Tài liệu Giáo án lớp 5 tuần 21

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 167 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TuÇn 21 Thø hai ngµy 19 th¸ng 1 n¨m 2009 TiÕt 1: Chµo cê TiÕt 2:tËp ®äc: TrÝ dòng song toµn I – Môc tiªu: 1. §äc lu lo¸t, diÔn c¶m bµi v¨n – giäng ®äc lóc r¾n rái, hµo høng, lóc trÇm l¾ng tiÕc th¬ng. BiÕt ®äc ph©n biÖt lêi c¸c nh©n vËt 2. HiÓu: Ca ngîi sø thÇn Giang V¨n Minh trÝ dòng song toµn, b¶o vÖ ®îc quyÒn lîi vµ danh dù cña ®Êt níc khi ®i sø níc ngoµi. II – Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng gi¸o viªn TG 1. KiÓm tra bµi cò 3 ! Nªu néi dung chÝnh cña bµi. - NhËn xÐt, cho ®iÓm. 2. Bµi míi * Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc Nh c¸c bíc ®· 10 häc. u... * Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu bµi: 12 ? Sø thÇn Giang V¨n Minh lµm c¸ch nµo ®Ó vua nhµ Minh b·i bá lÖ gãp giç LiÔu Th¨ng? ? V× sao vua nhµ Minh sai ngêi ¸m h¹i Giang V¨n Minh? ? V× sao cã thÓ nãi «ng Giang V¨n Minh lµ ngêi trÝ dòng song toµn? H® häc sinh §äc : Nhµ tµi trî ®Æc biÖt cña C¸ch m¹ng. - Nh¾c l¹i ®Çu bµi. - Gi¶i nghÜa thªm tõ: tiÕp kiÕn; h¹ chØ, than, cèng n¹p. - L§: khãc lãc, LiÔu Th¨ng, thuë tríc, linh c÷ - Líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái SGK - §Ó vua v« t×nh thõa nhËn sù v« lÝ cña m×nh vµ bá lÖ cóng giç LiÔu Th¨ng. - V× m¾c mu cña GVM . - ¤ng dïng mu buéc nhµ Minh bá lÖ gãp giç LiÔu Th¨ng, kh«ng sî chÕt ®èi l¹i vÕ ®èi cña ®¹i thÇn nhµ Minh. ! Nªu néi dung bµi v¨n. +Bµi v¨n ca ngîi sø thÇn Giang V¨n - Gi¸o viªn kÕt luËn, ghi b¶ng. Minh trÝ dòng song toµn, b¶o vÖ ®îc * Ho¹t ®éng 3: §äc diÔn c¶m. 10 quyÒn lîi vµ danh dù cña ®Êt níc khi ®i - §a ®o¹n ®äc diÔn c¶m: “Chê rÊt l©u .. cóng sø níc ngoµi. giç”. - Gi¸o viªn ®äc mÉu, híng dÉn häc sinh luyÖn ®äc. - Vµi häc sinh nèi tiÕp nhau nh¾c l¹i ! §äc theo nhãm. cuéc ®èi ®¸p. ! Thi ®äc diÔn c¶m tõng tèp theo h×nh 3. Cñng cè 3 thøc ph©n vai 3 nh©n vËt trong ®o¹n. ! Nh¾c l¹i ý nghÜa c©u chuyÖn. - VÒ nhµ kÓ chuyÖn cho nhiÒu ngêi nghe - Nghe. TiÕt 3 : H¸t nh¹c TiÕt 4:to¸n: luyÖn tËp vÒ diÖn tÝch (SGK 103; TK 58 ) 67 A/-Môc tiªu : Gióp HS : - Gióp hs thùc hµnh c¸ch tÝnh diÖn tÝch cña c¸c h×nh ®· häc (h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng) B/-Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC : - Ch÷a bµi tËp tiÕt 100 II/- Bµi míi 1- bµi 1: tÝnh dt 1 h×nh = c¸ch chia h×nh thµnh h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt - Hs lµm bµi §Ó t×m dt m¶nh ®Êt nh h×nh vÏ ®· lµm ntn - chia thµnh hv, hcn - tÝnh dt tõng h×nh - tÝnh tæng c¸c dt h×nh bé phËn 2- Thùc hµnh a- bµi 1: tÝnh dt m¶nh ®Êt cã kÝch thíc nh h×nh vÏ - Ch÷a , 1 hs lªn b¶ng b- bµi 2: tÝnh dt khu ®Êt theo h×nh - Ch÷a , 1 hs lªn b¶ng lµm theo c¸ch chia kh¸c III/- Cñng cè - C¸ch tÝnh dt c¸c h×nh trong bµi cã g× ®Æc biÖt . - Nªu c¸c bíc lµm. - TK: