Tài liệu Giáo án luyện từ và câu lớp 5 hk 1_cktkn

  • Số trang: 90 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Tuaàn : 1 Tieát : 1 TÖØ ÑOÀNG NGHÓA I. MUÏC TIEÂU: -Hieåu theá naøo laø töø ñoàng nghóa - töø ñoàng nghóa hoaøn toaøn vaø töø ñoàng nghóa khoâng hoaøn toaøn. -Vaän duïng nhöõng hieåu bieát ñaõ coù ñeå laøm ñuùng caùc baøi taäp thöïc haønh veà töø ñoàng nghóa, ñaët caâu phaân bieät töø ñoàng nghóa -Theå hieän thaùi ñoä leã pheùp khi löïa choïn vaø söû duïng töø ñoàng nghóa ñeå giao tieáp vôùi ngöôøi lôùn. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : - Baûng phuï ghi ví duï 1 vaø ví duï 2, ghi baøi taäp 1 vaø baøi taäp 2. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1’ Haùt 1.OÅn ñònh : 4’ 2. Baøi cuõ: Kieåm tra ÑDHT hoïc sinh. 1’ 3.Baøi môùi : - Hoïc sinh nghe *Giôùi thieäu baøi : 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Nhaän xeùt, ví duï - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp, nhoùm - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc vaø phaân tích - Hoïc sinh laàn löôït ñoïc yeâu caàu baøi ví duï. 1  Giaùo vieân choát laïi nghóa cuûa caùc töø - Xaùc ñònh töø in ñaäm : xaây döïng, kieán thieát, vaøng xuoäm, vaøng hoe,  gioáng nhau. vaøng lòm Nhöõng töø coù nghóa gioáng nhau hoaëc - So saùnh nghóa caùc töø in ñaäm ñoaïn gaàn gioáng nhau goïi laø töø ñoàng a - ñoaïn b. nghóa. - Hoûi: Theá naøo laø töø ñoàng nghóa? - Cuøng chæ moät söï vaät, moät traïng  Giaùo vieân choát laïi (ghi baûng phaàn thaùi, moät tính chaát. - Neâu VD 1) - Hoïc sinh laàn löôït ñoïc - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc caâu 2. - Hoïc sinh thöïc hieän vôû nhaùp - Neâu yù kieán - Lôùp nhaän xeùt - Döï kieán: VD a coù theå thay theá cho nhau vì nghóa caùc töø aáy gioáng nhau hoaøn toaøn . VD b khoâng theå thay theá cho nhau vì nghóa cuûa chuùng khoâng gioáng nhau hoaøn toaøn: + Vaøng xuoäm: chæ maøu vaøng ñaäm cuûa luùa chín + Vaøng hoe: chæ maøu vaøng nhaït, töôi, aùnh leân + vaøng lòm : chæ maøu vaøng cuûa luùa chín, gôïi caûm giaùc raát ngoït  Giaùo vieân choát laïi (ghi baûng phaàn - Neâu ví duï: töø ñoàng nghóa hoaøn toaøn vaø töø ñoàng nghóa khoâng hoaøn 2) toaøn. - Toå chöùc cho caùc nhoùm thi ñua. * Hoaït ñoäng 2: Hình thaønh ghi nhôù - Hoaït ñoäng lôùp - Yeâu caàu HS ñoïc ghi nhôù. - Hoïc sinh laàn löôït ñoïc ghi nhôù * Hoaït ñoäng 3: Phaàn luyeän taäp - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp  Baøi 1: Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc - “nöôùc nhaø- hoaøn caàu -non soângnhöõng töø in ñaäm coù trong ñoaïn vaên ( naêm chaâu” - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân baûng phuï) - 2 - 4 hoïc sinh leân baûng gaïch töø ñoàng nghóa + nöôùc nhaø – non soâng + hoaøn caàu – naêm chaâu _GV choát laïi  Baøi 2: Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc yeâu - 1, 2 hoïc sinh ñoïc - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân vaø söûa caàu baøi 2. baøi - Giaùo vieân choát laïi vaø tuyeân döông - Caùc toå thi ñua neâu keát quaû baøi toå neâu ñuùng nhaát taäp  Baøi 3: Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc yeâu - 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân caàu baøi 3 - Giaùo vieân thu baøi, chaám * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp - Tìm töø ñoàng nghóa vôùi töø: xanh, - Caùc nhoùm thi ñua tìm töø ñoàng 2 1’ traéng, ñoû, ñen - Tuyeân döông khen ngôïi 5.Nhaän xeùt– Daën doø. - Chuaån bò: “Luyeän töø ñoàng nghóa” - Nhaän xeùt tieát hoïc nghóa - Cöû ñaïi dieän leân baûng RUÙT KINH NGHIEÄM .