Tài liệu Giáo án mầm non kế hoạch nề nếp

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

I.KÕ ho¹ch rÌn nÒ nÕp thãi quen 1. NÒ nÕp thãi quen trong häc tËp - RÌn luyÖn c¸c thãi quen nÒ nÕp häc tËp cho trÎ, thùc hiÖn 1 sè yªu cÇu cña c« gi¸o, Bíc ®Çu biÕt ®Æt 1 sè c©u hái -§i häc ®Çy ®ñ ®óng giê 2. NÒ nÕp thãi quen vui ch¬i - øng thó vµo c¸c gãc ch¬I thùc hiÖn 1 sè yªu cÇu nhiÖm vô cña gãc ch¬i - Cã ý thøc b¶o vÖ gi÷ g×n ®å ch¬i, ®oµn kÕt cïng ch¬i víi b¹n 3. NÒ nÕp thãi quen ¨n ngñ - TiÕp tôc rÌn cho trÎ nhÆt c¬m r¬i v¶i bá vµo ®Ü©n song bá b¸t th×a vµo n¬i quy ®Þnh - Kh«ng nãi chuyÖn, väc tay vµo vµo b¸t ¨n,cèc níc, kÐo ®Üa ®ùng c¬m r¬i 4. NÒ nÕp thãi quen vÖ sinh -D¹y cho trÎ cã thãi quen vÖ sinh ch©n tay, ®ivÖ sinh ®óng giê, ®óng n¬i quy ®Þnh ¤n: + Röa mÆt- Röa tay + MÆc ¸o- Cëi ¸o Nh¾c nhë trÎ kh«ng ch¬I díi trêi n¾ng to giã l¹nh, ch¹y ra n¾ng, thêng xuyªn t¾m röa, thay quÇn ¸o s¹ch sÏ 5. Lao ®éng tù phôc vô - TËp cho trÎ ch¶i ®Çu, ®¸nh r¨ng, lau mÆt - D¹y trÎ gÊp quÇn ¸o gän gµng , xÕp ®å dïng t trang vµo ®óng n¬i quy ®Þnh - Gióp c« kª bµn ghÕ, giêng KÕ ho¹ch thùc hiÖn chñ ®Ò 1.Môc tiªu , yªu cÇu. a. Ph¸t triÓn thÓ lùc søc khoÎ. - Ph¸t triÓn 1 sè gi¸c quan th«ng qua viÖc t×m hiÓu , nhËn biÕt b»ng c¸c gi¸c quan - Phèi hîp tay, m¾t b -Ph¸t triÓn nhËn thøc - TrÎ cã nh÷ng kiÕn thøc s¬ ®¼ng vÒ c¸c ngußn níc, ®Æc ®iÓm thêi tiÕt mïa hÌ - Lîi Ých vµ t¸c dông cña níc ®èi víi cuéc sèng con ngßi, con vËt vµ c©y cèi - NhËn biÕt mèi quan hÖ phô thuéc gi÷a níc- m©y- ma – n¾ng c. -Ph¸t triÓn ng«n ng÷ - Më réng kü n¨ng giao tiÕp, trß chuyÖn , th¶o luËn - §îc sö dung 1 sè tõ míi - BiÕt 1 sè ho¹t ®éng trong mïa hÌ: NghØ m¸t, lîi Ých , du lich - §äc th¬, m©y ma giã c¸c mïa - KÓ chuyÖn hå nuíc vµ c« m©y - H¸t c¸c hµi h¸t vÒ ma d. Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi - GD trÎ v× sao ph¶i gi÷ g×n nguån níc s¹ch, kh«ng lµm bÈn nguån níc s¹ch, tiÕt kiÖm níc - Gi÷ g×n vÖ sinh mïa hÌ, kh«ng ch¬i díi ttrêi n¾ng to, ®éi mò nãn khi ®i trêi n¾ng e. Ph¸t triÓn thÈm mÜ - TrÎ sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh vÏ, xÐ d¸n c¸c nguån níc 2. M¹ng néi dung , m¹ng chñ ®Ò, kÕ ho¹ch chñ ®Ò, kÕ ho¹ch tõng tuÇn (Xem cô thÓ ë b¶ng treo) 3.Trß ch¬i cã luËt a. Trß ch¬i häc tËp: - Cöa hµng b¸n níc gi¶i kh¸t - XÕp h×nh b. Trß ch¬i d©n gian: - Dung d¨ng dung dÎ - KÐo co c. Trß ch¬i vËn ®éng: - Trêi n¾ng trêi ma 1 - Nh¶y bËt qua suèi - Cß b¾t Õch 4. NhiÖm vô cña gi¸o viªn: - §äc tµi liÖu nghiªn cøu, lùa chän néi dung ch¬ng tr×nh, lùa chän ph¬ng ph¸p gióp trÎ tiÕp thu bµi mét c¸ch tèt nhÊt -§å dïng: l« t«, tranh ¶nh níc vµ c¸c hiÖn tîng thiªn nhiªn -Tranh ¶nh, ®å ch¬i vÒ níc vµ c¸c hiÖn tîng thiªn nhiªn - S¸ch b¸o, t¹p chÝ cñ, giÊy vÏ, phÊn mÇu c¸c lo¹i, hå d¸n, ®Êt nÆn. - Tranh ¶nh câ lín vÒ níc, trang trÝ líp the« chñ ®Òn chñ ®iÓm - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®iÓm níc vµ c¸c hiÖn tîng thiªn nhiªn KÕ ho¹ch thùc hiÖn tuÇn I ( Thùc hiÖn tõ ngµy 12- 16 /4/ 2 010 Chñ ®Ò : Níc vµ c¸c hiÖn tîng thiªn nhiªn *Môc ®Ých yªu cÇu TrÎ biÕt tªn c¸c nguån níc, ®Æc ®iÓm c¸c nguån níc BiÕt lîi Ých cñ ný¬c vµ cÇn ph¶I tiÕt kiÖm I. ThÓ dôc s¸ng. Thø 2, 4, 6 ,tËp víi bµi BTPTC Thø 3, 5 tËp víi bµi “ tËp röa mÆt ” a. Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng Cho trÎ ®i, ch¹y theo hiÖu lÖnh cña c«. sau ®ã vÒ 3 hµng ngang tËp BTPTC . 2 Ho¹t ®éng 2 : Träng ®éng. H« hÊp 2 : -Tay 2: Ch©n3 : Bông 2: BËt 2 : c. Ho¹t ®éng 3: Håi tÜnh - Cho trÎ ®i tõ s©n vµo líp h¸t bµi vÒ ma II. Ho¹t ®éng gãc. 1.Néi dung: -Gãc ph©n vai: B¸n níc gi¶i kh¸t , gia ®×nh Gãc x©y dùng: X©y dùng ao c¸ B¸c Hå Gãc nghÖ thuËt: t« mµu , xÐ d¸n c¸c nguån níc, c¸c PTGT trªn níc -Gãc häc tËp - S¸ch : Xem tranh, lµm s¸ch s¸ch vÒ c¸c nguån níc, trß chuyÖn vÒ c¸c nguån níc - Gãc thiªn nhiªn: , th¶ thuyÒn díi níc, ®ong ®o níc 2. Yªu cÇu - TrÎ høng thó tham gia c¸c trß ch¬i, ch¬i ®oµn kÕt. - BiÕt ch¬i trß ch¬i ®óng luËt, ph¶n ¸nh vai ch¬i phï hîp ( vai ngêi b¸n, ngêi mua, ) - BiÕt c¸ch s¾p xÕp hµng rµo, c¸c khu vùc x©y ao c¸c B¸c Hå - BiÕt xÐ d¸n , t« mµu c¸c nguån níc - BiÕt lµm tranh s¸ch vÒ nguån níc, trß chuyÖn vÒ c¸c nguån níc - BiÕt c¸ch th¶ thuyÒn , ®ong ®o níc - Ch¬i ®oµn kÕt, cÊt lÊy ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh 3. ChuÈn bÞ. -Hµng rµo, c©y xanh, khèi gç, nhùa, c©y xanh, hoa, th¶m cá, cæng… - s¸p mÇu, gi¸y tr¾ng, tranh ¶nh vÒ c¸c nguån níc, giÊy mÇu, keo - c¸c lo¹i s¸ch vÒ nguån níc - ChËu níc , cèc, 1 chai 4. Tæ chøc ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *Ho¹t ®éng 1 :Tho¶ thuËn ch¬i. - Cho trÎ ®äc th¬ “ Ma” Líp ngåi quanh c« ®äc th¬ 1 lÇn Hái trÎ: + Bµi th¬ nãi vÒ hiÖn hîng g×? + Ma 2 + Ma nh thÕ nµo? - C« nãi: Khi ma to sÏ cã rÊt nhiÒu níc + Níc dïng ®Ó lµm g×? - Cho trÎ kÓ 1 sè nguån nø¬c mµ trÎ biÕt + H§VC h«m nay chóng ta sÏ t×m hiÓu vÒ níc - B¹n nµo gióp c« t« mµu