Tài liệu Giáo án lớp 5 buổi 2 cả năm

  • Số trang: 75 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
sarykim

Tham gia: 27/05/2016

Mô tả:

Giáo án lớp 5 Buổi 2 Cả nămGiáo án lớp 5 Buổi 2 Cả nămGiáo án lớp 5 Buổi 2 Cả nămGiáo án lớp 5 Buổi 2 Cả nămGiáo án lớp 5 Buổi 2 Cả nămGiáo án lớp 5 Buổi 2 Cả nămGiáo án lớp 5 Buổi 2 Cả nămGiáo án lớp 5 Buổi 2 Cả năm
TuÇn 4 Thø hai ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 200 To¸n («n) ¤N tËp bæ sung vÒ gi¶i to¸n I.Môc tiªu : - Cñng cè, hÖ thèng ho¸ nh÷ng kiÕn thøc vÒ c¸c bµi to¸n cã lêi v¨n. - RÌn luyÖn cho häc sinh kÜ n¨ng gi¶i to¸n. - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc häc tèt bé m«n. II.ChuÈn bÞ : PhÊn mµu, néi dung. III.Ho¹t ®éng d¹y häc : 1.KiÓm tra bµi cò : HS ch÷a bµi tËp vÒ nhµ, GV nhËn xÐt. 2.D¹y bµi míi: HS nh¾c l¹i kiÕn thøc vÒ gi¶i to¸n. Bµi tËp 1: B¹n Lan mua 6m v¶i hÕt 90 000 ®ång. Hái b¹n Lan mua 14m v¶i nh vËy hÕt bao nhiªu tiÒn? Tãm t¾t: 6m v¶i : 90 000 ®ång 14m v¶i : ….. ®ång? Bµi gi¶i : Gi¸ tiÒn mét mÐt v¶i lµ : 90 000 : 6 = 15 000 (®ång) Sè tiÒn Lan mua 9m v¶i lµ: 15 000  14 = 210 000 (®ång) §¸p sè : 210 000 ®ång Bµi tËp 2 : Mét ®éi c«ng nh©n söa ®êng, 5 ngµy söa ®îc 1350m. Hái trong 15 ngµy ®éi ®ã söa ®îc bao nhiªu mÐt ®êng? Tãm t¾t : 5 ngµy : 1350m 15 ngµy : …m? Bµi gi¶i : 15 ngµy so víi 5 ngµy th× gÊp sè lÇn lµ: 15 : 5 = 3 (lÇn) Trong 15 ngµy ®éi ®ã söa ®îc lµ: 1350  3 =4050 (m) §¸p sè : 4050 m Bµi tËp 3: Mét ngêi ®i xe m¸y 2 giê ®i ®îc 70km. Hái nngêi ®ã ®i trong 5 giê ®îc bao nhiªu ki l« mÐt? Tãm t¾t : 2 giê : 70km 5 giê : ….km? Bµi gi¶i : Mét giê ngêi ®ã ®i ®îc lµ: 70 : 2 = 35 (km) Qu·ng ®êng ngêi ®ã ®i trong 7 giê lµ: 35  7 = 245 (km) §¸p sè : 245km 3. Cñng cè dÆn dß: NhËn xÐt giê häc , vÒ nhµ chuÈn bÞ cho bµi sau. Tù chän (To¸n) ¤n tËp vµ bæ sung vÒ gi¶i to¸n I.Môc tiªu : - Cñng cè cho häc sinh c¸c bµi to¸n vÒ quan hÖ tØ lÖ. - RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng lµm to¸n thµnh th¹o. - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc ham häc bé m«n. II.ChuÈn bÞ : PhÊn mµu, néi dung bµi. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.KiÓm tra bµi cò: Häc sinh nh¾c l¹i c¸c c¸ch gi¶i bµi to¸n vÒ quan hÖ tØ lÖ. 2. D¹y bµi míi: Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. Bµi tËp 1: §Çu n¨m häc mÑ mua 40 tËp giÊy hÕt 60 000 ®ång. Hái nÕu mÑ mua 70 tËp giÊy nh vËy th× hÕt bao nhiªu tiÒn? Tãm t¾t: 40 tËp giÊy : 60 000 ®ång 70 tËp giÊy : … ®ång Bµi gi¶i : Gi¸ tiÒn mét tËp giÊy lµ : 60 000 : 40 = 1500 (®ång) MÑ mua 70 tËp giÊy hÕt sè tiÒn lµ : 1500  70 = 105 000 (®ång) §¸p sè : 105 000 ®ång Bµi tËp 2 : B¹n Hïng mua 3 t¸ kh¨n mÆt hÕt 144 000 ®ång. Hái b¹n Hïng muèn mua 15 chiÕc nh vËy th× ph¶i tr¶ bao nhiªu tiÒn? Tãm t¾t : 3 t¸ : 144 000 ®ång 15 chiÕc : ….®ång Bµi gi¶i : Mét t¸ kh¨n mÆt cã 12 chiÕc. VËy ba t¸ kh¨n mÆt cã : 12  3 = 36 (chiÕc) Gi¸ tiÒn 1 kh¨n mÆt lµ: 144 000 : 36 = 4000 (®ång) B¹n Hïng mua 15 chiÕc kh¨n mÆt hÕt sè tiÒn lµ: 4000  15 = 60 000 (®ång) §¸p sè : 60 000 ®ång Bµi tËp 3 : Mét ngêi thî lµm c«ng 4 ngµy ®îc tr¶ 140 000 ®ång. Hái víi møc tr¶ c«ng nh vËy, nÕu lµm trong 15 ngµy th× ngêi ®ã ®îc tr¶ bao nhiªu tiÒn c«ng? Tãm t¾t: 4 ngµy : 140 000 ®ång 15 ngµy : …®ång? Bµi gi¶i : Sè tiÒn c«ng ngêi ®ã lµm trong mét ngµy lµ: 140 000 : 4 = 35 000 ( ®ång) Sè tiÒn c«ng ngêi ®ã lµm trong 15 ngµy lµ : 35 000  15 = 525 000 (®ång) §¸p sè : 525 000 ®ång 3. Cñng cè dÆn dß : VÒ nhµ «n l¹i c¸c c¸ch gi¶i to¸n. Xem l¹i c¸ch gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ quan hÖ tØ lÖ. To¸n («n) «n tËp vµ bæ sung vÒ gi¶i to¸n I.Môc tiªu: - Cñng cè vµ n©ng cao cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc vÒ gi¶i to¸n. - RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng gi¶i