V/dông ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ dt trong thùc tÕ. TG Ho¹t ®éng häc 3/ - Hs lªn b¶ng 12/ - Hs quan s¸t h×nh, t×m hiÓu bµi - T×m ®Þnh híng, h® nhãm 2 - lµm bµi, ®äc SGK - H s nªu l¹i 3 bíc 8/ - Hs v/dông 3 bíc - Tù lµm bµi 10/ - Hs t×m hiÓu bµi - Hs lµm bµi 3/ - BVN : tiÕt 101 ******************************************** tiÕt 1 : Thø ba ngµy 20 th¸ng 1 n¨m 2009 kÓ chuyÖn : KÓ chuyÖn ®îc chøng kiÕn hoÆc tham gia I – Môc tiªu: 1. RÌn kÜ n¨ng nãi: - Häc sinh kÓ ®îc mét c©u chuyÖn ®· chøng kiÕn hoÆc ®· lµm thÓ hiÖn ý thøc b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸, ý thøc chÊp hµnh LuËt giao th«ng ®êng bé; hoÆc mét viÖc lµm thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n c¸c th¬ng binh, liÖt sÜ. - BiÕt s¾p xÕp c¸c t×nh tiÕt, sù kiÖn thµnh mét c©u chuyÖn. HiÓu vµ trao ®æi ®îc víi c¸c b¹n vÒ néi dung, ý nghÜa cña c©u chuyÖn. 2. RÌn kÜ n¨ng nghe: Nghe b¹n kÓ, nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n. II – ChuÈn bÞ: - Tranh ¶nh ph¶n ¸nh c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ. III – Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng gi¸o viªn TG 1. KiÓm tra bµi cò 5 ! KÓ l¹i nh÷ng c©u chuyÖn ®· ®îc nghe hoÆc ®îc ®äc nãi vÒ nh÷ng tÊm g¬ng sèng, lµm 68 H® häc sinh - 3 häc sinh nèi tiÕp tr×nh bµy. viÖc theo ph¸p luËn, theo nÕp sèng v¨n minh. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. 2. Bµi míi 30 - Giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng. ! §äc 3 ®Ò bµi trong s¸ch gi¸o khoa. - Gi¸o viªn hái yªu cÇu vµ néi dung cña tõng ®Ò, häc sinh tr¶ lêi, gi¸o viªn g¹ch ch©n tõ quan träng. ! 3 häc sinh nèi tiÕp ®äc 3 gîi ý trong s¸ch gi¸o khoa. ? Em chän cho m×nh ®Ò bµi nµo? - Khi em chän ®Ò bµi nµo th× ®äc thÇm l¹i gîi ý cña ®Ò bµi ®ã. ! §äc dµn bµi ®· chuÈn bÞ ë nhµ. Líp theo dâi, nhËn xÐt. ! Hoµn thiÖn dµn ý. ! KÓ theo nhãm ®«i, trao ®æi vÒ néi dung c©u chuyÖn. ! Thi kÓ tríc líp. - Khi kÓ xong cïng b¹n trong líp ®èi tho¹i vÒ néi dung, ý nghÜa c©u chuyÖn. - Líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt, b×nh chän c©u chuyÖn hay nhÊt, b¹n kÓ chuyÖn hÊp dÉn nhÊt. - Gi¸o viªn nhËn xÐt. 3. Cñng cè 3 ? H«m nay chóng ta ®îc häc thªm nh÷ng ®iÒu g×? - VÒ nhµ chuÈn bÞ bµi giê sau. - NhËn xÐt giê häc. TiÕt 2 :chÝnh - Nghe, nhËn xÐt - Nh¾c l¹i ®bµi. - 1 häc sinh ®äc. - Häc sinh tr¶ lêi vµ quan s¸t. - 3 häc sinh nèi tiÕp ®äc gîi ý s¸ch gi¸o khoa. - Nèi tiÕp tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh. - §äc thÇm. - 2 häc sinh kh¸ tr×nh bµy. - Líp lµm viÖc c¸ nh©n. - N2. - §¹i diÖn tõng nhãm thi kÓ vµ trao ®æi vÒ néi dung. