Tài liệu Giáo án lớp 2 chuẩn kiến thức tuần 9

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 115 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY TUAÀN 9 Lớp 2A Thöù Tieát Moân(PM) Tieát Ngaøy PPCT Hai 17/10 1 2 4 5 CHAØO CỜ TOAÙN TẬP VIẾT 9 41 9 ÑAÏO ÑÖÙC 1 2 Ba 18/10 3 4 1 Tö 3 29/10 4 TOAÙN 1 2 Naêm 4 20/10 5 TAÄP ÑOÏC Teân baøi lít Ôn tập (tiết 1) x Chaêm chæ hoïc taäp ( tieát 1) 42 Luyeän taäp AÂM NHAÏC TAÄP ÑOÏC 25 26 17 43 9 OÂn taäp ( tieát 2) OÂn taäp ( tieát 3) OÂn taäp ( tieát 4) Luyeän taäp chung OÂn taäp ( tieát 5) THUÛ COÂNG 27 44 9 9 1 CHÍNHTAÛ(NV) 18 2 TLV 9 TOAÙN 45 TN&XH 9 OÂn taäp ( tieát 6) Kieåm tra ñònh kì (GK1) OÂn taäp ( tieát 7) Gaáp thuyeàn phaúng ñaùy coù mui ( tieát 1) Kieåm tra ñoïc( ñoïc hieåu, LTVC) Kieåm tra vieát(chính taû, taäp laøm vaên) Tìm moät soá haïng trong moät toång AÊn uoáng saïch seõ Saùu 21/10 3 4 5 Tích hôïp Tích hợp KNS TKNL TAÄP ÑOÏC CHÍNH TAÛ(TC) TOAÙN KEÅ CHUYEÄN TOAÙN LTVC SHCT 1 x x Thöù hai ngaøy 17 thaùng 10 naêm 2011 TOAÙN Tieát 41 : LÍT I/ MUÏC TIEÂU : 1.Kieán thöùc : Giuùp hoïc sinh : - Bieát söû duïng chai 1 lít hoaëc ca 1 lít ñeå ño, ñong nöôùc, daàu… - Bieát ca 1 lít, chai 1 lít,. Bieát lít laø ñôn vò ño dung tích. Bieát ñoïc, vieát teân goïi vaø kí hieäu cuûa lít (l). - Bieát thöïc hieän pheùp coäng, tröø caùc soá ño theo ñôn vò lít. Bieát giaûi toaùn coù lieân quan ñeán ñôn vò lít. 2.Kó naêng : Reøn laøm tính ñuùng coù keøm teân ñôn vò (l), ñong, ño chính xaùc. 3.Thaùi ñoä : Phaùt trieån tö duy toaùn hoïc. - HTTV veà lôøi giaûi ôû BT4. - Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1; Baøi 2 ( coät 1,2); Baøi 4. Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2 (coät3);Baøi 3. II/ CHUAÅN BÒ : Coác, ca 1 lít, chai 1 lít, xoâ ñöïng nöôùc saïch, tuùi söõa 1 lít, can. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. Hoaït ñoäng1.KT baøi cuõ : Ghi : -1 em leân baûng ñaët tính vaø tính. 63 + 37 55 + 45 -Ghi : 90 + 10 70 + 30 60 + 40 -1 em neâu caùch nhaåm, Lôùp laøm baûng con. 20 + 80 -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. *Daïy baøi môùi : Giôùi thieäu baøi . -Quan saùt xem trong coác coù bao nhieâu -Tröïc quan : Ñöa moät coác nöôùc thuûy tinh. -Ñeå bieát trong coác coù bao nhieâu nöôùc hay nöôùc. trong 1 caùi can coù bao nhieâu nöôùc (daàu, nöôùc maém, söõa …. ) ngöôøi ta duøng ñôn vò ño -Vaøi em nhaéc töïa : Lít. ñoù laø : lít. Hoaït ñoäng 2 : Laøm quen vôùi bieåu töôïng dung tích. 2 A/ Tröïc quan : Ñöa 1 coác nöôùc vaø1 ca nöôùc. -Em haõy nhaän xeùt veà möùc nöôùc ? -Coác nöôùc coù ít nöôùc hôn ca. Hoaït ñoäng 3 : Giôùi thieäu ca 1 lít (chai 1 lít). -Ca ñöïng nhieàu nöôùc hôn coác. Ñôn vò lít. Truyeàn ñaït : Ñeå bieát trong coác, ca, can coù bao nhieâu lít nöôùc ……. Ta duøng ñôn vò laø lít. l Lít vieát taét laø ( ). l l -Giaùo vieân vieát baûng : ( ) -Nhieàu em ñoïc Lít ( ). -Ñöa ra 1 tuùi söõa (1 lít). -Ñöa ra 1 ca (1 lít) ñoå tuùi söõa trôû laïi trong ca vaø hoûi ca chöùa maáy lít söõa ? -HS ñoïc 1 lít söõa. -Em coù nhaän xeùt gì ? -1 em neâu : ca chöùa 1 lít söõa. -Ñöa ra 1 caùi can coù vaïch chia. Roùt nöôùc -Nhaän xeùt : soá lít ñöïng ñöôïc cuûa ca vaø vaøo can daàn theo töøng vaïch, hoïc sinh ñoïc tuùi nhö nhau. laàn löôït möùc nöôùc coù trong can. -1 lít, 2 lít, 3 lít, …… Hoaït ñoäng 4: Luyeän taäp – thöïc haønh. Baøi 1 : Yeâu caàu gì ? -Ñoïc ,vieát ( theo maãu) 3l Ñoïc Ba lít Vieát 3 -Goïi 5-6 em ñoïc l 10 l Möôøi lít 10 l 2l Hai lít 2 l 5l Naêm lít 5 l Ba lít Möôøi lít Hai lít