Tài liệu Giáo án lớp 5 tuần 19

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 484 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TuÇn 19 Thø hai ngµy 6 th¸ng 1 n¨m 2008 (D¹y vµo s¸ng thø b¶y) TiÕt 1: Chµo cê TiÕt 2:tËp ®äc: Ngêi c«ng d©n sè mét I – Môc tiªu: 1. BiÕt ®äc ®óng mét v¨n b¶n kÞch: §äc ph©n biÖt lêi c¸c nh©n vËt, lêi t¸c gi¶. §äc ®óng ng÷ liÖu c©u kÓ, c©u hái, c©u khiÕn, c©u c¶m phï hîp víi tÝnh c¸ch t©m tr¹ng cña tõng nh©n vËt. BiÕt ph©n vai, ®äc diÔn c¶m ®o¹n kÞch. 2. HiÓu néi dung phÇn 1 cña ®o¹n trÝch: T©m tr¹ng cña ngêi thanh niªn NguyÔn TÊt Thµnh day døt, tr¨n trë t×m con ®êng cøu níc, cøu d©n. III – Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng gi¸o viªn TG 1. KiÓm tra bµi cò: 3 - KiÓm tra dông cô, ®å dïng häc tËp häc kú 2. - NhËn xÐt tríc líp. 2. Bµi míi * Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc. 10 ! 1 häc sinh ®äc lêi giíi thiÖu nh©n vËt, c¶nh trÝ diÔn ra trÝch ®o¹n kÞch. - Gi¸o viªn ®äc diÔn c¶m trÝch ®o¹n kÞch. - Gi¸o viªn viÕt b¶ng tõ khã ®äc ®Ó luyÖn. - Chia ®o¹n: ®1: ... Sµi Gßn nµy lµm g×? ®2: ... nµy n÷a. ®3: phÇn cßn l¹i. ! 3 häc sinh ®äc nèi tiÕp. ! §äc chó gi¶i. ho¹t ®éng häc sinh - §Ó dông cô lªn bµn. - Nghe. - Nh¾c l¹i ®Çu bµi. - 1 häc sinh ®äc. - Nghe. - Quan s¸t vµ nèi tiÕp ®äc. - Nghe. - 3 häc sinh ®äc. - 1 häc sinh ®äc vµ bæ sung thªm mét sè tõ - N2. * Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu bµi. - 2 häc sinh ®äc. ! §äc thÇm tr¶ lêi c©u hái. - Líp ®äc thÇm. ? Anh Lª gióp anh Thµnh viÖc g×? 10 - B¸o c¸o. ? Nh÷ng c©u nãi nµo cña anh Thµnh cho - T×m viÖc lµm thÊy anh lu«n nghÜ tíi d©n, tíi níc? - Tr¶ lêi nh s¸ch gi¸o viªn. ? C©u chuyÖn cña anh Thµnh vµ anh Lª nhiÒu khi kh«ng ¨n khíp víi nhau. H·y - Mçi ngêi theo ®uæi mét ý nghÜ kh¸c t×m nh÷ng chi tiÕt thÓ hiÖn ®iÒu ®ã vµ gi¶i nhau. thÝch t¹i sao nh vËy? ! Tr×nh bµy. ! Líp theo dâi, nhËn xÐt, bæ sung. - Gi¸o viªn kÕt luËn. ! Nªu ý ®o¹n trÝch. 67 - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ghi b¶ng. - Nghe. ! Mét sè häc sinh nh¾c l¹i. - Nèi tiÕp nh¾c l¹i néi dung. * Ho¹t ®éng 3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m: - §a ®o¹n luyÖn ®äc: Tõ ®Çu ®Õn: “anh cã ! 3 häc sinh ®äc ph©n vai. khi nµo nghÜ ®Õn ®ång bµo kh«ng?” 10 ! NhËn xÐt, t×m giäng ®äc phï hîp. - Gi¸o viªn ®äc mÉu. - Quan s¸t b¶ng nhãm. ? Khi ®äc cÇn nhÊn giäng ë nh÷ng tõ ng÷ nµo? - Tr¶ lêi, nhËn xÐt. ! §äc nhãm. - N. - Tæ chøc thi ®äc diÔn c¶m. - §¹i diÖn thi. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - NhËn xÐt. 3. Cñng cè: - Nèi tiÕp nh¾c l¹i. ! Nªu ý nghÜa cña ®o¹n trÝch. 