Tài liệu Giáo án lớp 2 chuẩn kiến thức tuần 6

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 108 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng TH1 xaõ Tam Giang Lôùp 2A Thöù Ngaøy Hai 24/9 Ba 25/9 Tieát Moân(PM) 1 3 CHAØO CỜ 4 5 1 2 4 TOAÙN TAÄP VIEÁT Tích hôïp Tieát PP Teân baøi CT 6 6 Chöõ hoa KNS Đ TOAÙN 26 6 17 16 27 7 coäng vôùi moät soá: 7 +5 Goïn gaøng vaø ngaên naép ( tieát 2) x Maåu giaáy vuïn ( tieát 2) x Maåu giaáy vuïn ( tieát 1) x 47+5 5 TN&XH 6 Tieâu hoùa thöùc aên 1 2 CHÍNHTAÛ(TC) 13 Maåu giaáy vuïn 11 OÂN 5 ÑOÄN G TAÙC CUÛA BAØI THEÅ DUÏC PHAÙ T TRI EÅN CHU NG ÑAÏO ÑÖÙC TAÄP ÑOÏC TAÄP ÑOÏC THỂ DỤC Tö 26/9 Naêm 37/9 KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY TUAÀN 6 3 4 1 2 KEÅ CHUYEÄN TOAÙN TAÄP ÑOÏC TOAÙN 27 28 18 29 Maåu giaáy vuïn Hình chöõ nhaät – Hình töù giaùc Ngoâi tröôøng môùi 47+25 1 x Tích hôïp TKN L 4 6 LTVC Saùu 28/9 1 2 3 Caâ u kieå u Ai laø gì? Kh aúng ñòn h, phuû ñin h. Töø ngöõ veà ñoà duøn g hoïc taäp THỂ DỤC 12 12 TOAÙN 30 CHÍNHTAÛ(NV) Ngoâi tröôøng môùi :OÂN 5 ÑOÄNG TAÙC CUÛA BAØI THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN CHUNG Baøi toaùn veà nhieàu hôn 2 4 Kh aúng ñòn h, phuû ñin h.L uyeä n taäp veà muï c luïc saùc h 6 TLV 5 SHCT x Thöù hai ngaøy 24 thaùng 9 naêm 2012 Tập viết TIEÁT 6: Chữ Đ I. MỤC TIEÂU: Đ ( 1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû), chöõ vaø caâu öùng duïng: Đẹp ( 1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû), Đẹp trường đẹp lớp côõ nhoû ( 3 laàn). Chöõ vieát roõ raøng töông ñoái Kieán thöùc: Vieát ñuùng chöõ hoa ñeàu neùt, thaúng haøng, böôùc ñaàu bieát noái neùt giöõa chöõ vieát hoa vôùi chöõ vieát thöôøng trong chöõ ghi tieáng. Kyõ naêng : Reøn kyõ naêng vieát saïch, ñeïp. 3 Thaùi ñoä: YÙ thöùc reøn chöõ giöõ vôû. II/ CHUAÅN BÒ: Đ, phaán trường đẹp lớp . GV:- Maãu chöõ HS:- Vôû taäp vieát, baûng con. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt ñộng 1:KT baøi cũ: - Yeâu cầu HS viết chữ D vaøchữ Daân (cỡ nhỏ) Hoạt ñộng 2: HD viết chữ hoa: a. Quan saùt nhận xeùt chữ Đ: maøu, baûng phuï vieát Đẹp HOẠT ĐỘNG CỦA HS 2 HS viết bảng lớp , cả lớp viết bảng con. - Quan saùt Đ Đ gần giống chữ naøo ñaõ học? -GV nhắc lại caùch viết vaø viết chữ Đ ( cỡ - Gần giống chữ nhỏ) leân bảng. b. Viết bảng con: - HS quan saùt lắng nghe Chữ Hoạt ñộng 3: HDHS viết cụm từ ứng dụng: - Đẹp trường đñẹp lớp yù muoán noùi gì? GV noùi theâm: Caùc em caàn coù yù thöùc giữ gìn trường lớp luoân sạch, ñẹp cũng là góp phần vào BVMT. a. Quan saùt, nhận xeùt Đẹp trường 4 D nhưng chữ Đ coù theâm neùt ngang. - HS viết treân khoâng vaø viết bảng con chữ Đ cỡ nhỏ. - HS ñọc: Đẹp trường đñẹp lớp - Đẹp trường đñẹp lớp coù yù khuyeân chuùng ta giữ gìn lớp học , trường học sạch ñẹp. đẹp lớp Đ, g, l cao 2,5 li; đ, p cao 2 li; caùc chữ coøn lại - Nhận xeùt về đñộ cao của caùc chöõ caùi. - -GV nhắc lại khoảng caùch giữa caùc chữ vaø caùch ñặt dấu thanh. b. Viết bảng: nhận xeùt , chỉnh sửa cho hs. Hoạt ñộng 4: HD viết vaøo vở tập vieát, chấm , chữa baøi: Yeâu cầu HS viết baøi vaøo vôû cao 1 li. HS viết bảng con chữ Đẹp -Vieát vôû. Đ 1 doøng côõ nhoû:Đ 1 doøng côõ vöøa: Đẹp 1 doøng côõ nhoû: Đẹp 3 lần Đẹp trường đẹp lớp ( côõ nhoû) -1 doøng côõ vöøa : - Sau ñoù GV thu 6- 8 baøi chấm vaø nhận xeùt chữ viết. Hoạt ñộng 5: Củng cố: Chữ Đ gồm mấy neùt ? ñoù laø nhöõng neùt naøo? Giaùo dục HS… Nhận xeùt tiết học … Dặn doø… … 2 neùt… Toaùn Tiết 26: I.MUÏC TIEÂU : 7 CỘNG VỚI MỘT SỐ: 7 + 5 5 - Bieát thöïc hieän pheùp tính coäng daïng 7 + 5, laäp ñöôïc baûng 7 coäng vôùi moät soá. - Nhaän bieát tröïc giaùc veà tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp coäng. - Bieát giaûi vaø trình baøy baøi giaûi baøi toaùn veà nhieàu hôn. -HTTV về lời giải ở TB4. - Laøm caùc baøi taäp: Baøi 1; Baøi 2; Baøi 4. * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 3; Baøi 5. II.CHUAÅN BÒ : - Que tính, baûng gaøi. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoat ñộng 1: KT baøi cũ: GV viết leân bảng : 1.Dựa vaøo toùm taét giaûi baøi toaùn sau: Haø cao : 85 cm Ngọc cao hơn Haø: 5 cm Ngọc cao : … cm? 2. Tính: 48 + 7 + 3 = 29 + 5 + 4 = Hoạt ñộng 2:Giôùi thieäu pheùp coäng 7 + 5 -Neâu baøi toaùn : Coù 7 que tính, theâm 5 que tính nöõa. Hoûi coù taát caû bao nhieâu que tính ? -Muoán bieát coù taát caû bao nhieâu que tính ta laøm theá naøo ? -Yeâu caàu hs söû duïng que tính ñeå tìm keát quaû. -7 que tính theâm 5 que tính laø bao nhieâu que tính ? 7 - HD hs ñaët tính vaø tính. + 5 12 -Haõy nhaéc laïi caùch ñaët tính? 6 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS -Nhaéc laïi caùch tính? Hoaït ñoäng 3:Laäp baûng caùc coâng thöùc 7 coäng vôùi 1 soá vaø hoïc thuoäc loøng. -Yc hs söû duïnh que tính ñeå tìm keát quaû caùc pheùp tính trong phaàn baøi hoïc. -Yc hs baùo caùo keát quaû, gv ghi baûng. -Toå chöùc cho hs hoïc thuoäc baûng coäng 7 theo caùc xoaù daàn. Hoaït ñoäng 4:Thöïc haønh Baøi 1: Yc hs töï nhaåm roài neâu keát quaû – Khi ñoåi choã caùc soá haïng trong pheùp coäng thì toång theá naøo? Baøi 2: Yeâu caàu hs töï laøm baøi. Goïi hs leân baûng laøm baøi vaø nhaän xeùt. -Yc hs neâu caùch ñaët tính vaø tính 7 + 3, 7 + 8. + Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 3; Baøi 4: 7 -Yc hs ñoïc ñeà baøi Gv hoûi keát hôïp ghi toùm taét. Em : 7 tuoåi Anh hôn em: 5 tuoåi Anh : … tuoåi? - Taïi sao laáy 7 coäng 5 ? * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 5. Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá : Goïi 1 HS ñoïc laïi caùc coâng thöùc 7 coâng vôùi 1 soá? Goïi 1 HS neâu caùch ñaët tính vaø tính 7 +5 Nhaän xeùt tieát hoïc … Daën doø… 2 nửa lớp laøm 2 phần , 2 HS laøm bảng lớp 2 phần. -Nghe vaø phaân tích ñeà toaùn. -Thöïc hieän pheùp coäng 7 + 5 -Thao taùc treân que tính ñeå tìm keát quaû. 8 -Laø 12 que tính -Vieát 7 roài vieát 5 xuoáng döôùi, thaúng coät vôùi 7. Vieát daáu + roài gaïch ngang. - 7 coäng 5 baèng 12, vieát 2 döôùi 5, vieát 1 vaøo coät chuïc. -Thao taùc treân que tính vaø traû lôøi. 7+4=11 7+5=12 7+6=13 7+7=14 7+8=15 7+9=16 -Hoïc thuoäc baûng coäng 7. 7+4=11 7+6=13 7+8=15 8+7=15 9+7=16 4+7=11 - Nhaän xeùt, söûa baøi. -… toång khoâng ñoåi + 7 7 7 7 + + + 4 8 9 7 11 15 16 14 7+9=16 6+7=13 + 7 3 10 + Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 3; 7+5 = 12 7+6 = 13 9 7 + 3 + 2 = 12 7+8 = 15 7 + 3 + 5 = 15 7 + 3 + 3 = 13 7+9 = 16 7 + 3 + 6 = 16 Baøi giaûi: Tuoåi anh laø: 7 + 5 = 12 ( tuoåi) Ñaùp soá: 12 tuoåi -Vì em 7 tuoåi, anh lôùn hôn em 5 tuoåi. Muoán tính tuoåi anh phaûi laáy 7 + 5. * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 5. a, 7 + 6 = 13 b, 7 – 3 + 4 = 11 ĐẠO ĐỨC TIEÁT 6 : GỌN GAØNG, NGĂN NẮP ( TIẾT 2) I. MỤC TIEÂU: 1. Kiến thức: - Bieát caàn phaûi giöõ goïn gaøng, ngaên naép choã hoïc, choã chôi nhö theá naøo. - Neâu ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc giöõ goïn gaøng, ngaên naép choã hoïc, choã chôi. - Thöïc hieän giöõ goïn gaøng, ngaên naép choã hoïc, choã chôi. + Daønh cho HS khaù/ gioûi: Töï giaùc thöïc hieän giöõ gìn goïn gaøng, ngaên naáp choã hoïc, choã chôi. 2.Kĩ năng: Biết giữ gọn gaøng , ngăn nắp chỗ học , chỗ chơi. *-Các kỹ năng cơ bản được giáo dục trong bài: - Kĩ năng giải quyết vấn đề thực hiện gọn gàng ngăn nắp, - Kĩ năng quản lí thời gian thực hiện gọn gàng ngăn nắp. 3 Thaùi ñộ: Biết yeâu mến những người sống gọn gaøng, ngăn nắp. II. ĐỒ DUØNG DẠY HỌC: Viết nội dung KT baøi cũ. 10 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG 1: KT baøi cũ: Kiểm tra 2 HS laøm BT3 ở Vở BT, tr.9 HOẠT ĐỘNG HỌC 2 HS thực hiện +c +d Nhận xeùt, ñaùnh giaù Hoạt ñộng 2:* Đoùng vai theo tình huống Chia lớp thaønh 3 nhoùm * Caùc nhoùm tìm caùch ứng xử trong từng tình huống vaø thể hiện qua troø chơi đñoùng vai theo caùc tình huống a, b, c BT4 ở Kết luận: VBT, tr.9. a. Em cần dọn maâm côm tröôùc khi ñi chôi. Đại diện caùc nhoùm trả lời b. Em cần queùt nhaø xong mới xem phim. c. Em cần nhắc vaø giuùp bạn xếp gọn chiếc chiếu. Em neân cuøng mọi người giữ gọn gaøng , ngăn nắp nơi ở của mình. Hoạt ñộng 3: Tự lieân hệ: GV neâu tình huống: Em đñaõ thực hiện đñến mức ñoä naøo? a. Thường xuyeân tự xếp gọn chỗ học, chỗ chơi. b. Chỉ laøm khi ñược nhắc nhở - HS giơ tay từng mức đñộ c. Thường nhờ người khaùc laøm hộ. GV ghi bảng số liệu thu đñược: a :……./27 b :……./27 c : ….. /27 khen caùc em ở mức ñộ a vaø nhắc nhở caùc em ở mức ñộ b,c. Kết luận chung: 11 Sống gọn gaøng , ngăn nắp laøm cho nhaø cửa theâm sạch, ñẹp vaø khi cần sử dụng khoâng phải mất coâng tìm kiếm . người sống gọn gaøng , ngăn nắp luoân ñược mọi người yeâu mến. Vaø sống gọn gaøng , ngăn nắp laø goùp phaàn laøm saïch ñeïp moâi tröôøng, BVMT. Hoạt ñộng 4: Củng cố: - Sống gọn gaøng, ngăn nắp coù ích lợi gì? - HS so saùnh số liệu giữa caùc mức ñộ. - HS nhắc lại Nhận xeùt tiết học…. Dặn doø… - HS ñọc ñồng thanh phần đñoùng khung ở VBT, tr.10. Thöù ba ngaøy 25 thaùng 9 naêm 2012 Taäp ñoïc TIEÁT 16, 17: Maåu giaáy vuïn (2 tiết ) I. Muïc tieâu: - Ñoïc trôn toaøn baøi. Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ : roäng raõi, saùng suûa, laéng nghe, im laëng, xì xaøo, noåi leân - Bieát nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu chaám, daáu phaåy vaø giöõa caùc cuïm töø. - Bước ñầu bieát ñoïc roõ lời caùc nhaân vaät trong baøi. - Hieåu nghóa caùc töø : xì xaøo, ñaùnh baïo, höôûng öùng, thích thuù. - Hieåu yù nghóa baøi : Phaûi giöõ gìn tröôøng lôùp luoân luoân saïch ñeïp. ( traû lôøi ñöôïc CH 1, 2,3 ) ‘+Daønh cho HS Khaù/ Gioûi- CH4. II.*- Các kỹ năng cơ bản được giáo dục trong bài: - Kĩ năng tự nhận thức về bản thân ( biết mình nên làm gì và không nên làm gì) - Xác định giá trị ,ra quyết định. (tự ra được quyết định cho mình) II. Chuaån bò: Tranh minh hoïa baøi ñoïc trong SGK. 12 III. Caùc hoaït ñoäng treân lôùp Hoaït ñoäng cuûa GV Hoạt ñộng 1: KT baøi cũ: - Goïi 2 hs ñoïc baøi Mục lục saùch vaø neâu caâu hoûi 1,4 ở cuối baøi. Giới thiệu baøi: - GV treo tranh. - Tieáp theo chuû ñieåm “ Tröôøng hoïc “, trong tieát taäp ñoïc hoâm nay, chuùng ta seõ ñoïc moät truyeän raát thuù vò, laø baøi “ Maåu giaáy vuïn “. Muoán bieát truyeän thuù vò nhö theá naøo, caùc em chuù yù ñoïc truyeän seõ bieát. - GV ghi töïa baøi. Hoạt ñộng 2: Luyện ñọc: - GV ñoïc maãu caû baøi. Ñoïc ñuùng ngöõ ñieäu caùc caâu hoûi, caâu caûm, caâu khieán, lôøi nhaân vaät : + Coâ giaùo : nheï nhaøng, dí doûm. + Baïn trai : hoàn nhieân. + baïn gaùi : vui, nhí nhaûnh. Đọc từng caâu: - Toå chöùc cho HS ñoïc noái tieáp töøng caâu trong moãi ñoaïn. - Chuù yù reøn ñoïc caùc töø : roäng taõi, saùng suûa, giöõa cöûa, laéng nghe, maåu giaáy, soït raùc, cöôøi roä. - GV höôùng daãn HS phaân tích caùc töø, luyeän ñoïc. Đọc từng ñoạn trước lớp: - Luyeän ñoïc caâu : Ñoaïn 2: + Lôùp ta hoâm nay saïch seõ quaù! // Thaät ñaùng khen ! // + Caùc em haõy laéng nghe coâ vaø cho coâ bieát / maåu giaáy ñang noùi gì nheù ! // 13 Hoaït ñoäng cuûa HS - HS ñoïc baøi. traû lôøi. - Quan saùt tranh. - Nhaéc laïi teân baøi. - HS nghe. - Laàn löôït ñoïc töøng caâu noái tieáp theo haøng ngang. - Luyeän phaùt aâm, reøn ñoïc töø khoù. - 4 HS ñoïc 4 ñoaïn tröôùc lôùp. - Ñoïc caù nhaân. - Ñoaïn 4 : + Caùc baïn ôi ! // Haõy boû toâi vaøo soït raùc ! //. - GV giải nghóa theâm töø: +Khi coù nhieàu aùnh saùng tựï nhieân khieán cho thaáy deã chòu laø gì ? ( saùng suûa ). HDHS ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm: - Toå chöùc cho HS ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm. - GV