Tài liệu Giáo án mầm non chủ điểm gia đình

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 992 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Kế hoạch hoạt động chủ đề nhánh 1: Gia đình tôi Thời gian thực hiện: từ ngày 22/ 10 – 26/ 10/ 2013 Giáo viên thực hiện: Lê Thị Thanh Phúc Tên hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Đón trẻ TD -Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, hướng dẫn trẻ vào góc chơi sáng -Tập thể dục sáng theo nhạc Trò chuyện -Trò chuyện cùng trẻ về ngôi nhà của bé. *HĐLQVT: * HĐTD: * HĐTH * Văn học: *HDDAN: - So sánh chiều Ném trúng Vẽ ngôi nhà bé Thơ : Em yêu -Hát: Nhà của rộng của 3 đối đích thẳng ở (tiết mẫu) nhà em (Đàm tôi (Thu Hiền). tượng đứng thị lam luyến) -Nhge: Ba HĐ có chủ - TC: “Tìm T/c : kéo co. ngọn nến lung đích đúng nhà” linh (ngọc Lễ) -T/C: Ai đoán giỏi HĐG -PV: + Bán hàng: bán đồ dùng gia đình, thực phẩm:Bàn,ghế,xoong,rau,củ,quả… + Nấu ăn + Bác sỹ -XD:xây nhà cho bé, Cb:gạch,cỏ,hoa - NT:cho trẻ hát và biểu diễn các bài hát có trong chủ điểm gia đình: nhà của tôi,ba ngọn nến lung linh - Toán:cho trẻ sắp thứ tự chiều cao của các thành viên trong gia đình như: 1 HĐNT HĐC bố,mẹ,mình - TV: Xem tranh ảnh,nghe kể chuyện,đọc thơ về gia đình Trò chuyện: về Vẽ ngôi nhà bé Quan sát: bầu Cho trẻ đọc bài một số ngôi ở trên sân trời ban ngày thơ: Mẹ và cô nhà của bé trường T/C: Nu na nu T/C: Trời nắng T/C: con thỏ T/C: Một con nống trời mưa. Chơi tự do. muỗi. Chơi tự do Chơi tự do. Chơi tự do. Cho trẻ xem tranh ảnh có nội dung về gia đình bé -Cho trẻ làm quen về bài thơ “Em yêu nhà em” -Vệ sinh nêu gương * KPXH: Trò chuyện cùng trẻ về ngôi nhà bé ở và các kiểu nhà. -Vệ sinh nêu gương Quan sát : khung cảnh trường mầm non T/C: Mèo đuổi chuột. Chơi tự do. Vẽ tô màu các *Dọn vệ sinh Biểu diễn văn kiểu nhà của nhóm lớp cùng nghệ bé cô Nêu gương bé -Vệ sinh nêu -Kể cho trẻ ngoan gương nghe câu chuyện:Tích chu 2 Nội dung soạn bài Thời gian Tªn ho¹t ®éng Thứ 2 Ngày 7 Tháng 10 Năm 2013 *HĐT -So sánh chiều rộng của 3 đối tượng TC: “Tìm đúng nhà” Môc ®Ých-yªu cÇu 1.KiÕn thøc: - Trẻ vận dụng cách so sánh để sắp thứ tự về chiều rộng của 3 đối tượng diễndđạt được ý: Rộng nhất, hẹp hơn, hẹp nhất 2.Kü n¨ng: - củng cố kỹ năng đặt cạnh, sắp thứ tự từ rộngh nất,hẹp hơn,hẹp nhất. -Vận dụng kỹ năng so sánhv àoc ác trò chơi 1cách chính xác. 3.Th¸i ®é: ChuÈn bÞ Ph¬ng ph¸p tiÕn hµnh * §å dùng cña c«: - 3 hình vuông rộng hẹp khác nhau. * Đồ dùng của trẻ. -Mỗi trẻ 3 hình vuông giống cô kích thước nhỏ hơn - Vở toán Lưu ý * HĐ1 Ônr định tổ chức: cho trẻ hát bài “ cả nhà thương nhau”” - trò chuyện cùng trẻ về chủ đề nhánh. *HĐ2: - Hình -Các con nhìn xem cô có gì? vuông - À trển tay cô cầm 3 hình vuông: mau xanh, mau vàng, màu đỏ. - Bây giờ các con xem hình màu xanh với hình màu vàng hình nào rộng hơn hình nào hẹp hơn? Vì sao? - so sánh hình màu vàng với hình màu đỏ hình nào rộng hơn? - Trong 3 hình các con xem hình nào rộng hơn, hẹp hơn, hẹp nhất? - Rộng hơn - Hẹp hơn 3 - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động - - Hẹp nhất - Cô có các rổ đồ chơi chúng mình cùng đứng lên đi lấy - Trong rổ của các con có gì? Có các hình vuông đấy. - Tìm cho cô hình vuông màu xanh rộng nhất dơ lên. Cho trẻ để hình vuông xuống lấy hình màu vàng hẹp hơn sau đó lấy hình màu đỏ hẹp nhất cô nói ngược lại. - Cho trẻ cất từng hình theo yêu cầu của cô vào rổ * HĐ3 Luyện tập: - Cho trẻ chơi trò chơi: “tìm đúng nhà” Cô nói cách chơi và luật chơi , cho trẻ chơi 2-3 lần. Kết thúc giờ học: cô củng cố, nhận xét tuyên dương trẻ. Thứ 3 Ngày 8 Tháng 10 Năm 2013x5 * HĐTD: Ném trúng đích thẳng đứng. T/c : kéo co. 1- kiÕn thøc: - TrÎ biÕt dung sức mạnh của đôi bàn tay để ném chúngdđích,trẻ - S©n tËp b»ng ph¼ng - 10 – 15 túi cát, đích để ném. H§1: æn ®Þnh tæ chøc +g©y høng thó H§ 2: Khëi ®éng: Cho trÎ ®i vßng trßn + c¸c kiÓu ch©n: đi bằng gót chân, đi bằng mũi bàn chân, chạy nhanh , chạy chậm. H§ 3: Träng ®éng: * BTPTC Tay: Hai tay ®a sang ngang,lªn cao ( 3x8) Ch©n: Hai tay ®a lªn cao , ra phÝa tríc khuþ gèi ( 2x8) 4 Bông: hai tay ®a lªn cao cói gËp ngêi xuèng( 2x8) BËt: Tay chèng h«ng nh¶y bËt t¹i chç (2x8) * V§CB: Ném trúng đích thẳng đứng - Cô làm mẫu kết hợp giảng giải ( 2 lần ). Tiên cô đứng sát vạch xuất phát khi cố hiệu lệnh chuẩn bị tay cô cầm cát đứng chân trước chân sau (tay không chùng chân) khi có hiệu lệnh ném cô gập khủy tay và ném chúng đích thẳng đứng. - C« mêi hai trÎ biÕt lªn lµm cho c¶ líp nhËn xÐt (nÕu trÎ cha biÕt lµm c« lµm mÉu vµ gi¶i thÝch cho trÎ ) - Cho trÎ thùc hiÖn: + LÇn lît cho 2 trÎ ë 2 hµng ra thùc hiÖn, mçi trÎ thùc hiÖn 4-5 lÇn. + Thay ®æi h×nh thøc gäi tõng nhãm trÎ 3 - 4 trÎ mét lÇn lµm, mçi trÎ ®îc lµm 4 lÇn TCV§: T/C Kéo co Cô nói cách chơi và luật chơi cho trẻ chơi 2-3 lần. + Cô cho trẻ ngồi vòng tròn và đọc bài thơ nun a nu nống vµ cho trÎ ch¬i kho¶ng 5 phót. H§4: Håi tÜnh: cho trÎ ®i nhÑ nhµng. biết tên trò chơi 2- Kü n¨ng: - TrÎ được ném trúng đích thẳng đứng, chơi được trò chơi. 3- Th¸Ø ®é: - TrÎ høng thó tËp luyÖn vµ nghe theo lêi c« , cã ý thøc tËp luyÖn * KPXH: Trò chuyện cùng trẻ về ngôi nhà bé ở và các kiểu nhà 1.Kiến thức -Trẻ biết kể về ngôi nhà của mình,nối được địa hcỉ của gia đình mình. -Biết so sánh nhà 1tầng và nhà nhiều tầng. *Đồ dùng Cña c«: -Tranh vẽ một số kiểu nhà -Đàn ghi bài hát:Nhà của tôi. *Đồ dùng của H§1: Ôn định tổ chức- gây hứng thú - Cho tẻ hát một bài nhà của tôi -Trò chuện cùng trẻ về chủ đề nhánh,hỏitre các thành viên trong gia đình trẻ.về ngôi nhà mình đang ở H§ 2: -Chúng mình kể cho cô nghe về ngôi nhà của mình?Ngôi nhà của con như thế nào?Gọi một 5 * HĐTH Thứ 4 Vẽ ngôi Ngày 9 Tháng nhà bé ở (tiết mẫu) 10 năm 2013 2.Kỹ năng. -Luyện kĩ năng ghi nhớ và quan sát cho trẻ. -Trả lời câu hỏi của oô rõ ràng mạch lạc 3- Th¸i ®é: - Gi¸o dôc trÎ biết giữ vệ sinh ngôi nhà của mình -Giáo dục trẻ phải yêu quý ngôi nhà của mình. trẻ: -Mỗi trẻ một bộ lô tô hình ảnh các kiểu nhà. số trẻ kể về ngôi nhà của mình? -Cho trẻ xem tranh về hình ảnh về