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Tuaàn : 1 Tieát : 2 3 LUYEÄN TAÄP TÖØ ÑOÀNG NGHÓA I.MUÏC TIEÂU : -Tìm ñöôïc nhieàu töø ñoàng nghóa vôùi töø ñaõ cho. -Caûm nhaän söï khaùc nhau giöõa nhöõng töø ñoàng nghóa khoâng hoaøn toaøn, bieát caân nhaéc, löïa choïn töø thích hôïp vôùi ngöõ caûnh cuï theå . II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : -Giaùo vieân: baûng phuï ghi baøi taäp 1, 3. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1’ 1.OÅn ñònh : Haùt 2’ 2. Baøi cuõ: - Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi  Theá naøo laø töø ñoàng nghóa ? kieåm tra  Theá naøo laø töø ñoàng nghóa hoaøn toaøn - khoâng hoaøn toaøn ? Neâu vd  Giaùo vieân nhaän xeùt - cho ñieåm 3.Baøi môùi : 1’ - Hoïc sinh nghe *Giôùi thieäu baøi : 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp - Hoaït ñoäng caù nhaân, nhoùm, lôùp  Baøi 1: - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 1 - Hoïc theo nhoùm baøn - Nhoùm tröôûng phaân coâng caùc baïn tìm - Söû duïng töø ñieån töø ñoàng nghóa chæ maøu xanh - ñoû traéng - ñen - Moãi baïn trong nhoùm ñeàu laøm baøi giao phieáu cho thö kyù toång hôïp. - Laàn löôït caùc nhoùm leân ñính baøi laøm treân baûng (ñuùng vaø nhieàu töø)  Giaùo vieân choát laïi vaø tuyeân - Hoïc sinh nhaän xeùt döông  Baøi 2: - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 2 - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân - Giaùo vieân quan saùt caùch vieát _ VD : +Vöôøn caûi nhaø em môùi leân caâu, ñoaïn vaø höôùng daãn hoïc sinh xanh möôùt ….. nhaän xeùt, söûa sai  Giaùo vieân choát laïi - Chuù yù caùch - Hoïc sinh nhaän xeùt töøng caâu (chöùa töø 4 vieát caâu vaên cuûa hoïc sinh  Baøi 3: 1’ ñoàng nghóa ...) -HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp - HS ñoïc ñoaïn “Caù hoài vöôït thaùc “ - Hoïc treân phieáu luyeän taäp - Hoïc sinh laøm baøi treân phieáu - Hoïc sinh söûa baøi - Hoïc sinh ñoïc laïi caû baøi vaên ñuùng * Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp - Giaùo vieân tuyeân döông vaø löu yù - Caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân baûng vieát hoïc sinh löïa choïn töø ñoàng nghóa 3 caëp töø ñoàng nghóa (nhanh, ñuùng, chöõ duøng cho phuø hôïp ñeïp) vaø neâu caùch duøng. 5.Nhaän xeùt– Daën doø. - Chuaån bò: “Môû roäng voán töø Toå Quoác” - Nhaän xeùt tieát hoïc RUÙT KINH NGHIEÄM .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Tuaàn : 2 Tieát : 1 5 MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: TOÅ QUOÁC I.MUÏC TIEÂU : -Môû roäng, heä thoáng hoùa voán töø veà Toå quoác. -Bieát ñaët caâu coù nhöõng töø ngöõ noùi veà Toå quoác , queâ höông II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : -Buùt daï, moät vaøi tôø giaáy khoå to ñeå HS laøm baøi taäp 2, 3, 4. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG TROØ TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY 1’ 1.OÅn ñònh : - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp töø ñoàng - Neâu khaùi nieäm töø ñoàng nghóa, cho VD. nghóa - Hoïc sinh söûa baøi taäp  Giaùo vieân nhaän xeùt - Caû lôùp theo doõi nhaän xeùt 1’ 3.Baøi môùi : - Hoïc sinh nghe *Giôùi thieäu baøi : 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu baøi - Hoaït ñoäng caù nhaân, nhoùm, lôùp  Baøi 1: Yeâu caàu HS ñoïc baøi 1 - HS ñoïc thaàm baøi “Thö göûi caùc hoïc sinh” vaø “Vieät Nam thaân yeâu” ñeå tìm töø ñoàng nghóa vôùi töø Toå quoác  Giaùo vieân choát laïi, loaïi boû nhöõng -Hoïc sinh gaïch döôùi caùc töø ñoàng nghóa vôùi “Toå quoác” : töø khoâng thích hôïp. + nöôùc nhaø, non soâng + ñaát nöôùc , queâ höông  Baøi 2: Yeâu caàu HS ñoïc baøi 2 - 1, 2 hoïc sinh ñoïc baøi 2 - Hoaït ñoäng nhoùm baøn - Toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn tìm töø ñoàng nghóa vôùi “Toå quoác”. - Töøng nhoùm leân trình baøy  Giaùo vieân choát laïi - Hoïc sinh nhaän xeùt Ñaát nöôùc, nöôùc nhaø, quoác gia, non soâng, giang sôn, queâ höông.  Baøi 3: Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi - 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu - Hoaït ñoäng 6 nhoùm - Trao ñoåi - trình baøy  Giaùo vieân choát laïi - Döï kieán: veä quoác, aùi quoác, quoác ca 6  Baøi 4: Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi _GV giaûi thích : caùc töø queâ meï, queâ höông, queâ cha ñaát toå nôi choân rau caét roán cuøng chæ 1 vuøng ñaát, doøng hoï soáng laâu ñôøi , gaén boù saâu saéc - Giaùo vieân chaám ñieåm * Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá _GV nhaän xeùt , tuyeân döông 1’ - Caû lôùp laøm baøi - Hoïc sinh söûa baøi theo hình thöùc luaân phieân giöõa 2 daõy. - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp - Thi tìm theâm nhöõng thaønh ngöõ, tuïc ngöõ chuû ñeà “Toå quoác” theo 4 nhoùm. - Giaûi nghóa moät trong nhöõng tuïc ngöõ, thaønh ngöõ vöøa tìm. 5.Nhaän xeùt– Daën doø. - Chuaån bò: “Luyeän taäp töø ñoàng nghóa” - Nhaän xeùt tieát hoïc RUÙT KINH NGHIEÄM .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Ngaøy soaïn : Tuaàn : 2 Ngaøy daïy : Tieát : 2 LUYEÄN TAÄP TÖØ ÑOÀNG NGHÓA 7 I.MUÏC TIEÂU : -Bieát vaän duïng nhöõng hieåu bieát ñaõ coù veà töø ñoàng nghóa, laøm ñuùng caùc baøi taäp thöïc haønh tìm töø ñoàng nghóa - phaân loaïi caùc töø ñaõ cho thaønh nhöõng nhoùm töø ñoàng nghóa. -Bieát vieát ñoaïn vaên mieâu taû khoaûng 5 caâu coù söû duïng moät soá töø ñoàng nghóa ñaõ cho II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : -Baûng phuï, giaáy khoå to. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG TROØ TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY 1’ 1.OÅn ñònh : - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Môû roäng voán töø “Toå quoác” - Neâu moät soá töø ngöõ thuoäc chuû ñeà “Toå quoác”.  