to¸n. - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc ham häc bé m«n. II. ChuÈn bÞ : PhÊn mµu, néi dung. III. Ho¹t ®éng d¹y häc : 1.KiÓm tra bµi cò: 1.D¹y bµi míi: * Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. Bµi tËp 1: 15 ngêi thî lµm xong mét c«ng viÖc ph¶i hÕt 9 ngµy. Nay muèn lµm xong c«ng viÖc trong 3 ngµy th× cÇn bao nhiªu ngêi? (møc lµm cña mçi ngêi lµ nh nhau) Bµi gi¶i : Muèn lµm xong c«ng viÖc ®ã trong mét ngµy th× cÇn sè ngêi lµ: 15  9 = 135 (ngêi) §Ó lµm xong c«ng viÖc trong 3 ngµy th× cÇn sè ngêi lµ: 135 : 3 = 45 (ngêi) §¸p sè : 45 ngêi (Häc sinh cã thÓ gi¶i theo c¸ch kh¸c) Bµi tËp 2 : §Ó t¸t c¹n mét c¸i ao ph¶i dïng 5 m¸y b¬m lµm viÖc liªn tôc trong 4 giê. V× muèn hoµn thµnh sím h¬n nªn ngêi ta ®· dïng 10 m¸y b¬m nh thÕ. Hái sau mÊy giê sÏ t¸t c¹n hÕt níc trong ao? Bµi gi¶i: 10 m¸y b¬m th× gÊp 5 m¸y b¬m sè lÇn lµ: 10 : 5 = 2 (lÇn) Dïng 10 m¸y b¬m ®Ó t¸t c¹n ao cÇn sè giê lµ: 4 : 2 = 2 (giê) §¸p sè : 2 giê Bµi tËp 3 : Ngêi ta dù tr÷ than cho 140 ngêi ®ñ dïng trong 20 ngµy. Nhng thùc tÕ ®· cã 200 ngêi dïng. Hái sè than dù tr÷ ®ã ®ñ dïng cho bao nhiªu ngµy? (BiÕt r»ng mçi ngµy dïng sè than nh nhau) Bµi gi¶i : NÕu mét ngµy dïng hÕt sè than ®ã th× cÇn sè ngêi lµ: 140  20 = 2800 (ngêi) Sè than dù tr÷ ®ã ®ñ dïng cho 200 ngêi trong : 2800 : 200 = 14 (ngµy) §¸p sè : 14 ngµy 3. Cñng cè dÆn dß : VÒ nhµ «n l¹i bµi. Tù chän (To¸n) «n tËp I.Môc tiªu : - Cñng cè vµ n©ng cao thªm cho häc sinh kiÕn thøc vÒ gi¶i to¸n. - RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng gi¶i to¸n. - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc say mª ham häc bé m«n. II.ChuÈn bÞ : PhÊn mµu, néi dung. III. Ho¹t ®éng d¹y häc : 1.KiÓm tra : Sù chuÈn bÞ bµi cña häc sinh. 2.D¹y bµi míi : * Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. Bµi tËp 1: Linh cã mét sè tiÒn, Linh mua 15 quyÓn vë, gi¸ 4000 ®ång mét quyÓn th× võa hÕt sè tiÒn ®ã. Hái còng víi sè tiÒn ®ã mua vë víi gi¸ 3000 ®ång mét quyÓn th× Linh sÏ mua ®îc bao nhiªu quyÓn? Bµi gi¶i : Sè tiÒn Linh cã ®Ó mua vë lµ: 4000  15 = 60 000 (®ång) Víi gi¸ 3000 ®ång mét quyÓn th× Linh sÏ mua ®îc sè vë lµ: 60 000 : 3000 = 20 (quyÓn) §¸p sè : 20 quyÓn vë Bµi tËp 2 : Líp 5D cã 28 häc sinh, trong ®ã sè häc sinh nam b»ng 1 sè häc sinh 3 n÷. hái líp 5D cã bao nhiªu häc sinh nam, bao nhiªu häc sinh n÷? Bµi gi¶i : NÕu coi sè HS nam lµ mét phÇn th× sè häc sinh n÷ lµ ba phÇn nh thÕ. Ta cã tæng sè phÇn b»ng nhau cña nam vµ n÷ lµ: 1 + 3 = 4 (phÇn) Sè häc sinh nam lµ : 28 : 4  1 = 7 (häc sinh) Sè häc sinh n÷ lµ: 7  3 = 21 (häc sinh) §¸p sè : 7 häc sinh nam 21 häc sinh n÷ Bµi tËp 3: Chu vi cña m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt lµ 180m. ChiÒu dµi h¬n chiÒu réng lµ 18m. TÝnh diÖn tÝch cña m¶nh ®Êt ®ã? Bµi gi¶i : Nöa chu vi cña m¶nh ®Êt lµ: 180 : 2 = 90 (m) ChiÒu dµi cña m¶nh ®Êt lµ : (90 + 18) : 2 = 54 (m) ChiÒu réng cña m¶nh ®Êt lµ: 54 – 18 = 36 (m) DiÖn tÝch cña m¶nh ®Êt lµ: 54  36 = 1944 (m2) §¸p sè : 1944 m2 3.Cñng cè dÆn dß : VÒ nhµ «n l¹i bµi. TuÇn 5 To¸n («n) ¤n tËp : b¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi I.Môc tiªu: - Cñng cè cho häc sinh n¾m ch¾c kiÕn thøc vÒ b¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi. - RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng chuyÓn ®æi ®¬n vÞ ®o ®é dµi. - Gi¸o dôc häc sinhý thøc häc tèt bé m«n. II.ChuÈn bÞ : PhÊn mµu, néi dung. