Tài liệu Giáo án lớp 4 trọn bộ

  • Số trang: 874 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 139 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n 4 TuÇn 1: Thứ 2 ngày tháng 9 năm 2013 Tiết 1: Đạo Đức: TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP ( Tiết1 ) I Mục tiêu : - Nªu ®­îc mét sè biÓu hiÖn cña trung thùc trong häc tËp. - BiÕt ®­îc: Trung thùc trong häc tËp gióp em häc tËp tiÕn bé, ®­îc mäi ng­êi yªu mÕn. - HiÓu ®­îc trung thùc trong häc tËp lµ tr¸ch nhiÖm cña häc sinh. - Cã th¸i ®é vµ hµnh vi trung thùc trong häc tËp. BiÕt quý träng nh÷ng b¹n trung thùc vµ kh«ng bao che cho nh÷ng hµnh vi thiÕu trung thùc trong häc tËp. II, Đồ dùng dạy học : -GV các mẫu chuyện tấm gương về sự trung thực trong học tập. HS SGK III, Các hoạt động dạy học chủ yếu HĐ GIÁO VIÊN HĐ1 : Xử lý tình huống. -Một số cách giải quyết của bạn Long: + Mượn tranh ảnh của bạn đẻ đưa cô giáo xem. + Nói dối cô là đã sưu tầm nhưng quên ở nhà. +Nhận lỗi và hứa với cô sẽ sưu tập nộp sau. H -Nếu là Long em sẽ làm thế nào? - GV kÕt luËn nh­ SGV. H§ 2: Lµm viÖc c¸ nh©n ( BT1). - GV nªu yªu cÇu cña BT1. - GV kÕt luËn: HĐ 3 : Thảo luận nhóm BT2 Nêu yêu cầu bài tập. -Quy ướccách tỏ thái độ. Nêu từng ý kiến b, c là đúng. H§ 4: Cñng cè dÆn dß : các nhóm chuẩn bị tiểu phẩm - GV nhËn xÐt tiÕt häc. T.gian 19phút HĐ HỌC SINH Học sinh xem SGK và đọc nội dung. Tình huống: - Liệt kê các cách giải quyết có thể của bạn Long trong tình huống. Thảo luận nhóm đôi. -Đại diện nhóm trình bày. 7 phót - Đọc ghi nhớ. - Häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n. HS tr×nh bµy ý kiÕn, chÊt vÊn lÉn nhau. HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung. - 8 phút 3 phót - Lựa chọn và đưa tay đẻ tỏ thái độ. Lớp trao đổi bổ sung. -Hai HS đọc ghi nhớ SGK. Sưu tập các mẫu chuyện về trung thực trong học tập. - HS chuÈn bÞ tiÕt sau. TiÕt 2: Toán : Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013 Gi¸o ¸n 4 ÔN TẬP CÁC sè ®Õn 100000 I Mục tiêu : - §äc, viÕt ®­îc các số đến 1000 000. - BiÕt ph©n tích cấu tạo số. II . Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học H Đ của GV A. Giới thiệu : HĐ 1 Ôn tập cách đọc viết số. Viết: 83251 Viết bảng : T.gian 4 phút -Đọc số - Nêu rõ chữ số : hàng đơn vị hàng chục hàng trăm hàng nghìn hàng chục nghìn 83001;80201 ; 80001 Gọi HS đọc. Yêu cầu học sinh nêu các số: tròn trăm tròn nghìn Tròn chục nghìn HĐ 2: Thực hành Bài1:- GV yªu häc sinh ®éc lËp lµm bµi. - GV cïng HS ch÷a bµi. Bài 2:Nêu yêu cầu - GV tæ chøc ch÷a bµi. Bài 3 :Nêu yêu cầu cña bµi tËp. - GV ph©n tÝch mÉu . - GV ®i gióp ®ì häc sinh yÕu lµm bµi. Bài 4 : - GV yªu cÇu HS tù lµm bµi. - GV thu chÊm mét sè bµi - Nhận xét nêu kết quả đúng . 4) Cñng cè dÆn dß : - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - Yªu cÇu HS chuÈn bÞ bµi sau tiÕp theo. Đọc các số -Nêu quan hệ giữa hai hàng liền kề -Nhiều em -Cá nhân - Tiết 3: H Đ của HS 1HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp. -HS tù lµm bµi, 2 HS lªn b¶ng lµm. 34 phút - HS kÎ b¶ng vµ tù lµm vµo vë « li. - 1HS lªn b¶ng lµm , c¶ líp nhËn xÐt. - 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp. MÉu : 8723 = 8000 + 700 + 20 + 3. T­¬ng tù HS lµm c¸c bµi cßn l¹i. - 2 HS lªn b¶ng lµm , c¶ líp nhËn xÐt ch÷a bµi. -Tính chu vi các hình. - HS tù lµm bµi 3phút - HS ch÷a l¹i bµi nÕu lµm sai. - HS nh¾c l¹i néi dung bµi häc Tập đọc: DẾ MÈN BÊNH VỰC KÎ YẾU (Theo Tô Hoài ) Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013 Gi¸o ¸n 4 I / Mục tiêu : - §äc rµnh m¹ch, tr«i ch¶y; b­íc ®Çu cã giäng ®äc phï hîp tÝnh c¸ch cña nh©n vËt (Nhµ Trß, DÕ MÌn ). - HiÓu néi dung bµi: Ca ngîi DÕ MÌn cã tÊm lßng nghÜa hiÖp- bªnh vùc ng­êi yÕu. Ph¸t hiÖn ®­îc nh÷ng lêi nãi, cö chØ cho thÊy tÊm lßng nhgi· hiÖp cña DÕ MÌn; b­íc ®Çu biÕt nhËn xÐt vÒ mét nh©n vËt trong bµi. (Tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái trong SGK). II :Đồ dùng dạy học : - Tranh minh hoạ bµi ®äc trong SGK. - III Các hoạt động dạy học chủ yếu: HĐ của GV A.Giới thiệu chung : 5chủ điểm của sách giáo khoa Tiếng Việt 4 tập 1. B Bài mới 1, Giới thiệu chủ điểm bài học - Treo tranh 2 Hướng dẫn luyện đọc tìm hiểu bài Hoạt động1: Luyện đọc GV phân đoạn: -Gọi học sinh đọc nối tiếp. Giải nghĩa từ : ngắn chùn chùn : ngắn đến mức quá đáng khó coi. Giáo viên đọc diễn