Tài liệu Giáo án luyện từ và câu lớp 4 trọn bộ_cktkn

  • Số trang: 143 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU TIEÁT 1: CAÁU TAÏO CUÛA TIEÁNG I - MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU 1. Naém ñöôïc caáu taïo cô baûn (goàm 3 boä phaän ) cuûa ñôn vò tieáng trong tieáng Vieät. 2. Bieát nhaän dieän caùc boä phaän cuûa tieáng, töø ñoù coù khaùi nieäm veà boä phaän vaàn cuûa tieáng noùi chung vaø vaàn trong thô noùi rieâng. II.CHUAÅN BÒ: Baûng phuï veõ saün sô ñoà caáu taïo cuûa tieáng coù ví duï ñieån hình (moãi boä phaän 1 maøu) Boä chöõ caùi gheùp tieáng, chuù yù choïn maøu chöõ khaùc nhau ñeå phaân bieät roõ (aâm ñaàu:xanh, vaàn:ñoû,thanh:vaøng) III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU Khôûi ñoäng: Baøi cuõ: Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp ñaàu naêm hoïc Baøi môùi: THÔØI GI AN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Giôùi thieäu: - Ñeå ngöôøi khaùc hieåu ngöôøi ta phaûi duøng tieáng noùi baøy toû.Ñeå ghi laïi lôøi noùi ñoù laø dung gì. - Ñeå ngöôøi ta hieåu ta phaûi vieát troïn caâu. Caâu goàm coù nhieàu töø ngöõ taïo thaønh.Vaø töø ngöõ do tieáng taïo thaønh.Vaäy tieáng ñöôïc caáu taïo neân töø. Ta seõ hoïc baøi hoâm nay. - Giaùo vieân ghi - Höôùng daãn baøi môùi. Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn hoïc phaàn nhaän xeùt - Giaùo vieân cho hoïc sinh xem caùc khoái vuoâng coù ghi tieáng. - Töøng khoái vuoâng mang moät tieáng. Caùc em haõy ñeám cho coâ . - Doøng 1 coù maáy tieáng? HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Hoïc sinh nhaéc laïi - 1 hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 1 - 1 hoïc sinh ñeám to vaø ñoïc 1 THÔØI GI AN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV - Doøng 2 coù maáy tieáng? - Vaäy caû hai caâu coù maáy tieáng? - Giaùo vieân nhaän xeùt baèng doøng phaán maøu toâ caùc aâm - vaàn – thanh. - Ñeå ñoïc ñöôïc tieáng baàu chuùng ta ñaùnh vaàn goàm nhöõng phaàn naøo? - Neâu teân töøng phaàn. - Chuùng ta haõy nhôù laïi vieát vaøo khung sau. - Giaùo vieân cho lôùp xem khung Tieáng baàu AÂm ñaàu bôø vaàn Thanh aâu huyeàn Chia nhoùm nhoùm thaûo luaän Tieáng naoø coù ñuû caùc boä phaän nhö tieáng baàu? Tieáng naøo khoâng coù ñuû caùc boä phaän nhö tieáng baàu? Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc phaàn ghi nhôù Giaùo vieân ruùt ra ghi nhôù (SGK ) Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn luyeän taäp Baøi taäp 1: GV phaùt cho moãi HS 1 maûnh giaáy nhoû coù keû ñuû khung nhö SGK, moãi em laøm 1 mieáng, sau ñoù caû toå gheùp caùc tieáng ñoù laïi thaønh 1 baøi treân tôø giaáy khoå lôùn, toå naøo laøm xong tröôùc, toå ñoù thaéng. Baøi taäp 2: GV höôùng daãn HS nhìn tranh minh hoaï ñeå ñoaùn tieáng, sau ñoù giaûi thích nghóa cuûa töøng HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Lôùp keû khung vaøo nhaùp - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 4 HS traû lôøi. - Vaøi hoïc sinh ñoïc ghi nhôù - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu - Lôùp laøm vaøo vôû - Töøng hoïc sinh leân söûa - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu - Chia nhoùm thaûo luaän - Ñaïi dieän nhoùm traû lôøi 2 THÔØI GI AN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS doøng: ñeå nguyeân laø sao, bôùt aâm ñaàu thaønh ao Cuûng coá - Daën doø: GV nhaän xeùt tieát hoïc. Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù Chuaån bò baøi: Luyeän taäp veà caáu taïo cuûa tieáng. 3 LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU TIEÁT 2 : LUYEÄN TAÄP VEÀ CAÁU TAÏO CUÛA TIEÁNG I - MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU 1.Phaân tích caáu taïo cuûa tieáng trong moät soá caâu nhaèm cuûng coá theâm kieán thöùc ñaõ hoïc trong tieát tröôùc . 2.Hieåu theá naøo laø hai tieáng baét vaàn vôùi nhau trong thô . II.CHUAÅN BÒ: Baûng phò veõ sô ñoà caáu taïo cuûa tieáng . Boä xeáp chöõ, töø ñoù coù theå gheùp caùc con chöõ thaønh caùc vaàn khaùc nhau . III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU Khôûi ñoäng: Baøi cuõ: Caáu taïo cuûa tieáng GV yeâu caàu HS söûa baøi laøm veà nhaø. GV nhaän xeùt Baøi môùi: THÔØI GI AN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng1: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn luyeän taäp Hoïc sinh ñoïc toaøn boä yeâu caàu Baøi taäp 1: - Thi ñua theo nhoùm xem nhoùm naøo laøm - Hoïc sinh ñoïc maãu trong saùch giaùo khoa . nhanh , laøm ñuùng . - Phaân tích caáu taïo cuûa tieáng trong caâu tuïc ngöõ theo sô ñoà. Baøi taäp 2: - Hoïc sinh tìm tieáng baét vaàn vôùi ngoaøi – hoaøi nhau, gaïch döôùi roài ghi laïi vaøo oai vôû. Baøi taäp 3: Caùc caëp tieáng vaàn vôùi nhau trong khoå - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu cuûa baøi thô . taäp . choaét – thoaét - Hoïc sinh caùc nhoùm thi laøm baøi xinh xinh – ngheânh ngheânh ñuùng, nhanh treân baûng lôùp hoaëc - Caëp coù vaàn gioáng nhau khoâng hoaøn laøm vaøo giaáy roài daùn baêng dính toaøn. vaøo baûng lôùp . xinh xinh – ngheânh ngheânh 4 THÔØI GI AN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV inh – eânh - Caëp coù vaàn gioáng nhau hoaøn toaøn. choaét – thoaét (oaét) Baøi taäp 4: - Choát yù - Hai tieáng vaàn vôùi nhau laø hai tieáng coù phaàn vaàn gioáng nhau. Coù theå gioáng hoaøn toaøn hoaëc khoâng hoaøn toaøn. Baøi taäp 5: - Ñaây laø caâu ñoá chöõ (ghi tieáng) neân caàn tìm lôøi giaûi ghi tieáng . - Höôùng daãn hoïc sinh nhìn hình veõ ñeå ñoaùn chöõ roài vieát ra giaáy (Beùo troøn laø ngöôøi maäp , goïi laø uù) HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Hoïc sinh töï phaùt bieåu theo suy nghó cuûa mình. - Hoïc sinh thi giaûi ñuùng ,nhanh caâu ñoá baèng caùch vieát ra giaáy (baûng con) * chöõ “buùt” - buùt bôùt ñaàu laø uùt ,ñaàu ñuoâi boû heát laø uù, ñeå nguyeân laø buùt. Cuûng coá - Daën doø: GV nhaän xeùt tieát hoïc. Nhaéc laïi caáu taïo cuûa tieáng . - Moãi tieáng thöôøng luoân coù nhöõng boä phaän naøo? Cho ví duï Chuaån bò baøi: Môû roäng voán töø: Nhaân haäu, ñoaøn keát 5 LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU TIEÁT 3 : MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: NHAÂN HAÂU – ÑOAØN KEÁT I - MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU 1. Môû roäng vaø heä thoáng hoaù voán töø ngöõ theo chuû ñieåm :Thöông ngöôøi nhö theå thöông thaân. Naém ñöôïc caùch duøng caùc töø ngöõ ñoù. 2. Hoïc nghóa moät soá töø vaø ñôn vò caáu taïo töø Haùn Vieät. Naém ñöôïc caùch duøng caùc töø ngöõ ñoù. II.CHUAÅN BÒ: Baûng phuï . Caùc töø ngöõ. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU Baøi cuõ: Caáu taïo cuûa tieáng GV yeâu caàu HS söûa baøi laøm veà nhaø. GV nhaän xeùt Baøi môùi: THÔØI GI AN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Khôûi ñoäng: Hoaït ñoäng1: Giôùi thieäu: Ñeå giuùp caùc em coù nhieàu voán töø xaây döïng moät baøi taäp laøm vaên. Hoâm nay thaày seõ höôùng daãn caùc em theâm moät soá voán töø ngöõ veà nhaân haäu, ñoaøn keát Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn luyeän taäp Baøi taäp 1: - Giaùo vieân yeâu caàu moät hoïc sinh ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp . - Giaùo vieân neâu laïi yeâu caàu cuûa baøi vaø thöïc hieän - Giaùo vieân coù theå yeâu caàu hoïc sinh keû coät theo töøng ñöùc tính hay neâu mieäng .Löu yù hoc sinh trong baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc. - Sau ñoù giaùo vieân toång keát laïi vaø keát HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Hoïc sinh ñoïc - Hoïc sinh thöïc hieän vaø neâu keát quaû. - Hoïc sinh trao ñoåi nhoùm vaø trình 6 THÔØI GI AN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS luaän . baøy yù kieán cuûa nhoùm - Tieáng “nhaân” coù nghóa laø ngöôøi: Baøi taäp 2: - Giaùo vieân yeâu caàu hai hoïc sinh ñoïc Caùc töø nhaân loaïi, nhaân taøi, nhaân yeâu caàu cuûa baøi taäp . daân. - Giaùo vieân cho hoïc sinh trao ñoåi - Tieáng “nhaân” coù nghóa laø “loøng nhoùm . thöông ngöôøi”: Caùc töø nhaân haäu, - Laàn löôït töøng nhoùm seõ trình baøy nhaân aùi, nhaân ñöùc, nhaân töø. giaùo vieân ruùt ra keát luaän . - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu - Hoïc sinh ñaët caâu Baøi taäp 3: - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - Giaùo vieân cho laàn löôït caùc em ñaët caâu vaø söûa caâu cho caùc em. - Giaùo vieân nhaän xeùt. Baøi taäp 4: - Giaùo vieân cho hoïc sinh phaân nhoùm vaø thaûo luaän theo yeâu caàu cuûa baøi taäp 4. - Giaùo vieân cho töøng nhoùm trình baøy. - Giaùo vieân nhaän xeùt vaø cho hoïc sinh nhaän xeùt vaø keát luaän . - Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm veà lôøi khuyeân cuûa 3 caâu tuïc ngöõ. - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy - Nhoùm boå sung yù kieán. Cuûng coá - Daën doø: GV cho HS nhaéc laïi moät soá töø coù tieáng nhaân GV nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò baøi: Daáu hai chaám 7 LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU TIEÁT 4 : HAI DAÁU CHAÁM I - MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU 1. Nhaän bieát taùc duïng cuûa daáu hai chaám trong caâu: baùo hieäu boä phaän ñöùng sau noù laø lôøi noùi cuûa moät soá nhaân vaät hoaëc laø lôøi giaûi thích cho boä phaän ñöùng tröôùc. 2.Bieát duøng daáu hai chaám khi vieát vaên . II.CHUAÅN BÒ: Baûng phuï ghi saün noäi dung caàn ghi nhôù . III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU Khôûi ñoäng: Baøi cuõ: Caáu taïo cuûa tieáng GV yeâu caàu HS söûa baøi laøm veà nhaø. GV nhaän xeùt Baøi môùi: THÔØI GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Giôùi thieäu: Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn hoïc phaàn nhaän xeùt Giaùo vieân yeâu caàu : Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh nhaän xeùt veà daáu hai chaám trong caâu ñoù . Giaùo vieân choát. Caâu a,b: Daáu hai chaám baùo hieäu phaàn sau laø lôøi noùi cuûa nhaân vaät Caâu c: Daáu hai chaám baùo hieäu boä phaän ñi sau laø lôøi giaûi thích . Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ghi nhôù Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc phaàn ghi nhôù Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn luyeän taäp Baøi taäp 1: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - 3 hoïc sinh noái tieáp nhau ñoïc toaøn vaên yeâu caàu cuûa baøi. - Caû lôùp ñoïc thaàm - 2,3 hoïc sinh ñoïc ghi nhôù - Caû lôùp ñoïc thaàm laïi - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp 8 THÔØI GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Baøi taäp 2: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Hoïc sinh traû lôøi Caâu a: Coù taùc duïng giaûi thích vaø baùo hieäu phaàn lôøi noùi cuûa tu huù. Caâu b: Coù taùc duïng giaûi thích . - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu . - Caû lôùp thöïc haønh vieát ñoaïn vaên vaøo giaáy nhaùp . - 1 soá hoïc sinh ñoïc ñoaïn vaên . - Caû lôùp nhaän xeùt Cuûng coá - Daën doø: Daáu hai chaám khaùc vôùi daáu chaám choã naøo Veà nhaø tìm trong caùc baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc caùc tröôøng hôïp duøng daáu hai chaám . GV nhaän xeùt tieát hoïc. Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù Chuaån bò baøi: Töø ñôn, töø phöùc 9 LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU TIEÁT 5 : TÖØ ÑÔN VAØ TÖØ PHÖÙC I - MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU 1.Hieåu ñöôïc söï khaùc nhau giöõa tieáng vaø töø: tieáng duøng ñeå taïo neân töø, coøn töø duøng ñeå taïo neân caâu ; tieáng coù theå coù nghóa hoaëc khoâng coù nghóa, coøn töø bao giôø cuõng coù nghóa. 2.Phaân bieät ñöôïc töø ñôn vaø töø phöùc . 3.Böôùc ñaàu laøm quen vôùi töø ñieån, bieát duøng töø ñieån ñeå tìm hieåu veà töø. II.CHUAÅN BÒ: Töø ñieån Saùch giaùo khoa Baûng phuï III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU Khôûi ñoäng: Baøi cuõ: Caáu taïo cuûa tieáng GV yeâu caàu HS söûa baøi laøm veà nhaø. GV nhaän xeùt Baøi môùi: THÔØI GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Giôùi thieäu: Ñeå giuùp caùc em hieåu theâm veà töø vaø nhaèm naâng cao kieán thöùc kó naêng vieát vaên xuoâi. Hoâm nay thaày seõ höôùng daãn tieáp caùc em veà töø ñôn vaø töø phöùc . Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn hoïc phaàn nhaän - Nhoùm thöïc hieän thaûo luaän . xeùt - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi - Hoïc sinh ñeám vaø neâu leân taäp - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñeám xem coù bao nhieâu töø. Löu yù hoïc sinh moãi töø phaân caùch nhau baèng daáu / - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh nhaän xeùt töø naøo coù moät tieáng, töø naøo coù hai tieáng . - Hoïc sinh nhaän xeùt 10 THÔØI GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV - Giaùo vieân cho hoïc sinh xem xeùt vaø traû lôøi. - Giaùo vieân keát luaän . * Töø chæ goàm 1 tieáng laø töø ñôn * Töø phöùc laø töø goàm nhieàu tieáng - Giaùo vieân löu yù hoïc sinh * Töø coù nghóa khaùc coù moät soá töø khoâng coù nghóa do ñoù phaûi keát hôïp vôùi moät soá tieáng khaùc môùi coù nghóa . Ví duï : boûng – xuyù - Theo em tieáng duøng ñeå laøm gì ? - Töø duøng ñeå laøm gì ? - Sau khi hoïc sinh traû lôøi giaùo vieân nhaän xeùt vaø keát luaän . * Tieáng caáu taïo neân töø .Töø duøng ñeå taïo thaønh caâu . Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc phaàn ghi nhôù - Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc nhieàu laàn phaàn ghi nhôù . Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn luyeän taäp Baøi taäp 1: - Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp . - Caû lôùp trao ñoåi vaø laøm theo nhoùm . - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy töø naøo moät tieáng, töø naøo hai tieáng vaø ñoïc to töø ñoù . Baøi taäp 2: - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh tra töø ñieån vaø ghi laïi 3 töø ñôn , 3 töø phöùc . - Giaùo vieân nhaän xeùt vaø yeâu caàu hoïc sinh ñaët caâu. Baøi taäp 3: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Nhieàu hoïc sinh nhaéc laïi - Hoïc sinh nhaän xeùt vaø neâu theo yù mình. - Nhieàu hoïc sinh ñoïc phaàn ghi nhôù. - 1 hoïc sinh ñoïc . - Nhoùm trình baøy Hoïc sinh tra töø ñieån. HS noái tieáp nhau laøm baøi cuûa mình. 11 THÔØI GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS HS ñaët caâu vôùi moät töø ñôn vaømoät töø phöùc vöøa tìm ñöôïc . Cuûng coá - Daën doø: GV nhaän xeùt tieát hoïc. Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù Chuaån bò baøi: Môû roäng voán töø 12 LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU TIEÁT 6 : MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: NHAÂN HAÄU – ÑOAØN KEÁT I - MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU 1. Môû roäng voán töø theo chuû ñieåm: Nhaân haäu – Ñoaøn keát . 2. Reøn luyeän ñeå söû duïng toát voán töø ngöõ treân . II.CHUAÅN BÒ: Töø ñieån III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU Khôûi ñoäng: Baøi cuõ : Töø ñôn vaø töø phöùc Tieáng duøng ñeå laøm gì ? Töø duøng ñeå laøm gì ? Neâu ví duï : Giaùo vieân neâu caâu sau : Lôùp / em / hoïc taäp / raát / chaêm chæ (vaø hoûi soá töø ôû caâu) Baøi môùi : THÔØI GI AN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng1: Giôùi thieäu - Chuùng ta ñaõ ñöïoc hoïc moät tieát luyeän töø vaø caâu noùi veà loøng nhaân haäu , ñoaøn keát Hoâm nay chuùng ta tieáp tuïc môû roäng voán töø nhaân haäu vaø ñoaøn keát . Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp Baøi taäp 1: a) Tìm caùc töø coù tieáng hieàn . - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh tra töï ñieån, tìm chöõ vôùi vaàn ieân. b) Töông töï tìm chöõ a vaàn ac coù theå tìm theâm baèng trí nhôù . - Giaùo vieân giaûi thích caùc töø hoïc sinh vöøa tìm coù theå cho vaøi em môû töø ñieån ñeå giaûi thích töø. Baøi taäp 2: - Giaùo vieân chia lôùp thaønh boán nhoùm, HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Môû roäng voán töø nhaân haäu vaø ñoaøn keát . 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu caû ví duï. Thi ñua nhoùm xem nhoùm naøo tìm nhieàu tieáng nhaát seõ thaéng. - Hoaït ñoäng nhoùm, thö kyù ghi laïi. 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi . 13 THÔØI GI AN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS phaùt cho moãi nhoùm 1 tôø giaáy ñaõ vieát saün baûng töø caâu baøi taäp 2. Thö kyù laøm nhanh nhoùm naøo laøm xong daùn baøi treân baûng lôùp . - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû. - Giaùo vieân choát laïi vaø xeáp ñuùng caùc baûng töø treân baûng phuï . * Nhaân haäu : - nhaân aùi ,hieàn haäu,phuùc haäu,ñoân haäu,trung haäu, nhaân töø. + taøn aùc ,hung aùc ,ñoäc aùc * Ñoaøn keát : - cöu mang, che chôû, ñuøm boïc. + ñeø neùn , aùp böùc,chia reõ. Baøi taäp 3: Giaùo vieân gôïi yù. Phaûi chon töø naøo trong ngoaëc maø nghóa cuûa noù phuø hôïp vôùi nghóa cuûa töø khaùc trong caâu ñeå taïo thaønh caâu coù nghóa hôïp lyù. Caû lôùp ñoïc thaàm Hoïc sinh laøm baøi theo nhoùm. Baøi taäp 4: Giaùo vieân gôïi yù. - Muoán hieåu nghóa cuûa thaønh ngöõ em phaûi hieåu caû nghóa ñen vaø nghóa boùng cuûa caùc töø . 