Tài liệu Giáo án luyện từ và câu lớp 4 cả năm_cktkn_bộ 3

  • Số trang: 119 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUAÀN 1: Tieát 1 CAÁU TAÏO CUÛA TIEÁNG I/ MUÏC TIEÂU. - Naém ñöôïc caáu taïo cô baûn cuûa ñôn vò tieáng trong tieáng vieät. - Bieát nhaän dieän caùc boä phaän cuûa tieáng, töø doù coù khaùi nieäm veà boä phaän vaàn cuûa tieáng noùi chung vaø vaàn trong thô noùi rieâng. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. - Baûng phuï veõ saün sô ñoà caáu taïo cuûa tieáng. - Vôû TBTV. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC. Hoaït ñoäng daïy A. OÅn ñònh - Nhaéc nhôû HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ. - GV noùi veà taùc duïng cuûa moân LTVC. - Kieåm tra söï chuaån bò saùch vôû cuûa HS. C. Baøi môùi. 1. Giôùi thieäu baøi. Tieát luyeän töø vaø caâu hoâ nay chuùng ta hoïc baøi : caáu taoï cuûa tieáng. - GV ghi töïa baøi leân baûng. 2. Tìm hieåu phaàn nhaän xeùt. * Baøi 1: Laøm vieäc caù nhaân. 1/ Yeâu caàu ñeám soá tieáng trong caâu tuïc ngöõ. - Moãi laàm ñeám moät tieáng goõ nheï moät caùi leân maët baøn. - HS laøm maãu. 2/ Ñaùnh vaàn tieáng baàu. Ghi laïi caùch ñaùnh vaàn ñoù. - HS laøm maãu. - Caû lôùp ñaùnh vaàn vaø ghi keát quaû ñaùnh vaàn vaøo baûng con. – GV ghi keát quaû leân baûng. 3/ Phaân tích caáu taïo cuûa tieáng baàu. + Tieáng baàu goàm nhöõng boä phaän naøo? – HS trình baøy keát quaû. 4/ Phaân tích caùc tieáng coøn laïi. - Yeâu caàu HS phaân tích caùc tieáng coøn laïi baèng caùch keû baûng. - Goïi HS leân baûng chöõa baøi. + Tieáng do boä phaän naøo taïo thaønh? Cho ví duï? + Tieáng naøo coù duû boä phaän nhö tieáng baàu? + Tieáng naøo khoâng coù ñuû boä phaän nhö tieáng baàu ? * GVchoát Hoaït ñoäng hoïc - HS caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - Laéng nghe. - Caû lôùp. - HS nghe. - HÑ caù nhaân. - HS laàn löôït neâu. - HS ñaùnh vaàn . - HS thöïc hieän. - HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. - HS laøm vaøo vôû. - 1 laøm ôû baûng lôùp. - HS chöõa baøi. - HS nghe. 3. Ghi nhôù : - GV goïi HS ñoïc ghi nhôù. 4. Luyeän taäp. * Baøi 1: Laøm vieäc caù nhaân. - HS ñoïc ñeà baøi. - Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo VBT. - Yeâu caàu moãi baøn 1 em phaân tích hai tieáng. * GV nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng : nhö SGV/39 * Baøi 2: Laøm vieäc theo caëp - HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT. - Thaûo luaän theo caëp tìm ra lôøi giaûi caâu ñoá D. Cuûng coá - daën doø. - HS neâu laïi phaàn ghi nhôù. * GV giaùo duïc tö töôûng. - Veà nhaø hoïc thuoäc ghi nhôù vaø caâu ñoá. - Chuaån bò baøi :Luyeän taäp veà caáu taïo cuûa tieáng - GV nhaän xeùt tieát hoïc. Tieát 2 - 3 HS ñoïc. - 1 HS ñoïc ñeà. - HS laøm baøi vaøo VBT. - HS ñoïc baøi laøm. - 1 HS ñoïc - HS noái tieáp nhau traû lôøi. - 2 em neâu. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. LUYEÄN TAÄP VEÀ CAÁU TAÏO CUÛA TIEÁNG. I/ MUÏC TIEÂU. – Phaân tích caáu taïo cuûa tieáng trong moät soá caâu nhaèm cuûng coá theâm kieán thöùc ñaõ hoïc trong tieát tröôùc. – Hieåu theá naøo laø hai tieáng baét vaàn vôùi nhau trong thô. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. – Baûng phuï veõ saün sô ñoà caáu taïo cuûa tieáng vaø phaàn vaàn. – Boä xeáp chöõ. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC. Hoaït ñoäng daïy A. OÅn ñònh - Nhaéc nhôû HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ. - HS phaân tích boä phaän cuûa caùc tieáng trong caâu : Moät con ngöïa ñau caû taøu boû coû. - HS neâu ghi nhôù. - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. C.Baøi môùi. 1. Giôùi thieäu baøi. - Tieáng goàm coù maáy boä phaän, laø nhöõng boä phaän naøo ? - Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em luyeän taäp, cuûng coá laïi caáu taïo cuûa tieáng. - GV ghi töïa baøi leân baûng. Hoaït ñoäng hoïc - HS caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - 2 HS leân baûng phaân tích. - 1 HS neâu. - HS nghe. - 1 HS ñoïc. - HÑ caëp ñoâi. 2. Höôùng daãn laøm baøi taäp. * Baøi 1: Hoaït ñoäng nhoùm baøn. - HS ñoïc noäi dung BT 1. - Phaùt giaáy khoå to keû saün baûng cho töøng nhoùm. - GV theo doõi caùc nhoùm hoaït ñoäng, giuùp ñôõ nhoùm naøo coøn yeáu. - GV nhaän xeùt. * Baøi 2: Hoaït ñoäng caù nhaân - Goïi HS ñoïc baøi 2 Hoûi : + Caâu tuïc ngöõ treân ñöôïc vieát theo theå thô naøo? + Trong caâu tuïc ngöõ, hai tieáng naøo baét vaàn vôùi nhau ? - GV nhaän xeùt. * Baøi 3: Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi. - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi, - Yeâu caàu caùc nhoùm suy nghó tìm....caùc caëp baét vaàn. * GV nhaän xeùt , giaûi ñaùp : Nhö SGV/50 Hoûi : + Caëp naøo coù vaàn gioáng nhau hoaøn toaøn ? + Caëp naøo coù vaàn gioáng nhau khoâng hoaøn toaøn ? * Baøi 4: Hoaït ñoäng caù nhaân. + Qua hai baøi taäp treân em hieåu theá naøo laø hai tieáng baét vaàn vôùi nhau? * GV choát yù ; nhö SGV/50 - Yeâu caàu HS tìm caùc caâu tuïc ngöõ, ca dao ñaõ hoïc coù tieáng baét vaàn vôùi nhau. * Baøi 5: Hoaït ñoäng caù nhaân. