Tài liệu Giáo án lý 6(tích hợp gdbvmt)

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 118 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 61391 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n VËt Lý 6 Tuần: 1 Tiết: 1 Ch¬ng I: C¬ häc Bµi 1+2: ®o ®é dµi Trường THCS Lai Hòa Ngày soạn: Ngày giảng: I. Môc tiªu: * KiÕn thøc: - Nªu ®îc m«t sè dông cô ®o ®é dµi cã giíi h¹n ®o (GH§) ®é chia nhá nhÊt(§CNN) cña dông cô ®o. - BiÕt íc lîng ®é dµi cÇn ®o, chän thíc thÝch hîp, x¸c ®Þnh GH§ vµ §CNN. - BiÕt ®Æt thíc ®óng, biÕt ®Æt m¾t ®Ó nh×n vµ ®äc kÕt qu¶ ®o ®óng. - BiÕt tÝnh gi¸ trÞ trung b×nh c¸c kÕt qu¶ ®o. * Kü n¨ng: - X¸c ®Þnh ®îc GH§, §CNN cña dông cô ®o ®é dµi. - X¸c ®Þnh ®îc ®é dµi trong mét sè t×nh huèng th«ng thêng. - X¸c ®Þnh dông cô thÝ nghiªm. * Th¸i ®é: - CÈn thËn, cã ý thøc hîp t¸c lµm viÖc trong nhãm. - Trung thùc th«ng qua viÖc ghi kÕt qu¶ ®o. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: *Häc sinh: Mçi nhãm: - Mét thíc kÎ cã ®é chia nhá nhÊt ®Õn mm, thíc d©y hoặc thíc mÐt cã ®é chia nhá nhÊt ®Õn 0,5cm. *C¶ líp: B¶ng kÕt qu¶ ®o ®é dµi( B¶ng 1.1/ 8 ) III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh: 2. KiÓm tra: 3. Bµi míi: ho¹t ®éng cña GV & HS * Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸ch ®o ®é dµi HS: quan s¸t vµ tr¶ lêi C4 GV: gäi HS kh¸c nhËn xÐt, bæ xung sao ®ã ®a ra kÕt luËn chung cho c©u C4 GV: cung cÊp th«ng tin vÒ GH§ vµ §CNN HS: n¾m b¾t th«ng tin vµ tr¶ lêi C5 GV: gäi HS kh¸c nhËn xÐt, bæ xung HS: nhËn xÐt, bæ xung cho c©u tr¶ lêi cña nhau. GV: tæng hîp ý kiÕn vµ ®a ra kÕt luËn chung cho c©u C5 HS: suy nghÜ vµ tr¶ lêi C6 GV: gäi HS kh¸c nhËn xÐt, bæ xung sao ®ã ®a ra kÕt luËn chung cho c©u C6 HS: suy nghÜ vµ tr¶ lêi C7 GV: gäi HS kh¸c nhËn xÐt, bæ xung sao ®ã ®a ra kÕt luËn chung cho c©u C7 Gv: Tô Hữu Hạnh néi dung I. §o ®é dµi. 1. T×m hiÓu dông cô ®o ®é dµi. C4: - thî méc dïng thíc cuén - häc sinh dïng thíc kÎ - ngêi b¸n v¶i dïng thíc mÐt. GH§: lµ ®é dµi lín nhÊt ghi trªn thíc. §CNN: lµ ®é chia gi÷a 2 v¹ch chia liªn tiÕp trªn thíc. C5: thíc cña em cã: GH§: §CNN: C6: a, nªn dïng thíc cã GH§: 20cm vµ §CNN: 1mm b, nªn dïng thíc cã GH§: 30cm vµ §CNN: 1mm c, nªn dïng thíc cã GH§: 1m vµ §CNN: 1cm 1 Gi¸o ¸n VËt Lý 6 ho¹t ®éng cña GV & HS GV: híng dÉn HS tiÕn hµnh ®o ®é dµi HS: th¶o luËn vµ tiÕn hµnh ®o chiÒu dµi bµn häc vµ bÒ dµy cuèn s¸ch VËt lÝ 6 §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy C¸c nhãm tù nhËn xÐt, bæ xung cho c©u tr¶ lêi cña nhau. GV: tæng hîp ý kiÕn vµ ®a ra kÕt luËn chung cho phÇn nµy. * Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ c¸ch ®o ®é dµi HS: suy nghÜ vµ tr¶ lêi C1 GV: gäi HS kh¸c nhËn xÐt, bæ xung sao ®ã ®a ra kÕt luËn chung cho c©u C1 HS: suy nghÜ vµ tr¶ lêi C2 GV: gäi HS kh¸c nhËn xÐt, bæ xung sau ®ã ®a ra kÕt luËn chung cho c©u C2 HS: suy nghÜ vµ tr¶ lêi C3 GV: gäi HS kh¸c nhËn xÐt, bæ xung sao ®ã ®a ra kÕt luËn chung cho c©u C3 HS: suy nghÜ vµ tr¶ lêi C4 + C5 GV: gäi HS kh¸c nhËn xÐt, bæ xung sao ®ã ®a ra kÕt luËn chung cho C4+C5 HS: th¶o luËn víi c©u C6 §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy C¸c nhãm tù nhËn xÐt, bæ xung cho c©u tr¶ lêi cña nhau. GV: tæng hîp ý kiÕn vµ ®a ra kÕt luËn chung cho c©u C6 Trường THCS Lai Hòa néi dung C7: thî may thêng dïng thíc mÐt ®Ó ®o v¶i vµ thíc d©y ®Ó ®o c¸c sè ®o c¬ thÓ kh¸ch hµng. 2. §o ®é dµi. a, chuÈn bÞ: - thíc d©y, thíc kÎ häc sinh - b¶ng 1.1 b, TiÕn hµnh ®o: - ¦íc lîng ®é dµi cÇn ®o - Chän dông cô ®o: x¸c ®Þnh GH§ vµ §CNN cña dông cô ®o - §o ®é dµi: ®o 3 lÇn, ghi vµo b¶ng, lÊy gi¸ trÞ trung b×nh. l II. C¸ch ®o ®é dµi C1: tïy vµo HS C2: Tïy vµo HS C3: ®Æt sao cho v¹ch sè 0 cña thíc b»ng 1 ®Çu vËt cÇn ®o. C4: nh×n vu«ng gãc víi ®Çu cßn l¹i cña vËt xem t¬ng øng víi v¹ch sè bao nhiªu ghi trªn thíc. C5: ta lÊy kÕt qu¶ cña v¹ch nµo gÇn nhÊt. * Rót ra kÕt luËn: C6: a, …. ®é dµi …. b, …. GH§ … §CNN …. c, …. däc theo … ngang b»ng … d, …. vu«ng gãc …. e, …. gÇn nhÊt … * Ho¹t ®éng 1: §Æt vÊn ®Ò GV: §a ra nh÷ng néi dung c¬ b¶n trong chGv: Tô Hữu Hạnh l1  l 2  l3 ... 