Tài liệu Giáo án lớp 2 chuẩn kiến thức tuần 7

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng TH1 xaõ Tam Giang Lôùp 2A Thöù Tieát Moân(PM) Ngaøy Hai 1/10 Ba 2/10 Tö 3/10 Naêm 4/10 Saùu 5/10 1 3 CHAØO CỜ 4 5 1 3 4 TOAÙN 5 TAÄP VIEÁT KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY TUAÀN 7 Tieát PPCT 7 7 Teân baøi Chöõ hoa Tích hôïp KNS Tích hợp TKNLù E, Ê Luyeän taäp Chaêm laøm vieäc nhaø ( tieát 1) Ngöôøi thaày cuõ( tieát 1) Ngöôøi thaày cuõ( tieát 2) x x x TN&XH 31 7 18 19 Kiloâgam 7 AÊn uoáng ñaày ñuû x 1 2 CHÍNH TAÛ(TC) THỂ DỤC 13 13 Ngöôøi thaày cuõ 4 5 1 2 4 KEÅ CHUYEÄN LTVC 7 33 21 34 7 Ngöôøi thaày cuõ Luyeän taäp Thôøi khoùa bieåu 6 coäng vôùi moät soá: 6+5 Töø nguõ veà caùc moân hoïc. Töø chæ hoaït ñoäng 1 2 CHÍNHTAÛ(NV) THỂ DỤC 14 14 Coâ giaùo lôùp em TOAÙ N ÑAÏO ÑÖÙC TAÄP ÑOÏC TAÄP ÑOÏC 32 TOAÙN TAÄP ÑOÏC TOAÙN OÂN 5 ÑOÄNG TAÙC CUÛA BAØI THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN CHUNG. ÑOÄNG TAÙC NHAÛY –TROØ CHÔI:B ÒT MAÉT BAÉT DEÂ. 1 3 4 TOAÙN TLV 35 7 5 SHCT 7 26 +5 Keå ngaén theo tranh.Luyeän laäp veàthôøi khoùa bieåu x Tuaàn 7 Thöù hai ngaøy1 thaùng 10 naêm 2012 TẬP VIẾT TIEÁT 7: Chữ hoa E, Ê I/ MUÏC TIEÂU : E, Ê( 1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû- E hoaëc Ê) chöõ vaø caâu öùng duïng Em ( 1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû), Em yêu trường em ( 3 laàn). - Kó naêng : Bieát caùch noái neùt töø caùc chöõ E, Ê hoa sang chöõ caùi ñöùng - Kieán thöùc : Vieát ñuùng 2 chöõ hoa lieàn sau. - Thaùi ñoä : YÙ thöùc reøn chöõ giöõ vôû. II/ CHUAÅN BÒ :- GV:Maãu chöõ E, Ê,Em yêu trường em. - HS: Vôû taäp vieát, baûng con. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoạt ñộng 1: KT baøi cũ: Yc HS viết chữ 2 Hs viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con. Đ vaø Đẹp. Nhận xeùt, chấm ñiểm 2 Hoạt ñộng 2: HD viết chữ hoa: Quan saùt A. Quan saùt moät soá neùt, quy trình vieát : E E gồm mấy neùt? Giảng: Chữ E laø kết hợp của 3 neùt cơ -Gồm 1 neùt - Chữ bản: 1 neùt cong dưới vaø 2 neùt cong traùi noái liền nhau, tạo thaønh voøng xoắn nhỏ giữa thaân chữ. * Chữ Ê tiến haønh tương tự Quan saùt Ê Giảng: Chữ ñầu chữ Ê coù theâm dấu mũ nằm treân E - Gv viết chữ E, Ê cỡ nhỏ treân doøng kẻ ly. b. Viết bảng con: - HS viết treân khoâng, bảng con chữ E, Ê - HS đñọc:Em yêu trường em. Hoạt ñộng 3: HD viết caâu ứng dụng: -Em yeâu trường em yù muốn noùi gì? - Coù yù khuyeân chuùng ta chăm học, giữ gìnvaø bảo vệ những đñồ vật trong trường … A/ Quan saùt vaø nhaän xeùt : - Quan saùt 3 Em yêu trường em. - Nhận xeùt về ñộ cao của caùc chữ caùi. E, y, g cao 2,5 li; r cao 1,25 li; t cao 1,5 li; caùc chữ coøn lại cao - 1 li. GV nhắc lại khoảng caùch giöõa caùc chöõ vaø caùch ñaët dấu thanh. -HS viết bảng con chữ b. Viết bảng: nhận xeùt , chỉnh sửa cho hs. Hoạt ñộng 4: HD viết vaøo vôû taäp vieát, chấm , chữa baøi: -Vieát vôû. Yeâu cầu HS vieát baøi vaøo vôû. Sau ñoù GV thu 6- 8 baøi chấm vaø nhận -1 doøng côõ vöøa : xeùt chữ viết. EÊ 1 doøng côõ nhoû: Ê 1 doøng côõ vöøa: Em 1 doøng côõ nhoû: Em 3 lần Em yêu trường em. ( côõ Hoạt ñộng 5: Củng cố: Chữ E, Ê Em nhoû) gồm mấy neùt? Ñoù laø những neùt naøo? Giaùo dục HS… Nhận xeùt tiết học … Dặn doø… … E một neùt, Ê TOAÙN Tiết 31: Luyeän taäp I.MUÏC TIEÂU : Bieát giaûi baøi toaùn veà nhieàu hôn, ít hôn. HTĐB “ keùm” ở BT2, “ tầng” , “ toøa” ở BT4. 4 3 neùt… HTTV về lời giải ở BT 4. Baøi taäp caàn laøm: Baøi 2; Baøi 3; Baøi 4. - Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1. II . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY Hoạt ñộng 1: KT baøi cũ: GV ghi leân bảng: Ghi Đ sau caùch giải đñuùng, ghi S sau caùch giải sai. Toùm tắt: HOẠT ĐỘNG HỌC - 1 HS leân baûng , cả lớp ghi bảng con.Ñ 13 con Gaø 4 con vịt ? con Baøi giải: Số con vịt coù laø: 13 – 4 = 9 ( con) Đaùp số: 9 con Đ - 1 HS ñọc toùm tắt ở sgk. -Em keùm anh 5 tuổi. Nhận xeùt, chấm đñiểm Hoạt ñộng 2: Luyện tập: Baøi 2: - Baøi toaùn cho biết em keùm anh mấy tuổi? HTTV: “ keùm” : ít hơn - Baøi toaùn thuộc dạng gì? -Baøi toaùn thuộc về ít hơn. HS laøm vaøo vở: Baøi giải: Tuổi em laø: 16 – 5 = 11 ( tuổi) Đaùp số: 11 tuổi -Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1. a, - Trong hình troøn coù 5 ngoâi sao. - Trong hình vuoâng coù 7 ngoâi sao. 5 - Trong hình vuoâng coù nhieàu hôn trong hình troøn 2 ngoâi sao. - Trong hình troøn coù ít hôn trong hình vuoâng 2 ngoâi sao. b, Em phaûi veõ theâm 2 ngoâi sao nöõa vaøo trong hình troøn ñeå soá ngoâi sao ôû trong hai hình baèng nhau. Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1. -Anh hơn em 5 tuổi. … 5 tuổi Baøi 3 : Tiến haønh tương tự baøi 2. - Baøi toaùn cho biết anh hơn em mấy tuổi? - Vậy em keùm anh mấy tuổi? Truyền đñạt: Baøi 2, baøi 3 laø 2 baøi toaùn ngược nhau. Baøi giải: Số tuổi của anh laø: 11 + 5 = 16 ( tuổi) Đaùp số: 16 tuổi. - Baøi toaùn thuộc dạng toaùn về ít hơn. Baøi 4: Tiến haønh tương tự baøi 2. HTĐB “ toøa nhaø” : ngoâi nhaø “ tầng” : lầu - Baøi toaùn thuộc dạng gì? Toùm tắt: Toøa thứ nhất : 16 tầng Toøa thứ hai ít hơn toøa thứ nhất: 4 tầng Toøa thứ hai :… tầng? Baøi giải: Số tầng toøa thứ hai coù laø: (hoặc Toøa nhaø thứ hai coù số tầng : ) 16 – 4 = 12 ( tầng) Đaùp số : 12 tầng. Hoạt ñộng 3: Củng cố: - Hỏi lại caùch giải toaùn ở caùc baøi tập vừa học. - HD HS xem lại caùc baøi tập vừa học. - Nhận xeùt tiết học … 6 - Dặn doø… ÑAÏO ÑÖÙC TIEÁT 7: CHAÊM LAØM VIỆC NHAØ ( TIEÁT 1) I/ MUÏC TIEÂU - HS bieát :Treû em coù boån phaän tham gia laøm nhöõng vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû naêng ñeå giuùp ñôõ oâng baø, cha meï. - Tham gia moät soá vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû naêng. +Daønh cho HS khaù/ gioûi: - Neâu ñöôïc yù nghóa cuûa laøm vieäc nhaø. - Töï giaùc tham gia laøm vieäc nhaø phuø hôïp vôùi khaû naêng. *- Kĩ năng đảm nhận nhiệm trách nhiệm tham gia làm việc nhà phù hợp khả năng. II/ CHUAÅN BÒ : Söû duïng tranh ôû vôû baøi taäp, tr11, 12. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1: KT baøi cuõ: Soáng goïn gaøng, ngaên naép coù lôïi ích gì? HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. Soáng goïn gaøng, ngaên naép laøm cho nhaø cöûa theâm saïch ñeïp vaø khi caàn söû duïng khoâng maát coâng kieám tìm. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøi thô Khi meï vaéng nhaø: GV ñoïc dieãn caûm baøi thô Khi meï vaéng nhaø cuûa Traàn Ñaêng Khoa. - Bạn nhỏ Đaõ laøm gì khi mẹ vắng nhaø? - Những việc laøm của bạn nhỏ trong baøi thơ thể hiện tình cảm ntn đñối với mẹ? - Emñoaùn xem mẹ bạn nhỏ nghĩ gì khi thấy việc bạn đñaõ laøm? Kết luận: Bạn nhỏ laøm caùc việc nhaø vì bạn thương mẹ, muốn chia sẽ nổi vất vả với mẹ. việc laøm của bạn mang lại niềm vui vaø sự haøi loøng cho mẹ. Chăm laøm vieäc nha ølaø một ñức tính tốt maø chuùng ta neân học tập. 7 1 HS ñoïc laïi - … luoäc khoai, cuøng chò giaõ gaïo, thoåi côm, nhoå coû vöôøn. - … theå hieän tình caûm thương mẹ, muốn chia sẽ nỗi vất vả với mẹ. - mẹ bạn rất vui khi thấy bạn laømđñược nhiều việc. -2 HS nhắc lại Hoạt ñộng 3: Bạn ñang laøm gì? *GV cho học sinh chia lớp thaønh 6 nhoùm thảo luận. Kết luận: Chuùng ta neân laøm nhöõng coâng vieäc phuø hôïp vôùi khaû naêng. Chăm laøm việc nhaø phuø hợp với lứa tuổi vaø khả năng như queùt dọn nhaø cửa, saân vườn, rửa ấm cheùn, chăm soùc caây trồng vật nuoâi… trong gia ñình laø goùp phần laøm sạch, ñẹp moâi trường, bảo vệ moâi trường. Hoạt ñộng 4: Lieân hệ thực tế: - Ở nhaø em đñaõ laøm đñược những việc gì giuùp cha mẹ? Hoạt ñộng 5: Điều naøy ñuùng hay sai? -GV lần lượt neâu từng tình huống ở BT4 vở baøi tập. Kết luận: Caùc yù kiến b, d laø ñuùng; a, c laø sai, vì mọi người trong gia ñình đñều phải tự giaùc laøm việc nhaø kể cả trẻ em. Hoạt ñộng 6: Củng cố: - Em đñaõ laøm đñược những việc gì giuùp đñỡ cha mẹ? Daønh cho HS khaù/ gioûi: - YÙ nghóa cuûa laøm vieäc nhaø laø gì? - Em naøo ñaõ töï giaùc laøm vieäc nhaø nhö queùt nhaø, nhaët rau giuùp meï khi maø chöa ai nhaéc nhôû? Nhận xeùt tiết học… Hướng dẫn học ở nhaø… *6 nhoùm quan saùt 6 tranh ở VBT, tr11,12.vaø thảo luận caâu hỏi: Bạn đñang laøm gì? Neâu teân việc maøbạn nhỏ ñang laøm? - Đại diện nhoùm trình baøy. -2 HS nhắc lại VD: lau nhaø, queùt nhaø,… HS giơ tay thể hiện theo quy ñịnh -Sau mỗi yù kiến 1 số HS giải thích. VD: nấu cơm Daønh cho HS khaù/ gioûi: - YÙ nghóa cuûa laøm vieäc nhaø laø ñeå giuùp ñôõ oâng baø , cha meï. - HS Thöù ba ngaøy 2 thaùng 10 naêm 2012 8 Tập đñọc TIEÁT 19, 20 : NHƯỜI THẦY CŨ I. MỤC TIEÂU: - Reøn kó naêng ñoïc thaønh tieáng: Đọc trơn toaøn baøi. Biết ngắt hơi ñuùng sau caùc daáu caâu; bieát ñoïc roõ lôøi caùc nhaân vaät trong baøi. - Reøn kĩ năng ñọc hiểu: Hiểu nội dung: Người thầy thật ñaùng kính trọng, tình cảm thầy troø thật ñẹp ñeõ. ( traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi trong sgk) Giaùo dục HS biết kính trọng caùc thầy giaùo, coâ giaùo. - HTTV: kính - *Xác định giá trị, tự nhận thức về bản thân. II. CHUẨN BỊ: Sử dụng ttranh ở sgk Bảng phụ viết caùc caâu cần luyện ñọc. