Tài liệu Giáo án lóp 3 buổi 2

  • Số trang: 247 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 460 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 61131 tài liệu

Mô tả:

TUẦN 1 Tiếng Việt: Tiết 1 Ngày dạy: / / 20 I. MUÏC TIEÂU 1. Ñoïc thaønh tieáng - Ñoïc ñuùng rành mạch biết nghỉ hơi, đúng sau mỗi daáu chaám , daáu phaåy 2.. Nội dung -Traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK II. ÑOÀ DUØNG DAÏY - HOÏC - Tranh minh hoaï truyeän ñoïc trong saùch thöïc haønh. Baûng phuï coù vieát saün noäi dung caàn höôùng daãn luyeän ñoïc. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC 1. Ổn định lớp: 2. Bài mới: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc * Hoạt động 1 : Giôùi thieäu baøi - GV giới thiệu tranh * Hoạt đoäng 2:Truyện đọc  :Đôi bạn Caùch tieán haønh a) Ñoïc maãu - GV ñoïc maãu toaøn baøi moät löôït. b) Höôùng daãn luyeän ñoïc +Ñọc töøng caâu tröôùc lôùp - HS phaùt bieåu yù kieán. -Ñoïc noái tieáp caâu - Theo doõi HS ñoïc vaø chænh söûa loãi phaùt aâm neáu HS maéc loãi. HS ñoïc noái tieáp töøng caâu tröôùc lôùp Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp GV treo baûng phuï höôùng daãn caùch ñoïc - Yeâu caàu HS tieáp noái nhau ñoïc baøi theo HS noái tieáp ñoïc töø ñaàu ñeán heát baøi, töøng ñoaïn moãi em 1 ñoaïn (2 löôït) Ñoïc töøng ñoaïn theo nhoùm: - Chia thaønh caùc nhoùm nhoû, moãi nhoùm 5 - Hoïc sinh luyeän ñoïc trong nhoùm . HS vaø yeâu caàu ñoïc töøng ñoaïn theo nhoùm -HS tieáp noái nhau ñoïc töø ñaàu ñeán - Theo doõi HS ñoïc baøi theo nhoùm ñeå heátbaøi. chænh söûa rieâng cho töøng nhoùm. - Toå chöùc thi ñoïc göõa caùc nhoùm -Gv gọi 2 nhóm đọc thi 1 - GV nhaän xeùt tuyeân döông -Đọc toàn truyện Hoaït ñoäng 3 :Höôùng daãn tìm hieåu baøi Bài tập 2/ 96 Cho HS thaûo luaän laøm baøi taäp 2. -Gv thu vôû chaám , söûa baøi -Đáp án :Câu a: ý 1 Câu b :ý 2 Câu c : ý 3 Câu d : ý 1 Câu e : ý 3 Câu g : ý 2 3. CUÛNG COÁ, DAËN DOØ -QuaTruyện đọc  :Đôi bạn em hiểu được điều gì? -GV Giáo dục HS - Daën doø HS veà nhaø ñoïc laïi baøi . -2 nhóm đọc thi - Lôùp nhaän xeùt bình choïn -Yeâu caàu 1hoïc sinh ñoïc toaøn truyeän - 1 HS đọc yêu cầu - Lôùp laøm vôû - HS phát biểu ý kiến TUẦN 2 Tiếng Việt: Tiết 2 Ngày dạy: / / 20 I.MUÏC ÑÍCH- YEÂU CAÀU: - Chính taû : Điền đúng :l hoặc n ; iu hoặc iêu - Luyeän töø vaø caâu :Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm Biết được các từ ngữ chỉ sự vật được so sánh với nhau về đặc điểm . - HS khá giỏi làm cả bài. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - HS Vôû thöïc haønh - Bảng nhóm - Bút viết bảng. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1.OÅn ñònh toå chöùc. 2.Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH *Giôùi thieäu baøi: -GV giôùi thieäu vaø ghi ñeà baøi. *HÑ1:Ôn lại kiến thức cũ : -Mục tiêu : Nêu được một số tiếng l hoặc n ; iu hoặc iêu Nêu được câu có từ ngữ chỉ sự vật được so sánh với nhau về những đặc điểm .. -Cách tiến hành : 2 Tìm tiếng có l hoặc n . Đặt câu có từ ngữ chỉ sự vật được so sánh với nhau về những đặc điểm .. *HÑ2:Höôùng daãn HS laøm baøi taäp chính taû : Muïc tieâu: Điền tiếng l hoặc n ; iu hoặc iêu Caùch tieán haønh: Baøi 2 / 97 Điền vào chỗ trống tiếng l hoặc n ; iu hoặc iêu. HS ñoïc yeâu caàu baøi - Cho HS thảo luận theo nhóm bàn . Cho HS làm vở - GV thu vở chấm –nhận xét *HÑ 3:Höôùng daãn HS laøm baøi taäp LTVC *Mục tiêu : Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm Biết được các từ ngữ chỉ sự vật được so sánh với nhau về đặc điểm . -lần lượt HS nêu Bài 1/ 96 : Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm Cho HS thảo luận nhóm bàn 1HS ñoïc yeâu caàu BT -HS thảo luận theo nhóm bốn -Caû lôùp laøm baøi vở thực hành a,b,. -HS khá giỏi làm cả bài. Baøi taäp 3/ 97 : Gạch chân các từ ngữ sự vật được so sánh với nhau về đặc điểm . -GV cho HS ñoïc yeâu caàu baøi GV gợi ý - Cho HS thảo luận theo nhóm bốn . -Thu vở chấm nhận xét – Sửa bài 4.: Cuûng coá, daën doø: -Tìm từ có vần iu,iêu . *Nhaän xeùt tieát hoïc. -1HS ñoïc yeâu caàu BT -Caû lôùp laøm baøi vở thực hành .. 1HS ñoïc yeâu caàu BT -Caû lôùp laøm baøi vở thực hành .. 1-2HS leân baûng laøm . 3 TUẦN 3 Tiếng Việt: Tiết 3 Ngày dạy: / / 20 I .Mục tiêu: - HS biết điền những từ ngữ chỉ đặc điểm của sự vật vào chỗ thích hợp ( BT1). - Biết tưởng tượng em là Vừ A Sình (hoặc Triệu Đại Mã), kể (viết) lại cuộc gặp gỡ giữa hai bạn ở cuối truyện.(BT2) -Giáo dục HS về tình bạn-. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - HS Vôû thöïc haønh - Bảng nhóm - Bút viết bảng. II. Hoạt động dạy- học: 1.Ôn kiến thức cũ -GV gọi HS đọc bài văn tiết trước của mình -GV nhận xét. Hoạt động của GV Hoạt động của HS 2.Bài tập vận dụng : -GV giới thiệu bài -GV ghi đề bài Bài tập 1: -GV gọi HS đọc yêu cầu đề bài. -GV cho HS thảo luận nhóm -GV gọi các nhóm trình bày bài của mình. -GV nhận xét và sửa bài * GD HS học tập lối văn miêu tả giàu hình ảnh. Bài tập 2 -GV gọi HS đọc đề bài sgk/99 -GV hướng dẫn HS cách về tưởng tượng em là Vừ A Sình (hoặc Triệu Đại Mã), kể (viết) lại cuộc gặp gỡ giữa hai bạn ở cuối chuyện -GV cho HS làm vở -GV gọi HS đọc bài của mình. -Nhận xét và chấm điểm một số bài * GD HS tình bạn gắn bó khăn khít giữa các dân tộc. 3. Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét chung về tiết dạy. 3HS thực hiện. Nhận xét HS nhắc lại 1HS đọc HS thảo luận nhóm Đại diện các nhóm trình bày. Các nhóm nhận xét. HS sửa bài. 1HS đọc HS lắng nghe. HS làm vở HS đọc bài Nhận xét. 4 -Nhắc HS xem lại bài viết -Xem trước bài tiết1/103 tuần 15. TUẦN 14 Toán: Tiết 1 Ngày dạy: / / 20 5 I.Mục tiêu: - Rèn HS kỹ năng tính nhẩm( BT1); ôn lại bảng nhân, chia 9 .Vận dụng tìm số (BT2) - HS ôn lại dạng toán tìm các thành phần chưa biết của phép chia (BT3;4) HS K;G làm đuợc BT5. -Giáo dục HS tính chuyên cần rèn luyện. II.Chuẩn bị: - Bảng nhóm, phiếu bt2;3 III. Hoạt động dạy- học: 1.Ôn kiến thức cũ: -GV gọi 2 HS lên bảng làm bài 3/93 -Nhận xét. Hoạt động của GV Hoạt động của HS 2.Bài tập vận dụng: -GV giới thiệu nội dung tiết học -GV ghi đề bài Bài tập 1: Tính nhẩm - GV gọi HS nêu yêu cầu bài. - GV cho HS thực hành tính nhẩm trong nhóm, thi đố giữa các nhóm. -GV nhận xét. Bài tập 2: Số - GV gọi HS đọc yêu cầu bài -GV cho HS làm phiếu, gọi 1 HS lên bảng -Nhận xét và sửa bài. Bài 3; Số -GV gọi HS đọc yêu cầu đề bài. - Yêu cầu hs nhăc lại cách tìm các thành phần chưa biết của phép chia -GV yêu cầu hs làm phiếu -GV nhận xét . Bài 4: Tìm x - Cho hs đọc yêu cầu đề bài. - HS giải vào vở *Bài tập đối tượng: Bài 5: ( Dành cho HS K,G) GV gọi HS đọc yêu cầu đề bài. GV hỏi HS bài toán cho biết gì? Yêu cầu tìm gì? -GV gọi HS lên bảng ,lớp theo dõi. 2HS thực hiện HS nhắc lại 1 HS đọc lớp thực hiện Nhận xét. 1 HS đọc 1 HS lên đính bảng nhóm, lớp làm phiếu HS đọc đề bài HS làm phiếu, nêu miệng kết quả Nhận xét. HS đọc HS làm bài. - HS tìm hiếu đề bài và giải vở 6 -Nhận xét 3.Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét chung về tiết dạy. -GV nhắc HS xem bài và chuẩn bị tiết sau. III. Rút kinh nghiệm : ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ TUẦN 14 7 Toán: Tiết 1 Ngày dạy: / / 20 A. MUÏC TIEÂU. - HS thuộc bảng chia 9 - Rèn kĩ năng tính chia không dư và chia có dư. - Rèn kĩ tính giải toán có lời văn với dạng toán gấp lên một số lần và dạng toán số dư. B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. - Vở thực hành Toán + Tiếng việt C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU. 1.Ổn định: 2. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN Hoạt động1: Giôùi thieäu baøi: + Neâu muïc tieâu giôø hoïc vaø ghi teân baøi leân baûng Hoạt động 2:Ôn lại kiến thức : -Mục tiêu :HS đọc lại bảng chia 9 -Cách tiến hành : Gọi một số HS đọc lại bảng chia 9 -GV nhận xét ghi điểm Hoạt động 3: Luyeän taäp-thöïc haønh * Baøi 1/ 101: Tính -Cho HS làm bảng con. * Baøi2/ 101 : Tính -Cho HS làm bảng nhóm. * Baøi3 / 102 : Tính Goïi 1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi . -Hướng dẫn HS phân tích đề toán + Baøi toaùn yeâu caàu tính gì? + Yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi. + Chöõa baøi vaø chấm ñieåm hoïc sinh. -Cho HS làm phiếu học tập - Gv thu chấm –nhận xét * Baøi 4/ 102 Goïi 1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi . -Hướng dẫn HS phân tích đề toán + Baøi toaùn yeâu caàu tính gì? HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS + Nghe giôùi thieäu + Yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi. + Chöõa baøi vaø chấm ñieåm hoïc sinh. Bài giải : Ta có 47 : 5 = 9 ( dư 2 ) Như vậy có thể cắt được nhiều nhất - HS đọc lại bảng chia 9. - Cho HS làm bảng con. - HS đọc yêu cầu -1 HSleân baûng laøm -Cho HS làm bảng nhóm. -1 HS đọc bài tập - HS trả lời - Nhìn tóm tắt đọc lại bài toán -1 HS lên bảng làm -Lôùp laøm phiếu học tập -1 HS đọc bài tập - HS trả lời - Nhìn tóm tắt đọc lại bài toán -1 HS lên bảng làm, Lớp làm vở 8 là 9 đoạn và còn thừa 2 mét dây. Đáp số : 9 đoạn , dư 2 m dây. * Baøi 5/102: Traû lôøi mieäng 3. Cuûng coá, daën doø: - Đọc lại bảng chia 9 + Nhaän xeùt tieát hoïc RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY : TUẦN 15 Tiếng Việt: Tiết 1 Ngày dạy: / / 20 9 I. MUÏC TIEÂU 1. Ñoïc thaønh tieáng - Ñoïc ñuùng rành mạch biết nghỉ hơi, đúng sau mỗi daáu chaám , daáu phaåy 2.. Nội dung -Traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK II. ÑOÀ DUØNG DAÏY - HOÏC - Tranh minh hoaï truyeän ñoïc trong saùch thöïc haønh. Baûng phuï coù vieát saün noäi dung caàn höôùng daãn luyeän ñoïc. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC 1.OÅn ñònh toå chöùc. 2.Baøi môùi: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY : - HS PHAÙT BIEÅU YÙ KIEÁN. HS ÑOÏC NOÁI TIEÁP TÖØNG CAÂU TRÖÔÙC LÔÙP HS NOÁI TIEÁP ÑOÏC TÖØ ÑAÀU ÑEÁN HEÁT BAØI, MOÃI EM 1 ÑOAÏN (2 LÖÔÏT) - HOÏC SINH LUYEÄN ÑOÏC TRONG NHOÙM . -HS TIEÁP NOÁI NHAU ÑOÏC TÖØ ÑAÀU ÑEÁN HEÁT BAØI. 10 -2 NHÓM ĐỌC THI - LÔÙP NHAÄN XEÙT BÌNH CHOÏN -YEÂU CAÀU 1HOÏC SINH ÑOÏC TOAØN TRUYEÄN - 1 HS ĐỌC YÊU CẦU - LÔÙP LAØM VÔÛ - 1 HS ĐỌC YÊU CẦU - LÔÙP LAØM VÔÛ - HS PHÁT BIỂU Ý KIẾN * HOẠT ĐỘNG 1 : GIÔÙI THIEÄU BAØI - GV GIỚI THIỆU TRANH * HOẠT ĐOÄNG 2:  BÀI  :   BUÔN LÀNG TÂY NGUYÊN CAÙCH TIEÁN HAØNH A) ÑOÏC MAÃU - GV ÑOÏC MAÃU