3 2 Trường THCS Lai Hòa Gi¸o ¸n VËt Lý 6 néi dung ho¹t ®éng cña GV & HS ¬ng cÇn n¾m ®îc sau khi häc. - HS: L¾ng nghe th«ng b¸o cña GV. - GV: §a ra t×nh huèng nh trong SGK. - HS: L¾ng nghe vµ ®äc t×nh huèng trong SGK. 4. Cñng cè. - GV củng cố lại các cách đo độ dài và các loại dụng cụ để đo độ dài 5. híng dÉn vÒ nhµ - Gv yªu cÇu HS hÖ lthèng kiÕn thøc bµi häc. - Hs hÖ thèng kiÕn thøc bµi häc. - Gv hÖ thèng kiÕn thøc bµi häc. - Gv ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh - Gv híng dÉn Hs tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña b¶n th©n. - Gv ®¸nh gi¸, nhËn xÐt chung vµ xÕp lo¹i giê häc. - Gv híng dÉn Hs häc tËp ë nhµ: - VN häc bµi vµ lµm bµi tËp tõ 1-2.1 ®Õn 1-2.4 trong SBT. ---------Tuần: 2 Tiết: 2 Ngày soạn: Ngày giảng: Bµi 3: ®o thÓ tÝch chÊt láng I. Môc tiªu: * KiÕn thøc: - Nªu ®îc mét sè dông cô ®o thÓ tÝch víi GH§ vµ §CNN cña chóng. * Kü n¨ng: - X¸c ®Þnh ®îc GH§, §CNN cña b×nh chia ®é. - §o ®¬c thÓ tÝch cña mét lîng chÊt láng b»ng b×nh chia ®é. * Th¸i ®é: Yªu thÝch m«n häc. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: *Häc sinh: Mçi nhãm: - B×nh 1 ®ùng ®Çy níc cha biÕt dung tÝch - B×nh 2 ®ùng mét Ýt níc - Mét b×nh chia ®é, vµi c¸i ca ®ong. * C¶ líp: Mét x« ®ùng níc. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung bµi häc Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò + §Æt vÊn ®Ò bµi míi (5 phót) ?1: Nªu dông cô vµ ®¬n vÞ ®o ®é dµi, c¸ch ®o ®é dµi? GV §V§: §Ó biÕt chÝnh x¸c mét c¸i Êm, c¸i b×nh ®ùng ®îc bao nhiªu níc th× ta ph¶i lµm nh thÕ nµo? HS: Dù ®o¸n c¸ch lµm… §Ó tr¶ lêi chÝnh x¸c c©u hái nµy th× chóng ta nghiªn cøu bµi h«m nay? Ho¹t ®éng 2: ¤n l¹i ®¬n vÞ ®o thÓ tÝch (7p) Gv: Tô Hữu Hạnh 3 Gi¸o ¸n VËt Lý 6 ? Gvnãi mçi vËt dï to hay nhá ®Òu chiÕm mét thÓ tÝch trong kh«ng gian. ? §¬n vÞ thêg dïng ®Ó do thÓ tÝch lµ g×? ? Mèi liªn hÖ gi÷a lÝt, ml,cc víi dm3 m3 , nh thÕ nµo? yªu cÇu HS lµm c©u C1? ? Dông cô dïng ®Ó ®o thÓ tÝch lµ g×? c¸ch ®o nh thÕ nµo? Trường THCS Lai Hòa I/ §¬n vÞ ®o thÓ tÝch - §¬n vÞ ®o thÓ tÝch thêng dïng lµ: mÐt khèi ( m3) vµ lÝt( l) - Ngoµi ra cßn dïng ml, cc. 1 lÝt = 1dm3 ; 1ml = 1cc C1: 1 m3 = 1000d m3 = 100000 c m3 1 m3 = 1000l = 100000ml = 100000cc Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu vÒ dông cô ®o vµ c¸ch ®o thÓ tÝch chÊt láng ( 31p) II/ §o thÓ tÝch chÊt láng 1) T×m hiÓu dông cô ®o thÓ tÝch C2: - Ca ®ong to GH§ 1lÝt ? Quan s¸t h3.1 cho biÕt tªn c¸c dông §CNN lµ 0,5 lÝt. cô ®o, GH§, §CNN cña nh÷ng dông cô Ca ®ong nhá GH§, §CNN lµ 0,5 lÝt. ®ã? - Can nhùa cã GH§ 5 lÝt, §CNN lµ 1lÝt. C3: Dïng trai, lä , can, b¬m tiªm…®· cã ghi s½n dung tÝch. ? NÕu kh«ng cã ca ®ong th× em cã thÓ dïng nh÷ng dông cô nµo ®Ó ®o thÓ tÝch? ? Quan s¸t h3.2 cho biÕt GH§, §CNN cña tõng b×nh chia ®é nµy? C4: B×nh a B×nh b B×nh c GH§ 100ml 250ml 300ml §CNN 2ml 50m 50ml §äc th«ng tin SGK cho biÕt trong thùc tÕ cã thÓ dïng dông cô g× ®Ó ®a vËt lªn cao? C5: nh÷ng dông cu ®o thÓ tÝch chÊt láng ? Tãm l¹i cã nh÷ng dông cô nµo ®Ó ®o gåm: Chai, lä ,ca ®ong cã ghi s½n dung tÝch . thÓ tÝch chÊt láng? B×nh chia ®é, b¬m tiªm. 2) T×m hiÓu c¸ch ®o thÓ tÝch chÊt láng. ? Quan s¸t h3.3 cho biÕt cÊch ®Æt b×nh chia ®é nµo ®o thÓ tÝch chÊt láng chÝnh x¸c? ? Quan s¸t h3.4 cho biÕt trong 3 c¸ch ®Æt m¾t trªn c¸ch nµo ®äc ®óng thÓ tÝch cÇn ®o? ? H·y ®äc thÓ tÝch chÊt láng cã trong c¸c b×nh ë h3.5? ? §iÒn tõ thÝch hîp vµo C9? GV Néi dung c©u C9 lµ c¸ch ®o thÓ tÝch cña chÊt láng yªu cÇu 1 em ®äc l¹i toµn bé c©u nµy? C6: Hb: §Æt b×nh th¼ng ®øng C7: C¸ch b: §Æt m¾t nh×n ngang víi mùc chÊt láng. C8: a) 70cm3 b) 50cm3 c) 40cm3 C9: ( 1) ThÓ tÝch (2) GH§ (3) §CNN ( 4) th¼ng hµng ( 5) ngang ( 6) gÇn nhÊt 3) Thùc hµnh Dông cô: ? §Ó biÕt ®îc chÝnh x¸c c¸i Êm vµ c¸i - B×nh chia ®é ,chai, lä, ca ®ong cã ghi s½n b×nh chøa ®îc bao nhiªu níca th× ta ph¶i dông tÝch. ®o thÓ tÝch vËy dông cô dïng ®Ó ®o thÓ - 1 b×nh ®ùng ®Çy níc, mét b×nh ®ùng Ýt níc. tÝch cña chÊt láng lµ g×? TiÕn hµnh ®o: (SGK) ? Nªu c¸c bíc tiÕn hµnh ®o? HS: Nªu c¸c bíc nh SGK Gv: Tô Hữu Hạnh 4 Trường THCS Lai Hòa Gi¸o ¸n VËt Lý 6 Yªu cÇu c¸c nhãm nhËn dông cô thùc hµnh tiÕn hµnh ®o thÓ tÝch chÊt láng theo nhãm GV ph¸t phiÕu häc tËp cho c¸c nhãm B¶ng 3.1 yªu cÇu