Naêm lít -Tính coäng vôùi soá ño theo ñôn vò lít (l) Baøi 2 ( coät 1,2): -Ghi pheùp tính vaø yeâu caàu HS tính: 9l + 8l = 17l 17l – 6l = 11l -Em haõy nhaän xeùt veà caùc soá trong baøi ? -Caùc soá coù keøm theo ñôn vò lít. 3 l l 17l – 6l l = 11l -Vaøi em ñoïc : 9 + 8 = 17 -Taïi sao 9l + 8l = 17l ? -Vì 9 + 8 = 17. l + 8 l =17 l; 15 l+5 l = 20l b)17 l–6 l =11 l; 18 l -5 l =13 l a)9 * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2 (coät3) * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2 (coät 3) a)2 l + 2 l + 6 l =10l; b)28 l–4 l – 2 l =22 l; * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 3: b, Coøn 8 lít. c, Coøn 10 lít. * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 3. Baøi 4 : Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi. Toùm taét: Laàn ñaàu Laàn sau l : 15 l : 12 Caû hai laàn : ? lít Baøi giaûi. Caû hai laàn baùn ñöôïc laø; ( hoaëc Soá lít nöôùc naém caû hai laàn cöûa haøng baùn ñöôïc laø: ) l 12 + 15 = 27 ( ) l Ñaùp soá : 27 nöôùc maén. -Chaám vôû, nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá : GV vieát leân baûng: 3l, 14l, 7l, 15l, 19l, 10l -Lít laø ñôn vò duøng ñeå laøm gì ? Lít vieát taét laø -1 em ñoïc. gì ? -Ño söùc chöùa. Lít vieát taét laø l Daën doø … -Hoïc baøi. 4 TAÄP VIEÁT TIEÁT 9: OÂN TAÄP/ TIEÁT 1 I/ MUÏC TIEÂU : -Ñoïc ñuùng, roõ raøng caùc ñoaïn(baøi) taäp ñoïc ñaõ hoïc trong 8 tuaàn ñaàu.( phaùt aâm roõ, toác ñoä ñoïckhoaûng 35 tieáng/ phuùt). Hieåu noäi dung chính cuûa töøng ñoaïn, noäi dung cuûa caû baøi; traû lôøi ñöôïc caâu hoûi veà noäi dung baøi taäp ñoïc. Thuoäc khoaûng 2 ñoaïn ( hoaëc baøi) thô ñaõ hoïc. -Böôùc ñaàu thuoäc baûng chöõ caùi ( BT2). - Nhaän bieát vaø tìm ñöôïc moät soá töø chæ söï vaät ( BT3, BT4). II/ CHUAÅN BÒ : Giaùo vieân : - Phieáu ghi teân caùc baøi taäp ñoïc vaø HTL ñaõ hoïc -Cheùp BT3 leân baûng. Hoïc sinh : Saùch Tieáng vieät, vôû. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 5 Hoaït ñoäng 1 : OÂn luyeän taäp ñoïc vaø HTL: - Goïi laàn löôït 4 ñeán 5 HS leân boác thaêm baøi ñoïc. - Goïi HS ñoïc vaø traû traû lôøi 1 caâu hoûi veà noäi dung baøi vöøa ñoïc. - Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn vöøa ñoïc. - GV nhaän xeùt, chaám ñieåm tröïc tieáp töøng HS. - Chaám ñieåm theo tieâu chí sau: + Ñoïc ñuùng tieáng, ñuùng töø; 3 ñieåm + Ngaét nghæ hôi ñuùng choã, gioïng ñoïc ñuùng yeâu caàu: 0,5 ñieåm + Ñaït toác ñoä ñoïc: 0,5 ñieåm + Traû lôøi ñuùng caâu hoûi: 1 ñieåm. * Vôùi nhöõng HS chöa ñaït yeâu caàu GV cho HS veà nhaø luyeän laïi vaø yeâu caàu ñoïc trong tieát sau. * Ñoái vôùi HS Khaù/ Gioûi ñoïc töông ñoái raønh maïch ñoaïn vaên, ñoaïn thô (toác ñoä ñoïc treân 35 tieáng/ phuùt). Hoaït ñoäng 2 : HTL baûng chöõ caùi. - Goïi 1 HS khaù/ gioûi ÑTL 29 chöõ caùi ( neáu HS khoâng ñoïc ñöôïc GV nhaéc cho HS ñoïc tieáp). -Goïi 3 HS ñoïc noái tieáp( neáu HS khoâng ñoïc ñöôïc GV nhaéc cho HS ñoïc tieáp). -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. Hoaït ñoäng 3 : OÂân töø chæ ngöôøi, chæ vaät, caây coái, con vaät. Baøi 3 : Yeâu caàu gì ? Chia lôùp thaønh 4 nhoùm. HD 4 nhoùm thi leân baûng vieát vaøo 4 coät. - HS ñöôïc goïi teân leân boác thaêm baøi ñoïc vaø chuaån bò. - Ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi. - Theo doõi vaø nhaän xeùt. -1 em HTL baûng chöõ caùi: a, aê (aù) , aâ ( ôù), b,… Lôùp theo doõi. -3 em ñoïc noái tieáp. Xeáp caùc töø trong ngoaëc ñôn vaøo baûng. Chæ Chæ Chæ Chæ ngöôøi ñoà vaät con caây vaät coái VD: coâ Tuû, Hoå, Mít, giaùo, gheá, gaáu, oåi, boá, buùt,… sö