xÐ d¸n c¸c nguån níc th× vÒ gãc nghÖ thuËt - Ai sÏ lµm tranh s¸ch , trß chuyÖn vÒ c¸c nguån níc th× vÒ gãc häc tËp + Ai muèn lµm nhµ khoa häc ®ong ®o níc th× vÒ gãc thiªn nhiªn Gãc x©y dùng chóng ta sÏ x©y ao c¸c B¸c Hå - Gãc ph©n vai b¸n níc gi¶i kh¸t *. Ho¹t ®éng 2: Qu¸ tr×nh ch¬i - C« bao qu¸t híng dÉn trÎ ch¬i, nhËp vai híng dÉn c¸c gãc ch¬i + Gãc thiªn nhiªn: con ®ong xem chai nµy ®îc bao nhiªu cèc níc, cßn chai nµy th× sao? + ThuyÒn ®i ë ®©u? H·y xÐ níc cho thuyÒn ®i - Gãc x©y dùng: + X©y ao c¸ B¸c Hå ra sao? + theo t«i b¸c x©y ao ë gi÷ vµ thËt réng - Bè trÝ thªm nh÷ng hµng ghÕ ®¸ cho kh¸ch ngåi nghÜ - Trång c©y xung quanh cho m¸t - Gãc nghÖ thuËt: + C« gîi ý cho trÎ t« mµu, xÐ d¸n c¸c nguån níc + Gãc ph©n vai: + B¸c b¸n cho t«i chai níc gi¶i kh¸t nµy? bao nhiªu tiÒn + t«i say n¾ng t«i uèng g× cho m¸t ®îc? +Gãc häc tËp + H·y lµm nh÷ng cuèn tranh s¸ch vÒ nguån níc - C¸c gãc ch¬i kh¸c t¬ng tù c. Ho¹t ®éng 3: kÕt thóc ch¬i. - c« nhËn xÐt ë tõng gãc ch¬i, ®éng viªn trÎ ch¬i kÞp thêi ®Ó trÎ ch¬i tèt h¬n ë buæi ch¬i sau. Cho trÎ thu dän ®å dïng cÊt vµo n¬i quy ®Þnh. + Cã mua to r¬i lép bép, ma nhá r¬i tÝ t¸ch + T¾m giÆt, röa tay, nÊu ¨n… TrÎ kÓ TrÎ nhËn vai ch¬i ë c¸c gãc + TrÎ ch¬i ë c¸c gãc TrÎ ch¬i ë gãc thiªn nhiªn TrÎ nãi c¸ch gÊp thuyÒn Díi níc + TrÎ ch¬i ë gãc x©y dùng TrÎ ch¬i ë gãc nghÖ thuËt - chó ý nghe c« nãi TrÎ ch¬i ë gãc ph©n vai Chó ý nghe c« nhËn xÐt - Thu dän ®å ch¬i 3.Trß ch¬i cã luËt a. Trß ch¬i häc tËp: - Cöa hµng b¸n níc gi¶i kh¸t - XÕp h×nh b. Trß ch¬i d©n gian: - Dung d¨ng dung dÎ - KÐo co c. Trß ch¬i vËn ®éng: - Trêi n¾ng trêi ma - Nh¶y bËt qua suèi KÕ ho¹ch thùc hiÖn ng 3 Thø 2 ngµy 12 Th¸ng 4 n¨m 2010 I.Ho¹t ®éng chung: 1. Néi dung: NDTT: VÏ Ma r¬I NDKH: v¨n häc, trß ch¬i 2. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng vÏ nÐt th¼ng , xiªn ®Ó vÏ ma vµ phèi hîp c¸c nÐt vÏ cong vÏ m©y, cá c©y hoa l¸ - GD trÎ kh«ng ®i ma , khi di ph¶i ®éi mñ che « 3. ChuÈn bÞ - 3 tranh mÉu vÏ ma( ma to , ma nhá, m cã giã cã thªm cá c©y hoa l¸, vµ ngêi che « - S¸p mµu , giÊy gam 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *. Ho¹t ®«ng 1: - Cho trÎ ®äc bµi th¬ “ Ma” - TrÎ h¸t 1lÇn + Ma -Hái trÎ : +Bµi th¬ nãi vÒ hiÖn tîng g×? + Ai biÕt v× sao cã ma? + 2-3 trÎ kÓ + L¾ng nghe - C« nãi cho trÎ biÕt : Khi mÆt trêi chiÕu xuèng h¬i níc bèc lªn thµnh m©y, giã thæi d¹t l¹i r¬i xuèng thµnh ma * Ho¹t ®éng 2 : - Cho trÎ quan s¸t tranh -2-3 trÎ nhËn xÐt ma theo Hái trÎ: + C¸c b¹n ®· nh×n thÊy ma bao giê cha? tr«ng ma nh thÕ nµo? hiÓu biÕt cña m×nh - Tranh 1: Tranh vÏ ma nhá + vÏ ma nhá + Tranh vÏ g×? + nh÷ng h¹t ma th¼ng ng¾n + V× sao ch¸u biÕt ®ã lµ ma nhá? + TÝ t¸ch tÝ t¸ch + Nh÷ng h¹t ma nhá ra sao? + Ma nhá r¬i ra sao? + Trêi ma to - Tranh 2: + Trêi ma to + V× nh÷ng h¹t ma th¼ng vµ + Tranh 2 ve trêi ma g×? kÐo dµi + Chi tiÕt nµo cho ch¸u biÕt ®ã lµ trêi ma to? Lép bép - Ma cã giã vµ thªm cá c©y Ma to r¬i ra sao? hoa l¸ vµ mÌo thá ®i díi ma - Tranh 3 trêi ma cã giã, cã thªm cá c©y hoa l¸ vµ mÌo thá ®i che « + Cã nhiÒu m©y ®en, giã + Tranh 3 cã g× kh¸c tranh 1 vµ tranh 2? + Ai biÕt khi trêi s¾p ma bÇu trêi nh thÕ nµo? - C« nãi : Khi trêi s¾p ma m©y ®en kÐo ®Õn che kÝn c¶ bÇu trêi, råi nh÷ng h¹t ma ®ua nhau rëi xuèng . V× vËy khi thÊy trêi s¾p ma c¸c b¹n nªn ë trong nhµ , nÕu ®i ®©u ph¶i ®éi mñ che « +khi cã ma mäi ngêi vµ mäi vËt díi ®Êt nh thÕ nµo? - Khi ma roi mäi ngêi vµ mäi vËt ®Òu rÊt vui mõng v× chóng ®îc t¾m ma, chóng m×nh cïng vÏ ma cho cá c©y hoa l¸ t¾m ma nhÐ * Ho¹t ®éng 3 :C« híng dÉn mÉu - C« hø¬ng d©n 1 sè h¹t ma nh vÏ ma nhá th× vÏ nh÷ng nÐt xiªn ng¾n, ma to nÐt xiªn dµi, ma cã giã th× nh÷ng h¹t ma xiªn ®an chÐo vµo nhau - Ch¬i “ trêi ma” * Ho¹t ®éng 4: TrÎ thùc hiÖn - Hái ý ®Þnh trÎ sÏ vÏ ma g×? - C« ®i tõng bµn híng dÉn trÎ c¸ch bè côc, c¸ch vÏ, 4 Vui mõng - Chó ý xem c« híng dÉn TrÎ nãi ý ®Þnh vÏ - TrÎ thùc hiÖn t« mµu - §éng viªn khuyÕn khÝch trÎ s¸ng t¹o 1 vµi chi tiÕt nh: m©y ®en, cá c©y hoa l¸… *Ho¹t ®éng 5: Trng baú s¶n phÈm - 2-3 trÎ nh©n xÐt bµi cña Cho trÎ treo bµi, nhËn xÐt nµo m×nh thÝch nhÊt? V× m×nh cña b¹n sao thÝch? - H¸t ®i ra ngoµi - C« gîi ý nhËn xÐt 1 sè bµi lµm tèt vµ 1 sè bµi cÇn ph¶i cè g¾ng .. Cho trÎ xem bµi -H¸t “ Cho t«i ®i lµm ma víi” II. Ho¹t ®éng gãc: Träng t©m gãc ph©n vai 1. yªu cÇu: - TrÎ hiÓu vÞ trÝ vai trß tÇm quan träng cña níc ®ang sinh ho¹t hµng ngµy cña con ngßi - BiÕt thÓ hiÖn vai ngêi b¸n, ngêi mua 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn Bæ xung: bóp bª, bé ®å nÊu ¨n , kh¨n mÆt , bé ®å nÊu ¨n 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬i gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬i hoÆc nhËp vai ch¬i cïng trÎ + Buæi s¸ng thøc dËy ch¸u thêng lµm g×? CÇn g× ®Ó ®¸nh r¨ng röa mÆ? CÇn g× ®Ó nÊu ¨n - B¸n nh÷ng mÆt hµng g×? t«i bÞ say n¾ng uèng g× th× ®ì? - C« nhËn xÐt cho trÎ III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Néi dung: - H§CC§ : Quan s¸t ch¨m sãc c©y - TCV§ : trêi n¾ng trêi ma - Ch¬i tù do 2. yªu cÇu: - TrÎ biÕt c©y còng cÇn cã níc ,níc rÊt cÇn thiÕt cho c©y, gióp c©y xanh tèt 3. ChuÈn bÞ: - B×nh tíi, xÎng xíi ®Êt , kh¨n lau l¸ 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * ho¹t ®éng 1: - H¸t “ em yªu c©y xanh” råi ®i ra ®øng qunah - H¸t ®i ®Õn c©y c©y - Hái trÎ: C©y g×? + Hoa, c©y xanh + C©y sèng ®îc lµ nhê c¸i g×? + Níc + §Ó c©y nhanh tèt chóng ta ph¶i lµm g×? + ch¨m sãc - Níc rÊt cÇn thiÕt cho c©y, nÕu kh«ng cã níc c©y sÏ bÞ kh¸t vµ kh« hÐo c« xíi ®Êt, tíi c©y, lau l¸ cho c©y( võa lµm võa + TrÎ chó ý ph©n tÝch): Ph¶i xíi ®¸t cho t¬ixèp ®Ó níc ngÊm s©u vµo ®Êt nhng xíi nhÑ nhµng kÎo ®øt rÔ c©y. Sau ®ã dïng b×nh tíi ®Ó tíi võa ph¶I, tíi qu¸ nhiÒu c©y bÞ óng níc. Cuèi cïng lÊy kh¨n lau l¸ cho c©y lau nhÑ nhµng - Chia trÎ thµnh nhãm thùc hiÖn trÎ thùc hiÖn - C« quan s¸t híng dÉn * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i: “ Trêi n¾ng trêi ma” - TrÎ ch¬i víi c¸c ®å ch¬i ngoµi * Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do trêi IV. Ho¹t ®éng chiÒu 1.Néi dung 5 - H§CC§: Ho¹t ®éng gãc - Ch¬i theo ý thÝch 2 Yªu cÇu - Ch¬i thµnh th¹o vai ch¬i - Høng thó ch¬i 3 ChuÈn bÞ Nh KH tuÇn Bæ sung: Mét sè s¸ch b¸o cñ cho trÎ ch¬i ë gãc s¸ch 4.Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: H§G - Cho trÎ ch¬i ë c¸c gãc - bao qu¸t híng dÉn, khuyÕn khÝch trÎ ch¬i - NhËp vai ch¬i cïng trÎ - trÎ ch¬i song cÊt ®å ch¬i vµo n¬i quy ®Þnh b. Ho¹t ®éng 2: Ch¬i theo ý thÝch V.NhËt ký cuèi ngµy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thø 3 ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2010 1.Néi dung : NDTT: Ph©n biÖt h×nh tam gi¸c- H×nh vu«ng NDKH: ©m nh¹c, thÓ dôc, MTXQ 2. Môc ®Ých yªu cÇu: - D¹y trÎ kü n¨ng ®Õm ®óng, gäi tªn h×nh vu«ng, h×nh tam gi¸c - RÌn kü n¨ng ®Õm, ghi nhí cã chñ ®Þnh - Høng thó tham gia ho¹t ®éng 3. ChuÈn bÞ: - 10 vßng thÓ dôc, 2 ræ( 1 trßn, 1 vu«ng) - Tranh bÐ ®ang tíi c©y - c¸c h×nh vu«ng, h×nh tam gi¸c ®ñ cho trÎ dïng, que tÝnh 4. Tæ chøc ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *Ho¹t ®éng 1: «n nhËn biÕt h×nh vu«ng, h×nh tam gi¸c - TrÎ quan s¸t tranh C« cho trÎ quan s¸t tranh bÐ ®ang tíi c©y + Hái: Em bÐ ®ang lµm g×? + Tíi c©y + Níc + Tíi c©y b»ng g×? + V× sao ph¶i tíi níc cho c©y + cho c©y ®Ñp vµ xanh tèt + trÎ kÓ + Ngoµi tíi c©y ra nøoc dïng ®Ó lµm g×? + Cã + « roa + Loµi vËt cã cÇn níc kh«ng? - Em bÐ dïng c¸i g× ®ùng níc tíi c©y? + H×nh vu«ng - X« ®ùng nøoc, th©n ng«i nhµ, - ¤ roa nh thÕ nµo? - T×m xem trong tranh cã nh÷ng h×nh nµo lµ cöa sæ + H×nh tam gi¸c h×nh vu«ng?, - Chæi cña em bÐ ra sao? - M¸i nhµ - T×m h×nh tam gi¸c cã trong bøc tranh? - GD: Nøoc rÊt quan träng ®èi víi con ngêi vµ mäi vËt, v× vËy chóng ta cÇn ph¶i biÕt tiÕt kiÖm níc *Ho¹t ®éng 2: D¹y trÎ ph©n biÖt h×nh vu«ng, + TrÎ lÊy ræ h×nh tam gi¸c ( Ræ ®»ng sau mau mau ®a vÒ tríc) + H×nh vu«ng - C« cÇm h×nh vu«ng lªn hái trÎ 6 + §©y lµ h×nh g×? - cã c¸c c¹nh +H×nh vu«ng nh thÕ nµo? - V× cã 4 c¹nh b»ng nhau + V× sao ch¸u biÕt ®ã lµ h×nh vu«ng? TrÎ dïng tay sê viÒn bao quanh - - Híng dÉn trÎ sê ®êng bao xung quanh ®Ó h×nh + H×nh tam nhËn biÕt h×nh gi¸c - cã c¸c c¹nhkh«ng b»ng nhau, - + Cßn ®©y lµ h×nh g×? 2 c¹nh dµi b»ng nhau, 1 c¹nh - + Ai nhËn xÐt vÒ h×nh tam gi¸c? ng¾n h¬ëntÎ t×m h×nh theo dÊu - + Híng dÉn trÎ sê ®êng bao xung quanh ®Ó hiÖu c« yªu cÇu nhËn biÕt h×nh tam gi¸c - - Cho trÎ dÊu ræ ra sau lng vµ yªu cÇu trÎ nh¾m m¾t t×m ®óng h×nh c« yªu cÇu * Cho trÎ cÊt ræ h×nh , lÊy ræ que tÝnh sau lng ®a XÕ h×nh vu«ng vµ h×nh tam gi¸c vÒ tríc - trÎ ®Õm vµ nhËn xÐt - Cho trÎ dïng que tÝnh xÕp h×nh vu«ng vµ h×nh - 4 que tÝnh tam gi¸c - b»ng nhau - §Õm vµ nhËn xÐt sè que tÝnh xÕp 2 h×nh 3 que kh«ng b»ng nhau + H×nh vu«ng xÕp b»ng mÊy que tÝnh? - + 4 Que nh thÕ nµo víi nhau - + Sè que tÝnh xÕp h×nh tam gi¸c ra sao? + ®Õm l¹i vµ nhËn xÐt vÕ que tÝnh xÕp h×nh tam + trÎ ch¬i 2-3 lÇn , gi¸c *Ho¹t ®éng 3: «n luyÖn - C« cho trÎ ch¬i trß ch¬i “ ®Ó sao cho ®óng” + XÕp 5 vßng yªu cÇu trÎ bËt liªn tôc qua 5 - H¸t thu dä ®å dïng vßng , bËt xong bá h×nh vu«ng vµo ræ vu«ng , h×nh tam gi¸c vµo ræ trßn - H¸t “ cho t«i ®i lµm ma víi” II. Ho¹t ®éng gãc: Träng t©m gãc x©y dùng 1. yªu cÇu: - TrÎ biÕt x¾p xÕp x©y ao c¸ b¸c hå 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬i gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬ihoÆc nhËp vai ch¬i cïng trÎ - §Õn gãc x©y dùng nhËp vai ch¬i gãc ph©n vai híng dÉn trÎ x©y + X©y ao c¸ ë gi÷a, xung quanh trång cá vµ c©y + X©y chç tho¸t níc - KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i - C« nhËn xÐt cho trÎ III Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1 Néi dung H§CM§: Quan s¸t tranh chñ ®iÓm TCV§: trêi n¾ng trêi ma 2. Yªu cÇu - TrÎ biÕt quan s¸t tranh vµ nhËn xÐt Cã ý thøc su tÇm tranh ¶nh ®Ó cïng c« hoµn thiÖn bøc tranh 3. ChuÈn bÞ: - Tranh chñ ®iÓm s¸ch b¸o, giÊy mµu, s¸p… 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t tranh chñ ®iÓm - hái trÎ líp ®ang häc chñ ®iÓm g×? - Chñ ®iÓm níc vµ c¸c hiÖn thîng thiªn nhiªn 7 - Cho trÎ kÓ 1 sè nguån níc - H·y kÓ néi dung bøc tranh - 2-3 trÎ kÓ - Cã c¸c nguån níc vµ c¸c hiÖn tîng thiªn nhiªn TrÎ vÏ c¾t d¸n xÐ cïng c« d¸n vµo gãc tranh cña m×nh §µm tho¹i vÒ néi dung bøc tranh - Cho trÎ cïng c« hoµn thµnh nèt bøc tranh chñ ®iÓm * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i “trêi n¾ng trêi ma” Ch¬i 2-3 lÇn - TrÎ ch¬i 2-3 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do - Ch¬i tù do víi c¸c ®å ch¬i ngoµi trêi III. Ho¹t ®éng chiÒu 1.Néi dung - H§CC§: «n to¸n - Ch¬i theo ý thÝch 2 Yªu cÇu - trÎ thµnh th¹o c¸c kü n¨ng ph©n biÖt so s¸nh h×nh vu«ng vµ h×nh tam gi¸c - ch¬i høng thó 3 ChuÈn bÞ - Nh buæi s¸ng - Bæ sung vë luyÖn to¸n cña trÎ, 4.Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: «n to¸n - Cho trÎ so s¸nh h×nh vu«ng vµ h×nh tam gi¸c - Dïng que tÝnh xÕp h×nh - GÊp h×nh vu«ng vµ tam gi¸c b»ng giÊy - «n luyªn trong vë to¸n b. Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tù do IV. NhËt ký cuèi ngµy ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………. Thø 4 ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2010 1.Néi dung : NDTT: Hå níc vµ m©y NDKH: ¢m nh¹c , trß ch¬i 2. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ hiÓu néi dung chuyÖn thuéc chuyÖn - KÓ thµnh th¹o diÔn c¶m - TrÎ hiÓu mèi quan hÖ vµ sù phô thuéc gi÷a m©y ,ma, n¾ng 3. ChuÈn bÞ - Tranh vÏ minh ho¹ chuyÖn - 1 chiÕc « t« con 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *. Ho¹t ®«ng 1: - Cho trÎ ch¬i trß ch¬i “ Ma” - TrÎ ch¬i + Hái: Trß ch¬i nãi vÒ hiÖn tîng g×? + Ma + Ai biÕt v× sao l¹i cã ma? + 2-3 trÎ nhËn xÐt - C« nãi: §Ó cã ma ph¶i phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè, .§Ó biÕt v× sao l¹i cã ma r¬i chóng ta l¾ng nghe c©u chuyÖn “ Hå níc vµ c« m©y nhД * Ho¹t ®éng 2 : C« kÓ chuyÖn +C« kÓ 2 lÇn, lÇn 2 kÌm tranh - L¾ng nghe c« kÓ chuyÖn 8 + ND: chuyÖn nãi r»ng khi mÆt trêi chiÕu xuèng hå níc, h¬i níc bèc lªn , giã thæi m©y bay d¹t l¹i t¹o thµnh ma *Ho¹t ®éng 3: trÝch dÉn + Vµo 1 ngµy cuèi xu©n, khi cã giã thæi chÞ M©y sµ thÊp xuèng mÆt hå, Khi cã ¸nh n¾ng mÆt trêi chiÕu Nghe c« trÝch dÉn th× nh×n hå níc lãng l¸nh rÊt ®Ñp , nªn hå níc giËn chÞ M©y vµ tr¸ch r»ng “ Khi cã ¸nh tr«ng t«i ®Ñp h¼n lªn thÕ mµ chÞ l¹i che n¾ng cña t«i , chÞ M©y tøc giËn bay lªn cao kh«ng ë thÊp n÷a + khi trêi ngµy cµng nãng bøc hå níc bèc h¬i dÇn lªn nªn ngµy cµng c¹n kiÖt dÇn, khi nghe hß níc cÇu ca thÕ lµ chi m©y l¹i bay vÒ tíi xuèng hå níc , hå níc l¹i lín dÇn lªn . Nhng khi trêi Êm ¸p, nh÷ng ®¸m m©y nhá dÇn l¹i nªn hå níc còng ®ang dÇn c¹n kiÖt . Khi «ng mÆt trêi däi tia n¾ng xuèng hå níc, hå níc bèc h¬i lªn ®äng l¹i thµnh nh÷ng ®¸m m©y lín dÇn lªn , Lóc nµy Hå níc vµ m©y ®Òu hiÓu r»ng “ ë ®êi kh«ng ai sèng ®îc 1 m×nh” GDtrÎ hiÓu thªm: Qua c©u chuyÖn nµy chóng ta hiÓu r»ng nhê cã giã thæi dån l¹i nüng ®¸m m©y ®äng l¹i thµnh nh÷ng giät níc , níc t¹o thµnh ma, råi sau ®ã nhê cã ¸nh n¾ng mÆt trêi h¬i níc l¹i bèc h¬i lªn t¹o thµnh nh÷ng ®¸m m©y, nÕu nh kh«ng cã giã, kh«ng cã m©y th× còng kh«ng cã ma vµ nguîc l¹i, v× thÕ nªn ë ®êi kh«ng ai sèng ®îc 1 m×nh * Ho¹t ®éng 4: §µm tho¹i - C©u chuyÖn g×? - Hå níc vµ c« m©y - Khi trêi næi giã hå níc nãi g× víi chi M©y? - khi cã ¸nh n¾ng tr«ng t«i ®Ñp…che mÊt cña t«i - ChÞ M©y trÎ lêi nh thÕ nµo? - T«i cÇn g× chÞ , nÕu kh«ng cã t«i…cã c« - Vµo mïa hÌ hå níc ra sao? - hå níc c¹n kiÖt dÇn - Khi bÞ c¹n hå níc ®· lµm g×? - cÇu cøu chÞ m©y - Khi mÆt trêi däi xuèng ®iÒu g× x¶y ra - hå níc, hå níc bèc h¬i lªn ®äng l¹i thµnh nh÷ng ®¸m m©y lín dÇn lªn - Cuèi cïng hå níc vµ m©y ®· them thÝa bµi häc g×? - ë ®êi kh«ng ai sèng ®îc 1 m×nh - Cho trÎ ®äc bµi th¬ “ Ma” - TrÎ ®äc th¬ * Ho¹t ®éng 5: D¹y trÎ kÓ chuyÖn - Cho trÎ kÓ díi nhiÒu h×nh thøc( tæ, nhãm, c¸ nh©n..) trÎ kÓ díi nhiÒu h×nh thøc - Chó ý khuyÕn khÝch trÎ ®äc th¬ - Cho Ch¸u §¹t kÓ cïng tæ, nhãm - C« khuyÕn khÝch, chó ý cho ch¸u ®¹t kÓ - Ch¸u §¹t kÓ cïng nhãm - Cho trÎ vÏ ma hoÆc h¸t “ Cho t«i ®i lµm ma víi” - H¸t hoÆc vÏ ma II. Ho¹t ®éng gãc Träng t©m gãc thiªn nhiªn 1. Yªu cÇu - TrÎ biÕt c¸ch ®ong níc vµ ®Õm sè lîng ®ong - Th¶ thuyÒn trªn s«ng 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng 9 Cho trÎ vÒ gãc ch¬i trÎ thÝch, c« bao qu¸t híng dÉn trÎ ch¬i, sau ®ã nhËp vai ch¬i cïng trÎ + con h·y lÊy cèc ®ong xem chai nµy ®ùng ®îc bao nhiªu cèc?, lÊy b¸t ®ong chai còng chai ®ã ®îc bao nhiªu b¸t? + ThuyÒn ®i ë ®©u? ( díi níc) - Híng dÉn trÎ th¶ thuyÒn C« nhËn xÐt III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1 Néi dung H§CM§: Quan s¸t dßng s«ng TCV§: trêi n¾ng trêi ma 2. Yªu cÇu - TrÎ biÕt nhËn xÐt vµ b¶o vÖ nguån níc ë s«ng - Høng thó ho¹t ®éng 3. ChuÈn bÞ: - ®Þa ®iÓm quan s¸t an toµn , tiÖn lîi 4. Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t dßng s«ng + H¸t “ em ®i ch¬i thuyÒn” + §Õn ®iÓm quan s¸t c« gîi ý cho trÎ hiÓu môc ®Ých cña buæi quan s¸t + C¸i g× nh gi¶i lôa kia? ( dßng s«ng) + V× sao cã sang( v× cã giã vµ níc ch¶y) + 2 bªn bê s«ng cã g×? ( c©y, ngêi ®ang giÆt, ngêi ®ang ®á gi¸c) + Níc s«ng cã trong kh«ng? V× sao? ( v× cã nhiÒu r¸c?) + Lµm thÕ nµo ®Ó dßng s«ng trong? ( kh«ng vøt r¸c?)- Nh¾c trÎ kh«ng vøt r¸c bõa b·i xuèng s«ngv× bÈn, c¸ t«m cua , èc sÏ chÕt, níc going còng bÈn theo. Níc bÈn ¨n vµo hoÆc giÆt sÏ bÞ ghÎ hoÆc viªm ruét… b.Ho¹t ®éng 2: Trêi n¾ng trêi ma c. Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu 1.Néi dung - H§CC§: Ho¹t ®éng gãc - Ch¬i theo ý thÝch 2 Yªu cÇu - Ch¬i thµnh th¹o vai ch¬i - Høng thó ch¬i 3 ChuÈn bÞ Nh KH tuÇn Bæ sung: Mét sè s¸ch b¸o cñ cho trÎ ch¬i ë gãc s¸ch 4.Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: H§G - Cho trÎ ch¬i ë c¸c gãc - bao qu¸t híng dÉn, khuyÕn khÝch trÎ ch¬i - NhËp vai ch¬i cïng trÎ - trÎ ch¬i song cÊt ®å ch¬i vµo n¬i quy ®Þnh b. Ho¹t ®éng 2: Ch¬i theo ý thÝch V.nhËt ký cuèi ngµy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 10 Thø 5 ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2010 I.Ho¹t ®éng chung: 1.Néi dung : NDTT: Sù cÇn thiÕt cña níc ®èi víi cuéc sèng NDKH , v¨n häc , ©m nh¹c 2. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ hiÓu níc kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi con ngêi , con vËt vµ c©y trång - BiÕt ¨n uèng ®ñ níc vµ tíi c©y vµ cho vËt uèng níc - NhËn ra ®Æc ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau cña 2-3 loai PTGT - Quý träng ngßi ®iÒu khiÓn giao th«ing, chÊp hµnh 1 sè LLGT ®¬n gi¶n 3. ChuÈn bÞ - Mçi trÎ 1 lä thuû tinh cã n¾p ®Ëy, lä nhùa ®ùng níc - Tranh bÐ tíi c©y, bÐ t¾m, röa mÆt tay, biÓn s«ng… - Tranh vÏ níc trong cèc níc ®ang s«I, m©y, níc bÈn 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *. Ho¹t ®«ng 1: - C« ®è trÎ Thø g× trong v¾t Lắng nghe c« ®è NÊu ¨n t¾m giÆt Röa mÆt, röa tay Gióp bÐ ®ì khãc? ( Lµ g×?) Lµ níc * Ho¹t ®éng 2 - trÎ quan s¸t - Cho trÎ quan s¸t níc trong b×nh Níc 11 Hái trÎ: + ®©y lµ g×? + kh«ng cã mµu + Kh«ng mïi + Kh«ng vÞ - 2-3 trÎ nãi t¸c dông cña níc + Cho trÎ ngöi xem cã mïi g× kh«ng? + Uèng xem cã vÞ g× kh«ng? Níc dïng ®Ó lµm g×? - Cho trÎ xem tranh vÏ i PTGT - Cho trÎ quan s¸t chiÕc xe ®¹p + §©y lµ c¸i g×? + Ai biÕt g× vÒ xe ®¹p? + Nã gåm nh÷ng bé phËn nµo? - lµ tµu ho¶ + Xe ®¹p dïng ®Ó lµm g×? + Xe ®¹p lµ PTGT ®ßng nµo? + xe ®¹p kªu ra sao? - Cho trÎ kÓ 1 sè lo¹i PTGT ®êng bé kh¸c - - Cho trÎ lµm ®éng t¸c xe ®¹p kªu kÝnh coong * §è trÎ: “ Tµu g× kh«ng ch¹y díi s«ng Cßi tu Çm Ü, vît ®ång bao la Khi vÒ ®Õn tríc s©n ga Ngêi lªn, kÎ xuèng vµo ra rén rµng” + Quan s¸t tranh + Ai nhËn xÐt g× vÒ chiÕc tµu ho¶ nµy + lµ PTGT g×? - Cho trÎ lµm ®oµn tµu nèi ®u«i nhau ®i xung quanh líp * So s¸nh xe ®¹p vµ tµu ho¶ + §iÓm kh¸c nhau? + 2-3 trÎ nhËn xÐt + PTGT ®êng s¾t TrÎ nèi ®u«i nhau lµm ®oµn tµu - xe ®¹p cã 2 b¸nh, yªn, nan hoa, bµn ®¹p…, xe ®¹p lµ PTGT ®êng bé - §Òu chë ngêi vµ hµng - KÓ : PTGT ®êng thuû, PTGT ®êng hµng kh«ng + xem tranh vµ nhËn xÐt - TrÎ ph©n lo¹i nhãm PTGT - T« mµu vµ nèi c¸c lo¹i PTGT víi c¸c h×nh c« yªu cÇu + §iÓm gièng nhau? * Cho trÎ kÓ 1 sè lo¹i PTGT kh¸c kÕt hîp xem tranh - GD trÎ 1 sè LLGT ®¬n gi¶n khi ®îc ®i trªn c¸c PTGT * Ho¹t ®éng 3: ¤n luyÖn + Cho trÎ ch¬i l« t« ph©n lo¹i c¸c PTGT Cho trÎ t« mµu c¸c PTGT vµ nèi PTGT ®êng thuû víi h×nh vu«ng, PTGT ®êng bé víi h×nh ch÷ nhËt , PTGT ®êng hµng kh«ng víi h×nh trßn, PTGT ®êng s¾t víi h×nh tam gi¸c - ®Õm sè lîng II. Ho¹t ®éng gãc: Träng t©m gãc x©y dùng 1. yªu cÇu: - Dïng 1 sè nguyen vËt liÖu s½n cã x©y b·i ®ç xe , ®ç tµu 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬i gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬i hoÆc nhËp vai ch¬i cïng trÎ - §Õn gãc x©y dùng ch¬i cïng trÎ + §ang lµm g×? + X©y b·i ®ç xe nh thÕ nµo? + X©y phßng b¸n vÐ c¹nh phßng chê cho tiÖn + C¨ng tin x©y ë ®©u? + cöa ga x©y phia s®»ng nµo? - Tuú tõng buæi ch¬i mµ c« ®a ra c©u hái gîi më phï hîp 12 - KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Néi dung: - H§CC§: VÏ PTGT trªn c¸t - TCV§ : « t« vµo bÕn - Ch¬i tù do 2. yªu cÇu: - TrÎ dïng que, tay vÏ c¸c PTGT trªn c¸t - RÒn kü n¨ng t¹o h×nh - Høng thó tham gia vµo trß ch¬i 3. ChuÈn bÞ: - B·i c¸t 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: - Cho trÎ kÓ c¸c PTGT mµ trÎ biÕt - C« ®a ra nhiÖm vô vÏ c¸c PTGT trªn c¸t - C« vÏ mÉu 1 sè PTGT - Cho trÎ thùc hiÖn: C« bao qu¸t híng dÉn - NhËn xÐt * Ho¹t ®éng 2: Ch¬I trß ch¬I “ nu na nu nèng” Ch¬I 2-3 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu: 1. Néi dung: - H§CC§: Hoạt động gãc Ch¬I theo ý thÝch 2. yªu cÇu: - TrÎ chơi thành thạo các vai chơi - chơi song cất đồ dïng chơi vào nơi quy định 3. ChuÈn bÞ: - Như buổi sáng 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: - cho trẻ kể nội dung chơi ở c¸c gãc -về gãc chơi - bao qu¸thướng dẫn trẻ chơi - Nhập vai chơi cïng trÎ - Chơi song cÊt đồ dïng chơi vào nơi quy định * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tù do V.NhËt ký cuèi ngµy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thø 6 ngµy 2 Th¸ng 4 n¨m 2010 1.Néi dung : NDTT: H¸t vç tay theo nhÞp “ §Ìn ®á- ®Ìn xanh” Nghe: §i cÊy Ch¬i: nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt 2. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ thuéc bµi h¸t, hiÓu dung bµi h¸t 13 - H¸t kÕt hîp vç tay theo nhÞp, ph¸ch , tiÕt tÊu - LuyÖn tai nghe, ãc tÈm mü - GD trÎ cã ý thøc tthùc hiÖn an toµn GT khi ®i ®êng 3. ChuÈn bÞ - Dông cô ©m nh¹c : x¾c x«, ph¸ch tre, trèng - M« h×nh ®õong phè cã cét ®Ìn giao th«ng 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *. Ho¹t ®«ng 1: - Cho trÎ ch¬i “ ®i ch¬i phè” - TrÎ ®äc th¬ §i + Hái: Chóng m×nh võa ®i ®©u vÒ ch¬i phè + Trªn ®êng ®i chóng m×nh gÆp nh÷ng g× dÆc biÖt? + GÆp xe cé, ngêi ®i l¹i. vµ cét ®Ìn giao th«ng + Khi cã ®Ìn xanh nh thÕ nµo? +®îc ®i + Cßn ®Ìn ®á? + Dõng l¹i - Khi ®i ®êng cã tÝn hiÖu ®Ìn giao th«ng th× chóng m×nh ph¶i nghiªm chØnh chÊp hµnh theo tÝn hiÖu ®Ìn * Ho¹t ®éng 2 : H¸t vç theo nhÞp - H¸t V® cïng c« - C« cho trÎ h¸t vËn ®éng cïng c« 2 lÇn + ND: Khi ®i ®êng ®Òn ®á dõng l¹i ®Ìn xanh ®îc ®i - L¾ng nghe c« nãi néi dung - LÇn 3 h¸t ®i vßng trßn nhËn dông cô ©m nh¹c h¸t vç theo nhÞp/ ph¸ch 2 lÇn, vç theo tiÕt tÊu 1 lÇn - §i vßng trßn nhËn dông cô ©m nh¹c h¸t gâ ®Öm - Nhãm b¹n trai, b¹n g¸i h¸t vËn ®éng - Nhãm b¹n trai ®øng bªn ph¶i, b¹n g¸i ®øng bªn tr¸i thi nhau h¸t vËn ®éng b¹n g¸i h¸t - Nhãm b¹n m¹c v¸y, mÆc quÇn h¸t vËn ®éng Nhãm b¹n mÆc m¸y, mÆc quÇn h¸t vËn ®éng - C¸ nh©n trÎ h¸t vËn ®éng - 1trÎ h¸t vËn ®éng *Ho¹t ®éng 3: Nghe h¸t “ ®i cÊy ” - C« h¸t 2 lÇn, lÇn 2 móa -l¾ng nghe - H¸t móa lÇn 3 * Ho¹t ®éng 4: “ ai nhanh nhÊt” - H¸t móa cïng c« - H¸t móa cïng c« - c« nãi c¸ch ch¬i, luËt ch¬i: C« giÊu bÊt k× 1 vËt, cho 1 trÎ ®i t×m, c¶ líp h¸t gâ ®Öm theo tiÕt tÊu chËm - L¾ng nghe c« nãi luËt ch¬i, c¸ch ch¬i khi ®Õn gÇn ®å vËt gâ tiÕt t©u nhanh lµ cã ®å vËt ( kh«ng t×m ®îc ph¶i lÆc lß cß) -trÎ ch¬i 2—3 lÇn theo sù híng dÉn cña c« II. Ho¹t ®éng gãc: Träng t©m gãc nghÖ thuËt 1. yªu cÇu: - TrÎ biÕt c¾t d¸n, t« mµu ®óng c¸c PTGT 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬i gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬i hoÆc nhËp vai ch¬i cïng trÎ - §Õn gãc nghÖ thuËt híng dÉn trÎ c¸ch xÐ d¸n 1 sè PTGT vµ c¸ch t« mµu KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i - C« nhËn xÐt cho trÎ III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Néi dung: - H§CC§ : Ch¬i trß ch¬i “em qua ng· t ®êng phè” - TCV§ : §Ìn xanh- ®Ìn ®á - Ch¬i tù do 14 2. yªu cÇu: - TrÎ biÕt ®i ®óng phÇn ®êng cña m×nh - BiÕt ®i, dõng theo tÝn hiÖu ®Ìn 3. ChuÈn bÞ: - vÏ m« h×nh ng· t ®êng phè - Cã 1 cét ®Ìn giao th«ng 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * ho¹t ®éng 1: - H¸t “®êng em ®i” - H¸t tËp thÎ - Bªn ph¶i - Hái trÎ: Khi ®i ®êng chóng ta ph¶i®i bªn nµo? - Trªn vØa hÌ Khi ®i bé trªn ®êng phè chóng ta ph¶i ®i ë ®©u? + ®Ìn ®á dõng l¹i, ®Ìn vµng chuÈn + Khi gÆp ®Ìn giao th«ng chóng ta ph¶i lµm g×? bÞ ®i, ®Ìn xanh ®îc ®i (Lµ hoa g×) + Muèn qua ®êng ph¶i ®i ë ®©u? + §i ë lµn ®êng dµnh cho ngêi ®i bé * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i: “§Ìn xanh - ®Ìn ®á” - Ch¬i thùc hµnh ®i qua ng· t ®êng phè, ®i theo + TrÎ ®i theo tÝn hiÖu ®Ìn - TrÎ ch¬i víi c¸c ®å ch¬i ngoµi tÝ hiÖu ®Ìn trêi * Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu 1.Néi dung - H§CC§: Ho¹t ®éng gãc - Ch¬i theo ý thÝch 2 Yªu cÇu - Ch¬i thµnh th¹o vai ch¬i - Høng thó ch¬i 3 ChuÈn bÞ Nh KH tuÇn Bæ sung: Mét sè s¸ch b¸o cñ cho trÎ ch¬i ë gãc s¸ch 4.Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: H§G - Cho trÎ ch¬i ë c¸c gãc - bao qu¸t híng dÉn, khuyÕn khÝch trÎ ch¬i - NhËp vai ch¬i cïng trÎ - trÎ ch¬i song cÊt ®å ch¬i vµo n¬i quy ®Þnh b. Ho¹t ®éng 2: Ch¬i theo ý thÝch V.NhËt ký cuèi ngµy ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… KÕ ho¹ch thùc hiÖn tuÇn II ( Thùc hiÖn tõ ngµy 5/4 – 9/4/2010 ) Chñ ®Ò nh¸nh: LLGT *Môc ®Ých yªu cÇu TrÎ biÕt 1 sè LLGT phæ biÕn - Thùc hiÖn 1 sè LLGT ®¬n gi¶n - Thùc hµnh 1 sè LLGT I. ThÓ dôc s¸ng. Thø 2, 4, 6 ,tËp víi bµi BTPTC Thø 3, 5 tËp víi bµi “ ®u quay ” a. Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng 15 Cho trÎ ®i, ch¹y theo hiÖu lÖnh cña c«. sau ®ã vÒ 3 hµng ngang tËp BTPTC . 