Tài liệu Giáo án luyện từ và câu lớp 5 cả năm_cktkn

  • Số trang: 136 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 362 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tuần:……… Ngày dạy:……………………. Tieát 1: GV: Nguy ễn V ăn Minh LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU TÖØ ÑOÀNG NGHÓA I. MUÏC TIEÂU: - Bước đầu hieåu töø ñoàng là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. - Hiểu thế nào là từ đồng nghĩa hoàn toàn, từ đồng nghĩa không hoàn toàn (ND ghi nhớ.) - Tìm được từ theo yêu cầu BT1, BT2, (2 trong số 3 từ); đặt câu được với một cặp từ đồng nghĩa, theo mẫu (BT 3). *HS khá , giỏi đạt câu c với 2, 3 cặp từ tìm được (BT3). - Theå hieän thaùi ñoä leã pheùp khi löïa choïn vaø söû duïng töø ñoàng nghóa ñeå giao tieáp vôùi ngöôøi lôùn. II. CHUAÅN BÒ: - Giaùo vieân: Chuaån bò bìa cöùng ghi ví duï 1 vaø ví duï 2. Phieáu photo phoùng to ghi baøi taäp 1 vaø baøi taäp 2. - Hoïc sinh: Buùt daï - veõ tranh ngaøy khai tröôøng - caùnh ñoàng - baàu trôøi III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Hoïc sinh nghe 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp, nhoùm * Hoaït ñoäng 1: Nhaän xeùt, ví duï - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc vaø phaân tích ví duï.  Giaùo vieân choát laïi nghóa cuûa caùc töø  gioáng nhau. Nhöõng töø coù nghóa gioáng nhau hoaëc gaàn gioáng nhau goïi laø töø ñoàng nghóa.  Giaùo vieân choát laïi (ghi baûng phaàn 1) - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc caâu 2.  Giaùo vieân choát laïi (ghi baûng phaàn 2) - Hoïc sinh laàn löôït ñoïc yeâu caàu baøi 1 - Xaùc ñònh töø in ñaäm : xaây döïng, kieán thieát, vaøng xuoäm, vaøng hoe, vaøng lòm - So saùnh nghóa caùc töø in ñaäm ñoaïn a ñoaïn b. - Cuøng chæ moät söï vaät, moät traïng thaùi, moät tính chaát. - Neâu VD - Hoïc sinh laàn löôït ñoïc - Hoïc sinh thöïc hieän vôû nhaùp - Neâu yù kieán - Lôùp nhaän xeùt - Neâu ví duï: töø ñoàng nghóa hoaøn toaøn vaø töø ñoàng nghóa khoâng hoaøn toaøn. - Toå chöùc cho caùc nhoùm thi ñua. * Hoaït ñoäng 2: Hình thaønh ghi nhôù - Hoaït ñoäng lôùp - Yeâu caàu HS ñoïc ghi nhôù treân baûng. * Hoaït ñoäng 3: Phaàn luyeän taäp - Hoïc sinh laàn löôït ñoïc ghi nhôù - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp Tuần:……… Ngày dạy:……………………. GV: Nguy ễn V ăn Minh  Baøi 1: Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc nhöõng töø in ñaäm - “nöôùc nhaø- hoaøn caàu -non soâng-naêm chaâu” coù trong ñoaïn vaên ( baûng phuï) - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân - 2 - 4 hoïc sinh leân baûng gaïch töø ñoàng nghóa + nöôùc nhaø – non soâng + hoaøn caàu – naêm chaâu _GV choát laïi - 1, 2 hoïc sinh ñoïc  Baøi 2: Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 2. - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân vaø söûa baøi - Giaùo vieân choát laïi vaø tuyeân döông toå neâu - Caùc toå thi ñua neâu keát quaû baøi taäp ñuùng nhaát - 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu  Baøi 3: Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 3 - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân - Giaùo vieân thu baøi, chaám - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Tìm töø ñoàng nghóa vôùi töø: xanh, traéng, ñoû, ñen 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: “Luyeän töø ñoàng nghóa” - Nhaän xeùt tieát hoïc - Caùc nhoùm thi ñua tìm töø ñoàng nghóa - Cöû ñaïi dieän leân baûng Tuần:……… Ngày dạy:……………………. GV: Nguy ễn V ăn Minh Tieát 2 : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU LUYEÄN TAÄP TÖØ ÑOÀNG NGHÓA I. MUÏC TIEÂU: -Tìm được các từ đồng nghĩa chỉ màu sắc (3 trong số 4 màu trên ở BT1) và đặt câu với từ tìm được ở BT1 (BT2). - Hiểu nghĩa các từ trong bài học. - Chọn được từ thích hợp để hoàn chỉnh bài văn (BT3). *HS khá, giỏi đặt câu được với 2, 3 từ tìm được ở BT1. - Coù yù thöùc löïa choïn töø ñoàng nghóa ñeå söû duïng khi giao tieáp phuø hôïp. II. CHUAÅN BÒ: - Giaùo vieân: Phieáu pho to phoùng to ghi baøi taäp 1 , 3 - Buùt daï - Hoïc sinh: Töø ñieån AÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: -Nhận xét 3. Giôùi thieäu baøi môùi:  Giaùo vieân nhaän xeùt - cho ñieåm - Luyeän taäp veà töø ñoàng nghóa 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp  Baøi 1: - Hoïc theo nhoùm baøn - Söû duïng töø ñieån - Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi  Theá naøo laø töø ñoàng nghóa ? kieåm tra  Neâu vd - Hoïc sinh nghe - Hoaït ñoäng caù nhaân, nhoùm, lôùp - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 1 - Moãi baïn trong nhoùm ñeàu laøm baøi - giao phieáu cho thö kyù toång hôïp. - Laàn löôït caùc nhoùm leân ñính baøi laøm treân baûng (ñuùng vaø nhieàu töø)  Giaùo vieân choát laïi vaø tuyeân döông - Hoïc sinh nhaän xeùt - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 2  Baøi 2: - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân - Giaùo vieân quan saùt caùch vieát caâu, ñoaïn vaø _ höôùng daãn hoïc sinh nhaän xeùt, söûa sai  Giaùo vieân choát laïi - Chuù yù caùch vieát caâu vaên - Hoïc sinh nhaän xeùt töøng caâu (chöùa töø ñoàng nghóa ...) cuûa hoïc sinh - HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp  Baøi 3: - HS ñoïc ñoaïn “Caù hoài vöôït thaùc “ - Hoïc treân phieáu luyeän taäp - Hoïc sinh laøm baøi treân phieáu Tuần:……… * Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá Ngày dạy:……………………. GV: Nguy ễn V ăn Minh - Hoïc sinh söûa baøi - Hoïc sinh ñoïc laïi caû baøi vaên ñuùng - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp - Giaùo vieân tuyeân döông vaø löu yù hoïc sinh löïa - Caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân baûng vieát 3 choïn töø ñoàng nghóa duøng cho phuø hôïp caëp töø ñoàng nghóa (nhanh, ñuùng, chöõ ñeïp) vaø neâu caùch duøng. 5. Toång keát - daën doø - Chuaån bò: “Môû roäng voán töø Toå Quoác” - Nhaän xeùt tieát hoïc Tuần:……… Ngày dạy:……………………. GV: Nguy ễn V ăn Minh Tieát 3 : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: TOÅ QUOÁC I. Muïc tieâu: - Tìm được một số từ đồng nghĩa với từ Tổ Quốc trong bài TĐ hoặc CT đã học (BT1); tìm them được một số từ đồng nghĩa với từ Tổ Quốc (BT2); tìm được một số từ chứa tiếng quốc (BT3). - Đặt câu được với một trong những từ ngữ nói về tổ quốc, quê hương (BT4). *HS khá, giỏi có vốn từ phong phú, biết đặc câu với các từ ngữ nêu ở BT4. -Giaùo duïc loøng yeâu queâ höông, ñaát nöôùc vaø loøng töï haøo daân toäc. II. Chuaån bò: - Thaày: Baûng töø - giaáy - töø ñieån ñoàng nghóa Tieáng Vieät - Troø : Giaáy A3 - buùt daï III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: - Neâu khaùi nieäm töø ñoàng nghóa, cho VD. 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp töø ñoàng nghóa - Hoïc sinh söûa baøi taäp  Giaùo vieân nhaän xeùt - Caû lôùp theo doõi nhaän xeùt - Hoïc sinh nghe 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Hoaït ñoäng caù nhaân, nhoùm, lôùp 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu baøi - HS ñoïc thaàm baøi - Hoïc sinh gaïch döôùi caùc töø ñoàng  Baøi 1: Yeâu caàu HS ñoïc baøi 1 nghóa vôùi “Toå quoác” :  Giaùo vieân choát laïi, loaïi boû nhöõng töø khoâng thích hôïp. - 1, 2 hoïc sinh ñoïc baøi 2 - Toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm  Baøi 2: Yeâu caàu HS ñoïc baøi 2 - Hoaït ñoäng nhoùm baøn - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn tìm töø ñoàng nghóa vôùi “Toå quoác”.  