Tài liệu Giáo án mầm non kế hoạch tuần trường mầm non của bé

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 87 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Trêng mÇm non Qu¶ng phó Líp: A1 (5 – 6 tuæi) Gi¸o ¸n Chñ ®Ò : Tr¦êNG MÇm NON lång ghÐp: tÕt trung thu Thêi gian thùc hiÖn: 3 tuÇn (Tõ ngµy 7/9 ®Õn 25/9/2015) N¨m häc: 2015 - 2016 KÕ ho¹ch tuÇn TuÇn 1: Trêng mÇm non cña bÐ ( Thêi gian: Tõ 7/9®Õn 11/9 n¨m 2015) i. §ãn trÎ 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ vui vÎ phÊn khëi tríc khi ®Õn líp. - BiÕt chµo hái lÔ phÐp c« vµ c¸c b¸c trong trêng. - CÊt ®å dïng c¸c nh©n ®óng n¬i quy ®Þnh 2. ChuÈn bÞ: - Phßng nhãm th«ng tho¸ng s¹ch sÏ. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c nguån níc, Ých lîi vµ c¸ch b¶o vÖ c¸c nguån níc - Ch¬i tù do ë c¸c gãc, thÓ dôc s¸ng, tËp - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ líp häc cña bÐ, nh¾c trÎ cÊt ®å dïng vµo ®óng n¬i quy ®Þnh, g¾n tranh trang trÝ chñ ®Ò. Trß chuyÖn vÒ ®å dïng,®å ch¬i trong s©n trêng. - Ch¬i tù do ë c¸c gãc , tËp kÕt hîp bµi “ Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non”. ii. ThÓ dôc s¸ng 1. Môc ®Ých- yªu cÇu:Gi¸o dôc ph¸t triÓn vËn ®éng nh»m gióp trÎ khoÎ m¹nh vµ cã kÜ n¨ng vËn ®éng trong c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy. 2. ChuÈn bÞ: S©n tËp, cê, gËy, bãng, b¨ng ®Üa... 3. Híng dÉn: * Khëi ®éng: Cho trÎ ®i ch¹y vßng trßn kÕt hîp c¸c kiÓu ®i sau ®ã vÒ 4 hµng ®Ó tËp BTPTC. * Träng ®éng : TËp kÕt hîp víi bµi “ Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non” a. §éng t¸c h« hÊp: thæi bãng b. §éng t¸c tay: - §éng t¸c1: §a tay ra phÝa tríc, sau §øng th¼ng, 2 ch©n ngang vai + §a 2 tay th¼ng lªn cao qu¸ ®Çu. + §a th¼ng 2 tay ra phÝa tríc, cao ngang vai. + §a 2 tay ra phÝa sau. + §øng th¼ng, 2 tay th¶ xu«i theo ngêi. c. §éng t¸c bông: - §éng t¸c 1: §øng cói vÒ tríc §øng 2 ch©n réng b»ng vai, 2 tay gi¬ cao qu¸ ®Çu. + cói xuèng, 2 ch©n th¼ng, tay ch¹m ®Êt. + §øng lªn, 2 tay gi¬ cao. + §øng th¼ng, 2 tay xu«i ngêi. d. §éng t¸c ch©n : - §éng t¸c 1: Khuþ gèi §øng th¼ng, 2 gãt ch©n chôm vµo nhau, 2 tay chèng h«ng. + Nhón xuíng, ®Çu gèi h¬i khuþu. + §øng th¼ng lªn - BËt: BËt lªn xuèng. ®. BËt nh¶y - §éng t¸c 1: BËt tiÕn vÒ phÝa tríc. §øng th¼ng, tay chèng h«ng. + Nh¶y lªn phÝa tríc. iii. Ho¹t ®éng gãc Tªn gãc 1.Gãc ph©n vai Néi dung Yªu cÇu - C« gi¸o, b¸c sü, - TrÎ biÕt ph©n vai b¸n hµng. ch¬i, thÓ hiÖn dîc hµnh ®éng cña c¸c vai. ChuÈn bÞ - §å dïng häc tËp. - §å ch¬i nÊu ¨n, vµ ®å dïng b¸c sÜ. pp tiÕn hµnh - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ líp häc. - X©y dùng trêng mÇm non, vên trêng. - L¾p ghÐp c¸c ®å trong s©n trêng, 2. Gãc x©y ch¬i x©y hµng rµo. dùng-L¾p ghÐp - TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn liÖu cã s½n, phÕ liÖu, ®å ch¬i ®Ó l¾p ghÐp, x©y dùng s¸ng t¹o thµnh m« h×nh trêng mÇm non víi c¸c líp häc, s©n ch¬i, c©y cèi, vên trêng. -Hµng rµo, c©y hoa, th¶m cá, sái ®¸, m« h×nh ®å ch¬i ngoµi trêi . -§å ch¬i l¾p ghÐp. - VÏ trêng mÇm non, ®å dïng ®å ch¬i 3. Gãc t¹o vÒ trong líp, nÆng ®å h×nh ch¬i trong líp, t« mÇu tranh - BiÕt sö dông c¸c kü n¨ng ®· häc ®Ó t«, vÏ, in h×nh vÒ trêng mÇm non theo trÝ tëng tîng, s¸ng t¹o cña trÎ. - TrÎ biÕt c¸ch cÇm s¸ch vµ më s¸ch. - KÓ chuyÖn theo tranh víi sù s¸ng t¹o cña m×nh. - Bót s¸p, giÊy - TrÎ ch¬i, c« mµu, ®Êt nÆn, q/s¸t gîi ý, - H×nh mÉu khÝch lÖ trÎ ch¬i. KÞp thêi - S¸ch, truyÖn gi¶i quyÕt vÒ trêng mÇm c¸c t×nh non. - Tranh ¶nh, huèng... häa, b¸o... - Cho trÎ §å dïng, ®å nhËn xÐt vÒ ch¬i trong líp, c¸c b¹n trong gãc ch¬i cña líp.... trÎ. C« nhËn xÐt vµ kÕt thóc buæi - X«, chËu, ch¬i. b×nh . - Xem tranh ,truyÖn 4. Gãc häc kÓ truyÖn theo tranh tËp s¸ch vÒ trêng líp mÇm non, lµm s¸ch tranh vÒ trêng mÇm non. - XÕp vµ so s¸nh sè TrÎ biÕt xÕp vµ so lîng c¸c b¹n trong s¸nh, nhËn xÐt sù líp biÕt so s¸nh so s¸nh. 5.Gãc khoa häc- nhiÒu h¬n, Ýt h¬n, to h¬n, nhá h¬n, cao to¸n h¬n, thÊp h¬n c¸c thµnh viªn trong líp 6.Gãc thiªn nhiªn 7.Gãc ©m nh¹c - Giíi thiÖu c¸c gãc