3 - VÒ nhµ ®äc cho nhiÒu ngêi cïng nghe. - ChuÈn bÞ bµi häc giê sau. TiÕt 3 TiÕt 4:to¸n: : H¸t nh¹c diÖn tÝch h×nh thang (SGK 93; TK 170 ) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - BiÕt h×nh thang, c«ng thøc tÝnh dt h×nh thang . - Nhí, biÕt v.dông quy t¾c, c«ng thøc tÝnh dt h×nh thang ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp cã liªn quan . B/- §å dïng : M« h×nh d¹y bµi dt h×nh thang trong bé ®å dïng GV, HS C/-Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC : ? Nªu ®2 cña h×nh thang - Ch÷a bµi tËp vÒ nhËn biÕt h×nh thang II/- Bµi míi 1- H×nh thµnh c/thøc tÝnh dt h×nh thang a- Hs lÊy ®å dïng 1 h×nh thang liÒn - 2 m¶nh h×nh t.gi¸c ghÐp l¹i ®îc h.thang - GV kiÓm tra ®å dïng cña hs b- Thùc hiÖn ghÐp h×nh - GhÐp 2 m¶nh h×nh tam gi¸c ®Æt lªn trªn h.thang liÒn em cã nhËn xÐt g× ? - LÊy ra h.thang ®îc ghÐp tõ 2 h×nh tam gi¸c, em h·y ®Æt tªn cho c¸c ®Ønh, chØ râ yÕu tè ®¸y lín, ®¸y nhá,®g cao cña h.thang - T×m c¸ch ghÐp 2 m¶nh cña h.thang ®ã thµnh 1 h×nh tam gi¸c - SS chiÒu cao cña tam gi¸c vµ c¸ch c¹nh cña h.thang - §¸y cña tam gi¸c vµ ®¸y cña h.thang - T×m c¸ch tÝnh dt h.thang dùa vµo S tam.g c- X©y dùng quy t¾c vµ c«ng thøc TG 3/ 1/ Ho¹t ®éng häc HS nªu 1 HS lªn ch÷a bµi - S.dông ®å dïng 5/ - 2 h.thang b»ng nhau - H® nhãm 2 - H® nhãm 2 2/ 5/ 68 - Hs nªu, GV ghi ? Nªu c¸ch tÝnh dt h×nh thang - Nªu ký hiÖu S lµ dt h.thang a, b lµ ®é dµi 2 ®¸y, h lµ chiÒu cao h.thang - Hs ph¸t biÓu - ViÕt c«ng thøc dt: S = - B¶ng tay - Hs ®äc thuéc quy t¾c , c«ng thøc 2/ 2- Thùc hµnh 18/ a- BT1: tÝnh dt h×nh thang biÕt .... 6/ - Chèt ®Ó lµm bµi tËp 1 em ®· v/dông - Më SGK ®äc nhÈm - Hs ®äc, t×m hiÓu y/cÇu - Hs lµm b¶ng tay k/thøc míi nµo ?. b- bµi 2: TÝnh dt h.thang dùa vµo h×nh vÏ 6/ - Hs quan s¸t h×nh, nªu c¸c y/tè - Hs lµm tõng phÇn, nh¸p ®· biÕt ? ? Muèn tÝnh dt h.thang ta cÇn biÕt g× - TÝnh dt h.thang ? Em cã N.xÐt g× vÒ h.thang ë ý b - §êng cao lµ c¹nh bªn c- bµi 3: 6/ - Ch÷a bµi, ®æi bµi kiÓm tra - Hs ®äc, t×m hiÓu bµi - gi¶i to¸n vë, 1 hs lµm b¶ng phô III/- Cñng cè: - Nªu k/thøc cÇn ghi nhí 3/ - §äc quy t¾c, c/thøc tÝnh dt h.thang . MR: Tõ c/thøc trªn, h·y t×m c¸c c¸ch  tÝnh dt h.thang S= a b 2 - H® nhãm 4, hs lªn b¶ng viÕt h  h ; S = (a + b)  2 VN: Dùa c¸ch c¾t ghÐp h.thang  hcn ®Ó tÝnh dt h.thang ( t¬ng øng víi c¸ch c¸c em võa ph¸t hiÖn ) ******************************************** Thø ba ngµy 7 th¸ng 1 n¨m 2008 tiÕt 1 : kÓ chuyÖn : chiÕc ®ång hå I/- Môc tiªu: - HS kÓ l¹i ®îc toµn béc c©u chuyÖn, thÓ hiÖn lêi kÓ tù nhiªn phèi hîp ®iÖu bé cö chØ - BiÕt theo dâi, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ lêi kÓ cña b¹n . - HiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn . II/- Ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng d¹y 1- HD kÓ: LÇn 1 KÓ phï hîp NV LÇn 2 : ChØ tranh ? C©u chuyÖn x¶y ra vµo thêi gian nµo ? Mäi ngêi bµn t¸n chuyÖn g× ? B¸c Hå mîn c©u chuyÖn ®Ó lµm g× ? Chi tiÕt nµo trong cau chuyÖn lµm em nhí nhÊt ? 2- KÓ trong nhãm TG 10 / 10/ 69 Ho¹t ®éng häc L¾ng nghe . - 1954 - §i häc tiÕp qu¶n - Gi¸o dôc - ïa ra ®ãn B¸c - HS kÓ nhãm 4 - Nªu ND chÝnh tõng tranh - Mçi em kÓ 1 ®o¹n 3- KÓ tríc líp ? Nªu ND chÝnh cña tõng tranh minh häa ? Thi kÓ tõng ®o¹n - NhËn xÐt ®Ó HS kÓ sau rót kinh nghiÖm - T/c cho HS trao ®æi ND chuyÖn 4- Cñng cè ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch nãi cña B¸c víi c¸n bé . 