một số kiểu nhà và trò chuyện về các kiểu nhà. -Đây là gì?Ai có nhận xét về ngôi nhà này? Kiểun hà này là kiểu nhà gì?Nhà bạn nào giống kiểu nhà này? -Cho trẻ chơi chọn lô tô theo yêu cầu của cô.Cô cho trẻ đi lấy đồ dùng và chơi trò chơi “Nhanh tay đoán giỏi H§3: Giao dục -Nhận biết luện tập cho trẻ chơi “Về đúng nhà” -Cho trẻ chơi 2-3lần. H§ 4: - Cñng cè hái trÎ tªn bµi, lång gi¸o dôc, nhËn xÐt tuyªn d¬ng. 1- kiÕn thøc: -TrÎ biết tên gọi đặc điểm của những kiểu nhà 2- Kü n¨ng: - Trẻ bết sử dụng màu sắc bbố cục tranh hợp lý Trẻ có kỹ năng cầm bút và không tô lem ra ngoài. -trẻ sử dụng các nét cơ bản để tạo * Cña c«: - Tranh vẽ mẫu của cô. * Cña trÎ: - Vở tạo hình của trẻ, bút sáp màu. H§1: Ôn định tổ chức + gây hứng thú - Cho trÎ h¸t mét bµi: “Cháu yêu bà ”.Trß chuyÖn cïng trÎ vÒ chñ ®Ò nh¸nh H§ 2: - Cho trẻ quan sát tranh mẫu của cô và trò chuyện cùng trẻ. cô hướng dẫn và giải thích cách vẽ ngôi nhà ( 2 lần) Cách vẽ : Đầu tiên cô sẽ vẽ hình tam giác để làm mái nhà sau đó cô vẽ hình chữ nhật để làm thân nhà, cô vẽ hình chữ nhật nhỏ ở giữa để làm của ra vào và vẽ 2 hình vuông nhỏ 2 bên để làm cửa sổ. - Trẻ thực hiên - Cô phát đồ dùng cho trẻ thực hiện.khi trẻ thực 6 thành bức tranh 3- Th¸i ®é: - Gi¸o dôc trÎ biết giữ gìn và bảo vệ cơ thể của mình. Thứ 5 ngày 10 Tháng 10 năm 2013 * Văn học: Thơ : Em yêu nhà em (Đàm Thị Lam Luyến) T\C:Vẽ ngôi nhà bé ở 1.KiÕn thøc: -TrÎ biÕt tªn bài thơ, tên tác giả bài thơ. “Em yêu nhà em” và hiểu được nội dung bài thơ. 2.Kü n¨ng: - Cung cÊp thªm vèn tõ ng÷ cho trÎ, rÌn luyÖn tõ cho trÎ - Ph¸t triÓn ng«n ng÷ m¹ch l¹c - Trẻ trả lời được câu hỏi theo nội dung của bài thơ. 3.Th¸i ®é: - Gi¸o dôc trÎ biết giữ gìn và bảo vệ cơ thể của hiện cô bao quát sửa sai cho trẻ, động viên , khuyến khích những trẻ vẽ được, hướng dẫn những trẻ chưa biết làm. H§3: - Trưng bày sản phẩm: Trẻ vẽ xong cô cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bài,cho trẻ nói bài của mìnhv à nhận xét bài của bạn. H§ 4: - Cñng cè hái trÎ tªn bµi, lång gi¸o dôc, nhËn xÐt tuyªn d¬ng. * §å dïng cña c«: - Bé tranh truyÖn cã néi dung bài thơ “ Em yêu nhà em” - C¸c bµi h¸t lång ghÐp cho bài thơ. - M¸y chiếu vµ mµn h×nh vi tÝnh. * §å dïng cña trÎ: - Giấy a4, bút sáp. * H§1: - Ổn ®Þnh tæ chøc + g©y høng thó cho trÎ h¸t mét bµi vµ trß chuyÖn cïng trÎ vÒ chñ ®Ò nh¸nh. * H§2: - Giíi thiÖu néi dung bài thơ và cô đọc bài thơ “ Em yêu nhà em” + LÇn 1 b»ng lêi + cö chØ ®iÖu bé + LÇn 2 b»ng lêi + tranh minh ho¹.Hái trÎ tªn bài thơ, tªn tác giả + C« đọc bài thơ lÇn 3 + cho trÎ quan s¸t trªn mµn h×nh vi tÝnh. - Cô đặt câu hỏi đàm thoại: + Bài thơ có tên là gì? + Do ai sáng tác? + Bạn nhỏ đã miêu tả nhà có những gì? + Có đàn chim sẻ ntn? + Dù đi khắp nơi nhưng bạn nhỏ vãn thấy ntn? + Cô cho cả lớp đọc 2 - 3 lần. + Cô cho từng tổ, nhóm, cá nhân đọc. * H§3: - Trß ch¬i lång ghÐp: “Vẽ ngôi nhà của bé” 7 mình.sạch sẽ. + C« chuÈn bị giấy A4 và bút sáp màu cho trẻ vẽ. * H§4: - Cñng cè: hái l¹i tªn bµi, tác giả, nhËn xÐt tuyªn d¬ng Thứ 6 Ngày 18 Tháng 10 Năm 2013 *HDDAN : -NDTT: Dạy Hát: Nhà của tôi (Thu Hiền). -Nhge: Ba ngọn nến lung linh (Ngọc Lễ) -T/C: Ai đoán giỏi 1.KiÕn Thøc: - TrÎ biÕt tªn cña bµi h¸t, tªn t¸c gi¶ cña bµi h¸t “ nhà của tôi” trẻ biết nội dung bài hát 2.Kỹ năng - TrÎ hát chính xác giai điệu cña bµi h¸t. .