ch¬i, - Cho trÎ th¶o luËn vµ lùa chän néi dung ch¬i ë tõng gãc. - Lµm quen c¸c ®å - TrÎ biÕt gäi tªn dïng gãc thiªn nhiªn vµ sö dông c¸c ®å dïng gãc thiªn nhiªn - H¸t, móa c¸c bµi - TrÎ biÕt h¸t móa, - §µi b¨ng ®Üa, h¸t vÒ trêng mÇm biÓu diÔn hån mò móa. non nhiªn , vui t¬i KÕ ho¹ch ngµy Thø 2 ngµy 7/9/2015 I.Ho¹t ®éng häc cã chñ ®inh: Môi trường xung quanh: Trß chuyÖn vÒ trêng MN - H§KH: ©m nh¹c, to¸n. 1. Môc ®Ých yªu cÇu: a- KiÕn thøc: TrÎ cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ trêng MN, vÒ c¸c ho¹t ®éng cña trêng,vÒ c« giao, c¸c b¹n vµ mäi ngêi trong trêng. b- Kü n¨ng: + RÌn kü n¨ng tr¶ lêi c©u hái. + RÌn kü n¨ng trong lao ®éng. c- Th¸i ®é: Gi¸o dôc trÎ lßng yªu quý, kÝnh träng c« gi¸o, b¹n bÌ; biÕt b¶o vÖ, gi÷ g×n trêng líp, quan t©m ®Õn b¹n bÌ. BiÕt sö dông tiÕt kiÖm cã hiÖu qu¶ c¸c nguån n¨ng lîng nh ®iÖn, níc , ¸nh s¸ng trong trêng mÇm non 2. ChuÈn bÞ: - M« h×nh trêng MN, ¶nh mét sè ho¹t ®éng cña líp,mét sè thµnh viªn trong líp. - VÏ hcn vµ h×nh vu«ng ë sµn líp ®ñ diÖn tÝch cho trÎ ®øng vµo trong. - §µn ocgan. 3. TiÕn hµnh Néi dung Ho¹t ®éng cña c« *H§1: Ch¬i * Ch¬i trß ch¬i: Bèn mïa. trß ch¬i : * Trß truyÖn víi trÎ vÒ c¸c mïa trong n¨m: *H§2:T×m hiÓu kh¸m ph¸vÒ trêng MN *H§3:Trß ch¬i: + Con biÕt ®ay lµ mïa g×? V× sao? - Mïa thu lµ mïa khai trêng cña tÊt c¶ c¸c b¹n häc sinh ®Õn trêng ®îc häc, ®îc ch¬i vµ cã rÊt nhiÒu trß ch¬i nhiÒu ®iÒu thó vÞ. - Cho trÎ ®i th¨m quan trêng MN( kÕt hîp ®i b»ng ph¬ng tiÖn « t«) * §©y lµ g×? Trêng MN cña chóng m×nh tªn lµ g×? N»m ë ®êng g×? + Trong trêng cã nh÷ng ai? Lµm nh÷ng c«ng viÖc g×? + Ai cã thÓ kÓ vÒ ng«i trêng cña m×nh cho c« vµ c¸c b¹n cïng nghe nµo. - C« hiÖu trëng tªn lµ gi? Phßng lµm viÖc cña c« ë ®©u? - Ngoµi ra trong trêng cßn cã ai n÷a? - C« gi¸o dôc trÎ ph¶i lÔ phÐp víi mäi ngêi trong trêng, khi gÆp ph¶i chµo hái. - Cïng móa h¸t” Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non”. - H·y kÓ vÒ líp chóng m×nh nµo? - H»ng ngµy ®Õn trêng c¸c con ®îc lµm g×? - C« cho trÎ xem tranh vµ ®o¸n tªn c¸c ho¹t ®éng trong tranh. - Chóng ta cÇn sö dông c¸c nguån n¨ng lîng tiÕt kiÖm nh thÕ nµo ®Ó cã hiÖu qu¶ trong trêng mÇm non? Ho¹t ®éng cña trÎ * TrÎ ch¬i 1- 2 lÇn * TrÎ nªu ý kiÕn cña m×nh. + Mïa thu. * §øng xung quanh m« h×nh trêng MN cïng trß chuyÖn víi c« gi¸o. - C¸c c« gi¸o, b¸c cÊp dìng, b¸c b¶o vÖ - §µm tho¹i cïng c« vÒ trêng MN theo sù hiÓu biÕt cña b¶n th©n. - T¾t bãng diÖn, qu¹t ...khi kh«ng dïng n÷a, tËn dông c¸c - §Õn trêng cßn ®îc ch¬i rÊt nhiÒu trß ch¬i nguån ¸nh s¸ng mÆt trêi, tËn dông níc röa * C« nãi tªn trß ch¬i, cho trÎ nªu luËt ch¬i, c¸ch tay dÓ déi nhµ vÖ sinh... ch¬i “ dung d¨ng dung dΔ, “ t×m b¹n th©n”.... * Nªu c¸ch ch¬i, luËt - Cho trÎ ch¬i trß ch¬i kÕt hîp h¸t c¸c bµi h¸t vÒ ch¬i vµ ch¬i trß ch¬i. trêng MN, khi cã hiÖu lÖnh t¹o nhãm th× trÎ ph¶i - h¸t móa cïng c«. vÒ « h×nh trßn (®èi víi b¹n g¸i), « h×nh vu«ng(®èi víi b¹n trai). - KÕt thóc: H¸t”trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non” II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. Quan s¸t: Tham quan líp häc cña b¹n. - Môc ®Ých: TrÎ biÕt ®îc tªn c¸c líp häc trong trêng, vÞ trÝ c¸c líp häc.. - §µm tho¹i : +§©y lµ líp cña ai? +líp A1 do ai chñ nhiÖm? +Líp cã nh÷ng ®å dïng ®å ch¬i nµo? +Líp b¹n cã g× kh¸c víi líp m×nh? - Gi¸o dôc : TrÎ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh trêng líp. 2.Trß ch¬i vËn ®éng: KÐo co. +cách chơi: Cô chia các bạn chơi thành 2 đội có số ngjng]ời bằng nhau, đứng đối diện nhau. Cách đứng như sau: hai bạn đứng đầu của 2 đLội đan 2 bàn tay vào nhau rồi lồng vào nhau. Các bạn còn lại ôm bụng bạn đứng trước. Các đội đứng ở vạch của đội mình. Khi có lệnh cho 2 đội tìm cách kéo đội bạn qua vạch của mình 3. Ch¬i tù do: Ch¬i tù do víi ®å ch¬i ngoµi trêi, vÏ phÊn III.HO¹T §éNG GãC 1. Gãc ph©n vai: c« gi¸o, nÊu ¨n, b¸n hµng, b¸c sÜ. 2. Gãc XD- LG: XD trêng mÇm non,l¾p ghÐp ®å ch¬i trong s©n trêng. 