TOAØN BAØI MOÄT LÖÔÏT. B) HÖÔÙNG DAÃN LUYEÄN ÑOÏC +ÑỌC TÖØNG CAÂU TRÖÔÙC LÔÙP -ÑOÏC NOÁI TIEÁP CAÂU - THEO DOÕI HS ÑOÏC VAØ CHÆNH SÖÛA LOÃI PHAÙT AÂM NEÁU HS MAÉC LOÃI. ÑOÏC TÖØNG ÑOAÏN TRÖÔÙC LÔÙP GV TREO BAÛNG PHUÏ HÖÔÙNG DAÃN CAÙCH ÑOÏC - YEÂU CAÀU HS TIEÁP NOÁI NHAU ÑOÏC BAØI THEO TÖØNG ÑOAÏN ÑOÏC TÖØNG ÑOAÏN THEO NHOÙM: - CHIA THAØNH CAÙC NHOÙM NHOÛ, MOÃI NHOÙM 5 HS VAØ YEÂU CAÀU ÑOÏC TÖØNG ÑOAÏN THEO NHOÙM 11 - THEO DOÕI HS ÑOÏC BAØI THEO NHOÙM ÑEÅ CHÆNH SÖÛA RIEÂNG CHO TÖØNG NHOÙM. - TOÅ CHÖÙC THI ÑOÏC GÖÕA CAÙC NHOÙM -GV GỌI 2 NHÓM ĐỌC THI - GV NHAÄN XEÙT TUYEÂN DÖÔNG -ĐỌC TOÀN TRUYỆN HOAÏT ÑOÄNG 3 :HÖÔÙNG DAÃN TÌM HIEÅU BAØI BÀI TẬP 2/ 103 CHO HS THAÛO LUAÄN LAØM BAØI TAÄP 2. -GV THU VÔÛ CHAÁM , SÖÛA BAØI ĐÁP ÁN : A NỐI VỚI CÂU 3 B NỐI VỚI CÂU 1 C NỐI VỚI CÂU 2 BÀI TẬP 3 / 104 CHO HS THAÛO LUAÄN LAØM BAØI TAÄP 2. -GV THU VÔÛ CHAÁM , SÖÛA BAØI -ĐÁP ÁN :CÂU A: ĐÚNG CÂU B : ĐÚNG CÂU C : SAI CÂU D : SAI CÂU E : ĐÚNG 3. CUÛNG COÁ, DAËN DOØ -QUA  BÀI   BUÔN LÀNG TÂY NGUYÊN EM HIỂU ĐƯỢC ĐIỀU GÌ? -GV GIÁO DỤC HS - DAËN DOØ HS VEÀ NHAØ ÑOÏC LAÏI BAØI . 12 TUẦN 15 Tiếng Việt: Tiết 2 Ngày dạy: / / 20 I.MUÏC ÑÍCH- YEÂU CAÀU: - Chính taû : Điền đúng : s hoặc x ; âc hoặc ât. - Luyeän töø vaø caâu :Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm Điền các từ ngữ thích hợp vào chỗ trống .. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - HS Vôû thöïc haønh - Bảng nhóm - Bút viết bảng. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1.OÅn ñònh toå chöùc. 2.Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH *Giôùi thieäu baøi: -GV giôùi thieäu vaø ghi ñeà baøi. *HÑ1:Ôn lại kiến thức cũ : -Mục tiêu : Nêu được một số tiếng s hoặc x ; âc hoặc ât. Đặt được câu Ai làm gì ? Ai thế nào ? -Cách tiến hành : -lần lượt HS nêu Tìm tiếng s hoặc x ; âc hoặc ât. Đặt được câu Ai làm gì ? Ai thế nào ? *HÑ2:Höôùng daãn HS laøm baøi taäp Muïc tieâu: Điền tiếng s hoặc x ; âc hoặc ât. -Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm -Điền các từ ngữ thích hợp vào chỗ trống 1HS ñoïc yeâu caàu BT Caùch tieán haønh: Bài 1/ 104 : Đặt câu hỏi cho bộ phận in -Caû lôùp laøm baøi vở thực hành .. đậm Cho HS thảo luận nhóm bàn -1HS ñoïc yeâu caàu BT Baøi 2 / 104 Điền vào chỗ trống tiếng s hoặc x ; âc hoặc ât. -Caû lôùp laøm baøi vở thực hành .. HS ñoïc yeâu caàu baøi 13 - Cho HS thảo luận theo nhóm bàn . Cho HS làm vở - GV thu vở chấm –nhận xét Baøi taäp 3/ 105: Điền các từ ngữ thích hợp vào chỗ trống . -GV cho HS ñoïc yeâu caàu baøi 1HS ñoïc yeâu caàu BT -HS thảo luận theo nhóm bốn -Caû lôùp laøm baøi vở thực hành a,b,c ,d . 