Giaùo vieân nhaän xeùt vaø cho ñieåm - Hoïc sinh söûa baøi 5 1’ 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : “Luyeän taäp töø - Hoïc sinh nghe ñoàng nghóa” 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi taäp - Hoaït ñoäng caù nhaân, nhoùm, lôùp  Baøi 1: - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi 1 - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 1 - Giaùo vieân phaùt phieáu cho hoïc sinh - Caû lôùp ñoïc thaàm ñoaïn vaên trao ñoåi nhoùm. _HS laøm baøi _Döï kieán : meï, maù, u, baàm, maï ,…  Giaùo vieân choát laïi - Caû lôùp nhaän xeùt  Baøi 2: - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi 2 - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 2 - Hoïc sinh laøm baøi treân phieáu  Giaùo vieân choát laïi - Hoïc sinh söûa baøi baèng caùch tieáp söùc (Hoïc sinh nhaët töø vaø ghi vaøo töøng coät) - laàn löôït 2 hoïc sinh. Bao la Lung linh .................... ................. - Hoïc sinh xaùc ñònh caûnh seõ taû  Baøi 3: - Trình baøy mieäng vaøi caâu mieâu taû 8 * Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá 1’ 5.Nhaän xeùt– Daën doø. - Chuaån bò: “Môû roäng voán töø Nhaân daân” - Nhaän xeùt tieát hoïc - Laøm nhaùp: Vieát ñoaïn vaên ngaén (Khoaûng 5 caâu trong ñoù coù duøng moät soá töø ñaõ neâu ôû baøi taäp 2 ) - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp - Thi ñua töø ñoàng nghóa noùi veà nhöõng phaåm chaát toát ñeïp cuûa ngöôøi Vieät Nam. RUÙT KINH NGHIEÄM .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Ngaøy soaïn : Tuaàn : 3 Ngaøy daïy : Tieát : 1 MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: NHAÂN DAÂN I.MUÏC TIEÂU : 9 -Môû roäng, heä thoáng hoùa voán töø veà Nhaân daân, bieát moät soá thaønh ngöõ ca ngôïi phaåm chaát cuûa nhaân daân Vieät Nam. - Tích cöïc hoùa voán töø (söû duïng töø ñaët caâu). II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : - Baûng phuï - giaáy. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1’ - Haùt 1.OÅn ñònh : 4’ 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp veà töø ñoàng nghóa. - Yeâu caàu hoïc sinh söûa baøi taäp. - Hoïc sinh söûa baøi taäp  Giaùo vieân nhaän xeùt, ñaùnh giaù - Caû lôùp theo doõi nhaän xeùt 1’ 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : “Môû roäng voán töø: Nhaân daân” 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu baøi - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp  Baøi 1: Yeâu caàu HS ñoïc baøi 1 - HS ñoïc baøi 1 (ñoïc caû maãu) - Giuùp hoïc sinh nhaän bieát caùc - Hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm, caùc taàng lôùp nhaân daân qua caùc ngheà nhoùm vieát vaøo phieáu roài daùn leân baûng. nghieäp.  Giaùo vieân choát laïi, tuyeân döông - Hoïc sinh nhaän xeùt caùc nhoùm duøng tranh ñeå baät töø. * Hoaït ñoäng 2: - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp  Baøi 2: Yeâu caàu HS ñoïc baøi 2 - HS ñoïc baøi 2 (ñoïc caû maãu)  Giaùo vieân choát laïi: Ñaây laø - Hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm, caùc nhöõng thaønh ngöõ chæ caùc phaåm nhoùm vieát vaøo phieáu roài daùn leân baûng. chaát toát ñeïp cuûa ngöôøi Vieät Nam - Hoïc sinh nhaän xeùt. ta. * Hoaït ñoäng 3: - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp  Baøi 3: Yeâu caàu HS ñoïc baøi 3 - HS ñoïc baøi 3 (ñoïc caû maãu) - Giaùo vieân theo doõi caùc em laøm - 2 hoïc sinh ñoïc truyeän. vieäc. - 1 hoïc sinh neâu yeâu caàu caâu a, lôùp giaûi thích. - Caùc nhoùm laøm vieäc, moãi baïn neâu moät töø, thö kí ghi vaøo phieáu roài trình 10 1’ baøy caâu b.  