3. Gãc t¹o h×nh: VÏ trêng mÇm non,nÆn ®å ch¬itrong líp, t« mµu tranh 4. Gãc ©m nh¹c: H¸t, móa c¸c bµi h¸t vÒ trêng mÇm non. 5.Gãc häc tËp s¸ch: Xem tranh, truyÖn kÓ truyÖn theo tranh vÒ trêng líp MN *M§YC: TrÎ ch¬i ngoan ®oµn kÕt ph¶n ¸nh néi dung ch¬i x¸c thùc thÓ hiÖn ®óng hµnh ®éng vai giao tiÕp víi nhau ®óng mùc biÕt sö dông c¸c NVL kh¸c nhau t¹o ra nhiÒu SP s¸ng t¹o vµ ®Ñp. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - §äc c¸c bµi th¬: B¹n míi, C« gi¸o, T×nh b¹n - H§ ë c¸c gãc: Gãc t¹o h×nh - VÖ sinh: Röa mÆt *§¸nh gi¸ cuèi ngµy .................................................................................................... ............................ ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Thø 3 ngµy 8/9/2015 I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: LQCC: H§C: Lµm quen c¸ch cÇm bót vµ t thÕ ngåi. 1. Môc ®Ých yªu cÇu: a- KiÕn thøc: trÎ biÕt c¸ch cÇm bót vµ ngåi ®óng t thÕ. b- Kü n¨ng: TrÎ t« ®îc mét sè nÐt d¬n gi¶n: NÐt ngang, nÐt xiªn, nÐt cong… c- Th¸i ®é : TrÎ cã nÒ nÕp trong häc tËp. 2. ChuÈn bÞ: - Bµn ghÕ ®óng quy ®Þnh. - Bót ch×, vë tËp t« cho trÎ, bót mµu. 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *Cho trÎ h¸t bµi:Trêng chóng ch¸u lµ trêng MN. *H¸t biÓu diÓn theo lêi *H§ 1: Trß chuyÖn * Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. ca. + §Õn trêng c¸c con ®îc lµm nh÷ng g×? + ThÕ c¸c con cã muèn thi ®ua xem ai cÇm bót * TrÎ ®a ra c¸c ý kiÕn tr¶ ®óng vµ ®Ñp kh«ng? lêi. * Khi ngåi t«, c¸c con ph¶i ngåi th¼ng, ®Çu h¬i cui, nhng kh«ng cói s¸t, kh«ng t× ngùc vµo bµn. - Khi viÕt tay ph¶i cÇm bót, cÇm b»ng 3 ®Çu * Quan s¸t vµ l¨ng nghe *H§ 2: Híng dÉn t ngãn tay.cÇm kh«ng qu¸ cao còng kh«ng qu¸ c« lµm mÉu. thÕ ngåi vµ thÊp. c¸ch bót cÇm Khi t«, t« tõ tr¸i sang ph¶i, tõ trªn xuèng díi. * Cho trÎ t« trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hµnh c« quan s¸t söa sai cho trÎ. * Cho trÎ t« ®Ñp cÇm vë cho c¸c b¹n xem. - Sau ®ã cho trÎ khëi ®éng: ThÓ dôc thÕ nµy. *H§ 3: TrÎ thùc - Cho trÎ thu dän vë, bót. hiÖn *H§ 4: KÕt thóc TiÕt 2: T¹o h×nh VÏ Trêng mÇm non H®kh: mtxq,to¸n,thÓ dôc * TËp t« * Khëi ®éng tay - Thu dän ®å dïng 1.Môc ®Ých yªu cÇu: a- KiÕn thø:TrÎ biÕt phèi hîp c¸c nÐt ®Ó t¹o thµnhbøc tranh vÏ trêng mÇm non. TrÎ biÕt m« t¶ nh÷ng Ên tîng cña m×nh vÒ trêng líp mÇm non. b- Kü n¨ng: TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó vÏ s¸ng t¹o, thÓ hiÖn luËt xa gÇn. c- Th¸i ®é: TrÎ yªu trêng líp vµ b¹n bÌ. Cã ý thøc gi÷ g×n vµ sö dông c¸c nguån n¨ng lîng( diÖn, than, níc, ¸nh s¸ng...) mét c¸ch cã hiÖu qu¶. 2. ChuÈn bÞ: - Cho trÎ quan s¸t ng«i trêng cña m×nh - Mét sè bøc tranh vÏ trêng mÇm non.- Vë t¹o h×nh, bót mµu, ®µn. 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * TrÎ l¾ng nghe. *H§1: æn * Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh “ Vui cïng s¾c mµu” ®Þnh tæ chøc +Giíi thiÖu 2 ®éi ch¬i: +Giíi thiÖu c¸c vßng ch¬i +Giíi thiÖu chñ ®Ò ch¬i: “ BÐ lµm häa sÜ” * §µm tho¹i: nªu lªn *H§2: Trß *Vßng 1: T×m ®Ò tµi * trß chuyÖn vÒ trêng mÇm non: nhËn xÐt vÒ trêng mÇm chuyyÖn + ë trêng mÇm non cã nh÷ng g×? non. + Trêng ®îc x©y nh thÕ nµo? * C« vµ trÎ cïng th¶o luËn néi dung, mµu s¾c, bè * Quan s¸t vµ th¶o luËn *H§3: côc cña tõng bøc tranh: cïng c«. Quan s¸t tranh gîi ý. + Tranh vÏ trêng nh thÕ nµo? + Ngoµi ra cßn cã nh÷ng g×? + §å ch¬i ®îc ®Æt ë ®©u? - Th¨m dß ý kiÕn cña trÎ: + Con cã thÝch vÏ vÒ ng«i trêng cña m×nh kh«ng? - 4-5 trÎ nªu lªn ý tëng + Con vÏ nh thÕ nµo? Ai cã ý kiÕn kh¸c? cña m×nh. (lång GDMT vµ TKNL) *Vßng 2: ThÓ hiÖn tµi n¨ng * TrÎ thùc hiÖn vÏ trêng *H§4: VÏ * Cho trÎ thùc hiÖn : trêng mÇm - Trong qu¸ tr×nh trÎ vÏ, c« më nh¹c kh«ng lêi, mÇm non. non. kÕt hîp quan s¸t, gîi ý më réng néi dung, c¸ch phèi mµu cho bøc tranh. *Vßng 3: B×nh xÐt vµ trao gi¶i * TrÎ nhËn xÐt s¶n phÈm *H§5: * Cho trÎ trng bµy s¶n phÈm lªn gi¸, hái trÎ: NhËn xÐt + ThÝch bøc tranh nµo nhÊt? V× sao? Chóng ta sÏ cña m×nh vµ cña b¹n. s¶n phÈm. sö dông nh÷ng bøc tranh nµy vµo gãc nµo? Ch¬i g×? - Sau ®ã, c« nhËn xÐt tuyªn d¬ng trÎ. (Lång GD tiÕt kiÖm n¨ng l¬ng ®iÖn t¾t