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu. - Yeâu caàu HS töï suy nghó vaø laøm baøi - GV nhaän xeùt. D. Cuûng coá daën doø. + Tieáng coù caáu taïo nhö theá naøo ? + Nhöõng boä phaän naøo nhaát thieát phaûi coù? Neâu ví duï? - Tra töø ñieån BT 2 trang 17. - Chuaån bò baøi : Môû roäng voán töø : nhaân haäu – ñoaøn keát - GV nhaän xeùt tieát hoïc. TUAÀN2: - 1 HS ñoïc. - Nhaän ñoà duøng hoïc taäp. - Thaûo luaän ñeå vieát keát quaû vaøo giaáy. - Nhoùm naøo xong tröôùc leân daùn baøi ôû baûng. - Nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. - 1 HS ñoïc, caû lôùp theo doõi. - HS Laàn löôït neâu. - HS nhaéc laïi - 1 HS ñoïc. - HS thaûo luaän vaø ghi keát quaû vaøo vôû nhaùp. - Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo. - Nhoùm khaùc nhaän xeùt. - HS neâu - HS neâu. - HS ghi nhôù. - HS thi ñua nhau tìm. - 1 HS ñoïc. - HS suy nghó traû lôøi. - 2 em neâu. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. Tieát 3 MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : NHAÂN HAÄU – ÑOAØN KEÁT I/ MUÏC TIEÂU. - Môû roäng vaø heä thoáng hoaù voán töø theo chuû ñieåm Thöông ngöôøi nhö theå thöông thaân. Naém ñöôïc caùch duøng caùc töø ngöõ ñoù. - Hoïc nghóa moät soá töø vaø ñôn vò caáu taïo töø Haùn Vieät. Naém ñöôïc caùch duøng caùc töø ngöõ ñoù. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. - 4 tôø giaáy khoå to ñeå HS laøm BT 3. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC. Hoaït ñoäng daïy A. OÅn ñònh - Nhaéc nhô HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ. - Caû lôùp vieát nhöõng tieáng chæ ngöôøi trong gia ñình maø phaàn vaàn : + Coù 1 aâm ; + Coù 2 aâm - Nhaän xeùt chung. C. Baøi môùi. 1. Giôùi thieäu baøi Hoûi : Tuaàn naøy caùc em hoïc chuû ñieåm gì? - Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi : Môû roäng voán töø : nhaân haäu – ñoaøn keát - GV ghi töïa baøi leân baûmg. 2. Höôùng daãn laøm baøi taäp. * Baøi 1: Hoaït ñoäng nhoùm toå. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT 1. - GV chia nhoùm , phaùt giaáy vaø yeâu caàu laøm vieäc nhoùm : Tìm töø vieát vaøo giaáy. - Goïi HS leân baûng chöõa baøi. * GV nhaän xeùt , choát : nhö SGV/59 * Baøi 2: Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu. - GV hoûi nghóa caùc töø maø HS ñaõ tra töø ñieån. - GV giaûi nghóa. - HS trao ñoåi thaûo luaän nhoùm ñoâi. - Yeâu caàu caû lôùp laøm baøi vaøo vôû, 2 HS leân baûng laøm. * GV choát : Nhö SGV/59. * Baøi 3 : Hoaït ñoäng caù nhaân - HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT. Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû. - Goïi HS leân baûng vieát caâu maø mình ñaët. Hoaït ñoäng hoïc - HS caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - 2 HS vieát ôû baûng lôùp. - HS coøn laïi vieát vaøo giaáy nhaùp. - HS nhaän xeùt baïn vieát ôû baûng. - HS traû lôøi. - HS nghe. - HS nhaéc laïi. - 1 HS ñoïc - HS trao ñoåi theo caëp vaø tìm töø ghi vaøo giaáy. - Nhoùm naøo xong tröôùc daùn leân baûng vaø trình baøy. - Nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. - HS nghe. - HS ñoïc. - HS neâu. - HS trao ñoåi nhoùm ñoâi. - Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû, 2 HS leân baûng laøm. - HS nghe. -1 HS ñoïc. - HS laøm baøi. - 4 HS leân vieát. * GV nhaän xeùt caâu ñuùng, hay. * Baøi 4: Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi. - HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT. - Töøng nhoùm HS trao ñoåi veà 3 caâu tuïc ngöõ, * GV choát: Caâu 1: Khuyeân con ngöôøi soáng hieàn laønh nhaân haäu. + Caâu 2 : Cheâ ngöôøi coù tính xaáu, ghen tò khi thaáy ngöôøi khaùc haïnh phuùc, may maén hôn mình. + Caâu 3:Khuyeân moïi ngöôøi ñoaøn keát vôùi nhau. D.Cuûng coá daën doø. + Tìm caùc töø ngöõ thuoäc vaøo chuû ñeà: Nhaân haäu ñoaøn keát? - Veà nhaø hoïc thuoäc 3 caâu tuïc ngöõ. - Chuaån bò baøi : Daáu hai chaám - GV nhaän xeùt tieát hoïc. Tieát 4 - HS khaùc nhaän xeùt. - HS nghe. - 1 HS ñoïc. - HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. - Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy yù kieán cuûa nhoùm mình. - HS nghe. - HS ghi nhôù. - 2 em neâu. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. DAÁU HAI CHAÁM I/ MUÏC TIEÂU - Nhaän bieát taùc duïng cuûa daáu hai chaám trong caâu: baùo hieäu boä phaän ñöùng sau noù laø lôøi noùi cuûa moät nhaân vaät hoaëc laø lôøi giaûi thích cho boä phaän ñöùng tröôùc. - Bieát duøng daáu hai chaám khi vieát vaên. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. – Baûng phuï vieát ghi nhôù. III./ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC. Hoaït ñoäng daïy A. OÅn ñònh - Nhaéc nhô HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ. - Yeâu caàu HS ñoïc caùc töø ngöõ ñaõ tìm ôû BT 1, 4 cuûa tieát tröôùc. - GV chaám 10 vôû ôû nhaø. - GV nhaän xeùt chung C. Baøi môùi 1. Giôùi thieäu baøi. + ÔÛ lôùp 3 caùc em ñaõ hoïc nhöõng daáu caâu naøo ? - GV giôùi thieäu. - GV ghi töïa baøi leân baûng. 