i 2 tÇng, cöa sæ lµ h×nh vu«ng, cöa ra vµo lµ h×nh CN ®øng Sau ®ã d¸n nhµ bÕp: H×nh vu«ng lµm th©n nhµ, H×nh tam gi¸c lµm m¸i nhµ. Sau ®ã c¾t d¸n vên rau, ao c¸, c©y , hoa…. - C« ®i tõng bµn híng dÉn trÎ c¸ch bè côc, c¾t tranh, d¸n… - §éng viªn khuyÕn khÝch trÎ s¸ng t¹o Cho tõng tæ nhËn xÐt bµi 20
- Xem thêm -