12/ - Trao ®æi toµn ý nghÜa c©u chuyÖn - 4 HS nèi tiÕp - HS kÓ tõng ®o¹n - 2, 3 HS kÓ toµn bé c©u chuyÖn - HS trao ®æi vÒ ND chuyÖn 3/ - ¤n tån, dÝ dám, dÔ hiÓu, vui vÎ TiÕt 2 :chÝnh t¶ : nhµ yªu níc nguyÔn trung trùc I/- Môc tiªu : - Nghe viÕt ®óng chÝnh t¶ bµi : Nhµ yeu níc NguyÔn Trung Trùc . - Chó ý c¸c tõ ng÷ : lµm nghÒ chµi líi, næi dËy, kh¶ng kh¸i . - C¸c danh tõ riªng: NguyÔn Trung Trùc, Vµm Cá, Long An, T©y Nam Bé, Nam Kú, ngêi Nam, T©y . - LuyÖn viÕt ®óng c¸c tõ chøa ©m ®Çu r/d/gi . II/- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc . Ho¹t ®éng d¹y I- KiÓm tra s¸ch vë (kú 2 ) cña HS II- Bµi míi: 1- HD nghe, viÕt a- GV ®äc mÉu ®o¹n viÕt . ?Bµi cho em biÕt ®iÒu g× . b- LuyÖn viÕt tõ khã (nh ®· ghi ë YC) - Ghi l¹i nh÷ng DTR cã trong bµi ? Nªu c¸ch viÕt nh÷ng DTR nµy . - Ghi l¹i nh÷ng tõ, tiÕng khã viÕt trong bµi lµm nghÒ, chµi líi, næi dËy, kh¶ng kh¸i . - NX c¸ch viÕt c©u héi tho¹i cã dÊu “” c- Nghe- viÕt chÝnh t¶ - GV ®äc mÉu toµn bµi lÇn 2 - GV ®äc - HS viÕt . 2- HD lµm BT BT2: T×m ch÷ c¸i thÝch hîp ®iÒn vµo « a- Ch÷ cã ©m ®Çu r/d/gi b- Thªm dÊu thanh thÝch hîp +ch÷ o, « - Ch÷a bµi . BT3: Trß ch¬i thi t×m tiÕng b¾t ®Çu d/r/gi - Ch÷a : 3 nhãm lªn B tr×nh bµy nèi tiÕp - §¸nh gi¸- NX - bæ sung . III/- Cñng cè- dÆn dß . - NhËn xÐt tiÕt häc . - VN : Lµm phÇn BT cßn l¹i . TG Ho¹t ®éng häc 1 / 2/ - 1 HS kh¸ ®äc, líp ®äc thÇm 6/ - 1 HS lªn b¶ng, líp ghi b¶ng tay. - B¶ng tay- B nhãm 16/ 8/ - HS ®äc thÇm lÇn 2 - HS ®äc, t×m hiÓu YC - H§ nhãm 2 - 1 nhãm lµm b¶ng phô - H§ nhãm 4 - b¶ng nhãm 2 / 2/ TiÕt 3:To¸n: luyÖn tËp (SGK 94 ,TK 172) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - LuyÖn kü n¨ng vËn dông c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thang ( kÓ c¶ h×nh thang vu«ng) trong c¸c t×nh huèng kh¸c nhau . B/-Ho¹t ®éng d¹y häc 70 Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC: - Nªu c¸ch tÝnh dt h.thang vµ viÕt c/thøc - Líp: V/dông tÝnh dt h.thang cã ®¸y lín 10cm,®¸y bÐ 6,5cm,chiÒu cao 4,2cm II/- Bµi míi 1- bt1: cñng cè c¸ch tÝnh dt h.thang - Hs lµm bµi B + vë - Ch÷a - ®æi bµi KT - §Æt CH giao lu vÒ n/dung bµi 1 2- bt2: gi¶i to¸n TT: Ruéng h.thang ®¸y lín 120cm, ®¸y bÐ = 2 ®¸y lín, ®¸y bÐ h¬n chiÒu cao TG 3/ Ho¹t ®éng häc - 1 hs lªn b¶ng 6/ - Hs tr×nh bµy cã lêi gi¶i dt h.thang lµ ......... - 2 hs lªn b¶ng 10/ - Hs ®äc, t×m hiÓu bµi 3 5m, cø 100 m2 thu 64,5kg. TÝnh sè thãc *Gîi ý: muèn tÝnh sè thãc trªn thöa ruéng ph¶i t×m ®îc g× ? ? ë bµi nµy ®· tÝnh ngay ®îc dt h.thang cha? t¹i sao ? ? §· cho biÕt g× vÒ ®¸y bÐ, chiÒu cao - Hs lµm bµi vµo vë - Ch÷a , tù KT - Chèt: §©y chÝnh lµ bµi to¸n v/dông vµo cuéc sèng. Muèn tÝnh ®îc dt h.thang cÇn biÕt nh÷ng yÕu tè nµo ? 