c¸c thiÕt bÞ ®iÖn khi ra khái líp) II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1.Quan s¸t: Trß chuyÖn vÒ c¸c ®å dïng, ®å ch¬i trong trêng líp MN. -Yªu cÇu: TrÎ cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ mét sè lo¹i ®å dïng, ®å ch¬i trong trêng líp - §µm tho¹i: + Con h·y kÓ vÒ c¸c lo¹i ®å dïng ®å ch¬i trong trêng, líp ? + Cßn ai biÕt g× n÷a?.. +đồ chơi nay dùng để làm gì? 2. Trò chơi vận động: Giúp cô tìm bạn * Cách chơi: Cô cho trẻ ngồi hoặc đứng thành vòng tròn sao cho tất cả trẻ đều nhìn thấy nhau. Trẻ quan sát dáng vẻ bề ngoài, trang phục,…của bản thân và của các bạn. Sau đó cô cho trẻ quay lưng lại và miêu tả đặc điểm của 1 trẻ nào đó. Ví dụ: Cô nói: “ Các cháu hãy tìm 1 bạn buộc nơ hồng, mặc váy hồng….và dẫn bạn đến chỗ cô”, thì trẻ trong lớp phải tìm ra trẻ mà cô miêu tả. Trẻ được dẫn đến( nếu đúng phải nói rõ họ, tên, địa chỉ gia đình, sở thích ăn mặc và những hoạt động yêu thích…), nếu trẻ được dẫn đến mà sai, trẻ tìm bạn phải tự giới thiệu về mình hoặc nhảy lò cò 1 vòng quanh lớp 3.ch¬i tù do: Ch¬i víi c¸c ®å ch¬i cã s½n trong s©n trêng, vÏ phÊn vÒ ®ªm trung thu. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: c« gi¸o, nÊu ¨n, b¸n hµng, b¸c sÜ. 2. Gãc XD- LG: XD trêng mÇm non,l¾p ghÐp ®å ch¬i trong s©n trêng. 3. Gãc t¹o h×nh: VÏ trêng mÇm non,nÆn ®å ch¬itrong líp, t« mµu tranh 4. Gãc ©m nh¹c: H¸t, móa c¸c bµi h¸t vÒ trêng mÇm non. 5.Gãc häc tËp s¸ch: Xem tranh, truyÖn kÓ truyÖn theo tranh vÒ trêng líp MN IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - Lµm quen bµi míi : V¨n häc “TruyÖn Häc trß cña c« gi¸o chim kh¸ch.” - Hoµn thiÖn 1 sè bµi trong vë LQVT. * §¸nh gi¸ cuèi ngµy ...................................................................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Thø 4 ngµy 9/9/2015 I Ho¹t ®éng häc cã chñ ®inh: To¸n : ¤n sè lîng 1,2. NhËn biÕt ch÷ sè 2. ¤n so s¸nh chiÒu dµi. - H§KH: ¢N, MTXQ. 1. Môc ®Ých yªu cÇu: a- kiÕn thøc: BiÕt sè lîng 1,2. nhËn biÕt ®îc ch÷ sè 2. LuyÖn nhËn biÕt so s¸nh chiÒu dµi b- Kü n¨ng: Ph©n biÖt ®îc c¸c lo¹i ®å ch¬i theo kÝch thíc, mµu s¾c,tªn gäi. c- Th¸i ®é: TrÎ biÕt gi÷ g×n ®å dïng, ®å ch¬i, høng thó víi ho¹t ®éng. 2. ChuÈn bÞ: + C¸c nhãm ®å vËt cè sè lîng 1,2. c¸c thÎ sè 1,2. + mçi trÎ 4 b¨ng giÊy trong ®ã 3 b¨ng giÊy mµu xanh 1 b¨ng mµu ®á( trong ®ã cã 2 b¨ng dµi b»ng b¨ng mµu ®á, b¨ng cßn l¹i ng¾n h¬n) 3 sîi d©y len( ntrong ®ã cã 2 d©y dµi b»ng b¨ng giÊy ®á, 1 ®©y ng¸n h¬n), c¸c thÎ sè 1, 2, 3. + §å dïng cña c« gièng trÎ , kÝch thíc hîp lý. + §µn. 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *H§1: æn * H¸t vµ vËn ®éng bµi: “ Trêng chóng ch¸u lµ tr- * H¸t vµ trß truyÖn vÒ chñ ®iÓm. ®Þnh tæ chøc êngMN” -Trß chuyÖn víi trÎ vÒ trêng MN. + TrÎ tr¶ lêi c©u hái cña +Ai biÕt g× vÒ trêng Mn cña chóng m×nh? c« + Tíi trêng c¸c con ®îc ch¬i nh÷ng ®å ch¬i g×?... + 3,4 lªn thi nhau ch¬i. *H§2:LuyÖ * TC: M¾t ai tinh? n tËp nhËn + H·y t×m cho c« nhãm ®å ch¬i cã sè lîng 1,2. biÕt sè lîng + Cho trÎ vç tay bªn ph¶i 1 tiÕng, bªn tr¸i 2 tiÕng + TrÎ vç vµ ®Õm. * B¹n bóp bª tÆng líp nhiÒu ®å ch¬i lµm ®å ch¬i 1,2 ®ãn tÕt trung thu. *H§3: NhËn - Cho trÎ q/s c¸c b¨ng giÊy vµ sîi d©y. biÕt ch÷ sè - Cho trÎ lÊy ræ ®/c vµ nãi tªn ®å dïng - T×m xem cã mÊy b¨ng giÊy mµu xanh ng¾n -TrÎ so s¸nh nãi cã 1 1,2. ¤n so h¬n b¨ng giÊy mµu ®á. b¨ng giÊy. s¸nh chiÒu - Cho trÎ t×m xem cã mÊy sîi d©y ng¾n h¬n b¨ng -TrÎ so s¸nh nãi 1 sîi dµi. d©y ng¾n h¬n. giÊy ®á ? + Hái trÎ: Cã mÊy b¨ng giÊy ng¾n h¬n b¨ng giÊy ( 1 b¨ng, 1 sîi) ®á? Cã mÊy sîi d©y ng¾n h¬n b¨ng giÊy ®á? - Cho trÎ cïng chän sè 1 gi¬ lªn vµ ®äc,sau ®ã ®Æt sè 1 vµo gi÷a b¨ng giÊy vµ sîi d©y. * Cho trÎ t×m sîi d©y dµi b»ng b¨ng giÊy ®á. * TrÎ t×m so s¸nh nãi * Cho trÎ t×m b¨ng giÊy xanh dµi b¨ng giÊy ®á. - Hái trÎ: Cã mÊy b¨ng giÊy xanh dµi b¨ng giÊy kÕt qu¶( 2 sîi d©y dµi b¨ng giÊy ®á, 2 b¨ng ®á? Cã mÊy sîi d©y dµi b¨ng giÊy ®á? giÊy xanh dµi b¨ng giÊy * Ch¬i : Thi xem ai t×m nhanh. ®á. C« gi¬ sè ®/c * TrÎ ch¬i theo yªu cÇu *H§5: Trß + VD: 1 b«ng hoa cña c«. ch¬i. 2 bóp bª ( vµ ngîc l¹i) - Trß ch¬i1: VÒ ®óng nhµ + Yªu cÇu trÎ vÒ ®óng nhµ theo hiÖu lÖnh cña c«. - Trß ch¬i 2: §o¸n sè * H§6: KÕt 1 b¹n viÕt sè vµo lng b¹n kh¸c vµ cho b¹n ®ã thóc. ®o¸n xem lµ sè m©ý? *NhËn xÐt, chuyÓn ho¹t ®éng. * ChuyÓn ho¹t ®éng. II- Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t: Tham quan líp häc cña b¹n. - Môc ®Ých: TrÎ biÕt ®îc tªn c¸c líp häc trong trêng, vÞ trÝ c¸c líp häc.. - §µm tho¹i : +§©y lµ líp cña ai? +líp A1 do ai chñ nhiÖm? +Líp cã nh÷ng ®å dïng ®å ch¬i nµo? +Líp b¹n cã g× kh¸c víi líp m×nh? - Gi¸o dôc : TrÎ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh trêng líp. 2. TCV§: KÐo co. - Cách chơi Dùng 1 dây dài cho 2 đội nắm vào dây. Khi có lệnh chơi, các đội tìm cách kéo đội bạn qua được vạch quy định. -Luật chơi Đội nào kéo được qua vạch quy định, thắng cuộc. Đội bị đứt đoạn, bị ngã, thua cuộc. 3. Ch¬i tù do: Ch¬i tù do víi ®å ch¬i ngoµi trêi, vÏ phÊn… III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: c« gi¸o, nÊu ¨n, b¸n hµng, b¸c sÜ. 2. Gãc XD- LG: XD trêng mÇm non,l¾p ghÐp ®å ch¬i trong s©n trêng. 3. Gãc t¹o h×nh: VÏ trêng mÇm non,nÆn ®å ch¬itrong líp, t« mµu tranh 4. Gãc ©m nh¹c: H¸t, móa c¸c bµi h¸t vÒ trêng mÇm non. 5.Gãc häc tËp s¸ch: Xem tranh, truyÖn kÓ truyÖn theo tranh vÒ trêng líp MN *M§YC: TrÎ ch¬i ngoan ®oµn kÕt ph¶n ¸nh néi dung ch¬i x¸c thùc thÓ hiÖn ®óng hµnh ®éng vai giao tiÕp víi nhau ®óng mùc biÕt sö dông c¸c NVL kh¸c nhau t¹o ra nhiÒu SP s¸ng t¹o vµ ®Ñp. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - §äc c¸c bµi th¬: B¹n míi, C« gi¸o, T×nh b¹n - H§ ë c¸c gãc: Gãc t¹o h×nh - VÖ sinh: Röa mÆt *) §¸nh gi¸ cuèi ngµy: ............................................................................................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................ Thø 5 ngµy10/9/2015 I.Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: V¨n häc : - TruyÖn Häc trß cña c« gi¸o chim kh¸ch. - H§KH: ¢m nh¹c ,MTXQ, To¸n. 1.Môc ®Ých yªu cÇu: a- KiÕn thøc - TrÎ nhí tªn c©u chuyÖn, hiÓu ®îc néi dung c©u chuyÖn nãi vÒ c¸ch d¹y häc lµm tæ cña c« gi¸o chim kh¸ch vµ sù ham häc cña chÝch chße, sù ham ch¬i lêi häc cña tu hó vµ sÎ con. - TrÎ nhí néi dung c©u chuyÖn, kÓ l¹i dîc c¸c ®o¹n ®èi tho¹i trong chuyÖn. b- Kü n¨ng: - LuyÖn kÜ n¨ng tr¶ lêi c©u hái cña c« m¹ch - LuyÖn kÜ n¨ng kÓ diÔn c¶m + Th¸i ®é:- BiÕt yªu quÝ trêng líp,v©ng lêi c« gi¸o, ®oµn kÕt víi c¸c b¹n. 2. ChuÈn bÞ: - Tranh vÏ néi dung c©u chuyÖn(6 tranh). -2 tranh vÏ chim kh¸ch rêi ®Ó trÎ ghÐp. -§o¹n vi o clÝp vÒ Chim kh¸ch ®ang d¹y chÝch chße häc. - Bµi h¸t “ C« vµ mÑ” 3. TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * H§1: æn ®Þnh trß chuyÖn , giíi thiÖu. * Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i th¨m quan : Vên cæ tÝch - Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh “ Vên cæ tÝch” - Giíi thiÖu 2 ®éi ch¬i. Cho 2 ®éi cïng q/s ®o¹n vi« clÝp vÒ Chim kh¸ch ®ang d¹y chÝch chße häc, vµ trß truyÖn vÒ ®o¹n phim. - Giíi thiÖu c¸c vßng ch¬i. * Vßng1: T×m ®Ò tµi. * Cho 2 ®éi lªn thi ®ua ch¬i trß ch¬i : “GhÐp tranh nhanh” . Trong 2 phót 2 ®éi nµo ghÐp ®óng, ®Ñp , xong tríc sÏ lµ ngêi th¾ng cuéc. + NhËn xÐt kÕt qu¶, vµ cho trÎ ®äc tõ “ Häc trß cña c« gi¸o chim kh¸ch” + Cã 1 c©u chuyÖn rÊt hay kÓ vÒ c¸c loµi chim ®îc bè mÑ ®a ®Õn l¬p häc cña c« gi¸o chim kh¸ch nhê c« d¹y cho c¸c chim con c¸ch lµm tæ ®Ó biÕt chó chim nµo v©ng lêi c« gi¸o ®· lµm ®îc tæ chóng ta cïng l¾ng nhe c« kÓ c©u chuyÖn “Häc * H§2: C« kÓ trß cña c« gi¸o chim kh¸ch” chuyÖn. - C« kÓ lÇn 1 kh«ng tranh. * C« kÓ lÇn2+ Xem tranh - Gi¶ng ND : C©u chuyÖn nãi vÒ sù chÞu khã ham hoc v©ng lêi c« gi¸o cña chim chÝch chße vµ sù ham ch¬i kh«ng v©ng lêi cña tu hó, vµ sÎ con nªn kh«ng biÕt lµm tæ khiÕn c« gi¸o, bè mÑ buån. - TrÝch dÉn lµm râ ý: * ChÝch chße mÑ, chim sÎ mÑ,tu hó mÑ ®a con ®Õn nhê c« gi¸o chim kh¸ch d¹y con c¸ch lµm tæ ( Tõ ®Çu....c¸c chim mÑ ®Òu dÆn con häc gi¬i vµ nghe lêi c« gi¸o...) *Häc trß ®Õn ®ñ c« gi¸o tØ mØ d¹y c¸ch lµm tæ vµ dÆn sau 10 ngµy c« kiÓm tra ai lµm tèt sÏ thëng. (TiÕp theo.... tra ai lµm tèt sÏ thëng * Sù chñ quan vµ lêi häc cña tu hó vµ sÎ con ( TiÕp theo... m·i viÖc nªn ch¼ng nh¾c nhë con.) * Sù bu«n rÇu vµ xÊu hæ cña c« gi¸o khi kiÓm tra tæ cña sÎ con vµ tu hó( Ngµy c« chim kh¸ch ®Õn kiÓm tra.sÎ con kh«ng ngoan råi) * H§3 : §µm *NiÒm vui cña c« gi¸o khi kiÓm tra tæ cña chÝch tho¹i kÕt hîp chße biÕt chÝch chße ham häc vµ v©ng lêi ( Tiªp theo ®Õn hÕt) trÝch dÉn. * Vßng 2: Vît qua thö th¸ch. - Trß ch¬i h¸i qu¶.