Tài liệu Giáo án luyện từ và câu lớp 4 hk2_cktkn_full

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Luyeän töø vaø caâu CHUÛ NGÖÕ TRONG CAÂU KEÅ AI LAØM GÌ? I.MUÏC TIEÂU: - Hieåu ñöôïc caáu taïo vaø yù nghóa cuûa boä phaän CN trong caâu keå Ai laøm gì ? (ND Ghi nhôù). - Nhaän bieát ñöôïc caâu keå Ai laøm gì ? , xaùc ñònh ñöôïc boä phaän CN trong caâu (BT1, muïc III) ; bieát ñaët caâu vôùi boä phaän CN cho saün hoaëc gôïi yù baèng tranh veõ (BT2, BT3). II.CHUAÅN BÒ: Moät soá phieáu vieát ñoaïn vaên ôû phaàn Nhaän xeùt, ñoaïn vaên ôû BT1 (phaàn Luyeän taäp) III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng1: Hình thaønh khaùi nieäm * Höôùng daãn phaàn nhaän xeùt - GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung baøi taäp - Caû lôùp ñoïc thaàm laïi ñoaïn vaên, töøng caëp trao ñoåi, traû lôøi laàn löôït 3 caâu hoûi (vaøo vôû nhaùp) - 2 HS leân baûng laøm baøi. Caùc em ñaùnh kí hieäu vaøo ñaàu nhöõng caâu keå, gaïch moät gaïch döôùi boä phaän CN trong caâu, traû lôøi mieäng caùc caâu hoûi 3, 4 - Caû lôùp cuøng GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. + YÙ nghóa cuûa CN: chæ con vaät + Loaïi töø ngöõ taïo thaønh CN: cuïm danh töø + YÙ nghóa cuûa CN: chæ ngöôøi + Loaïi töø ngöõ taïo thaønh CN: danh töø + YÙ nghóa cuûa CN: chæ ngöôøi + Loaïi töø ngöõ taïo thaønh CN: danh töø + YÙ nghóa cuûa CN: chæ ngöôøi + Loaïi töø ngöõ taïo thaønh CN: danh töø + YÙ nghóa cuûa CN: chæ con vaät + Loaïi töø ngöõ taïo thaønh CN: cuïm danh töø * Ghi nhôù kieán thöùc - Yeâu caàu HS ñoïc thaàm phaàn ghi nhôù Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn luyeän taäp Baøi taäp 1: - GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung baøi taäp - Caû lôùp ñoïc thaàm laïi ñoaïn vaên, töøng caëp trao ñoåi, gaïch döôùi boä phaän CN vaøo saùch. - GV keát luaän, choát laïi yù ñuùng. Caâu 3: Trong röøng, chim choùc hoùt veùo von. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS ñoïc noäi dung baøi taäp - Caû lôùp ñoïc thaàm laïi ñoaïn vaên, töøng caëp trao ñoåi, traû lôøi laàn löôït 3 caâu hoûi (vaøo vôû nhaùp) - HS ñoïc thaàm phaàn ghi nhôù - 3 – 4 HS laàn löôït ñoïc to phaàn ghi nhôù trong SGK - HS ñoïc noäi dung baøi taäp - 2 HS leân baûng laøm baøi. Caùc em ñaùnh kí hieäu vaøo ñaàu nhöõng caâu keå, gaïch moät gaïch döôùi boä phaän CN trong caâu - Caû lôùp cuøng GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi Caâu 4: Thanh nieân leân raãy. Caâu 5: Phuï nöõ giaët giuõ beân nhöõng gieáng nöôùc. Caâu 6: Em nhoû ñuøa vui tröôùc nhaø saøn. Caâu 7: Caùc cuï giaø chuïm ñaàu beân nhöõng cheù röôïu caàn. Baøi taäp 2: - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - Moãi HS töï ñaët 3 caâu vôùi caùc töø ngöõ ñaõ cho laøm CN. Töøng caëp HS ñoåi baøi chöõa loãi cho nhau. - GV nhaän xeùt Baøi taäp 3: - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - Môøi 1 HS khaù gioûi laøm maãu: noùi 2 – 3 caâu veà hoaït ñoäng cuûa ngöôøi & vaät ñöôïc mieâu taû trong tranh. - GV nhaän xeùt, cuøng HS choïn em coù ñoaïn vaên hay nhaát. Cuûng coá - Daën doø: - Yeâu caàu HS nhaéc laïi phaàn ghi nhôù. - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: Môû roäng voán töø: Taøi naêng ñuùng. - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - HS laøm baøi - HS tieáp noái nhau ñoïc nhöõng caâu vaên ñaõ ñaët. - HS nhaän xeùt. - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp, quan saùt tranh minh hoïa baøi taäp. - 1 HS khaù, gioûi laøm maãu. - Caû lôùp suy nghó, laøm vieäc caù nhaân. - HS tieáp noái nhau ñoïc ñoaïn vaên, - HS nhaän xeùt. Thöù saùu, ngaøy 07 thaùng 01 naêm 2011 Luyeän töø vaø caâu MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: TAØI NAÊNG I.MUÏC TIEÂU: Bieát theâm moät soá töø ngöõ (keå caû tuïc ngöõ, töø Haùn Vieät) noùi veà taøi naêng cuûa con ngöôøi; bieát xeáp caùc töø Haùn Vieät (coù tieáng