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. HS nªu Nghe t¶ : TrÝ dòng song toµn (Nghe – viÕt) I – Môc tiªu: Nghe – viÕt ®óng chÝnh t¶ bµi TrÝ dòng song toµn. Lµm ®óng c¸c BTchÝnh t¶ ph©n biÖt P¢§ r,d,gi; cã thanh hái hoÆc thanh ng·. II – ChuÈn bÞ: - Vë bµi tËp, bót d¹, b¶ng nhãm III – Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng gi¸o viªn TG 1. KiÓm tra bµi cò 3 69 H® häc sinh - Gi¸o viªn nhËn xÐt bµi viÕt giê häc tríc. - Nªu mét sè lçi häc sinh thêng m¾c ph¶i. 2. Bµi míi * Ho¹t ®éng 1: Nghe – viÕt. - Gi¸o viªn ®äc bµi viÕt. ! Líp ®äc thÇm bµi viÕt. ? §o¹n v¨n kÓ ®iÒu g×? - Nghe. - Nh¾c l¹i. 25 - Nghe. - §äc thÇm. - GVM kh¼ng kh¸i khiÕn vua Minh tøc giËn, sai ngêi h·m h¹i «ng, vua Lª ThÇn T«ng khãc th¬ng «ng, ca ngîi «ng lµ anh hïng thiªn cæ. -HS nªu ? Trong bµi cã nh÷ng tõ nµo khi viÕt chóng ta ph¶i viÕt hoa? ! §äc thÇm nªu nh÷ng tõ dÔ viÕt sai? - Híng dÉn viÕt b¶ng. - Gi¸o viªn ®äc lÇn 1. - Gi¸o viªn ®äc lÇn 2. ! §æi chÐo vë so¸t lçi. - HS t×m tõ vµ viÕt b¶ng. - B. - Líp viÕt vë. - So¸t lçi. - §æi chÐo vë tù kiÓm tra. - 5 häc sinh nép. - Thu chÊm ch÷a 5 bµi. Bµi 2 ! §äc vµ nªu yªu cÇu bµi tËp 2. ! Th¶o luËn nhãm 2. ! §¹i diÖn ®äc kÕt qu¶. - Gi¸o viªn nhËn xÐt, kÕt luËn. 6 Bµi 3: Gi¸o viªn nªu yªu cÇu bµi tËp3 ! G¾n b¶ng nhãm. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. 3. Cñng cè - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc. - VÒ nhµ chuÈn bÞ bµi häc giê sau. TiÕt 3:To¸n 6 2 - Nghe. - N2. - §¹i diÖn 2 nhãm ®äc kÕt qu¶: - dµnh dôm, ®Ó dµnh. - rµnh, rµnh rät. - c¸i giµnh - 1 häc sinh ®äc. ! Líp lµm vë, ®¹i diÖn 3 häc sinh lµm b¶ng nhãm. - Tr×nh bµy, nhËn xÐt. : luyÖn tËp vÒ diÖn tÝch (tiÕp) (SGK104 ,TK 63) I-Môc tiªu - Cñng cè kü n¨ng thùc hiÖn tÝnh dt cña c¸c h×nh ®· häc ( h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt, h×nh thang ) . II-Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y 1.- KTBC: - Ch÷a bµi tËp tiÕt 101 ? Muèn tÝnh dt cña 1 h×nh kh«ng ph¶i lµ nh÷ng h×nh ®Æc biÖt d· häc, ta lµm theo mÊy bíc ? 2.- Bµi míi TG 3 70 Ho¹t ®éng häc - bµi 1/17 1- VD: bµi to¸n /101 - 1 hs lªn b¶ng thùc hiÖn chia h×nh thµnh h×nh thang ABCD, tam gi¸c ADE - §äc sè ®o trong SGK - TÝnh dt ( h® nhãm ) - Dt h.thang ABCD = - Dt h.tam gi¸c AD x EN : 2 - Dt m¶nh ®Êt ban ®Çu 3- Thùc hµnh a- bµi 1: tÝnh dt m¶nh ®Êt theo h×nh vÏ - Dùa h×nh vÏ: cho biÕt g× vÒ m¶nh ®Êt - §Ó tÝnh dt m¶nh ®Êt ta chia thµnh ? h×nh bé phËn - Hs lµm bµi- ch÷a trªn b¶ng b- bµi 2: tÝnh dt m¶nh ®Êt theo h×nh vÏ Gîi ý: chia m¶nh ®Êt thµnh ?phÇn lµ nh÷ng h×nh nµo ? - tam gi¸c vu«ng ABM - h×nh thang MBCN (®¸y BM, CN ) - tam gi¸c CND - ch÷a c- MR: BiÕt chu vi h.trßn lµ 15,7m > TÝnh diÖn tÝch phÇn g¹ch cheã . 