HS c¸c nhãm ®iÒn kÕt qu¶ vµo b¶ng. GV treo b¶ng phô yªu cÇu HS sö lÝ kÕt qu¶ Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn häc ë nhµ( 2p) - Häc thuéc phÇn ghi nhí SGK. - Lµm bµi tËp 3.1 ®Õn 3.7 SBT ( líp B,C lµm 5 bµi) - Líp 6A lµm thªm ë s¸ch bµi tËp vËt lý n©ng cao. ---------Tuần: 3 Tiết: 3 Ngày soạn: Ngày giảng: Bµi 4: ®o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm níc I. Môc tiªu: * KiÕn thøc: - HS biÕt sö dông c¸c dông cô ®o ( b×nh chia ®é, b×nh trµn) ®Ó x¸c ®Þnh thÓ tÝch cña vËt r¾n bÊt k× cã h×nh d¹ng kh«ng thÊm níc. * Kü n¨ng: - BiÕt x¸c ®Þnh GH§- §CNN vµ thÓ tÝch ®o ®îc ghi trªn b×nh chia ®é. * Th¸i ®é: Trung thùc, cã tinh thÇn îp t¸c nhãm. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: *Häc sinh: Mçi nhãm: - Hßn ®¸ sái hoÆc c¸i ®inh èc, 1 b×nh chia ®é, 1 c¸i ca cã ghi s½n dung tÝch, 1 d©y buéc, 1 b×nh trµn ( nÕu kh«ng cã thay b»ng c¸i ca) 1 b×nh chøa ( nÕu kh«ng cã thay b»ng c¸i khay) - KÎ s½n b¶ng 4.1: “ KÕt qu¶ ®o thÓ tÝch vËt r¾n”. VËt cÇn ®o thÓ tÝch GH§ Dông cô ®o §CNN ThÓ tÝch íc lîng (cm3 ) ThÓ tÝch ®o ®îc (cm3 ) * C¶ líp: 1 x« ®ùng níc III. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung bµi häc Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò + §Æt vÊn ®Ò bµi míi (7 phót) ?1 KÓ tªn nh÷ng dông cô dïng ®Ó ®o HS1: - Chai, lä cã ghi s½n dung tÝch dïng ®Ó: thÓ tÝch chÊt láng mµ em biÕt? Nh÷ng ®ong x¨ng, dÇu, níc m¾m, bia… dông cô ®ã thêng ®îc dïng ë ®©u? - C¸c lo¹i b×nh chia ®é: dïng ®Ó ®o thÓ tÝch - Lµm bµi tËp 3.1, 3.2 SBT? chÊt láng trong c¸c phßng thÝ nghiÖm. - Xi lanh, b¬m tiªm: dïng ®Ó ddo thÓ tÝch nhá thuèc tiªm… Bµi 3.1: B Bµi 3.2: C ?2: Lµm bµi 3.4, 3.5? VËy th× lµm ths nµo ®Ó ®o ®îc thÓ tÝch cña mét hßn ®¸ hoÆc mét c¸i ®inh èc? HS:…. Gv: Tô Hữu Hạnh HS2: Bµi 3.4: C Bµi 3.5: a) 0,2cm3 b) 0,1cm3 hoÆc 0,5cm3 5 Trường THCS Lai Hòa Gi¸o ¸n VËt Lý 6 §Ó tr¶ lêi ®îc c©u hái nµy mét c¸ch chÝnh x¸c vµ xem c©u tr¶ lêi cña c¸c b¹n cã ®óng kh«ng th× ta ®i nghiªn cøu bµi h«m nay? Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu dông cô ®o, c¸ch ®o thÓ tÝch cña c¸c vËt r¾n kh«ng thÊm níc(21p) ? §Ó ®o thÓ tÝch cña mét vËt r¾n kh«ng I/ C¸ch ®o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm nthÊm níc th× theo em cã thÓ dïng dông íc. cô g×? 1) Dïng b×nh chia ®é: HS: …. ? Quan s¸t h4.2 h·y m« t¶ c¸ch ®o thÓ a - §o thÓ tÝch ban ®Çu cña níc: V1 tÝch cña hßn ®¸ b»ng b×nh chia ®é? b- Th¶ hßn ®¸ ch×m vµo trong níc ®äc kÕt HS: M« t¶ c¸ch lµm thÝ nghiÖm qu¶ V2 ? VËy nÕu hßn ®¸ to h¬n b×nh chia ®é c- ThÓ tÝch hßn ®¸ ®îc tÝnh: kh«ng bá lät b×nh th× ®o nh thÕ nµo? V2 – V1 ? Quan s¸t h×nh 4.3 h·y quan s¸t c¸ch ®o thÓ tÝch b»ng ph¬ng ph¸p b×nh trµn? 2) Dïng b×nh trµn: Khi hßn ®¸ kh«ng bá lät b×nh chia ®é a- §æ níc ®Çy b×nh trµn. b- Th¶ hßn ®¸ vµo b×nh trµn, høng níc trµn ra ? Tãm l¹i cã mÊy c¸ch ®Ó ®o thÓ tÝch vËt vµo b×nh chøa. r¾n kh«ng thÊm níc ®ã lµ nh÷ng c¸ch c- §o thÓ tÝch níc trµn ra b»ng b×nh chia ®é nµo? T×m tõ thÝch hîp ®iÒn vµo c©u C3? ®ã lµ thÓ tÝch hßn ®¸. ? Quan s¸t h4.4 nÕu dïng ca thay cho b×nh trµn vµ b¸t to thay co b×nh chøa th× ph¶i chó ý ®iÒu g×? C4: - Lau kh« b¸t to tríc khi dïng - Khi nhÊc ca ra kh«ng lµm ®æ níc ra b¸t - ®æ níc tõ b¸t vµo b×nh chia ®é kh«ng lµm ®æ ra ngoµi. * KÕt luËn: (1) - Th¶ ch×m (2) - d©ng lªn (3) - th¶ (4) - trµn ra Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh ®o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm níc (15p) ? Khi nµo th× dïng b×nh trµn , khi nµo 3)Thùc hµnh ®o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng th× dïng b×nh chia ®é ®Ó ®o thÓ tÝch vËt thÊm níc r¾n kh«ng thÊm níc? (Häc sinh lµm thÝ nghiÖm) ? GV yªu cÇu c¸c nhãm ®äc th«ng tin môc 3. - NhËn dông cô lµm thùc hµnh vµ ®iÒn kÕt qu¶ vµo b¶ng 4.1 . GV ph¸t phiÕu häc tËp cho c¸c nhãm GV theo dâi híng dÉn c¸c nhãm lµm thÝ nghiÖm theo c¸c bíc ®iÒn kÕt qu¶ vµo b¶ng. GV thu kÕt qu¶ vµ nhËn xÐt. Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn häc ë nhµ( 2p) - Häc thuéc phÇn ghi nhí SGK. - Líp 6A lµm C5, C6 . Bµi tËp 4.1 ®Õn 4.6 SBT - Líp 6 C,B lµm C5, C6 . Bµi4.1 ®Õn 4.4 SBT - §äc phÇn cã thÓ em cha biÕt. Gv: Tô Hữu Hạnh 6 Trường THCS Lai Hòa Gi¸o ¸n VËt Lý 6 ---------Tuần: 4 Tiết: 4 Bµi 5: khèi lîng - ®o khèi lîng I. Môc tiªu: * KiÕn thøc: - Nªu ®îc khèi lîng cña mét vËt cho biÕt lîng chÊt t¹o nªn vËt. * Kü n¨ng: - §o ®îc khèi lîng b»ng c©n. * Th¸i ®é: Yªu thÝch m«n häc. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: *Häc sinh: Mçi nhãm: - Mét c¸i c©n bÊt k×, 1 vËt ®Ó c©n. * C¶ líp: 1 c©n R« bÐc van, 1 hép qu¶ c©n, vËt ®Ó c©n. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: Gv: Tô Hữu Hạnh 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung bµi häc Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò + §Æt vÊn ®Ò bµi míi (5 phót) ?HS1:Cho mét b×nh chia ®é, mét qu¶ HS1: §Æt c¸i b¸t lªn rªn c¸i ®Üa, ®æ ®Çy níc, trøng kh«ng bá lät b×nh chia ®é, 1 c¸i bá qu¶ trøng vµo b¸t, Trường níc trµn THCS ra ®Üa ®æ Gi¸o ¸n VËt Lý 6 Lainíc Hòa b¸t , mét c¸i ®Üa vµ níc h·y t×m c¸ch ®ã vµo b×nh chia ®é ®äc thÓ tÝch níc chÝnh lµ x¸c ®Þnh thÓ tÝch qu¶ trøng? thÓ tÝch qu¶ trøng. Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn häc ë nhµ( 3p) ? VËy muèn biÕt qu¶ trøng nÆng bao - Häc thuéc phÇn ghi nhí SGK. nhiªug th× ph¶i dïng dông cô g×? - Lµm c©u C12 SGK. Ho¹t ®éng 2: Khèi lîng - ®¬n vÞ khèi lîng ( 15p) - Líp 6A lµm bµi 5.1 ®Õn 5.5 SBT ? Yªu cÇu HS ®äc c©u C1 vµ tr¶ lêi? I/ Khèi lîng®¬n vÞ khèi lîng - Líp 6B,C lµm 5.1 ®Õn 5.4 SBT 1/ Khèi lîng - §äc phÇn cã rthÓ em cha biÕt C1: Khèi lîng tÞnh 397 g chØ lîng s÷a chøa trong hép ? Trªn vá tói bét giÆt «M« cã ghi 500 g , sè ®ã chØ g×? C2: 500g chØ lîng bét giÆt trong tói ? H·y t×m tõ thÝch hîp ®iÒn vµo C3, C4, C5, C6 SGK? C3: 500g C4: 397g C5: Khèi lîng C6: lîng ? Nh÷ng vËt nµo th× cã khèi lîng ? *Mäi vËt dï to hay nhá ®Òu cã khèi lîng . * Khèi lîng cña mét vËt chØ lîng chÊt chøa ? Khèi lîng cña mét vËt lµ g×? trong vËt 2/ §¬n vÞ khèi lîng ? VËy khèi lîng cã ®¬n vÞ lµ g×? - §¬n vÞ ®o khèi lîng lµ ki l« gam (kg) ? Ki l« gam lµ g×? - Ngoµi ra khèi lîng cßn cã c¸c ®¬n vÞ kh¸c: - Ki l« gam lµ khèi lîng cña 1 qu¶ c©n + Gam (g) 1g = 1/1000 kg mÉu ®Æt ë viÖn ®o lêng quèc tÕ t¹i ph¸p. + mi li gam: 1 mg = 1/1000g + HÐc to gam( l¹ng) 1 l¹ng = 100g + TÊn 1t = 1000kg + t¹: 1 t¹ = 100kg ? Dông cô ®Ó ®o khèi lîng lµ g×? c¸ch ®o nh thÕ nµo? Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu c¸ch ®o khèi lîng (22p) GV yªu cÇu HS ®äc th«ng tin SGK cho II/ §o khèi lîng biÕt dông cô ®Ó ®o khèi lîng lµ g×? - Dông cô ®o khèi lîng lµ c©n ? Trong thùc tÕ th× em ®· biÕt ®îc nh÷ng - Cã nhiÒu lo¹i c©n: C©n ®Üa, c©n ®ång hå, c©n lo¹i c©n nµo? t¹, c©n y tÕ, c©n R« bÐc van.. HS: C©n ®Üa, c©n ®ång hå, c©n t¹, c©n y tÕ.. ? Trong phßng thÝ nghiÖm th× ngêi ta ®o khèi lîng b»ng lo¹i c©n nµo? 1) T×m hiÓu c©n R« bÐc van ? GV yªu cÇu HS chØ râ c¸c bé phËn - CÊu t¹o: §ßn c©n, kim c©n, ®Üa c©n, hép qu¶ trªn chiÕc c©n thËt. c©n. ? H·y nªu giíi h¹n ®o vµ ®é chia nhá nhÊt cña chiÕc c©n trong líp? ? Muèn dïng c©n r« bÐc van ®Ó c©n mét vËt th× ta lµm nh thÕ nµo? ? §äc vµ tr¶ lêi c©u C9 nªu lªn c¸c bíc dïng c©n r« bÐc van ? GV yªu c©u 2 häc sinh ®äc l¹i c¸ch sö dông c©n R« bÐc van. ?Gv: YªuTô cÇuHữu métHạnh vµi häc sinh thùc hiÖn c©n mät vËt b»ng c©n R« bÐc van ®Ó híng dÉn c¸ch c©n cho c¶ líp theo dâi. ? Tríc mét chiÕc cÇu cã métbiÓn b¸o 1) C¸ch dïng c©n R« bÐc van ®Ó c©n mét vËt. (1) - ®iÒu chØnh sè 0 (2) – VËt ®em c©n (3) – qu¶ c©n (4) - th¨ng b»ng (5) - ®óng gi÷a (6) – qu¶ c©n (7) – vËt ®em c©n 8 Trường THCS Lai Hòa Gi¸o ¸n VËt Lý 6 ---------Tuần: 5 Tiết: 5 Bµi 6: Lùc- hai lùc c©n b»ng Ngày soạn: Ngày giảng: I. Môc tiªu: * KiÕn thøc: - Nªu ®îc c¸c vÝ dô vÒ t¸c dông ®Èy, kÐo cña lùc.  - Nªu ®îc vÝ dô vÒ vËt ®øng yªn díi t¸c dông cña hai lùc c©n b»ng vµ chØ ra ®îc ph¬ng, chiÒu, dé m¹nh yÕu cña hai lùc ®ã. * Kü n¨ng: II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: *Häc sinh: - Mét chiÕc xe l¨n, 1 lß xo l¸ trßn, 1 lß xo mÒm dµi kho¶ng 10cm, 1 thanh nam ch©m th¼ng, 1 qu¶ gia träng b»ng s¾t cã mãc treo cã gi¸ kÑp ®Ó gi÷ lß xo. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: Gv: Tô Hữu Hạnh 9 Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung bµi häc Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò + §Æt vÊn ®Ò vµo bµi míi ( 5p) ?HS1: Lµm bµi 5.1, 5.2 SBT trang 8 GV vµoLý h×nh Gi¸oNh×n ¸n VËt 6 ë phÇn më bµi h·y Trường THCS Lai Hòa cho biÕt ai t¸c dông lùc kÐo, ai t¸c dônglùc ®Èy lªn c¸i tñ? Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn häc ë nhµ( 2p) VËy lùc lµ g×? khi nµo th× cã hai lùc c©n - Häc thuéc phÇn ghi nhí SGK. b»ng th× chóng ta ®i nghiªn cøu bµi h«m - Lµm bµi tËp 6.1 ®Õn 6.5 SBT nay. - §äc tríc bµi 7. Ho¹t ®éng 2: H×nh thµnh kh¸i niÖm lùc (15p) ? Quan s¸t h6.1, h6.2, h6.3 nªu dông cô I/ Lùc thÝ nghiÖm? 1) ThÝ nghiÖm ? TiÕn hµnh thÝ nghiÖm nh thÕ nµo? HS: C1: h6.1 ®Èy xe l¨n Ðp vµo lß xo h6.1 ®Èy xe l¨n Ðp lß xo - lß xo t¸c dông lªn xe l¨n mét lùc®Èy h6.2 lÊy xe l¨n kÐo lß xo - Xe t¸c dông lªn lß xo mét lùc Ðp h6. 3 l©ý nam ch©m ®a l¹i gÇn qu¶ C2: KÐo xe l¨n ®Ó lß xo gi·n ra nÆng - Lß xo t¸c dông lªn xe l¨n mét lùc kÐo nhËn xÐt hiÖn tîng g¶y ra trong 3 thÝ -Xe l¨n t¸c dông lªn lß xo mét lùc kÐo. nghiÖm C3 : §a mét cùc cña nam ch©m laÞ gÇn qu¶ nÆng: - Nam ch©m hót qu¶ nÆng ? Chän tõ thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo C4 th«ng qua nhËn xÐt trªn ? Qua c¸c nhËn xÐt trªn th× ta rót ra kÕt luËn g×? C4: (1) – lùc ®Èy (2) - - lùc Ðp (3) – lùc kÐo (4) – lùc kÐo (5) – lùc hót 2) KÕt luËn: Khi vËt nµy kÐo hoÆc ®Èy vËt kia ta nãi vËt nµy t¸c dông lùc lªn vËt kia. Ho¹t ®éng 3: NhËn xÐt vÒ ph¬ng chiÒu cña lùc (8 phót) GV yªu cÇu HS ®äc th«ng tin SGK vµ II/ Ph¬ng chiÒu cña lùc. cho biÕt ph¬ng vµ chiÒu cña lùc do lß xo ë h6.2 t¸c dông lªn xe l¨n? HS: Ph¬ng ngang( däc theo lß xo) ChiÒu tõ tr¸i sang ph¶i (Tõ xe l¨n sang c¸i cäc) ? Cho biÕt ph¬ng vµ chiÒu cña lùc do lß xo ë h6.1 t¸c dông lªn xe l¨n? HS: Ph¬ng ngang( song song mÆt bµn) NX: Mçi lùc cã ph¬ng vµ chiÒu x¸c ®Þnh ChiÒu tõ ph¶i sang tr¸i ? T¬ng tù x¸c ®Þnh ph¬ng vµ chiÒu cña lùc do nam ch©m t¸c dông lªn qu¶ nÆng? Ho¹t ®éng 2: Nghiªn cøu hai lùc c©n b»ng( 10p) ? Quan s¸t h6.4 tr¶ lêi c©u C6, C7? III/ Hai lùc c©n b»ng. HS: .. C6: - NÕu ®éi tr¸i m¹nh h¬n ®éi ph¶i d©y ? Yªu cÇu HS ®iÒn vµo C8? chuyÓn ®éng vÒ bªn tr¸i. - NÕu ®éi ph¶i m¹nh h¬n ®éi tr¸i d©y chuyÓn ®éng vÒ bªn ph¶i. - NÕu hai ®éi m¹nh nh nhau th× d©y sÏ ®øng yªn. C7: Hai lùc nµy cã ph¬ng n»m ngang , cã chiÒu tõ tr¸i sang ph¶i vµ tõ ph¶i sang tr¸i. C8: (1) – c©n b»ng (2) - ®øng yªn (3) – chiÒu (4) – ph¬ng (5) – chiÒu ?Gv: KhiTô nµoHữu th× xuÊt hiÖn 2 lùc c©n b»ng? 10 KÕt luËn: Hạnh ? ThÕ nµo lµ hai lùc c©n b»ng? - Khi 2 lùc cïng t¸c dông vµo mét vËt mµ vËt ®ã vÉn ®øng yªn, th× 2 lùc ®ã lµ 2 lùc c©n b»ng. Trường THCS Lai Hòa Gi¸o ¸n VËt Lý 6 ---------Tuần: 6 Tiết: 6 Ngày soạn: Ngày giảng: Bµi 7: Gv: Tô Hữu Hạnh T×m hiÓu kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc 11 Trường THCS Lai Hòa Gi¸o ¸n VËt Lý 6 I. Môc tiªu: * KiÕn thøc: - Nªu ®îc mét sè vÝ dô vÒ lùc t¸c dông lªn mét vËt lµm biÕn ®æi chuyÓn ®éng cña vËt ®ã. - Nªu ®îc mét sè vÝ dô vÒ lùc t¸c dông lªn mét vËt lµm vËt ®ã biÕn d¹ng. * Kü n¨ng: - Gi¶i thÝch mét sè hiÖn tîng ®¬n gi¶n . * Th¸i ®é: Yªu thÝch m«n häc. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh:. * Mçi nhãm: 1 xe l¨n, 1 m¸ng nghªng, 1 lß xo, 1 hßn bi, 1 sîi d©y. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: Gv: Tô Hữu Hạnh 12 Gi¸o ¸n VËt Lý 6 Trường THCS Lai Hòa Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung bµi häc Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra giÊy 13p C©u 1: Trong c¸c thíc sau ®©y thíc nµo thÝch hîp nhÊt ®Ó ®o ®é dµi s©n trêng em? A. Thíc th¼ng cã GH§ 1m vµ §CNN 1mm. B. Thíc cuén cã GH§ 5m vµ §CNN 5mm. C. Thíc d©y cã GH§ 150cm vµ §CNN 1mm. D.Thíc th¼ng cã GH§ 1m vµ §CNN 1cm. C©u 2: Trªn mét can nhùa cã ghi “ 1,5 lÝt”, ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ: A. Can cã thÓ ®ùng ®îc h¬n 1,5 lÝt. B. §CNN cña can lµ 1,5 lÝt C. Giíi h¹n chøa chÊt láng cña can lµ 1,5 lÝt. D. C¶ ba trêng hîp trªn ®Òu ®óng. C©u 3: Khi sö dông b×nh trµn vµ b×nh chøa ®Ó ®o thÓ tÝch vËt r¾n kh«ng thÊm níc th× thÓ tÝch cña vËt r¾n b»ng: A. thÓ tÝch b×nh trµn B. thÓ tÝch b×nh chøa C. ThÓ tÝch phÇn níc trµn ra tõ b×nh trµn sang b×nh chøa. D. ThÓ tÝch níc