taøi) theo hai nhoùm nghóa vaø ñaët caâu vôùi moät töø ñaõ xeáp (BT1, BT2) ; hieåu yù nghóa caâu tuïc ngöõ ca ngôïi taøi trí con ngöôøi (BT3, BT4). II.CHUAÅN BÒ: -Töø ñieån -Phieáu khoå to keû baûng phaân loaïi töø ôû BT1 III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Khôûi ñoäng:  Baøi cuõ: Chuû ngöõ trong caâu keå Ai laøm gì? - GV yeâu caàu HS nhaéc laïi ghi nhôù, laøm laïi BT3 (laøm mieäng) - GV nhaän xeùt & chaám ñieåm  Baøi môùi:  Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng1: Môû roäng voán töø thuoäc chuû ñieåm trí tueä, taøi naêng Baøi taäp 1: - GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung baøi taäp (ñoïc caû maãu) - GV phaùt phieáu & moät vaøi trang töø ñieån cho caùc nhoùm trao ñoåi, laømbaøi - GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. a) taøi hoa, taøi gioûi, taøi ngheä, taøi ba, taøi ñöùc, taøi naêng. b) Taøi nguyeân, taøi trôï, taøi saûn. Hoaït ñoäng 2: Söû duïng caùc töø ñaõ hoïc ñeå ñaët caâu Baøi taäp 2: - GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung baøi taäp HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - 1 HS ñoïc laïi ghi nhôù - 1 HS ñoïc laïi baøi taäp 3 - Caû lôùp nhaän xeùt - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp HS laøm vieäc theo nhoùm vaøo phieáu Moãi nhoùm cöû 1 ñaïi dieän leân söûa baøi taäp HS nhaän xeùt 1 HS ñoïc to lôøi giaûi ñuùng Caû lôùp söûa baøi theo lôøi giaûi ñuùng - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - Moãi HS töï ñaët 1 caâu vôùi 1 trong caùc töø ôû BT1 - 3 HS leân baûng phuï lôùp vieát caâu vaên cuûa mình - HS tieáp noái nhau ñoïc nhanh caâu cuûa mình - GV nhaän xeùt Hoaït ñoäng 3: Hoïc moät soá caâu tuïc ngöõ gaén vôùi chuû ñieåm Baøi taäp 3: - HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp - GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung baøi taäp - Töøng caëp HS trao ñoåi - GV gôïi yù: Caùc em haõy tìm nghóa boùng - HS phaùt bieåu yù kieán cuûa caùc caâu tuïc ngöõ xem caâu naøo coù nghóa boùng ca ngôïi söï thoâng minh, taøi trí cuûa con ngöôøi. - GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. Caâu a: Ngöôøi ta laø hoa ñaát. Caâu b: Nöôùc laõ maø vaõ neân hoà / Tay khoâng maø noåi cô ñoà môùi ngoan. Baøi taäp 4: - GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung baøi taäp - GV giuùp HS hieåu nghóa boùng: Caâu a: Ngöôøi ta laø hoa ñaát (Ca ngôïi con ngöôøi laø tinh hoa, laø thöù quyù giaù nhaát cuûa traùi ñaát) Caâu b: Chuoâng coù ñaùnh môùi keâu / Ñeøn coù kheâu môùi toû (Coù tham gia hoaït ñoäng, laøm vieäc môùi boäc loä ñöôïc khaû naêng cuûa mình) Caâu c: Nöôùc laõ maø vaõ neân hoà / Tay khoâng maø noåi cô ñoà môùi ngoan (Ca ngôïi nhöõng ngöôøi töø hai baøn tay traéng, nhôø coù taøi, coù chí, coù nghò löïc ñaõ laøm neân vieäc lôùn) - GV nhaän xeùt.  Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Yeâu caàu HS veà nhaø HTL 3 caâu tuïc ngöõ. - Chuaån bò baøi: Luyeän taäp veà caâu keå Ai laøm gì? - Caû lôùp nhaän xeùt & söûa baøi theo lôøi giaûi ñuùng - HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp - HS tieáp noái nhau ñoïc caâu tuïc ngöõ maø em thích ; giaûi thích lí do. Luyeän töø vaø caâu LUYEÄN TAÄP VEÀ CAÂU KEÅ AI LAØM GÌ? I.MUÏC TIEÂU: -Naém vöõng kieán thöùc vaø kó naêng söû duïng caâu keå Ai laøm gì ? ñeå nhaän bieát ñöôïc caâu keå ñoù trong ñoaïn vaên (BT1), xaùc ñònh ñöôïc boä phaän CN, VN trong caâu keå tìm ñöôïc (BT2). -Vieát ñöôïc ñoaïn vaên coù duøng kieåu caâu Ai laøm gì ? (BT3). II.CHUAÅN BÒ: Baûng phuï III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Khôûi ñoäng: Baøi cuõ: MRVT: Taøi naêng Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 1: Tìm caâu keå Ai laøm gì? Baøi taäp 1: - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - HS ñoïc thaàm laïi ñoaïn vaên, trao ñoåi cuøng - HS ñoïc thaàm laïi ñoaïn vaên, trao