Tài liệu Giáo án lớp 2 chuẩn kiến thức tuần 8

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 103 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY TUAÀN 8 Lớp 2A Thöù Tieát Moân(PM) Ngaøy Hai 8/10 Ba 9/10 1 2 CHAØO CỜ 4 5 1 TOAÙN 8 8 Teân baøi Chöõ hoa Tích Tích hợpKNS hợp TKNL G 36 8 Ngöôøi meï hieàn ( tieát 1) 23 37 8 17 17 8 38 24 39 36 + 15 Chaêm laøm vieäc nhaø ( tieát 2) x LTVC 8 Töø chæ hoaït ñoäng, traïng thaùi. Daáu phaåy 1 2 3 CHÍNHTAÛ(NV) THỂ DỤC Baøn tay dòu daøng TOAÙN 16 16 40 4 TLV 8 5 SHCT TAÄP ÑOÏ C 2 3 4 1 2 Tö 10/10 3 4 1 2 Naêm 3 11/10 4 Saùu 12/10 TAÄP VIEÁT Tieát PPCT ÑAÏO ÑÖÙC 22 TAÄP ÑOÏC TOAÙN TN&XH CHÍNH TAÛ(TC) THỂ DỤC KEÅ CHUYEÄN TOAÙN TAÄP ÑOÏC TOAÙN THỂ DỤC Ngöôøi meï hieàn ( tieát 2) Luyeän taäp AÊn uoáng saïch seõ Ngöôøi meï hieàn x x Ngöôøi meï hieàn Baûng coäng Baøn tay dòu daøng Luyeän taäp pheùp coäng coù toång baèng 100 Môøi,nhôø,yeâu caàu,ñeà nghò.Keå ngaén theo caâu hoûi 1 x Thöù hai ngaøy 8 taùng 10 naêm 2012 TẬP VIẾT Tieát 32: Chữ hoa G I/ MUÏC TIEÂU : G ( 1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû), chöõ vaø caâu öùng duïng: Góp ( 1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû), Góp sức chung tay côõ nhoû ( 3 laàn). Chöõ vieát roõ raøng töông ñoái ñeàu Kieán thöùc: Vieát ñuùng chöõ hoa neùt, thaúng haøng, böôùc ñaàu bieát noái neùt giöõa chöõ vieát hoa vôùi chöõ vieát thöôøng trong chöõ ghi tieáng. Kyõ naêng : Reøn kyõ naêng vieát saïch, ñeïp. Thaùi ñoä: YÙ thöùc reøn chöõ giöõ vôû. II/ CHUAÅN BÒ: GV:- Maãu chöõ G, phaán maøu, baûng phuï vieát Góp sức chung tay. HS:- Vôû taäp vieát, baûng con. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1: KT baøi cuõ : -Cho hoïc sinh vieát chöõ Em HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. E, Ê – -2 HS vieát baûng lôùp. Caû lôùp vieát baûng con. vaøo baûng con. -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn vieát chöõ hoa. A. Quan saùt moät soá neùt, quy trình vieát : - Quan saùt 2 G G côõ vöøa cao 8 li . -Chöõ G hoa goàm coù hai neùt laø -Chöõ G hoa côõ vöøa cao maáy li ? -Chöõ G hoa goàm maáy neùt? Ñoù laø nhöõng -Chöõ neùt naøo? -Caùch vieát : Vöøa vieát vöøa noùi: Chöõ G hoa keát hôïp cuûa neùt cong döôùi vaø neùt cong traùi noái lieàn nhau, taïo thaønh voøng xoaén ôû ñaàu chöõ; neùt hai laø neùt khuyeát ngöôïc. -Vaøi em nhaéc laïi. -Vaøi em nhaéc laïi caùch vieát chöõ G. goàm coù : -Chöõ G hoa goàm coù hai neùt laø keát hôïp cuûa neùt cong döôùi vaø neùt cong traùi noái lieàn nhau, taïo thaønh voøng xoaén ôû ñaàu chöõ; neùt -Theo doõi. hai laø neùt khuyeát ngöôïc. -Giaùo vieân vieát maãu chöõ G treân baûng, vöøa vieát vöøa noùi laïi caùch vieát. B/ Vieát baûng : -Yeâu caàu HS vieát 2 chöõ G–G -Vieát vaøo baûng con vaøo baûng. Ñoïc : G - G. G- G -Quan saùt. Hoaït ñoäng 3: Vieát cuïm töø öùng duïng : - Maãu chöõ töø öùng duïng -2 em ñoïc : -Yeâu caàu hoïc sinh môû vôû taäp vieát ñoïc cuïm töø öùng duïng. A/ Quan saùt vaø nhaän xeùt : Góp sức chung tay . Góp sức 3 chung tay Góp, sức, chung, tay -4 tieáng : G cao 4 li. Chöõ h, -Cuïm töø naøy goàm coù maáy tieáng ? Goàm g, y cao 2,5 li, chöõ nhöõng tieáng naøo ? -Ñoä cao cuûa caùc chöõ trong cuïm töø Góp sức “Góp