2. Tìm hieåu phaàn nhaän xeùt. - Yeâu caâu HS ñoïc noái tieáp phaàn nhaän xeùt. Hoaït ñoäng hoïc - HS caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - HS leân baûng söûa baøi. - HS neâu. - HS nghe. - HS nhaéc laïi. - 3 HS ñoïc. - HS thaûo luaän nhoùmbaøn. + Sau daáu hai chaám laø nhöõng boä phaän caâu nhö theá naøo ? + Khi vieát daáu hai chaám thöôøng ñöôïc phoái hôïp vôùi daáu naøo? + Töø chæ ngöôøi , caây coái , con vaät ñöôïc nhaân hoaù maø ñöôïc nhaéc trong taùc phaåm goïi laø gì ? + Neâu taùc duïng cuûa daáu hai chaám? + Khi baùo hieäu lôøi noùi cuûa nhaân vaät, daáu hai chaám ñöôïc duøng phoái hôïp vôùi daáu naøo? * GV choátø lôøi giaûi ñuùng : nhö SGV/69. 3. Phaàn ghi nhôù. - GV treo baûng phuï ghi saün ghi nhôù, yeâu caàu HS ñoïc. 4. Höôùng daãn laøm baøi taäp. * Baøi 1 : Thaûo luaän nhoùm ñoâi. - Goïi HS ñoïc ñeà baøi. - Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm ñoâi ñeå tìm taùc duïng cuûa daáu hai chaám. + Sau daáu hai chaám laø lôøi noùi cuûa nhaân vaät thì ta trình baøy vaø vieát chöõ ñaàu cuûa caâu vaên nhö theá naøo? + Sau daáu hai chaám laø lôøi giaûi thíchthì ta trình baøy vaø vieát nhö theá naøo? * GV nhaän xeùt, choát : nhö SGV/70 * Baøi 2: Hoaït ñoäng caù nhaân. - HS ñoïc noäi dung BT2. + Khi duøng daáu hai chaám ñeå daãn lôøi nhaân vaät ta coù theå phoái hôïp vôùi daáu naøo? + Khi duøng ñeå giaûi thích thì ta vieát nhö theá naøo ? - HS nhôù laïi noäi dung truyeän vaø vieát ñoaïn vaên. - HS ñoïc baøi vieát cuûa mình * GV nhaän xeùt : D. Cuûng coá daën doø. - Yeâu caàu HS nhaéc laïi ghi nhôù. - Veà nhaø hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù. Vieát ñoaïn vaên ôû BT 2 vaøo vôû. - Chuaån bò baøi : Töø ñôn vaø töø phöùc - GV nhaän xeùt tieát hoïc. TUAÀN 3 Tieát 5 - HS thaûo luaän nhoùm baøn . - HS caùc nhoùm laàn löôït traû lôøi. - HS khaùc nhaän xeùt. - HS nghe. - 2 HS ñoïc. - 2 HS ñoïc baøi. - HS thaûo luaän . - Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo. - HS khaùc nhaän xeùt. - HS nghe. - 1 HS ñoïc. - HS suy nghó vaø laøm baøi vaøo vôû. - 3 HS ñoïc. - HS nghe. - HS neâu. - HS nhaéc laïi. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. TÖØ ÑÔN VAØ TÖØ PHÖÙC I/ MUÏC TIEÂU. - Hieåu ñöôïc söï khaùc nhau giöõa tieáng vaø töø tieáng duøng ñeå taïo neân töø, coøn töø duøng ñeå taïo neân caâu, tieáng coù theå coù nghóa hoaëc khoâng coù nghóa coøn töø bao giôø cuõng coù nghóa. - Phaân bieät töø ñôn vaø töø phöùc. - Böôùc ñaàu laøm quen vôùi töø ñieån. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. - Baûng phuï vieát noäi dung caàn ghi nhôù vaø noäi dung BT 1. - Töø ñieån TV. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC. Hoaït ñoäng daïy A. OÅn ñònh - Nhaéc nhô HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ. - HS neâu ghi nhôù ôû tieát tröôùc. - HS ñoïc ñoaïn vaên vieát ôû BT 2. - GV nhaän xeùt chung. C. Baøi môùi. 1. Giôùi thieäu baøi. - GV ñöa ra töø : hoïc, hoïc taäp, lieân hôïp quoác. - Em coù nhaän xeùt gì veà soá löôïng tieáng cuûa 3 töø treân. - Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em hieåu roõ töø 1 tieáng( töø ñôn), töø goàm nhieàu tieáng (töø phöùc ) - GV ghi töïa. 2. Tìm hieåu phaàn nhaän xeùt. - Goïi HS ñoïc ñoaïn vaên treân baûng phuï. + Caâu vaên coù bao nhieâu töø ? + Em coù nhaän xeùt gì veà caùc töø trong caâu treân ? * Baøi 1: Hoaït ñoäng nhoùm 6. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu. - Phaùt giaáy vaø buùt loâng cho caùc nhoùm. - Yeâu caàu HS thaûo luaän . - Goïi caùc nhoùm daùn phieáu leân baûng. * GV choát lôøi giaûi ñuùng ; nhuï SGV/79. * Baøi 2 : Hoaït ñoäng caù nhaân. - Töø goàm coù maáy tieáng ? vaäy tieáng duøng ñeå laøm gì ? - Töø duøng ñeå laøm gì? - Vaäy theá naøo laø töø ñôn, töø phöùc. 3. Phaàn ghi nhôù - Goïi HS ñoïc phaàn ghi nhôù. Hoaït ñoäng hoïc - HS caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - 1 HS neâu. - 2 HS thöïc hieän. - HS nghe. - HS theo doõi. - HS traû lôøi. - HS laéng nghe. - 2 HS ñoïc. - HS laàn löôït neâu. - 1 HS ñoïc. - Nhaän ñoà duøng hoïc taäp. - caùc nhoùm thaûo luaän vaø hoaøn thaønh phieáu. - 2 nhoùm leân daùn phieáu vaø trình baøy. - Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt vaø boå sung. - HS nghe. - HS laàn löôït neâu.. - HS khaùc nhaän xeùt. - Yeâu caàu HS noái tieáp nhau tìm töø ñôn, töø phöùc. 4. Höôùng daãn laøm baøi taäp. * Baøi 1: Hoaït ñoäng caù nhaân. - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. - Yeâu caàu HS töï laøm baøi. - Goïi HS leân baûng laøm. - GV nhaän xeùt, boå sung. * Baøi 2: Hoaït ñoäng nhoùm 2 - Goïi HS ñoïc yeâu caàu. - GV giôùi thieäu vôùi HS:Töø ñieån laø saùch taäp hôïp caùc töø TV. Khi thaáy moät ñôn vò ñöôïc giaûi thích thì ñoù laø töø; coù theå laø töø ñôn hoaëc töø phöùc. - HS döïa vaøo töø ñieån ñeå tìm caùc töø theo yeâu caàu. * Baøi 3 : Hoaït ñoäng caù nhaân. - HS ñoïc noäi dung BT. - Yeâu caàu HS töï ñaët caâu. - Goïi HS ñoïc caâu mình ñaët. - GV nhaän xeùt. D. Cuûng coá daën doø. + Theá naøo laø töø ñôn ? Cho ví duï? + Theá naøo laø töø phöùc ? Cho ví duï? - Chuaån bò baøi: Môû roäng voán töø : nhaân haäu - ñoaøn keát - GV nhaän xeùt tieát hoïc. Tieát 6 - 1 HS ñoïc. - HS noái tieáp nhau ñoïc töø mình tìm ñöôïc. - 1 HS ñoïc. - HS töï laøm baøi. 1 HS laøm ôû baûng lôùp. - HS khaùc nhaän xeùt baøi baïn. - 1 HS ñoïc - Thaûo luaän trong nhoùm - HS trong nhoùm noái tieáp nhau tìm töø ghi vaøo phieáu. - Caùc nhoùm daùn phieáu vaø trình baøy. - HS caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt. - 1 HS ñoïc. - HS ñaët caâu vaøo vôû. - 4 HS ñoïc. - HS khaùc nhaän xeùt. - HS neâu. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : NHAÂN HAÄU – ÑOAØN KEÁT I/ MUÏC TIEÂU. - Môû roäng voán töø theo chuû ñieåm : Nhaân haäu – Ñoaøn keát. - Reøn luyeän ñeå söû duïng toát voán töø ngöõ treân. II./ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. - Töø ñieån TV. - 4 tôø giaáy ghi noäi dung BT3. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC. Hoaït ñoäng daïy A. OÅn ñònh - Nhaéc nhô HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ. + Phaân bieät töø vaø caâu ? Neâu ví duï? - Goïi HS ñoïc caùc caâu ñaõ ñaët ôû BT3. - GV nhaän xeùt chung. C. Baøi môùi. Hoaït ñoäng hoïc - HS caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - 1 HS. - 2 HS ñoïc. 1. Giôùi thieäu baøi. - Môû roäng voán töø : nhaân haäu - ñoaøn keát - GV ghi töïa baøi leân baûng. 2. Höôùng daãn laøm baøi taäp. * Baøi 1: Hoaït ñoäng nhoùm 6 - Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - GV höôùng daãn HS tìm töø trong töø ñieån. - Yeâu caàu HS trao ñoåi thaûo luaän nhoùm ñeå tìm caùc töø theo yeâu caàu. - Yeâu caàu caùc nhoùm daùn phieáu leân baûng vaø trình baøy. - GV nhaän xeùt vaø choát : nhö SGV/91. * Baøi 2: Laøm vieäc nhoùm 4 - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi ñoïc - GV giaûi nghóa moät soá töø: cöu mang, luïc ñuïc. - GV phaùt phieáu cho HS laøm baøi. - Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû. - GV choát laïi lôøi giaûi ñuùng : nhö SGV/92. * Baøi 3: Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - Yeâu caàu HS trao ñoåi thaûo luaän nhoùm - Goïi HS trình baøy keát quaû. - GV nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng: nhö SGV/92. * Baøi 4: Hoaït ñoäng caù nhaân. - 1 HS ñoïc ñeà baøi. - GV gôïi yù: Muoán hieåu ñöôïc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ em phaûi hieåu ñöôïc caû nghóa ñen, nghóa boùng.... - HS phaùt bieåu yù kieán. - GV choát lôøi giaûi ñuùng : Nhö SGV/92. D. Cuûng coá daën doø. - Neâu laïi moät soá töø thuoäc chuû ñieåm nhaân haäu Ñoaøn keát? - Veà nhaø vieát moät caâu coù söû duïng thaønh ngöõ, tuïc ngöõ ô ûBT4. - Chuaån bò baøi : Töø gheùp vaø töø laùy - GV nhaän xeùt tieát hoïc. TUAÀN 4 - HS nghe. - HS nhaéc laïi. - 1 HS ñoïc. - HS theo doõi. - HS thaûo luaän nhoùm tìm töø vaø ghi vaøo phieáu. - 2 nhoùm daùn phieáu vaø trình baøy keát quaû. - Nhoùm khaùc nhaän xeùt. - HS theo doõi. - 1 HS ñoïc , caû lôùp ñoïc thaàm. - HS laéng nghe. - HS trao ñoåi vaø laøm baøi. - caùc nhoùm daùn baøi leân baûng. - nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. -1 HS ñoïc . - HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. - HS caùc nhoùm laàn löôït trình baøy. - HS nghe. - 1 HS ñoïc. - HS laéng nghe. - HS phaùt bieåu. - HS neâu. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. Tieát 7 TÖØ GHEÙP VAØ TÖØ LAÙY I/ MUÏC TIEÂU. - Naém ñöôïc hai caùch chính caáu taïo töø phöùc cuûa TV; gheùp nhöõng tieáng coù nghóa laïi vôùi nhau( töø gheùp ); phoái hôïp nhöõng aâm hay vaàn gioáng nhau ( töø laùy ) - Böôùc ñaàu bieát vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå phaân bieät töø gheùp vaø töø laùy, tìm ñöôïc caùc loaïi töø ñoù vaø ñaët caâu vôùi caùc loaïi töø ñoù. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. - Saùch töø ñieån. - Baûng phuï vieát 2 töø laøm maãu ñeå so saùnh 2 kieåu töø. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC. Hoaït ñoäng daïy A. OÅn ñònh - Nhaéc nhô HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ. - HS ñoïc thuoäc loøng caùc caâu tuïc ngöõ ôû baøi 3, 4. + Töø phöùc khaùc töø ñôn ôû ñieåm naøo ? Cho ví duï? -- GV nhaän xeùt . C. Baøi môùi. 1. Giôùi thieäu baøi. - GV ñöa ra 2 töø :xinh ñeïp, xinh xaén. - Em coùnhaän xeùt gì veà caáu taïo cuûa hai töø treân ? - Baøi hoïc hoâm nay ta hoïc baøi :Töø gheùp vaø töø laùy. - GV ghi töïa 2. Tìm hieåu phaàn nhaän xeùt. - HS ñoïc noäi dung BT vaø caùc gôïi yù. - HS suy nghó vaø trao ñoåi caëp ñoâi. +Töø phöùc naøo do nhöõng tieáng coù nghóa taïo thaønh? +Töø truyeän coå coù nghóa laø gì? + Töø phöùc naøo do nhöõng tieáng coù aâm hoaëc vaàn laëp laïi nhau taïo thaønh? - GVchoát lôøi giaûi ñuùng : nhö SGV/100. 3. Phaàn ghi nhôù - HS ñoïc phaàn ghi nhôù. + Theá naøo laø töø gheùp , töø laùy ? Cho ví duï? 4. Höôùng daãn laøm baøi taäp. * Baøi 1: Hoaït ñoäng nhoùm 6 - Goïi HS ñoïc yeâu caàu. - Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm. - Phaùt phieáu vaø buùt loâng cho HS yeâu caàu HS trao ñoåi laøm baøi. - Goïi nhoùm laøm xong tröôùc daùn baøi leân baûng. - GV giaûi thích moät soá töø khoù HS hay xeáp sai: cöùng caùp, deûo dai. - GV keát luaän lôøi giaûi ñuùng : nhö SGV/100 * Baøi 2 : Hoaït ñoäng nhoùm 4. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu. - HS trao ñoåi vaø vieát vaøo phieáu. Hoaït ñoäng hoïc - HS caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. -1 HS ñoïc. -1 HS neâu. - HS theo doõi. - HS traû lôøi. - HS nghe. - 1 HS ñoïc baøi. - HS thaûo luaän nhoùm ñoâi vaø traû lôøi caâu hoûi. - HS caùc nhoùm laàn löôït traû lôøi. - HS khaùc nhaän xeùt. - HS laéng nghe. - 3 HS ñoïc. - HS neâu vaø laáy ví duï. - 1 HS ñoïc. - HS thaûo luaän nhoùm vaøghi keát quaû vaøo phieáu. - Daùn phieáu vaø trình baøy. - Nhoùm khaùc nhaän xeùt. - HS nghe. - 1 HS ñoïc. - HS thaûo luaän nhoùm vaø ghi keát quaû vaøo - Goïi caùc nhoùm daùn phieáu leân baûng. - GV nhaän xeùt choát : nhö SGV/101. C/ Cuûng coá daën doø. - Phaân bieät töø laùy vaø töø gheùp ? Cho ví duï? - Veà nhaø tìm moät soá töø thuoäc vaøo 2 loaïi töø treân? Laáy ví duï? - Chuaån bò baøi : Luyeän taäp veà töø gheùp vaø töø laùy - GV nhaän xeùt tieát hoïc Tieát 8 phieáu. - Daùn phieáu vaø trình baøy. - Nhoùm khaùc nhaän xeùt. - HS nghe. - HS neâu. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. LUYEÄN TAÄP VEÀ TÖØ GHEÙP VAØ TÖØ LAÙY I/ MUÏC TIEÂU. - Naém ñöôïc moâ hình caáu taïo töø laùy vaø töø gheùp ñeå nhaän ra töø laùy vaø töø gheùp trongbaøi. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. - 2 baûng phuï vieát saün 2 baûng phaân loaïi cuûa BT2. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC. Hoaït ñoäng daïy A. OÅn ñònh - Nhaéc nhôû HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ. - Phaân bieät töø laùy vaø töø gheùp ? Cho ví duï? - HS ñoïc phaàn ghi nhôù. - GV nhaän xeùt ghi ñieåm. C. Baøi môùi. 1. Giôùi thieäu baøi. - Luyeän taäp veà töø gheùp vaø töø laùy - GV ghi töïa baøi. 2. Höôùng daãn laøm baøi taäp. * Baøi 1: Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi - HS ñoïc BT1. - Îeâu caàu HS thaûo luaän caëp ñoâi Hoaït ñoäng hoïc - HS caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - 2 HS neâu. - 1 HS ñoïc. - HS laéng nghe. - HS nhaéc laïi. - 1 HS ñoïc . - Thaûo luaän caëp ñoâi vaø traû lôøi. - HS noái tieáp nhau traû lôøi. - HS khaùc nhaän xeùt. - GV choát laïi lôøi giaûi ñuùng : nhö SGV/111. * Baøi 2: Hoaït ñoäng nhoùm 4 - HS ñoïc noäi dung BT2 , caû baûng phaân loaïi. - GV giaûng:Muoán laøm BT naøy caùc em phaûi bieát töø - 1 HS ñoïc SGK. gheùp coù 2 loaïi: töø gheùp phaân loaïi vaø töø gheùp toång hôïp. - Phaùt phieáu cho caùc nhoùm. - GV yeâu caàu HS trao ñoåi laøm baøi vaøo phieáu. - Goïi caùc nhoùm daùn keát quaû leân baûng. GV nhaän xeùt choát laïi lôøi giaûi ñuùng :nhö SGV/112 * Baøi 3: Hoaït ñoâng caù nhaân ( Laøm vôû) - Goïi HS ñoïc noäi dung BT 3. + Muoán xaùc ñònh ñöôïc töø laùy naøo ñuùng caàn xaùc ñònh nhöõng boä phaän naøo ? - HS laøm baøi vaøo vôû - GV chaám moät soá vôû. D.Cuûng coá daën doø. - Töø gheùp coù nhöõng loaïi naøo ? Cho ví duï? - Töø laùy coù nhöõng loaïi naøo ? Cho ví duï? - Veà nhaø laøm laïi BT3 ( neáu sai) - Chuaån bò baøi : Môû roäng voán tö ø: trung thöïc - töï troïng - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HÑ nhoùm baøn. - HS nhaéc laïi. - 1 HS ñoïc SGK. - HS neâu. - 1 HS laøm baøi ôû baûng. HS coøn laïi laøm vaøo vôû baøi taäp. - HS neâu. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. TUAÀN 5 Tieát 9 MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : TRUNG THÖÏC – TÖÏ TROÏNG I/ MUÏC TIEÂU. - Môû roäng voán töø ngöõ thuoäc chuû ñieåm: Trung thöïc- Töï troïng. - Naém ñöôïc nghóa vaø bieát caùch duøng caùc töø ngöõ noùi treân ñeå ñaët caâu. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. - 4 tôø phieáu ñeå HS laøm BT1. - Töø ñieån TV. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC. Hoaït ñoäng daïy A. OÅn ñònh - Nhaéc nhô HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ. - 1 HS leân baûng laøm BT3 + Töø gheùp coù nhöõng loaïi naøo ? Cho VD? + Töø laùy coù nhöõng loaïi naøo ? Cho ví duï ? * GV nhaän xeùt C. Baøi môùi 1. Giôùi thieäu baøi - Môû roäng voán tö ø: trung thöïc - töï troïng - Gv ghi töïa. 2. Höôùng daãn laøm baøi taäp. * Baøi 1: Hoaït ñoäng nhoùm 4 - HS ñoïc noäi dung BT. Hoaït ñoäng hoïc - HS caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - 1 HS thöïc hieän. - HS traû lôøi. - HS nghe. - HS nhaéc laïi. - 1 HS ñoïc. - Phaùt phieáu vaø buùt loâng cho töøng nhoùm - Nhaän phieáu. - Yeâu caàu HS trao ñoåi tìm töø ñuùng ñieàn vaøo phieáu. - HS caùc nhoùm trao ñoåi vaø ghi keát quaû - Nhoùm naøo laøm xomg tröôùc daùn phieáu leân baûng. vaøo phieáu. - Daùn phieáu vaø trình baøy. - Nhoùm khaùc nhaän phieáu. * GV nhaän xeùt choát lôøi giaûi ñuùng : nhö SGV/ 120 - HS nghe. * Baøi 2 : Hoaït ñoäng caù nhaân. - HS ñoïc. - GV neâu yeâu caàu cuûa baøi. - Yeâu caàu HS suy nghó moãi em ñaët moät caâu vôùi moät töø cuøng nghóa vôùi töø “trung thöïc”. - HS noái tieáp nhau ñoïc caâu mình ñaët. - Goïi HS ñoïc laàn löôït caùc caâu mình ñaët. - HS khaùc nhaän xeùt. - HS nghe. * GV nhaän xeùt. * Baøi 3: Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi - Goïi HS ñoïc noäi dung BT3. - HS ñoïc. - Töøng caëp HS trao ñoåi. - HS trao ñoåi theo caëp vaø tra töø ñieån. * GV choát laïi lôøi giaûi ñuùng : YÙ c - HS nghe. * Baøi 4 : Hoaït ñoäng nhoùm baøn. - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - Caû lôùp ñoïc thaàm. - Yeâu caàu HS trao ñoåi thaûo luaän. - Thaûo luaän nhoùm baøn vaø laøm baøi. - GV löu yù HS: Khoâng caàn neâu nghóa cuûa caùc - 3 HS laøm vaøo phieáu hoïc taäp ôû baûng lôùp. thaønh ngöõ. - Baïn nhaän xeùt. * GV nhaän xeùt choát lôøi giaûi ñuùng : nhö SGV/120. - HS nghe. D.Cuûng coá daën doø. - Em thích nhaát caâu tuïc ngöõ, thaønh ngöõ naøo ? Vì - HS phaùt bieåu. sao ? - Veà nhaø hoïc thuoäc loøng caùc caâu tuïc ngöõ , thaønh - HS ghi nhôù. ngöõ. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. - Chuaån bò baøi : Danh töø - GV nhaän xeùt tieát hoïc. Tieát 10 DANH TÖØ I/ MUÏC TIEÂU. - Hieåu danh töø laø nhöõng töø chæ söï vaät. - Nhaän bieát ñöôïc danh töø trong caâu, ñaëc bieät laø danh töø chæ khaùi nieäm; bieát ñaët caâu vôùi danh töø. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. - Baûng phuï ghi BT 1, 2 phaàn nhaän xeùt. - Tranh aûnh veà moät soá söï vaät coù trong ñoaïn thô. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC. Hoaït ñoäng daïy A. OÅn ñònh - Nhaéc nhôõ HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. Hoaït ñoäng hoïc - HS caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. B. Kieåm tra baøi cuõ. - HS ñaët caâu vôùi nhöõng töø gaàn nghóa , traùi nghóa vôùi töø trung thöïc. – HS neâu caùc caâu tuïc ngöõ, thaønh ngöõ. – Nhaän xeùt baøi cuõ. C.Baøi môùi 1. Giôùi thieäu baøi. - Danh töø. - GV ghi töïa baøi leân baûng. 2. Tìm hieåu phaàn nhaän xeùt. * Baøi 1 : Hoaït ñoäng nhoùm baøn - Goïi HS ñoïc noäi dung BT1 - GV phaùt phieáu yeâu caàu HS ñoïc töøng caâu thô gaïch chaân döôùi caùc töø chæ söï vaät trong töøng caâu. - HS trao ñoåi, thaûo luaän. - Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû. * GV choát laïi lôøi giaûi ñuùng : nhö SGV/128. * Baøi 2: Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu. - Yeâucaàu HS thaûo luaän vaø xeáp caùc töø vaøo nhoùm thích hôïp. - Goïi caùc nhoùm trình baøy. * GV choát laïi lôøi giaûi ñuùng : SGV/128. GV giôùi thieäu : Nhöõng töø ño ùthuoäc töø loaïi danh töø. 3. Phaàn ghi nhôù - Theá naøolaø danh töø ? - HS ñoïc ghi nhôù. - HS laáy ví duï. 4. Höôùng daãn laøm baøi taäp. * Baøi 1: Hoaït ñoäng caù nhaân. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT. - Yeâu caàu HS caû lôùp suy nghó vaø laøm baøi vaøo vôû - Goïi HS ñoïc keát quaû baøi laøm. * GV choát laïi lôøi giaûi ñuùng :SGV/128. Baøi 2 Hoaït ñoäng nhoùm 6 - GV neâu yeâu caàu. - Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm cuøng ñaët caâu vôùi caùc töø ñaõ tìm ôû baøi taäp 1 - 2 HS ñaët caâu. - 2 HS ñoïc. - HS nghe. - HS nhaéc laïi. - 1 HS ñoïc vaø neâu yeâu caàu, caû lôùp ñoïc thaàm. - Nhoùm baøn thaûo luaän - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû - Nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. - 1 HS ñoïc laïi caùc töø ñoù. - HS nghe. - 1 HS ñoïc. - Nhoùm ñoâi thaûo luaän vaø ghi ñuùng caùc töø. - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy - Nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. - 1 HS ñoïc. - HS phaùt bieåu. - 3 HS ñoïc. - 2 HS neâu ví duï. - 1 HS ñoïc. - HS caû lôùp laøm baøi vaøo vôû, 3 HS laøm baøi vaøo phieáu. - Daùn phieáu vaø trình baøy keát quaû. - 2 HS ñoïc. - HS khaùc nhaän xeùt. - 1 HS neâu. - Nhoùm 6 thaûo luaän vaø ghi caùc caâu vaøo phieáu. - Daùn phieáu vaø trình baøy. - Nhoùm khaùc nhaän xeùt. * GV nhaän xeùt , tuyeân döông nhoùm ñaët caâu ñuùng, hay. D. Cuûng coá daën doø. - Theá naøo laø danh töø ? Laáy ví duï ? - Veà nhaø tìm theâm caùc danh töø, hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù. - Chuaån bò baøi : Danh töø chung vaø danh töø rieâng. - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS nghe. - 3 HS neâu vaø laáy ví duï. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. TUAÀN 6: Tieát 11 DANH TÖØ CHUNG VAØ DANH TÖØ RIEÂNG I/ MUÏC TIEÂU. - Nhaän bieát DTC vaø DTR döïa treân daáu hieäu veà yù nghóa khaùi quaùt cuûa chuùng. - Naém ñöôïc qui taéc vieát hoa DTR vaø aùp duïng vaøo thöïc teá. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. - Baûn ñoà töï nhieânVN. - Hai baûng phuï vieát noäi dung BT1( LT ) vaø keû baûng. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC. Hoaït ñoäng daïy A. OÅn ñònh: - Nhaéc nhôõ HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ: - GV hoûi: + Theá naøo laø danh töø? Neâu ví duï? - Goïi HS söûa BT1. - GV nhaän xeùt phaàn baøi cuõ. C.Baøi môùi 1. Giôùi thieäu baøi: - Danh töø chung vaø danh töø rieâng - GV ghi töïa baøi leân baûng. 