-Trẻ hát đúng nhịp điệu của bài hát. - Trẻ có kỹ năng nghe hát và chơi trò chơi. 3.Th¸i ®é: - Trẻ hứng thú tham gia tiết học. *H§1: - æn ®Þnh tæ chøc + g©y høng thó - Trß chuyÖn cïng trÎ vÒ chñ ®Ò nh¸nh *H§2: D¹y h¸t: “ Nhà của tôi” + Trß chuyÖn cïng trÎ vÒ nội dung bài hát, giới thiệu tên bài hát, tên tác giả. + C« h¸t cho trÎ nghe 2 lÇn + gi¶ng néi dung bµi h¸t. + Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả. + C« b¾t nhÞp cho trÎ h¸t cïng c« 2 lÇn chó ý söa sai cho trÎ, lu ý c©u trÎ h¸t sai. + Cho trÎ h¸t cïng c« b»ng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau ( tæ, nhãm, c¸ nh©n) + Cho c¶ líp h¸t l¹i vµ vç tay. * H§3: T/C ai đoán giỏi + C« giíi thiÖu c¸ch ch¬i+ luËt ch¬i + C« cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn *H§4: nghe h¸t “Ba ngọn nến lung linh”. +Giíi thiÖu tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶. + C« h¸t cho trÎ nghe lÇn 1+ vç ®Öm + Cho trÎ nghe nh¹c giai ®iÖu bµi h¸t + Cho trÎ nghe b¨ng ca sü h¸t vµ cho trÎ vËn ®éng cïng c«. - Cñng cè: C« hái l¹i tªn bµi, lång gi¸o dôc, nhËn xÐt tuyªn d¬ng. Nh¹c cô ©m nh¹c: §µn, dµi, trèng l¾c x¾c x«, ph¸ch tre.vµ c¸c lo¹i dông cô ©m nh¹c kh¸c 8 9 Kế hoạch hoạt đông chủ đề nhánh 2: Các thành viên trong gia đình Thêi gian thùc hiÖn tõ ngµy 29 / 10 /2013 ®Õn ngµy 02 / 11 / 2013 Tªn ho¹t ®éng §ãn trÎ TDs¸ng Trß chuyÖn Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 -§ãn trÎ vµo líp nh¾c trÎ cÊt ®å dïng c¸ nh©n, híng trÎ vµo c¸c gãc ch¬i -TËp thÓ dôc s¸ng theo nh¹c: -Trß chuyện cùng trẻ về ngôi nhà của bé. 10 Thø 6 H§ cã chñ ®Ých H§gãc H§NT H§C LQVTo¸n Dạy trẻ so sánh chiều cao của 3 đối tượng T/C: “Tìm đúng nhà” * H§TD: Trèo lên xuống ghế cao 30cm. Ôn ném chúng đích thẳng đướng. -T/C: “Mèo đuổi chuột” * H§TH * Văn học: Vẽ ngôi nhà bé ở Truyện: tích chu (tiết đề tài). (Trương Hiếu, Nhiên Hà) -T/C: “thi xem ai nhanh” GTT: Góc xây dựng: xây nhà cho búp bê, xếp đường đi. Chuẩn bị: búp bê, gạch, cỏ, hang rào… Cô nói cách chơi và chơi cùng trẻ. -PV: + B¸n hµng: Cña hµng b¸n ®å ch¬i, ®å dùng trong gia đính + nÊu ¨n + b¸c sü + Gia ®×nh - NT: Cho trÎ h¸t vµ biÓu diÔn c¸c bµi h¸t về chủ đề. - To¸n : sắp thứ tự chiều cao của các thành viên trong gia đình - TV: Xem tranh ¶nh về gia đình Vẽ : hình ảnh Quan s¸t : bÇu Quan sát: hình Trò chơi về các trêi gia đình trên sân ảnh các ngôi nhà thành viên trong T/C: Một con gia đình. T/C: dung dăng khác nhau. muỗi. T/C: Nun a nu T/C: Trời nắng dung dẻ. Chơi tự do. trời mưa. nống. Chơi tự do. Chơi tự do. Chơi tự do * KPXH: Cho trẻ xem nội Tô màu , vẽ hình *Dän vÖ sinh Trß chuyÖn cïng dung tranh ảnh ảnh gia đình phòng nhóm trÎ vÒ các thành về các hoạt động đang đi chơi cùng cô. viên trong gia trong gia đình. công viên -cho trẻ làm quen đình trẻ công -Vs nêu gương Vs nêu gương vớí bài thơ: việc của các 11 * H§¢N: - NDTT: Dạy H¸t: Mẹ yêu không nào(Lê Xuân Thọ) - Nghe: Thật đáng chê (Việt Anh) - T/C: Ai nhanh nhÊt Quan sát : cây xoài T/C: Mèo đuổi chuột. Chơi tự do. BiÎu diÔn v¨n nghÖ Nªu g¬ng bÐ ngoan. thành viên trong gia đình. -Vs nêu gương “Thăm nhà bà” Nội dung soạn bài Thời gian Thứ 2 Ngày 29 Tháng 10 Năm 2013 Tªn ho¹t ®éng To¸n: Dạy trẻ so sánh chiều cao của 3 đối tượng. -T|C: “Tìm nhà” Môc ®Ých-yªu cÇu 1.KiÕn thøc: - Trẻ biết phân biệt so sánh chiều cao của 2 đối tượng, sắp xếp thứ tự chiều cao của 3 đối tượng. 2.Kü n¨ng: - Trẻ thành thạo so sánh3 đối ChuÈn bÞ Ph¬ng ph¸p tiÕn hµnh * §å dùng cña c«: -Hình ảnh bố mẹ,con. -hình ảnh một số gia đình có chiều cao thấp khác nhau. * §å dïng cña trÎ; -Đồ dùng của *H§1: æn ®Þnh tæ chøc + g©y høng thó -cho trẻ hát bài “ba ngọn lến lung linh” và trò chuyện cùng trẻ về chủ đề nhánh. * H§2:Ôn kỹ năng so sánh chiều cao của 2 đối tượng -Trò chơi:Trời tối trời sáng” -Trẻ nhắm mắt lại cô gọi 2 trẻ cao không bằng nhau len đứng cạnh nhau,trẻ mở mắt ra và so sánh chiều cao của 2 bạn đó. 12 Lưu ý tượng:cao hơn, thấp hơn,thấp nhất 3.Th¸i ®é: -Trẻ biết nghe lời cô và biết giúp đỡ bố mẹ những công việc trong gia đình trẻ giống đồ dùng của cô,kích thuoc hợp lý - Cô đặt câu hỏi 2 bạn đó nhưthế nào với nhau? Có cao bằng nhau không? -bạn nào cao hơn bạn nào thấp hơn? -cô cho trẻ nhận xét cô và 2bạn như thế nào ai cao nhất,ai thấp hơn,ai thấp nhất. * H§3: Sắp xếp chiều cao của 3 đối tượng. -cô cho trẻ gắn các thành viên trong gia đình theo chiều từ trái sang phải chiều thấp dần. -cô chỉ vào từng thành viên trong gia đình trẻ nói chiều cao cua từng thành viên đó. -cô có 3 chậu hoa gọi trẻ lên tặng chậu hoa phù hơpl với từng thành viên đó. - Cô phát đồ dùng cho trẻ, cho trẻ nhận xét xem trong rổ có gì? -Cho trẻ xếp bố mẹ, con ra phía trước.Sau đó cho trẻ nhận xét trong gia đình ai cao hơn, ai thấp hơn,ai thấp nhâívá giơ theo yêu cầu của cô. -Cô nói bố, trẻ nói cao nhất. .cô nói mẹ trẻ nói thấp hơn Cô nói con, trẻ nói thấp nhất. *HĐ4: Luyện tập -Cho trẻ chơi trò chơi “tìm nhà” phát mỗi trẻ 1 người cao nhất,thấp hơn,thấp nhất và tìm về nhà tương ứng với chiều cao của người mà trẻ cầm trên tay. -Cô nói luật chơi, cách chơi, cho trẻ chơi 2-3 lần. -Củng cố, hỏi tên bài, lồng giáo dục, nhân 13 xét gì tuyên dương. Thứ 3 Ngày 30 Tháng 10 Năm 2013 S¸ng: * H§TD: Trèo lên xuống ghế 30cm. Ôn vận động ném chúng đích -T\C:meo đuổi chuột Chiều * KPXH: Trß chuyÖn 1- kiÕn thøc: -trẻ biết cách phối hợp chân tay trèo lên xuống ghế 1 cách nhịp nhàng. 