ñoåi cuøng baïn ñeå tìm caâu keå Ai laøm gì? baïn ñeå tìm caâu keå Ai laøm gì? - HS phaùt bieåu. - GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng (caùc - Caû lôùp söûa baøi theo lôøi giaûi ñuùng caâu 3, 4, 5, 7) Hoaït ñoäng 2: Xaùc ñònh boä phaän CN, VN trong moãi caâu vöøa tìm ñöïôc Baøi taäp 2: - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - Môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - GV môøi 3 HS leân baûng xaùc ñònh boä phaän - HS laøm baøi caù nhaân, ñoïc thaàm töøng caâu CN, VN trong töøng caâu vaên ñaõ vieát treân vaên 3, 4, 5, 7, xaùc ñònh boä phaän CN, VN trong moãi caâu vöøa tìm ñöôïc – caùc em ñaùnh daáu (//) phieáu. phaân caùch hai boä phaän, sau ñoù gaïch 1 gaïch döôùi boä phaän CN, gaïch 2 gaïch döôùi boä phaän VN. - HS phaùt bieåu. - 3 HS leân baûng lôùp xaùc ñònh boä phaän CN, VN trong töøng caâu vaên ñaõ vieát treân phieáu rôøi. Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh vieát 1 ñoaïn vaên coù duøng kieåu caâu keå Ai laøm gì? Baøi taäp 3: - HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi - HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi - HS xem tranh aûnh minh hoïa - HS xem tranh aûnh minh hoïa - GV treo tranh minh hoïa HS ñang laøm tröïc nhaät lôùp, nhaéc HS: + Ñeà baøi yeâu caàu caùc em vieát moät ñoaïn vaên ngaén khoaûng 5 caâu (khoâng vieát caû baøi) keå veà coâng vieäc tröïc nhaät lôùp cuûa toå em (caû toå, khoâng phaûi moät mình em). Em caàn vieát ngay vaøo phaàn thaân baøi, keå veà coâng vieäc cuï theâ cuûa töøng ngöôøi, khoâng caàn vieát hoaøn chænh caû baøi. + Ñoaïn vaên phaûi coù moät soá caâu keå Ai laøm gì? - GV nhaän xeùt, chaám baøi; khen nhöõng HS coù - HS vieát ñoaïn vaên vaøo nhaùp, 3 HS vieát ñoaïn vaên vieát ñuùng yeâu caàu, vieát chaân thöïc, ñoaïn vaên vaøo giaáy traéng. sinh ñoäng. - HS laøm baøi treân giaáy daùn baøi leân baûng lôùp, ñoïc keát quaû - HS nhaän xeùt. Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: Môû roäng voán töø: Söùc khoûe. Thöù saùu, ngaøy 14 thaùng 01 naêm 2011 Luyeän töø vaø caâu MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: SÖÙC KHOÛE I.MUÏC TIEÂU: Bieát theâm moät soá töø ngöõ noùi veà söùc khoûe cuûa con ngöôøi vaø teân moät soá moân theå thao (BT1, BT2) ; naém ñöôïc moät soá thaønh ngöõ, tuïc ngöõ lieân quan ñeán söùc khoûe (BT3, BT4). II.CHUAÅN BÒ: Baûng phuï III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Khôûi ñoäng: Baøi cuõ: Luyeän taäp veà caâu keå Ai laøm gì? Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 1: Môû roäng voán töø thuoäc chuû ñieåm Söùc khoûe Baøi taäp 1: - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp (ñoïc caû maãu) - HS ñoïc thaàm laïi yeâu caàu cuûa baøi taäp, trao ñoåi theo nhoùm ñoâi ñeå laøm baøi - GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng a) Töø ngöõ chæ nhöõng hoaït ñoäng coù lôïi cho söùc khoûe: taäp luyeän, taäp theå duïc, ñi boä, chaïy, chôi theå thao, aên uoáng ñieàu ñoä, nghæ ngôi, an döôõng, nghæ maùt, du lòch, giaûi trí… b) Töø ngöõ chæ nhöõng ñaëc ñieåm cuûa moät cô theå khoûe maïnh: vaïm vôõ, löïc löôõng, caân ñoái, raén roûi, raén chaéc, saên chaéc, chaéc nòch, cöôøng traùng, deûo dai, nhanh nheïn…… Baøi taäp 2: - Môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp (ñoïc caû maãu) - HS ñoïc thaàm laïi yeâu caàu cuûa baøi taäp, trao ñoåi theo nhoùm ñoâi ñeå laøm baøi - Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû - Caû lôùp nhaän xeùt, söûa baøi theo lôøi giaûi ñuùng - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - HS trao ñoåi theo nhoùm tìm töø ngöõ chæ teân caùc moân theå thao. - GV daùn 3 tôø phieáu leân baûng, phaùt buùt daï, - Caùc nhoùm leân baûng thi tieáp söùc. HS cuoái cuøng thay maët nhoùm ñoïc keát quaû laøm baøi. môøi 3 HS nhoùm HS leân baûng thi tieáp söùc - Toå troïng taøi & GV nhaän xeùt, bình