sức chung chung tay ,p cao 2 li, chöõ t cao 1,5 li, chöõ s tay ”ø nhö theá naøo ? -Chöõ -Caùch ñaët daáu thanh nhö theá naøo ? -Khi vieát chöõ Ngöôøi ta noái chöõ G vôùi chöõ o nhö theá naøo? -Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ (tieáng ) nhö theá naøo ? B/Vieát baûng. Hoaït ñoäng 4 : Vieát vôû.. -Höôùng daãn vieát vôû. -Chuù yù chænh söûa cho caùc em. cao 1, 25 li, caùc chöõ coøn laïi cao 1 li. - HS - HS -Baèng khoaûng caùch vieát 1ù chöõ caùi o. -Baûng con : Goùp. -Vieát vôû. G 1 doøng côõ nhoû: G 1 doøng côõ vöøa: Góp 1 doøng côõ nhoû: Góp 3 lần Góp sức chung tay ( côõ -1 doøng côõ vöøa : -Thu baøi 5 -7 em chaám. - Chaám xong nhaän xeùt baøi vieát. Hoaït ñoäng 4 : Cuûng coá : nhoû) 4 -Chöõ G hoa goàm maáy neùt? Ñoù laø nhöõng neùt naøo? -Nhaän xeùt baøi vieát cuûa hoïc sinh. -Khen ngôïi nhöõng em vieát chöõ ñeïp, coù tieán boä. Giaùo duïc tö töôûng. -Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø : Hoaøn thaønh baøi vieát. -Vieát baøi nhaø TOAÙN Tiết 36: 36 + 15 I/ MUÏC TIEÂU : Kieán thöùc : - Bieát thöïc hieän pheùp coäng coù nhôù trong phaïm vi 100, daïng 36 + 15. - Bieát giaûi baøi toaùn theo hình veõ baèng moät pheùp tính coäng coù nhôù trong phaïm vi 100. Kó naêng : Reøn ñaët tính ñuùng, tính nhanh, chính xaùc. Thaùi ñoä : Thích hoïc toaùn. - HTTV về lời giải ở BT 3. - Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1 (doøng 1); Baøi 2( a,b); Baøi 3. Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 (doøng 2); Baøi 2( c); Baøi 4. II/ CHUAÅN BÒ : - Giaùo vieân :51 Que tính, baûng caøi. - Hoïc sinh : Saùch toaùn, 51 que tính, baûng con, nhaùp. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoạt ñộng 1: KT baøi cuõ : Viết leân bảng: Đặt tính vaø tính: 46+6= 36+7= 48+6= 26+8= -Nhaän xeùt, chấm điểm. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS -4 em leân baûng neâu caùch ñaët tính vaø tính. Lôùp laøm baûng con. 5 Hoạt ñộng 2:Pheùp cộng 36 + 15: a/ Giôùi thieäu baøi : Coù 36 que tính, -Nghe vaø phaân tích ñeà toaùn. theâm 15 que tính nöõa. Hoûi coù taát caû bao nhieâu que tính? -Ñeå bieát coù taát caû bao nhieâu que tính -Thöïc hieän pheùp coäng 36 + 15. ta laøm nhö theá naøo ? b/ Tìm keát quaû : -Yeâu caàu hoïc sinh söû duïng que tính. -Thao taùc treân que tính. - Coù taát caû bao nhieâu que tính ? Vaäy 36 + 15 = ? c/ Ñaët tính vaø tính: -51 que tính. -Baèng 51. -1 em leân baûng ñaët tính. Lôùp laøm nhaùp. 36 + 15 51 -Em ñaët tính nhö theá naøo ? -Vieát 36 roài vieát 15 döôùi 36 sao cho 1 thaúng coät vôùi 3, 5 thaúng coät vôùi 6. Vieát daáu + vaø keû gaïch ngang. -Tính töø phaûi sang traùi : 6 + 5 = 11, vieát 1 nhôù 1, 3 + 1 = 4 theâm 1 baèng 5 vieát 5. Vaäy 36 + 15 = 51 . -3 em nhaéc laïi. -Neâu caùch thöïc hieän pheùp tính ? Hoaït ñoäng 3 : Luyeän taäp. Baøi 1 (doøng 1): - Khi tính em cộng từ ñaâu sang ñaâu? -Goïi 2 em leân baûng - Cộng từ phải sang traùi. -2 em leân baûng. HS laøm baøi vaøo vôû. 16 26 36 46 56 + + + + 29 38 47 36 25 45 64 83 82 81 Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 (doøng 2); 4 38 39 36 17 4 + + + + + 3 56 16 24 16 7 8 94 55 60 33 1 + Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 (doøng 2); Baøi 2: ( a,b) -Gọi 