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoạt ñộng 1: KT baøi cũ: Gọi 2 HS ñọc baøi Ngoâi tröôøng môùi vaø neâu caâu hỏi 2,(caâu 3 daønh cho HS Khaù/ Gioûi) ở cuối baøi. Hoạt ñộng 2: Luyện ñọc: GV ñọc mẫu vaø giới thiệu giọng ñọc: a. Đọc từng caâu: Goïi HS ñoïc töøng caâu noái tieáp nhau. Chuù yù reøn ñoïc caùc töø khoù: + nhộn nhịp, bỏ mũ, chớp mắt, cửa sổ, nhớ maõi. b) Ñoïc töøng khoå thô tröôùc lôùp. - Toå chöùc cho HS ñoïc töøng ñoaïn noái tieáp nhau trong baøi. Chuù yù luyeän ngaét hôi, nhaán gioïng moät soá caâu sau: +Nhưng …// hình như hoâm ấy/ thầy coù phạt em ñaâu! // +Luùc ấy, / thầy bảo : // “ trước khi laøm việc 9 Hoaït ñoäng cuûa HS HS1 ñoc ñoạn 1,2; HS2 ñoïc ñoaïn 3 vaø trả lời caâu hỏi - HS chuù yù, laéng nghe. - HS ñoïc töøng caâu noái tieáp. - Luyeän ñoïc, phaùt aâm. - HS noái tieáp nhau. gì,/ cần phải nghĩ chứ! ? Thoâi, / em về ñi, / thầy khoâng phạt em ñaâu" // - Höôùng daãn HS tìm hieåu töø : - Goïi 1 HS ñoïc phaàn chuù giaûi. HTTV: kính: laø vaät duøng ñeå ñeo maét. c) Ñoïc töøng ñoaïn theo nhoùm. - Tieán haønh cho HS ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm. GV theo doõi, söûa sai. d) Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm. Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm : theo ñoaïn, moãi nhoùm cöû ñaïi dieän thi ñoïc. ñ) Ñoïc ñoàng thanh: - Cho caû lôùp ñoïc ñoaïn 3 : 1 laàn. TIEÁT 2: Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn tìm hieåu baøi : - *Yeâu caàu HS ñoïc thaàm töøng ñoïan,caû baøi, trao ñoåi,thaûo luaän, traû lôøi laàn löôït caùc caâu hoûi ? - C.1: 1hs ñoïc yeâu caàu. BoÁ Duõng ñeán tröôøng ñeå laøm gì? Em thöû ñoaùn xem vì sao boá Duõng laïi tìm gaëp thaày ngay ôû tröôøng? -Khi gaëp thaày giaùo cuõ, boá cuûa Duõng theå hieän söï kính troïng ntn? - Boá Duõng nhôù kyû nieäm gì veà thaày? - Duõng nghó gì khi boá ra veà? Hoaït ñoäng 4:Luyeän ñoïc laïi baøi: - Toå chöùc cho HS thi ñoïc laïi toaøn baøi . - Hình thöùc thi : Chia lôùp thaønh 4 toå, cöû ñaïi dieän leân thi ñoïc. 10 - 1 HS ñoïc phaàn chuù giaûi. - HS ñoïc noái tieáp trong nhoùm. - Cöû ñaïi dieän caùc nhoùm leân thi ñoïc -* caû lôùp ñoïc thaàm,thảo luận traû lôøi. -Tìm gaëp laïi thaày giaùo cuõ. -VD: Vì boá laø boä ñoäi ñoùng quaân ôû xa ít ñöôïc veà nhaø. - Boá voäi boû muõ ñang ñoäi treân ñaàu, leã pheùp chaøo thaày. - Kæ nieäm thôøi ñi hoïc coù laàn treøo qua cöûa soå, thaày chæ baûo ban, nhaéc nhôû maø khoâng phaït. - boá cuõng coù laàn maéc loãi, thaày khoâng phaït, nhöng boá vaãn töï nhaän ñoù laø hình phaït ñeå ghi nhôù maõi vaø khoâng bao giôø maéc laïi. - Ñoïc laïi toaøn baøi theohình thöùc chôi ñoïc tieáp söùc giöõa caùc toå. - Nhaän xeùt., bình choïn ngöôøi ñoïc hay nhaát. Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá: -GV : Caâu chuyeän naøy giuùp em hieåu ñieàu gì ? - HS nhôù ôn, kính troïng vaø yeâu quyù thaày coâ giaùo. - Nhaän xeùt tieát hoïc … Daën doø… Toaùn TIẾT 32: KI LOÂ GAM I. MỤC TIEÂU: GiUÙP HS: -Bieát naëng hôn, nheï hôn giöõa 2 vaät thoâng thöôøng. -Bieát ki –loâ – gam laø ñôn vò ño khoái löôïng; ñoïc vieát teân kí hieäu cuûa noù. - Bieát duïng cuï caân ñóa, thöïc haønh caân moät soá ñoà vaät quen thuoäc. - Bieát thöïc hieän pheùp coäng, pheùp tröø caùc soá keøm ñôn vò ñoù kg. - Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1; Baøi 2. +Dành cho HS khaù/ gioûi: Baøi 3. II.CHUAÅN BÒ : - Moät caùi caân ñóa. -Caùc quả caân: 1kg, 2kg, 5kg. - Moät số ñồ vật duøng ñeå caân: tuùi gạo naëng 1kg, cặp saùch… . III.CAÙC HOAÏT ÑOÄN G DAÏY HOÏC : HOẠT DỘNG DẠY Hoạt ñộng 1: Giới thiệu về vật nhẹ hơn, nặng hơn: - Đưa 1 quả caân 1 kg vaø 1 quyển vở - Vật naøo nặng hơn, nhẹ hơn? - Cho HS thực haønh 3 cặp đñồ vật khaùc Kết luận: Muốn biết 1 vật nặng nhẹ thế naøo ta cần phải caân vật ñoù. Hoạt ñộng 2: Giới thiệu caùi can vaø quaû caân: Cho HS xem caân ñĩa. Haõy nhận xeùt về hình dạng của caân? HOẠT ĐỘNG HỌC HS duøng 1 tay lần lượt nhấc Quả caân nặng hơn quyển vở. - Thực haønh ước lượng Caân coù 2 ñĩa, giữa 2 ñĩa coù vạch thăng bằng, kim thăng bằng. 11 Giới thiệu : Để caân caùc vật ta duøng ñôn vò ki loâ gam. Viết teân baøi leân bảng. Ki loâ gam vieát taét laø kg. Cho HS xem quả caân : 1kg, 2kg , 5kg vaø ñọc số ño treân quaû caân. Hoạt ñộng 3: Giới thiệu caùch caân vaø thöïc haønh caân: Gv ñặt 1 bao gạo ( 1 kg) leân ñóa caân phía beân kia laø 1 quaû can 1 kg. - Nhận xeùt vị trí của kim thăng bằng? - Vị trí của 2 đñĩa caân theá naøo? Kết luận: Khi ñoù ta noùi tuùi gạo nặng 1 ki loâ gam. Gv xuùc ra 1 ít gạo vaø caân Kết luận: Tuùi gạo nhẹ hơn 1 kg. Hoạt ñộng 4: Thực haønh: Baøi 1: Yeâu cầu HS tự laøm Gọi 2 HS nhìn mẫu ñọc Baøi 2: Viết leân bảng 1 kg + 2 kg = 3 kg Giảng: 1 + 2 = 3 . Vậy 1 kg + 2 kg cũng bằng 3 kg. Khi tính caùc pheùp cộng coù keøm theo ñơn vị ño kg cũng ñược thực hiện như số tự nhieân sau ñoù viết theâm teân ñơn vị “ kg” sau kết quả. HS ñọc ki loâ gam. HS quan saùt lắng nghe Kim chỉ chính giữa. Hai ñĩa caân ngang bằng nhau. HS quan saùt 2 HS leân bảng 1. Đọc , viết theo mẫu: Đọc Hai Năm ki loâ ki loâ gam gam Viết 2 kg 5 kg Ba ki loâ gam 3 kg 2 HS leân bảng, cả lớp laøm vở 1kg+2k=3kg 6kg +20kg= 26kg 47kg+12kg =59kg 12 10kg-5kg =5kg 24kg- 13kg =11kg 35kg- 25kg =10kg Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 3. Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 3. Baøi giaûi: Caû hai bao gaïo caân naëng laø: 25 + 10 = 35 ( kg) Ñaùp soá: 35 kg gaïo. Hoạt ñộng 5: Củng cố: Viết leân bảng 2kg, 5kg,… GV bỏ caùi can đñồng hồ treân baøn 1 số Hs đñọc 1 số HS can tuùi gạo ( 1kg), caùc em khaùc quan saùt Thực haønh xem caân Nhận xeùt tiết học… Dặn doø… TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI TIEÁT 7:AÊn uoáng ñaày ñuû I.MUÏC TIEÂU : Sau baøi hoïc, HS bieát: Bieát aên ñuû chaát, uoáng ñuû nöôùc seõ giuùp cô theå choùng lôùn vaø khoûe maïnh. HTTV : böõa, cuû caø roát, taùo, gioø lôïn, laïc ôû HÑ4.  