choïn - Toå troïng taøi & GV nhaän xeùt, bình choïn nhoùm thaéng cuoäc – nhoùm tìm ñöôïc ñuùng & nhoùm thaéng cuoäc – nhoùm tìm ñöôïc ñuùng & nhieàu töø ngöõ chæ teân caùc moân theå thao. nhieàu töø ngöõ chæ teân caùc moân theå thao. - HS vieát vaøo vôû ít nhaát 15 töø ngöõ chæ teân caùc moân theå thao: boùng ñaù, boùng chuyeàn, boùng chaøy, boùng baàu duïc, caàu loâng, quaàn vôït, nhaûy cao, nhaûy xa, ñaåy taï, baén suùng, bôi, ñaáu vaät, ñaáu kieám, ñaám boác, cöû taï, xaø ñôn, xaø keùp, nhaûy ngöïa, tröôït tuyeát, ñua moâ toâ, ñua ngöïa… Hoaït ñoäng 3: Hoïc moät soá caâu thaønh ngöõ, tuïc ngöõ gaén vôùi chuû ñieåm Baøi taäp 3: - GV yeâu caàu HS ñoïc baøi taäp. - GV daùn 3 tôø phieáu leân baûng, phaùt buùt daï, môøi 3 HS nhoùm HS leân baûng thi tieáp söùc - Toå troïng taøi & GV nhaän xeùt, bình choïn nhoùm thaéng cuoäc - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp. - Caùc nhoùm leân baûng thi tieáp söùc. HS cuoái cuøng thay maët nhoùm ñoïc keát quaû laøm baøi. - Toå troïng taøi & GV nhaän xeùt, bình choïn nhoùm thaéng cuoäc. - HS ñoïc thuoäc caùc thaønh ngöõ sau khi ñaõ hoaøn chænh caùc töø ngöõ; vieát vaøo vôû lôøi giaûi ñuùng: a) Khoûe nhö voi (traâu, huøm) b) Nhanh nhö caét (gioù, chôùp, ñieän, soùc) Baøi taäp 4: - HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi - HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi - HS phaùt bieåu yù kieán. - HS phaùt bieåu yù kieán. - HS nhaän xeùt. - GV gôïi yù: + Ngöôøi “khoâng aên khoâng nguû” ñöôïc laø ngöôøi nhö theá naøo? + “Khoâng aên khoâng nguû ñöôïc” khoå nhö theá naøo? + Ngöôøi “AÊn ñöôïc nguû ñöôïc” laø ngöôøi nhö theá naøo? + “AÊn ñöôïc nguû ñöôïc laø tieân” laø gì? - GV nhaän xeùt, choát laïi: + Tieân: nhöõng nhaân vaät trong truyeän coå tích, soáng nhaøn nhaõ, thö thaùi treân trôøi, töôïng tröng cho söï sung söôùng (Söôùng nhö tieân) + AÊn ñöôïc nguû ñöôïc nghóa laø coù söùc khoûe toát. + Coù söùc khoûe toát sung söôùng chaúng keùm gì tieân. Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: Caâu keå Ai theá naøo? Luyeän töø vaø caâu CAÂU KEÅ AI THEÁ NAØO? I.MUÏC TIEÂU: -Nhaän bieát ñöôïc caâu keå Ai theá naøo ? (ND Ghi nhôù). -Xaùc ñònh ñöôïc boä phaän CN, VN trong caâu keå tìm ñöôïc (BT1, muïc III) ; böôùc ñaàu vieát ñöôïc ñoaïn vaên coù duøng caâu keå Ai theá naøo ? (BT2) II.CHUAÅN BÒ: Baûng phuï III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Khôûi ñoäng: Baøi cuõ: Môû roäng voán töø: Söùc khoûe Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng1: Hình thaønh khaùi nieäm * Höôùng daãn phaàn nhaän xeùt Baøi taäp 1, 2: - GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung baøi taäp 1, 2 - HS ñoïc noäi dung baøi taäp 1, 2 (ñoïc caû maãu). Caû lôùp theo doõi trong SGK. (ñoïc caû maãu) - HS ñoïc kó ñoaïn vaên, duøng buùt gaïch döôùi nhöõng töø ngöõ chæ ñaëc ñieåm, tính chaát hoaëc traïng thaùi cuûa söï vaät trong caùc caâu ôû ñoaïn vaên. - HS phaùt bieåu yù kieán. - GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng: + Caâu 1: Beân ñöôøng, caây coái xanh um. + Caâu 2: Nhaø cöûa thöa thôùt daàn. + Caâu 4: Chuùng thaät hieàn laønh. + Caâu 6: Anh treû & thaät khoûe maïnh. Baøi taäp 3: - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi (ñoïc caû maãu), suy - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi (ñoïc caû maãu), nghó, ñaët caâu hoûi cho caùc töø ngöõ vöøa tìm ñöôïc, suy nghó, ñaët caâu hoûi cho caùc töø ngöõ vöøa tìm - GV chæ baûng töøng caâu vaên ñaõ vieát treân ñöôïc, phieáu, môøi HS ñaët caâu hoûi (mieäng) cho caùc töø - HS ñaët caâu hoûi (mieäng). Caû lôùp nhaän xeùt. + Caâu 1: Beân ñöôøng, caây coái theá naøo? ngöõ vöøa tìm ñöôïc. + Caâu 2: Nhaø cöûa theá naøo? + Caâu 4: Chuùng thaät theá naøo? + Caâu 6: Anh theá naøo? Baøi taäp 4, 5: - HS ñoïc yeâu caàu baøi, suy nghó, traû lôøi caâu - HS ñoïc yeâu caàu baøi, suy