cßn l¹i trong b×nh trµn. C©u 4: Chän tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng trong c¸c c©u sau: a) Khèi lîng cña mét vËt chØ……………chøa trong vËt b) §é chia nhá nhÊt cña mét thíc lµ ®é dµi ……………………..trªn thíc. c) NÕu chØ cã 2 lùc t¸c dông vµo cïng mét vËt mµ vËt vÉn ®øng yªn th× ®ã lµ…………….Hai lùc nµy lµ 2 lùc …………….cã cïng……………vµ ngîc…… §¸p ¸n + Thang ®iÓm : C©u1: B(2®) C©u2:C(2®) C©u3: C ( 2®) C©u4: a) lîng chÊt (1®) b) hai v¹ch liªn tiÕp ghi (1®) c)Hai lùcc©n b»ng/ m¹nh nh nhau/ ph¬ng/ chiÒu (2®) Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu nh÷ng hiÖn tîng s¶y ra khi cã lùc t¸c dông(10p) ? Yªu cÇu HS ®äc th«ng tin SGK tr¶ lêi C1, C2? HS tù lÊy vÝ dô I/ Nh÷ng hiÖn tîng cÇn chó ý quan s¸t khi cã lùc t¸c dông 1) Nh÷ng sù biÕn ®æi cña chuyÓn ®éng. 2) Nh÷ng sù biÕn d¹ng C2: Ngêi ®ang gi¬ng cung ®· t¸c dông lùc vµo d©ycung nªn lµm cho d©y cung vµ c¸nh cung bÞ biÕn d¹ng. Ho¹t ®éng 3: Nghiªn cøu nh÷ng kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc ( 15p) GV yªu cÇu HS th¶o luËn tr¶ lêi C3, II/ Nh÷ng kÕt qu¶ t¸c dông cña lùc C4, C5, C6? 1) ThÝ nghiÖm ? Dùa vµo c¸c nhËn xÐt trªn chän tõ 2) KÕt luËn: thÝch hîp ®iÒn vµo kÕt luËn? C7: HS: ®äc l¹i kÕt luËn vµi lÇn. (1)- biÕn ®æi chuyÓn ®éng cña (2)- biÕn ®æi chuyÓn ®éng cña (3)- biÕn ®æi chuyÓn ®éng (4) – biÕn d¹ng C8: (1)- biÕn ®æi chuyÓn ®éng cña (2) – biÕn d¹ng Ho¹t ®éng 3: VËn dông(8 p) ? Yªu cÇu HS lµm C9. C10, C11 ho¹t III/ VËn dông: ®éng c¸ nh©n. C9: - §¸ vµo qu¶ bãng Gv: Tô Hữu Hạnh 13 Gi¸o ¸n VËt Lý 6 C10: - Trường THCS Lai Hòa §Èy vµo c¸i bµn. §Ëp vît vµo qu¶ cÇu l«ng. §¸ vµo qu¶ bãng Ngåi trªn tÊm ®Öm lµm ®Öm lón xuèng . - §Ëp vît vµo qu¶ cÇu l«ng. C11 : - §¸ vµo qu¶ bãng. . Ho¹t ®éng 5: Hø¬ng dÉn häc ë nhµ( 2p) - Häc thuéc phÇn ghi nhí SGK. - §äc phÇn cã thÓ em cha biÕt - Lµm bµi tËp 7.1 ®Õn 7.5 SBT Tuần: 7 Tiết: 7 Bµi 8: Gv: Tô Hữu Hạnh ---------- Ngày soạn: Ngày giảng: träng lùc - ®¬n vÞ träng lùc 14 Trường THCS Lai Hòa Gi¸o ¸n VËt Lý 6 I. Môc tiªu: * KiÕn thøc: - Nªu ®îc träng lùc lµ lùc hót cña Tr¸I §Êt t¸c dông lªn vËt vµ ®é lín cña nã ®îc gäi lµ träng lîng. - Nªu ®îc ®¬n vÞ lùc. * Kü n¨ng: - Gi¶ thÝch ®îc mét sè hiÖn tîng ®¬n gi¶n vÒ träng lùc * Th¸i ®é: CÈn thËn khi lµm thÝ nghiªm. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh:. * Mçi nhãm HS: mét gi¸ treo, 1 lß xo, 1 qu¶ nÆng 100g cã mãc treo, mét d©y däi, 1 khay níc, 1 ª ke. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: Gv: Tô Hữu Hạnh 15 Gi¸o ¸n VËt Lý 6 Trường THCS Lai Hòa Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung bµi häc Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò+ ®Æt vÊn ®Ò vµo bµi míi (5p) ?HS1 : Lµm bµi tËp 7.1, 7.2 SBT trang 11, 12. GV ®Æt vÊn ®Ò t¹i sao khi th¶ mét hßn bi hoÆc viªn phÊn l¹i r¬i xuèng phÝa díi? HS: .. §Ó tr¶ lêi chÝnh x¸c c©u hái nµy th× chóng ta ®i nghiªn cøu bµi h«m nay. Ho¹t ®éng 2: Ph¸t hiÖn sù tån t¹i cña trong lùc(15p) ? Quan s¸t h8.1, nªu môc ®Ých, dông I/ Träng lùc lµ g×? cô, c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm? 1) ThÝ nghiÖm. GV yªu cÇu c¸c nhãm lµm thÝ nghiÖm tr¶ lêi C1? HS: Cã lùc t¸c dông vµo qu¶ nÆng, lùc ®ã cã ph¬ng th¼ng ®øng, chiÒu tõ díi lªn. Lùc ®ã c©n b»ng víi träng lîng cña qu¶ nÆng. GV yªu cÇu HS tr¶ lêi C2? HS: Viªn phÊn r¬i xuèng chøng tá ®· cã lùct¸c dông lªn viªn phÊn, lùc ®ã cã ph¬ng th¼ng ®øng vµ cã chiÒu tõ trªn xuèng. ? qua 2 thÝ nghiÖm trªn chän tõ thÝch C3: hîp ®iÒn vµo chç chÊm trong c©u C3? (1)- c©n b¨ng (2) – tr¸i ®Êt (3) – biÕn ®æi (4) - lùc hót (5) – tr¸i ®Êt ?Qua c¸c nhËn xÐt trªn ta rót ra kÕt luËn 2) KÕt luËn: g×? - Tr¸i ®Êt t¸c dông lùc hót lªn mäi vËt lùc nµy gäi lµ träng lùc - Träng lùc t¸c dông lªn mét vËt lµ träng lîng cña vËt ? VËy träng lùc cã ph¬ng chiÒu nh thÕ nµo? Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu ph¬ng vµ chiÒu cña träng lùc ( 15p) GV yªu cÇu HS ®äc th«ng tin SGK vµ II/ Ph¬ng vµ chiÒu cña träng lùc cho biÕt d©y däi dïng ®Ó lµm g×? d©y 1) Ph¬ng vµ chiÒu cña träng lùc däi cã ph¬ng nh thÕ nµo? GV C4: ) (1) – c©n b»ng yªu cÇu HS tr¶ lêi C4? (2) – d©y däi (3) – th¼ng ®øng GV yªu cÇu 1 HS ®äc l¹i C4. (4) – híng tõ trªn xuèng díi ? Tõ nhËn xÐt trªn ta rót ra kÕt luËn g×? 