Daønh cho HS khaù/ gioûi: Bieát ñöôïc buoåi saùng neân aên nhieàu, buoåi toái aên ít, khoâng neân boû böõa aên II. KỸ NĂNG *-Kĩ năng ra quyết định nên và không nên làm gì trong việc ăn uống - Kĩ năng làm chủ bản thân: có trách nhiệm với bản thân để đả bảo ăn đủ 3 bửa và đảm bảo uống đủ nước. III.CHUAÅN BÒ : - Tranh veõ ôû SGK/16, 17. - Moâ hình nhieàu loaïi hoa quaû, thöïc phaåm, löông thöïc baèng nhöïa … - 4 tôø giaáy côõ lôùn cho HÑ4. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1 :KT baøi cuõ: Daønh cho HS Khaù/ Gioûi-Taïi sao chuùng ta neân aên chaäm nhai kó? - Caàn laøm gì sau khi aên no? 13 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - AÊn chaäm nhi kó ñeå giuùp cho thöùc aên tieâu hoùa ñöôïc deã daøng. - Sau khi aên no caàn nghæ ngôi… Hoaït ñoäng 2 : Thaûo luaän nhoùm veà caùc böõa aên vaø thöùc aên haøng ngaøy. -Toå chöùc cho hs laøm vieäc theo nhoùm : Yc hs quan saùt hình 1, 2, 3,4 SGK/16 vaø traû lôøi caâu hoûi. Tröôùc heát, caùc em noùi veà böõa aên cuûa baïn Hoa, sau ñoù lieân heä baûn thaân. -Yc hs trình baøy keát quaû thaûo luaän nhoùm. Keát luaän: Aên uoáng ñaày ñuû ñöôïc hieåu laø chuùng ta can phaûi aên ñuû caû veà soá löôïng ( aên ñuû no) vaø ñuû veà chaát löôïng( aên ñuû chaát) Lieân heä tröôùc vaø sau böõa aên chuùng ta neân laøm gì? - Ai ñaõ thöïc hieän ñöôïc caùc vieäc treân? Hoaït ñoäng 3 :* Thaûo luaän nhoùm veà lôïi ích cuûa vieäc aên uoáng ñaày ñuû. -Gôïi yù cho hs nhôù laïi kieán thöùc ôû baøi Tieâu hoaù thöùc aên. -Toå chöùc cho hs thaûo luaän nhoùm caâu hoûi : -Taïi sao ta caàn aên ñuû no, uoáng ñuû nöôùc ? -Neáu thöôøng xuyeân bò ñoùi, khaùt thì chuyeän gì seõ xaûy ra ? -Yeâu caàu caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän. - Choát: AÊn ñuû chaát, uoáng ñuû nöôùc seõ giuùp cô theå choùng lôùn vaø khoûe maïnh… Neáu cô theå ñoùi khaùt ta seõ bò beänh, meät moûi, gaày yeáu, laøm vieäc vaø hoïc taäp keùm. Hoaït ñoäng 4 : *Troø chôi Ñi chôï HDHS quan saùt tranh ôû tr.16 HD HS vieát theo thöù töï: HTTV: böõa aên côm: thôøi gian aên côm; cuû caø roát: cuû caûi ñoû; taùo: bôm; gioø lôïn: gioø heo; laïc: ñaäu phoäng. -Yc hs nhaän xeùt veà thöïc ñôn cuûa baïn vaø choát 14 -Quan saùt tranh vaø taäp hoûi, traû lôøi caâu hoûi vôùi nhau. -Trình baøy keát quaû. - Röûa saïch tay - Khoâng neân aên ñoà ngoït tröôùc khi aên. *-Thaûo luaän traû lôøi caâu hoûi. - trình baøy keát quaû 2HS nhaéc laïi *Quan saùt 4 nhoùm 4 tôø giaáy to 4 nhoùm chôi troø chôi + Teân thöùc aên, ñoà uoáng cho böõa aên saùng: + Cho böõa aên tröa: yù, khuyeân HS neân aên ñuû no, uoáng ñuû vaø aên theâm nhieàu hoa quaû. Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá: Daønh cho HS khaù/ gioûi: - Buoåi saùng caàn aên nhieàu hay ít? - Buoåi toái caàn aên nhö theá naøo? - Caàn aên ñaày ñuû ngaøy maáy böõa? - 1 ngaøy em aên maáy böõa? Ñoù laø nhöõng böõa naøo? - Chuùng ta neân aên uoáng ntn ñeå cô theå khoûe maïnh, choùng lôùn? Nhaän xeùt tieát hoïc … Daën doø… + Cho böõa aên toái: - Buoåi saùng caàn aên nhieàu. - Buoåi toái caàn aên ít. - Caàn aên ñaày ñuû ngaøy 3 böõa, khoâng neân boû böõa. - HS - Neân aên uoáng ñuû caùc loaïi thöùc aên… Thứ tư ngaøy3 thaùng 10 năm 2012 Chính tả (tập cheùp) TIEÁT 13:NGƯỜI THẦY CŨ I MỤC TIEÂU: - Cheùp chính xaùc baøi chính taû, trình baøy ñuùng ñoaïn vaên xuoâi. - Laøm ñöôïc BT2, BT3.b II. CHUẨN BỊ: Bảng phụ viết baøi chính tả. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HOÏC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Hoaït ñoäng 1: KT baøi cuõ: - GV ñoïc caùc töø: thính tai, giô tay - 2 HS vieát banngr lôùp, caû lôùp vieát Hoaït ñoäng 2:HD taäp cheùp: baûng con. -Gv ñoïc ñoaïn caàn cheùp: 1 laàn. - 2 HS ñoïc laïi - Ñoaïn cheùp naøy laø suy nghó cuûa Duõng veà - Ñoaïn cheùp naøy laø suy nghó cuûa Duõng ai? veà boá? - Baøi chính taû coù nhöõng chöõ naøo caàn vieát - Baøi chính taû caàn vieát hoa caùc chöõ hoa? ñaàu caâu vaø teân rieâng. Höôùng daãn vieát töø khoù: Gv ñoïc caùc töø: xuùc ñoäng, coång tröôøng, nghó, -Vieát baûng con hình phaït 15 Sau ñoù nhaän xeùt, söûa loãi. Vieát chính taû: -HDHS cheùp baøi ( nhö caùc tieát tröôùc) - Ñoïc laïi baøi chính taû: 1 laàn. Chaám, chöõa baøi: - Thu 5 – 7 baøi chaám. - Chaám xong, nhaän xeùt, söûa loãi leân baûng. Hoaït ñoäng 3:HD laøm baøi taäp: Baøi 2: - Goïi 1 HS neâu yeâu caàu. HD vaø ñieàn maãu töø: buïi phaán - HS nhìn baûng cheùp baøi vaøo vôû. - Soaùt loãi - Caùc em coøn laïi töï soaùt laïi baøi. - Ñieàn vaøo choã troáng ui hay uy? Ñaùp aùn: buïi phaán, huy hieäu, vui veû, taän tuïy. Ñaùp aùn: tieáng noùi, tieán boä, löôøi bieáng, bieán maát. Baøi 3. b:Tieán haønh töông töï baøi 2. Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá, daën doø: - Haõy neâu caùch trình baøy 1 ñoaïn vaên? - Nhaän xeùt tieát hoïc… - Daën doø… - HS THỂ DỤC BAØI 13:OÂN 5 ÑOÄNG TAÙC CUÛA BAØI THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN CHUNG. -I.MUC TIEÂU: -Bieát caùch thöïc hieän 5 ñoäng taùc:vöôn thôû,tay,chaân,löôøn,buïng cuûa baøi TDPTC. -Hoïc ñoäng taùc toaøn thaân cuûa baøi TDPTC - Bieát caùch chôi va tham gia chôi ñöôïc troø chôi:Bòt maét baét deâ. -Muïc ñích:taêng cöôøng söùc khoûe cho hoïc sinh ,phaùt trieån cac toá chaát theå löïc ,ñaëc bieät laø söùc nhanh,khaû naêng meàm deûo ,kheùo leùo,linh hoaït,giaùo duïc yù thöùc toå chöùc kyû luaät,tinh taàn taäp theå cho hoïc sinh. -II.ÑIA ÑIEÅM- PHÖÔNG TIEÄN -Treân saân tröôøng ,veä sinh nôi taâp ñam baûo an toaøn taäp luyeän -Chuaån bò:coøi,phaán, khaên ,tranh minh haïo ñoäng taùc toaøn thaân -III.NOÂI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC 16 HOẠT ĐỘNG CỦATHẦY HOẠT ĐỘNG CỦATRÒ I.PHẦN MỞ ĐẦU -Điều khiển lớp tập hơp 2 hàng dọc.