cảm cả bài. Hoạt động2: Tìm hiêủ bài Dế mèn gặp chị Nhà trò trong hoàn cảnh nào? -T×m nh÷ng chi tiÕt cho thÊy chÞ Nhµ Trß rÊt yÕu ít ? - HS ®äc thÇm ®o¹n 3 vµ tr¶ lêi c©u hái:- Nhµ Trß bÞ bÞ bän nhÖn øc hiÕp, ®e däa nh­ thÕ nµo? - Nh÷ng lêi nãi vµ cö chØ nµo cña DÕ MÌn nãi lªn tÊm lßng nghÜa hiÖp cña DÕ MÌn? Em hiÓu nghÜa hiÖp lµ nh­ thÕ nµo? Em thích hình ảnh nào nhất ? vì sao ? - T×m hiÓu xong bµi v¨n, em h·y cho biÕt néi dung chÝnh cña bµi lµ g×? HĐ:3 Hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm. _Hd HS đọc đúng ;giọng đọc phù hợp với tình cảm thái độ của nhân vật Đính băng giấy ghi đoạn văn “Năm trước khi gặp trời làm đói kém ,,, ăn hiếp kẻ yếu Đọc diễn cảm đoạn văn -Hd HS đọc nhóm T.gian 45’ 2 phút 40 phút 2 phút 38phút 15phút H Đ của HS Mở mục lục sgk 2 em đọc lên 5 chủ điểm. Quan sát tranh. Học sinh nối nhau đọc từng đoạn -2lượt -Đọc phần chú thích cuối bài đọc. Luyện đọc theo cặp. -2 em đọc toàn bài. -Đọc thầm đoạn 1. - 10phút Dế mèn đi qua vùng cỏ xước thì nghe tiếng khóc tỉ tê , lại gần thì thấy nhà trò khóc bên tảng đá Thân hình chị bé nhỏ, gầy yếu, người bự những phấn như mới lột. Cánh chị mỏng, ngắn chùn chùn, quá yếu … - HS đọc thầm đoạn 3, suy nghĩ và trả lời. HS khác nhận xét bổ sung. Lời nói của đế mèn Em đùng sợ hải hãy trở về với tôi đứa độc ác không thể cậy khoẻ ăn hiếp em được. -cử chỉ hành động xoè cả hai càng ra dắt nhà trò đi. - HS nªu Ca ngîi DÕ MÌn cã tÊm lßng nghÜa hiÖp. -Đoạn tả hình dáng nhà trò đọc chậm. -Lời nhà trò giọng đáng thương. -Lời dế mèn giọng mạnh mẽ. -Luyện đọc đoạn tiếp theo. - Thi đọc trước lớp 4 em. -Nhận xét 13phút Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013 Gi¸o ¸n 4 - Hướng dẫn đọc diễn cảm -Đọc mẫu C.: Củng cố dặn dò: - Qua bµi nµy, em häc tËp ®­îc g× ë nh©n vËt DÕ MÌn? - GV nhËn xÐt tiÕt häc 3ph TiÕt 4: -Liên hệ bản thân -HS chuÈn bÞ bµi sau. KÜ thuËt Chương 1: KĨ THUẬT CẮT, KHÂU, THÊU VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊU (tiết 1) I.MỤC TIÊU -BiÕt ®­îc ®Æc ®iÓm, t¸c dông vµ c¸ch sö dông, b¶o qu¶n nh÷ng vËt liÖu, dông cô ®¬n gi¶n th­êng dïng ®Ó c¾t, kh©u, thªu. - BiÕt c¸ch vµ thùc hiÖn ®­îc thao t¸c x©u chØ vµo kim vµ vª nót chØ (gót chØ) II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Một số mẫu vật liệu và dụng cụ cắt, khâu, thêu như vải, kim, chỉ, kéo, khung thêu, phấn may. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1.Ổn định tổ chức : HS hát (1’) 2.Kiểm tra bài cũ :(5’) - KT đồ dùng học tập. 3.Bài mới Hoạt động dạy *Giới thiệu bài(1’): SGV Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS quan sát, nhận xét về vật liệu khâu, thêu. * Mục tiêu: HS nhận biết những vật liệu nào thường dùng trong khâu, thêu. * Cách tiến hành : Gv giới thiệu một số loại vải, chỉ(xem thêm sách hdgv/15) *Kết luận: nội dung trong SGK. Hoạt động 2 : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đặc điểm và cách sử dụng kéo * Mục tiêu : Hs nhận biiết đặc điẻm và cách sử dụng kéo. * Cách tiến hành: - GV giới thiệu một số loại kéo. - Xem thêm shdgv/16. * Kết luận: Mục 1 phần ghi nhớ SGK/18. Hoạt động 3:GV hướng dẫn quan sát, nhận xét một số vật liệu và dụng cụ khác. * Mục tiêu: Hs nhận biết một số vật liệu và dụng cụ cắt Hoạt động học Nghe GV giới thiệu. Hs lắng nghe. Hs nhắc lại. Hs lắng nghe rồi thực hành. Hs đọc mục 1 SGK/18. Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013 Gi¸o ¸n 4 may khác như thước may, thước dây, khung thêu, khuy cài, khuy bấm, phấn may. * Cánh thức tiến hành : - GV giới thiệu vật liệu, nói công cụ của nó. - Xem Shdgv/16 * Kết luận: như SGV/16 Nghe và quan sát các dụng cụ cắt may Nhắc lại. IV Nhận xét: - Củng cố dặn dò (3’) - Cô vừa dạy bài gì? - Nhắc lại một số vật liệu và dụng cụ cắt may mà em biết. - GV nhận xét tiết học. - Dặn hs chi tiết sau: vải trắng 15cm x 20cm. phấn vạch dấu, kéo, thước dẹt. Thứ 3 ngày 16 tháng 8 năm 2011 Tiết 1: Toán : ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100000 (tt ) I, Mục tiêu : - Thùc hiÖn ®­îc phÐp céng, phÐp trõ c¸c sè ®Õn cã n¨m ch÷ sè; nh©n ( chia ) sè ®Õn cã n¨m ch÷ sè víi (cho) sè cã mét ch÷ sè. - BiÕt so s¸nh, xÕp thø tù (®Õn 4 sè ) c¸c sè ®Õn 100 000. II , Đồ dùng dạy học : - SGK ,bảng con III, Các HĐ dạy và học : HĐ GIÁO VIÊN A Kiểm tra 1 Luyện tính nhẩm. Tổ chức trò chơi tính nhẩm truyền. -Đọc