Giaùo vieân choát laïi: Ñoàng baøo: - Hoïc sinh söûa baøi. caùi nhau nuoâi thai nhi - cuøng laø - Ñaët caâu mieäng (caâu c) - Hoïc sinh nhaän xeùt con Roàng chaùu Tieân. * Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp - Giaùo vieân giaùo duïc HS duøng töø - Hoïc sinh neâu töø ngöõ thuoäc chuû ñieåm: chính xaùc. Nhaân daân. - Lôùp voã tay neáu ñuùng, laéc ñaàu neáu sai. 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: “Luyeän taäp töø ñoàng nghóa” - Nhaän xeùt tieát hoïc RUÙT KINH NGHIEÄM .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Tuaàn : 3 Tieát : 2 LUYEÄN TAÄP VEÀ TÖØ ÑOÀNG NGHÓA I.MUÏC TIEÂU : -Naém ñöôïc yù nghóa chung cuûa caùc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ ñaõ cho, vaø hoaøn caûnh söû duïng caùc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ ñoù. 11 -Hoïc sinh bieát söû duïng ñuùng choã moät soá nhoùm töø ñoàng nghóa khi vieát caâu, ñoaïn vaên vaø giao tieáp. -Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc löïa choïn caån thaän töø ñoàng nghóa ñeå söû duïng cho phuø hôïp hoaøn caûnh. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : -Thaày: Phieáu photo noäi dung baøi taäp 1 - Troø : Tranh veõ, töø ñieån III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1’ - Haùt 1.OÅn ñònh : 4’ 2.Baøi cuõ: “Môû roäng voán töø: Nhaân daân” - Giaùo vieân cho hoïc sinh söûa baøi - 2 hoïc sinh söûa baøi 3, 4b taäp.  Giaùo vieân nhaän xeùt vaø cho ñieåm 1’ 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : “Tieát hoïc hoâm - Hoïc sinh nghe nay, chuùng ta seõ luyeän taäp veà töø ñoàng nghóa” 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi taäp - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, lôùp  Baøi 1: - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi 1 - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 1 - Caû lôùp ñoïc thaàm - Giaùo vieân phaùt phieáu cho hoïc - Hoïc sinh laøm baøi, trao ñoåi nhoùm sinh trao ñoåi nhoùm. - Laàn löôït caùc nhoùm leân trình baøy - Hoïc sinh söûa baøi  Giaùo vieân choát laïi - Caû lôùp nhaän xeùt - Töø ñoàng nghóa khoâng hoaøn toaøn - 1, 2 hoïc sinh ñoïc laïi baøi vaên (ñaõ ñieàn töø: ñeo, xaùch, khieâng, keïp) * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp  Baøi 2: - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi 2 - 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 2 - Caû lôùp ñoïc thaàm - Giaùo vieân phaùt phieáu cho hoïc - Thaûo luaän nhoùm yù nghóa cuûa caùc sinh trao ñoåi nhoùm. caâu thaønh ngöõ, choïn 1 trong 3 yù ñeå giaûi thích yù nghóa chung cho caùc 12 1’ caâu thaønh ngöõ, tuïc ngöõ. - Laàn löôït caùc nhoùm leân trình baøy  Giaùo vieân choát laïi: caùc caâu tuïc - Hoïc sinh söûa baøi ngöõ, thaønh ngöõ ñeàu