töû, cam, 6 meï,… … -Chöõa baøi, nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 4: Tìm theâm caùc töø coù theå xeáp vaøo caùc oâ trong baûng treân: -4 em leân baûng laøm. . Yeâu caàu caû lôùp laøm baøi vaøo vôû. Goïi 4 HS leân baûng laøm. -Nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 5:Cuûng coá : Goïi 1 HS Khaù/ Gioûi ñoïc thuoäc laïi 29 chöõ -1 em ñoïc. caùi. -VD: tuû, gheá, mít,… - Haõy keå teân moät soá töø chæ söï vaät? Daën doø … … ÑAÏO ÑÖÙC Tieát 9 : CHAÊM CHÆ HOÏC TAÄP ( TIEÁT 1) I/ MUÏC TIEÂU : 1.Kieán thöùc : - Neâu ñöôïc moät soá bieåu hieän cuûa chaêm chæ hoïc taäp. - Bieát ñöôïc lôïi ích cuûa vieäc chaêm chæ hoïc taäp. - Bieát ñöôïc chaêm chæ hoïc taäp laø nhieäm vuï cuûa HS. - Thöïc hieän chaêm chæ hoïc taäp haèng ngaøy. -* Các kĩ năng sóng cơ bản được giáo dục la: - Kĩ năng quản lí thời gian học tập cỉa bản thân.( biết tự săp xếp thời để học tập) 2.Kó naêng : Reøn cho hoïc sinh tính töï giaùc thöïc hieän giôø giaác hoïc baøi, laøm baøi ñaày ñuû, baûo ñaûm thôøi gian töï hoïc ôû tröôøng, ôû nhaø. 3.Thaùi ñoä : Hoïc sinh coù thaùi ñoä töï giaùc hoïc taäp. II/ CHUAÅN BÒ : 1.Giaùo vieân : Tranh , 8 phieáu thaûo luaän nhoùm hoaït ñoäng 3. 7 2.Hoïc sinh : vôû BT. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1 : KT baøi cuõ : -ÔÛ nhaø em ñaõ tham gia laøm nhöõng vieäc gì ? HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. -VD:Caát quaàn aùo, queùt nhaø , röûa cheùn, naáu côm, doïn deïp ñoà ñaïc, ...... -Nhöõng vieäc ñoù do boá meï phaân coâng hay em -Nhöõng vieäc nhaø ñeàu do em töï giaùc laøm. töï giaùc laøm? -Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. -Chaêm chæ hoïc taäp/ tieát 1. Giôùi thieäu baøi. Hoaït ñoäng 2 : Xöû lí tình huoáng. -Giaùo vieân neâu tình huoáng. -Tình huoáng 1:Baïn Haø ñang laøm baøi taäp ôû HS nghe. nhaø thì baïn ñeán ruû ñi chôi ñaù boùng, baïn Haø phaûi laøm gì ? -2 HS ngoài cuøng baøn quan saùt tranh (ôû VBT trang 15) thaûo luaän sau ñoù saém vai. -Moät vaøi caëp dieãn vai. -Goïi 1 soá caëp thöïc haønh tröôùc lôùp. VD: -Haø töø choái khoâng ñi. -Nhôø baïn laøm giuùp roài ñi. -Baûo baïn chôø, coá laøm xong baøi roài môùi ñi. -Vaøi em nhaéc laïi. Keát luaän : Khi ñang hoïc baøi, ñang laøm baøi taäp, caùc em caàn coá gaéng hoaøn thaønh coâng vieäc, khoâng neân boû dôû, nhö theá môùi laø chaêm chæ hoïc taäp. *--Thaûo luaän nhoùm. Hoaït ñoäng 3 :*- Thaûo luaän nhoùm. 1.Ñaùnh daáu + vaøo  tröôùc bieåu hieän -GV yeâu caàu nhoùm thaûo luaän. ñuùng cuûa vieäc chaêm chæ hoïc taäp -Phaùt 8 nhoùm 8 phieáu thaûo luaän ( Caâu a caâu ñ (vôû BT / tr 15, 16)) 2. Haõy neâu nhöõng ích lôïi cuûa vieäc chaêm chæ hoïc taäp. 8 -Goïi 1 soá nhoùm trình baøy tröôùc lôùp. Keát luaän : BT1: Caùc yù kieán bieåu hieän chaêm chæ hoïc taäp laø: a,b,d,ñ BT2: Chaêm chæ hoïc taäp coù ích laø: - Giuùp cho vieäc hoïc ñaït keát quaû toát hôn. - Ñöôïc thaày coâ, baïn beø yeâu meán. - Cha meï haøi loøng. Hoaït ñoäng 4: Lieân heä thöïc teá. -Yeâu caàu HS töï lieân heä veà baûn thaân mình. -Em ñaõ chaêm chæ hoïc taäp chöa? Haõy keå caùc vieäc laøm cuï theå ? Keát quaû ñaït ñöôïc ra sao ? -HS lieân heä vieäc laøm thöôøng ngaøy. -Em raát chaêm chæ hoïc taäp. Moãi ngaøy em ñeàu hoïc theo TKB: Hoïc thuoäc baøi, baøi taäp toaùn , laøm vaên, taäp vieát.Keát quaû em ñöôïc coâ khen. -Giaùo vieân khen ngôïi hoïc sinh ñaõ chaêm chæ hoïc taäp Hoaït ñoäng 5 Cuûng coá: - Taùn thaønh Troø chôi : Taùn thaønh- khoâng taùn thaønh. -Trong giôø nguû