2.Kĩ năng -Trẻ bước được từng chân lên ghế và bước từng chân xuống 1 cách thành thạo, không đổ ghế, rèn luyện cơ chân. 3. Thái độ. -Trẻ hứng thú tập luyện và nge theo hiệu lệnh của cô, có ý thức trong tập luyện. -Chuẩn bị: - S©n tËp b»ng ph¼ng - ghế thể dục để trèo H§1: æn ®Þnh tæ chøc +g©y høng thó H§ 2: Khëi ®éng: Cho trÎ ®i vßng trßn + c¸c kiÓu ch©n: đi bằng gót chân, đi bằng mũi bàn chân, chạy nhanh, chạy chậm. H§ 3: Träng ®éng: * BTPTC Tay: Hai tay ®a sang ngang,lªn cao ( 3x8) Ch©n: Hai tay ®a lªn cao , ra phÝa tríc khuþ gèi ( 3x8) Bông: hai tay ®a lªn cao cói gËp ngêi xuèng( 2x8) BËt: Tay chèng h«ng nh¶y bËt t¹i chç (2x8) * V§CB: Trèo lên xuống ghế 30cm - Cô làm mẫu kết hợp giảng giải (2 lần). - C« mêi hai trÎ biÕt lªn lµm cho c¶ líp nhËn xÐt (nÕu trÎ cha biÕt lµm c« lµm mÉu vµ gi¶i thÝch cho trÎ ) - Cho trÎ thùc hiÖn: + LÇn lît cho 2 trÎ ë 2 hµng ra thùc hiÖn, mçi trÎ thùc hiÖn 4-5 lÇn. + Thay ®æi h×nh thøc gäi tõng nhãm trÎ 3 - 4 trÎ mét lÇn lµm, mçi trÎ ®îc lµm 4 lÇn TCV§: T/C Mèo đuổi chuột Cô nói cách chơi và luật chơi cho trẻ chơi 2-3 lần. + Cô cho trẻ đứng thành vòng tròn và chọn 1 trẻ làm chuột ,1 trẻ làm mèo. VÀ đọc bài thơ mèo đuổi chuột. H§4: Håi tÜnh: cho trÎ ®i nhÑ nhµng. 1- kiÕn thøc: -Trẻ biết địa chỉ của gia đình * Đồ dùng Cña c«: H§1: Ôn định tổ chức- gây hứng thú -Cho trẻ hát 1 bài “cả nhà thương nhau” 14 cïng trÎ vÒ các thành viên trong gia đình trẻ, công việc của các thành viên trong gia đình -T\C: “Thi xem ai nhanh” Thứ 4 Ngày 31 Tháng 10 năm mình, và tên của những người thân trong gia đình. -Trẻ biết công việc của thành viên trong gia đình. 2- Kü n¨ng: - Trẻ nói được công việc của các thành viên trong gia đình. 3- Th¸i ®é: - Gi¸o dôc trÎ biÕt yêu quí và tôn trọng các thành viên trong gia đình. 1- kiÕn thøc: -Trẻ biết có HĐTH: Vẽ ngôi nhà nhiều kiểu nhà khác nhau: Nhà bé ở. (Tiết 1 tầng, nhà 2 đề tài) tầng, trung cư. - Tranh vẽ về 1 số gia đình: gia đình lớn, gia đình nhỏ. *Đồ dùng của trẻ. -Mỗi trẻ 1 lô tô -Tranh vẽ bạn trai , bạn gái. -Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề nhánh,gọi 1 số trẻ kể tên các thành viên trong gia đình. H§ 2: - cô cho trẻ xem tranh về gia đình và trò chuyện cùng trẻ . - Cô có gì đây các con? Tranh vẽ về gì? Gia đình có những ai. Các thành viên trong gia đình đang đi đâu? - Trò chuyện về gia đình trẻ, gọi 1 số trẻ kể về gia đình mình: Gia đình có bao nhiêu người? Những ai, làm nghề gì? Gia đình mình là gia đình lớn hay gia đình nhỏ. HĐ3: Nhận biết so sánh -Cho trẻ quan sát 2 tranh vẽ về 2 gia đình và cho trẻ nhận xét. So sánh gia đình lớn và gia đình nhỏ như thế nào. -Trò chơi thi xem ai nhanh, phát tranh lô tô cho trẻ chơi theo hiệu lệnh của cô. *HĐ4: Củng cố -Cho trẻ hát 1 bài, lồng giáo dục. - Cñng cè hái trÎ tªn bµi, lång gi¸o dôc, nhËn xÐt tuyªn d¬ng. * Cña c«: H§1: Ôn định tổ chức + gây hứng thú - Tranh vẽ mẫu - Xin chào các bé đến với hội thi “Bé của cô. khéo tay” ngày hôm nay. * Cña trÎ: - Đến với hội thi không thể thiếu được - Giấy khổ a4 các họa sĩ của lớp 4 tuổi B2 của trẻ , bút sáp - Các con ơi! Để chào mừng hội thi, cô 15 2013 -Trẻ biết vẽ hoa, màu, bảng treo cây xanh để tranh trang trí, tạo cho bức tranh thêm sống động. 2.Kỹ năng -Trẻ biết dùng những nét cơ bản để tạo thành bức tranh. Trẻ biét sử dụng màù sắc,bố cục tranh hợp lý. - Trẻ có kỹ năng cầm bút và không tô lem ra ngoài. - Luyện kĩ năng để vẽ các kiểu nhà (vẽ bằng nét thẳng, xiên…). 