Giaùo vieân choát laïi - Töøng nhoùm leân trình baøy - Hoïc sinh nhaän xeùt  Baøi 3: Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi - Hoaït ñoäng 6 nhoùm - 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu  Giaùo vieân choát laïi - Trao ñoåi - trình baøy - Döï kieán: veä quoác , aùi quoác , quoác ca  Baøi 4: Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi _GV giaûi thích : caùc töø queâ meï, queâ höông, queâ cha - Caû lôùp laøm baøi ñaát toå nôi choân rau caét roán cuøng chæ 1 vuøng ñaát, doøng hoï soáng laâu ñôøi , gaén boù saâu saéc - Giaùo vieân chaám ñieåm - Hoïc sinh söûa baøi theo hình thöùc luaân Tuần:……… Ngày dạy:……………………. * Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá _GV nhaän xeùt , tuyeân döông 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: “Luyeän taäp töø ñoàng nghóa” - Nhaän xeùt tieát hoïc GV: Nguy ễn V ăn Minh phieân giöõa 2 daõy. - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp - Thi tìm theâm nhöõng thaønh ngöõ, tuïc ngöõ chuû ñeà “Toå quoác” theo 4 nhoùm. Tuần:……… Ngày dạy:……………………. GV: Nguy ễn V ăn Minh Tieát 4 : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU LUYEÄN TAÄP TÖØ ÑOÀNG NGHÓA I. Muïc tieâu: -Tìm được các từ đồng nghĩa trong đoạn văn (BT1); xếp được các nhóm từ đồng nghĩa (BT2). - Viết được đoạn văn tả cảnh khoảng 5 câu có sử dung một số từ đồng nghĩa (BT3). -Coù yù thöùc söû duïng töø ñoàng nghóa cho phuø hôïp. II. Chuaån bò: - Töø ñieån - Vôû baøi taäp, SGK III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Môû roäng voán töø “Toå quoác” - Neâu moät soá töø ngöõ thuoäc chuû ñeà “Toå quoác”.  Giaùo vieân nhaän xeùt vaø cho ñieåm - Hoïc sinh söûa baøi 5 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Hoïc sinh nghe 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: - Hoaït ñoäng caù nhaân, nhoùm, lôùp * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi taäp  Baøi 1: - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi 1 - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 1 - Giaùo vieân phaùt phieáu cho hoïc sinh trao ñoåi nhoùm. _HS laøm baøi  Giaùo vieân choát laïi  Baøi 2: - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi 2  Giaùo vieân choát laïi  Baøi 3: - Hoïc sinh xaùc ñònh caûnh seõ taû - Caû lôùp nhaän xeùt - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 2 - Hoïc sinh laøm baøi treân phieáu - Hoïc sinh söûa baøi baèng caùch tieáp söùc laàn löôït 2 hoïc sinh. Bao la Lung linh …………………….. ……………………… - Trình baøy mieäng vaøi caâu mieâu taû Tuần:……… Ngày dạy:……………………. -Nhận xét * Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá GV: Nguy ễn V ăn Minh - Laøm nhaùp: Vieát ñoaïn vaên ngaén - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp - Thi ñua töø ñoàng nghóa noùi veà nhöõng phaåm chaát toát ñeïp cuûa ngöôøi Vieät Nam. - Chuaån bò: “Môû roäng voán töø Nhaân daân” 5. Toång keát - daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc Tieát 5 : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: NHAÂN DAÂN I. Muïc tieâu: - Xếp được từ ngữ cho trước về chủ điểm Nhân dân vào nhóm thích hợp (BT1) - Nắm được một số thành ngữ nói về phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam (BT2) - Hiểu nghĩa từ đồng bào, tìm được một số từ bắt đầu bằng tiếng đồng, đặt được câu với một từ có tiếng đồng vừa tìm được (BT3). * HS khá giỏi thuộc được thành ngữ, tục ngữ ở BT2; đặc câu với các từ tìm được (BT3c). -Giaùo duïc yù thöùc söû duïng chính xaùc, hôïp lí töø ngöõ thuoäc chuû ñieåm. II. Chuaån bò: - Baûng töø - giaáy - töø ñieån ñoàng nghóa Tieáng Vieät. Tranh veõ noùi veà caùc taàng lôùp nhaân daân, veà caùc phaåm chaát cuûa nhaân daân Vieät Nam. - Giaáy A3 - buùt daï III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp veà töø ñoàng nghóa. - Yeâu caàu hoïc sinh söûa baøi taäp. - Hoïc sinh söûa baøi taäp  Giaùo vieân nhaän xeùt, ñaùnh giaù - Caû lôùp theo doõi nhaän xeùt 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu baøi  Baøi 1: Yeâu caàu HS ñoïc baøi 1 - Giuùp hoïc sinh nhaän bieát caùc taàng lôùp nhaân daân qua caùc ngheà nghieäp.  Giaùo vieân choát laïi, tuyeân döông caùc nhoùm duøng tranh ñeå baät töø. * Hoaït ñoäng 2: - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp - HS ñoïc baøi 1 (ñoïc caû maãu) - Hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm, - Hoïc sinh nhaän xeùt - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp - HS ñoïc baøi 2 (ñoïc caû maãu)  Baøi 2: Yeâu caàu HS ñoïc baøi 2  Giaùo vieân choát laïi: Ñaây laø nhöõng thaønh ngöõ chæ caùc - Hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm, - Hoïc sinh nhaän xeùt. phaåm chaát toát ñeïp cuûa ngöôøi Vieät Nam ta. Tuần:……… Ngày dạy:……………………. * Hoaït ñoäng 3: GV: Nguy ễn V ăn Minh - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp - HS ñoïc baøi 3 (ñoïc caû maãu) - 2 hoïc sinh ñoïc truyeän. - 1 hoïc sinh neâu yeâu caàu caâu a, lôùp giaûi thích. - Caùc nhoùm laøm vieäc, moãi baïn neâu moät töø, thö kí ghi vaøo phieáu roài trình baøy caâu b.  Giaùo vieân choát laïi: Ñoàng baøo: caùi nhau nuoâi thai nhi - - Hoïc sinh söûa baøi. - Ñaët caâu mieäng (caâu c) cuøng laø con Roàng chaùu Tieân. - Hoïc sinh nhaän xeùt - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp * Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá  Baøi 3: Yeâu caàu HS ñoïc baøi 3 - Giaùo vieân theo doõi caùc em laøm vieäc. - Giaùo vieân giaùo duïc HS duøng töø chính xaùc. 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: “Luyeän taäp töø ñoàng nghóa” - Nhaän xeùt tieát hoïc - Hoïc sinh neâu töø ngöõ thuoäc chuû ñieåm: Nhaân daân. - Lôùp voã tay neáu ñuùng, laéc ñaàu neáu sai. Tuần:……… Ngày dạy:……………………. Tieát 6 : GV: Nguy ễn V ăn Minh LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU LUYEÄN TAÄP VEÀ TÖØ ÑOÀNG NGHÓA I. Muïc tieâu: -Biết sử dụng từ đồng nghĩa một cách thích hợp (BT1) - Hiểu ý nghĩa chung của một số tục ngữ (BT2). - Dựa theo ý một khổ thơ trong bài Sắc màu em yêu, viết được đoạn văn miêu tả sự vật có sử dụng 1, 2 từ đồng nghĩa (BT3). * HS khá, giỏi biết dùng nhiều từ đồng nghĩa trong đoạn văn viết theo BT3. -Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc löïa choïn caån thaän töø ñoàng nghóa ñeå söû duïng cho phuø hôïp hoaøn caûnh. II. Chuaån bò: - Thaày: Phieáu photo noäi dung baøi taäp 1 - Troø : Tranh veõ, töø ñieån III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Giaùo vieân cho hoïc sinh söûa baøi taäp. - 2 hoïc sinh söûa baøi 3, 4b  Giaùo vieân nhaän xeùt vaø cho ñieåm 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Hoïc sinh nghe 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, lôùp * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi taäp  Baøi 1: - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi 1 - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 1 - Caû lôùp ñoïc thaàm - Giaùo vieân phaùt phieáu cho hoïc sinh trao ñoåi - Hoïc sinh laøm baøi, trao ñoåi nhoùm nhoùm. - Laàn löôït caùc nhoùm leân trình baøy - Hoïc