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.KiÓm tra bµi cò: Häc sinh kÓ tªn c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dµi tõ lín ®Õn nhá. Km ; hm ; dam ; m ; dm ; cm ; mm. Hai ®¬n vÞ ®o ®é dµi liÒn kÒ nhau h¬n kÐm nhau bao nhiªu lÇn? (10 lÇn) Khi viÕt ®¬n vÞ ®o ®é dµi, mçi ®¬n vÞ ®o øng víi bao nhiªu ch÷ sè? (1 ch÷ sè) 2.D¹y bµi míi : Bµi tËp 1: ViÕt sè hoÆc ph©n sè thÝch hîp vµo chç chÊm. a) 425m = 4250dm b) 7800m = 780hm c) 1m = 1 dam 497dm = 4790cm 3500m = 350dm 10 1cm = 1 m 100 1mm = 1 m 1000 5cm = 50mm 56 000m = 56km Bµi tËp 2 : ViÕt sè thÝch hîp vào chç chÊm a) 3m 75cm = 375cm b) 453dm = 45m 3dm 9m 8cm = 908cm 4030dm = 4hm 3m 15km 5m = 15 005m 5600cm = 56m 5km 40dam = 5400m 2100mm = 21dm 57m 8dm = 578dm 874000m = 874km c) 28m 5cm = 28 050mm d) 3m 7dm = 37dm 45dm 3mm = 4503mm 24m 45cm = 2445cm 69km 7dm = 690 007dm 536dm 6cm = 5366cm 58hm 5cm = 580 005cm 89dm 67mm = 8967mm Bµi tËp 3 : TuyÕn xe löa tõ Hµ Néi ®i §ång §¨ng dµi 179km. Tõ Hµ Néi ®Õn B¾c Giang dµi 54km. TÝnh ®o¹n ®êng tõ B¾c Giang ®Õn §ång §¨ng. Bµi gi¶i : Qu·ng ®êng tõ B¾c Giang ®Õn §ång §¨ng dµi lµ: 179 – 54 = 125km §¸p sè : 125km 3.Cñng cè dÆn dß : GV nhËn xÐt giê häc DÆn häc sinh vÒ nhµ «n l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc. Tù chän (To¸n) ¤n tËp : B¶ng ®¬n vÞ ®o khèi lîng I.Môc tiªu: - Cñng cè cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc vÒ b¶ng ®¬n vÞ ®o khèi lîng. - Häc sinh biÕt chuyÓn ®æi ®¬n vÞ ®o tõ ®¬n vÞ lín ra ®¬n vÞ nhá vµ ngîc l¹i. - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc ham häc bé m«n. II.ChuÈn bÞ : PhÊn mµu. III.Ho¹t ®«ng d¹y häc : 1.KiÓm tra bµi cò : - Cho häc sinh kÓ tªn c¸c ®¬n vÞ ®o khèi lîng tõ nhá ®Õn lín vµ ngîc l¹i. TÊn ; t¹ ; yÕn ; kg ; hg ; dag ; g - ai ®¬n vÞ ®o khèi lîng liÒn kÒ nhau h¬n kÐm nhau bao nhiªu lÇn? (10 lÇn) - Khi viÕt mçi ®¬n vÞ ®o øng víi bao nhiªu ch÷ sè? (Mét ch÷ sè) 2.D¹y bµi míi : * Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. Bµi tËp 1 : ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm. a)15yÕn = 150kg b) 4200kg = 420yÕn 350t¹ = 35 000kg 45000kg = 450t¹ 46tÊn = 46 000kg 15 000kg = 15tÊn 152yÕn = 1520kg 26yÕn = 260kg c) 3tÊn 67yÕn = 3670kg d) 4009g = 4kg 9g 7t¹ 5kg = 705kg 3050kg = 3tÊn50kg 8yÕn = 80kg 67000g = 670hg 9tÊn2kg = 9002kg 9720g = 972dag Bµi tËp 2 : §iÒn dÊu > ; < ; = vµo chç chÊm. 3kg 59g…<…3590g 7890kg…..7tÊn8kg 1 27kg 67dag….27kg670g tÊn ….500kg 2 3 5 t¹ 800kg 4 5 yÕn …8kg 1kg = 1 yÕn 25t¹….2500kg 10 Bµi tËp 3 : Mét cöa hµng trong ba ngµy b¸n ®îc 2tÊn g¹o. Ngµy ®Çu b¸n ®îc 400kg. Ngµy thø hai b¸n ®îc gÊp 3 lÇn ngµy thø nhÊt. Hái ngµy thø ba cöa hµng ®ã b¸n ®îc bao nhiªu kg g¹o? Bµi gi¶i : §æi 2tÊn = 2000kg Sè g¹o cöa hµng b¸n ngµy thø hai lµ: 400  3 = 1200 (kg) Sè g¹o cöa hµng b¸n ngµy thø ba lµ: 2000 – (1200 + 400) = 400 (kg) §¸p sè : 400kg 3.Cñng cè dÆn dß : NhËn xÐt giê häc. DÆn häc sinh vÒ nhµ häc thuéc b¶ng ®¬n vÞ®o khèi lîng. Tù chän (To¸n) B¶ng ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch I.Môc tiªu : - Cñng cè cho häc sinh nh÷ng kݪn thøc vÒ b¶ng ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch. - RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng chuyÓn ®æi ®¬n vÞ ®o. - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc ham häc bé m«n. II.ChuÈn bÞ : PhÊn mµu. III.Ho¹t ®éng d¹y häc : 1.KiÓm tra bµi cò : Häc sinh nh¾c l¹i b¶ng ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch tõ lín ®Õn nhá. Km2 ; hm2 ; dam2 ; m2 ; dm2 ; cm2 ; mm2 Hai ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch liÒn kÒ nhau h¬n kÐm nhau bao nhiªu lÇn? (100 lÇn) Khi viÕt d¬n vÞ ®o diÖn tich mçi ®¬n vÞ ®o øng víi mÊy ch÷ sè? (2 ch÷ sè) 2.D¹y bµi míi : Bµi tËp 1 : a) §äc c¸c sè ®o diÖn tÝch sau: 45m2 ; 2469dm2 ; 140 000mm2 ; 321 000dm2 b) ViÕt c¸c sè ®o diÖn tÝch sau: Mét tr¨m hai m¬i t¸m ngh×n mÐt vu«ng (128 000m2) Ba m¬i hai ®Ò-xi-mÐt vu«ng (32dm2) Bµi tËp 2 : ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm 2dam2 = 200m2 400m2 = 4dam2 2 2 40hm = 4000dam 879m2 = 7dam2 79m2 2 2 2 5dam 24m = 524m 52dm2 = 5200cm2 2 2 2 46hm 3m = 460 003m 900000cm2 = 90m2 1m2 = 1 dam2 1dam2 = 1 hm2 100 = 28 100 28m2 dam2 Bµi tËp 