1-2HS nêu. GV gợi ý - Cho HS thảo luận theo nhóm bốn . -Thu vở chấm nhận xét – Sửa bài Kết hợp giải nghĩa tranh ở mỗi câu. 4.: Cuûng coá, daën doø: -Tìm từ có vần âc hoặc ât. *Nhaän xeùt tieát hoïc. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy:……………………………………………………………………………………………………… 14 TUẦN 15 Tiếng Việt: Tiết 3 Ngày dạy: / / 20 I .Mục tiêu: - HS biết điền những từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn ( BT1). - Dựa vào hiểu biết đã có, hãy viết một đoạn văn ngắn nói về buôn làng ở Tây Nguyên(BT2) -Giáo dục HS về tình bạn, tự hào về truyền thống của dân tộc. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - HS Vôû thöïc haønh - Bảng nhóm - Bút viết bảng. III. Hoạt động dạy- học: 1.Ôn kiến thức cũ -GV gọi HS đọc bài văn tiết trước của mình -GV nhận xét. Hoạt động của GV 2.Bài tập vận dụng : -GV giới thiệu bài -GV ghi đề bài Hoạt động của HS 3HS thực hiện. Nhận xét Bài tập 1: -GV gọi HS đọc yêu cầu đề bài. HS nhắc lại -GV cho HS thảo luận nhóm -GV gọi các nhóm trình bày bài của mình. 1HS đọc -GV nhận xét và sửa bài HS thảo luận nhóm Đại diện các nhóm trình bày. Các nhóm nhận xét. Bài tập 2 HS sửa bài. -GV gọi HS đọc đề bài và gợi ý sgk/106 -GV hướng dẫn HS theo gợi ý: Làng của người Tây Nguyên có đặc điểm gì? Đồng 1HS đọc bào Tây Nguyên có tinh thần cộng đồng như thế nào? Hình ảnh ở tranh phản ánh HS lắng nghe. lề hội đặc sắc nào của người Tây Nguyên? HS làm vở 15 -GV cho HS làm vở HS đọc bài -GV gọi HS đọc bài của mình. Nhận xét. -Nhận xét và chấm một số bài * GD HS tình bạn gắn bó khăn khít giữa các dân tộc. 3. Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét chung về tiết dạy. -Nhắc HS xem lại bài viết -Xem trước bài tiết1/110 tuần 16. III. Rút kinh nghiệm : ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 16 TUẦN 15 Toán: Tiết 1 Ngày dạy: / / 20 I.Mục tiêu: - Rèn HS kỹ năng thực hiện phép tính chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số (BT1;2;3) - HS ôn lại dạng toán giải (BT4). -Giáo dục HS tính chuyên cần rèn luyện. II.Chuẩn bị: - Bảng nhóm, phiếu bt2;5 III. Hoạt động dạy- học: 1.Ôn kiến thức cũ: -GV gọi 2 HS lên bảng làm bài 4/100 -Nhận xét. Hoạt động của GV 1.