sinh söûa baøi  Giaùo vieân choát laïi - Caû lôùp nhaän xeùt - Töø ñoàng nghóa khoâng hoaøn toaøn - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi Tuần:……… Ngày dạy:……………………. GV: Nguy ễn V ăn Minh  Baøi 2: - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi 2 - 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 2 - Caû lôùp ñoïc thaàm - Giaùo vieân phaùt phieáu cho hoïc sinh trao ñoåi - Thaûo luaän nhoùm yù nghóa cuûa caùc caâu nhoùm. thaønh ngöõ, choïn 1 trong 3 yù ñeå giaûi thích yù nghóa chung cho caùc caâu thaønh ngöõ, tuïc ngöõ. - Laàn löôït caùc nhoùm leân trình baøy  Giaùo vieân choát laïi: - Hoïc sinh söûa baøi - Caû lôùp nhaän xeùt - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp * Hoaït ñoäng 3:  Baøi 3: - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi 3 - Ñoïc laïi khoå thô trong “Saéc maøu em yeâu”  Giaùo vieân gôïi yù: coù theå choïn töø ñoàng nghóa - Caû lôùp nhaän xeùt vaø choïn nhöõng hình aûnh do caùc em töï suy nghó theâm.  Giaùo vieân choïn baøi hay ñeå tuyeân döông. - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp * Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá - Toå chöùc cho hoïc sinh tìm nhöõng tuïc ngöõ cuøng - Hoïc sinh lieät keâ vaøo baûng töø chæ phaåm chaát toát ñeïp cuûa nhaân daân ta. - Daùn leân baûng lôùp - Ñoïc - giaûi nghóa nhanh - Hoïc sinh töï nhaän xeùt 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: “Töø traùi nghóa” - Hoaøn thaønh tieáp baøi 3 - Nhaän xeùt tieát hoïc Tuần:……… Tieát 7: Ngày dạy:……………………. GV: Nguy ễn V ăn Minh LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU TÖØ TRAÙI NGHÓA I. Muïc tieâu: -Bước đầu hieåu theá naøo laø töø traùi nghóa, tác dụng của những từ trái nghĩa khi đặt cạnh nhau (ND ghi nhớ). - Nhận biết được cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ (BT1), biết tìm tử trái nghĩa với từ cho trước BT2, BT3.) * HS khá, giỏi đặt được 2 câu để phân biệt cặp từ trái nghĩa tìm được ở BT3. -Giaùo duïc yù thöùc choïn löïa caån thaän töø traùi nghóa khi duøng cho phuø hôïp. II. Chuaån bò: - Thaày: Baûng phuï - Troø : Töø ñieån III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp veà töø ñoàng nghóa. - Yeâu caàu hoïc sinh söûa baøi taäp 4 - Hoïc sinh söûa baøi 4  Giaùo vieân nhaän xeùt, cho ñieåm - Lôùp nhaän xeùt 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Hoïc sinh nghe 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Nhaän xeùt, höôùng daãn hoïc sinh tìm - Hoaït ñoäng caù nhaân, nhoùm, lôùp hieåu nghóa cuûa caùc caëp töø traùi nghóa  Phaàn 1:  Giaùo vieân theo doõi vaø choát: + Chính nghóa: ñuùng vôùi ñaïo lí + Phi nghóa: traùi vôùi ñaïo lí  “Phi nghóa” vaø “chính nghóa” laø hai töø coù nghóa traùi ngöôïc nhau  töø traùi nghóa. - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc phaàn 1, ñoïc caû maãu - Caû lôùp ñoïc thaàm - Hoïc sinh so saùnh nghóa cuûa caùc töø gaïch döôùi trong caâu sau: Ñoaøn keát laø soáng, chia reõ laø cheát - Hoïc sinh laàn löôït neâu nghóa cuûa 2 töø Tuần:……… Ngày dạy:……………………. GV: Nguy ễn V ăn Minh gaïch döôùi - Hoïc sinh giaûi nghóa (neâu mieäng) - Coù theå minh hoïa baèng tranh - Caû lôùp nhaän xeùt - 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu  Phaàn 2: + Löu yù: hoïc sinh coù theå duøng töø ñieån ñeå tìm nghóa - Hoïc sinh neâu (cheát # soáng) (vinh # nhuïc) - Caû lôùp nhaän xeùt hai töø: “vinh”, “nhuïc” - 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu  Phaàn 3: - Hoïc sinh laøm baøi theo nhoùm - Ñaïi dieän nhoùm neâu  Giaùo vieân choát: Töø traùi nghóa ñaët caïnh nhau seõ - Döï kieán: 2 yù töông