3- Th¸i ®é: - Gi¸o dôc trÎ biết giữ gìn và bảo vệ ngôi nhà của mình. con mình cùng hát 1 bài cho vui nào. - Cô mở nhạc bài “Cả nhà thương nhau” H§ 2: Cho trẻ quan sát tranh chụp các kiểu nhà. - Cho trẻ xem tranh gợi ý (tranh vẽ ngôi nhà 1 tầng mái ngói). + Ai cò nhận xét j về ngôi nhà này nào? +các con thấy ngôi nhà một tầng mái ngói này có những gì ở phía ngoài? + Mái nhà có dạng hình gì? + Thân nhà có dạng hình gi? Đây là ngôi nhà 1 tầng mái ngói. Mái nhà có dạng hình tam giác, tường nhà có dạng hình chữ nhật. Ngoài ra, xung quanh ngôi nhà có rất nhiều hoa, cây cối. Nhà mái ngói này có rất nhiều ở nông thôn, thành phố rất ít thấy. - Tiếp theo sau đây là bức tranh gì đây? (Nhà 3 tầng). Hỏi trẻ giống nhà 1 tầng. Đây là ngôi nhà 3 tầng, thân nhà có dạng hình chữ nhật đứng, cửa ra vào có dạng hình chữ nhật, các cửa sổ có dạng hình vuông, xung quanh có nhiều cây cối. Ngày nay để tiết kiệm diện tích thì cả thành phố và nông thôn đều xây nhà 2-3 tầng để ở. - Cho trẻ quan sát tranh vẽ nhà chung cư. + Con có thể đếm được số tầng, số cửa sổ không? Vì sao con không đếm được? 16 Đây kà ngôi nhà nhiều tầng hay còn gọi là nhà “chung cư”. Ở các thành phố hiện đại chúng ta gặp rất nhiều những khu nhà kiểu như thế này, những khu nhà này chứa được rất nhiều người, tiết kiệm diện tích và trông thành phố đẹp hơn, hiện đại hơn. - Chúng mình vừa được quan sát 3 kiểu nhà đặc trưng, ngoià ra còn có rất nhiều kiểu nhà khác nữa: nhà sàn, nhà rông, thường có ở các dân tộc miền núi. - Cô hỏi 3-4 trẻ về ý tưởng của trẻ : + Hôm nay con định vẽ ngôi nhà như thế nào? + Mái nhà được vẽ bằng những nét gì? + Thân nhà được vẽ bằng những nét gì? + Cửa sổ như thế nào? + Cửa chính như thế nào? + Con định tô màu gì cho ngôi nhà? *HĐ3: Trẻ thực hiện. + Trong lúc trẻ vẽ, cô bao quát trẻ tập chung. Giúp đỡ trẻ gặp lúng túng trong khi vẽ. Gợi ý cho trẻ vẽ ngôi nhà xong thì vẽ thêm cây cỏ, hoa lá, ông mặt trời để trang trí.,và tô màuc ho bức tranh - Khi hết thời gian cô có hiệu lệnh cho trẻ dừng bút và mang sản phẩm lên bảng treo tranh. Cho trẻ nhận xét (cô mời 2-3 trẻ). + Con thích vẽ bài nào nhất? 17 Thứ 5 ngày 01 Tháng 11 năm 2013 H§VH Truyện: Tích chu (Trương Hiếu,Nhiên Hà) -T/C: “Thi xem ai nhanh” Mục đích-yêu càu 1.KiÕn thøc: -TrÎ biÕt tªn truyện, tên tác giả các nhân vật trong truyện. - Trẻ hiểu nội dung tình tiết trong câu + Vì sao con thích? + Mời 1 số trẻ tự giới thiệu bài vẽ của mình. - Cô nhận xét sản phẩm, khen ngợi bài vẽ đẹp, đặc biệt có sáng tạo, động viên khích lệ bài chưa hoàn thành. Giáo dục: Mõi chúng ta ai cũng có 1 mái ấm gia đình. Ngôi nhà hạnh phúc đó là nơi các con chung sống cùng ông bà, bố, mẹ,anh,chị,em với tình yêu thương gia đình đầm ấm. Để thể hiện tình yêu thương gia đình của mình với ngôi nhà mình các con phải làm gì? Hội thi “Bé khóe tay” thấy các con rấy giỏi nên tặng cho các con 1 trò chơi. Trò chơi”Cuốc đất, Trồng hoa”. Cho trẻ chơi 23 