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi Caû lôùp ñoïc thaàm Giaûi thích caùc caâu thaønh ngöõ. Caû lôùp nhaän xeùt . 2 hoc sinh ñoïc yeâu caàu baøi. Caû lôùp ñoïc thaàm. Hoïc sinh laøm baøi theo nhoùm . Thö kyù ñieàn nhanh vaøo baûng caùc töø tìm ñöôïc. Ñaïi dieän nhoùm trình baøy Hoïc sinh laøm vaøo saùch. Cuûng coá - Daën Doø. Tìm theâm caùc töø thuoäc chuû ñieåm treân . Nhaän xeùt tieát 14 Chuaån bò baøi : Töø gheùp & töø laùy 15 LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU TIEÁT 7 : TÖØ GHEÙP VAØ TÖØ LAÙY I - MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU 1.Naém ñöôïc hai caùch chính caáu taïo töø phöùc cuûa Tieáng Vieät : gheùp nhöõng tieáng coù nghóa laïi vôùi nhau (töø gheùp ) ; phoái hôïp nhöõng tieáng coù aâm hay vaàn (hoaëc caû aâm ñaàu vaø vaàn) gioáng nhau (töø laùy ) . 2.Böôùc ñaàu bieát vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå phaân bieät töø gheùp vôùi töø laùy, tìm ñöôïc caùc töø gheùp vaø töø laùy ñôn giaûn, taäp ñaët caâu vôùi caùc töø ñoù . II.CHUAÅN BÒ: Töø ñieån hoïc sinh Baûng töø III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: Khôûi ñoäng: Baøi cuõ :Môû roäng voán töø: haân haäu vaø ñoaøn keát.(tt) - Töø phöùc khaùc vôùi töø ñôn ôû ñieåm naøo? Cho ví duï: - Tìm moät soá töø coù tieáng “nhaân”. Baøi môùi : THÔØI GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Giôùi thieäu Caùc em ñaõ bieát theá naøo laø töø ñôn vaø töø phöùc .Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi töø gheùp vaø töø laùy. Giaùo vieân ghi teân baøi daïy . Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn hoïc phaàn nhaän xeùt Tìm hieåu baøi: Giaùo vieân cho hai hoïc sinh ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. Giaùo vieân yeâu caàu nhaän xeùt nhöõng töø “truyeän thaàm thì” ,”oâng cha”, “truyeän coå”. Giaùo vieân giaûi thích nghóa cho hoïc sinh HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoïc sinh ñoïc caâu thô 1. Caû lôùp ñoïc thaàm Hoïc sinh neâu . Truyeän coå = tieáng truyeän + tieáng coå taïo thaønh. OÂng cha do tieáng oâng vaø 16 THÔØI GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Muoán coù nhöõng töø treân phaûi do nhöõng tieáng cha taïo thaønh. tieáng naøo taïo thaønh ? Hoïc sinh nhaän xeùt töø “thaàm thì” coù tieáng laëp laïi aâm ñaàu. Sau khi hoïc sinh neâu giaùo vieân nhaän xeùt Hoïc sinh ñoïc tieáp ñoaïn thô Keát luaän töø gheùp tieáp . Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt “thaàm thì” coù gì khaùc ? Chaàm chaäm , cheo leo ,se seõ. Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc tieáp ñoaïn thô tieáp theo Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh tìm tieáp 3 töø phöùc . Giaùo vieân yeâu caàu hoc sinh nhaän xeùt nhöõng töø phöùc tìm ñöôïc . Giaùo vieân keát luaän : Ba töø phöùc naøy ñeàu Hoïc sinh ñoïc do nhöõng tieáng coù aâm ñaàu khaùc hay vaàn ñaàu khaùc taïo neân töø laùy. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc phaàn ghi nhôù Giaùo vieân cho 3,4 hoïc sinh ñoïc phaàn ghi hoïc sinh thöïc hieän nhôù trong saùch giaùo khoa. Giaùo vieân cho hoïc sinh giaûi thích phaàn ví Hoïc sinh thi ñua tìm töø laùy duï trong phaàn ghi nhôù. Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn luyeän taäp Baøi taäp 1: Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc toaøn baøi . Giaùo vieân löu yù hoïc sinh.Tröôùc tieân caàn phaûi xaùc ñònh xem tieáng aáy coù nghóa hay khoâng? Neáu hai tieáng coù nghóa laø töø gheùp. Töông töï giaùo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt Hoïc sinh thöïc hieän phaàn b vaø tìm ra töø laùy. Giaùo vieân cho hoïc sinh thöïc hieän vaø neâu keát quaû. 17 THÔØI GIA N HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Baøi taäp 2: Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi vaø cho hoïc sinh thi ñua tìm töø gheùp vaø töø laùy vôùi nhöõng tieáng : ngay, thaúng, thaät. Giaùo vieân nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh. Cuûng coá – Daën Doø. Nhaän xeùt tieát hoïc Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø tìm töø laùy vaø töø gheùp . Chuaån bò baøi : Luyeän taäp töø gheùp vaø töø laùy. 18 LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU TIEÁT 7 : LUYEÄN TAÄP TÖØ GHEÙP VAØ TÖØ LAÙY I - MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀUBöôùc ñaàu naém ñöôïc moâ hình caáu taïo töø gheùp, töø laùy ñeå nhaän ra töø gheùp vaø töø laùy trong caâu, trong baøi. II.CHUAÅN BÒ: Töø ñieån Tieáng Vieät Saùch giaùo khoa . III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU Khôûi ñoäng: Baøi cuõ: Töø gheùp vaø töø laùy GV yeâu caàu HS söûa baøi laøm veà nhaø. GV nhaän xeùt Baøi môùi: THÔØI GI AN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng1: Giôùi thieäu Hoâm nay chuùng ta cuøng nhau luyeän taäp veà töø gheùp vaø töø laùy ñeå cuûng coá theâm hieåu bieát veà hai loaïi töø naøy. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn luyeän taäp Baøi taäp 1: So saùnh hai töø gheùp sau ñaây: Baùnh raùn Baùnh traùi Töø gheùp naøo coù nghóa phaân loaïi Töø gheùp naøo coù nghóa toång hôïp Giaùo vieân cho hoïc sinh laøm, quan saùt vaø keát luaän . Nghóa cuûa töø gheùp roäng hôn .Khaùi quaùt hôn .Ñoù laø nghóa toång hôïp . Giaùo vieân neâu moät vaøi ví duï : Yeâu quí : yeâu meán + quí troïng . Thöông meán, quyeán luyeán Baøi taäp 2: Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoïc sinh quan saùt vaø laéng nghe Hoïc sinh thöïc hieän 4,5 hoïc sinh laøm mieäng Caû lôùp nhaän xeùt. 19 THÔØI GI AN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc baûng phaân loaïi töø gheùp. + Töø gheùp coù nghóa phaân loaïi: + Töø gheùp coù nghóa toång hôïp. Giaùo vieân phaùt giaáy cho hoïc sinh laøm vieäc. Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc keát quaû vaø nhaän xeùt. Phaùt phieáu cho HS trao ñoåi laøm baøi Hoïc sinh ñoïc noái tieáp nhau, moät hoïc sinh ñoïc yù a, moät hoïc sinh ñoïc yù b. Hoïc sinh ñoïc Baøi taäp 3: Hoïc sinh daùn keát quaû Giaùo vieân gôïi yù : Tröôùc tieân caàn xaùc ñònh caùc töø leân baûng laùy laëp laïi boä phaän naøo (aâm ñaàu, vaàn, tieáng) Hoïc sinh ñoïc baøi laøm Thi ñua nhoùm tìm nhanh vaø ñieàn vaøo coät (ñoäi A Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu vaø B) Hoïc sinh xaùc ñònh roõ Giaùo vieân cho ñoïc yeâu caàu cuûa ñoäi A vaø keát quaû, yeâu caàu cuûa baøi vaø thöcï töông töï cho ñoäi B. hieän. Giaùo vieân nhaän xeùt vaø keát luaän . Caùc nhoùm thi ñua daùn keát quaû leân baûng. Cuûng coá - Daën doø: GV nhaän xeùt tieát hoïc. Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù Chuaån bò baøi: Môû roäng voán töø: Trung thöïc vaø töï troïng 20
- Xem thêm -