nghó, traû lôøi caâu hoûi. hoûi. - GV chæ baûng töøng caâu treân phieáu, môøi HS - HS noùi nhöõng töø ngöõ chæ caùc söï vaät ñöôïc noùi nhöõng töø ngöõ chæ caùc söï vaät ñöôïc mieâu taû mieâu taû trong moãi caâu. Sau ñoù ñaët caâu hoûi trong moãi caâu. Sau ñoù ñaët caâu hoûi cho caùc töø cho caùc töø ngöõ vöøa tìm ñöôïc. ngöõ vöøa tìm ñöôïc. * Ghi nhôù kieán thöùc - Yeâu caàu HS ñoïc thaàm phaàn ghi nhôù Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn luyeän taäp Baøi taäp 1: - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. Baøi taäp 2: - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - GV nhaéc HS chuù yù söû duïng caâu Ai theá naøo? trong baøi keå ñeå noùi ñuùng tính neát, ñaëc ñieåm cuûa moãi baïn trong toå. - GV nhaän xeùt, khen ngôïi nhöõng HS keå ñuùng yeâu caàu, chaân thöïc, haáp daãn. Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: Vò ngöõ trong caâu keå Ai theá naøo? - Baøi taäp 4: Töø ngöõ chæ söï vaät ñöôïc mieâu taû + Caâu 1: Beân ñöôøng, caây coái xanh um. + Caâu 2: Nhaø cöûa thöa thôùt daàn. + Caâu 4: Chuùng thaät hieàn laønh. + Caâu 6: Anh treû & thaät khoûe maïnh. - Baøi taäp 5: Ñaët caâu hoûi cho caùc töø ngöõ ñoù + Caâu 1: Beân ñöôøng, caùi gì xanh um? + Caâu 2: Caùi gì thöa thôùt daàn? + Caâu 4: Nhöõng con gì thaät hieàn laønh? + Caâu 6: Ai treû & thaät khoûe maïnh? - HS ñoïc thaàm phaàn ghi nhôù - 3 – 4 HS laàn löôït ñoïc to phaàn ghi nhôù trong SGK - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp. Caû lôùp theo doõi SGK. - HS trao ñoåi nhoùm ñoâi. - HS gaïch 1 gaïch döôùi boä phaän CN, duøng buùt chì xanh gaïch 1 gaïch döôùi boä phaän VN trong töøng caâu. - 1 HS coù yù kieán ñuùng leân baûng laøm baøi, caû lôùp söûa baøi theo lôøi giaûi ñuùng. - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - HS suy nghó, vieát nhanh ra nhaùp caùc caâu vaên. HS tieáp noái nhau keå veà caùc baïn trong toå, noùi roõ nhöõng caâu Ai theá naøo? caùc em duøng trong baøi. - Caû lôùp nhaän xeùt. Thöù saùu, ngaøy 21 thaùng 01 naêm 2011 Luyeän töø vaø caâu VÒ NGÖÕ TRONG CAÂU KEÅ AI THEÁ NAØO? I.MUÏC TIEÂU: -Naém ñöôïc kieán thöùc cô baûn ñeå phuïc vuï cho vieäc nhaän bieát vò ngöï trong caâu keå Ai theá naøo ? (ND Ghi nhôù). -Nhaän bieát vaø böôùc ñaàu taïo ñöôïc caâu keå Ai theá naøo ? theo yeâu caàu cho tröôùc, qua thöïc haønh, luyeän taäp (muïc III). II.CHUAÅN BÒ: Baûng phuï III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Baøi cuõ: Caâu keå Ai theá naøo? Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng1: Hình thaønh khaùi nieäm * Höôùng daãn phaàn nhaän xeùt - GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung baøi taäp 1 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS neâu - 2 HS tieáp noái nhau ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp. - Caû lôùp ñoïc thaàm ñoaïn vaên, trao ñoåi nhoùm ñoâi, laøm ra nhaùp - HS phaùt bieåu yù kieán, noùi caùc caâu keå Ai theá naøo? coù trong ñoaïn vaên - Caû lôùp nhaän xeùt, söûa baøi theo lôøi giaûi ñuùng (caâu 1 – 2 – 4 – 6 – 7 laø caùc caâu keå Ai theá naøo?) - GV HS leân baûng gaïch döôùi boä phaän CN - HS töï gaïch döôùi boä phaän CN, VN vaøo caâu baèng phaán ñoû, boä phaän VN baèng phaán traéng. vaên ôû vôû nhaùp. - 2 HS leân baûng gaïch döôùi boä phaän CN baèng phaán ñoû, boä phaän VN baèng phaán traéng - HS phaùt bieåu. Caû lôùp nhaän xeùt. * Ghi nhôù kieán thöùc - HS ñoïc thaàm phaàn ghi nhôù - Yeâu caàu HS ñoïc thaàm phaàn ghi nhôù - 3 – 4 HS laàn löôït ñoïc to phaàn ghi nhôù trong SGK Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn luyeän taäp Baøi taäp 1: - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - Caû lôùp ñoïc thaàm ñoaïn vaên, trao ñoåi nhoùm ñoâi, laøm ra nhaùp - HS phaùt bieåu yù kieán, noùi caùc caâu keå Ai theá naøo? coù trong ñoaïn vaên - HS töï VN & caùc töø ngöõ taïo thaønh VN - GV nhaän xeùt