tröa, baïn Nam cöù goïi baïn Vieät giaûi thích cho baïn hieåu baøi toaùn, baïn Vieät noùi:Mình seõ giuùp baïn trong giôø hoïc nhoùm, baây giôø baïn haõy nguû ñi cho khoeû. Em -Khoâng taùn thaønh. coù taùn thaønh vôùi baïn Vieät khoâng ? -Lan thöôøng xuyeân bò coâ phaït vì khoâng laøm baøi taäp, Lan taâm söï vôùi Hueä : Toái naøo mình cuõng phaûi xoa chaân cho baø, sau ñoù mình meät laém neân ngoài xem ti vi roài ñi nguû, vì vaäy mình khoâng laøm baøi ñöôïc.Em coù taùn thaønh lôøi Lan giaûi thích khoâng ? Nhaän xeùt tieát hoïc …. -Hoïc baøi, thöïc haønh ñuùng baøi hoïc. Giaùo duïc tö töôûng. Daën doø- Hoïc baøi. Thöù ba ngaøy 18 thaùng 10 naêm 2011 Toaùn I/ MUÏC TIEÂU : Tieát 42 : LUYEÄN TAÄP 9 1. Kieán thöùc : Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà : -Bieát thöïc hieän pheùp coäng vôùi caùc daïng ñaõ hoïc vôùi caùc soá ño theo ñôn vò lít. - Bieát söû duïng chai 1 lít hoaëc ca 1 lít ñeå ñong, ño nöôùc, daàu,.. -Bieát giaûi baøi toaùn coù lieân quan ñeán ñôn vò lít. 2. Kó naêng : Reøn tính nhanh, giaûi toaùn coù keøm teân ñôn vò ñuùng chính xaùc. 3. Thaùi ñoä : Phaùt trieån tö duy toaùn hoïc cho hoïc sinh. - HTTV veà lôøi giaûi ôû BT3. -Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1; Baøi 2; Baøi 3. * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 4. II/ CHUAÅN BÒ : Vieát baûng baøi 2 III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1: KT baøi cuõ : -Ghi : 7l + 8l = 3l + 7l + 4l = 14l + 8l = 6l + 15l + 4l = -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. Hoaït ñoäng 2 : Laøm baøi taäp. Baøi 1 :Yeâu caàu gì? -Yeâu caàu HS töï laøm baøi vaøo vôû HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. -2 em leân baûng tính. Lôùp baûng con. - Tính nhaåm. -3 em leân baûng laøm. Caû lôùp laøm vôû. 2 l + 1 l = 3l 15l-5l=10l 16l+5l=21l 35l-12l=23l 3l+2l-1l=4l 16l-4l+15l=27l -35 – 12 = 23. Vaäy 35l – 12l = 23l -Em neâu caùch tính 35l – 12l ? Baøi 2 : Tröïc quan vôùi coác nöôùc 1l, 2l, -Quan saùt. 3l. -Coù 3 coác nöôùc ñöïng 1l, 2l, 3l. -Hoûi : Coù maáy coác nöôùc ? -Ñoïc 1l, 2l, 3l. -Ñoïc soá ño treân coác. -Tính soá nöôùc cuûa 3 coác . -Baøi toaùn yeâu caàu gì ? -Em laøm nhö theá naøo ñeå tính soá nöôùc -Thöïc hieän pheùp tính 1l + 2l + 3l. cuûa 3 coác ? -1l + 2l + 3l = 6l -Keát quaû laø bao nhieâu ? -Phaàn b vaø c cho HS quan saùt tranh ôû b) 3l+5l=8l 10 sgk vaø töï laøm baøi. Baøi 3 : Yeâu caàu gì ? - Baøi toaùn cho bieát gì? - Baøi toaùn hoûi gì? -Baøi toaùn thuoäc daïng gì ? Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 4. c)10l+20l=30l -Giaûi toaùn - Thuøng nhaát coù 16 lít daàu, thuøng thöù hai coù ít hôn thuøng thöù nhaát 2 lít. - Thuøng thöù hai coù bao nhieâu lít daàu? -thuoäc daïng ít hôn. Baøi giaûi: Soá lít daàu thuøng thöù hai coùlaø: (hoaëc thuøng thöù hai coù soá lít daàu laø: ) 16 – 2 = 14 (l) Ñaùp soá : 14 l daàu Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 4. Thöïc haønh ñoå 1 l nöôùc sang caùc coác nhö nhau. Hoaït ñoäng 3 : Cuûng coá : - Neâu: Lít laø ñôn vò ño dung tích chaát loûng. - Coù caùi can 2 lít, neáu ñoå nöôùc ñaày can -2 lít nöôùc. ñoù thì ñöôïc maáy lít nöôùc? -Nhaän xeùt tieát hoïc… - Daën doø … TAÄP ÑOÏC TIEÁT 25: OÂN TAÄP/ TIEÁT 2 I/ MUÏC TIEÂU : -Ñoïc ñuùng, roõ raøng caùc ñoaïn(baøi) taäp ñoïc ñaõ hoïc trtong 8 tuaàn ñaàu.( phaùt aâm roõ, toác ñoä ñoïckhoaûng 35 tieáng/ phuùt). Hieåu noäi dung chính cuûa töøng ñoaïn, noäi dung cuûa caû baøi; traû lôøi ñöôïc caâu hoûi veà noäi dung baøi taäp ñoïc. Thuoäc khoaûng 2 ñoaïn ( hoaëc baøi) thô ñaõ hoïc. - Bieát ñaët caâu theo maãu Ai laø gì ?