phép tính B.Bài mới : - HD học sinh làm bài tập Bài 1:Nêu yêu cầu Bài 2 : §Æt tÝnh råi tÝnh Nhắc lại cách đặt tính Bài 3 : Ghi bảng 5870 , 5890 , Yêu cầu HS nhận xét số chữ số HD so sánh số chữ số ở mỗi hàng T.gian 4phút HĐ HỌC SINH Đọc kết quả 34phút - Tính nhẩm và ghi kết quả vµo vë « li. 1 em lên bảng làm Lớp làm vào vở Hai số này cùng có 4 chữ số Nhận xét so sánh giá trị các chữ số hàng nghìn, hàng trăm giống nhau - Hàng chục 7 < 9 - Nên 5870 < 5890 Tự làm các bài còn lại HS làm bài vào vở Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013 Gi¸o ¸n 4 Baøi 4: Đọc kết quả - 1HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp - HS ®éc lËp lµm bµi. - HS nªu c¸ch s¾p xÕp, HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung. - Y/c: HS töï laøm baøi. - Hoûi: Vì sao em saép xeáp ñöôïc nhö vaäy? Bài 5: GV dÆn HS kh¸ giái vÒ lµm thªm. 4 Củng cố dặn dò: - GV nhËn xÐt tiÕt häc Làm bài ở vở bài tập Xem bài ôn tập TiÕt 2 : 5 phót - HS chuÈn bÞ bµi sau LuyÖn tõ vµ c©u: CÊu t¹o cña tiÕng I, Mục tiêu: - N¾m ®­îc cÊu t¹o ba phÇn cña tiÕng ( ©m ®Çu, vÇn, thanh ) – néi dung ghi nhí. - §iÒn ®­îc c¸c bé phËn cÊu t¹o cña tõng tiÕng trong c©u tôc ng÷ ë BT1 vµo b¶ng mÉu ( môc III) . - Häc sinh kh¸, giái gi¶i ®­îc c©u ®è ë BT2 ( môc III). II. §å dïng d¹y häc: B¶ng phô, bé ch÷ c¸i ghÐp tiÕng. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiÓm tra(2-3’): H­íng dÉn chung vÒ c¸ch häc LuyÖn tõ vµ c©u líp 4. 2. D¹y bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi(1-2’): H«m nay chóng ta sÏ ®­îc häc bµi LuyÖn tõ vµ c©u ®Çu tiªn cña líp 4 ®ã lµ: CÊu t¹o cña tiÕng. b. H×nh thµnh kh¸i niÖm(10-12’): * NhËn xÐt: - Dßng th¬ 1 cã? tiÕng? G: 1 tiÕng = 1 ch÷. - HS ®äc toµn bé yªu cÇu. - §äc yªu cÇu 1. - HS ®Õm miÖng dßng th¬ thø nhÊt (tiÕng) - HS lµm viÖc nhãm ®«i dßng 2. - Tr¶ lêi c¶ c©u tôc ng÷ cã 14 tiÕng. - TiÕng do nh÷ng bé phËn nµo t¹o thµnh? - §äc yªu cÇu 2. - HS lµm VBT theo nhãm ®«i c¸c yªu cÇu cßn l¹i. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. - ©m ®Çu – vÇn – thanh. - Nh÷ng tiÕng kh«ng ®ñ 3 bé phËn trªn th× b¾t buéc ph¶i cã nh÷ng bé phËn nµo? – vÇn vµ thanh - H·y ®¸nh vÇn tiÕng bÇu? ghi l¹i c¸ch ®¸nh vÇn? - Rót ghi nhí. +TiÕng gåm m©ý bé phËn? NªucÊu t¹o cña 1 tiÕng? Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013 Gi¸o ¸n 4 * Ghi nhí : - LÊy vÝ dô tiÕng cã ®ñ 3 bé phËn? - LÊy vÝ dô tiÕng chØ cã 2 bé phËn? c. H­íng dÉn luyÖn tËp(20-22’): Bµi 1 (7) Ph©n tÝch c¸c bé phËn cÊu t¹o cña tõng tiÕng... - HS ®äc. - Hoa, lam, m¸y... - ¥i, µ, oi, «i, ¸.. - HS ®äc yªu cÇu. - HS lµm miÖng vµi tiÕng theo mÉu. - HS lµm viÖc nhãm ®«i VBT. - 1 HS lµm b¶ng phô, ch÷a bµi -> TiÕng do ©m ®Çu, vÇn vµ thanh t¹o thµnh. Bµi 2 (7) - Ph©n tÝch cÊu t¹o cña tiÕng ao? - HS lµm miÖng. 3. Cñng cè, dÆn dß: (-4’):-TiÕng cã cÊu t¹o ntn? Bé phËn nhÊt thiÕt ph¶i cã trong tiÕng lµ bé phËn nµo? - §äc l¹i ghi nhí. - GV nhËn xÐt tiÕt häc, HS chuÈn bÞ bµi sau. TiÕt 3 : KÓ chuyÖn Sù tÝch hå Ba BÓ I. Môc tiªu: 1. RÌn kü n¨ng nãi: - Dùa vµo lêi kÓ cña Gv vµ tranh minh ho¹, HS kÓ l¹i ®­îc c©u chuyÖn ®· nghe, cã thÓ phèi hîp lêi kÓ víi ®iÖu bé, nÐt mÆt. - HiÓu truyÖn, trao ®æi víi b¹n vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn. Ngoµi viÖc gi¶i thÝch sù h×nh thµnh hå Ba BÓ, c©u chuyÖn cßn ca ngîi nh÷ng con ng­êi giµu lßng nh©n ¸i, kh¼ng ®Þnh ng­êi giµu lßng nh©n ¸i sÏ ®­îc ®Òn ®¸p xøng ®¸ng. 2. RÌn kü n¨ng nghe: - Cã kh¶ n¨ng tËp trung nghe thÇy c« kÓ. - Ch¨m chó nghe b¹n kÓ, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ ®óng lêi kÓ cña b¹n. II. §å dïng d¹y häc: Tranh SGK phãng to. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiÓm tra: Kh«ng kiÓm tra. 2. D¹y bµi míi: ( 32 phót ) a. Giíi thiÖu bµi(1-2’): Më ®Çu cho chñ ®iÓm Th­¬ng ng­êi nh­ thÓ th­¬ng th©n. TiÕt kÓ chuyÖn ®Çu tiªn c« sÏ kÓ cho c¸c em nghe c©u chuyÖn “ Sù tÝch Hå Ba BÓ”. b. Gv kÓ chuyÖn(6-8’): Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013 Gi¸o ¸n 4 LÇn 1: DiÔn c¶m – Gi¶i thÝch tõ khã. LÇn 2: C¸c em quan s¸t bøc tranh 1, nghe c« kÓ. ..... t­¬ng tù víi 2 bøc tranh cßn l¹i. c. H­íng dÉn HS tËp kÓ(22-24’). *KÓ tõng ®o¹n - Bµi 1(8’): + 1 HS ®äc thÇm yªu cÇu. -Bµi yªu cÇu g× ? Dùa vµo ®©u ®Ó kÓ ? + HS lµm viÖc theo nhãm 4. + Tõng nhãm kÓ theo tranh,nhËn xÐt, , Thi kÓ tr­íc líp: §¹i diÖn cña tõng