3- bµi 3: 1 hs lªn b¶ng chØ trªn h×nh vÏ 12/ - Hs lµm bµi - Hs tr×nh bµy tõng ý - Cã thÓ hs tÝnh dt tõng h×nh  so s¸nh MR:Cã thÓ nx so s¸nh tõng yÕu tè cña h×nh VD: Sht AMCD = MNCD v× - Chung ®¸y lín DC, ®¸y nhá = nhau 3cm - ChiÒu cao = nhau(®Òu lµ chiÒu réng hcn)  dt = nhau . III/- Cñng cè 2/ - NhËn xÐt tiÕt häc TiÕt 4: - dt h.thang - Ph¶i t×m ®îc ®¸y bÐ, chiÒu cao - 1 hs lµm b¶ng phô - ®¸y lín, ®¸y nhá, chiÒu cao - Hs ®äc bµi - H® nhãm 2 - lªn b¶ng chØ trªn h×nh - NÕu hs k« nãi ®îc c¸ch 2 th× GV më réng vµ khuyÕn khÝch c¸ch lµm nµy - BVN : tiÕt 92 To¸n thùc hµnh: I/- Môc tiªu : - TÝnh S tam gi¸c , h×nh thang . - NhËn biÕt h×nh thang . II/- Bµi tËp : 1-TÝnh S tam gi¸c cã : a- §é dµi ®¸y 30cm , chiÒu cao 2,5 dm b- §é dµi ®¸y 4m , chiÒu cao 25cm 2- C¸c h×nh sau, h×nh nµo lµ h×nh thang 1 2 3- TÝnh S h×nh thang theo c¸c kÝch thíc : 3 71 4 40cm 3dm 2dm 30cm 60cm - GV cho HS lµm bµi, chÊm vµ ch÷a bµi . 5dm TiÕt5 : TËp lµm v¨n : luyÖn tËp t¶ ngêi I/- Yªu cÇu: - Cñng cè kiÕn thøc vÒ ®o¹n më bµi . ViÕt ®îc ®o¹n më bµi cho bµi v¨n t¶ ngêi theo 2 kiÓu trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp . II/- §å dïng d¹y häc : PhiÕu ghi Më bµi trùc tiÕp, më bµi gi¸n tiÕp . III/- Ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng d¹y A- KTBC: Nªu cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ ngêi . B- Bµi míi . 1- Giíi thiÖu bµi 2- HD HS luyÖn tËp . BT1: TG 4/ 1/ 12/ ? ChØ ra sù kh¸c nhau cña 2 c¸ch më bµi . BT2: 15 - GV HD HS hiÓu YC bµi, lµm theo c¸c bíc . - Lu ý: Chän ®Ò nãi vÒ ®èi tîng mµ em yªu thÝch, cã t×nh c¶m hiÓu biÕt vÒ ngêi ®ã . -Suy nghÜ ®Î h×nh thµnh ý cho ®o¹n MB - GV + HS nhËn xÐt - bæ sung . 3- Cñng cè, dÆn dß . - GV nhËn xÐt tiÕt häc . TiÕt 6:rÌn Ho¹t ®éng häc 3/ - 2 HS ®äc nèi tiÕp YC BT1 - 2 HS ®äc më bµi a, më bµi b - C¶ líp ®äc thÇm 2 ®o¹n v¨n . - §o¹n MB.a : MB theo kiÓu trùc tiÕp - §o¹n MB.b: MB theo kiÓu gi¸n tiÕp . - HS ®äc YC . - HS chän ®Ò v¨n ®Ó viÕt ®o¹n MB - Ngêi em ®Þnh t¶ lµ ai: tªn, tuæi... - Em cã q/hÖ víi ngêi Êy ntn? - Em gÆp gì, quen biÕt hoÆc nh×n thÊy ngêi Êy trong dÞp nµo - HS viÕt vµo giÊy nh¸p 1 ®o¹n MB. theo kiÓu trùc tiÕp, 1 ®o¹n mB theo kiÓu gi¸n tiÕp. - §¹i diÖn 2 HS viÕt vµo giÊy khæ to. - HS tr×nh bµy tríc líp . - Nh¾c l¹i 2 kiÓu MB cña d¹ng v¨n t¶ ngêi . tiÕng viÖt: 72 I/- Môc tiªu : - Cñng cè vÒ c©u ghÐp, ®Æt c©u ghÐp . - RÌn viÕt v¨n t¶ ngêi . II/- Bµi tËp : 1- Cho ®o¹n v¨n : Buæi liªn hoan diÔn ra thËt vui vÎ . Líp häc ®îc trang hoµng ®Ñp vµ ®Çm Êm . Thu H¬ng dÉn ch¬ng tr×nh rÊt cã duyªn, TuÊn BÐo diÔn kÞch c©m lµm ai nÊy còng cêi rò, cßn HuyÒn Ph¬ng h»ng ngµy bÏn lÏn thÕ nhng h«m ®ã kÐo ®µn thËt sµnh ®iÖu . ThÇy chñ nhiÖm rÊt c¶m ®éng, thÇy khen b¸o têng cña líp hay, khen c¸c tiÕt môc biÓu diÔn rÊt tù nhiªn . a- X¸c ®Þnh c©u ghÐp trong ®o¹n v¨n trªn . b- Dïng g¹ch xiªn (/) t¸ch c¸c vÕ cña c©u ghÐp . c- G¹ch 1 g¹ch díi CN, g¹ch 2 g¹ch díi VN trong c¸c c©u ghÐp ®ã . 2- Thªm 1 vÕ c©u vµo chç chÊm ®Ó ®îc c©u ghÐp . a- §µn chom hã lÝu lo . b- V× trêi ma c- Tuy Lan häc giái d- TrËn bãng ®¸n ph¶i ho·n l¹i e- Em häc bµi cßn . 3- §Æt c©u ghÐp theo mÉu (nãi vÒ häc tËp) a- CN - VN vµ CN - VN b- CN - VN cßn CN - VN c- Tuy CN- VN nhng CN - VN d- NÕu CN- VN th× CN - VN . * GV cho HS lµm bµi, chÊm vµ ch÷a bµi . TiÕt 7: khoa häc : dung dÞch I/- Môc tiªu :Sau bµi häc HS biÕt : - C¸ch t¹o ra 1 dung dÞch . - KÓ tªn 1 sè dung dÞch . - Nªu 1 sè c¸ch t¸ch dung dÞch . II/- §å dïng : - HS chuÈn bÞ theo nhãm 1 Ýt ®êng hoÆc muèi, Ýt níc s«i ®Ó nguéi, c«c thñy tinh, th×a nhá cã c¸n dµi . II/- Ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng d¹y I- KTBC : ThÕ nµo lµ hçn hîp- cho VD ? Nªu c¸ch t¹o ra 1 hçn hîp . II- Bµi míi . 