1 HS ñọc ñề baøi: - Baøi taäp yeâu caàu gì? 6 - Muốn tính tổng caùc số hạng ñaõ biết ta laøm gì? - Ñaët tính roài tính toång. -Goïi 2 em leân baûng - Laøm tính coäng. a * Daønh cho HS khaù gioûi caâu c ( baøi 2) + 36 18 54 b + 24 19 43 * Daønh cho HS khaù gioûi caâu c ( baøi 2) Baøi 3: HDHS quan saùt hình Gaïo 46kg ? kg c + 35 26 61 Ngoâ 27kg - Baøi toaùn yeâu caàu chuùng ta laøm gì? -Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi. + Daønh cho HS khaù/ gioûi baøi 4. - Tính bao gaïo vaø bao ngoâ naëng bao nhieâu kg? VD: Bao gaïo naëng 46 ki loâ gam, bao ngoâ naëng 27 ki loâ gam. Hoûi caû hai bao naëng bao nhieâu ki loâ gam? -Giaûi vaøo vôû. Baøi giải: Cả hai bao caân nặng laø: ( hoặc Bao gạo vaøbao ngoâ caân nặng :) 46 + 27 = 73 ( kg) Đaùp số : 73 kg + Daønh cho HS khaù/ gioûi baøi 4. Nhöõng quaû boùng coù keát quaû 45 laø: 40 + 5 18 + 27 36 + 9 -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. Hoạt ñộng 4: Cuûng coá : - Neâu caùch ñaët tính vaø thöïc hieän 36 + 15? - Daën doø : Hoïc thuoäc caùch ñaët tính vaø 1 em neâu: Đặt tính: viết thẳng cột… 7 tính. Tính: cộng từ phải sang traùi. Hoïc baøi. ÑAÏO ÑÖÙC TIEÁT 8: CHAÊM LAØM VIỆC NHAØ ( TIEÁT 2) I/ MUÏC TIEÂU - HS bieát :Treû em coù boån phaän tham gia laøm nhöõng vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû naêng ñeå giuùp ñôõ oâng baø, cha meï. - Tham gia moät soá vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû naêng. Daønh cho HS khaù/ gioûi: - Neâu ñöôïc yù nghóa cuûa laøm vieäc nhaø. - Töï giaùc tham gia laøm vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû naêng -* Các kĩ năng sống được cơ bản được tích hợp là: -Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm tham gialàm việc phù hợp vơi khả năng(biết đàm nhận những công việc phù hợp vói sức khỏe và lúa tuổi của mình) II/ CHUAÅN BÒ : Tieát 2:- 8 phieáu hoïc taäp cho HÑ 3; - 2 phieáu cho H Ñ 4. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. Hoạt ñộng 1: KT baøi cũ: - Chỉ laøm việc nhaø khi cha mẹ nhắc nhở. - Sai Ñuùng hay sai? - Trẻ em coù boån phaän laøm nhöõng vieäc - Đuùng nhaø phuø hợp với khả năng . Đuùng hay sai? Hoạt ñộng 2: Tự lieân hệ: *- GV cho học sinh thảo luận nhóm đôi *-2 HS ngồi cuøng baøn trao đổi với nhau để liên hệ theo nội dung ñaõ ghi trong phiếu học tập: Ở nhaø em ñaõ tham gia laøm những việc gì? Kết quả của caùc coâng vieäc ñoù? Sắp tới, em mong muốn đñược tham gia laøm nhöõng coâng việc gì? Vì sao? Em sẽ neâu nguyện vọng đñoù với cha mẹ ntn? - 1 số HS trình baøy trước lớp. 8 - GV khen những HS chăm laøm vieäc nhaø. Kết luận: Haõøy tìm những việc nhaø phuø hợp với khả năng vaø baøy tỏ nguyện vọng muốn ñược tham gia của mình với cha mẹ. Hoạt ñộng 3:* Đoùng vai: - Em coù ñoàng yù vôùi caùch öùng xöû cuûa caùc baïn leân ñoùng vai khoâng? Vì sao? - Nếu ở tình huống đñoù em sẽ laøm gì? Kết luận: TH1: Cần laøm xong việc nhaø rồi mới đñi chơi. TH2: Cần từ chối vaø giải thích roõ em coøn nhỏ chưa thể laøm đñược việc như vậy. Hoạt ñộng 4 : Troø chơi: “ Nếu … thì…” - Chia lớp thaønh 2 nhoùm“ chăm” vaø “ ngoan” -2 HS nhắc lại *Mỗi nhoùm ñoùng vai theo 2 tình huống: TH1: Haø ñang queùt nhaø thì bạn rủ đñi chơi. Haø sẽ… TH2: Anh của Haø