lần. - Hội thi “Bé khéo tay” đến đây là hết rồi. Chúng mình cùng ra ngoài lấy chổi tập quét nhà để về nhà quét nhà gíup ông bà, bố mẹ. Chuẩn bị Phương pháp tiến hành * §å dïng cña * H§1: c«: - æn ®Þnh tæ chức-gây hứng thú - Tranh vẽ có -Cô trò chuyện về chủ đề nhánh. nội dung câu *HĐ2: truyện “thích -Cô giới thiệu tên chuyện,tên tác giả chu”. +cô kể lần 1+cử chỉ điệu bộ -nhạc các bài +Cô kể lần 2+tranh minh họa. hát có trong -hỏi tên chuyện tên tác giả. chủ đề 18 Lưu ý Thứ 6 Ngày 02 Tháng 11 Năm 2013 * H§¢N: -NDTT: Dạy hát:Mẹ yêu không nào. (Lê Xuân Thọ) -T/C: “Ai nhanh nhất” chuyện. 2.Kü n¨ng: - Trẻ nhớ tên chuyện và biết các hành động trong chuyện. - Phat âm rõ ràng và bắt trước kể nối tiếp theo cô. - Biết trả lời câu hỏi đàm thoại của cô. 3.Th¸i ®é: - Gi¸o dôc trÎ biết nghe lời người lớn, kính yêu ông bà và những người thân. + C« kể lÇn 3 + cho trÎ quan s¸t trªn mµn * Địa h×nh vi tÝnh. điểm:Trong lớp học trẻ ngồi - Cô đặt câu hỏi đàm thoại: + Câu truyện có tên là gì? hình chữ u + Do ai sáng tác? +trong chuyện có những nhân vật nào? kể tên cácn hân vật? +Tích cuh là người như thế nào? +Bà của tích cuh có thương Tích Chu không? Bà thương tíchc hu như thế nào? * H§3: - Múa vận độngb ài “Cháu yêu bà * H§4: Kêt thúc. - Cñng cè: hái l¹i tªn bµi, tác giả, nhËn xÐt tuyªn d¬ng 1.KiÕn Thøc: - TrÎ biÕt tªn cña bài hát, tên tác giả. - Trẻ hát chính xác giai điệu cña bµi h¸t. 2. Kü n¨ng: .- Trẻ hát đúng nhịp điệu của bài Chuẩn bị: Nh¹c cô ©m nh¹c: §µn, dµi, trèng l¾c x¾c x«, ph¸ch tre.vµ c¸c lo¹i dông cô ©m nh¹c kh¸c *H§1: - æn ®Þnh tæ chøc + g©y høng thó - Trß chuyÖn cïng trÎ vÒ chñ ®Ò nh¸nh *H§2: D¹y h¸t: “Mẹ yêu không nào” + Trß chuyÖn cïng trÎ vÒ nội dung bài hát , giới thiệu tên bài hát, tên tác giả. + C« h¸t cho trÎ nghe 2 lÇn + gi¶ng néi dung bµi h¸t. + Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả. + C« b¾t nhÞp cho trÎ h¸t cïng c« 2 lÇn chó ý söa sai cho trÎ, lu ý c©u trÎ h¸t sai. 19 hát. - Trẻ có kỹ năng nghe hát và chơi trò chơi. 3.Th¸i ®é: - Trẻ hứng thú tham gia tiết học. - Nghe: Thật đáng chê - T/C: Ai nhanh nhÊt + Cho trÎ h¸t cïng c« b»ng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau (tæ, nhãm, c¸ nh©n) + Cho c¶ líp h¸t l¹i vµ vç tay. * H§3: T/C ai nhanh nhÊt + C« giíi thiÖu c¸ch ch¬i+ luËt ch¬i C« cã 5 chiÕc vßng, c« mêi 6 b¹n lªn ch¬i chóng m×nh võa ®i võa h¸t khi nµo nghe tiÕng s¾c x« chóng m×nh ph¶i thi nhau nh¶y vµo vßng, b¹n nµo nh¶y ®îc vµo vßng b¹n ®ã sÏ th¾ng cuéc, ai chËm ch©n kh«ng nh¶y ®îc vµo vßng b¹n ®ã sÏ thua cuéc vµ ph¶i nh¶y lß cß. Sau đó cô bớt dần số vòng đi và tìm ra người thắng cuộc. + C« chuÈn bÞ vßng vµ cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn *H§4: nghe h¸t “Thật đáng chê”. +Giíi thiÖu tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶. + C« h¸t cho trÎ nghe lÇn 1+ vç ®Öm + Cho trÎ nghe nh¹c giai ®iÖu bµi h¸t + Cho trÎ nghe b¨ng ca sü h¸t vµ cho trÎ vËn ®éng cïng c«. - Cñng cè: C« hái l¹i tªn bµi, lång gi¸o dôc,nhËn xÐt tuyªn d¬ng. 20
- Xem thêm -