coù yù chung: - Caû lôùp nhaän xeùt gaén boù vôùi queâ höông laø tình caûm töï nhieân cuûa moïi ngöôøi Vieät Nam yeâu nöôùc (Sau khi caùc nhoùm trình baøy, giaùo vieân coù theå höôùng daãn hoïc sinh gheùp töøng yù vôùi caùc caâu thaønh ngöõ, tuïc ngöõ xem yù naøo coù theå giaûi thích chung). * Hoaït ñoäng 3: - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp  Baøi 3: - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi 3 - Ñoïc laïi khoå thô trong “Saéc maøu em yeâu”  Giaùo vieân gôïi yù: coù theå choïn töø - Caû lôùp nhaän xeùt ñoàng nghóa vaø choïn nhöõng hình aûnh do caùc em töï suy nghó theâm.  Giaùo vieân choïn baøi hay ñeå tuyeân döông. * Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp - Toå chöùc cho hoïc sinh tìm nhöõng - Hoïc sinh lieät keâ vaøo baûng töø tuïc ngöõ cuøng chæ phaåm chaát toát ñeïp - Daùn leân baûng lôùp cuûa nhaân daân ta. - Ñoïc - giaûi nghóa nhanh - Hoïc sinh töï nhaän xeùt 5. Toång keát - daën doø: - Hoaøn thaønh tieáp baøi 3 - Chuaån bò: “Töø traùi nghóa” - Nhaän xeùt tieát hoïc RUÙT KINH NGHIEÄM .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG 13 .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Tuaàn : 4 Tieát : 1 TÖØ TRAÙI NGHÓA I.MUÏC TIEÂU : -Hoïc sinh hieåu theá naøo laø töø traùi nghóa. -Bieát tìm töø traùi nghóa trong caâu vaø taäp ñaët caâu vôùi caëp töø traùi nghóa. -Giaùo duïc yù thöùc choïn löïa caån thaän töø traùi nghóa khi duøng cho phuø hôïp. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : -Thaày: Baûng phuï - Troø : Töø ñieån III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG TROØ TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY 1’ 1.OÅn ñònh : - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp veà töø ñoàng nghóa. - Yeâu caàu hoïc sinh söûa baøi taäp 4 - Hoïc sinh söûa baøi 4  Giaùo vieân nhaän xeùt, cho ñieåm - Lôùp nhaän xeùt 1’ 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : “Tieát luyeän töø - Hoïc sinh nghe vaø caâu hoâm nay seõ giuùp caùc em tìm hieåu veà moät hieän töôïng ngöôïc laïi vôùi töø ñoàng nghóa ñoù laø töø traùi nghóa” 33’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 10’ * Hoaït ñoäng 1: Nhaän xeùt, höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu nghóa cuûa caùc caëp töø traùi nghóa - Hoaït ñoäng caù nhaân, nhoùm, lôùp  Phaàn 1: - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc phaàn 1, ñoïc caû maãu  Giaùo vieân theo doõi vaø choát: 14 + Chính nghóa: ñuùng vôùi ñaïo lí + Phi nghóa: traùi vôùi ñaïo lí  “Phi nghóa” vaø “chính nghóa” laø hai töø coù nghóa traùi ngöôïc nhau  töø traùi nghóa. 8’ 10’ - Caû lôùp ñoïc thaàm - Hoïc sinh so saùnh nghóa cuûa caùc töø gaïch döôùi trong caâu sau: Ñoaøn keát laø soáng, chia reõ laø cheát - Hoïc sinh laàn löôït neâu nghóa cuûa 2 töø gaïch döôùi - Hoïc sinh giaûi nghóa (neâu mieäng) - Coù theå minh hoïa baèng tranh - Caû lôùp nhaän xeùt  Phaàn 2: - 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu + Löu yù: hoïc sinh coù theå duøng töø - Hoïc sinh neâu (cheát # soáng) (vinh # ñieån ñeå tìm nghóa hai töø: “vinh”, nhuïc) “nhuïc” - Caû lôùp