( BT2).Bieát xeáp teân ngöôøi theo thöù töï baûng chöõ caùi ( BT3). - OÂn caùch saép xeáp teân rieâng theo ñuùng thöù töï baûng chöõ caùi. - Phaùt trieån naêng löïc caûm thuï vaên hoïc. II/ CHUAÅN BÒ : 1.Giaùo vieân : - Phieáu ghi teân caùc baøi taäp ñoïc vaø HTL ñaõ hoïc - Keû saün baøi 2. 11 2.Hoïc sinh : Saùch Tieáng vieät, vôû. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1 : OÂn luyeän taäp ñoïc vaø HTL: - Goïi laàn löôït 4 ñeán 5 HS ( tieát tröôùc chöa chaám ñieåm) leân boác thaêm baøi ñoïc. - Goïi HS ñoïc vaø traû traû lôøi 1 caâu hoûi veà noäi dung baøi vöøa ñoïc. - Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn vöøa ñoïc. - GV nhaän xeùt, chaám ñieåm tröïc tieáp töøng HS. - Chaám ñieåm theo tieâu chí sau: + Ñoïc ñuùng tieáng, ñuùng töø; 3 ñieåm + Ngaét nghæ hôi ñuùng choã, gioïng ñoïc ñuùng yeâu caàu: 0,5 ñieåm + Ñaït toác ñoä ñoïc: 0,5 ñieåm + Traû lôøi ñuùng caâu hoûi: 1 ñieåm. * Vôùi nhöõng HS chöa ñaït yeâu caàu GV cho HS veà nhaø luyeän laïi vaø yeâu caàu ñoïc trong tieát sau. Ñoái vôùi HS Khaù/ Gioûi ñoïc töông ñoái raønh maïch ñoaïn vaên, ñoaïn thô (toác ñoä ñoïc treân 35 tieáng/ phuùt). Hoaït ñoäng 2 : OÂn ñaët caâu theo maãu Ai ( caùi gì, con gì) laø gì ? -Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi 2. -Goïi 2 HS ñaët caâu theo maãu treân baûng. - Goïi 5 – 7 ñoïc baøi cuûa mình. -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. 12 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS ñöôïc goïi teân leân boác thaêm baøi ñoïc vaø chuaån bò. - Ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi. - Theo doõi vaø nhaän xeùt. -Ñaët 2 caâu theo maãu Ai (caùi gì, con gì laø gì? -2 em leân baûng ñaët caâu : Ai ( caùi gì, laø gì? con gì) M: baïn Lan laø hoïc sinh gioûi. Chuù Haûi laøbaùc só. Boá em laø giaùo vieân. -5-7 em ñoïc caâu cuûa mình. -Nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 3 : OÂn luyeän caùch xeáp teân ngöôøi. -Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu BT3. -HSHS môû muïc luïc saùch tuaàn 7, 8. -Goïi 1 soá HS ñoïc teân baøi taäp ñoïc keøm trang -Ñoïc: Ngöôøi thaày cuõ, trang 56; Thôøi khoùa bieåu, trang 58; trong tuaàn 7. Coâ giaùo lôùp em, trang 60. -HD HS tìm teân caùc nhaân vaät trong caùc baøi -Tìm teân caùc nhaân vaät trong caùc baøi taäp ñoïc tuaàn 7. taäp ñoïc tuaàn 7. GV ghi baûng: Khaùnh( Ngöôøi thaày cuõ). Tieán haønh töông töï vôùi tuaàn 8. Ghi baûng: Minh, Nam( Ngöôøi meï hieàn), An( Baøn tay dòu daøng) - Haõy xeáp laïi 5 teân theo thöù töï baûng chöõ caùi -HS xeáp theo thöù töï baûng chöõ caùi. An– Duõng- Khaùnh- Minh- Nam. vaøo vôû. -Nhaän xeùt, Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá : -Khi xeáp teân ngöôøi caàn döïa vaøo ñaâu ñeå … baûng chöõ caùi. xeáp? Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën doø … TAÄP ÑOÏC TIEÁT 26: OÂN TAÄP / TIEÁT 3 I/ MUÏC TIEÂU : -Ñoïc ñuùng, roõ raøng caùc ñoaïn(baøi) taäp ñoïc ñaõ hoïc trtong 8 tuaàn ñaàu.( phaùt aâm roõ, toác ñoä ñoïckhoaûng 35 tieáng/ phuùt). Hieåu noäi dung chính cuûa töøng ñoaïn, noäi dung cuûa caû baøi; traû lôøi ñöôïc caâu hoûi veà noäi dung baøi taäp ñoïc. Thuoäc khoaûng 2 ñoaïn ( hoaëc baøi) thô ñaõ hoïc. - Bieát tìm töø chæ hoaït ñoäng cuûa vaät, cuûa ngöôøi vaø ñaët caâu noùi veà söï vaät ( BT2, BT3). II/ CHUAÅN BÒ : Giaùo vieân : - Phieáu ghi teân caùc baøi taäp ñoïc vaø HTL ñaõ hoïc - Cheùp saün baøi : Laøm vieäc thaät laø vui. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 13 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1 : OÂn luyeän taäp ñoïc vaø HTL: - Goïi laàn löôït 4 ñeán 5 HS ( tieát tröôùc chöa chaám ñieåm) leân boác thaêm baøi ñoïc. - Goïi HS ñoïc vaø traû traû lôøi 1 caâu hoûi veà noäi dung baøi vöøa ñoïc. - Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn vöøa ñoïc. - GV nhaän xeùt, chaám ñieåm tröïc tieáp töøng HS. - Chaám ñieåm theo tieâu chí sau: + Ñoïc ñuùng tieáng, ñuùng töø; 7 ñieåm + Ngaét nghæ hôi ñuùng choã, gioïng ñoïc ñuùng yeâu caàu: 1 ñieåm + Ñaït toác ñoä ñoïc: 1 ñieåm + Traû lôøi ñuùng caâu hoûi: 1 ñieåm. * Vôùi nhöõng HS chöa ñaït yeâu caàu GV cho HS veà nhaø luyeän laïi vaø yeâu caàu ñoïc trong tieát sau. * Ñoái vôùi HS Khaù/ Gioûi ñoïc töông ñoái raønh maïch ñoaïn vaên, ñoaïn thô (toác ñoä ñoïc treân 35 tieáng/ phuùt). Hoaït ñoäng 2 : OÂn luyeän töø chæ hoaït ñoäng cuûa ngöôøi vaø vaät. -Goïi 1 Hs ñoïc yeâu caàu baøi taäp. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. - HS ñöôïc goïi teân leân boác thaêm baøi ñoïc vaø chuaån bò. - Ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi. - Theo doõi vaø nhaän xeùt. -Tìm nhöõng töø ngöõ chæ hoaït ñoäng cuûa moãi vaät moãi ngöôøi trong baøi Laøm vieäc that laø vui. -Quan saùt. Tröïc quan : Treo baûng baøi “Laøm vieäc -2 em ñoïc thaønh tieáng. thaät laø vui” -2 em leân baûng laøm. Lôùp laøm vôû. - GV keû baûng vaø ghi caùc töø ôû coät 1. - Goïi 2 HS leân baûng: Töø chæ söï Töø chæ hoaït ñoäng vaät, chæ Töø chæ söï Töø chæ hoaït ñoäng ngöôøi vaät, chæ ngöôøi -Ñoàng hoà Baùo phuùt baùo giôø. - Ñoàng hoà ……………………………………………………… - Gaøtroáng gaùy vang oø… où… o baùo trôøi saép saùng. - Gaø troáng …………………………………………………….. keâu tu huù, tu huù baùo saép ……………………………………………………… - Tu huù 14 - Tu huù ……………………………………………………… ñeán muøa vaûi chín. ……………………………………………………… -Chim baêùt saâu baûo veä muøa -Chim ……………………………………………………… maøng. ……………………………………………………… -Caønh nôû hoa cho saéc xuaân -Caønh ñaøo ……………………………………………………… ñaøo theâm röïc rôõ. ……………………………………………………… - Beù ñi hoïc, queùt nhaø, nhaët - Beù ……………………………………………………… rau, chôi vôùi em. ……………………………………………………… - VD: chaïy, nhaûy,… - Haõy keå teân moät soá töø chæ hoaït ñoäng cuûa ngöôøi vaø vaät? Hoaït ñoäng 3 : OÂn taäp veà ñaët caâu keå veà - Ñaët caâu vôùi töø chæ hoaït ñoäng cuûa con moät con vaät, ñoà vaät, caây coái. vaät, ñoà vaät, caây coái. Baøi 3 : Yeâu caàu gì ? Gôïi yù: Döïa vaøo Laøm vieäc thaät laø vui neâu hoaït ñoäng cuûa con vaät, ñoà vaät, caây coái vaø -Laøm baøi vaøo vôû ích lôïi cuûa hoaït ñoäng aáy. VD: a)-Con choù nhaø em troâng nhaø raát toát. -Con caù ñang bôi trong hoà. b)-Xe coä chaïy treân ñöôøng phoá. -Con thuyeàn troâi vaøo bô.ø c)-Hoa mai nôû nhieàu vaøo muøa xuaân. -HS laàn löôït ñoïc caâu cuûa mình. - VD: noùi, vieát,… -Em haõy ñoïc leân caùc caâu em vöøa laøm. -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá : - Em haõy tìm theâm 3 töø chæ hoaït ñoäng cuûa ngöôøi? - Giaùo duïc HS … - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø … 15 Thöù tö ngaøy 19 thaùng 10 naêm 2011 CHÍNH TAÛ TIEÁT 9: OÂN TAÄP / TIEÁT 4 I/ MUÏC TIEÂU : - Ñoïc ñuùng, roõ raøng caùc ñoaïn(baøi) taäp ñoïc ñaõ hoïc trtong 8 tuaàn ñaàu.