nhờ Haø gaùnh nước tưới caây. Haø sẽ… - 1 số nhoùm ñoùng vai trước lớp. - Cả lớp thảo luận. -HS -HS -2 HS nhắc lại -2 nhoùm thảo luận: Phiếu 1: a. Nếu mẹ đñi laøm về tay xaùch tuùi nặng… b. Nếu nhaø cửa bề bộn sau khi lieân hoan … phiếu 2: c. Nếu quần aùo phơi ngoài saân ñaõ khoâ… d. Nếu bạn đñược phaân coâng laøm một việc quùa sức mình … Caùch chơi : Khi nhoùm “ Chăm” đñọc thì nhoùm “ ngoan” trả lời vaø ngược lại. -2 HS nhắc lại Kết luận chung: Tham gia laøm caùc vieäc nhaø phuø hôïp 9 vôùi khaû naêng laø quyeàn vaø bổn phận của trẻ em. -VD: queùt nhaø, nhaët rau giuùp meï,.. Hoạt ñộng 5: Củng cố: - Haõy keå moät soá vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa chuùng ta vaø trong nhöõng vieäc ñoù em ñaõ tham gia ñöôïc nhöõng vieäc laøm naøo? - Nếu em ở nhaø một mình, coù quaàn aùo phôi ngoaøi saân maø trôøi đñổ mưa, thì em laøm gì? - HS K/ G - Daønh cho HS Khaù/ Gioûi- Em ñaõ töï giaùc tham gia ñöôïc nhöõng vieäc nhaø naøo, em haõy keå moät soá trong caùc vieäc ñoù? Nhận xeùt tiết học.. Dặn doø… Thöù ba ngaøy 9 thaùng 10 naêm 2012 Toaùn Taäp ñoïc TIEÁT 23, 24: Ngöôøi meï hieàn (2 tieát) I. Muïc tieâu: Bieát ngaét nghæ hôi ñuùng; böôùc ñaàu ñoïc roõ lôøi caùc nhaân vaät trong baøi. - Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ: coång tröôøng, choã töôøng thuûng, coá laùch ra, vuøng vaãy, 2. Hieåu: - Hieåu nghóa caùc töø: gaùnh xieác, toø moø, laùch. laám lem, thaäp thoø. - Hieåu noäi dung cuûa baøi: Coâ giaùo nhö ngöôøi meï hieàn , vöøa yeâu thöông vöøa nghieâm khaéc daïy baûo caùc em HS neân ngöôøi.(traû lôøi ñöôïc caùc CH trong sgk) *- Các kĩ năng cơ bản được giáo dục là: - Thể hiện sự cảm thông (biết cảm thông chia sẽ với những người xung quanh) - Kiểm soát cảm xúc(biết nhận thức rõ cảm xúc của mình trong tình huống để ưng xử và kiểm soat lại nó). II. Chuaån bò: 10 Sử dụng tranh minh hoïa ở sgk. Baûng ghi saün caùc noäi dung caàn luyeän ñoïc. III. Caùc hoaït ñoäng dạy học: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoạt ñộng 1:Kieåm tra baøi cuõ - Goïi 2 hoïc sinh leân baûng kieåm tra - Thời khoùa bieåu coùlợi ích gì? Hoaït ñoäng cuûa HS 2 HS thực hiện -Giuùp em nắm ñược lịch học ñeå chuẩn bị baøi vở ở nhaø, ñể mang saùch vôû vaø ñoà duøng ñuùng ñi học Nhaän xeùt vaø chaám ñieåm HS Giôùi thieäu baøi - Cho caû lôùp haùt baøi Coâ giaùo nhö meï hieàn. - Giôùi thieäu: ñeå bieát roõ hôn tình caûm cuûa caùc thaày coâ giaùo vôùi caùc em. chuùng ta cuøng hoïc baøi taäp ñoïc Ngöôøi meï hieàn Hoạt ñộng 2:Luyeän ñoïc : - GV ñoïc maãu toaøn baøi 1 löôït. Chuù yù gioïng ñoïc: + Lôøi Minh ruû Nam ñoïc thì thaàm, coù veû tinh nghòch. + Lôøi baùc baûo veä theå hieän sö nghieâm khaéc. + Lôøi coâ giaùo khi aân caàn trìu meán, khi nghieâm khaéc daïy baûo. + Lôøi hai baïn ôû cuoái baøi toû veû hoái haän - Noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu, moãi HS a) Ñoïc töøng caâu : chæ ñoïc 1 caâu, cöù theá ñeán heát baøi. -Luyeän phaùt aâm caùc töø khoù, deã laãn. -HS luyeän ñoïc caù nhaân, ñoàng thanh. b) Ñoïc töøng ñoaïn trước lớp: Luyeän ñoïc caùc caâu sau: Giôø ra chôi,/ Minh thì thaàm vôùi Nam; // “Ngoaøi phoá coù gaùnh xieác,// Boïn mình ra xem ñi!”