nhaän xeùt  Phaàn 3: - 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu - Hoïc sinh laøm baøi theo nhoùm - Ñaïi dieän nhoùm neâu  Giaùo vieân choát: Töø traùi nghóa ñaët - Döï kieán: 2 yù töông phaûn cuûa caëp caïnh nhau seõ laøm noåi baät nhöõng gì töø traùi nghóa laøm noåi baät quan nieäm soáng raát khí khaùi cuûa con ñoái laäp nhau ngöôøi VN mang laïi tieáng toát cho daân toäc * Hoaït ñoäng 2: Ghi nhôù - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp - Giaùo vieân neâu caâu hoûi ñeå ruùt ra ghi nhôù + Theá naøo laø töø traùi nghóa - Caùc nhoùm thaûo luaän + Taùc duïng cuûa töø traùi nghóa - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy 2 yù taïo neân ghi nhôù * Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp - Hoaït ñoäng caù nhaân, nhoùm, lôùp  Baøi 1: - Hoïc sinh ñoïc ñeà baøi - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân - Hoïc sinh söûa baøi  Giaùo vieân choát laïi cho ñieåm  Baøi 2: - Hoïc sinh ñoïc ñeà baøi - Hoïc sinh laøm baøi theo nhoùm ñoâi - Hoïc sinh söûa baøi  Giaùo vieân choát laïi: Choïn 1 töø duy nhaát duø coù theå coù töø traùi nghóa 15 khaùc vì ñaây laø caùc thaønh ngöõ coù saün  Baøi 3: - 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi - Toå chöùc cho hoïc sinh hoïc theo - Hoïc sinh laøm baøi theo 4 nhoùm nhoùm - Hoïc sinh söûa baøi - Caû lôùp nhaän xeùt  Baøi 4: - 2, 3 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân - Löu yù hoïc sinh caùch vieát caâu - Laàn löôït hoïc sinh söûa baøi tieáp söùc 5’ * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp - Caùc toå thi ñua tìm caëp töø traùi nghóa (ghi baûng töø) - Nhaän xeùt 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Hoaøn thaønh tieáp baøi 4 - Chuaån bò: “Luyeän taäp veà töø traùi nghóa” - Nhaän xeùt tieát hoïc RUÙT KINH NGHIEÄM .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Tuaàn : 4 Tieát : 2 LUYEÄN TAÄP VEÀ TÖØ TRAÙI NGHÓA 16 I.MUÏC TIEÂU : -Cuûng coá nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc veà töø traùi nghóa. -Hoïc sinh bieát vaän duïng nhöõng hieåu bieát ñaõ coù veà töø traùi nghóa ñeå laøm ñuùng caùc baøi taäp thöïc haønh tìm töø traùi nghóa, ñaët caâu vôùi moät soá töø traùi nghóa tìm ñöôïc . -Coù yù thöùc duøng töø traùi nghóa khi noùi, vieát ñeå vieäc dieãn ñaït roõ saéc thaùi hôn. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : -Thaày: Phieáu photo noäi dung baøi taäp 4/48 - Troø : SGK III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1’ 1.OÅn ñònh : - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ : “Töø traùi nghóa” - Giaùo vieân cho hoïc sinh söûa baøi - Hoïc sinh söûa baøi 3 taäp. - Giaùo vieân cho hoïc sinh ñaëc caâu hoûi - hoïc sinh traû lôøi: + Theá naøo laø töø traùi nghóa? - Hoûi vaø traû lôøi + Neâu taùc duïng cuûa töø traùi nghóa - Nhaän xeùt duøng trong caâu?  