4- Cñng cè - Em cã n/xÐt g× vÒ c¸ch tÝnh dt c¸c h×nh ë bµi häc h«m nay . - V/dông ®Ó tÝnh, gi¶i to¸n vµ gi¶i c¸c bµi tËp vÒ diÖn tÝch trong cuéc sèng TiÕt 4: TiÕt5 10 - Hs ®äc ®Ò bµi - T×m hiÓu c¸ch lµm BC=30cm,AD=55,BM=22,EN=27 = 935 m2 = 55 x 27 : 2 = 724,5 m2 = 935+742,5 = 1677,5 m2 10 - Hs tù t×m hiÓu bµi vµ lµm vµo vë - Hs ch÷a bµi (b¶ng phô) - Hs quan s¸t h×nh vÏ, nªu k/thíc chØ trªn h×nh - Hs lµm bµi - 1 hs lµm b¶ng phô - H® nhãm 4 2 - Ph¶i chia h×nh thµnh c¸c bé phËn ...... - BVN : tiÕt 102 To¸n thùc hµnh: :tËp lµm v¨n : LËp ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng I – Môc tiªu: BiÕt lËp ch¬ng tr×nh cho mét ho¹t ®éng tËp thÓ. II– Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng gi¸o viªn TG 71 H® häc sinh 1. KiÓm tra bµi cò ! Nªu t¸c dông cña viÖc lËp ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng vµ cÊu t¹o cña ch¬ng tr×nh H§ NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. 2. Bµi míi * Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu yªu cÇu cña ®Ò. ! §äc to, râ yªu cÇu ®Ò bµi. - Ph©n tÝch ®Ò, häc sinh tr¶ lêi, gi¸o viªn g¹ch ch©n tõ quan träng. ? Trong c¸c ho¹t ®éng trªn, thÝch ho¹t ®éng nµo nhÊt? ? Em sÏ lËp ch¬ng tr×nh cho ho¹t ®éng nµo? - Gi¸o viªn ®a b¶ng phô cã viÕt s½n cÊu t¹o 3 phÇn cña mét ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng. * Ho¹t ®éng 2: Tr×nh bµy bµi vµo vë. - Khi viÕt c¸c em nªn g¹ch ®Çu dßng nh÷ng ý chÝnh, khi tr×nh bµy míi diÔn gi¶i thµnh c©u. ! Tr×nh bµy. - Gi¸o viªn vµ häc sinh nhËn xÐt. - Gi÷ l¹i mét bµi lµm tèt. ! Dùa theo gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n, mçi b¹n tù ®iÒu chØnh l¹i kÕ ho¹ch cña m×nh cho hay h¬n. ! Tr×nh bµy. - Líp b×nh chän bµi lµm hay nhÊt. -3. Cñng cè GV nhËn xÐt vÒ tinh thÇn häc tËp cña HS. - NhËn xÐt giê häc. TiÕt 6:rÌn tiÕng viÖt: TiÕt 7: - Nh¾c l¹i ®Ò bµi. - 1 häc sinh ®äc - Tr¶ lêi. - Tr¶ lêi. - Nèi tiÕp tr×nh bµy. - 1 häc sinh ®äc bµi. Líp ®äc thÇm. - Lµm bµi. Líp lµm vë bµi tËp, ®¹i diÖn 2 häc sinh lµm b¶ng nhãm -! Líp ®äc bµi lµm. - Nghe. - Häc sinh söa l¹i bµi lµm cña m×nh. - Nèi tiÕp tr×nh bµy l¹i. - Nghe. VÒ nhµ hoµn thiÖn, chuÈn bÞ bµi häc sau. khoa häc : Khoa häc I – Môc tiªu: Gióp häc sinh: (40) N¨ng lîng - Tù lµm thÝ nghiÖm ®¬n gi¶n vÒ: c¸c vËt cã biÕn ®æi vÞ trÝ, h×nh d¹ng, nhiÖt ®é, ... lµ nhê ®îc cung cÊp n¨ng lîng. - Nªu ®îc mét sè vÝ dô vÒ ho¹t ®éng cña con ngêi, ®éng vËt, ph¬ng tiÖn, m¸y mãc vµ chØ ra nguån n¨ng lîng cho c¸c ho¹t ®éng ®ã. - HiÓu ®îc bÊt k× mét ho¹t ®éng nµo còng cÇn n¨ng lîng. II – Ho¹t ®éng d¹y häc: 72 Gi¸o viªn TG 1. KiÓm tra bµi cò 3 ThÕ nµo lµ sù biÕn ®æi ho¸ äc? Cho vÝ dô. !LÊy VD vÒ sù B§HH cãthÓx¶yra díi TD cña nhiÖt. ! H·y lÊy VD vÒvai trß cña ¸nh s¸ng trong B§HH - NhËn xÐt, cho ®iÓm. 2. Bµi míi * Ho¹t ®éng 1: Nhê ®îc cung cÊp n¨ng lîng 15 mµ c¸c vËt cã biÕn ®æi vÞ trÝ, h×nh d¹ng. - Gi¸o viªn lµm tõng thÝ nghiÖm, yªu cÇu häc sinh quan s¸t. - Gi¸o viªn kª mét chiÕc bµn vµ ®Ó lªn ®ã c¸c vËt ®· chuÈn bÞ: 1 chiÕc cÆp, 1 ngän nÕn, diªm, pin, ... ? ChiÕc cÆp s¸ch ®ang n»m ë ®©u? ? Lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ nhÊc nã lªn cao? ! 