Baøi taäp 2: - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - GV nhaän xeùt Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: Chuû ngöõ trong caâu keå Ai theá naøo? - 2 HS leân baûng söûa baøi - Caû lôùp nhaän xeùt - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - HS laøm baøi vaøo vôû nhaùp - HS tieáp noái nhau – moãi em ñoïc 3 caâu vaên laø caâu keå Ai theá naøo? mình ñaõ ñaët ñeå taû 3 caây hoa yeâu thích. Luyeän töø vaø caâu CHUÛ NGÖÕ TRONG CAÂU KEÅ AI THEÁ NAØO? I.MUÏC TIEÂU: -Hieåu ñöôïc caáu taïo vaø yù nghóa cuûa boä phaän CN trong caâu keå Ai theá naøo ? (ND Ghi nhôù). -Nhaän bieát ñöôïc caâu keå Ai theá naøo ? trong ñoaïn vaên (BT1, muïc III) ; vieát ñöôïc ñoaïn vaên khoaûng 5 caâu, trong ñoù coù caâu keå Ai theá naøo ? (BT2) II.CHUAÅN BÒ: 2 tôø phieáu khoå to vieát 4 caâu keå Ai theá naøo? (phaàn Nhaän xeùt). 1 tôø phieáu khoå to vieát 5 caâu keå Ai theá naøo? (phaàn Luyeän taäp, BT1). III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Khôûi ñoäng: Baøi cuõ: Vò ngöõ trong caâu keå Ai theá naøo? Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng1: Hình thaønh khaùi nieäm a/ Höôùng daãn phaàn nhaän xeùt Baøi taäp 1 - GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung baøi taäp 1 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS ñoïc noäi dung BT, trao ñoåi nhoùm ñoâi, tìm caùc caâu keå Ai theá naøo? - HS phaùt bieåu yù kieán - GV keát luaän, choát laïi yù ñuùng (caùc caâu 1 – - Caû lôùp nhaän xeùt. 2 – 4 – 5 laø caùc caâu keå Ai theá naøo?) Baøi taäp 2 - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi, xaùc ñònh CN cuûa - Yeâu caàu HS ñoïc noäi dung baøi taäp nhöõng caâu vöøa tìm ñöôïc vaøo vôû nhaùp - HS phaùt bieåu yù kieán - GV ghi baûng 4 caâu vaên, môøi 2 HS coù yù - 2 HS coù yù kieán ñuùng leân baûng gaïch döôùi kieán ñuùng leân baûng gaïch döôùi baèng phaán baèng phaán maøu boä phaän CN trong moãi caâu. + Caâu 1: Haø Noäi töng böøng maøu ñoû. maøu boä phaän CN trong caâu. + Caâu 2: Caû moät vuøng trôøi baùt ngaùt côø, ñeøn vaø hoa. + Caâu 4: Caùc cuï giaø veû maët nghieâm trang. + Caâu 5: Nhöõng coâ gaùi thuû ñoâ hôùn hôû, aùo maøu röïc rôõ. Baøi taäp 3 - HS neâu: - HS neâu yeâu caàu cuûa baøi. - GV gôïi yù: + CN trong caùc caâu treân cho ta bieát ñieàu gì? + CN trong caùc caâu treân cho ta bieát söï vaät seõ ñöôïc thoâng baùo veà ñaëc ñieåm, tính chaát ôû VN. + CN naøo laø moät töø, CN naøo laø moät ngöõ? + CN cuûa caâu 1 do DT rieâng “Haø Noäi” taïo thaønh. CN cuûa caùc caâu coøn laïi do cuïm DT - GV keát luaän: + CN cuûa caùc caâu ñeàu chæ söï vaät coù ñaëc taïo thaønh. ñieåm, tính chaát ñöôïc neâu ôû VN. + CN cuûa caâu 1 do DT rieâng “Haø Noäi” taïo thaønh. CN cuûa caùc caâu coøn laïi do cuïm DT taïo thaønh. b/ Ghi nhôù kieán thöùc - Yeâu caàu HS ñoïc thaàm phaàn ghi nhôù - HS ñoïc thaàm phaàn ghi nhôù - 3 – 4 HS laàn löôït ñoïc to phaàn ghi nhôù trong SGK Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn luyeän taäp Baøi taäp 1: - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - Nhaéc HS thöïc hieän tuaàn töï 2 vieäc sau: tìm - HS laøm vieäc caù nhaân vaøo vôû caùc caâu keå Ai theá naøo? trong ñoaïn vaên. Sau ñoù xaùc ñònh CN cuûa moãi caâu. - GV nhaän xeùt & keát luaän: Caùc caâu 3 – 4 – - HS phaùt bieåu yù kieán, xaùc ñònh caùc caâu keå Ai theá naøo? coù trong ñoaïn vaên. 5 – 6 – 8 laø caùc caâu keå Ai theá naøo? - GV ghibaûng 5 caâu vaên, yeâu caàu HS xaùc - HS phaùt bieåu, xaùc ñònh boä phaän CN trong ñònh boä phaän CN trong caâu. GV duøng phaán caâu. maøu gaïch döôùi boä phaän CN, ghi laïi keát quaû ñuùng. Baøi taäp 2: - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - GV nhaán maïnh: vieát ñoaïn vaên khoaûng 5 - HS laøm baøi vaøo vôû caâu veà moät loaïi traùi caây, coù duøng moät soá caâu - HS tieáp noái nhau ñoïc ñoaïn vaên, noùi roõ keå Ai theá naøo?. Khoâng baét buoäc taát caû caùc caùc caâu keå Ai theá naøo? trong ñoaïn. vaên trong ñoaïn vaên ñeàu laø caâu keå Ai theá - Caû lôùp nhaän xeùt. naøo? - GV nhaän xeùt, chaám ñieåm moät soá ñoaïn vieát toát. Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: Môû roäng voán töø: Caùi ñeïp. Thöù saùu, ngaøy 28 thaùng 01 naêm 2011 Luyeän töø vaø caâu MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: CAÙI ÑEÏP (Tích hôïp: GD BVMT) I.MUÏC TIEÂU: Bieát theâm moät soá töø ngöõ noùi veà chuû ñieåm Veû ñeïp muoân maøu, bieát ñaëc caâu vôùi moät soá töø ngöõ theo chuû ñieåm ñaõ hoïc (BT1, BT2, BT3) ; böôùc ñaàu laøm quen vôùi moät soá thaønh ngöõ lieân quan ñeán caùi ñeïp (BT4). *GD BVMT: Giaùo duïc HS yeâu thích caùi ñeïp, bieát laøm ñeïp, bieát toân troïng vaø baûo veä caùi ñeïp. II.CHUAÅN BÒ: Buùt daï & phieáu khoå to, vieát noäi dung BT 1, 2. Baûng phuï vieát saün noäi dung veá B cuûa BT4. Theû töø ghi saün caùc thaønh ngöõ ôû veá A ñeå gaén caùc thaønh ngöõ vaøo choã troáng thích hôïp. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Baøi cuõ: Chuû ngöõ trong caâu keå Ai theá naøo? Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 1: Môû roäng voán töø thuoäc chuû ñieåm Veû ñeïp muoân maøu Baøi taäp 1: - GV phaùt phieáu cho caùc nhoùm trao ñoåi, - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - Caùc nhoùm laøm baøi vaøo phieáu. laøm baøi. - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû laøm baøi. - Caû lôùp nhaän xeùt, cuøng GV tính ñieåm. - GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. - HS vieát laïi khoaûng 10 töø vöøa tìm ñöôïc a) Caùc töø theå hieän veû ñeïp beân ngoaøi cuûa con ngöôøi: ñeïp, xinh ñeïp, xinh, xinh töôi, vaøo vôû. xinh xaén, xinh xeûo, xinh xinh, töôi taén, töôi gioøn, röïc rôõ, loäng laãy, thöôùt tha, yeåu ñieäu … b) Caùc töø theå hieän neùt ñeïp trong taâm hoàn, tính caùch cuûa con ngöôøi: thuøy mò, dòu daøng, hieàu dòu, ñaèm thaém, ñoân haäu, lòch söï, teá nhò, neát na, chaân thaønh, chaân thöïc, chaân tình, thaúng thaén, ngay thaúng, boäc tröïc, cöông tröïc, duõng caûm, quaû caûm, khaúng khaùi, khí khaùi … Baøi taäp 2: - Môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - Caùc nhoùm laøm baøi vaøo phieáu. - GV phaùt phieáu cho caùc nhoùm trao ñoåi, - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû laøm baøi. laøm baøi. - Caû lôùp nhaän xeùt, cuøng GV tính ñieåm. - GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. - HS vieát laïi khoaûng 10 töø vöøa tìm ñöôïc a) Caùc töø chæ duøng ñeå theå hieän veû vaøo vôû. ñeïp cuûa thieân nhieân, caûnh vaät: töôi ñeïp, saëc sôõ, huy hoaøng, traùng leä, dieãm leä, mó leä, huøng vó, kì vó, huøng traùng, hoaønh traùng ……… b) Caùc töø duøng ñeå theå hieän veû ñeïp cuûa caû thieân nhieân, caûnh vaät & con ngöôøi: xinh xaén, xinh ñeïp, xinh töôi, loäng laãy, röïc rôõ, duyeân daùng, thöôùt tha… Hoaït ñoäng 2: Söû duïng caùc töø ñaõ hoïc ñeå ñaët caâu Baøi taäp 3 - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - GV neâu yeâu caàu BT3. - HS laøm baøi caù nhaân - HS tieáp noái nhau ñaët caâu vôùi caùc töø vöøa - GV nhaän xeùt nhanh caâu vaên cuûa töøng HS. tìm ñöôïc ôû BT1, 2. - Moãi HS vieát vaøo vôû 1 – 2 caâu. Hoaït ñoäng 3: Hoïc moät soá caâu thaønh ngöõ gaén vôùi chuû ñieåm Baøi taäp 4 - GV môû baûng phuï ñaõ vieát saün veá B cuûa - HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi baøi, ñính beân caïnh nhöõng theû ghi saün caùc - HS laøm baøi vaøo vôû thaønh ngöõ ôû veá A, môøi 1 HS leân baûng laøm - 1 HS leân baûng lôùp laøm baøi. - HS nhaän xeùt, söûa baøi theo keát quaû ñuùng. - GV nhaän xeùt - HS nhaåm HTL caâu thaønh ngöõ.  Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Giaùo duïc HS yeâu thích caùi ñeïp, bieát laøm ñeïp, bieát toân troïng vaø baûo veä caùi ñeïp. - Chuaån bò baøi: Daáu gaïch ngang. Luyeän töø vaø caâu DAÁU GAÏCH NGANG I.MUÏC TIEÂU: -Nắm được tác dụng của dấu gạch ngang (ND Ghi nhớ). -Nhận biết và nêu được tác dụng của dấu gạch ngang trong bài văn (BT1, mục III) ; viết được đoạn văn có dùng dấu gạch ngang để đánh dấu lời đối thoại và đánh dấu phần chú thích (BT2). II.CHUAÅN BÒ: Baûng phuï III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV - 3 HS tieáp noái nhau ñoïc noäi dung BT1. - HS tìm nhöõng caâu vaên coù chöùa daáu gaïch ngang, phaùt bieåu yù kieán. - Caû lôùp nhaän xeùt. - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi, suy nghó. - HS nhìn phieáu lôøi giaûi, tham khaûo noäi dung ghi nhôù, traû lôøi: - + Ñoaïn a: daáu gaïch ngang ñaùnh daáu choã baét ñaàu lôøi noùi cuûa nhaân vaät (oâng khaùch & caäu beù) trong ñoái thoaïi. - + Ñoaïn b: daáu gaïch ngang ñaùnh daáu phaàn chuù thích (veà caùi ñuoâi daøi cuûa con caù saáu) trong caâu vaên. - + Ñoaïn c: daáu gaïch ngang lieät keâ caùc bieän phaùp caàn thieát ñeå baûo quaûn quaït ñieän ñöôïc beàn. - HS ñoïc thaàm phaàn ghi nhôù - 3 – 4 HS laàn löôït ñoïc to phaàn ghi nhôù trong SGK - HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - HS laøm vieäc nhoùm ñoâi, tìm daáu gaïch ngang trong truyeän Quaø taëng cha, neâu taùc duïng cuûa moãi daáu. - HS phaùt bieåu yù kieán. - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - HS vieát ñoaïn troø chuyeän cuûa mình vôùi boá meï. - HS tieáp noái nhau ñoïc baøi vieát tröôùc lôùp. - Caû lôùp nhaän xeùt. Baøi cuõ: Môû roäng voán töø: Caùi ñeïp Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng1: Hình thaønh khaùi nieäm a/ Höôùng daãn phaàn nhaän xeùt Baøi taäp 1 - GV yeâu caàu HS ñoïc noäi dung baøi taäp 1 - GV keát luaän, choát laïi yù ñuùng . - Baøi taäp 2 - GV vaãn ñeå tôø phieáu vieát lôøi giaûi BT1 treân baûng, HS döïa vaøo ñoù & tham khaûo noäi dung phaàn ghi nhôù, traû lôøi caâu hoûi. - b/ Ghi nhôù kieán thöùc - Yeâu caàu HS ñoïc thaàm phaàn ghi nhôù - Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn luyeän taäp - Baøi taäp 1: - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - - GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. - Baøi taäp 2: - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - GV löu yù: ñoaïn vaên em vieát caàn söû duïng daáu gaïch ngang vôùi 2 taùc duïng: - + Ñaùnh daáu caùc caâu ñoái thoaïi. - + Ñaùnh daáu phaàn chuù thích. - GV kieåm tra laïi noäi dung baøi vieát, caùch söû duïng caùc daáu gaïch ngang trong baøi vieát cuûa moät soá em, nhaän xeùt. - Cuûng coá - Daën doø: - GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. - Chuaån bò baøi: Môû roäng voán töø: Caùi ñeïp. - Thöù saùu, ngaøy 18 thaùng 2 naêm 2011 Luyeän töø vaø caâu MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: CAÙI ÑEÏP I.MUÏC TIEÂU:: Biết được một số câu tục ngữ liên quan đến cái đẹp (BT1) ; nêu được một trường hợp có sử dụng một câu tục ngữ đã biết (BT2) ; dựa theo mẫu để tìm được một vài từ ngữ tả mức độ cao của cái đẹp (BT3) ; đặt câu được với một từ tả mức độ cao của cái đẹp (BT4). II.CHUAÅN BÒ: Baûng phuï III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - HS trao ñoåi nhoùm ñoâi, laøm baøi vaøo vôû. - HS phaùt bieåu yù kieán. - 1 HS coù yù kieán ñuùng leân baûng ñaùnh daáu (+) vaøo coät chæ nghóa thích hôïp vôùi töøng caâu tuïc ngöõ - Caû lôùp söûa baøi theo lôøi giaûi ñuùng - HS nhaåm HTL caùc caâu tuïc ngöõ. Thi ñoïc thuoäc loøng. - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp - 1 HS khaù gioûi laøm maãu. - HS suy nghó, hoaït ñoäng nhoùm ñoâi tìm nhöõng tröôøng hôïp coù theå söû duïng 1 trong 4 caâu tuïc ngöõ noùi treân. - HS phaùt bieåu yù kieán - HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi - HS laøm baøi theo nhoùm tö. Caùc em vieát caùc töø ngöõ mieâu taû möùc ñoä cao cuûa caùi ñeïp. Sau ñoù HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
- Xem thêm -