( phaùt aâm roõ, toác ñoä ñoïckhoaûng 35 tieáng/ phuùt). Hieåu noäi dung chính cuûa töøng ñoaïn, noäi dung cuûa caû baøi; traû lôøi ñöôïc caâu hoûi veà noäi dung baøi taäp ñoïc. Thuoäc khoaûng 2 ñoaïn ( hoaëc baøi) thô ñaõ hoïc. - Nghe vieát chính xaùc, trình baøy ñuùng baøi chính taû Caân voi ( BT2); toác ñoä vieát khoaûng 35 chöõ/ 15 phuùt. II/ CHUAÅN BÒ : Giaùo vieân : - Phieáu ghi teân caùc baøi taäp ñoïc vaø HTL ñaõ hoïc - Vieát baøi chính taû leân baûng. Hoïc sinh : Vôû chính taû, baûng con III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1 : OÂn luyeän taäp ñoïc vaø HTL: - Goïi laàn löôït 4 ñeán 5 HS ( tieát tröôùc chöa chaám ñieåm) leân boác thaêm baøi ñoïc. - Goïi HS ñoïc vaø traû traû lôøi 1 caâu hoûi veà noäi dung baøi vöøa ñoïc. - Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn vöøa ñoïc. - GV nhaän xeùt, chaám ñieåm tröïc tieáp töøng HS. - Chaám ñieåm theo tieâu chí sau: + Ñoïc ñuùng tieáng, ñuùng töø; 3 ñieåm + Ngaét nghæ hôi ñuùng choã, gioïng ñoïc ñuùng yeâu caàu: 0,5 ñieåm + Ñaït toác ñoä ñoïc: 0,5 ñieåm + Traû lôøi ñuùng caâu hoûi: 1 ñieåm. * Vôùi nhöõng HS chöa ñaït yeâu caàu GV cho HS veà nhaø luyeän laïi vaø yeâu caàu ñoïc trong tieát sau.. * Ñoái vôùi HS Khaù/ Gioûi ñoïc töông ñoái raønh maïch ñoaïn vaên, ñoaïn thô (toác ñoä ñoïc treân 35 16 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. - HS ñöôïc goïi teân leân boác thaêm baøi ñoïc vaø chuaån bò. - Ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi. - Theo doõi vaø nhaän xeùt. tieáng/ phuùt). Hoaït ñoäng 2 : Vieát chính taû. a/ Giaùo vieân ñoïc maãu baøi Caân voi. -Ñoaïn vaên keå veà ai? -Löông Theá Vinh ñaõ laøm gì ? b/Höôùng daãn trình baøy. -Ñoaïn vaên coù maáy caâu ? -Nhöõng töø naøo ñöôïc vieát hoa ? Vì sao phaûi vieát hoa ? -2 em ñoïc laïi. -Traïng nguyeân Löông Theá Vinh. -Duøng trí thoâng minh ñeå caân voi. -4 caâu. -Môùi, Sau, Khi vieát hoa vì laø chöõ ñaàu caâu. Löông Theá Vinh, Trung Hoa vieát hoa laø vì teân rieâng. c/Höôùng daãn vieát töø khoù : - GV ñoïc caùc töø:Trung Hoa, Löông, xuoáng -Hoïc sinh vieát baûng con : thuyeàn, Löông Theá Vinh d/Vieát chính taû. - Nghe ñoïc vieát vôû.. -Giaùo vieân ñoïc. -Theo doõi, nhaéc nhôû caùch vieát vaø trình baøy. -Ñoïc laïi baøi: 1 laàn. -Soaùt loãi ñ/ Chaám vôû, chöõa baøi. - Caùc em coøn laïi nhìn vaøo sgk töï -Thu 6-8 baøi chaám. soaùt laïi baøi. -Chaám xong,nhaän xeùt, söûa loãi leân baûng. Ñoái vôùi HS Khaù/ Gioûi vieát ñuùng, roõ raøng baøi CT ( toác ñoä treân 35 chöõ/ 15 phuùt). Hoaït ñoäng 3:Cuûng coá : - Chöõ ñaàu caâu vieát hoa, chöõ ñaàu -Haõy nhaéc laïi caùch trình baøy moät ñoaïn vaên? ñoaïn vieát luøi vaøo moät oâ. Giaùo duïc HS … Nhaän xeùt tieát hoïc… Daën doø … TOAÙN Tieát 43: LUYEÄN TAÄP CHUNG I/ MUÏC TIEÂU : 1.Kieán thöùc : Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà : - Bieát thöïc hieän pheùp coäng vôùi caùc daïng ñaõ hoïc, pheùp coäng vôùi caùc soá keøm theo ñôn vò: kg, l. - Bieát soá haïng, toång. - Bieát giaûi baøi toaùn vôùi moät pheùp coäng. 2.Kó naêng : Reøn kó naêng coäng ñuùng, nhanh, chính xaùc. 17 3.Thaùi ñoä : Phaùt trieån tö duy toaùn hoïc. - HTTV veà lôøi giaûi ôû BT4. - Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1 ( doøng 1, 2); baøi 2; Baøi 3 ( coät 1,2, 3); Baøi 4. * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 ( doøng 3); Baøi 3 ( coät 4,5); Baøi 5. II/ CHUAÅN BÒ : Hình veõ baøi 2. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1 : Laøm baøi taäp. Baøi 1 ( doøng 1, 2): Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 ( doøng 3); Chöõa baøi: Yc HS noái tieáp nhau ñoïc keát quaû Baøi 2 : Treo tranh 25kg HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. -HS laøm baøi vaøo vôû. 6+5=11 16+5=21 8+7=15 27+8=35 40+5=45 4+16=20 30+6=36 3+47=50 Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 ( doøng 3); -HS noái tieáp baùo caùo keát quaû. 20kg …kg 15l 30l …l a) Coù mấy bao gaïo, bao thöù nhaát naëng bao nhieâu kg, bao thöù hai naëng bao a/ Coù hai bao gaïo bao thöù nhaát naëng 25 kg, bao thöù hai naëng 20 kg. 18 nhieâu kg? - Baøi toaùn yeâu caàu laøm gì? - Hoûi caû hai bao naëng bao nhieâu kiloâgam ? -Laáy: 25 + 20 = 45 (kg) - Điền số nào vào các dấu chấm? - soá 45 - Phần b HD tương tự sau đó gọi 1 HS lên b/ Thuøng thöù nhaát ñöïng 15 lít nöôùc, thuøng bảng điền. thöù hai ñöïng 30 lít. Hoûi caû hai thuøng ñöïng bao nhieâu lít nöôùc ? -Ñaët caâu hoûi höôùng daãn. -Laáy: 15 + 30 = 45 (l) - soá 45 Baøi 3 ( coät 1,2,3) Yc HS laøm baøi vaøo vôû. * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 ( doøng 3); Baøi 3 ( coät 4,5); -Em cho bieát 43 + 17 = ? -Nhaän xeùt. Baøi 4 : Yeâu caàu gì ? -Baøi toaùn cho bieát gì ? -Baøi toaùn hoûi gì ? - Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi. - Goïi 1 HS leân baûng laøm. Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 5. Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá : -Neâu caùch thöïc hieän 68 + 32, 74 + 26 -Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø: Tieát toaùn sau kieåm tra ñònh kì. -Laøm baøi. Soá haïng 43 45 63 Soá haïng 17 48 29 Toång 60 93 92 * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 3 ( coät 4,5); -43 + 17 = 60 -Giaûi baøi toaùn theo toùm taét. -Laàn ñaàu baùn 45 kg, laàn sau baùn 38 kg. -Caû hai laàn baùn bao nhieâu kg. VD: Laàn ñaàu cöûa haøng baùn ñöôïc 45 kg gaïo, laàn sau cöûa haøng baùn ñöôïc 38 kg gaïo. Hoûi caû hai laàn cöûa haøng baùn ñöôïc bao nhieâu ki-loâ-gam gaïo? -1 em leân baûng laøm. Baøi giaûi: Soá gaïo caû hai laàn baùn laø: ( hoaëc Caû hai laàn cöûa haøng baùn ñöôïc laø: ) 45 + 38 = 83 (kg) Ñaùp soá: 83 kg gaïo. Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 5. -1 em neâu. 19 KEÅ CHUYEÄN TIEÁT 17: OÂN TAÄP (TIEÁT 5) I/ MUÏC TIEÂU : - Ñoïc ñuùng, roõ raøng caùc ñoaïn(baøi) taäp ñoïc ñaõ hoïc trtong 8 tuaàn ñaàu.( phaùt aâm roõ, toác ñoä ñoïckhoaûng 35 tieáng/ phuùt). Hieåu noäi dung chính cuûa töøng ñoaïn, noäi dung cuûa caû baøi; traû lôøi ñöôïc caâu hoûi veà noäi dung baøi taäp ñoïc. Thuoäc khoaûng 2 ñoaïn ( hoaëc baøi) thô ñaõ hoïc. - Traû lôøi ñöôïc caâu hoûi veà noäi dung tranh ( BT2). II/ CHUAÅN BÒ : Giaùo vieân : - Phieáu ghi teân caùc baøi taäp ñoïc vaø HTL ñaõ hoïc - Söû duïng tranh ôû sgk. Hoïc sinh : Saùch Tieáng vieät, vôû…. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. Hoaït ñoäng 1 : OÂn luyeän taäp ñoïc vaø HTL: - Goïi laàn löôït 4 ñeán 5 HS ( tieát tröôùc chöa - HS ñöôïc goïi teân leân boác thaêm baøi ñoïc vaø chuaån bò. chaám ñieåm) leân boác thaêm baøi ñoïc. - Goïi HS ñoïc vaø traû traû lôøi 1 caâu hoûi veà - Ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi. noäi dung baøi vöøa ñoïc. - Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn vöøa ñoïc. - GV nhaän xeùt, chaám ñieåm tröïc tieáp töøng - Theo doõi vaø nhaän xeùt. HS. - Chaám ñieåm theo tieâu chí sau: + Ñoïc ñuùng tieáng, ñuùng töø; 3 ñieåm + Ngaét nghæ hôi ñuùng choã, gioïng ñoïc ñuùng yeâu caàu: 0,5 ñieåm + Ñaït toác ñoä ñoïc: 0,5 ñieåm + Traû lôøi ñuùng caâu hoûi: 1 ñieåm. Vôùi nhöõng HS chöa ñaït yeâu caàu GV cho HS veà nhaø luyeän laïi vaø yeâu caàu ñoïc trong tieát sau. Ñoái vôùi HS Khaù/ Gioûi ñoïc töông ñoái raønh maïch ñoaïn vaên, ñoaïn thô (toác ñoä ñoïc treân 20
- Xem thêm -