phaûn cuûa caëp töø traùi nghóa laøm noåi baät quan nieäm soáng raát khí laøm noåi baät nhöõng gì ñoái laäp nhau khaùi cuûa con ngöôøi VN mang laïi tieáng toát cho daân toäc - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp * Hoaït ñoäng 2: Ghi nhôù - Giaùo vieân neâu caâu hoûi ñeå ruùt ra ghi nhôù + Theá naøo laø töø traùi nghóa + Taùc duïng cuûa töø traùi nghóa * Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp  Baøi 1:  Giaùo vieân choát laïi cho ñieåm  Baøi 2: - Caùc nhoùm thaûo luaän - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy 2 yù taïo neân ghi nhôù - Hoaït ñoäng caù nhaân, nhoùm, lôùp - Hoïc sinh ñoïc ñeà baøi - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân - Hoïc sinh söûa baøi - Hoïc sinh ñoïc ñeà baøi - Hoïc sinh laøm baøi theo nhoùm ñoâi - Hoïc sinh söûa baøi  Giaùo vieân choát laïi: Choïn 1 töø duy nhaát duø coù theå coù töø traùi nghóa khaùc vì ñaây laø caùc thaønh ngöõ coù saün - 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi  Baøi 3: - Toå chöùc cho hoïc sinh hoïc theo nhoùm - Hoïc sinh laøm baøi theo 4 nhoùm - Hoïc sinh söûa baøi - Caû lôùp nhaän xeùt - 2, 3 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi  Baøi 4: - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân - Löu yù hoïc sinh caùch vieát caâu - Laàn löôït hoïc sinh söûa baøi tieáp söùc - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Caùc toå thi ñua tìm caëp töø - Nhaän xeùt Tuần:……… Ngày dạy:……………………. GV: Nguy ễn V ăn Minh 5. Toång keát - daën doø: - Hoaøn thaønh tieáp baøi 4 - Chuaån bò: “Luyeän taäp veà töø traùi nghóa” - Nhaän xeùt tieát hoïc Tieát 8 : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU LUYEÄN TAÄP VEÀ TÖØ TRAÙI NGHÓA I. Muïc tieâu: - Tìm được từ trái nghĩa theo yêu cầu của BT1, BT2 (3 trong số 4 câu), BT3. - Biết tìm những từ trái nghĩa để miêu tả theo yêu cầu của BT 4 (chọn 2 hoặc 3 trong số 4 ý : a, b, c, d); - Đặc được câu để phân biệt 1 cặp từ trái nghĩa tìm được ở BT4 (BT5). *HS khá, giỏi thộc được 4 thành ngữ, tục ngữ ở BT1, làm được toàn bộ BT4. -Coù yù thöùc duøng töø traùi nghóa khi noùi, vieát ñeå vieäc dieãn ñaït roõ saéc thaùi hôn. II. Chuaån bò: - Thaày: Phieáu photo noäi dung baøi taäp 4/48 - Troø : SGK III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Giaùo vieân cho hoïc sinh söûa baøi taäp. - Hoïc sinh söûa baøi 3 + Theá naøo laø töø traùi nghóa? + Neâu taùc duïng cuûa töø traùi nghóa duøng trong caâu?  Giaùo vieân nhaän xeùt vaø cho ñieåm 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Hoûi vaø traû lôøi - Nhaän xeùt 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh tìm caùc caëp töø - Hoaït ñoäng nhoùm, caù nhaân, lôùp traùi nghóa trong ngöõ caûnh.  Baøi 1: - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 1 Tuần:……… Ngày dạy:……………………. GV: Nguy ễn V ăn Minh - Caû lôùp ñoïc thaàm - Giaùo vieân phaùt phieáu cho hoïc sinh vaø löu yù caâu coù - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân, caùc em gaïch 2 caëp töø traùi nghóa: duøng 1 gaïch vaø 2 gaïch. döôùi caùc töø traùi nghóa coù trong baøi. - Hoïc sinh söûa baøi  Giaùo vieân choát laïi - Caû lôùp nhaän xeùt  Baøi 2: - 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi - Caû lôùp ñoïc thaàm - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân - Hoïc sinh söûa baøi  Giaùo vieân choát laïi - Caû lôùp nhaän xeùt  Baøi 3: - Giaûi nghóa nhanh caùc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ. - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 3 - Caû lôùp ñoïc thaàm - Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm ñoâi - Hoïc sinh söûa baøi daïng tieáp söùc  Giaùo vieân choát laïi - Caû lôùp nhaän xeùt * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh bieát tìm moät soá - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp töø traùi nghóa theo yeâu caàu vaø ñaët caâu vôùi caùc töø vöøa tìm ñöôïc.  