2. Tìm hieåu phaàn nhaän xeùt. * Baøi 1 : Hoaït ñoäng nhoùm baøn. - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - Caû lôùp ñoïc thaàm trao ñoåi nhoùm baøn tìm töø ñuùng. - GV daùn hai tôø phieáu leân baûng. * GV nhaän xeùt vaø choát laïi lôøi giaûi ñuùng nhö SGV/137. a / Soâng ; b / Cöûu Long ; c / Vua ; d / Leâ Lôïi * Baøi 2: Hoaït ñoäng caù nhaân - Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - Yeâu caàu HS ñoïc thaàm suy nghó, traû lôøi caâu hoûi cuûa baøi taäp 2. Hoaït ñoäng hoïc - HS caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - 1 HS neâu. - 1 em söûa baøi. - HS nghe. - HS nhaéc laïi töïa baøi. - 2 HS ñoïc. - HS thaûo luaän nhoùm baøn, tìm töø. – 2HS leân baûng laøm baøi. - HS nghe. - HS vieát baøi vaøo vôû. - 1 HS ñoïc. - HS suy nghó traû lôøi. - GV nhaän xeùt choát lôøi giaûi ñuùng nhö SGV/ 137 * GV noùi: +Nhöõng töø chæ chung cuûa moät loaïi söï vaät nhö soâng, vua ñöôïc goïi laø danh töø chung . + Nhöõng teân rieâng cuûa moät söï vaät nhaát ñònh nhö Cöûu Long, LeâLôïi goïi laø danh töø rieâng. * Baøi 3: Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu, thaûo luaän caëp ñoâi vaø suy nghó traû lôøi caâu hoûi. - HS phaùt bieåu yù kieán. - GV nhaän xeùt choát yù ñuùng nhö SGV/ 138. - GV noùi theâm: Danh töø rieâng chæ ngöôøi, ñòa danh cuï theå luoân luoân phaûi vieát hoa. 3. Phaàn ghi nhôù GV hoûi: + Theá naøo laø danh töø chung, danh töø rieâng? Laáy ví duï? + Khi vieát danh töø rieâng caàn löu yù ñieàu gì? - Goïi HS ñoïc phaàn ghi nhôù. Nhaéc HS ñoïc thaàm ñeå thuoäc ngay taïi lôùp. 4. Höôùng daãn laøm baøi taäp. * Baøi 1: Hoaït ñoäng nhoùm 6 - Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - Phaùt phieáu vaø buùt loâng cho töøng nhoùm. - Yeâu caàu HS thaûo luaän trong nhoùm vaø vieát vaøo giaáy. - Yeâu caàu nhoùm xong tröôùc daùn phieáu leân baûng . * GV nhaän xeùt choát laïi lôøi giaûi ñuùng * Danh töø chung: nuùi / doøng / soâng / daõy / maët / soâng / aùnh / naéng / ñöôøng / daõy / nhaø / traùi / phaûi / giöõa / tröôùc . * Danh töø rieâng: Chung / Lam / Thieân Nhaãn / Traùc / Ñaïi Hueä / Baùc Hoà. * Baøi 2: Hoaït ñoäng caù nhaân - HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT. - Yeâu caàu caû lôùp töï laøm baøi vaøo vôû, 1 em leân baûng vieát. - GV chaám moät soá baøi. - GV hoûi : + Hoï vaø teân caùc baïn trong lôùp laø danh töø chung hay danh töø rieâng ? Vì sao ? D. Cuûng coá- Daën doø: - HS khaùc nhaän xeùt. - HS ghi nhôù. - HS laéng nghe. - 1 HS ñoïc thaønh tieáng. - Thaûo luaän caëp ñoâi. - Caùc nhoùm traû lôøi noái tieáp nhau. - HS khaùc nhaän xeùt boå sung. - HS laéng nghe. HS neâu vaø laáy ví duï. - 2 HS neâu. - 3 HS ñoïc. - 1 HS ñoïc. - HS nhaän phieáu vaø laøm baøi theo nhoùm. - Nhoùm xong tröôùc daùn keát quaû leân baûng. - Caû lôùp theo doõi. - 1 HS ñoïc. - HS suy nghó. - 2 HS leân baûng laøm baøi. - HS nhaän xeùt baøi baïn treân baûng. - HS suy nghó traû lôøi caâu hoûi. - Goïi HS neâu laïi phaàn ghi nhôù? -Veà nhaø tìm 10 danh töø chung vaø 10 danh töø rieâng - GV nhaän xeùt tieát hoïc - Chuaån bò baøi : Môû roäng voán töø : Trung thöïc Töï troïng Tieát 12 - 1 HS neâu. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: TRUNG THÖÏC- TÖÏ TROÏNG I/ MUÏC TIEÂU. - Môû roäng voán töø thuoäc chuû ñieåm Trung thöïc- Töï troïng. - Söû duïng nhöõng töø ñaõ hoïc ñeå ñaët caâu, chuyeån caùc töø ñoù vaøo voán töø tích cöïc. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. - Töø ñieån TV. - Baûng phuï vieát BT 1, 2. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC. Hoaït ñoäng daïy A. OÅn ñònh: - Nhaéc nhôõ HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ: - HS leân baûng vieát 5 danh töø chung laø teân goïi caùc ñoà duøng. 5 danh töø rieâng laø teân goïi cuûa ngöôøi, söï vaät - HS neâu ghi nhôù. - GV nhaän xeùt phaàn baøi cuõ. C. Baøi môùi. 1. Giôùi thieäu baøi. - Môû roäng voán töø : Trung thöïc - Töï troïng - GV ghi töïa baøi leân baûng. 2. Höôùng daãn laøm baøi taäp. * Baøi 1: SGK/62: Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi. - Goïi HS neâu yeâu caàu cuûa baøi. - Yeâu caàu HS thaûo luaän caëp ñoâi vaø laøm baøi. - Goïi nhoùm laøm nhanh leân baûng duøng theû töø gheùp töø ngöõ thích hôïp. - GV nhaän xeùt-choát laïi lôøi giaûi ñuùng nhö SGV/145 - Goïi HS ñoïc baøi ñaõhoaøn chænh. * Baøi 2: SGK/63: Hoaït ñoäng nhoùm baøn - HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung. - Yeâu caàu HS hoaït ñoäng trong nhoùm. - Toå chöùc thi giöõa 2 nhoùm thaûo luaän xong tröôùc döôùi hình thöùc: + Nhoùm 1: Ñöa ra töø. Hoaït ñoäng hoïc - HS caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - 2 HS leân baûng vieát. - 1 HS neâu. - HS nghe. - HS nhaéc laïi. - 1 HS neâu. - Hoaït ñoäng theo caëp, duøng buùt chì vieát vaøo SGK - 1 HS leân gheùp töø. - HS khaùc nhaän xeùt, boå sung. - 1 HS ñoïc. - 1 HS ñoïc. - Thaûo luaän nhoùm baøn. + Nhoùm 2: Tìm nghóa cuûa töø. Sau ñoù ñoåi laò nhoùm 2 ñöa ra töø, nhoùm 1 giaûi nghóa cuûa töø. Neáu nhoùm naøo noùi sai 1 töø, laäp töùc cuoäc chôi döøng laïi vaø goïi tieáp nhoùm keá tieáp. - Nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm naøo hoaït ñoäng soâi noåi, haøo höùng, traû lôøi ñuùng. * GV choát laïi lôøi giaûi ñuùng: Moät loøng moät daï gaén boù vôùi lí töôûng, toå chöùc hay vôùi ngöôøi naøo ñoù laø trung thaønh. * Baøi 3 : SGK/63 : Laøm vieäc caù nhaân - Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp. + GV gôïi yù: Choïn ra nhöõng töø coù neùt nghóa ôû giöõa xeáp vaøo moät loaïi. + Yeâu caàu HS laøm vaøo vôû baøi taäp. - Chaám VBT: 7 em. - Nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. * Baøi 4: SGK/63:Troø chôi tieáp söùc. -Goïi HS neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp. - GV neâu caùch chôi troø chôi. - GV môøi caùc nhoùm thi tieáp söùc : Nhoùm naøo tieáp noái nhau lieân tuïc ñaët ñöôïc nhieàu caâu ñuùng seõ thaéng cuoäc. - GV nhaän xeùt- tuyeân döông. D.Cuûng coá daën doø. + Tìm moät soá töø thuoäc chu ûñieåm trung thöïc – töï troïng? - Veà nhaø laøm baøi taäp 4 vaøo vôû. - Chuaån bò baøi: Caùch vieát teân ngöôøi, teân ñòa lí Vieät Nam. - GV nhaän xeùt tieát hoïc. TUAÀN 7 TIEÁT 13 -1 HS ñoïc laïi. -1 HS ñoïc -1 HS vieát vaøo phieáu. - Caû lôùp laøm vaøo vôû baøi taäp. - Nhaän xeùt baøi baïn. -1 HS ñoïc yeâu caàu. - HS döôùi lôùp coå vuõ. - Nhaän xeùt baøi cuûa 2 nhoùm. - HS neâu. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. CAÙCH VIEÁT TEÂN NGÖÔØI , TEÂN ÑÒA LÍ VIEÄT NAM I/ MUÏC TIEÂU. - Naém ñöôïc qui taéc vieát hoa teân ngöôøi, teân ñòa lí Vieät Nam. - Bieát vaän duïng nhöõng hieåu bieát veà qui taéc vieát hoa teân ngöôøi vaø teân ñòa lí Vieät Nam. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC - Baûn ñoà caùc quaän huyeän , thò xaõ. - Giaáy khoå to vaø buùt daï. - Phieáu keû saün 2 coät :Teân ngöôøi, teân ñòa phöông. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC. Hoaït ñoäng daïy A. OÅn ñònh: B. Kieåm tra baøi cuõ: - Yeâu caàu HS leân baûng. Moãi em ñaët caâu vôùi 2 töø : töï tin, töï ti, töï troïng, töï kieâu, töï haøo, töï aùi. - Goïi HS ñoïc laïi BT1 ñaõ ñieàn. * GV nhaän xeùt phaàn baøi cuõ. C.Baøi môùi. 1. Giôùi thieäu baøi. - Caùch vieát teân ngöôøi, teân ñòa lí Vieät Nam. - GV ghi töïa baøi leân baûng. 2. Tìm hieåu phaàn nhaän xeùt. - HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - GV vieát saün treân baûng lôùp yeâu caàu HS quan saùt vaø nhaän xeùt caùch vieát + Teân ngöôøi : Nguyeãn Hueä,.... + Teân ñòa lyù : Tröôøng Sôn, Vuõng taøu,... Hoûi : Teân ngöôøi goàm maáy tieáng ? Moãi tieáng caàn ñöôïc vieát nhö theá naøo ? + Khi vieát teân ngöôøi, teân ñòa lyù vieät nam ta caàn vieát nhö theá naøo ? * GV keát luaän : Khi vieát teân ngöôøi, teân ñòa lyù vieät nam caàn vieát hoa chöõ caùi ñaàu cuûa moãi tieáng taïo thaønh teân ñoù. 3. Phaàn ghi nhôù - Yeâu caàu HS ñoïc phaàn ghi nhôù. * GV noùi : Ñoù laø quy taéc vieát hao teân ngöôøi, teân ñòa lyù Vieät Nam. * GV noùi theâm : Vôùi HS caùc daân toäc Taây Nguyeân: Caùch vieát moät soá teân ngöôøi, teân ñaát nöôùc coù caáu taïo phöùc taïp . Ví duï : Ba-na, Bô – lang... 3. Phaàn Luyeän taäp. * Baøi 1: SGK/ 68 : Hoaït ñoäng caù nhaân. – Goïi HS ñoïc yeâu caàu. - Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû. - Yeâu caàu HS vieát baûng noùi roõ vì sao phaûi vieát hoa tieáng ñoù cho caû lôùp theo doõi. - GV nhaän xeùt, daën HS ghi nhôù caùch vieát hoa khi vieát ñòa chæ. * Baøi 2: SGK/ 68 : Hoaït ñoäng caù nhaân. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. Hoaït ñoäng hoïc - HS caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - 3 HS leân baûng ñaët caâu. - HS ñoïc - HS nghe. - HS nhaéc laïi. - 1 HS ñoïc. - HS quan saùt vaø traû lôøi. - HS phaùt bieåu. - HS nghe. - HS neâu. - HS laéng nghe. - 2 HS ñoïc. - HS laéng nghe. - HS ñoïc yeâu caàu - 3 em laøm ôû baûng, HS coøn laïi laøm vaøo vôû - HS khaùc nhaän xeùt. - 1 HS neâu. - Yeâu caàu HS töï laøm baøi vaøo vôû. - Yeâu caàu HS leân baûng vieát noùi roõ vì sao laïi vieát hoa töø ñoù maø töø khaùc laïi khoâng vieát hoa. Ví duï :xaõ Hoàng Long, huyeän Nam Ñaøn... * Baøi 3: SGK/ 68 : Hoaït ñoäng nhoùm 6 - Goïi HS ñoïc yeâu caàu. - Yeâu caàu HS trao ñoåi thaûo luaän theo nhoùm - Treo baûn ñoàhaønh chính ñòa phöông. - Ñaïi dieän caùc nhoùm daùn baøi laøm leân baûng lôùp. * GV nhaän xeùt. C/ Cuûng coá daën doø. - Goïi HS neâu laïi ghi nhôù. - Veà nhaø laøm laïi BT2, hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù. - Chuaån bò baøi : Luyeän taäp vieát teân ngöôøi, teân ñòa lí vieät nam - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - 1 HS ñoïc. - 3 em laøm ôû baûng, HS coøn laïi laøm vaøo vôû - HS khaùc nhaän xeùt. - HS neâu. - 1 HS ñoïc. - Thaûo luaän nhoùm . - Tìm treân baûng ñoà. - Ñaïi dieän caùc nhoùm daùn baøi leân baûng, ñoïc keát quaû. - Nhoùm khaùc nhaän xeùt. - HS laéng nghe. - 1 HS ñoïc ghi nhôù. - HS laéng nghe veà nhaø thöïc hieän. Tieát14 LUYEÄN TAÄP VIEÁT TEÂN NGÖÔØI, TEÂN ÑÒA LÍ VIEÄT NAM I/ MUÏC TIEÂU. - Bieát vaän duïng nhöõng hieåu bieát veà qui taéc vieát hoa teân ngöôøi, teân ñòa líVieät Nam ñeå vieát ñuùng moät soá teân rieâng Vieät Nam. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. - Baûn ñoà ñòa lí Vieät Nam. - Phieáu in saün baøi ca dao , moãi phieáu 4 doøng ( boû 2 doøng ñaàu) - Bìa khoå lôùn keõ saün 4 haøng ngang. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC. Hoaït ñoäng daïy A. OÅn ñònh: - Nhaéc nhôõ HS giöõ traät töï ñeå chuaån bò hoïc baøi. B. Kieåm tra baøi cuõ: - HS neâu noäi dung caàn ghi nhôù. - HS leân baûng vieát ñòa chæ cuûa nhaø vaø teân thaønh phoá nôi em ôû. - GV nhaän xeùt phaàn baøi cuõ. C. Baøi môùi. 1. Giôùi thieäu baøi. Hoaït ñoäng hoïc - HS caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. - 1 HS neâu. - 2 HS thöïc hieän. - HS nghe. - HS nghe.
- Xem thêm -