nhãm bæ sung cho nhau . (mçi nhãm chØ kÓ 1 tranh) GV:KÓ ®óng cèt truyÖn kh«ng lÆp l¹i... - C¸c nhãm nhËn xÐt b¹n kÓ: ND,tr×nh tù... *KÓ c¶ c©u chuyÖn - Tæ chøc cho HS thi kÓ tr­íc líp - Bµi 2(8 -10’) + §äc yªu cÇu. + Lµm viÖc theo nhãm. + §¹i diÖn nhãm kÓ c¶ truyÖn. d. T×m hiÓu néi dung ý nghÜa c©u chuyÖn( 3-5’) - Bµi 3 : + HS ®äc yªu cÇu. -Ngoµi môc ®Ých gi¶i thÝch sù h×nh thµnh hå C©u chuyÖn cßn nãi ®Õn ®iÒu g×? *Yªu cÇu HS b×nh chän Gv liªn hÖ: Trong cuéc sèng hµng ngµy... d. Cñng cè, dÆn dß :( 5 ’). +Th¶o luËn N2 tr¶ lêi + C©u chuyÖn ca ngîi nh÷ng con ng­êi giµu lßng nh©n ¸i biÕt gióp ®ì ng­êi kh¸c . -B¹n kÓ hay nhÊt . –B¹n hiÓu truyÖn nhÊt. - GV khen HS kÓ tèt, ®éng viªn HS kÓ ch­a hay, ch­a tËp trung. DËn HS chuÈn bÞ bµi sau TiÕt 4: I) - ThÓ dôc : Giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh, tæ chøc líp – trß ch¬i “ ChuyÓn bãng tiÕp søc” Môc tiªu : BiÕt ®­îc nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña ch­¬ng tr×nh thÓ dôc líp 4 vµ mét sè néi quy trong giê häc ThÓ dôc. BiÕt c¸ch tËp hîp hµng däc, biÕt c¸ch dãng th¼ng hµng, ®øng nghiªm, ®øng nghØ. BiÕt ®­îc c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®­îc c¸c trß ch¬i theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013 Gi¸o ¸n 4 I) §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn: -Trªn s©n tr­êng, vÖ sinh n¬i tËp ®¶m b¶o an toµn tËp luyÖn - ChuÈn bÞ mét cßi, 4 qu¶ bãng nhùa II) Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1. PhÇn më ®Çu : - TËp hîp líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc - §øng t¹i chç h¸t vµ vç tay - Trß ch¬i “ T×m ng­êi chØ huy” 2. PhÇn c¬ b¶n : a) Giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh ThÓ dôc líp 4. Ho¹t ®éng cña häc sinh 8 phót 2phót 20 phót 3 phót - HS ®øng theo ®éi h×nh 4 hµng ngang. GV giíi thiÖu tãm ct¾c ch­¬ng tr×nh m«n ThÓ dôc líp 4. - Thêi l­îng häc 2 tiÕt / tuÇn, häc trong 35b tuÇn, c¶ n¨m häc 70 tiÕt. - Néi dung bao gåm: §H§N, bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung, kÜ n¨ng vËn ®éng c¬ b¶n, trß ch¬i vËn ®éng vµ ®Æc biÖt cã m«n häc tù chän nh­: §¸ cÇu, nÐm bãng… b) Phæ biÕn néi quy, yªu cÇu tËp luyÖn - Trong giê häc quÇn ¸o ph¶i gän gµng, khuyÕn khÝch mÆc quÇn ¸o thÓ thao, kh«ng ®i dÐp lª.ph¶i ®i dµy. c) Biªn chÕ tæ tËp luyÖn - C¸ch chia tæ tËp luyÖn nh­ theo biªn chÕ líp , bÇu tæ tr­ëng c¸c tæ. d) Trß ch¬i: ChuyÓn bãng tiÕp søc -GV lµm mÉu c¸ch chuyÒn bãng vµ phæ biÕn luËt ch¬i. - Cho c¶ líp ch¬i thö mét lÇn. Khi thÊy c¶ líp biÕt c¸ch ch¬i GV míi cho HS ch¬i chÝnh thøc. 3. PhÇn kÕt thóc :     3 phót                                                               2 phót 5 phót                  5 phót Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013 Gi¸o ¸n 4 * §øng r¹i chç vç tay vµ h¸t - GV hÖ thèng bµi - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc vµ giao bµi tËp vÒ nhµ.                      S¸ng thø 4 ngµy 17 th¸ng 08 n¨m 2011 TiÕt 1: To¸n : ¤n tËp Môc tiªu: - Gióp häc sinh «n tËp c¸c sè ®Õn 100000, HS biÕt so s¸nh c¸c sè c¸c sè cã 5 ch÷ sè. - Thùc hiÖn ®­îc c¸c phÐp tÝnh: céng, trõ, nh©n, chia vµ tÝnh ®­îc gi¸ trÞ cña biÓu thøc cã chøa mét ch÷. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng vÒ gi¶i to¸n. Ho¹t ®éng d¹y häc. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh I) æn ®Þnh líp: ( 4 phót ) - GV kiÓm tra s¸ch vë - ®å dïng häc tËp cña HS. I) LuyÖn tËp: ( 40 phót ) - GV h­íng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi 1: a) ViÕt c¸c sè sau theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín 73524 ; 73452 ; 75352 ; 37254 ; 37245 , b) T×m sè bÕ nhÊt trong c¸c sè sau: 43567 ; 44001 ; 29754 ; 29574 ; 29475 . c) ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm : 54765 ; 54770 ; 54775 ; …….. ; ……… ; …….. - GV ch÷a bµi, nhËn xÐt bµi lµm cña HS. Bµi 2 : §Æt tÝnh råi tÝnh: 25736 + 9157 15206 x 4 71603 – 57354 29765 : 7 - GV tæ chøc ch÷a bµi. Bµi 3 : TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc: a) 375 + m víi : m = 37 ; m = 45 ; m = 128 b) 17 x n – 36 víi : n =4 ; n = 7 ; n = 9. - GV h­íng dÉn: ®Ó tÝnh ®­îc gi¸ trÞ cña biÓu thøc ta ph¶i thay gi¸ trÞ cña m vµ n vµo biÓu thøc. - GV gäi HS kh¸c nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n - GV ch÷a bµi Bµi 4: Thïng thø nhÊt ®ùng 356 l dÇu, thïng thø hai ®ùng - HS ®­a s¸ch vë ®å dïng cho GV kiÓm tra. - HS ®äc ®Ò vµ ®éc lËp lµm bµi vµo vë « li. 3 HS lªn b¶ng lµm 3 bµi - C¶ líp nhËn xÐt ch÷a bµi. - 1 HS ®äc yªu cÇu ®Ò to¸n - HS tù lµm bµi vµo vë. 2 HS lªn b¶ng lµm. HS ch÷a l¹i bµi nÕu lµm sai. - 2 HS ®äc yªu cÇu ®Ò bµi - HS suy nghÜ vµ lµm bµi . GV ®i theo dâi gióp ®ì HS yÕu lµm bµi. 2 HS lªn b¶ng lµm. - - 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi 4. - HS trao ®æi nhãm 2 vµ lµm bµi. Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013 Gi¸o ¸n 4 1 sè dÇu ë thïng thø nhÊt. Hái c¶ hai thïng 2 ®ùng ®­îc bao nhiªu lÝt dÇu ? - GV ®i gîi ý gióp ®ì cho HS yÕu lµm bµi. - GV thu chÊm 10 bµi, nhËn xÐt bµi lµm cña HS . ®­îc b»ng Bµi 5 : C¸c b¹n häc sinh xÕp thµnh 6 hµng nh­ nhau. BiÕt 4 hµng cã 64 b¹n. Hái 6 hµng cã bao nhiªu b¹n ? - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, ch÷a bµi - GV tæ chøc ch÷a bµi. II) Cñng cè dÆn dß: ( 5 phót ) - GV nhËn xÐt tiÕt häc - HS vÒ nhµ lµm thªm bµi tËp vµ chuÈn bÞ bµi sau. TiÕt 2 : TiÕng viÖt - §¹i diÖn mét HS lªn b¶ng lµm. HS ch÷a l¹i bµi ( nÕu lµm sai ). - HS nh¾c l¹i néi dung «n tËp . 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp GV yªu cÇu HS tù lµm bµi - HS vÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. ¤n tËp I. Môc tiªu: - LuyÖn viÕt ch÷ ®Ñp. - ¤n tËp vÒ cÊu t¹o tiÕng , häc sinh biÕt ®­îc nh÷ng tõ viÕt sai chÝnh t¶ vµ ph©n biÖt ®­îc ©m l/ n . II. C¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc H®1: Giíi thiÖu néi dung tiÕt «n tËp H®2: H­íng dÉn bµi tËp Bµi tËp 1: HS luyÖn viÕt vë Thùc hµnh viÕt ®óng - HS viÕt bµi vµo vë viÕt ®Ñp Ch÷ A - GV h­íng dÉn HS quan s¸t vµ viÕt ®óng mÉu HS ph©n tÝch, lµm bµi vµo vë - ChÊm, ch÷a bµi Theo mÉu Bµi tËp 2: Ph©n tÝch c¸c bé phËn cÊu t¹o cña TiÕng ¢m ®Çu VÇn Thanh tõng tiÕng trong c©u ca dao sau: Th¸p M­êi ®Ñp nhÊt b«ng sen ViÖt Nam ®Ñp nhÊt cã tªn B¸c Hå - GV chÊm bµi, nhËn xÐt Bµi tËp 3: T×m nh÷ng tiÕng b¾t vÇn víi nhau - HS th¶o luËn N2 trong ®o¹n th¬ sau: C¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ Nói gi¨ng thµnh luü s¾t dµy - HS nhãm kh¸c nhÉnÐt bæ sung. Rõng che bé ®éi rõng v©y qu©n thï. Mªnh m«ng bèn mÆt s­¬ng mï §Êt trêi ta c¶ chiÕn khu mét lßng. Tè H÷u ( TrÝch bµi th¬ ViÖt B¾c) Bµi tËp 4: Nh÷ng tõ nµo viÕt sai chÝnh t¶ ? - 1HS ®äc yªu cÇu cña ®Ò bµi a. në nang b. ch¾c nÞch c. n«ng næi - C¶ líp ®éc lËp lµm bµi d. l«ng c¹n e. bÐo l¼n g. xoong - 1HS lªn b¶ng ®iÒn vµo chç chÊm. nåi - HS kh¸c nhËn xÐt - GV ch÷a bµi chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. Bµi tËp 5: §iÒn vµo chç chÊm l hoÆc n cho phï hîp. - 2 HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp. a) Chim sa c¸ …Æn Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013 Gi¸o ¸n 4 b) §Êt …µnh chim ®Ëu c) B¸n anh em xa mua …¸ng giÒng gÇn. d) …­íc s«i …öa báng . - GV kÕt luËn chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. H®3: Cñng cè dÆn dß: - DÆn HS vÒ nhµ häc bµi TiÕt 3 : - HS tù lËp lµm bµi - - GV ®i theo dâi gióp ®ì HS yÕu lµm bµi. - HS nh¾c l¹i néi dung bµi häc ChuÈn bÞ bµi sau. Khoa häc: «n tËp A. Môc tiªu: - Nªu ®­îc nh÷ng yÕu tè vµ con ng­êi còng nh­ nh÷ng sinh vËt kh¸c cÇn ®Ó duy tr× sù sèng - KÓ ra ®­îc mét sè ®iÒu kiÖn vËt chÊt vµ tinh thÇn mµ chØ con ng­êi míi cÇn trong cuéc sèng - BiÕt quý träng nh÷ng yÕu tè cÇn cho sù sèng B. §å dïng häc tËp: - H×nh trang 4, 5 s¸ch gi¸o khoa. PhiÕu häc tËp C. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß I. Tæ chøc - H¸t. II. KiÓm tra: - Sù chuÈn bÞ cña häc sinh. III. D¹y bµi míi: H§1: §éng n·o * Môc tiªu: Häc sinh liÖt kª nh÷ng g× em cÇn cho - Häc sinh l¾ng nghe. cuéc sèng * C¸ch tiÕn hµnh - Häc sinh nèi tiÕp tr¶ lêi B1: GV nªu yªu cÇu - §iÒu kiÖn vËt chÊt: QuÇn, ¸o, ¨n, uèng - KÓ nh÷ng thø c¸c em cÇn hµng ngµy ®Ó duy tr× - §iÒu kiÖn tinh thÇn: t×nh c¶m, gia ®×nh, b¹n sù sèng bÌ... - NhËn xÐt vµ ghi c¸c ý kiÕn ®ã lªn b¶ng - NhËn xÐt vµ bæ xung B2: GV tãm t¾t ý kiÕn vµ rót ra kÕt luËn - Häc sinh nh¾c l¹i H§2: Lµm viÖc víi phiÕu häc tËp vµ SGK * Môc tiªu: Ph©n biÖt nh÷ng yÕu tè mµ con ng­êi, sinh vËt kh¸c cÇn ®Ó duy tr× sù sèng cña m×nh víi yÕu tè mµ chØ cã con ng­êi míi cÇn - Häc sinh lµm viÖc víi phiÕu häc tËp * C¸ch tiÕn hµnh - §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy B1: Lµm viÖc víi phiÕu theo nhãm - Con ng­êi vµ sinh vËt kh¸c cÇn: Kh«ng khÝ, - GV ph¸t phiÕu n­íc, ¸nh s¸ng, nhiÖt ®é, thøc ¨n B2: Ch÷a bµi tËp ë líp - Con ng­êi cÇn: nhµ ë, t×nh c¶m, ph­¬ng tiÖn B3: Th¶o luËn t¹i líp giao th«ng, b¹n bÌ, quÇn ¸o, tr­êng, s¸ch, ®å - GV ®Æt c©u hái ch¬i... - NhËn xÐt vµ rót ra kÕt luËn SGV trang 24 - Häc sinh nhËn xÐt vµ bæ xung H§3: Trß ch¬i “ Cuéc hµnh tr×nh ®Õn hµnh tinh - Häc sinh më s¸ch gi¸o khoa vµ th¶o luËn hai kh¸c ” c©u hái * Môc tiªu: Cñng cè kiÕn thøc ®· häc vµ nh÷ng - NhËn xÐt vµ bæ xung ®iÒu kiÖn cÇn ®Ó duy tr× sù sèng * C¸ch tiÕn hµnh B1: Tæ chøc - Häc sinh chia nhãm vµ nhËn phiÕu - Chia líp thµnh c¸c nhãm vµ ph¸t phiÕu Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013 Gi¸o ¸n 4 B2: h­íng dÉn c¸ch ch¬i vµ thùc hµnh ch¬i B3: Th¶o luËn - NhËn xÐt vµ kÕt luËn IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp : 1) Cñng cè: ? Con ng­êi còng nh­ nh÷ng sinh vËt kh¸c cÇn g× ®Ó sèng? 2) DÆndß:-VÒ nhµ tiÕp tôc t×m hiÓu vµ chuÈn bÞ bµi 2 - Häc sinh thùc hiÖn ch¬i theo yªu cÇu cña gi¸o viªn - Tõng nhãm so s¸nh kÕt qu¶ vµ gi¶i thÝch - Vµi häc sinh nªu. TiÕt 4: §¹o ®øc: ¤n tËp I. Môc tiªu: - Gióp häc sinh thùc hiÖn tèt c¸c hµnh vi vÒ tÝnh trung thùc trong häc tËp II. C¸c ho¹t ®«ng d¹y häc: Ho¹t déng d¹y Ho¹t ®éng häc H®1: G thiÖu néi dung «n tËp H®2: H íng dÉn lµm bµi Th¶o luËn N2 Bµi1:Xö lÝ t×nh huèng sau: Trong giê kiÓm tra To¸n, thÊy B×nh kh«ng lµm C¸c nhãm nªu ý kiÕn ® îc bµi, Toµn cã ý ®Þnh cho B×nh chÐp bµi cña NhËn xÐt m×nh. - Theo em, B×nh cã thÓ cã nh÷ng c¸ch øng xö nh thÕ nµo trong t×nh huèng ®ã? - NÕu lµ B×nh em sÏ lµm g× trong t×nh huèng ®ã? V× sao? Bµi2: Em h·y nªu mét sè biÓu hiÖn vÒ trung thùc trong häc tËp. - HS ph¸t biÓu ý kiÕn Bµi 3: Em h·y tù liªn hÖ vµ ghi nh÷ng viÖc em ®· lµm thÎ hiÖn trung thùc trong häc tËp HS ®äc bµi H®3 Cñng cè dÆn dß - HS vÒ nhµ thùc hiÖn néi dung bµi häc - GV nhËn xÐt biÓu d ¬ng ChiÒu thø 4 ngµy 17 th¸ng 08 n¨m 2011 TiÕt 1 : To¸n: OÂN TAÄP CAÙC SOÁ ÑEÁN 100 000 (tieáp theo) I, Mục tiêu : - TÝnh nhÈm, thùc hiÖn ®­îc phÐp céng, phÐp trõ c¸c sè cã ®Õn n¨m ch÷ sè; nh©n(chia ) sè cã n¨m ch÷ sè víi ( cho ) sè cã mét ch÷ sè. - TÝnh ®­îc gi¸ trÞ cña biÓu thøc. II , Đồ dùng dạy học : - SGK ,vở, bảng con Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013 Gi¸o ¸n 4 I. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC CHUÛ YEÁU: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1) Bµi cò : ( 5 phót ) - GV: Goïi 3 HS leân söûa BT ltaäp - 3HS leân söûa baøi, caû lôùp theo theâm ôû tieát trc, ñoàng thôøi ktra VBT doõi, nxeùt. cuûa HS. - GV: Söûa baøi, nxeùt & cho ñieåm HS. 2) Daïy-hoïc baøi môùi: ( 30 phót ) *Gthieäu: Giôø toaùn hoâm nay ta tieáp tuïc cuøng nhau oân taäp caùc kthöùc ñaõ hoïc veà caùc soá trg ph/vi 100 000. Baøi 1: - HS: Laøm baøi, sau ñoù 2HS ngoài Baøi 2: - 4HS leân baûng laøm, moãi HS - GV: Y/c HS töï nhaåm & ghi kquaû caïnh nhau ñoåi cheùo vôû ñeå ktra baøi nhau. vaøo VBT. - GV: Cho HS töï th/h pheùp tính. th/h 2 pheùp tính. HS nhaân, chia trg baøi. Baøi 3: caùc pheùp tính trg 1 bieåu thöùc. baøi. laøm baøi vaøo VBT. - Y/c: HS töï nxeùt baøi laøm cuûa baïn - HS: Neâu caùch ñaët tính, th/h treân baûng, sau ñoù nxeùt & cho ñieåm tính cuûa 1 pheùp tính coäng, tröø, - 3HS laàn löôït neâu thöù töï th/h - GV: Cho HS neâu thöù töï th/h caùc - 4HS leân baûng th/h tính gtrò pheùp tính trg bieåu thöùc roài laøm cuûa 4 bieåu thöùc, HS caû lôùp a) 3257 + 4659 – 1300 = 7916 – 1300 = 6616 b) 6000 – 1300 x 2 = 6000 – 2600 = 3400 c) (70850 – 50230) x 3 = 20620 x 3 = 61860 c) 9000 + 1000 : 2 = 9000 + 500 = 9500 - GV: Nxeùt & cho ñieåm HS. Baøi 4: - HS: Neâu y/c. Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013 Gi¸o ¸n 4 - GV: Goïi HS neâu y/c cuûa baøi toaùn, - 4HS leân baûng laøm BT, caû lôùp sau ñoù y/c HS töï laøm. laøm VBT. - GV: Söûa baøi & y/c HS neâu caùch - HS: Neâu caùch tìm thaønh phaàn tìm soá haïng chöa bieát cuûa pheùp chöa bieát cuûa pheùp tính. coäng, soá bò tröø chöa bieát cuûa pheùp tröø, thöøa soá chöa bieát cuûa pheùp nhaân, soá bò chia chöa bieát cuûa pheùp chia. - HS: Ñoïc ñeà baøi SGK. - GV: Nxeùt & cho ñieåm HS. . Baøi 5: - GV: Goïi HS ñoïc ñeà baøi. - GV yªu cÇu HS kh¸ giái vÒ nhµ lµm thªm 3) Cuûng coá-daën doø: ( 5 phót ) - HS nh¾c l¹i néi dung bµi häc. - GV: Nxeùt tieát hoïc.