// Ñeán löôït Nam ñang coá laùch ra thì baùc baûo veä tôùi,/ naém chaët hai chaân em// “Caäu naøo ñaáy?// Troán hoïc haû?”// Coâ xoa ñaàu Nam/ vaø goïi Minh ñang thaäp thoø 11 ôû cöûa lôùp vaøo,/ nghieâm gioïng hoûi:// “Töø nay/ caùc em coù troàn hoïc ñi chôi nöõa khoâng?”// - Goïi hs ñoïc chuù giaûi. HS ñoïc chuù giaûi ôû sgk. c) Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm. -Caùc nhoùm luyện đñọc từng đñoạn - Yeâu caàu HS ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm. trong nhoùm - Noâí tieáp nhau ñoïc ñoaïn 1, 2, 3, 4. d) Thi đñọc giữa caùc nhoùm: Gọi đñại diện nhoùm đñọc caù nhaân, đñồng thanh từng đñoạn, cả baøi. TIẾT 2: Hoạt ñộng 3: Höôùng daãn tìm hieåu baøi : *- Yeâu caàu 1 hs ñoïc ñoaïn 1và nếu ý kiến trả *- Minh ruû Nam ra ngoaøi phoá xem xieác. lời câu hỏi, - Hai baïn chui qua moät choã töôøng - Hoûi: Giôø ra chôi, Minh ruû Nam ñi ñaâu? thuûng. - Hai baïn ñònh ra ngoaøi baèng caùch naøo? - Chuyeån ñoaïn: Chuyeän gì ñaõ xaûy ra khi Nam vaø Minh chui qua choã töôøng thuûng. Chuùng ta cuøng tìm hieåu ñoaïn 2, 3 - * Goïi 1 HS ñoïc ñoaïn 2, 3.thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: - Ai ñaõ phaùt hieän Minh, Nam chui qua choã töôøng thuûng. - Khi ñoù baùc laøm gì? *- Ñoïc baøi và thảo luận. -Baùc naém chaët tay Nam vaø noùi: “Caäu naøo ñaây? Troán hoïc haû?” - Coâ xin baùc baûo veä nheï tay ñeå Nam khoûi bò ñau. Sau ñoù coâ nheï nhaøng keùo - Khi Nam bò baùc baûo veä giöõ laïi, coâ giaùo ñaõ Nam luøi laïi, ñôõ em ngoài daäy, phuûi heát ñaát caùt treân ngöôøi em vaø ñöa em veà laøm gì? lôùp. - Coâ raát dòu daøng vaø yeâu thöông hoïc troø. - Nhöõmg vieäc laøm cuûa coâ giaùo cho em thaáy - Coâ xoa ñaàu vaø an uûi Nam. - Nam caûm thaáy xaáu hoå. coâ giaùo laø ngöôøi nhö theá naøo? - Minh thaäp thoø ngoaøi cöûa, khi ñöôïc - Coâ giaùo laøm gi khi Nam khoùc? coâ giaùo goïi vaøo em cuøng Nam xin loãi - Luùc aáy Nam caûm thaáy theá naøo? - Coøn Minh thi sao? Khi ñöôïc coâ giaùo goïi vaøo coâ. 12 em ñaõ laøm gì? - Laø coâ giaùo. - Traû lôøi theo suy nghó. - Ngöôøi meï hieàn trong baøi laø ai? - Theo em taïi sao coâ giaùo laïi ñöôïc ví vôùi ngöôøi meï hieàn. Hoạt ñộng 4: Luyeän ñoïc laïi : - Goïi 4 HS ñoïc noái tieáp 4 ñoaïn. Daønh cho HS khaù/ gioûi:Thi ñoïc truyeän theo vai. - Goïi 4 HS ñoïc noái tieáp 4 ñoaïn. -Cho 5 HS K/G ñọc theo 5 vai: baùc bảo vệ, coâ giaùo, Nam, Minh, người dẫn chuyện. Sau ñoù nhaän xeùt vaø cho ñieåm caùc nhoùm ñoïc toát, ñoäng vieân khuyeán khích caùc em ñoïc chöa toát coá gaéng hôn. -VD: Baøi Coâ vaø mẹ của nhạc sĩ Hoạt ñộng 5: Cuûng coá, daën doø : Phạm Tuyeân - Cho HS haùt caùc baøi haùt, ñoïc caùc baøi thô em bieát veà caùc thaày coâ giaùo. - Nhận xeùt tieát hoïc… - Dặn doø… Tieát 37: Luyeän taäp I. MUÏC TIEÂU : Cuûng coá : - Thuoäc baûng 6, 7, 8,9 coäng vôù moät soá. - Bieát thöïc hieän pheùp coäng coù nhôù trong phaïm vi 100. - Bieát giaûi baøi toaùn veà nhieàu hôn cho döôùi daïng sô ñoà. - Bieát nhaän daïng hình tam giaùc. - HTTV veà lôøi giaûi ôû BT4. - Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1; Baøi 2; Baøi 4; Baøi 5(a) Daønh cho HS khaù/ giỏi: Baøi 5(b) II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Vieát baøi 5(a) leân baûng