Ổn định -Lắng nghe ,nhận lớp phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học -Chấn chỉnh trang phục và đội hình -Thực hiện -Khởi động:Điều khiển lớp thực hiện. -Thực hiện -Thực hiện +OÂn 5 ñoäng taùc vöôn thôû,tay,chaân, löôøn,buïng -Neâu teân ñoäng taùc. -Goïi caùn söï ñieàu khieån lôùp taäp -Quan saùt lôùp taäp,nhaéc nhôû ,gaën doø ,ñi uoán naén ,söûa sai ñoäng taùc,giuùp hoïc sinh thöïc hieän -Nhaän xeùt lôùp thöïc hieän baøi taäp, nhaéc nhôû ,daën doø +Hoïc ñoäng taùc:Toaøn thaân. -Neâu teân ñoäng taùc -Giaûi thích caùch thöïc hieän ñoäng taùc keât hôïp taäp maãu chaäm cho hs taäp theo kieåu soi göông. -Ñieàu khieån lôùp taäp. -Quan saùt lôùp taäp,nhaéc nhôû ,gaën doø ,ñi uoán naén ,söûa sai ñoäng taùc,giuùp hoïc sinh thöïc hieän -Nhaän xeùt lôùp thöïc hieän baøi taäp, nhaéc nhôû ,daën doø -Höôùng daãn hs quan saùt tranh Ñoäng taùc toaøn thaân -Goïi caùn söï ñieàu khieån lôùp taäp keát hôïp 6 ñoäng taùc ñaõ hoïc. -Quan saùt lôùp taäp,nhaéc nhôû ,gaën doø ,ñi uoán naén ,söûa sai ñoäng taùc,giuùp hoïc sinh thöïc hieän. -Nhaän xeùt lôùp thöïc hieän baøi taäp, nhaéc nhôû ,daën doø. -Ñieàu khieån lôùp taäp theo toå -Quan saùt lôùp taäp,nhaéc nhôû ,gaën doø ,ñi uoán naén ,söûa sai ,giuùp hoïc sinh töøng toå thöïc hieän. -Goïi töøng toå leân trình dieãn baøi taäp -Cuøng toå coøn laïi quan saùt vaø goïi hoïc sinh nhaän xeùt toå taäp -Bieåu döông toå,hoïc sinh thöïc hieän toát. -Ñoäng vieân ,nhaéc nhôû ,daën doø toå,hoïc sinh coøn haïn cheá. -Nhaän xeùt lôùp thöïc hieän baøi taäp,nhaéc nhôû,daën doø. +Troø chôi:Bòt maét baét deâ. 17 -Neâu teân troø chôi -Giaûi thích caùch chôi ,luaät chôi ,qui ñònh troø chôi. -Ñieàu khieån lôùp thöïc hieän thöû -Nhaän xeùt sau laàn chôi,nhaéc nhôû,daên doø -Ñieàu khieån lôùp thöïc hieän thi ñua -Nhaän xeùt sau laàn chôi -Bieåu döông hs hoaøn thaønh toát -Ñoäng vieân nhaéc nhôû daën doø hs haïn cheá,vaø phaït theo qui ñònh -Nhaän xeùt lôùp thöïc hieän troø chôi II.PHẦN CƠ BẢN III.PHẦN KẾT THÚC -Laéng nghe -Thöïc hieän -Laéng nghe -Laéng nghe -Laéng nghe 18 -Thöïc hieän -Laéng nghe -Quan saùt tranh minh hoïa -Thöïc hieän -Laéng nghe -Thöïc hieän theo toå -Trình dieãn baøi taäp -Quan saùt vaø nhaän xeùt toå taäp -Voã tay bieåu döông -Laéng nghe -Laéng nghe -Laéng nghe -Laéng nghe -Thöïc hieän thöû -Laéng nghe 19 -Thöïc hieän thi ñua -Laéng nghe -Voã tay bieåu döông -Laéng nghe -Thöïc hieän -Laéng nghe -Điều khiển lớp thực hiên các động tác thả lỏng -Cùng lớp củng cố lại bài học -Nhận xét và đánh giá giờ học,giao bài về nhà ,nhắc nhở dặn dò học sinh ôn luyện ơ nhà. -Thực hiện -Thực hiện -Lắng nghe Kể chuyện TIEÁT 7: NGƯỜI THẦY CŨ I. MỤC TIEÂU:- Xaùc ñònh ñöôïc 3 nhaân vaät trong caâu chuyeän ( BT1). - Keå noái tieáp ñöôïc töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän ( BT2). * Daønh cho HS Khaù/ Gioûi - Dựng lại phần chính của caâu chuyện ( ñoạn 2) theo vai ( BT3): II. CHUẨN BỊ: Tranh phoùng to theo nội dung baøi kể. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 20
- Xem thêm -