2) KÕt luËn: Träng lùc cã ph¬ng th¼ng ®øng vµ cã chiÒu ? Cã nhËn xÐt g× vÒ ph¬ng cña träng lùc tõ trªn xuèng díi vµ ph¬ng cña d©y däi? Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu vÒ ®¬n vÞ lùc(7 p) ? §äc th«ng tin SGK vµ cho biÕt Lùc cã III/§¬n vÞ lùc ®¬n vÞ lµ g×? - lùc cã ®¬n vÞ lµ Niu t¬n ( kÝ hiÖu lµ N) - Träng lîng cña qu¶ c©n 100g lµ N - Träng lîng cña qu¶ c©n 1 kg lµ 10 N Yªu cÇu HS lµm c©u C6? ( gãc vu«ng) Gv: Tô Hữu Hạnh 16 Gi¸o ¸n VËt Lý 6 Trường THCS Lai Hòa Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn häc ë nhµ( 2p) ----- Häc thuéc phÇn ghi nhí SGK. -- §äc phÇn cã thÓ em cha biÕt. --- Lµm bµi tËp 8.1 ®Õn 8.4 SBT - ¤n l¹i toµn bé kiÕn thøc tõ bµi 1 ®Õn bµi 8, tiÕt sau kiểm tra 1 tiết. Tuần: 8 Tiết: 8 Ngày soạn: Ngày KT: KIỂM TRA 1 TIẾT I. MỤC TIÊU: * Kỹ năng: - Học sinh vận dụng những kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra. - Giúp các em học sinh làm quen với các dạng bài tập trắc nghiệm. - Rèn luyện kỹ năng cẩn thận, so sánh, suy luận. - Biết cách trình bày bài kiểm tra. * Thái độ: Rèn ý thức tự giác trong học tập, chủ động và tự giác làm bài. 1. Phạm vi kiến thức: Từ tiết thứ 1 đến tiết thứ 8 theo PPCT 2. Phương án hình thức đề kiểm tra Kết hợp TNKQ và Tự luận (30% TNKQ, 70% TL). 3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra. a. Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình Tổng số tiết Lí thuyế t 1.Đo độ dài. Đo thể tích 3 2. Khối lượng và lực Tổng Chủ đề Tỉ lệ thực dạy Trọng số 3 LT (Cấp độ 1, 2) 21,0 VD (Cấp độ 3, 4) 9,0 LT (Cấp độ 1, 2) 30,0 4 4 28,0 17,1 7 7 49,0 12,0 40,0 21,0 70,0 VD (Cấp độ 3, 4) 12,9 30,0 b. Tính số câu hỏi và điểm số chủ đề kiểm tra ở các cấp độ Cấp độ Cấp độ 1, 2 (Lý thuyết) Nội dung (chủ đề) 1.Đo độ dài. Đo thể tích 2. Khối lượng và lực Gv: Tô Hữu Hạnh Trọng số 30,0 40,0 Số lượng câu (chuẩn cần kiểm tra) T.số TN TL 3 2 4 17 4 1 Điểm số 1,5 3,5 Trường THCS Lai Hòa Gi¸o ¸n VËt Lý 6 Cấp độ 3, 4 (Vận dụng) 1.Đo độ dài. Đo thể tích 2. Khối lượng và lực 12,9 1 17,1 2 1 1 3 1 2 Tổng 100 9 8(4) 3(6) 10 1.1. NỘI DUNG ĐỀ A. TRẮC NGHIỆM. Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau Câu 1. Giới hạn đo của bình chia độ là A. giá trị lớn nhất ghi trên bình. B. giá trị giữa hai vạch chia trên bình. C. thể tích chất lỏng mà bình đo được. D. giá trị giữa hai vạch chia liên tiếp trên bình. Câu 2. Trong các lực sau đây, lực nào không phải là trọng lực? A. Lực tác dụng lên vật đang rơi. B. Lực tác dụng lên máy bay đang bay. C. Lực tác dụng lên vật nặng được treo vào lò xo. D. Lực lò xo tác dụng lên vật nặng treo vào nó. Câu 3. Trong các số liệu dưới đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hoá? A. Trên nhãn của chai nước khoáng có ghi: 330ml B. Trên vỏ của hộp Vitamin B1 có ghi: 1000 viên nén. C. ở một số của hàng vàng bạc có ghi: vàng 99,99. D. Trên vỏi túi xà phòng bột có ghi: Khối lượng tịnh 1kg Câu 4. Trong thí nghiệm xác định khối lượng riêng của sỏi, người ta dùng cân rô béc van để đo khối lượng của sỏi, khi cân thằng bằng người ta thấy ở một đĩa cân là quả cân 200g còn ở đĩa cân còn lại là sỏi và một quả cân 15g. Vậy khối lượng của sỏi là A. 200g B. 215g C. 185g D. 15g D. kéo vật lên với lực kéo lớn hơn trọng lượng của vật. Câu 5: Lực có đơn vị đo là: A. kg B. m2 C. N D. Lực kế. Câu 6. Một vật có khối lượng 450kg thì trọng lượng của nó là: A. 0,45N B. 4,5N C. 45N D. 4500N Câu 7 . Cuốn SGK vật lý 6 có chiều rộng khoảng 16cm. Khi đo, nên chọn thước thẳng nào sau đây? A. Có GHĐ 0,2 m, ĐCNN 1mm B. Có GHĐ 0,5m, ĐCNN 1cm. C. Có GHĐ 1m, ĐCNN 1dm. D. Cả ba thước trên đều như nhau Câu 8 . Tác dụng của lực là làm…………………………………….của vật hoặc làm vật………………………………….. B. TỰ LUẬN. Viết câu trả lời hoặc lời giải cho các câu sau Câu 7. Một quả nặng có khối lượng 10kg. Tính trọng lượng của quả nặng. 18 Gv: Tô Hữu Hạnh Trường THCS Lai Hòa Gi¸o ¸n VËt Lý 6 Câu 8 . Cho một bình chia độ, một hòn đá cuội (không bỏ lọt bình chia độ) có thể tích nhỏ hơn giới hạn đo của bình chia độ. a. Ngoài bình chia độ đã cho ta cần phải cần ít nhất những dụng cụ gì để có thể xác định được thể tích của hòn đá? b. Hãy trình bày cách xác định thể tích hòn đá với những dụng cụ đã nêu? Câu 9. Một người muốn lấy 0,7kg gạo từ một túi gạo có khối lượng 1kg, người đó dùng cân Rôbécvan(Đĩa cân lớn) , nhưng trong bộ quả cân chỉ có một số quả cân loại 0,2kg. Chỉ với một lần cân, em hãy tìm cách cân ra để lấy ra 0,7kg gạo . 