2 häc sinh nhÊc lªn khái bµn vµ ®Æt vµo bµn gi¸o viªn. ? ChiÕc cÆp thay ®æi ®îc vÞ trÝ lµ do ®©u? - Gi¸o viªn kÕt luËn. - Gi¸o viªn c¾m ngän nÕn vµo ®Üa. ! T¾t ®iÖn trong líp. ? Em thÊy trong phßng nh thÕ nµo khi t¾t ®iÖn? - BËt diªm, th¾p nÕn vµ hái: Khi th¾p nÕn, em thÊy g× ®îc to¶ ra tõ ngän nÕn? ? Do ®©u ngän nÕn to¶ nhiÖt vµ ph¸t ra ¸nh s¸ng? - Gi¸o viªn kÕt luËn. - Gi¸o viªn cho häc sinh quan s¸t chiÕc « t« khi cha l¾p pin. ! BËt c«ng t¸c vµ nªu nhËn xÐt. ? T¹i sao « t« kh«ng ho¹t ®éng? ! L¾p pin, bËt c«ng t¸c vµ nªu nhËn xÐt. ? Nhê ®©u mµ « t« ho¹t ®éng? - Gi¸o viªn kÕt luËn. ? Qua ba thÝ nghiÖm, em thÊy c¸c vËt muèn biÕn ®æi cÇn cã ®iÒu kiÖn g×? * Ho¹t ®éng 2: Mét sè nguån cung cÊp n¨ng lîng cho ho¹t ®éng cña ngêi,§V, PT 12 ! §äc môc b¹n cÇn biÕt trang 83. ! Quan s¸t h×nh minh ho¹ 3, 4, 5 vµ nãi tªn nh÷ng nguån cung cÊp n¨ng lîng cho ho¹t 73 Häc sinh - 3 emTr¶ lêi. - Nghe. - Quan s¸t thÝ nghiÖm vµ tr¶ lêi c©u hái. á trªn bµn Dïng tay x¸ch lªn Tay ta mang nã ®i Tèi C¸c vËt muèn biÕn ®æi th× cÇn ®îc cung cÊp n¨ng lîng ! 2 häc sinh nèi tiÕp ®äc môc b¹n cÇn biÕt s¸ch gi¸o khoa. ®éng cña con ngêi, ®éng vËt, m¸y mãc. ? Muèn cã n¨ng lîng ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng con ngêi ph¶i lµm g×? ? Nguån cung cÊp n¨ng lîng cho ho¹t ®éng cña con ngêi ®îc lÊy tõ ®©u? ! §äc môc b¹n cÇn biÕt trang 83. 3. Cñng cè ? Bµi häc h«m nay chóng ta nghiªn cøu vÒ vÊn 3 ®Ò g×? - NhËn xÐt tiÕt häc. TiÕt 8: To¸n ! Th¶o luËn nhãm. ! Tr×nh bµy. - 2 häc sinh ®äc. - Quan s¸t vµ th¶o luËn nhãm 2. - Tr×nh bµy. - Tr¶ lêi. - 2 häc sinh ®äc. - Tr¶ lêi. thùc hµnh: ******************************************** Thø t ngµy 21 th¸ng 1 n¨m 2009 tiÕt 1 : rÌn tiÕng viÖt (D¹y 5B) (§· so¹n chiÒu thø 3) TiÕt 4: to¸n : luyÖn tËp chung (SGK 106; TK 68) I-Môc tiªu : Gióp HS : - Cñng cè vÒ c¸ch tÝnh chu vi vµ diÖn tÝch c¸c h×nh ®· häc. ¸p dông c«ng thøc tÝnh chu vi, diÖn tÝch c¸c h×nh ®· häc ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan . II-Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I KTBC: - Nªu c/thøc tÝnh S tam gi¸c, S h.thoi - Ch÷a bµi tËp tiÕt 102-GV chÊm 1 sè bµi II/- Bµi míi 1- bµi 1: hs ®äc, t×n hiÓu bµi Gîi ý: tÝnh ®é dµi ®¸y ta dùa c/thøc tÝnh S h.tam giac h= (S x 2) : a - Hs lµm bµi - Chèt: BiÕt ®é dµi ®¸y, tÝnh chiÒu cao biÕt dt, biÕt chiÒu cao, tÝnh ®é dµi ®¸y 2- bµi 2: - TÝnh dt kh¨n tr¶i bµn - TÝnh dt h×nh thoi ?Gîi ý: nh×n h×nh vÏ vµ sè ®o ®· cho, em tÝnh ®îc dt h×nh nµo tríc. ?Muèn tÝnh dt h.thoi ta cÇn biÕt g× ?Em cã n/xÐt g× vÒ 2 ®êng chÐo cña h.thoi - Hs lµm bµi - Ch÷a - Chèt: 1 h×nh cã nhiÒu h×nh vÏ chång lªn nhau ta ph¶i x/®Þnh yÕu tè cña c¸c h×nh 3- bµi 3 Gîi ý: §é dµi sîi d©y gåm nh÷ng ®o¹n nµo - H×nh trßn ®· biÕt nh÷ng g× TG 4/ Ho¹t ®éng häc -bµi 1- 1 hs- líp theo dâi 10/ 10/ - H® nhãm 2 - Nªu c¸ch tÝnh h - b¶ng con - 1 hs lªn b¶ng - h = (S x 2) : ®¸y ®¸y = (dt x 2 ) : cc Hs ®äc, t×m hiÓu bµi - §é dµi 2 ®êng chÐo - lµ 2 chiÒu cña hcn - lµm vµo vë, 1 hs lµm