3: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm 4cm2 = 400mm2 17km2 = 17 00hm2 1km2 = 1000000m2 14 000hm2 = 140km2 1 1mm2 = 100 cm2 5 cm2 100 = 36 cm2 100 5mm2 = 15dam2 100 = 15 100 hm2 1 m2 10000 = 39 m2 10000 1cm2 = 39cm2 9cm2 = 9 m2 10000 1dm2 = 48 m2 100 4 m2 100 48dm2 = 36mm2 4dm2 = 3.Cñng cè dÆn dß: VÒ nhµ «n l¹i b¶ng ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch. 1 100 m2 TuÇn 5 To¸n («n) ¤n tËp : b¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi I.Môc tiªu: - Cñng cè cho häc sinh n¾m ch¾c kiÕn thøc vÒ b¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi. - RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng chuyÓn ®æi ®¬n vÞ ®o ®é dµi. - Gi¸o dôc häc sinhý thøc häc tèt bé m«n. II.ChuÈn bÞ : PhÊn mµu, néi dung. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.KiÓm tra bµi cò: Häc sinh kÓ tªn c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dµi tõ lín ®Õn nhá. Km ; hm ; dam ; m ; dm ; cm ; mm. Hai ®¬n vÞ ®o ®é dµi liÒn kÒ nhau h¬n kÐm nhau bao nhiªu lÇn? (10 lÇn) Khi viÕt ®¬n vÞ ®o ®é dµi, mçi ®¬n vÞ ®o øng víi bao nhiªu ch÷ sè? (1 ch÷ sè) 2.D¹y bµi míi : Bµi tËp 1: ViÕt sè hoÆc ph©n sè thÝch hîp vµo chç chÊm. a) 425m = 4250dm b) 7800m = 780hm c) 1m = 1 dam 497dm = 4790cm 3500m = 350dm 10 1cm = 1 m 100 1mm = 1 m 1000 5cm = 50mm 56 000m = 56km Bµi tËp 2 : ViÕt sè thÝch hîp vào chç chÊm a) 3m 75cm = 375cm b) 453dm = 45m 3dm 9m 8cm = 908cm 4030dm = 4hm 3m 15km 5m = 15 005m 5600cm = 56m 5km 40dam = 5400m 2100mm = 21dm 57m 8dm = 578dm 874000m = 874km c) 28m 5cm = 28 050mm d) 3m 7dm = 37dm 45dm 3mm = 4503mm 24m 45cm = 2445cm 69km 7dm = 690 007dm 536dm 6cm = 5366cm 58hm 5cm = 580 005cm 89dm 67mm = 8967mm Bµi tËp 3 : TuyÕn xe löa tõ Hµ Néi ®i §ång §¨ng dµi 179km. Tõ Hµ Néi ®Õn B¾c Giang dµi 54km. TÝnh ®o¹n ®êng tõ B¾c Giang ®Õn §ång §¨ng. Bµi gi¶i : Qu·ng ®êng tõ B¾c Giang ®Õn §ång §¨ng dµi lµ: 180 – 54 = 125km §¸p sè : 125km 3.Cñng cè dÆn dß : GV nhËn xÐt giê häc DÆn häc sinh vÒ nhµ «n l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc. Thø t ngµy 4 th¸ng 10 n¨m 2006 To¸n («n) ¤n tËp I.Môc tiªu : - Cñng cè cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc vÒ b¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi vµ b¶ng ®¬n vÞ ®o khèi lîng. - RÌn cho c¸c em cã kÜ n¨ng chuyÓn ®æi ®¬n vÞ ®o. - Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc say mª ham häc. II.ChuÈn bÞ: PhÊn mµu. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.KiÓm tra bµi cò : Häc sinh nªu tªn b¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi vµ n¶mg ®¬n vÞ ®o khèi lîng. Nªu mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o. 2.D¹y bµi míi: Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. Bµi tËp 1 : ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm. 12m 2dm = 12 20cm 26t¹ 7kg = 2607kg 25m 67cm = 2567cm 450yÕn = 4500kg 375cm = 3750mm 389kg 5g = 389 005g 5689cm = 56890mm 5945hg = 584500g Bµi tËp 2 :Liªn ®éi trêng tiÓu häc BÝch S¬n thu gom giÊy vôn ®îc 840kg. Khèi líp Bèn thu gom ®îc259kg, khèi líp Ba thu gom ®îc 210kg. Hái khèi líp N¨m thu gom ®îc bao nhiªu ki l« gam giÊy vôn? Bµi gi¶i : Sè giÊy vôn cña khèi líp Ba vµ khèi líp Bèn lµ: 259 + 210 = 469 (kg) Sè giÊy vôn cña khèi líp N¨m lµ : 840 – 469 = 371 (kg) §¸p ssè : 371kg Bµi tËp 3 : Mét thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt cã chu vi b»ng chu vi cña mét thöa ruéng h×nh vu«ng cã c¹nh lµ 54m. ChiÒu dµi h¬n chiÒu réng 23m. TÝnh diÖn tÝch thöa ruéng ®ã b»ng mÐt vu«ng. Bµi gi¶i : Chu vi cña thöa ruéng h×nh vu«ng lµ 54  4 = 216 (m) Nöa chu vi cña thöa ruéng lµ 216 : 2 =108 (m) ChiÒu dµi cña thöa ruéng lµ (108 + 24) : 2 = 66 (m) ChiÒu réng cña thöa ruéng lµ 66 – 24 = 42 (m) DiÖn tÝch cña thöa ruéng lµ 66  42 = 2772 (m2) §¸p sè : 2772m2 3.Cñng cè dÆn dß: NhËn xÐt giê häc, vÒ nhµ «n l¹i b¶ng ®¬n vÞ ®o. To¸n («n) «n tËp I.Môc tiªu: - Cñng cè cho häc sinh c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch, c¸ch chuyÓn ®æi ®¬n vÞ ®o - RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng chuyÓn ®æi ®¬n vÞ ®o. - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc ham häc bé m«n. II.ChuÈn bÞ : PhÊn mµu. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.KiÓm tra bµi cò : Häc sinh kÓ tªn c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch tõ lín ®Õn nhá. Km2 ; hm2 ; dam2 ; m2 ; dm2 ; cm2 ; mm2 Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng. 2.D¹y bµi míi: Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. Bµi tËp 1: ViÕt c¸c sè ®o sau díi d¹ng sè ®o cã ®¬n vÞ lµ mÐt vu«ng (theo mÉu) 2m2 14dm2 ; 15m2 62dm2 ; 39m2 2dm2 ; 32dm2 ; 2m2 57dm2 Bµi gi¶i: 39m2 2dm2 = 39m2 + 2m2 14dm2 = 2m2 + 14 100 m2 = 2 2 m2 100 14 m2 100 = 39 2 m2 100 ; 15m2 62dm2 = 15m2 + 62 100 m2 = 15 m2 32dm2 = 32 m2 100 ; 2m2 57dm2 = 2m2 + 57dm2 = 2 57 100 m2 Bµi tËp 2: ViÕt c¸c sè ®o sau díi d¹ng sè ®o cã ®¬n vÞ lµ ®Ò-xi-mÐt vu«ng. 5m2 56dm2 = 556dm2 5300cm2 = 52dm2 43m2 57dm2 = 4357dm2 68 900cm2 = 689dm2 102m2 79dm2 = 10 279dm2 900 000mm2 = 90dm2 2dam2 24dm2 = 2 0 024dm2 2500cm2 = 25dm2 78dam2 97dm2 = 780 097dm2 710000mm2 = 71dm2 Bµi tËp 3 : Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng: a)5cm2 9mm2 = …..mm2 b)4m2 27mm2 = …..mm2 Sè thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç chÊm lµ: a) A. 509 ; B. 590 ; C. 59 ; D. 5900 b)A. 4027 ; B. 40 027 ; C. 42 700 ; D. 427 3.DÆn dß : VÒ nhµ «n l¹i b¶ng ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch. 62 100 Thø t ngµy 11 th¸ng 10 n¨m 2006 To¸n «n «n tËp ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch I.Môc tiªu: - Cñng cè cho häc sinh n¾m ch¾c c¸ch chuyÓn ®æi ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch. - RÌn cho häc sinh kÜ n¨g chuyÓn ®æi ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch. - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc ham häc bé m«n. II.ChuÈn bÞ: PhÊn mµu, b¶ng con. III.Ho¹t ®éng d¹y häc : 1.KiÓm tra bµi cò: Häc sinh kÓ tª c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch tõ lín ®Õn nhá. 2.D¹y bµi míi: Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. Bµi tËp 1 :ViÕt c¸c sè ®o sau díi d¹ng sè ®o cã ®¬n vÞ lµ mÐt vu«ng : a) 12ha = 120 000m2 5km2 = 5 000 000m2 2 2 2 b) 2500dm = 25m 90 000dm = 900m2 140 000cm2 = 14m2 1070 000cm2 = 107m2 26 m2 100 20 4 m2 100 c) 8m2 26dm2 = 8 45dm2 = 20m2 4dm2 7m2 7dm2 = = 45 m2 100 7 7 m2 100 Bµi tËp 2 : §iÒn dÊu vµo chç chÊm. 4cm2 7mm2 > 47mm2 2m2 15dm2 = 2 5dm2-9cm2 < 590cm2 Bµi tËp 3 : Tãm t¾t: ChiÒu dµi : 3000m ChiÒu réng : 1 2 15 100 260ha < 26km2 chiÒu dµi. TÝnh diÖn tÝch khu rõng b»ng mÐt vu«ng, b»ng hÐc-ta? Bµi gi¶i ChiÒu réng cña khu rõng lµ : 3000 : 2 1 = 1500 (m) DiÖn tÝch khu rõng lµ : 3000  1500 = 4500 000 (m2) §æi : 4500 000m2 = 450ha §¸p sè : 4500 000m2 ; 450ha 3.DÆn dß : NhËn xÐt giê häc, vÒ nhµ «n l¹i b¶ng ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch. m2 To¸n «n ¤n tËp I.Môc tiªu: - Cñng cè cho häc sinh c¸c kiÕn thøc vÒ céng trõ, nh©n, chia ph©n sè vµ c¸ch t×m trung b×nh céng cña nhiÒu sè. - RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng lµm bµi tËp thµnh th¹o. - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc ham häc bé m«n. II.ChuÈn bÞ : PhÊn mµu. III.Ho¹t ®éng d¹y häc : 1.KiÓm tra bµi cò : Sù chuÈn bÞ cña häc sinh. 2.D¹y bµi míi : Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. Bµi tËp 1 : ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm : a) 1 : b) c) 1 10 = 10 1 : 1 = 10 100 1 : 1 100 1000 1 gÊp 10 lÇn 1 10 10 1 10 1 100 gÊp 10 lÇn 1 gÊp 100 = 10 10 lÇn 1 1000 Bµi tËp 