1.2. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM A. TRẮC NGHIỆM: 4 điểm. Chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,5 điểm Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 Đáp án A D D C C D A Câu 8: Biến đổi chuyển động; biến dạng B. TỰ LUẬN: 6 điểm 0,5đ Câu 7. Trọng lượng của quả nặng là: P = 10m = 10.10 = 100N 1 điểm +Thực vậy, khối lượng hai đĩa cân bằng nhau: m 1000  2.200  700 g  0, 7 kg 2 Câu 8. 3 điểm a. Dụng cụ: Ngoài bình chia độ đã cho để đo được thể tích của hòn đá cần thêm bình tràn và nước. b. Cách xác định thể tích của hòn đá Học sinh có thể trình bày được một trong các cách khác nhau để đo thể tích của hòn đá, ví dụ: + Cách 1: Đặt bình chia độ dưới bình tràn sao cho nước tràn được từ bình tràn vào bình chia độ. Thả hòn đá vào bình tràn để nước tràn từ bình tràn sang bình chia độ. Thể tích nước tràn từ bình tràn sang bình chia độ bằng thể tích của hòn đá. + Cách 2: Đổ nước vào đầy bình tràn, đổ nước từ bình tràn sang bình chia độ. Thả hòn đá vào bình tràn, đổ nước từ bình chia độ vào đầy bình tràn. Thể tích nước còn lại trong bình là thể tích của hòn đá. + Cách 3: Bỏ hòn đá vào bình tràn, đổ nước vào đầy bình tràn. Lấy hòn đá ra. Đổ nước từ bình chia độ đang chứa một thể tích nước đã biết vào bình tràn cho đến khi bình tràn đầy nước. Thể tích nước giảm đi trong bình chia độ bằng thể tích hòn đá. * Ghi chú: Học sinh có thể dùng bát, cốc, đĩa,... thay bình tràn mà đưa ra được phương án đo được thể tích của hòn đá cũng cho điểm tối đa. Gv: Tô Hữu Hạnh 19 1 điểm 2điểm 2 điểm 2 điểm Trường THCS Lai Hòa Gi¸o ¸n VËt Lý 6 Câu 9: +Đặt 2 quả cân loại 0,2kg lên một đĩa cân, 0,5 đ + Rồi lấy gạo trong túi đổ lên 2 đĩa cân, sao cho cân thăng bằng. Khi đó 1đ phần gạo ở đĩa không có quả cân có khối lượng đúng bằng 0,7kg ĐỀ 2 A. Phần trắc nghiệm (4điểm). Chọn đáp án đúng rồi ghi vào bài làm. Câu 1 (0,5 điểm): Hai lực cân bằng là hai lực: A. Mạnh như nhau, cùng phương, ngược chiều và cùng đặt vào một vật B. Mạnh như nhau. C. Mạnh như nhau,cùng phương, ngược chiều. D. Cả a,b,c đúng. Câu 2 (0,5 điểm): Cuốn SGK vật lý 6 có chiều rộng khoảng 16cm. Khi đo, nên chọn thước thẳng nào sau đây? A. Có GHĐ 0,2 m, ĐCNN 1mm B. Có GHĐ 0,5m, ĐCNN 1cm. C. Có GHĐ 1m, ĐCNN 1dm. D. Cả ba thước trênđều như nhau Câu 3 (0,5 điểm): Nguyên nhân nào sau đây gây ra sai số khi đo thể tích của chất lỏng? A. Mắt nhìn nghiêng B. Bình chia độ nằm nghiêng C. Mặt thoáng chất lỏng hơi lõm xuống. D. Cả ba nguyên A,B,C Câu 4 (0,5 điểm): Muốn xây một bức tường thật thẳng đứng người thợ xây phải dùng gì? A. Thước êke B. Dây dọi C. Thước thẳng D. Thước dây Câu 5 (0,5 điểm): Đơn vị của lực là gì? A. kilôgam (kg) B. niutơn trên mét khối (N/m 3) C. niutơn (N) D. kilôgam trên mét khối (Kg/m 3) Câu 6 (0,5 điểm): Khi quả bóng đập vào một bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả gì? A. Biến dạng và biến đổi chuyển động của quả bóng. B. Biến dạng quả của bóng C. Biến đổi chuyển động của quả bóng D.Cả ba ý trên Câu 7 (0,5 điểm): Khi sử dụng bình tràn và bình chứa để đo thể tích vật rắn không thấm nước thì thể tích của vật bằng: A. Thể tích bình chứa B. Thể tích bình tràn C. Thể tích phần nước từ bình tràn ra bình chứa. D. Thể tích nước còn lại trong bình Câu 8 (0,5 điểm): Khi cân một lạng đường sử dụng cân nào sẽ cho kết quả chính xác nhất? A. Loại 1kg B. Loại 10 kg C. Loại 60kg D. Loại 100kg B. Phần tự luận (6 điểm). Câu 1 (3 điểm): Trọng lực là gì? Trọng lực có phương và chiều như thế nào? Trọng lực tác dụng lên một vật gọi là gì? Câu 2: (2 điểm) Treo quả cân vào một sợi dây, quả cân được giữ yên. Hỏi có những lực nào tác dụng vào quả cân? Câu 3 (1 điểm): Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Gv: Tô Hữu Hạnh 20
- Xem thêm -