( §µm tho¹i) + C« võa kÓ chuyÖn g× ? +Trong c©u chuyÖn cã nh÷ng ai ? + C¸c chim mÑ ®ua c¸c chim con ®Õn gÆp c« gi¸o chim kh¸ch lµm g×? + C« gi¸o hái c¸c chim con d¹y c¸ch lµm tæ chÝch chße tr¶ lêi ntn? SÎ con ra sao? Vµ Tu hó lµm gi ? +Khi c« gi¸o d¹y c¸ch lµm tæ th× c¸c chó chim ntn? - C¶ líp ch¬i - TrÎ nèi ®u«i nhau ®i c¸c kiÓu. - TrÎ cïng q/s vµ trß truþªn vÒ ®o¹n phim TrÎ thi nhau lªn ghÐp. +2 ®éi cung ®oc tõ 2 lÇn. - TrÎ tr¶ lêi theo suy nghÜ. * TrÎ l¾ng nghe. - TrÎ ®èi tho¹i theo gi¶ng gi¶i cña c«. * TrÎ cö ®¹i diÖn lªn b¾t th¨m sau ®ã c¶ ®éi héi ý vµ 1 ®¹i diÖn tr¶ lêi c©u hái. +KiÓm tra tæ cña tu hó vµ sÎ con c« gi¸o táa vÎ ntn? + V× sao chÝch chße l¹i ®îc c« khen vµ thëng * H§4: BÐ s¸ch cã nhiÒu tranh ®Ñp? tËp kÓ +Qua c©u chuyÖn c¸c con häc ®îc ®iÒu g× ? chuyÖn + Gi¸o dôc :TrÎ yªu th¬ng nghe lêi bè mÑ, c« *TrÎ tËp kÓ truyÖn. gi¸o, ch¨m chØ häc . * Vßng3 : TËp lµm nghÖ sü. * C« lµm ngêi dÉn chuyÖn cho trÎ tËp kÓ c¸c ®o¹n ®èi tho¹i c¸c nh©n vËt trong chuþÖn( C« gîi * TrÎ vui h¸t. ý cho trÎ kÓ cïng trÎ). * Cho trÎ vui h¸t bµi: ( C« vµ mÑ) II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t: Quan s¸t s©n trêng vµ ®å ch¬i trong s©n trêng. +Môc ®Ých, y/c: TrÎ biÕt gäi tªn, c«ng dông, chÊt liÖu… cña c¸c ®å dïng, ®å ch¬i. + §µm tho¹i: + Ai biÕt ®©y lµ g×? + Ai biÕt g× vÒ ®åch¬i nµy? + Cßn ai muèn kÓ n÷a?... 2. Trß ch¬i vËn ®éng: MÌo ®uæi chuét. * Môc ®Ých y/c: TrÎ nhËp vai ch¬i tÝch cùc vµ hiÓu luËt ch¬i. 3. Ch¬i tù do:Ch¬i víi c¸c ®å ch¬i cã s½n trong s©n trêng. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: c« gi¸o, b¸n hµng, , b¸c sÜ. 2. Gãc XD- LG: XD trêng mÇm non, LG c¸c ®å ch¬i ngoµi trêi, x©y hµng rµo. 3. Gãc häc tËp- s¸ch: KÓ chuyÖn theo tranh vÒ trêng líp mÇm non, lµm s¸ch tranh vÒ trêng mÇm non. 4. Gãc thiªn nhiªn: Lµm quen c¸c ®å dïng gãc thiªn nhiªn. 5. Gãckhoa häc- to¸n: So s¸nh to-nhá, cao-thÊp, c¸c b¹n trong líp. XÕp vµ so s¸nh c¸c b¹n trong líp. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - Ch¬i ë ho¹t ®éng gãc: gãc ph©n vai, gãc x©y dùng ¢m Nh¹c: - H¸t vµ vËn ®éng bµi: Ngµy vui cña bÐ - VÖ sinh: Röa tay *) §¸nh gi¸ cuèi ngµy: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ …………………………………………………………………………………… Thø 6 ngµy 11/ 9 /2015 I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: ¢m Nh¹c: - H¸t vµ vËn ®éng bµi: Ngµy vui cña bÐ - Nghe h¸t: §i häc. - TC¢N: son mi - H§KH : LQ víi to¸n vµ MTXQ 1. Môc ®Ých yªu cÇu: a- KiÕn thøc: TrÎ thuéc, h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t. HiÓu néi dung bµi h¸t, h¸t hån nhiªn, vui t¬i. b- Kü n¨ng: TrÎ biÕt kÕt hîp c¸c ®éng t¸c vËn ®éng víi lêi, giai ®iÖu bµi h¸t. BiÕt h¸t theo c¸c kü n¨ng: h¸t to- nhá, cao- thÊp.... c- Th¸i ®é : TrÎ biÕt yªu quý trêng, líp mÇm non, h©n hoan høng thó khi ®îc ®i häc. 2. ChuÈn bÞ: - §µn cµi giai ®iÖu c¸c bµi h¸t. - §Üa cã bµi: §i häc.- Mét sè dông cô ©m nh¹c, mò chãp. 3. TiÕn hµnh: Nội dung - Trß chuyÖn - L¾ng nghe - 4 ®éi vÉy tay ®i 1 vßng chµo kh¸n gi¶ - Kh¸n gi¶ vç tay - L¾ng nghe - trẻ lắng nghe -Cả lớp hát 2 lần -Các tổ thi nhau hát. . - Nhóm hát - Cá nhân hát - Cả lớp hát lại bài hát - L¾ng nghe. - Bài hát: Ngày đầu tiên đi học. Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ -Hưởng ứng cùng cô. - L¾ng nghe - Trẻ chơi 3 - 4 lần. - NhËn quµ * Cho trÎ kÓ trêng MN vµ nãi lªn t×nh c¶m cña m×nh vÒ trêng MN. * Giíi thiÖu buæi giao lu v¨n nghÖ. Chµo mõng c¸c quý vÞ ®¹i biÓu cïng toµn thÓ c¸c b¹n ®· ®Õn víi buæi giao lu v¨n nghÖ h«m nay. §Õn dù víi ch¬ng tr×nh giao lu h«m nay cã c¸c bÐ ®Õn tõ 3 đội của lớp A1 - §éi thø 1: §éi hoa ®á - §éi thø 2: §éi hoa xanh - §éi thø 3: §éi hoa vµng Xin cho c¸c ®éi mét trµng ph¸o tay.. Víi buæi giao lu ngµy h«m nay gåm cã 4 phÇn PhÇn 1: Giao lu tËp h¸t PhÇn 2: Giao lu h¸t vµ thÓ hiÖn minh häa PhÇn 3: Thëng thøc lêi h¸t hay PhÇn 4: Ch¬i giao lu *Cã 2 phÇn : - Cô hát cho trẻ nghe bài hát -Cô hỏi trẻ tên bài hát ,bài hát do ai sáng tác? - Cô giảng nội dung bài hát: bài hát là niền vui của các bạn nhỏ khi năm học đến có rất nhiều bạn bè trong ngày khai giảng năm học + C« cho trÎ h¸t cïng c« . + C« bËt ®Üa ®µn C¶ líp h¸t. - Cô cho tổ hát( mỗi tổ hát 1 lần) - Nhón thi nhau hát - Cá nhân hát - Cả lớp hát lại bài hát Thëng thøc giäng h¸t hay + C« giíi thiÖu bµi h¸t : " Ngµy ®Çu tiªn ®i häc " + C« h¸t lần1. Cô hỏi tên bài hát, tên tác giả.? + C« h¸t lần 2 Gi¶ng ND: BH Nói về ngày đầu tiên bé đến trường và tình cảm yêu thương của cô dành cho bé. + C« h¸t lần 3: Theo nhạc và minh họa bài hát. .Ho¹t ®éng 4: Trß ch¬i ©m nh¹c - PhÇn 4 : Ch¬i giao lu + C« giíi thiÖu trß ch¬i " Son mi " + Cô nêu cách chơi và luật chơi. + Cho trẻ thực hiện . ( Mçi lÇn ch¬i c« quan s¸t nhËn xÐt khuyÕn khÝch trÎ ch¬i vui vÎ ). * KÕt thóc : Tuyªn d¬ng líp vµ tÆng quµ cho c¸c ®éi tham giao giao lu v¨n nghÖ. HĐ1 : ¤n ®Þnh tổ chức - g©y høng thó: HĐ2 : Dạy hát “Ngày vui của bé” HĐ 3: * Nghe h¸t HĐ 4 II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t: Quan s¸t s©n trêng vµ ®å ch¬i trong s©n trêng. -Môc ®Ých, y/c: TrÎ biÕt gäi tªn, c«ng dông, chÊt liÖu… cña c¸c ®å dïng, ®å ch¬i. - §µm tho¹i: + Ai biÕt ®©y lµ g×? +Ai biÕt g× vÒ ®åch¬i nµy? +Cßn ai muèn kÓ n÷a?... 2. Trò chơi vận động: Giúp cô tìm bạn * Cách chơi: Cô cho trẻ ngồi hoặc đứng thành vòng tròn sao cho tất cả trẻ đều nhìn thấy nhau. Trẻ quan sát dáng vẻ bề ngoài, trang phục,…của bản thân và của các bạn. Sau đó cô cho trẻ quay lưng lại và miêu tả đặc điểm của 1 trẻ nào đó. Ví dụ: Cô nói: “ Các cháu hãy tìm 1 bạn buộc nơ hồng, mặc váy hồng….và dẫn bạn đến chỗ cô”, thì trẻ trong lớp phải tìm ra trẻ mà cô miêu tả. Trẻ được dẫn đến( nếu đúng phải nói rõ họ, tên, địa chỉ gia đình, sở thích ăn mặc và những hoạt động yêu thích…), nếu trẻ được dẫn đến mà sai, trẻ tìm bạn phải tự giới thiệu về mình hoặc nhảy lò cò 1 vòng quanh lớp 3. Ch¬i tù do:Ch¬i víi c¸c ®å ch¬i cã s½n trong s©n trêng. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: c« gi¸o, b¸n hµng, , b¸c sÜ. 2. Gãc XD- LG: XD trêng mÇm non, LG c¸c ®å ch¬i ngoµi trêi, x©y hµng rµo. 3. Gãc häc tËp- s¸ch: KÓ chuyÖn theo tranh vÒ trêng líp mÇm non, lµm s¸ch tranh vÒ trêng mÇm non. 4. Gãc thiªn nhiªn: Lµm quen c¸c ®å dïng gãc thiªn nhiªn. 5. Gãckhoa häc- to¸n: So s¸nh to-nhá, cao-thÊp, c¸c b¹n trong líp. XÕp vµ so s¸nh c¸c b¹n trong líp. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - Ch¬i ë ho¹t ®éng gãc: gãc ph©n vai, gãc x©y dùng - VÖ sinh: Röa tay - V¨n nghÖ cuèi tuÇn - B×nh xÐt bÐ ngoan * §¸nh gi¸ cuèi ngµy: ........................................................................................................................ TuÇn 2: Trêng MÇm Non QU¶NG PHó (Thêi gian tõ 14/9 ®Õn 18/9 n¨m 2015) i. §ãn trÎ 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ vui vÎ phÊn khëi tríc khi ®Õn líp. - BiÕt chµo hái lÔ phÐp c« vµ c¸c b¸c trong trêng. - CÊt ®å dïng c¸c nh©n ®óng n¬i quy ®Þnh 2. ChuÈn bÞ: - Phßng nhãm th«ng tho¸ng s¹ch sÏ. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c nguån níc, Ých lîi vµ c¸ch b¶o vÖ c¸c nguån níc - Ch¬i tù do ë c¸c gãc, thÓ dôc s¸ng, tËp - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ líp häc cña bÐ, nh¾c trÎ cÊt ®å dïng vµo ®óng n¬i quy ®Þnh, g¾n tranh trang trÝ chñ ®Ò. Trß chuyÖn vÒ ®å dïng,®å ch¬i trong s©n trêng. - Ch¬i tù do ë c¸c gãc , tËp kÕt hîp bµi “ Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non”. ii. ThÓ dôc s¸ng 1. Môc ®Ých- yªu cÇu:Gi¸o dôc ph¸t triÓn vËn ®éng nh»m gióp trÎ khoÎ m¹nh vµ cã kÜ n¨ng vËn ®éng trong c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy. 2. ChuÈn bÞ: S©n tËp, cê, gËy, bãng, b¨ng ®Üa... 3. Híng dÉn: * Khëi ®éng: Cho trÎ ®i ch¹y vßng trßn kÕt hîp c¸c kiÓu ®i sau ®ã vÒ 4 hµng ®Ó tËp BTPTC. * Träng ®éng : TËp kÕt hîp víi bµi “ Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non” a. §éng t¸c h« hÊp: thæi bãng b. §éng t¸c tay: - §éng t¸c1: §a tay ra phÝa tríc, sau §øng th¼ng, 2 ch©n ngang vai + §a 2 tay th¼ng lªn cao qu¸ ®Çu. + §a th¼ng 2 tay ra phÝa tríc, cao ngang vai. + §a 2 tay ra phÝa sau. + §øng th¼ng, 2 tay th¶ xu«i theo ngêi. c. §éng t¸c bông: - §éng t¸c 1: §øng cói vÒ tríc §øng 2 ch©n réng b»ng vai, 2 tay gi¬ cao qu¸ ®Çu. + cói xuèng, 2 ch©n th¼ng, tay ch¹m ®Êt. + §øng lªn, 2 tay gi¬ cao. + §øng th¼ng, 2 tay xu«i ngêi. d. §éng t¸c ch©n : - §éng t¸c 1: Khuþ gèi §øng th¼ng, 2 gãt ch©n chôm vµo nhau, 2 tay chèng h«ng. + Nhón xuíng, ®Çu gèi h¬i khuþu. + §øng th¼ng lªn - BËt: BËt lªn xuèng. ®. BËt nh¶y - §éng t¸c 1: BËt tiÕn vÒ phÝa tríc. §øng th¼ng, tay chèng h«ng. + Nh¶y lªn phÝa tríc. III.Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Néi dung Yªu cÇu ChuÈn bÞ - Líp mÉu gi¸o (C« - TrÎ biÕt ph©n vai ch¬i, - §å dïng häc 1.Gãc gi¸o), b¸c sü (Phßng thÓ hiÖn dîc hµnh ®éng tËp. ph©n y tÕ cña trêng), bÕp cña c¸c vai. - §å ch¬i nÊu vai ¨n cña trêng ¨n, vµ ®å dïng b¸c sÜ. pp tiÕn hµnh -Trß chuyÖn. -Thao t¸c mÉu. - X©y dùng trêng 2. Gãc mÇm non, l¾p gÐp c¸c x©y ®å ch¬I trong s©n trêng, x©y hµng rµo. dùngL¾p ghÐp 3. Gãc t¹o h×nh - VÏ trêng mÇm non, vÏ ®¬ng ®Õn líp, vÏ ®å dïng ®å ch¬i trong líp, nÆn ®å ch¬i trong líp, t« mÇu tranh. - TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn liÖu cã s½n, phÕ liÖu, ®å ch¬i ®Ó l¾p ghÐp, x©y dùng s¸ng t¹o thµnh m« h×nh trêng mÇm non víi c¸c líp häc, s©n ch¬i, c©y cèi, vên trêng. - BiÕt sö dông c¸c kü n¨ng ®· häc ®Ó t«, vÏ, in h×nh vÒ trêng mÇm non theo trÝ tëng tîng, s¸ng t¹o cña trÎ. tranh, chuyÖn, 4. Gãc -kÓXem chuyÖn tranh häc tËp vÒ trêng líp,theo lµm s¸ch s¸ch tranh vÒ trêng mÇm non. TrÎ biÕt su tÇm tranh ¶nh vÒ trêng mÇm non vµ thÝch ®îc tham gia lµm s¸ch tranh BiÕt kÓ chuyÖn theo tranh. XÕp vµ so s¸nh c¸c biÕt so s¸nhvµ ®a ra 5. Gãc b¹n trong líp, biÕt so TrÎ nhËn xÐt cña m×nh. khoa s¸nh nhiÒu h¬n, Ýt häc h¬n, to h¬n, nhá h¬n to¸n thµnh viªn trong líp -Hµng rµo, c©y hoa, th¶m cá, sái ®¸, m« h×nh ®å ch¬i ngoµi trêi . -§å ch¬i l¾p ghÐp. - Bót s¸p, giÊy mµu, ®Êt nÆn, - H×nh mÉu - S¸ch, truyÖn vÒ trêng mÇm non. - Tranh ¶nh, häa, b¸o... - §å dïng , ®å ch¬i, l« t« vÒ trêng mÇm non - C©y xanh trong gãc. - Lµm quen c¸c ®å - TrÎ biÕt gäi tªn c¸c ®å - Mét sè c©y gãc thiªn 6. Gãc dïng gãc thiªn nhiªn dïng ë gãc thiªn nhiªn c¶nh Bé ®å ch¬i thiªn c¸t, níc nhiªn - Gîi ý ®Ó trÎ ch¬i. -Híng dÉn -§éng viªn. - Quan s¸t, thao t¸c mÉu. -§éng viªn, khuyÕn khÝch. -Híng dÉn c¸ nh©n. -Gi¶i quyÕt t×nh huèng khi ch¬i. - NhËn xÐt kÜ n¨ng ch¬i ë tõng gãc. - Quan s¸t trÎ ch¬i - Quan s¸t, híng dÉn trÎ ch¬i 7. Gãc - H¸t móa c¸c bµi h¸t - TrÎ h¸t ®óng theo - Nh¹c cô ©m vÒ trêng líp mÇm non nh¹c, kÕt hîp vËn ®éng nh¹c ©m nhÞp nhµng theo bµi h¸t nh¹c KÕ Ho¹ch Ngµy Thø 2 ngµy 14/ 9 /2015 I.Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: ThÓ dôc: Tung bãng lªn cao vµ b¾t bãng 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: TrÎ biÕt tung bãng lªn cao vµ b¾t bãng TrÎ biÕt phèi hîp thùc hiÖn ®éng t¸c mét c¸ch nhÞp nhµng, thuÇn thôc. - Kü n¨ng: TrÎ biÕt tung bãng lªn cao ngang tÇm vµ b¾t bãng, kh«ng ®Ó r¬i bãng xuèng ®Êt. Ph¸t triÓn sù khÐo lÐo vµ nhanh nhÑn cña ®«i bµn tay. - Th¸i ®é: TrÎ høng thó ho¹t ®éng, cã nÒ nÕp trong häc tËp. 2. ChuÈn bÞ: - 20 qu¶ bãng nhùa - C¸c c©u ®è vÒ trêng mÇm non. - §µn cµi giai ®iÖu c¸c bµi h¸t vÒ trêng mÇm non. - X¾c x«. 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * Trß chuyÖn cïng c«. *H§1: Trß *Trß chuyÖn vÒ nh÷ng ngµy ®Çu ®Õn líp. - Hái c¸c trÎ míi ®i häc. Nãi lªn c¶m nghÜ cña chuyÖn + ThÊy trêng mÇm non nh thÕ nµo? m×nh... + Cã g× kh¸c víi ë nhµ?
- Xem thêm -