- Daën doø: Laøm BT & CBBsau. TiÕt 2 : TËp ®äc MÑ èm ( TrÇn §¨ng Khoa ) I. Môctiªu : - §äc rµnh m¹ch, tr«i ch¶y; b­íc ®Çu biÕt ®äc diÔn c¶m 1; 2 khæ th¬ víi gÞng nhÖ nhµng, t×nh c¶m. - HiÓu néi dung bµi: T×nh c¶m yªu th­¬ng s©u s¾c vµ tÊm lßng hiÕu th¶o, biÕt ¬n cña b¹n nhá víi ng­êi mÑ bÞ èm. ( tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái 1,2,3; thuéc Ýt nhÊt mét khæ th¬ trong bµi). II. §å dïng d¹y häc: Tranh SGK III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiÓm tra(2-3’): §äc bµi: DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu? - Nªu néi dung bµi? 2. D¹y bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi(1-2’): H«m nay c« cïng c¸c em ®äc bµi MÑ èm. b. LuyÖn ®äc ®óng(10-12’). - Bµi th¬ cã mÊy ®o¹n (khæ)? * §äc nèi tiÕp 7 khæ th¬. * RÌn ®äc tõng khæ th¬: - GV h­íng dÉn ®äc c¶ bµi: ®äc râ rµng , ng¾t - 7 ®o¹n. - HS ®äc. - HS ®äc dßng 4. - HS ®äc chó gi¶i, - HS ®äc ®o¹n (2-3em). Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013 Gi¸o ¸n 4 ®óng nhÞp th¬... - GV ®äc mÉu. - HS ®äc chó gi¶i, - HS ®äc ®o¹n. - HS ®äc ®o¹n nhãm ®«i. - HS ®äc c¶ bµi. - HS ®äc thÇm 2 khæ th¬ ®Çu. - 1 HS ®äc c©u1 (SGK). c. T×m hiÓu bµi( 12’): - 2 khæ th¬ ®Çu. -Em hiÓu nh÷ng c©u th¬ sau muèn nãi ®iÒu g×? L¸ trÇu kh« gi÷a c¬i trÇu TruyÖn KiÒu gÊp l¹i trªn ®Çu bÊy nay.... G gi¶ng côm tõ ‘lÆn trong ®êi mÑ’ - Khæ 3. +Sù quan t©m, ch¨m sãc cña xãm lµng ®èi víi mÑ b¹n nhá ®­îc thÓ hiÖn qua nh÷ng c©u th¬ - HS tr¶ lêi: cho biÕt mÑ b¹n nhá bÞ èm , mÑ kh«ng lµm ®­îc g× c¶... - C« b¸c xãm lµng ®ªcna rh¨m, ng­êi cho trøng, ng­êi cho cam – Anh y sÜ ®· mang nµo? thuèc vµo. Gi¶ng : MÑ èm, mÖt mái nh­ng mÑ kh«ng c« ®¬n v× mÑ ®­îc sù quan t©m, chia sÎ cña bµ con chßm xãm, råi l¹i ®­îc sù ch¨m sãc tËn t×nh cña anh y sÜ... - Khæ th¬ 4 + 5 +6 - HS ®äc thÇm. + T×m nh÷ng chi tiÕt cho thÊy b¹n nhá rÊt xãt C¶ ®êi .... tËp ®i. th­¬ng mÑ? + B¹n nhá sÏ lµm nh÷ng viÖc g× ®Ó mong mÑ vui, khoÎ? §ã lµ t×nh yªu th­¬ng s©u s¾c cña b¹n nhá ®èi víi mÑ. - Dßng th¬ cuèi: b¹n nhá muèn nãi lªn ®iÒu g×? - Bµi th¬ cã ý nghÜa g×? d. LuyÖn ®äc diÔn c¶m vµ häc thuéc lßng (10 phót ). + GV ®äc mÉu + GV yªu cÇu HS ®äc. - B¹n nhá kh«ng qu¶n ng¹i, lµm mäi vÖc ®Ó mÑ vui : MÑ vui con cã qu¶n g× …. móa ca . HS ®äc to 2 dßng th¬ cuèi. MÑ lµ ng­êi cã ý nghÜa v« cïng to lín ®èi víi b¹n nhá . Nãi lªn t×nh c¶m yªu th­¬ng.... - HS ®äc khæ th¬ m×nh thÝch. - H nhÈm thuéc - HS ®äc thuéc lßng theo ®o¹n. - HS ®äc c¶ bµi. e. Cñng cè, dÆn dß: ( 4’): - Nªu ý nghÜa cña bµi th¬? - GV liªn hÖ. - VÒ häc thuéc bµi. ChuÈn bÞ bµi: “ DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu”phÇn 2. Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013 Gi¸o ¸n 4 TiÕt 3 : TËp lµm v¨n: ThÕ nµo lµ kÓ chuyÖn ? I . Mục tiêu : - HiÓu nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña v¨n kÓ chuyÖn ( néi dung Ghi nhí ). - B­íc ®Çu biÕt kÓ l¹i mét c©u chuyÖn ng¾n cã ®Çu cã cuèi, liªn quan ®Õn mét, hai nh©n vËt vµ nãi lªn ®­îc mét ®iÒu cã ý nghÜa ( môc III ). II . Đồ dùng dạy học : II. §å dïng d¹y häc: B¨ng giÊy d¸n ®Ò bµi 1. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiÓm tra(2-3’): - KÓ nh÷ng kiÓu bµi v¨n ®· häc ë Líp 3? - Nªu yªu cÇu v¨n häc ë Líp 4. 2. D¹y bµi míi: a. giíi thiÖu bµi(1-2’): ghi tªn bµi. b. H×nh thµnh kh¸i niÖm ( 15’). * NhËn xÐt: - Yªu cÇu 1cã mÊy ý? + H­íng dÉn HS lµm miÖng. - KÓ tªn c¸c nh©n vËt cã trong chuyÖn? - Sù viÖc chÝnh ®Çu tiªn cña c©u chuyÖn lµ sù viÖc g× ? vµ kÕt qu¶ ra sao? - HS ®äc thÇm yªu cÇu 1 môc nhËn xÐt. - 1 HS kÓ l¹i v¾n t¾t c©u chuyÖn “Sù tÝch hå Ba BÓ” . Thùc hiÖn lµm VBT yªu cÇu1theo N2. - HS nªu Bµ cô ®Õn lÔ héi ¨n xin -> kh«ng ai cho. - Sù viÖc tiÕp theo vµ kÕt qu¶? - C¸c sù viÖc tiÕp theo vµ ý nghÜa cña c©u - Hai mÑ con... chuyÖn? - HS ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi . - GVchèt lêi gi¶i ®óng. - C©u chuyÖn Sù tÝch hå Ba BÓ cã c¸c nh©n vËt , c¸c sù kiÖn vµ kÕt qu¶ cña sù viÖc, cã ý nghÜa cña truyÖn nªn c©u chuyÖn Sù tÝch hå Ba BÓ lµ mét bµi v¨n kÓ chuyÖn. Yªu cÇu 2 - HS ®äc thÇm yªu cÇu (c¶ bµi). - Nªu yªu cÇu cña bµi? - Gîi ý: §Ó biÕt bµi Hå Ba BÓ cã ph¶i lµ bµi v¨n kÓ chuyÖn kh«ng, c¸c em dùa vµo yªu cÇu 1. - Bµi hå Ba BÓ nãi vÒ ®iÒu g×? - HS lµm VBT. - So s¸nh víi bµi Sù tÝch hå Ba BÓ? - Miªu t¶ c¶nh ®Ñp ë hå Ba BÓ. Bµi hå Ba BÓ kh«ng ph¶i lµ mét bµi v¨n kÓ - HS nªu. chuyÖn. Yªu cÇu3: Theo em, thÕ nµo lµ kÓ chuyÖn? * Ghi nhí SGK/11 - HS nªu nèi tiÕp. c) H­íng dÉn luyÖn tËp (17’) - HS ®äc, lÊy vÝ dô. Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013 Gi¸o ¸n 4 Bµi 1 (10-11’) - Gv ghi yªu cÇu cña ®Ò. - §Ó x©y dùng®­îc 1 c©u chuyÖn cÇn cã g×?( c©u chuyÖn cã më ®Çu c©u chuyÖn, diÔn biÕn cña c©u chuyÖn vµ kÕt thóc c©u chuyÖn). - H­íng dÉn HS nhËn xÐt b¹n. - GVnhËn xÐt, ch÷a. Bµi 2 (7-9’) - C©u chuyÖn em kÓ cã nh÷ng nh©n vËt nµo? Nªu ý nghÜa c©u chuyÖn? d) Cñng cè, dÆn dß (2-4’) - HS lµm VBT - 1 HS tr×nh bµy. -Líp nhËn xÐt thÓ lo¹i, néi dung, c¸ch diÔn ®¹t (c©u, tõ, ý...) -HS nªu yªu cÇu - HS lµm nhãm ®«i. - HS tr×nh bµy. - ThÕ nµo lµ kÓ chuyÖn? - VÒ lµm bµi ë VBT. - HS chuÈn bÞ bµi sau TiÕt 4 : TiÕt 1 : HS ®äc to, ®äc thÇm , g¹ch ch©n nh÷ng tõ quan träng vÒ thÓ lo¹i, néi dung, giíi h¹n. - ThÓ lo¹i: kÓ - Giíi h¹n: Trªn ®­êng ®i häc vÒ. - Néi dung: Em gióp mét c« phô n÷ bÕ con nhá, x¸ch ®å nÆng... Tù häc : Thø 5 ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2011 To¸n : BIEÅU THÖÙC COÙ CHÖÙA MOÄT CHÖÕ I. MUÏC TIEÂU: - HS bước đầu nhận biết được biểu thức có chứa một chữ - Biết cách tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc chøa mét ch÷ khi thay ch÷ b»ng sè . II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: GV cheùp saün ñeà baøi toaùn vduï treân baûng phuï hoaëc baêng giaáy & veõ saün baûng ôû phaàn vduï (ñeå troáng soá ôû caùc coät)ï. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC CHUÛ YEÁU: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013 Gi¸o ¸n 4 - 3HS leân baûng laøm baøi, HS A) Bµi cò :( 5 phót ) - GV: Goïi 3 HS leân söûa BT ltaäp döôùi lôùp theo doõi, nxeùt baøi theâm ôû tieát trc, ñoàng thôøi ktra laøm cuûa baïn. VBT cuûa HS. - HS: Nhaéc laïi ñeà baøi. - GV: Söûa baøi, nxeùt & cho ñieåm. 1) Daïy-hoïc baøi môùi: * Giíi thiÖu bµi : ( phót ) *Gthieäu bieåu thöùc coù chöùa moät - HS: Ñoïc ñeà toaùn. chöõ: - Ta th/h pheùp tính coäng soá - GV: Y/c HS ñoïc baøi toaùn vduï. meï cho theâm. a/ Bieåu thöùc coù chöùa moät chöõ: vôû Lan coù ban ñaàu vôùi soá vôû - Hoûi: Muoán bieát baïn Lan coù tcaû - Lan coù tcaû: 3+1 qvôû. bn quyeån vôû ta laøm ntn? - GV gthieäu: 3+a ñöôïc goïi laø b/thöùc coù chöùa 1 chöõ. - Y/c HS nxeùt ñeå thaáy b/thöùc coù chöùa 1 chöõ goàm soá, daáu pheùp tính & 1 chöõ. b/ Gtrò cuûa bieåu thöùc chöùa 1 chöõ: - HS neâu soá vôû coù tcaû trg - Hoûi & vieát: Neáu a=1 thì 3+a=? töøng tr/h. - GV: Khi ñoù ta noùi 4 laø 1 gtrò - Lan coù tcaû: 3+a qvôû. cuûa bieåu thöùc 3+a. - GV: Laøm töông töï vôùi a=2, 3, - Neáu a=1 thì3+a=3+1=4 4, … - Tìm gtrò cuûa b/thöùc 3+a trg - Hoûi: Khi bieát 1 gtrò cuï theå cuûa töøng tr/h. a, muoán tính gtrò cuûa b/thöùc 3+a - Ta thay gtrò cuûa a vaøo ta laøm theá naøo? b/thöùc roài th/h tính. - Moãi laàn thay chöõ a baèng soá ta - Ta tính ñöôïc 1 gtrò tính ñöôïc gì? b/thöùc 3+a. Baøi 1: - HS: Neâu y/c cuûa BT. *Luyeän taäp-thöïc haønh: - Vieát leân baûng b/thöùc 6+b & y/c - HS ñoïc. Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013 cuûa Gi¸o ¸n 4 HS ñoïc b/thöùc. - Vôùi b=4. vôùi b baèng maáy? - Laø 6+4=10. - GV yªu cÇu HS tù lµm bµi laøm VBT. - Ta phaûi tính gtrò cuûa b/thöùc 6+b - Neáu b=4 thì 6+b=6+4=10. - Neáu b=4 thì 6=b baèng bn? - 2HS leân baûng laøm, caû lôùp Baøi 2: - Veõ caùc baûng soá nhö BT2 SGK. - Hoûi veà baûng1: Doøng thöù nhaát - HS: Ñoïc baûng. - Cho bieát gtrò cuï theå cuûa x trg baûng cho em bieát ñieàu gì? - Hoûi: Doøng thöù 2 trg baûng cho (hoaëc y). bieát ñieàu gì? - x coù nhöõng gtrò cuï theå naøo? - Gtrò cuûa b/thöùc 125+x töông laø bn? doøng treân. - GV: Söûa baøi & cho ñieåm HS. 100. - Khi x=8 thì gtrò cuûa b/thöùc 125+x öùng vôùi töøng gtrò cuûa x ôû - x coù nhöõng gtrò laø 8, 30, - Khi x=8 thì gtrò cuûa b/thöùc Baøi 3: - Hoûi: Neâu b/thöùc trg phaàn a? 125+x=125+8=133. - Y/c HS laøm VBT, sau ñoù ktra vôû - 2HS leân baûng laøm, HS laøm cuûa moät soá HS. VBT. 2) Cuûng coá-daën doø: ( 5 phót ) . chöùa 1 chöõ? vôû ktra. - Hoûi: Cho 1 vduï veà b/thöùc coù -Töï laøm baøi, roài ñoåi cheùo - Hoûi: Laáy vduï b/thöùc 2588+n? veà gtrò cuûa (Tr/baøy: Vôùi 250+10=260…). m=10 - GV:Toång keát giôø hoïc, daën HS  laøm BT & CBB. - HS: Neâu vduï To¸n: TiÕt 2 ¤n tËp I. Môc tiªu: Tr­êng TiÓu häc Hîp Thamh B. N¨m häc 2012 – 2013 thì
- Xem thêm -