1- Thùc hµnh t¹o ra 1 dung dÞch a- HD thùc hµnh tªn chÊt ®Æc ®iÓm níc láng, trong suèt, kh«ng mµu,.... ®êng h¹t nhá, ngät . b- §Ó t¹o ra dd cÇn cã nh÷ng ®iÒu kiÖn g×? ? Dung dÞch lµ g× . MR: KÓ tªn 1 sè dd mµ em biÕt . -KL : Muèn t¹o ra 1 dd cÇn cã tõ 2 chÊt trë lªn, trong ®ã 1 chÊt lµ chÊt láng vµ chÊt kia ph¶i hßa tan ®îc vµo chÊt láng ®ã hay “dd lµ hh gåm chÊt láng+chÊt r¾n hßa tan hoÆc chÊt láng hßa tan vµo nhau . 2- Thùc hµnh t¸ch dd - HS thùc hµnh thÝ nghiÖm + NÕm giät níc ®äng trªn ®Üa, NX , so s¸nh víi dù ®o¸n . - HS nªu l¹i c¸ch t¸ch muèi ra khái dd níc muèi . ? Nªu 1 sè c¸ch t¸ch c¸c chÊt ra khái dd  T G 3/ Ho¹t ®éng häc - 2 HS lªn b¶ng - H§ nhãm 6 16/ - HS ®äc SGK tªn dd vµ ®2 cña dd níc ®êng : Ngät . - HS tr×nh bµy tõng ND . 13/ - HS ®äc SGK- dù ®o¸n KQ thÝ nghiÖm . 73 - NÊu rîu, chng níc cÊt ... 3- HS ®äc môc “b¹n cÇn biÕt” - SGK III- Cñng cè- dÆn dß: - Lµm bµi tËp khoa häc . ? DD lµ g× , ®Ó t¹o ra dd cÇn §K g× . - Chèt: BiÕt c¸ch t¹o ra 1 dd theo ý muèn cña m×nh( t¹o ra níc m¾m, chanh ®êng...) TiÕt 8: To¸n 5/ 2/ HS tù lµm bµi vµ thu chÊm thùc hµnh: I/- Môc tiªu : - Cñng cè c¸ch tÝnh S tam gi¸c , h×nh thang . II/- Bµi tËp : 1- TÝnh S tam gi¸c vu«ng cã ®é dµi c¸cc¹nh gãc vu«ng lÇn lît lµ : a- 3cm; 4cm b- 3,52m ; 4,75 m c- 1 dm ; 3 dm 4 7 2- TÝnh S tam gi¸c cã ®é dµi ®¸y vµ chiÒu cao lÇn lît lµ : a- 40m ; 350cm b- 1,25m ; 125dm c- 1 m ; 25 m 8 100 3- TÝnh S h×nh thang biÕt r»ng S h×nh thang b»ng 120% diÖn tÝch h×nh tam gi¸c, mµ S h×nh tam gi¸c lµ 450m2 . 4- TÝnh S h×nh thang ABCD : A B 50cm D 35cm 30cm C - GV cho HS lµm bµi - thu bµi, chÊm vµ ch÷a bµi . Thø t ngµy 8 th¸ng 1 n¨m 2008 tiÕt 1 : rÌn tiÕng viÖt (D¹y 5B) (§· so¹n chiÒu thø 3) TiÕt 4: to¸n : luyÖn tËp chung (SGK 95; TK 173) A/-Môc tiªu : Gióp HS : - Cñng cè kü n¨ng tÝnh dt h×nh tam gi¸c, h×nh thang . Cñng cè vÒ gi¶i to¸n co liªn quan ®Õn diÖn tÝch vµ tû sè phÇn tr¨m . B/-Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y I KTBC: Ch÷a bµi tËp tiÕt 92 (bµi 3/6) S 2 a  b : =S:h  biÕt dt : h= a b 2 II/- Bµi míi 1- bµi 1: C2 c¸ch tÝnh dt h×nh tam gi¸c - Chèt: Nªu c¸ch tÝnh dt h×nh tam gi¸c 2- bµi 2: TÝnh dt h×nh thang ? Nªu yªu cÇu - Hs lµm bµi vµo vë - Ch÷a: Gi¶i thÝch h×nh vÏ NhËn xÐt c¸ch lµm - Chèt: tõ h×nh vÏ c/ta ph¶i chØ ra chiÒu cao TG 3 / 12/ 10/ 10/ 74 Ho¹t ®éng häc - 2 hs lªn b¶ng - Hs lµm b¶ng + vë - Sht > Shtg bao nhiªu dm2 - 1 hs lµm b¶ng phô - cña tam gi¸c BEC= chiÒu cao h.thang 3- bµi 3: Hs ®äc ®Ò ? Gi¶i thÝch h×nh vÏ ? Nªu yªu cÇu bµi - Gîi ý t×m ®Þnh híng gi¶i - Hs lµm bµi trªn vë - Ch÷a c©u a c©u b ? Muèn t×m dt trång ®u ®ñ, trång chuèi c/ta ®· lµm ntn? III/- Cñng cè - HÖ thèng kiÕn thøc luyÖn tËp - NhËn xÐt tiÕt häc tiÕt1:tËp 10/ - t×m hiÓu yªu cÇu bµi - 1 hs -( Nªu râ 2 yªu cÇu ) - H® nhãm 2 - Hs ch÷a c©u a trªn b¶ng - 1 hs ®äc, GV ghi - S m¶nh ®¸t x tû sè % 3/ - BVN : tiÕt 93 Thø n¨m ngµy 9 th¸ng 01 n¨m 2009 ®äc : Ngêi c«ng d©n sè mét( TiÕp theo)I – Môc tiªu: 1. BiÕt ®äc ®óng mét v¨n b¶n kÞch: §äc ®óng ng÷ liÖu c©u kÓ, c©u hái, c©u khiÕn, c©u c¶m phï hîp víi tÝnh c¸ch t©m tr¹ng cña tõng nh©n vËt. BiÕt ph©n vai, ®äc diÔn c¶m ®o¹n kÞch. 2. HiÓu néi dung phÇn 2: (Ngêi thanh niªn yªu níc NguyÔn TÊt Thµnh quyÕt t©m ra níc ngoµi t×m con ®êng cøu d©n, cøu níc). HiÓu ý nghÜa trÝch ®o¹n ca ngîi lßng yªu níc, tÇm nh×n xa vµ quyÕt t©m cøu níc cña ngêi thanh niªn NguyÔn TÊt Thµnh. II– Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng gi¸o viªn TG 1. KiÓm tra bµi cò 3 ! §äc ®o¹n trÝch vµ nªu néi dung. - NhËn xÐt tríc líp. 2. Bµi míi * Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc. 10 - Gi¸o viªn ®äc diÔn c¶m trÝch ®o¹n kÞch. - Gi¸o viªn viÕt b¶ng tõ khã ®äc ®Ó luyÖn. - Chia ®o¹n: ®1: ... l¹i cßn say sãng n÷a... ®2: phÇn cßn l¹i. H® häc sinh - 2 häc sinh nèi tiÕp. - NhËn xÐt. - LuyÖn ®äc. - 2 häc sinh nèi tiÕp. 1 häc sinh ®äc chó gi¶i. - §äc nhãm. - 2 häc sinh ®äc l¹i. - Líp ®äc thÇm vµ tr¶ lêi. * Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu bµi. ! §äc thÇm tr¶ lêi c©u hái. ? Anh Lª, anh Thµnh ®Òu lµ nh÷ng thanh niªn yªu níc, nh÷ng gi÷a hä cã g× kh¸c 10 nhau? ? QuyÕt t©m ra ®i t×m ®êng cøu níc cña anh Thµnh thÓ hiÖn qua lêi nãi, cö chØ nµo? ? Ngêi c«ng d©n sè mét trong ®o¹n kÞch lµ ai? V× sao cã thÓ gäi nh vËy? ! Tr×nh bµy. ! Líp theo dâi, nhËn xÐt, bæ sung. - §¹i diÖn tr×nh bµy. 75 - Gi¸o viªn kÕt luËn. - nhËn xÐt, bæ sung. ! Nªu ý ®o¹n trÝch. - Nèi tiÕp tr¶ lêi. - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ghi b¶ng. ! Mét sè häc sinh nh¾c l¹i. - Nh¾c l¹i. * Ho¹t ®éng 3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m: ! 4 häc sinh ®äc ph©n vai. ! NhËn xÐt, t×m giäng ®äc phï hîp. - 4 häc sinh ®äc. - §a ®o¹n luyÖn ®äc: - NhËn xÐt. - Gi¸o viªn ®äc mÉu. 10 ? Khi ®äc cÇn nhÊn giäng ë nh÷ng tõ ng÷ - Quan s¸t. nµo? - Nghe. ! §äc nhãm. - Tr¶ lêi. - Tæ chøc thi ®äc diÔn c¶m. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - LuyÖn ®äc theo nhãm. 3. Cñng cè! Nªu ý nghÜa cña ®o¹n trÝch. - Thi ®äc. 3 - Tr¶ lêi. TiÕt 2: To¸n : chu vi h×nh trßn (SGK 97; TK 175) A/-Môc tiªu : Gióp häc sinh : - N¾m ®îc quy t¾c, c«ng thøc tÝnh chu vi h×nh trßn, biÕt vËn dông ®Ó tÝnh chu vi h×nh trßn . B/- ChuÈn bÞ : HS+ GV h×nh trßn ®· chuÈn bÞ tríc, §K 4cm = b×a cøng C/-Ho¹t ®éng d¹y häc- Ho¹t ®éng d¹y I/- KTBC: - Nªu c¸c yÕu tè cña h/trßn - VÏ h/trßn BK 3cm - KT ®é dµi cña hs II/- Bµi míi 1- Giíi thiÖu quy t¾c, c«ng thøc tÝnh chu vi h/trßn : HD a- kÎ 1 ®êng th¼ng trªn N - §¸nh dÊu ®iÓm A trªn ®êng trßn - L¨n h/trßn theo ®êng kÎ ®óng 1 vßng ®¸nh dÊu. - §o ®o¹n th¼ng ®ã- ®ä dµi ®o¹n th¼ng lµ chu vi h×nh trßn b- GV giíi thiÖu c¸ch tÝnh Sè ®o võa t×m ®îc  4 x 3,14=12,56cm - Nªu c¸ch tÝnh chu vi h/trßn - C«ng thøc C = d x 3,14 C = r 2  3,14 2- Thùc hµnh a-bµi 1: TÝnh chu vi h/trßn