2 Ho¹t ®éng 2 : Träng ®éng. H« hÊp 2 : -Tay 2: Ch©n 2 : Bông 2: BËt 2 : c. Ho¹t ®éng 3: Håi tÜnh: - Cho trÎ ®i tõ s©n vµo líp h¸t bµi vÒ GT II. Ho¹t ®éng gãc. 1.Néi dung: -Gãc ph©n vai: B¸n vÐ xe vÐ tµu, lµm chó c¶nh s¸t GT Gãc x©y dùng: X©y dùng b·I ®ç xe, xÕp h×nh « t« , tµu ho¶ Gãc nghÖ thuËt: c¾t d¸n c¸c PTGT , t« mµu ®Òn tÝn hiÖu -Gãc häc tËp - S¸chÔuem tranh s¸ch vÒ PTGT, lµm tranh , Ch¬I l« t« vµ ph©n lo¹i PTGT - Gãc thiªn nhiªn: GÊp thuyÒn , th¶ thuyÒn 2. Yªu cÇu - TrÎ høng thó tham gia c¸c trß ch¬i, ch¬i ®oµn kÕt. - BiÕt ch¬i trß ch¬i ®óng luËt, ph¶n ¸nh vai ch¬i phï hîp ( vai ngêi b¸n, ngêi mua, lµm chó c¶nh s¸t giao th«ng) - BiÕt c¸ch s¾p xÕp hµng rµo, c¸c khu vùc x©y b·I ®ç xe, ®ç tµu - BiÕt c¾t d¸n , t« mµu c¸c PTGT - BiÕt lµm tranh s¸ch vÒ PTGT, ch¬i l« t« ph©n lo¹i PTGT - BiÕt c¸ch gÊp thuyÒn, th¶ thuyÒn - Ch¬i ®oµn kÕt, cÊt lÊy ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh 3. ChuÈn bÞ. -Hµng rµo, c©y xanh, khèi gç, nhùa, c©y xanh, hoa, th¶m cá, cæng… - s¸p mÇu, gi¸y tr¾ng, tranh ¶nh vÒ c¸c lo¹i PTGT , keo, kÐo, - Tranh vÒ PTGT, ghim bÊm lç c¸c lo¹i s¸ch vÒ PTGT - ChËu níc 4. Tæ chøc ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *Ho¹t ®éng 1 :Tho¶ thuËn ch¬i. - Cho trÎ h¸t bµi “ Em tËp l¸i « t«” Líp h¸t tËp thÓ 1 lÇn Hái trÎ: + BH nãi vÒ PTGT nµo? + « t« + ¤ t« lµ PTGT ®êng g×? + PTGT ®êng bé + ¤ t« thêng ®ç ë ®©u? + b·i ®ç xÈyTÎ + §Ó x©y dùng bÕn xe ta cÇn nh÷ng g× vµ x©y TrÎ kÓ nh÷ng vËt liÖu cÇn ®Ó x©y nh thÕ nµo? + Muèn ®i xe « t« ta ph¶i lµm g×? + Mua vÐ xe + Cho trÎ kÓ 1 sè PTGT ®êng bé kh¸c? - 2-3 trÎ kÓ - B¹n nµo gióp c« t« mµu , c¾t d¸n c¸c PTGT? - Ai sÏ lµm tranh s¸ch vÒ PTGT? + ThuyÒn lµ PTGT ®êng g×? ai sÏ gÊp thuyÒn + PTGT ®êng thuû th¶ thuyÒn *. Ho¹t ®éng 2: Qu¸ tr×nh ch¬i - C« bao qu¸t híng dÉn trÎ ch¬i, nhËp vai h+ TrÎ ch¬i ë c¸c gãc íng dÉn c¸c gãc ch¬i + Gãc thiªn nhiªn: GÊp thuyÒn nh thÕ nµo? + TrÎ nãi c¸ch gÊp thuyÒn Díi níc ThuyÒn ®i ë ®©u? + H·y th¶ nhÑ nhÑ vµ tõ tõ + GÊp song th¶ thuyÒn - Gãc x©y dùng: + X©y b·I ®ç xe thÕ nµo? + TrÎ ch¬i ë gãc x©y dùng + theo t«i b¸c x©y khu Þc ®ç xe, phßng b¸n vÐ 16 chç ngåi chê mua vÐ - Bè trÝ thªm nh÷ng hµng ghÕ ®¸ cho kh¸ch ngåi nghÜ - Trång c©y xung quanh cho m¸t - chó ý nghe c« nãi - Gãc nghÖ thuËt: + C« gîi ý cho trÎ t« mµu, c¾t d¸n c¸c PTGT TrÎ ch¬i ë gãc nghÖ thuËt + Gãc ph©n vai: +c« trß chuyÖn gióp trÎ hiÓu TrÎ ch¬i ë gãc ph©n vai vÒ c«ng viÖc cña chó c¶nh s¸t giao th«ng nh thÕ nµo + Chó thêng lµm nh÷ng g×? +Gãc häc tËp + H·y lµm nh÷ng cuèn tranh s¸ch vÒ PTGT thËt ®Ñp, ph©n lo¹i c¸c lo¹i PTGT - C¸c gãc ch¬i kh¸c t¬ng tù c. Ho¹t ®éng 3: kÕt thóc ch¬i. - c« nhËn xÐt ë tõng gãc ch¬i, ®éng viªn trÎ ch¬i kÞp thêi ®Ó trÎ ch¬i tèt h¬n ë buæi ch¬i Chó ý nghe c« nhËn xÐt sau. - Cho trÎ thu dän ®å dïng cÊt vµo n¬i - Thu dän ®å ch¬i quy ®Þnh. .Trß ch¬i cã luËt a. Trß ch¬i häc tËp: - Ch¬i xæ sè - H·y t×m ®óng thø tù cña m×nh - XÕp h×nh b. Trß ch¬i d©n gian: - Dung d¨ng dung dÎ - KÐo co c. Trß ch¬i vËn ®éng: - VÒ ®óng bÕn - §Ìn ®á ®Ìn xanh - ¤ t« vµo bÕn KÕ ho¹ch thùc hiÖn ngµy Thø 2 ngµy 5 Th¸ng 4 n¨m 2010 I.Ho¹t ®éng chung: 1.Néi dung : NDTT: VÏ c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng NDKH: ©m nh¹c, MTXQ 2. Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ biÕt vÏ c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng - ¤n luyÖn 1 sè kü n¨ng vÏ cho trÎ ( uèn, t«…), ph¸t triÓn sù khÐo lÐo cña ®«i tay - Cã ý thøc b¶o vÖ s¶n phÈm cña m×nh 3. ChuÈn bÞ - Tranh vÏ c¸c PTGTCho trÎ quan s¸t c¸c lo¹i c©y xanh xung quanh - tranh mÉu cña c« 2-3 tranh - giÊy tr¨ng, s¸p mµu 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *. Ho¹t ®«ng 1: - Cho trÎ h¸t bµi “ Mét ®oµn tµu” - H¸t tËp thÓ + Bµi h¸t nãi ®Õn c¸i g×? + §oµn tµu ho¶ + Cho trÎ nhËn xÐt vÒ ®oµn tµu háa + 1-2 trÎ nhËn xÐt + Cho trÎ kÓ 1 sè PTGT kh¸c + PTGT ®êng bé, PTGT ®+ C« nãi: H«m nay b¹n gÊu con rÊt buån v× b¹n Êy êng thuû, PTGT ®êng hµng võa nhËn ®îc tin bµ cña gÊu con bÞ èm, gÊu con rÊt kh«ng muèn ®i th¨m bµ qu¸ mµ ®êng ®i thËt xa, kh«ng thÓ 17 ®i bé ®îc - TrÎ quan s¸t tranh + Ai cho biÕt b¹n gÊu cÇn ph¶i ®i b»ng g× cho - + C©y phîng nhanh? - + 2-3 trÎ nhËn xÐt - VËy b©y giê chóng m×nh h·y cïng vÏ c¸c PTGT ®ã - +TrÎ tù kÓ c¸c PTGT cho b¹n gÊu ®i thËt nhanh ®Õn th¨m bµ nhÐ + quan s¸t tranh * Ho¹t ®éng 2 : Quan s¸t tranh C« cho trÎ quan s¸t nhanh 1 sè tranh PTGT *. Ho¹t ®éng 3 : C« híng dÉn mÉu + chó ý xem c« hãng dÉn C« vÏ mÉu nhanh 1 sè chi tiÕt vÏ khã cho trÎ *. Ho¹t ®éng 4 : TrÎ thùc hiÖn - TrÎ nãi ý ®Þnh cña m×nh - Hái ý ®Þnh trÎ sÏ vÏ PTGT nµo ®Ó tÆng b¹n gÊu - TrÎ vÏ - TrÎ vÏ : C« bao qu¸t ®i ®Õn tõng trÎ bao qu¸t híng dÉn trÎ c¸ch bè côc, c¸ch vÏ, t« mµu… - TrÎ nµo vÏ song c« gîi ý cho trÎ vÏ s¸ng t¹o - §éng viªn khuyÕn khÝch trÎ vÏ - TrÎ trng bµy s¶n phÈm cña *. Ho¹t ®éng 5 : Trng bµy s¶n phÈm trÎ theo tæ - Cho trÎ tr×nh bµy bµi theo - - 2-4 trÎ nhËn xÐt s¶n phÈm cña b¹n Gäi 3-2 trÎ lªn nhËn xÐt - L¾ng nghe c« nhËn xÐt + Con thÝch nhÊt bµi nµo ? v× sao - C« nhËn xÐt chung kÜ n¨ng vÏ cña trÎ - GD: C¸c b¹n h·y cïng nh¾c b¹n