b¶ng 10/ 74 K/c 2 trôc x 2 + chu vi 2 nöa h.t - ®êng kÝnh - Hs lµm bµi - Ch÷a : 1 hs lªn b¶ng III/- Cñng cè - NhËn xÐt tiÕt häc - BVN tiÕt 103 ******************************************** Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 01 n¨m 2009 tiÕt1:tËp ®äc : TiÕng rao ®ªm I – Môc tiªu: 1. §äc tr«i ch¶y,giäng kÓ linh ho¹t phï hîp víi t×nh huèng mçi ®o¹n: khi chËm, trÇm buån, khi dån dËp, c¨ng th¼ng, bÊt ngê. 2. HiÓu ,n¾m ®îc néi dung chÝnh cña bµi : Ca ngîi H§x¶ th©n cao thîng cña anh th¬ng binh nghÌo, dòng c¶m x«ng vµo mét ®¸m ch¸y cøu mét gia ®×nh tho¸t n¹n. II – Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng gi¸o viªn T G H® häc sinh 1. KiÓm tra bµi cò 3 - 2 häc sinh nèi tiÕp. ! 2HS®äc vµ tr¶ lêi c©u hái theo SGK- NhËn xÐt. NhËn xÐt tríc líp. 2. Bµi míi - Nh¾c l¹i ®Çu bµi. * Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc. 10 2 HS ®äc nèi tiÕp hÕt bµi.Nªu tõ khã ®äc. - Chia ®o¹n: §1: ... n·o ruét. - khuya, khËp khiÔng, lom khom, ... §2: ... mÞt mï ... §3: ... ch©n gç! §4: PhÇn cßn l¹i. 4 häc sinh ®äc nèi tiÕp. §äc nhãm. §äc chó gi¶i. -4 häc sinh ®äc l¹i ®o¹n trÝch * Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu bµi. §äc thÇm , th¶o luËn nhãm tr¶ lêi c©u ? TG (nh©n vËt t«i) nghe thÊy tiÕng rao cña 10 hái: ngêi b¸n b¸nh giß vµo nh÷ng lóc nµo? - §ªm tÜnh mÞch ? Nghe tiÕng rao, t¸c gi¶ cã c¶m gi¸c ntn? - Buån n·o ruét. ? §¸m ch¸y x¶y ra vµo lóc nµo? Lóc nöa ®ªm. ? §¸m ch¸y ®îc miªu t¶ nh thÕ nµo? - bèc löa phõng phõng, tiÕng kªu cøu th¶m thiÕt, khung cöa Ëp xuèng ? Ngêi ®· dòng c¶m cøu em bÐ lµ ai? ! §äc ®o¹n 3, 4. ? Con ngêi vµ H§cña anh cã g× ®Æc biÖt? - Lµt th¬ng binh nÆng, x¶ th©n cøu n¹n. ? Chi tiÕt nµo g©y bÊt ngê cho ngêi ®äc? - Khi cÊp cøu bÊt ngê ph¸t hiÖn ra chiÕc - GV tiÓu kÕt c¸ch dÉn khÐo lÐo cña TG. ch©n gç. ! Nªu ý ®o¹n trÝch. ca ngîi hµnh ®éng x¶ th©n cao thîng cña - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ghi b¶ng. anh th¬ng binh nghÌo, dòng c¶m x«ng ! Mét sè häc sinh nh¾c l¹i. vµo mét ®¸m ch¸y cøu mét gia ®×nh tho¸t n¹n * Ho¹t ®éng 3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m: 10 - §a ®o¹n luyÖn ®äc: - Gi¸o viªn ®äc mÉu. 75 ? Khi ®äc cÇn nhÊn giäng, ng¾t giäng ë nh÷ng tõ ng÷ nµo? - Tæ chøc thi ®äc diÔn c¶m. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. 3. Cñng cè! Nªu ý nghÜa bµi v¨n. 3 - VÒ nhµ ®äc cho nhiÒu ngêi cïng nghe. - ChuÈn bÞ bµi häc giê sau. TiÕt 2: To¸n HS nªu §äc nhãm. : h×nh hép ch÷ nhËt-h×nh lËp ph¬ng (SGK 107 ; TK 71 ) A/-Môc tiªu : Gióp häc sinh : - H×nh thµnh ®îc biÓu tîng vÒ h×nh hép ch÷ nhËt, h×nh lËp ph¬ng. NhËn biÕt c¸c ®å vËt trong thùc tÕ cã d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph¬ng. Ph©n biÖt h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph¬ng. ra ®Æc ®iÓm c¸c yÕu tè cña h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph¬ng . B/- §å dïng - Mét sè hép h×nh hép ch÷ nhËt, h×nh lËp ph¬ng cã thÓ më ra trªn mÆt ph¼ng . C/-Ho¹t ®éng d¹y häcHo¹t ®éng d¹y TG I/- Giíi thiÖu h×nh hép ch÷ nhËt a- Em quan s¸t ®å vËt g×? Cã mÊy mÆt, chØ râ tõng mÆt - Mçi mÆt ®ã lµ h×nh g× ? - §å vËt cã mÊy ®Ønh, cã mÊy c¹nh. - §o ®é dµi c¸c c¹nh, nh÷ng c¹nh nµo cã ®é dµi = nhau - Chèt: §©y lµ h×nh hép ch÷ nhËt - H×nh hép ch÷ nhËt cã - 6 mÆt, mçi mÆt ®Òu lµ hcn( 2 mÆt ®¸y) - 8 ®Ønh - 12 c¹nh chia thµnh 3 nhãm = nhau (chiÒu dµi, chiÒu réng, chiÒu cao) b- vÏ h×nh hép ch÷ nhËt (GV vÏ + gt) - H×nh hép ch÷ nhËt cã 3 kÝch thíc (chiÒu dµi, réng, cao) 8/ 2- Giíi thiÖu h×nh lËp ph¬ng a- Hs quan s¸t ®å vËt - chØ ra ®Æc ®iÓm - H×nh lËp ph¬ng cã mÊy mÆt, lµ h×nh g×? - Cã mÊy ®Ønh . - Cã mÊy c¹nh, ®o ®ä dµi c¸c c¹nh, nªu nx - h×nh lËp ph¬ng vµ h×nh hép CN gièng, kh¸c nhau ntn? - Dùa vµo kÝch thíc cña h×nh ®Ó ta ph©n biÖt h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph¬ng 3- Thùc hµnh a- Bµi 1 CC vÒ c¸c yÕu tè cña h×nh hép CN, h×nh lËp ph¬ng - Em cã nhËn xÐt g× tõ bµi tËp 1 b- bµi 2: c©u a hs tù lµm- nªu KQ MR: h·y chØ trªn h×nh ®©u lµ CD, CR, CC 7/ Ho¹t ®éng häc - H® nhãm 2- quan s¸t ®å dïng chuÈn bÞ . - Hs tr×nh bµy - ®äc tªn h×nh, ®äc tªn ®Ønh, tªn c¸c c¹nh, chØ chiÒu dµi, CR, CC, - gäi tªn mÆt d¸y, mÆt bªn - H® c¸ nh©n - H×nh lËp ph¬ng lµ h×nh hép ch÷ nhËt ®Æc biÖt mµ 3 kÝch thíc = nhau . 6/ 6/ 76 - Hs tù lµm - Nªu Kq (2 em) - §iÓm gièng nhau ......... - - ChØ c©u b øng víi h×nh vÏ ghi sè ®o - tÝnh dt mÆt ®¸y MNPQ, mÆt bªn ABNM, BCPN - Chèt: BiÕt 3 kÝch thíc ta sÏ tÝnh ®îc dt c¸c mÆt ®¸y vµ mÆt bªn. c- CC kü n¨ng nhËn biÕt, ph©n biÖt - H×nh lËp ph¬ng ... - H×nh hép ch÷ nhËt..... MR: trong h×nh bµi 2, h×nh nµo cã dt = dt h×nh MNPQ, BCPN, ABMN v× sao em biÕt III/- Cñng cè : - Nªu ®2 cña h×nh hép ch÷ nhËt. - H×nh lËp ph¬ng kh¸c h×nh hép CN ntn ? - Nhí ®2 c¸c mÆt, c¹nh, h×nh HCN, HLP, biÕt c¸ch ®äc tªn h×nh, biÕt c¸ch tÝnh dt mÆt - Xem tríc bµi 105 tiÕt3: tiÕt4: - 1 hs lªn b¶ng - 2 d·y + 1 hs lªn b¶ng 7/ - Hs tù ghi ®¸p ¸n 3/ - BVN : tiÕt 104 thÓ dôc rÌn to¸n: HS lµm vbt ******************************************** tiÕt1 : Thø s¸u ngµy 23 th¸ng 01 n¨m 2009 luyÖn ch÷ : : luyÖn ch÷ :Bµi 21 A/-Môc tiªu : Gióp HS : - LuyÖn viÕt ch÷ vµ viÕt bµi øng dông: Mét ®o¹n trong bµi “” . - RÌn kü n¨ng viÕt vµ tèc ®é viÕt cho HS B. §å dïng: MÉu ch÷ hoa vµ phÊn mµu C. C¸c Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y TG Ho¹t ®éng häc I. NhËn xÐt bµi viÕt tríc II. Bµi míi : 1.HD viÕt ch÷ hoa a) Quan s¸t nhanh vµ nªu cÊu t¹o cña con ch÷ n O 2/ HS l¾ng nghe 2/ HS QS vµ vÊn ®¸p HD c¸ch viÕt con ch÷ O GV cho HS lªn t« theo quy tr×nh viÕt trong mÉu b)GV viÕt mÉu 2. Híng dÉn viÕt ba× øng dông ? t×m ch÷ khã viÕt? ? Nªu c¸ch viÕt cho ®óng mÉu 3. HD viÕt ch÷ nghiªng: GV viÕt mÉu 4. Cho HS t« ch÷ hoa vµ ch÷ nghiªng 5. Cho HS thùc hµnh trªn vë luyÖn ch÷ GV QS vµ gióp ®ì HS viÕt xÊu III. Cñng cè dÆn dß Nªu c¸ch viÕt con ch÷ O Muèn cã ch÷ ®Ñp em ph¶i lµm g×? 