2 : T×m x a) x + 1 4 = x= 5 8 5 8 b) x - 1 4 1 3 = x= 1 6 1 6 c) x  + 1 3 3 5 9 d) 10 9 : 3 10 5 = x= x: 1 6 = 18 x = 18  16 x= 3 8 x= 1 2 x= 3 2 Bµi tËp 3 : 3 10 : 1 5 Tãm t¾t : Ngµy thø nhÊt : Ngµy thø hai c«ng viÖc c«ng viÖc Hái TB mét ngµy lµm ®îc :….phÇn c«ng viÖc? Bµi gi¶i : C¶ hai ngµy ®éi ®ã lµm ®îc lµ : 3 10 + 1 5 = 1 2 (c«ng viÖc) Trung b×nh mét ngµy ®éi ®ã lµm ®îc lµ : 1 2 :2= §¸p sè : 1 4 (c«ng viÖc) 1 4 c«ng viÖc 3.DÆn dß : VÒ nhµ «n l¹i bµi vµ chuÈn bÞ cho bµi ngµy mai x=3 Thø t ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2006 To¸n «n «n tËp kh¸i niÖm sè thËp ph©n I.Môc tiªu : - Cñng cè cho häc sinh vÒ kh¸i niÖm sè thËp ph©n. - RÌn cho häc sinh n¾m ch¾c bµi . - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc ham häc bé m«n. II.ChuÈn bÞ : PhÊn mµu . III.Ho¹t ®éng d¹y häc : 1.KiÓm tra bµi cò : Gäi 1 häc sinh nªu cÊu t¹o cña sè thËp ph©n? (Gåm 2 phÇn, phÇn nguyªn vµ phÇn thËp ph©n). GV nhËn xÐt. 2.D¹y bµi míi: Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. Bµi tËp 1 : a) G¹ch díi phÇn nguyªn cña mçi sè thËp ph©n 85,72 ; 91,25 ; 8,50 ; 365,9 ; 0,87 ; 142,6 ; 875,25 ; 36978,214. b) G¹ch díi phÇn thËp ph©n cña mçi sè thËp ph©n 2,65 ; 3,587 ; 95,21 ; 324,1589 ; 547,569 ; 20,214 ; 302,245. Bµi tËp 2 : Thªm dÊu phÈy ®Ó cã sè thËp ph©n víi phÇn nguyªn gåm ba ch÷ sè. 5972 ; 60249 ; 300587 ; 2001 ; Bµi gi¶i : 597,2 ; 602,49 ; 300,587 ; 200,1. Bµi tËp 3 :ViÕt hçn sè thµnh sè thËp ph©n 1 = 3,1 10 5 72 = 5,72 100 a) 3 b) c) 2 625 1000 = 2,625 8 19 25 100 88 207 1000 2 10 = 8,2 = 19,25 = 88,207 9 10 61 80 5 100 70 65 1000 = 61,9 =80,05 = 70,065 Bµi tËp 4 : ChuyÓn sè thËp ph©n thµnh ph©n sè thËp ph©n. a) 0,5 = b) o,4 = 5 10 4 10 0,92 = 0,04 = 92 100 4 100 0,075 = 0,004 = 3.DÆn dß : NhËn xÐt giê häc, vÒ nhµ «n l¹i bµi cho tèt. 75 1000 4 1000 To¸n «n Sè thËp ph©n b»ng nhau I.Môc tiªu : - Cñng cè vµ n©ng cao thªm cho c¸c em nh÷ng kiÕn thøcvÒ sè thËp ph©n. - RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng lµm bµi ®óng, chÝnh x¸c. - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc ham häc bé m«n. II.ChuÈn bÞ : PhÊn mµu. III.Ho¹t ®éng d¹y häc : A.KiÓm tra bµi cò : Häc sinh nh¾c l¹i c¸ch so s¸nh sè thËp ph©n, cho vÝ dô? B.D¹y bµi míi : Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. Bµi tËp 1: ViÕt c¸c sè thËp ph©n díi d¹ng gän h¬n. a) 38,500 = 38,5 19,100 = 19,1 b) 17,0300 = 17,03 800,400 = 800,4 c) 20,0600 = 20,06 203,7000 = 203,7 Bµi tËp 2 : ViÕt thµnh sè cã ba ch÷ sè ë phÇn thËp ph©n 5,200 = 5,2 0,010 = 0,01 100,100 = 100,1 7.5 = 7,500 60,3 = 60,300 56,78 = 56,780 456,3 = 456,300 217,54 = 217,540 4,36 = 4,360 72 = 72,000 0,97 = 0,970 10,76 = 10,760 25,07 = 25,070 2,1 = 2,100 1,04 = 1,040 32,9 = 32,900 1,7 = 1,700 3,89 = 3,890 Bµi tËp 3 : §óng ghi §, sai ghi S. 0,2 = 2 10 3,54 = 3 54 100 0,2 = 20 100 3,54 = 3 540 100 200 1000 = 3 450 1000 200 2000 = 3 5400 1000 0,2 = 0,2 = 3,54 3,54 Bµi tËp 4 : Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng. 6 81 viÕt díi d¹ng sè thËp ph©n lµ : viÕt díi d¹ng sè thËp ph©n lµ : 100 100 A. 0,6 B. 0,06 A. 0,81 B. 0,810 C. 0,006 D. 0, 600 C.0,081 3.Cñng cè dÆn dß : Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. VÒ nhµ häc bµi vµ so s¸nh sè thËp ph©n cho thµnh th¹o. D. 0,820 Thø t ngµy th¸ng 10 n¨m 2006 To¸n «n ¤n tËp I.Môc tiªu: - Cñng cè vµ n©ng cao thªm cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc vÒ sè thËp ph©n, so s¸nh sè thËp ph©n. - RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng so s¸nh sè thËp ph©n. - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc häc tèt bé m«n. II.ChuÈn bÞ : PhÊn mµu, néi dung. III.Ho¹t ®éng d¹y häc A.KiÓm tra bµi cò Häc sinh nh¾c l¹i c¸ch so s¸nh sè thËp ph©n? B.D¹y bµi míi: Bµi tËp 1: §iÒn dÊu (> ; < ; = ) thÝch hîp