Ôn kiến thức cũ: -GV gọi 2 HS lên bảng làm bài 4/100 -Nhận xét. 2.Bài tập vận dụng: -GV giới thiệu nội dung tiết học -GV ghi đề bài Bài tập 1: Tính - GV gọi HS nêu yêu cầu bài. - GV cho HS thực hành tính ở bảng con. -GV nhận xét. Bài tập 2: Tính -GV gọi HS đọc yêu cầu bài -GV cho HS làm phiếu, gọi 1 HS lên bảng -Nhận xét và sửa bài. Bài 3: Tính -GV gọi HS đọc yêu cầu đề bài. -GV yêu cầu hs làm vở -GV nhận xét . Bài 4: Hoạt động của HS 2HS thực hiện HS nhắc lại 1 HS đọc lớp thực hiện Nhận xét. 1 HS đọc 1 HS lên bảng, lớp làm phiếu HS đọc đề bài HS làm vở, nêu miệng kết quả Nhận xét. HS đọc 17 -GV gọi HS lên bảng ,lớp theo dõi. -Nhận xét *Bài tập đối tượng: Bài 5: - Cho hs đọc yêu cầu đề - HS làm trên phiếu, nêu miệng kết quả HS làm vở, 1 hs làm bảng nhóm - HS làm phiếu, nêu miệng kết quả - GVnhận xét, chốt kết quả đúng 3.Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét chung về tiết dạy. -GV nhắc HS xem bài và chuẩn bị tiết sau. III. Rút kinh nghiệm : ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 18 TUẦN 15 Toán: Tiết 2 Ngày dạy: / / 20 A. MUÏC TIEÂU. - HS thuộc các bảng nhân ,chia 2 đến 9 - Rèn kĩ năng tính nhân,chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số . - Rèn kĩ tính giải toán có lời văn . - Bồi dưỡng HSKG : Bài đố vui. B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. -GV :Baûng phụ vieát baøi taäp 108,109. -HS : Vở thực hành Toán + Tiếng việt C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU. 1.Ổn định: 2. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS + Nghe giôùi thieäu RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY : - HS ĐỌC LẠI BẢNGNHÂN , CHIA . - CHO HS LẦN LƯỢT NÊU MIỆNG . - HS ĐỌC YÊU CẦU -1 HSLEÂN BAÛNG LAØM -CHO HS LÀM BẢNG CON . -1 HS ĐỌC BÀI TẬP -1 HS LÊN BẢNG LÀM -LÔÙP LAØM PHIẾU HỌC TẬP -1 HS ĐỌC BÀI TẬP - HS TRẢ LỜI - - NHÌN TÓM TẮT ĐỌC LẠI BÀI TOÁN - -1 HS LÊN BẢNG LÀM, LỚP LÀM VỞ 19 BÀI GIẢI : - QUÃNG ĐƯỜNG XUỐNG DỐC DÀI LÀ : 123 X 2 = 246 ( M ) - QUÃNG ĐƯỜNG LÊN DỐC VÀ XUỐNG DỐC DÀI LÀ : 123 + 246 = 369 ( M ) ĐÁP SỐ : 369 ( M ) - - HS NÊU CÁCH LÀM VÀ LÀM. HOẠT ĐỘNG1: GIÔÙI THIEÄU BAØI: + NEÂU MUÏC TIEÂU GIÔØ HOÏC VAØ GHI TEÂN BAØI LEÂN BAÛNG HOẠT ĐỘNG 2:ÔN LẠI KIẾN THỨC : -MỤC TIÊU :HS ĐỌC LẠI CÁC BẢNG NHÂN,CHIA . -CÁCH TIẾN HÀNH : GỌI MỘT SỐ HS ĐỌC LẠI CÁC BẢNG NHÂN,CHIA . -GV NHẬN XÉT GHI ĐIỂM HOẠT ĐỘNG 3: LUYEÄN TAÄP-THÖÏC HAØNH * BAØI 1/ 108: TÍNH NHẨM: -CHO HS NÊU MIỆNG . * BAØI2/ 108 : ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH: -CHO HS LÀM BẢNG CON . * BAØI3 / 108 : ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH ( THEO MẪU ): -CHO HS LÀM PHIẾU HỌC TẬP - GV THU CHẤM –NHẬN XÉT * BAØI 4/ 109: GOÏI 1 HOÏC SINH ÑOÏC ÑEÀ BAØI . -HƯỚNG DẪN HS PHÂN TÍCH ĐỀ TOÁN + BAØI TOAÙN YEÂU CAÀU TÍNH GÌ? + YEÂU CAÀU HOÏC SINH LAØM BAØI. + CHÖÕA BAØI VAØ CHẤM 20
- Xem thêm -