2/ 2/ 3/ 3/ 3/ 77 HS QS vµ NX Theo dâi c« viÕt mÉu HS viÕt b¶ng tay HS ®äc lít bµi 1 lÇn HS nªu HS NX ®é nghiªng HS t« ch÷ HS viÕt ch÷ ®øng xong thf viÕt ch÷ nghiªng 2HS nªu tiÕt2: tin häc TËp lµm v¨n: Tr¶ bµi v¨n t¶ ngêi (Néi dung sæ chÊm tr¶) tiÕt4: RÌn tiÕng viÖt: tiÕt5: tiÕt3: To¸n: diÖn tÝch xq, diÖn tÝch tp cña h×nh hép ch÷ nhËt (SGK 109; TK 77) A/-Môc tiªu : Gióp häc sinh : - H×nh thµnh biÓu tîng vÒ dt xung quanh, dt toµn phÇn cña h×nh hép ch÷ nhËt . - Tù t×m c¸ch tÝnh, x©y dùng c«ng thøc tin¸h dt xung quanh, dt toµn phÇn cña h×nh hép ch÷ nhËt . - VËn dông nh÷ng quy t¾c vµ c«ng thc ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan . B/- ChuÈn bÞ : H×nh hép ch÷ nhËt cã kÝch thíc 8x4x5 cã thÓ triÓn khai ®îc (cã trong bé ®å dïng d¹y to¸n) . C/-Ho¹t ®éng d¹y häcTG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/- KTBC: - Nªu ®2 c¹nh, mÆt cña h×nh hép CN 3/ - Hs chØ trªn ®å dïng - Ch÷a bµi tËp tiÕt 104 (bµi 3) - 1 hs II/- Bµi míi 1a- Giíi thiÖu vÒ dt xung quanh cña h×nh hép CN, XD quy t¾c, c«ng thøc 10/ - GV ®a m« h×nh: theo emdt x/quanh cña h×nh hép CN gåm dt cña nh÷ng mÆt nµo? - DT x/quanh cña h×nh hép CN lµ tæng dt c¸c mÆt bªn - 1 hs nh¾c l¹i b- Nªu bµi to¸n (SGK) - Hs th¶o luËn t×m c¸ch tÝnh - TÝnh dt xung quanh cña h×nh c1: (5x4)x2 + (8x4)x2 = 104 cm2 - GV triÓn khai h×nh - Hs n/xÐt: S hcn triÓn khai = S - Hs nªu c¸ch tÝnh dt h×nh xung quanh h×nh hép (8+4+8+4) x 5 =(8+4)x2x5 = 104 - X©y dng quy t¾c, c«ng thøc 2- X/dùng quy t¾c, C/thøc tÝnh S toµn phÇn 5/ ? Stp kh¸c S xq ntn? Stp = Sxq + S 2 ®¸y - T×m c¸ch tÝnh dt toµn phÇn - H® nhãm 2 - Ph¸t biÓu thµnh lêi Stp = Sxq + S 2 mÆt ®¸y - Chèt: Muèn tÝnh Sxq, Stp cña h×nh hép ta cÇn biÕt nh÷ng g×? 3- Thùc hµnh a- bµi 1: tÝnh Sx, Stp cña h×nh hép CN, cho - Hs lµm trªn nh¸p biÕt sè ®ã - Tr×nh bµy - Chèt: Nªu c¸ch tÝnh b- bµi 2: Gîi ý: thïng t«n k« n¾p th× gåm mÊy mÆt, thiÕu mÆt nµo? - Hs lµm bµi vµo vë - Ch÷a- kiÓm tra -1 hs lªn B - Chèt: bµi 2 kh¸c bµi 1 ë chç nµo MR: trong thùc tÕ cã nhiÒu vËt d¹ng h×nh hép nhng Stp k« ®Çy ®ñ: bÓ thiÕu n¾p, nhµ cã cöa sæ, hép thiÕu n¾p.... III/- Cñng cè - Nªu néi dung k/thøc cÇn nhí. TK:Nhí c¸ch tÝnh Sxq,Stp cña h×nh hép CN dùa vµo ®ã t×m c¸ch tÝnh Sxq,Stp cña HLP - BVN tiÕt 105 78 tiÕt6:sinh ho¹t tËp thÓ ( Buæi chiÒu) A. Môc tiªu - Tæng kÕt thi ®ua tuÇn20 - Ph¸t ®éng ph¬ng híng tuÇn 21 B. Lªn líp -Tæng kÕt thi ®ua( Líp trëng ®iÒu hµnh) -Th«ng qua ®iÓm theo dâi thi ®ua cña tõng em - B×nh xÐt xÕp lo¹i: A1, A, B, C 2.GVCN ph¸t biÓu ý kiÕn bæ sung ph¬ng híng cho tuÇn sau -TiÕp tôc æn ®Þnh nÒ nÕp sau tÕt, kh¾c phôc mÆt tån t¹i cña tuÇn 20 -N©ng cao h¬n chÊt lîng häc bµi ë trªn líp vµ rÌn ch÷ gi÷ vë. -§¨ng ký ngµy häc tèt, giê häc tèt. 79
- Xem thêm -