III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 13 Họat đñộng 1: Luyeän taäp : Baøi 1 : - Baøi toaùn yeâu caàu laøm gì? -Yeâu caàu hs nhaåm vaø noái tieáp nhau ñoïc ngay keát quaû cuûa töøng pheùp tính. Tính nhaåm - Hs laøm baøi mieäng 6+5=11 6+6=12 5+6=11 6+10=16 8+6=14 9+6=15 6+8=14 6+9=15 Baøi 2 : - Goïi 1 hs ñoïc ñeà baøi. - Để tìm tổng ta laøm theá naøo? - Yeâu caàu hs laøm baøi vaøo vôû. Goïi 2 hs leân baûng laøm baøi. 6+7=13 7+6=13 6+4=10 4+6=10 Viết số hạng thích hợp vaøo oâ trống. - Cộng caùc số hạng ñaõ biết với nhau. - Hs laøm baøi - Goïi 2 hs nhaän xeùt baøi 2 baïn treân baûng. Yeâu caàu hs kieåm tra baøi laøm cuûa mình. - Yeâu caàu 2 hs leân baûng laàn löôït neâu caùch thöïc hieän pheùp tính : 26 + 9; 15 + 36. Baøi 4 : - Yeâu caàu 1 hs neâu ñeà baøi. - Döïa vaøo toùm taét haõy noùi roõ baøi toaùn cho bieát gì ? - Baøi toaùn hoûi gì ? - Haõy ñoïc ñeà baøi döïa vaøo toùm taét. - Yeâu caàu hs töï laøm baøi, 1 hs laøm baøi treân baûng lôùp. -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. 14 Số hạng 26 17 38 26 15 Số hạng 5 36 16 31 53 54 37 51 Tổng 9 36 - Nhaän xeùt baøi baïn - 2 HS neâu - Giaûi baøi toaùn theo toùm taét. - Baøi toaùn cho bieát ñoäi 1 troàng ñöôïc 46 caây, ñoäi 2 troàng ñöôïc nhieàu hôn ñoäi 15 caây. - Baøi toaùn hoûi soácaây cuûa ñoäi 2 troàng . -VD: Ñoäi moät troàng ñöôïc 46 caây, ñoäi 2 troàng ñöôïc nhieàu hôn ñoäi 5 caây. Hoûi ñoäi 2 troàng ñöôïc bao nhieâu caây ? Baøi giaûi: Soá caây ñoäi 2 troàng ñöôïc laø: ( hoaëc Ñoäi 2 troàng ñöôïc soá caâylaø:) Baøi 5:Veõ hình leân baûng: 45 + 6 = 51 ( caây ) Ñaùp soá : 51 caây 1 2 3 Ñaùnh soá 1, 2, 3. a) Coù maáy hình tam giaùc? - Ñoù laø nhöõng hình naøo? * Daønh cho HS khaù/ giỏi: Baøi 5(b) Nhaän xeùt, chaám ñieåm. Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá – daën doø : - Goïi 1 Hs ñoïc thuoäc caùc coâng thöùc 6 coäng vôùi moät soá. - Nhaéc laïi caùch ñaët tính daïng 26+5; 36+15. - Veà nhaø xem laïi caùc baøi ñaõ laøm vaø xem tröôùc baøi Baûng coäng. - 3 hình H1, H3, H1+2+3) - H1, H3, H1+2+3 * Daønh cho HS khaù/ giỏi: Baøi 5(b) Coù 2 hình töù giaùc TÖÏ NHIEÂN VAØ XAØ HỘI Tieát 8 : AÊN UOÁNG SAÏCH SEÕ I/ MUÏC TIEÂU : 1.Kieán thöùc : Neâu ñöôïc moät soá vieäc caàn laøm ñeå giöõ veä sinh aên uoáng nhö: aên chaäm, nhai kó, khoâng uoáng nöôùc laõ, röûa saïch tay tröôùc khi aên vaø sau khi ñaïi tieän. HS khaù/ gioûi: Neâu ñöôïc taùc duïng cuûa caùc vieäc caàn laøm. *- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin:quan sát và phân tích đẻ nhận biết những việc làm, hành vi đảo bảo ăn uống sạch sẽ. - Kĩ năng ra quyết định:nên và không nên làm gì đẻ đảm bảo ăn uống sạch sẽ. - Kĩ năng tự nhận thức: tự nhận xét về hành vi có kiên quan đế việc thực hiện ăn uống của mình. 2.Kó naêng : Hieåu ñöôïc aên, uoáng saïch seõõ ñeà phoøng ñöôïc nhieàu beänh taät, nhaát laø beänh ñöôøng ruoät. 3.Thaùi ñoä : Thöïc hieän aên, uoáng saïch seõ trong cuoäc soáng haèng ngaøy. 15 II/ CHUAÅN BÒ : 1.Giaùo vieân : Tranh veõ trang 18, 19. Caâu hoûi thaûo luaän nhoùm cho HÑ2& HÑ3 2.Hoïc sinh : Saùch TN&XH, Vôû . III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1:KT baøi cuõ: -Chuùng ta neân aên, uoáng ntn ñeå cô theå choùng lôùn vaøkhoûe maïnh? Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. Hoaït ñoäng 2: *- Laøm vieäc vôùi sgk vaø thaûo luaän: Phaûi laøm gì ñeå aên saïch? - Ai coù theå noùi ñöôïc ñeå aên uoáng saïch seõ chuùng ta phaûi laøm nhöõng vieäc gì? GV ghi baûng vaø choát laïi. - Laøm vieäc vôùi sgk: + GV phaùt phieáu. - Goïi ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû. - Hoûi ñeå aên saïch em phaûi laøm gì? Keát luaän: Ñeå aên saïch chuùng ta phaûi: - Röûa saïch tay tröôùc khi aên; - Thöùc aên phaûi ñaäy caån thaän khoâng ñeå ruoài, giaùn, chuoät … boø hay ñaäu vaøo; - Ñuõa vaø duïng cuï nhaø beáp phaûi saïch seõ; 16 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Chuùng ta neân aên ñuû chaát, uoáng ñuû nöôùc thì cô theå seõ choùng lôùn khoûe maïnh vaø. - 1 soá HS traû lôøi. + Caùc nhoùm quan saùt caùc hình ôû sgk, tr 18 vaø hoûi ñaùp theo caùc caâu hoûi sau: H1: Röûa tay ntn laø saïch vaø hôïp veä sinh? + H2: Röûa quaû ntn laø ñuùng? + H3: Baïn gaùi trong hình ñang laøm gì? + H4: Taïi sao thöùc aên phaûi ñöôïc ñöïng trong baùt saïch? -2 HS nhaéc laïi Hoaït ñoäng 3: Laøm vieäc vôùi sgk vaø thaûo luaän phaûi laøm gì ñeå uoáng saïch? - Laøm vieäc nhoùm 4: - Goïi ñaïi dieän moït soá nhoùm traû lôøi. Yc Hs quan saùt hình ôû sgk tr.19 vaø y/c thaûo luaän. -Trong nhoùm hoûi vaø traû lôøi: nhöõng ñoà uoáng maø mình thöôøng uoáng trong ngaøy hoaëc öa thích. - Töøng caëp quan saùt vaø thaûo luaän: Em haõy nhaän xeùt baïn naøo uoáng nöôùc hôïp veä sinh, baïn naøo chöa hôïp veä sinh vaø giaûi thích vì sao? Choát laïi: Nöôùc uoáng laáy töø nguoàn nöôùc saïch, khoâng bò oâ nhieãm, ñun soâi tröôùc khi uoáng. Hoaït ñoäng 4:Lieân heä- Thaûo luaän veà lôïi ích cuûa vieäc aên, uoáng saïch seõ: Yc töøng caëp thaûo luaän. Thaûo luaän: Neâu moät soá vieäc caàn laøm ñeå giöõ veä sinh aên uoáng? - Goïi ñaïi dieän nhoùm traû lôøi. Keát luaän: Moät soá vieäc caàn laøm ñeå giöõ veä sinh aên uoáng nhö: AÊn chaïm nhai kó, khoâng uoáng nöôùc laõ, röûa saïch tay tröôùc khi aên vaø sau khi ñaïi tieän, tieåu tieän. Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá: -Neâu moät soá vieäc caàn laøm ñeå giöõ veä sinh aên uoáng? - Daønh cho HS Khaù/ Gioûi- Em haõy neâu taùc duïng cuûa vieäc aên, uoáng saïch seõ? -Ñeå aên saïch em phaûi laøm gì? - Daønh cho HS Khaù/ Gioûi - Taïi sao chuùng ta phaûi aên uoáng saïch seõ vaø caùch thöïc hieän aên 17 -2 HS nhaéc laïi -AÊn, uoáng saïch seõõ ñeà phoøng ñöôïc nhieàu beänh taät, nhaát laø beänh ñöôøng ruoät. - Phaûi röûa saïch tay tröôùc khi aên … saïch? -Nhaän xeùt tieát hoïc… -Daën doø … Thứ tư ngaøy 10 thaùng 10 năm 2012 Chính tả (tập cheùp) TIEÁT 15 :NGƯỜI MẸ HIỀN I MỤC TIEÂU: - Cheùp laïi chính xaùc baøi chính taû, trình baøy ñuùng lôøi noùi nhaân vaät trong baøi. - Laøm ñöôïc caùc BT2; BT3,b II. CHUẨN BỊ: Bảng phụ viết baøi chính tả. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY Hoạt ñộng 1: KT baøi cũ: GV ñoïc caùc töø: coâ tieân, caùi chieâng. Hoạt ñộng 2: HD tập cheùp: - GV ñọc ñoạn cần cheùp : 1 lần. - Vì sao Nam khoùc? - Coâ giaùo nghieâm khắc hỏi 2 bạn thế naøo? - Caâu noùi cuûa coâ giaùo coù daáu caâu gì ôû ñaàu caâu? Hướng dẫn viết từ khoù: GV ñọc caùc từ: nghieâm giọng, cửa lớp, xin lỗi, giảng baøi. Sau ñoù nhaän xeùt, sửa lỗi. Viết chính tả: - HDHS cheùp ( như caùc tiết trước) - Đọc lại baøi chính tả : 1 lần Chấm , chữa baøi - Thu 5 ñến 7 baøi chấm. - Chấm xong , nhận xeùt, söûa loãi leân bảng. Hoạt ñộng 3: HDHS laøm baøii tập: HOẠT ĐỘNG HỌC -2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con. - 2 HS ñọc lại -Nam vừa đñau vừa xấu hổ. -Từ nay caùc em coù troán hoïc ñi chôi nöõa khoâng. -Dấu gạch ngang ở ñaàu doøng. -Viết bảng con. - HS nhìn bảng cheùp baøi vaøo vở. - Soaùt loãi -Caùc em coøn laïi töï soaùt laïi baøi. 18 Baøi2: HD vaø ñieàn maãu caâu a. Baøi 3. b: Tiến haønh töông töï baøi 2. Hoạt ñộng 4: Củng cố: - HDHS củng cố lại baøi. - Haõy neâu caùch trình baøy moät ñoaïn văn? - Khi vieát teân rieâng người phải viết ntn? - Nhận xeùt tiết học … - Dặn doø… 1 Hs neâu yeâu caàu Điền vaøo chỗ trống ao hay au? Đaùp aùn: a. Đau b. Cao, đñau. Muốn, muống Uống, ruộng -HS … phải viết hoa. THỂ DỤC BAØI 15: ÑOÄNG TAÙC ÑIEÀU HOØA–TROØ CHÔI:BÒT MAÉT BAÉT DEÂ. -I.MUC TIEÂU: -OÂn 7 ñoäng taùc:vöôn thôû,tay,chaân,löôøn,buïng ,toøan thaân,nhaûy cuûa baøi TDPTC. -Hoïc ñoäng taùc Ñieàu hoøa cuûa baøi TDPTC - Bieát caùch chôi va tham gia chôi ñöôïc troø chôi:Bòt maét baét deâ. -Muïc ñích:taêng cöôøng söùc khoûe cho hoïc sinh ,phaùt trieån cac toá chaát theå löïc ,ñaëc bieät laø söùc nhanh,khaû naêng meàm deûo ,kheùo leùo,linh hoaït,giaùo duïc yù thöùc toå chöùc kyû luaät,tinh taàn taäp theå cho hoïc sinh. -II.ÑIA ÑIEÅM- PHÖÔNG TIEÄN -Treân saân tröôøng ,veä sinh nôi taâp ñam baûo an toaøn taäp luyeän -Chuaån bò:coøi,phaán, khaên ,tranh minh hoïa ñoäng taùc Ñieàu hoøa -III.NOÂI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC HOẠT ĐỘNG CỦATHẦY HOẠT ĐỘNG CỦATRÒ 19 I.PHẦN MỞ ĐẦU -Điều khiển lớp tập hơp 2 hàng dọc.Ổn định -Lắng nghe ,nhận lớp phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học -Chấn chỉnh trang phục và đội hình -Thực hiện -Khởi động:Điều khiển lớp thực hiện. -Thực hiện -Thực hiện +OÂn 7 ñoäng taùc vöôn thôû,tay,chaân,löôøn,buïng,toaøn thaân,nhaûy. -Neâu teân ñoäng taùc. -Goïi caùn söï ñieàu khieån lôùp taäp -Quan saùt lôùp taäp,nhaéc nhôû ,gaën doø ,ñi uoán naén ,söûa sai ñoäng taùc,giuùp hoïc sinh thöïc hieän -Nhaän xeùt lôùp thöïc hieän baøi taäp, nhaéc nhôû ,daën doø +Hoïc ñoäng taùc:Ñieàu hoøa. -Neâu teân ñoäng taùc -Giaûi thích caùch thöïc hieän ñoäng taùc keât hôïp taäp maãu chaäm cho hs taäp theo kieåu soi göông. -Ñieàu khieån lôùp taäp. -Quan saùt lôùp taäp,nhaéc nhôû ,gaën doø ,ñi uoán naén ,söûa sai ñoäng taùc,giuùp hoïc sinh thöïc hieän -Nhaän xeùt lôùp thöïc hieän baøi taäp, nhaéc nhôû ,daën doø -Höôùng daãn hs quan saùt tranh Ñoäng taùc ñieàu hoøa -Goïi caùn söï ñieàu khieån lôùp taäp keát hôïp 8 ñoäng taùc ñaõ hoïc. -Quan saùt lôùp taäp,nhaéc nhôû ,gaën doø ,ñi uoán naén ,söûa sai ñoäng taùc,giuùp hoïc sinh thöïc hieän. -Nhaän xeùt lôùp thöïc hieän baøi taäp, nhaéc nhôû ,daën doø. -Ñieàu khieån lôùp taäp theo toå -Quan saùt lôùp taäp,nhaéc nhôû ,gaën doø ,ñi uoán naén ,söûa sai ,giuùp hoïc sinh töøng toå thöïc hieän. -Goïi töøng toå leân trình dieãn baøi taäp -Cuøng toå coøn laïi quan saùt vaø goïi hoïc sinh nhaän xeùt toå taäp 20
- Xem thêm -