gÊu thùc hiÖn tèt - h¸t cïng c« LLGT khi ®i qua ng· t ®êng phè nhÐ - H¸t “ Em qua ng· t ®êng phè” II. Ho¹t ®éng gãc: Träng t©m gãc ph©n vai 1. yªu cÇu: - TrÎ biÕt x¾p xÕp, b¸n hµng cÇn b¸n - §ãng vai c¶nh s¸t giao th«ng 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn Bæ sung: tiÒn, vµ quÇn ¸o, gËy chØ huy giao th«ng 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬i gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬ihoÆc nhËp vai ch¬i cïng trÎ - §Õn gãc x©y dùng nhËp vai ch¬i gãc ph©n vai híng dÉn trÎ ®ãng vai chó c¶nh s¸t giao th«ng chØ huy xe ®i ë nga t ®êng phè, híng dÉn trÎ ¨n mÆc trang phôc vµ nh÷ng hµnh ®éng cña chó c¶nh s¸t giao th«ng - Híng dÉn trÎ bÇy b¸n vÐ xe vÐ tµu - KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i - C« nhËn xÐt cho trÎ III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Néi dung: - H§CC§: Quan s¸t m¸y bay - TCV§ : VÒ ®óng bÕn - Ch¬i tù do 2. yªu cÇu: - TrÎ biÕt ®Æc ®iÓm, lîi Ých, tªn gäi cña m¸y bay - Høng thó tham gia vµo trß ch¬i 3. ChuÈn bÞ: §Þa ®iÓm quan s¸t Tranh m¸y bay 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: - Cho trÎ quan s¸t tranh Hái trÎ: + §©y lµ g×? (m¸y bay) 18 + Ai nhËn xÐt g× vÒ m¸y bay? ( cã qu¹t giã, b¸nh xe, kªu uu, chë ngêi vµ chë hµng, lµ PTGT ®êng hµng kh«ng) + M¸y bay ch¹y b»ng g×? ( b»ng x¨ng) + Lµ lo¹i PTGT nµo?( PTGT ®êng hµng kh«ng) - H¸t “ anh phi c«ng ¬i” * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i trß ch¬i “ VÒ ®óng bÕn” Ch¬i 2-3 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu: 1. Néi dung: - H§CC§: Ho¹t ®éng gãc Ch¬I theo ý thÝch 2. yªu cÇu: - TrÎ ch¬i ë c¸c gãc thµnh th¹o - §oµn kÕt cïng ch¬i 3. ChuÈn bÞ: Nh buæi s¸ng 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: Ho¹t ®éng gãc - Cho trÎ kÓ nhiÖm vô ch¬i ë c¸c gãc - Cho trÎ vÒ gãc ch¬i trÎ thÝch - C« bao qu¸t híng dÉn trÎ ch¬i - NhËp vai ch¬i cïng trÎ - §éng viªn khuyÕn khÝch trÎ ch¬i, nh¾c trÎ ®oµn kÕt cïng ch¬i, giao lu víi c¸c gãc ch¬i kh¸c - C« nhËn xÐt kü n¨ng ch¬i cña trÎ - VÒ gãc cÊt ®å dïng ®å ch¬i vµo n¬i quy ®Þnh * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tî do ë c¸c gãc V.NhËt ký cuèi ngµy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thø 3 ngµy 2 Th¸ng 3 n¨m 2010 I.Ho¹t ®éng chung: 1.Néi dung : NDTT: So s¸nh, Thªm bít t¹o sù b»ng nhau trong ph¹m vi 5 NDKH: ©m nh¹c 2. Môc ®Ých yªu cÇu: -TrÎ biÕtݨp xÕp , thªm bít t¹o sù b»ng nhau trong ph¹m vi 5 D¹y trÎ c¸ch s¾p xÕp , kü n¨ng s¾p xÕp - Høng thó tham gia ho¹t ®éng 3. ChuÈn bÞ: - Mçi trÎ 5 thuyÒn buåm, 5 ngêi l¸i , 5 qu¶ da - Mét sè ®å dïng cã sè lîng lµ 5 ®Ó xung quanh líp - c¸c thÎ chÊm. trßn tõ 1-5 4. Tæ chøc ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *Ho¹t ®éng 1: «n ®Õm ®Õn 5 - TrÎ ngåi t¹i chç h¸t - Cho trÎ h¸t bµi “em ®i ch¬i thuyÒn” + BH nãi vÒ c¸i g×? ThuyÒn 19 + Ai biÕt g× vÒ thuyÒn + ¤ t« lµ PTGT ®êng g×? - Cho trÎ kÓ 1 sè PTGT ®êng thuû - Cho trÎ xem tranh thuyÒn ®ang ®i trªn biÓn + Tranh vÏ mÊy chiÕc thuyÒn? Ngoµi ra cßn cã nh÷ng g×? + Cho trÎ t×m trªn c¬ thÓ bé phËn nµo cã sè lîng lµ 5 *Ho¹t ®éng 2: D¹y trÎ so s¸nh thªm bít t¹o sù b»ng nhau trong ph¹m vi 5 - Cho trÎ t¹o nhãm 5 thuyÒn + ®Õm sè thuyÒn + Mçi thuyÒn chë 1 qu¶ da - + ®Õm sè lîng da + Sè thuyÒn vµ sè da nh thÕ nµo víi nhau? - Cho 2-3 trÎ nh¾c l¹i kÕt qu¶ + Lµm thÕ nµo ®Ó sè thuyÒn vµ sè da b»ng nhau? - C« vµ trÎ ®Òu thªm 1 qu¶ da - + Sè thuyÒn vµ sè da ra sao? + ®Õm l¹i sè thuyÒn vµ sè da - Cho trÎ cÊt tõng nhãm vµ cÊt vµo ræ - Cho trÎ bít lÇn lùot tõng qu¶ da - Cho trÎ so s¸nh sè thuyÒn vµ sè da xem sè n + 1-2 trÎ nhËn xÐt + PTGT ®êng thuû + trÎ kÓ + 5 chiÕc thuyÒn + Cã 5 ngêi l¸i + bµn tay, ch©n + TrÎ t¹o nhãm 5 thuyÒn - t¹o nhãm 4 qu¶ da th¼ng hµng víi « t« - kh«ng b»ng nhau, sè thuyÒn nhiÒu h¬n sè da lµ 1, sè da Ýt h¬n sè thuyÒn lµ 1 - 1-2 trÎ nh¾c l¹i - Thªm 1 qu¶ da - B»ng nhau ®Òu b»ng 5 - trÎ kiÓm tra ®Õm - TrÎ võa cÊt võa ®Õm sè thuyÒn vµ sè da + Cßn 4 qu¶ + TrÎ so s¸nh + Cßn 4 qu¶ + TrÎ so s¸nh µo nhiÒu h¬n, sè nµo Ýt h¬n Thªm 1 qu¶ da n÷a sau cho trÎ ch¬i ®æi thÎ + 5 qu¶ bít 1 qu¶ cßn mÊy? - Cho trÎ so s¸nh sè thuyÒn vµ sè da xem sè nµo cho nhau - Thªm bít theo yªu cÇu nhiÒu h¬n, sè nµo Ýt h¬n + Lµm thÕ nµo ®Ó sè thuyÒn vµ sè da b»ng nhau? ( c« vµ trÎ thªm 1 qu¶ da) + T¬ng tù c« vµ trÎ bít lÇn lît tõ 2-4 vµ ®Õn hÕt ( Sau mçi lÇn bít c« l¹i so s¸nh vµ t¹o sù bµng - TrÎ vÒ ®óng bÕn nh c« nhau) - H¸t móa “ TËp ®Õm yªu cÇu *Ho¹t ®éng 3: «n luyÖn - C« cho trÎ ch¬i trß ch¬i “ vÒ ®óng bÕn” VÒ ®óng bÕn cã sè lîng chÊm trßn céng víi sè lîng chÊm trßn trªn tay trÎ lµ 5 - H¸t “ Em tËp l¸i « t«” II. Ho¹t ®éng gãc: Träng t©m gãc x©y dùng 1. yªu cÇu: - Dïng 1 sè nguyen vËt liÖu s½n cã x©y b·i ®ç xe , ®ç tµu 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn Bæ xung: th¶m cá, bé LG 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: 20
- Xem thêm -