theo §K b-bµi 2: tÝnh chu vi theo BK ? Bµi 2 bµi 1 ë chç nµo,em v/dông c/thøc ? - Chèt: Nªu c¸c c¸ch tÝnh chu vi h/trßn c-bµi 3: VËn dông gi¶i to¸n III/- Cñng cè - Ph¸t biÓu quy t¾c+ c«ng thøc tÝnh chu vi TG 2/ Ho¹t ®éng häc - Nh¸p - Hs thùc hµnh theo nhãm 2 - Hs ®äc kq ( 12,5- 12,6 cm) 7/ - Hs nªu (nh SGK) - Hs nhÈm thuéc 8/ 7/ - B¶ng tay + nh¸p 3/ 2/ - B + 1 hs lªn b¶ng 76 - Hs lµm b¶ng + nh¸p h×nh trßn. - Muèn tÝnh chu vi h/trßn cÇn biÕt yÕu tè? - Nhí quy t¾c, c«ng thøc, v/dông gi¶i to¸n tiÕt3: tiÕt4: - BVN : tiÕt 95 thÓ dôc rÌn to¸n: HS lµm vbt Thø s¸u ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2009 tiÕt1 : luyÖn ch÷ : tiÕt2: tin häc tiÕt3: TËp lµm v¨n: LuyÖn tËp t¶ ngêi( Dùng ®o¹n kÕt bµi) I – Môc tiªu: 1. Cñng cè kiÕn thøc vÒ dùng ®o¹n kÕt bµi. 2. ViÕt ®îc ®o¹n kÕt bµi cho bµi v¨n t¶ ngêi theo hai kiÓu: më réng vµ kh«ng më réng. II– Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng gi¸o viªn TG 1. KiÓm tra bµi cò 3 - NhËn xÐt, cho ®iÓm. 2. Bµi míi ? Em nµo cã thÓ nªu l¹i kh¸i niÖm vÒ hai c¸ch kÕt bµi chóng ta ®· ®îc häc ë nh÷ng líp díi lµ g×? ! 1 häc sinh ®äc vµ nªu néi dung yªu cÇu bµi tËp 1. ? Hai kÕt bµi cã g× kh¸c nhau? - Gi¸o viªn kÕt luËn: a) Theo kiÓu kÕt bµiKMR; b) Theo kiÓu kÕt bµi më réng. - Chó ý më bµi, kÕt bµi cã thÓ chØ lµ mét c©u v¨n c« ®äng. ! §äc yªu cÇu bµi 2. ? §Ò bµi yªu cÇu g×? ? Em chän ®Ò bµi nµo? V× sao? ! 2 häc sinh lµm b¶ng nhãm. Líp lµm vë. ! Tr×nh bµy. - NhËn xÐt. ! Nèi tiÕp tr×nh bµy bµi lµm cña m×nh, líp theo dâi, nhËn xÐt. - Gi¸o viªn kÕt luËn cho ®iÓm. 3. Cñng cè ! Nh¾c l¹i kiÕn thøc vÒ hai kiÓu kÕt bµi H® häc sinh ! §äc c¸c ®o¹n më bµi ®· ®îc viÕt l¹i cña giê häc tríc. - Nh¾c l¹i ®Çu bµi. - 2 häc sinh nèi tiÕp ®äc bµi. - Tr¶ lêi. Líp ®äc thÇm vµ lµm viÖc c¸ nh©n t×m c©u tr¶ lêi. §äc l¹i 4 ®Ò bµi cña bµi tËp 2 trong giê häc tríc. - §äc bµi. - Häc sinh nèi tiÕp tr¶ lêi. - Líp lµm vë, 2 häc sinh lµm b¶ng nhãm. - Nèi tiÕp tr×nh bµy. - G¾n b¶ng nhãm, nhËn xÐt, bæ sung. - Nghe. 77 trong bµi v¨n t¶ ngêi. ! Nh÷ng häc sinh viÕt cha ®¹t yªu cÇu vÒ nhµ hoµn thiÖn. - NhËn xÐt giê häc. tiÕt4: RÌn tiÕng viÖt: I/- Môc tiªu : - Cñng cè vÒ c©u ghÐp, nhËn biÕt c©u ghÐp, ®Æt c©u ghÐp , x¸c ®Þnh CN, VN cña c©u ghÐp . II/- Bµi tËp : 1-Nèi c¸c vÕ ë cét A víi cét B ®Ó ®îc c©u ghÐp : A- Mïa xu©n vÒ B- LiÒn bÞ mäi ngêi nh¾c nhë - HÔ nã nãi chuyÖn riªng - ®Êt trêi nh thay ¸o míi . - Con gµ trèng g¸y - líp 5B còng lao ®éng . - Líp 5A lao ®éng - mÆt trêi nh« lªn . 2- T¸ch c¸c vÕ cña c©u ghÐp b»ng g¹ch chÐo vµ cho biÕt c¸c vÕ cña c©u ghÐp nèi víi nhau b»ng c¸ch nµo . - Trêi ®· xÕ bãng, ®µn tr©u l÷ng th÷ng ra vÒ, bãng sõng r©u kÐo dµi lan gi÷a ruéng ®ång yªn lÆng . - MÆt trêi nh« lªn, mäi ngêi ra ®ång lµm viÖc . - T«i häc yÕu nªn t«i ph¶i cè g¾ng . - Tuy Nga häc giái nhng b¹n rÊt khiªm tèn . 