Baøi 4: - 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 4 - Caû lôùp ñoïc thaàm - Giaùo vieân phaùt phieáu cho hoïc sinh trao ñoåi nhoùm.  Giaùo vieân choát laïi töøng caâu.  Baøi 5: - Löu yù hình thöùc, noäi dung cuûa caâu caàn ñaët.  Giaùo vieân choát laïi. * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Hoïc sinh söûa baøi - Caû lôùp nhaän xeùt - 1, 2 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi 5 - Hoïc sinh laøm baøi - Hoïc sinh söûa baøi laàn löôït töøng em ñoïc noái tieáp nhau töøng caâu vöøa ñaët. - Caû lôùp nhaän xeùt - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp - Giaùo vieân phaùt phieáu goàm 20 töø. Yeâu caàu xeáp - Thaûo luaän vaø xeáp vaøo baûng töø thaønh caùc nhoùm töø traùi nghóa. - Trình baøy, nhaän xeùt 5. Toång keát - daën doø: - Hoaøn thaønh tieáp baøi 5 - Chuaån bò: “Môû roäng voán töø: Hoøa bình” - Nhaän xeùt tieát hoïc Tuần:……… Ngày dạy:……………………. GV: Nguy ễn V ăn Minh Tieát 9 : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : HOØA BÌNH I. Muïc tieâu: -Hiểu nghĩa của từ Hòa Bình (BT1); tìm được từ đồng nghĩa với từ Hòa Bình (BT2). - Viết được đoạn văn miêu tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố (BT3). -Giaùo duïc loøng yeâu hoøa bình. II. Chuaån bò: - Thaày: Veõ caùc tranh noùi veà cuoäc soáng hoøa bình - Troø : Söu taàm baøi haùt veà chuû ñeà hoøa bình III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: - Yeâu caàu hoïc sinh söûa baøi taäp - Hoïc sinh laàn löôït ñoïc phaàn ñaët caâu  Giaùo vieân nhaän xeùt, ñaùnh giaù - Lôùp nhaän xeùt 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: -GV giới thiệu bài, ghi bảng. * Hoaït ñoäng 1: Môû roäng, heä thoáng hoùa voán töø veà - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp Chuû ñieåm: “ Caùnh chim hoøa bình”  Baøi 1: - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi 1 - Hoïc sinh ñoïc baøi 1 - Caû lôùp ñoïc thaàm - Suy nghó, xaùc ñònh yù traû lôøi ñuùng Tuần:……… Ngày dạy:……………………. GV: Nguy ễn V ăn Minh  Giaùo vieân choát laïi choïn yù b  Phaân tích - Yeâu caàu hoïc sinh neâu nghóa töø: “bình thaûn, yeân aû, - Hoïc sinh tra töø ñieån - Traû lôøi hieàn hoøa” - Hoïc sinh phaân bieät nghóa: “bình thaûn, yeân aû, hieàn hoøa” vôùi yù b - 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 2  Baøi 2: - Giaùo vieân ghi baûng thaønh 2 coät ñoàng nghóa vôùi - Hoïc sinh laøm baøi hoøa bình vaø khoâng ñoàng nghóa. - Hoïc sinh söûa baøi - Laàn löôït hoïc sinh ñoïc baøi laøm cuûa mình * Hoaït ñoäng 2: Söû duïng caùc töø ñaõ hoïc ñeå ñaët caâu, - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp vieát ñoaïn vaên noùi veà caûnh bình yeân cuûa moät mieàn queâ hoaëc thaønh phoá  Baøi 3:  Giaùo vieân choát laïi * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: “Töø ñoàng aâm” - Nhaän xeùt tieát hoïc - 2 hoïc sinh ñoïc yeâu cuaà baøi 4 - Hoïc sinh laøm baøi - Hoïc sinh khaù gioûi ñoïc ñoaïn vaên - Caû lôùp nhaän xeùt - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp - Hoïc sinh thi tìm theâm töø ngöõ thuoäc Chuû ñieåm. - Caùc toå thi ñua giôùi thieäu nhöõng böùc tranh ñaõ veõ vaø baøi haùt ñaõ söu taàm Tuần:……… Tieát 10 : Ngày dạy:……………………. GV: Nguy ễn V ăn Minh LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU TÖØ ÑOÀNG AÂM I. Muïc