Giaùo vieân nhaän xeùt vaø cho ñieåm 1’ 3.Baøi môùi : *Giôùi thieäu baøi : “Tieát hoïc hoâm nay, caùc em seõ vaän duïng nhöõng hieåu bieát ñaõ coù veà töø traùi nghóa” 33’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 18’ * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh tìm caùc caëp töø traùi nghóa trong ngöõ caûnh. - Hoaït ñoäng nhoùm, caù nhaân, lôùp - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 1  Baøi 1 : - Caû lôùp ñoïc thaàm - Giaùo vieân phaùt phieáu cho hoïc - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân, caùc em sinh vaø löu yù caâu coù 2 caëp töø traùi gaïch döôùi caùc töø traùi nghóa coù trong nghóa: duøng 1 gaïch vaø 2 gaïch. baøi. - Hoïc sinh söûa baøi  Giaùo vieân choát laïi - Caû lôùp nhaän xeùt - 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi  Baøi 2: - Caû lôùp ñoïc thaàm 17 - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân - Hoïc sinh söûa baøi - Caû lôùp nhaän xeùt  Giaùo vieân choát laïi  Baøi 3: - Giaûi nghóa nhanh caùc thaønh ngöõ, - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 3 tuïc ngöõ. - Caû lôùp ñoïc thaàm - Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm ñoâi - Hoïc sinh söûa baøi daïng tieáp söùc  Giaùo vieân choát laïi - Caû lôùp nhaän xeùt 10’ * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh bieát tìm moät soá töø traùi nghóa theo yeâu caàu vaø ñaët caâu vôùi caùc töø vöøa tìm ñöôïc. - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp - 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 4  Baøi 4 : - Caû lôùp ñoïc thaàm - Giaùo vieân phaùt phieáu cho hoïc - Nhoùm tröôûng phaân coâng caùc baïn sinh trao ñoåi nhoùm. trong nhoùm tìm caëp töø traùi nghóa nhö SGK, roài noäp laïi cho thö kí toång hôïp - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. - Hoïc sinh söûa baøi  Giaùo vieân choát laïi töøng caâu. - Caû lôùp nhaän xeùt (ñuùng, nhieàu caëp töø)  Baøi 5: - Löu yù hình thöùc, noäi dung cuûa - 1, 2 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi 5 caâu caàn ñaët. - Hoïc sinh laøm baøi - Hoïc sinh söûa baøi laàn löôït töøng em ñoïc noái tieáp nhau töøng caâu vöøa ñaët.  Giaùo vieân choát laïi. - Caû lôùp nhaän xeùt 5’ * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp - Giaùo vieân phaùt phieáu goàm 20 töø. - Thaûo luaän vaø xeáp vaøo baûng töø Yeâu caàu xeáp thaønh caùc nhoùm töø - Trình baøy, nhaän xeùt traùi nghóa. 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Hoaøn thaønh tieáp baøi 5 - Chuaån bò: “Môû roäng voán töø: Hoøa bình” - Nhaän xeùt tieát hoïc RUÙT KINH NGHIEÄM 18 .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... *** ÑIEÀU CHÆNH – BOÅ SUNG .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : Tuaàn : 5 Tieát : 1 MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : HOØA BÌNH I.MUÏC TIEÂU : -Môû roäng, heä thoáng hoùa voán töø veà chuû ñieåm: “Caùnh chim hoøa bình”. -Bieát söû duïng caùc töø ñaõ hoïc ñeå ñaët caâu, vieát ñoaïn vaên noùi veà caûnh bình yeân cuûa moät mieàn queâ hoaëc thaønh phoá. -Giaùo duïc loøng yeâu hoøa bình. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC : -Thaày: Veõ caùc tranh noùi veà cuoäc soáng hoøa bình -Troø : Söu taàm baøi haùt veà chuû ñeà hoøa bình III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : 19 TG 1’ HOAÏT ÑOÄNG THAÀY 1.OÅn ñònh : HOAÏT ÑOÄNG TROØ - Haùt 20
- Xem thêm -