vµo chç chÊm. 54,8 > 54,79 40,8 > 39,99 68,9 < 68,999 7,61 < 7,62 64,700 = 64,7 100,45 = 100,4500 31,203 > 31,201 73,03 < 73,04 82,97 > 82,79 Bµi tËp 2 : a)Khoanh vµo sè lín nhÊt 5,694 5,946 5,96 5,964 5,679 5,969 b)ViÕt c¸c sè sau theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín. 83,62 ; 84,26 ; 83,65 ; 84,18 ; 83,56 ; 83,67 ; 84,76 Gi¶i : 83,56 < 83,62 < 83,65 < 83,67 <84,18 <84,26 <84,76 Bµi tËp 3: a) T×m ch÷ sè x biÕt : 9,6x < 9,62 x=0;1 25,x4 > 25,74 x = 8 ;9 105,38 < 105,3x x=9 b) T×m sè tù nhiªn x, biÕt: 0,8 < x < 1,5 x=1 53,99 < x < 54,01 x = 54 850,76 > x > 849,99 x = 850 3.Cñng cè dÆn dß : Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. DÆn häc sinh vÒ nhµ «n l¹i c¸ch so s¸nh sè thËp ph©n. To¸n «n «n tËp I.Môc tiªu: - Cñng cè cho häc sinh c¸c kiÕn thøc vÒ c¸ch viÕt c¸c sè ®o ®é dµi díi d¹ng sè thËp ph©n. - RÌn cho häc sinh c¸ch chuyÓn ®æi ®¬n vÞ ®o ®é dµi. - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc häc tèt bé m«n. II.ChuÈn bÞ: PhÊn mµu, néi dung. III.Ho¹t ®éng d¹y häc : A.KiÓm tra bµi cò: * H·y kÓ tªn c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dµi tõ lín ®Õn bÐ. Km ; hm ;dam ; m ; dm ; cm ; mm - Hai ®¬n vÞ ®o ®é dµi liÒn kÒ nhau th× gÊp hoÆc kÐm nhau bao nhiªu lÇn? (10 lÇn) B.D¹y bµi míi: Bµi tËp 1: ViÕt sè thËp ph©n thÝch hîp vµo chç chÊm. a) 71m 3cm = 71, 03m 24dm 8cm = 24,8dm 27m 4cm = 27,04m 45m 37mm = 45, 037mm 7m 5mm = 7,005m 86dm 58mm = 86,58dm Bµi tËp 2: ViÕt sè thËp ph©n thÝch hîp vµo chç chÊm 432cm = 4,32m ; 806cm = 8,06m ; 4500mm = 4,5m ; 102cm = 1,02m ; 24dm = 2,4m ; 75cm = 7,5dm ; 760dm = 76m ; 9480cm = 94,8m ; 54dm = 5,4m ; 86cm = 8,6dm ; 9804cm = 98,04m ; 21cm = 2,1dm Bµi tËp 3: a)ViÕt sè thËp ph©n thÝch hîp vµo chç chÊm. 8km 417m = 8,417km 4km 28m = 4,028km 1km 76m = 1,076km 7km 5m = 7,005km 216m = 0,216km 42m = 0. 042km 15km 5m = 15,005km 63m = 0,063km 6m = 0,006km b)ViÕt sè thËp ph©n thÝch hîp vµo chç chÊm. 21,43m = 21m 43cm 8,2dm = 8m 2cm 672,3m = 672m 3dm 7,62km = 7620m 39,5km = 39500m 769,63km = 769630m 3.Cñng cè dÆn dß : GV nhËn xÐt giê häc, vÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. Thø t ngµy th¸ng n¨m 2006 To¸n «n ViÕt c¸c sè ®o diÖn tÝch díi d¹ng sè thËp ph©n I.Môc tiªu : - Cñng cè cho häc sinh c¸ch viÕt c¸c sè ®o ®é dµi díi d¹ng sè thËp ph©n. - RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng lµm to¸n thµnh th¹o. - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc ham häc bé m«n. II.ChuÈn bÞ : PhÊn mµu, b¶ng phô. III.Ho¹t ®éng d¹y häc : A.KiÓm tra bµi cò : KÓ tªn c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch tõ lín ®Õn nhá. Km2 ; hm2 ; dam2 ; m2 ; dm2 ; cm2 ; mm2 B.D¹y bµi míi: Bµi tËp 1: ViÕt sè thËp ph©n thÝch hîp vµo chç chÊm. 3m2 62dm2 = 3,62m2 4m2 3dm2 = 4,03m2 37dm2 = 0,37m2 8dm2 = 0,08m2 1dm2 = 0,01m2 56dm2 = o,56m2 Bµi tËp 2: ViÕt sè thËp ph©n thÝch hîp vµo chç chÊm. 8cm2 15mm2 = 8,15cm2 17cm2 3mm2 = 17,03cm2 9dm2 23cm2 = 9,23dm2 13dm2 7cm2 = 13,07dm2 Bµi tËp 3 : ViÕt sè thËp ph©n thÝch hîp vµo chç chÊm 5000m2 = 0,5ha 2472m2 = 0,2472ha 1ha = 0,01km2 23ha = 0,23km2 6ha = 60 000m2 752ha = 752 00m2 Bµi tËp 4: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm. 3,73m2 = 373dm2 4,35m2 = 435dm2 6,53km2 = 653ha 3,5ha = 35 000m2 457,05km2 = 45705ha 48ha = 480 000m2 2,34m2 = 234dm2 653,08m2 = 65 308dm2 3.Cñng cè dÆn dß : Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. DÆn häc sinh vÒ nhµ «n l¹i bµi. TuÇn 10 To¸n («n) ¤n tËp I.Môc tiªu - Cñng cè cho häc sinh c¸ch chuyÓn ph©n sè thËp ph©n thµnh sè thËp ph©n, quan hÖ tØ lÖ, viÕt c¸c sè ®o ®é dµi, diÖn tÝch díi d¹ng sè thËp ph©n. - RÌn cho häc sinh lµm to¸n thµnh th¹o. - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc ham häc bé m«n. II.ChuÈn bÞ: PhÊn mµu, b¶ng phô. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.KiÓm tra bµi cò : HS lµm bµi 2,105km = 2105m 2,12dam = 21,2m 35dm = 3,5m 145cm = 1,45m 2.D¹y bµi míi: Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. Bµi tËp 1 : ChuyÓn ph©n sè thËp ph©n thµnh sè thËp ph©n. 125 = 1,25 10 2006 = 2,006 1000 a) 82 = 0,82 100 48 1000 = 0,048 Bµi tËp 2: ViÕt sè thËp ph©n thÝch hîp vµo chç chÊm. a) 3m 52cm = 3,52m b) 95ha = 0,95 km2 72m 65mm = 72,065m 105 dam2 = 0,0105km2 1245cm = 12,45m 195 639m2 = 0, 195 639km2 1286mm = 1,286m 124 689dm2 = 0, 124 689hm2 Bµi tËp 3 : Mua 32 bé : tr¶ 1 280 000 ®ång. Mua 16 bé : ……®ång? Bµi gi¶i 32 bé quÇn ¸o th× gÊp 16 bé quÇn ¸o sè lÇn lµ : 32 : 16 = 2 (lÇn) Mua 16 bé quÇn ¸o th× ph¶i tr¶ sè tiÒn lµ: 1 280 000 : 2 = 640 000 (®ång) §¸p sè : 640 000 ®ång - Gi¸o viªn cã thÓ híng dÉn häc sinh gi¶i theo c¸ch thø hai. Bµi gi¶i Gi¸ tiÒn mét bé quÇn ¸o lµ: 1 280 000 : 32 = 40 000 ( ®ång) Mua 16 bé quÇn ¸o ph¶i tr¶ sè tiÒn lµ : 40 000 x 16 = 640 000 ( ®ång) §¸p sè : 640 000 ®ång 3.Cñng cè dÆn dß : NhËn xÐt giê häc, dÆn häc sinh vÒ nhµ «n c¸ch viÕt sè ®o ®é dµi díi d¹ng sè thËp ph©n. Thø t ngµy th¸ng n¨m 2006 To¸n («n) Céng hai sè thËp ph©n I.Môc tiªu : Cñng cè cho häc sinh c¸ch c«ng sè thËp ph©n. RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng céng sè thËp ph©n. Gi¸o dôc häc sinh ý thøc häc tèt bé m«n. II.ChuÈn bÞ : PhÊn mµu, néi dung. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.KiÓm tra bµi cò : HS nh¾c l¹i kiÕn thøc vÒ céng sè thËp ph©n. HS lµm bµi tËp : TÝnh kÕt qu¶: 12,34 + 13,4 = 25,74 45,67 + 34,60 = 80,27 2.D¹y bµi míi : Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. Bµi tËp 2 :TÝnh : 47,5 39,18 75,91 0.689 245,89 26,3 7,34 367,89 0,975 31,78 73,8 46,52 443,80 1,664 277,67 Bµi tËp 2 : §Æt tÝnh råi tÝnh. 35,92 + 58,76 70,58+ 9,86 0,835 + 9,4 35,92 70,58 0,835 + + 58,76 9,86 9,4 94,52 80,44 10,265 Bµi tËp 3 : Tãm t¾t. VÞt nÆng : 2,7kg Ngçng nÆng h¬n vÞt : 2,2kg. Hái c¶ hai con nÆng bao nhiªu ki l« gam? Bµi gi¶i : Khèi lîng cña con ngçng lµ : 2,2 + 2,7 = 4,9 (kg) C¶ hai con c©n nÆng lµ : 2,7 + 4,9 = 7,6 (kg) §¸p sè : 7,6 kg 3.Cñng cè dÆn dß : NhËn xÐt giê häc. DÆn häc sinh vÒ nhµ häc thuéc quy t¾c céng hai sè thËp ph©n + To¸n («n) «n tËp I.Môc tiªu - Cñng cè cho häc sinh vÒ c¸ch céng nhiÒu sè thËp ph©n. - RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng céng nhiÒu sè thËp ph©n. - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc ham häc bé m«n. II.ChuÈn bÞ : PhÊn mµu, néi dung. III.Ho¹t ®éng d¹y häc : 1.KiÓm tra bµi cò: Häc sinh nh¾c l¹i c¸ch céng nhiÒu sè thËp ph©n. Cho HS lµm bµi tËp. 28,16 + 7,93 + 4,05 = 40,14 6,7 + 19,74 + 20, 16 = 46,6 Gi¸o viªn nhËn xÐt, 2.D¹y bµi míi: Bµi tËp 1: §Æt tÝnh råi tÝnh 23,75 + 8,42 + 19,83 48,11 + 26,85 + 8,07 0,93 + 0,8 + 1,76 23,75 48,11 0,93 8,42 26,85 0,8 19,83 8,07 1,76 52,00 83,03 3,49 Bµi tËp 2 :TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt: a)2,96 + 4,58 + 3,04 = (2,96 + 3,04) + 4,58 = 6,00 +4,58 = 10,58 b)7,8 +5,6 + 4,2 + 0,4 = (7,8 + 4,2) + (5,6 + 0,4) = 12,0 + 6,0 = 18 c) 8,69 + 2,23 + 4,77 = 8,69 + (2,23 + 4,77) = 8,69 + 7,00 = 15,69 Bµi tËp 3 : §iÒn dÊu > ; < ; = vµo chç chÊm. a) 5,89 + 2,34 < 1,76 + 6,48 b) 8,36 + 4,97 = 8,97 + 4,36 8,23 8,24 13,33 13,33 c)14,56 + 5,6 > 9,8 + 9,75 20,3 19,55 Bµi tËp 4 : Ngµy thø nhÊt : 32,7m v¶i,. Ngµy thø hai h¬n ngµy thø nhÊt : 4,6m Ngµy thø ba b»ng TB céng cña hai ngµy ®Çu. Hái ngµy thø ba b¸n ®îc bao nhiªu mÐt v¶i? Bµi gi¶i : Ngµy thø hai cöa hµng ®ã b¸n ®îc sè mÐt v¶i lµ : 32,7 + 4,6 =37,3 (m) Ngµy thø ba cöa hµng ®ã b¸n ®îc sè mÐt v¶i lµ : (32,7 + 37, 3) : 2 = 35 (m) §¸p sè : 35 m 3.Cñng cè,dÆn dß: Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc, dÆn HS vÒ nhµ «n l¹i c¸ch céng sè thËp ph©n.
- Xem thêm -