tieâu: -Hoïc sinh hieåu theá naøo laø töø ñoàng aâm (ND ghi nhớ). - Bieát phaân bieät nghóa cuûa caùc töø ñoàng aâm (BT1, mục III); đặt được câu để phân biệt từ đồng âm (2 trong số 3 từ ở BT2). - Bước đầu hiểu tác dụng của từ đồng âm qua mẫu chuyện vui và câu đố. * HS khá, giỏi: làm đầy đủ BT3; nêu được tác dụng của từ đồng âm qua BT3, BT4. II. Chuaån bò: - Caùc maãu chuyeän vui söû duïng töø ñoâng aâm. - Veõ tranh noùi veà caùc söï vaät, hieän töôïng noùi veà caùc töø ñoàng aâm. III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 2. Baøi cuõ: - Haùt 1. Khôûi ñoäng: - Hoïc sinh ñoïc ñoaïn vaên  Giaùo vieân nhaän xeùt vaø - cho ñieåm - Hoïc sinh nhaän xeùt 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Theá naøo laø töø ñoàng aâm? - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp - Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân, choïn doøng Tuần:……… Ngày dạy:……………………. GV: Nguy ễn V ăn Minh neâu ñuùng nghóa cuûa moãi töø caâu _GV choát laïi : Hai töø caâu ôû hai caâu vaên treân phaùt aâm hoøan toøan gioáng nhau(ñoàng aâm) song nghóa raát khaùc nhau. Nhöõng töø nhö theá goïi laø nhöõng töø ñoàng aâm - Phaàn ghi nhôù - Hoïc sinh laàn löôït neâu - Caû lôùp ñoïc thaàm noäi dung ghi nhôù * Hoaït ñoäng 2: Nhaän dieän töø ñoàng aâm trong - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp lôøi aên tieáng noùi haèng ngaøy - Nhaän bieát töø ñoàng aâm - 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 1 - Hoïc sinh laøm baøi - Hoïc sinh neâu leân  Giaùo vieân choát laïi vaø tuyeân döông nhöõng em - Caû lôùp nhaän xeùt - Hoïc sinh coù theå duøng tranh ñeå giaûi veõ tranh ñeå minh hoïa cho baøi taäp nghóa cho töøng caëp töø ñoàng aâm - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 2  Baøi 2: - Hoïc sinh laøm baøi - Hoïc sinh söûa baøi  Giaùo vieân choát laïi. - Hoïc sinh laàn löôït ñoïc tieáp noái baøi ñaët caâu - Caû lôùp nhaän xeùt - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá  Baøi 1: - Giaùo vieân toå chöùc cho hoïc sinh thi ñoaùn hình - Tranh 1: Hoïc sinh nhìn tranh ñeå ñaët caâu neàn ñeå neâu leân töø ñoàng aâm coù töø ñoàng aâm Xe chôû ñöôøng chaïy treân ñöôøng. - Tranh 2: Nhìn tranh ñeå ñieàn töø ñoàng aâm Con möïc; loï möïc ... 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: “Môû roäng voán töø: Höõu nghò” - Nhaän xeùt tieát hoïc Tuần:……… Tieát 11 : Ngày dạy:……………………. GV: Nguy ễn V ăn Minh LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: HÖÕU NGHÒ - HÔÏP TAÙC I. Muïc tieâu: - Hiểu được nghĩa các từ có tiếng hữu, tiếng hợp và biết xếp vào các nhóm thích hợp theo yêu cầu của BT 1, BT2. Biết đặt câu với một từ, 1 thành ngữ theo yêu cầu BT3, BT4. *HS khá, giỏi đặt được 2, 3 câu với 2, 3 thành ngữ ở BT4. -Coù yù thöùc khi löïa choïn söû duïng töø ngöõ thuoäc chuû ñieåm. II. Chuaån bò: - Gioû traùi caây baèng bìa giaáy, ñính saün caâu hoûi (KTBC) - 8 ngoâi nhaø baèng bìa giaáy , phaàn maùi ghi 2 nghóa cuûa töø “höõu”, phaàn thaân nhaø ñeå gheùp töø vaø nghóa - Nam chaâm - Tranh aûnh theå hieän tình höõu nghò, söï hôïp taùc giöõa caùc quoác gia - Bìa gheùp töø + giaûi nghóa caùc töø coù tieáng “hôïp”. - Töø ñieån Tieáng Vieät III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH - Haùt 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: “Töø ñoàng aâm” - Boác thaêm soá hieäu ñeå kieåm tra baøi cuõ 4 hoïc sinh. - Toå chöùc cho hoïc sinh choïn caâu hoûi (baèng bìa veõ - Hoïc sinh choïn loaïi traùi caây mình thích gioû traùi caây vôùi nhieàu loaïi quaû hoaëc traùi caây nhöïa (Maët sau laø caâu hoûi) vaø traû lôøi:
- Xem thêm -