3- G¹ch ch©n CN, VN trong c¸c c©u sau : - BÇu trêi trong xanh, ®µn Ðn chao liÖng trªn bÇu trêi . - Lóa ®· chÝn, bµ con x· viªn hèi h¶ thu mïa . - NÕu t«i cè g¾ng th× cuèi n¨m t«i sÏ ®îc lªn líp . * GV cho HS lµm bµi, chÊm vµ ch÷a bµi . tiÕt5: To¸n: h×nh trßn - ®êng trßn (SGK95 ; TK 174 ) A/-Môc tiªu : Gióp häc sinh : - NhËn biÕt ®îc h×nh trßn, ®êng trßn vµ c¸c yÕu tè cña h×nh trßn : b¸n kÝnh, ®êng kÝnh, t©m . - BiÕt sö dông com pa ®Ó vÏ h×nh trßn . B/- §å dïng - GV + HS compa, thíc kÎ, GV 1 sè h×nh trßn ( trong bé ®å dïng d¹y to¸n 5) C/-Ho¹t ®éng d¹y häc- Ho¹t ®éng d¹y I/- Giíi thiÖu h×nh trßn, ®êng trßn - §a h×nh trßn, hs nhËn biÕt ®©y lµ h.trßn - GV dïng compa vÏ h×nh lªn b¶ng §Çu phÊn cña compa vÏ lªn b¶ng 1 ®êng cong khÐp kÝn  ®êng trßn 2- Giíi thiÖu c¸c yÕu tè cña h×nh trßn - T©m h.trßn: ®iÓm 0 lµ t©m cña h.trßn  gäi h×nh trßn cã tªn: h.trßn t©m 0 - b¸n kÝnh: LÊy 1 ®iÓm A trªn ®êng trßn nèi¤ víi A, OA lµ b¸n kÝnh cña h.trßn ? b¸n kÝnh h.trßn lµ g×(®t nåi tõ t©m ®Õn 1 ®iÓm trªn ®êng trßn) - 1hs lªn b¶ng vÏ bk OB, OC - ®o ®ä dµi c¸c bk - so s¸nh - TÊt c¶ c¸c bk cua h.trßn ®Òu = nhau - §êng kÝnh: VÏ 1 ®êng th¼ng ®i qua t©m TG 2/ 10/ Ho¹t ®éng häc - Hs lªn b¶ng chØ l¹i h×nh trßn vµ ®êng trßn - 1 hs , líp nhËn xÐt - 1 hs lªn b¶ng 78 O, c¾t ®êng trßn t¹i M, N  MN gäi lµ ®êng kÝnh cña h.trßn - Hs vÏ trªn h.trßn trong phiÕu häc tËp - §o ®é dµi cña ®êng kÝnh-b¸n kÝnh - ss -KL : ®êng kÝnh gÊp 2 lÇn b¸n kÝnh 3- Giíi thiÖu c¸ch vÏ h×nh trßn -VD : vÏ h.trßn cã bk 2 cm HD: b1: dïng thíc cã v¹ch chia vÏ ®êng th¼ng 2cm trªn giÊy -b2: më khÈu ®é compa = ®.th¼ng võa vÏ b3 lÊy 1 ®Çu ®t lµm t©m b4 dïng compa vÏ ®êng trßn, ta ®îc ®êng trßn t©m O bk 2cm - GV m« t¶ l¹i ? Nªu c¸c bíc vÏ II/- Thùc hµnh 1-bµi 1: VÏ ®êng trßn cã bk 3cm ®k 5cm - Chèt: Nªu c¸c bíc vÏ 2- bµi 2: VÏ h.trßn biÕt ®k 5cm ?Yªu cÇu bµi 2 vµ bµi 1 gièng,  nhau ntn? Muèn vÏ h.trßn ph¶i biÕt yÕu tè nµo (BK) - Hs tù thùc hµnh - Nªu c¸ch vÏ c1: t×m bk= 5:2= 2,5cm - vÏ nh b1 c2: vec ®t dµi 5cm, chia ®«i, lÊy trung ®iÓm lµm t©m vÏ nh bµi 1 - Chèt: ta cã thÓ vÏ h.trßn dùa vµo bk vµ ®k 3- bµi 2/96 ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ 2 h.trßn nµy 4- bµi 3: vÏ theo mÉu (VBT) phèi hîp vÏ 1 ®êng trßn vµ 2 nöa ®êng trßn cã ®k = bk h/trßn lín . III/- Cñng cè - Ph©n biÖt ®êng trßn, h×nh trßn - Nªu c¸c yÕu tè. - Muèn vÏ h/trßn ta cÇn biÕt g× . - §iÒn §/S H/trßn chØ cã 1 BK hay 1 §K H/trßn cã v« sè BK, v« sè §K tÊt c¶ c¸c BK ®Òu = nhau vµ b»ng 1 nöa §K * CÇn ph©n biÖt ®êng trßn, h×nh trßn - BiÕt c¸ch vÏ h×nh trßn - vÏ bk, ®k 8/ - Hs thùc hµnh - Nªu c¸ch lµm 7/ - Hs tù thùc hanh - ®æi bµi KT ( ®o BK) - Hs thùc hµnh 5/ 5/ - Hs ®äc, t×m hiÓu bµi - Hs thùc hµnh - Hs lµm trong VBT - Xem ríc bµi 95, BVN tiÕt 94 - A. Môc tiªu tiÕt6:sinh ho¹t tËp thÓ ( Buæi chiÒu) - Tæng kÕt thi ®ua tuÇn 19 - Ph¸t ®éng ph¬ng híng tuÇn 20 B. Lªn líp -Tæng kÕt thi ®ua( Líp trëng ®iÒu hµnh) -Th«ng qua ®iÓm theo dâi thi ®ua cña tõng em- B×nh xÐt xÕp lo¹i: A1, A, B, C 2.GVCN ph¸t biÓu ý kiÕn bæ sung ph¬ng híng cho tuÇn sau -TiÕp tôc æn ®Þnh nÒ nÕp, kh¾c phôc mÆt tån t¹i cña kú 1 -N©ng cao h¬n chÊt lîng häc bµi ë trªn líp vµ rÌn ch÷ gi÷ vë. -§¨ng ký ngµy häc tèt, giê häc tèt. 79 80
- Xem thêm -