theo doõi reøn cho nhöõng HS ñoïc chaäm, coøn phaùt aâm sai. *Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm: - Toå chöùc thi ñoïc tieáp söùc giöõa caùc nhoùm. - Thi theo toå : töøng toå ñoïc tieáp söùc theo ñoaïn ñeán heát baøi. Yeâu caàu caû lôùp ñoïc toaøn baøi: 1 laàn. - GV : Ñeå hieåu roõ noäi dung baøi noùi gì caùc em haõy chuù yù ñoïc thaàm, tìm yù ôû tieát 2. TIEÁT 2: Hoạt ñộng 3: Tìm hiểu baøi: * C.1: Maåu giaáy vuïn naèm ôû ñaâu ? Coù deã thaáy khoâng ? C.2 : Coâ giaùo yeâu caàu caû lôùp laøm gì ? - HS nhìn SGK ñoïc phaàn nghóa cuûa töø. C.3 : Baïn gaùi nghe maåu giaáy noùi gì ? + Coù thaät ñoù laø tieáng noùi cuûa maåu giaáy khoâng ? Vì sao ? *- HS ñoïc thaàm. Traû lôøi . -Maåu giaáy naèm ngay giöõa loái ra vaøo , raát deã thaáy. - Coâ yeâu caàu caû lôùp laéng nghe vaø cho coâ bieát maåu giaáy ñang noùi gì . -Caùc baïn ôi ! haõy boû toâi vaøo soït raùc ! + Maåu giaáy khoâng bieát noùi. Ñoù laø yù nghó cuûa baïn gaùi , thaáy maåu giaáy naèm giöõa loái ñi ñaõ nhaët boû vaøo thuøng raùc - VD:Phaûi coù yù thöùc giöõ gìn veä sinh + Daønh cho HS Khaù/ Gioûi- C.4 : Em hieåu yù coâ giaùo nhaéc nhôû HS ñieàu gì? - GV choát yù : Muoán cho tröôøng hoïc saïch ñeïp, HS phaûi coù yù thöùc giöõ veä sinh chung. Caàn traùnh thaùi ñoä thôø ô, nhìn maø khoâng thaáy, thaáy maø khoâng laøm vaø caûm thaáy khoù chòu khi laøm xaáu baån tröôøng lôùp. 14 - Tieán haønh ñoïc theo nhoùm 4. *- Caùc nhoùm thi ñoïc. tröôøng lôùp. Hoạt ñộng 4:Luyeän ñoïc laïi baøi: - Toå chöùc cho HS thi ñoïc truyeän theo caùc - Laéng nghe, nhaéc laïi yù. vai: ngöôøi daãn chuyeän, 2 HS nam, 1 HS nöõ, 1 soá HS noùi lôøi caû lôùp “ Coù aï, xì xaøo”. - Hình thöùc thi : theo töøng toå, moãi toå töï phaân caùc vai leân thi ñoïc laïi toaøn truyeän. - Nhaän xeùt, choïn caù nhaân, toå ñoïc toát nhaát, tuyeân döông. Hoaït ñoäng 5:Cuûng coá: - Taïi sao caû lôùp cöôøi roä thích thuù khi baïn gaùi noùi ? - Em coù thích baïn gaùi trong truyeän naøy khoâng ?Vì sao ? - Caâu chuyeän khuyeân chuùng ta ñieàu gì? - Caùc toå cöû ñaïi dieän thi ñoïc. - Nhaän xeùt Giaùo duïc HS BVMT: Caùc em caàn coù yù thöùc giöõ gìn veä sinh moâi tröôøng lôùp hoïc luoân saïch ñeïp. - Daën HS quan saùt caùc tranh minh hoïa trong SGK ñeå chuaån bò tieát keå chuyeän Maåu giaáy vuïn. -Vì baïn gaùi töôûng töôïng ra yù raát baát ngôø vaø thuù vò. Vì baïn hieåu yù coâ giaùo . -Thích vì baïn thoâng minh hieåu yù coâ giaùo, bieát nhaët raùc boû vaøo soït - …phaûi giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp… -Phaûi giöõ gìn tröôøng lôùp luoân luoân saïch ñeïp. TOAÙN Tieát 27: I.MUÏC TIEÂU : Giuùp hs : 47 + 5 15 -Bieát thöïc hieän pheùp coäng coù nhôù trong phaïm vi 100, daïng 47 + 5. - Bieát giaûi baøi toaùn veà nhieàu hôn theo toùm taét baèng sô ñoà ñoaïn thaúng. - HTTV veà lôøi giaûi ôû BT3. -BT caàn laøm: Baøi 1 ( coät 1, 2, 3); Baøi 3. *Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 ( coät 4,5);Baøi 2;Baøi 4. II.CHUAÅN BÒ : - Que tính, baûng gaøi. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC T G HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1: KT baøi cuõ Goïi 2 HS ñoïc thuoäc loøng caùc coâng thöùc 7coäng vôùi 1 soá vaø hoûi moät vaøi pheùp tính trong baûng. Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu pheùp coäng 47 + 5 -GV neâu baøi toaùn :Coù 47 que tính, theâm 5 que tính nöõa. Hoûi coù taát caû bao nhieâu que tính ? - Muoán bieát coù taát caû bao nhieâu que tính ta laøm theá naøo ? - 2 HS thöïc hieän -Laéng nghe vaø phaân tích ñeà. -Thöïc hieän pheùp coäng 47 + 5 -HS thao taùc que tính tìm keát quaû - 47 + 5 = 52 - 47 coäng 5 baèng bao nhieâu? -HDHS thöïc hieän ñaët tính vaø tính 47 + 5 52 GV: Neâu: - Ñaët tính theo coät doïc -Coäng töø phaûi sang traùi, 7 coäng 5 baèng 12, vieát 2 nhôù 1, 4 coäng 1 baèng 5, vieát 5. Vaäy 47 coäng 5 baèng 52. - Nhaéc laïi -Yc hs nhaéc laïi caùch ñaët tính. Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh Baøi 1( coät 1, 2, 3): 16 -Yc hs töï laøm baøi. Goïi 2 hs leân baûng laøm baøi. Töï laøm baøi + *Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 ( coät 4,5); -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. *Daønh cho HS khaù/ gioûi:Baøi 2. Baøi 3:Veõ sô ñoà baøi toaùn leân baûng. 17 cm C A D 8 cm 17 27 37 + + 4 5 6 21 32 43 67 17 25 + + 9 3 7 76 20 32 *Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 ( coät 4,5); 4 77 7 + + 8 7 5 85 4 4 8 7 + + 27 2 4 35 9 + B *Daønh cho HS khaù/ gioûi:Baøi 2. ? cm 7 27 19 47 Yc hs nhìn sô ñoà vaø traû lôøi : Ñoaïn thaúng CD Soá haïng Soá haïng 8 7 7 6 daøi maáy cm 15 34 26 53 ? Ñoaïn thaúng AB nhö theá naøo vôùi ñoaïn Toång thaúng CD ? -Baøi toaùn hoûi gì ? Haõy ñoïc ñeà toaùn. -Yc hs laøm baøi. 17 7 13 20 - CD daøi 17 cm. - AB daøi hôn CD 8 cm. Tìm ñoä daøi cuûa ñoaïn thaúng AB - 2 HS ñoïc ñeà. Baøi giaûi: Ñoaïn thaúng AB daøi laø: ( hoaëc Ñoä daøi ñoaïn thaúng AB laø:) Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá : 17 + 8 = 25 ( cm) Goïi 2 HS nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø tính 47 + Ñaùp soá: 25 cm. 5 *Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 4. Nhaän xeùt tieát hoïc… Daën doø… Daønh cho HS khaù/ gioûi:Baøi 4. D 9 Töï nhieân xaõ hoäi TIEÁT 6: Tieâu        hoaù thöùc aên I.MUÏC TIEÂU : Sau baøi hoïc, hs coù theå : Noùi sô löôïc veà söï bieán ñoåi thöùc aên ôû mieäng, daï daøy, ruoät non, ruoät giaø. Hs coù yù thöùc : aên chaäm, nhai kó. Daønh cho HS khaù/ gioûi: Giaûi thích ñöôïc taïi sao caàn aên chaäm nhai kixvaf khoâng neân chaïy nhaûy sau khi aên no. II *-Kĩ năng ra quyết định; nên và không nên làm gì để giúp thức ăn tiêu hóa dể dàng –Kĩ năng tư duy phê phán. - Kĩ năng làm chủ bản thân III.CHUAÅN BÒ : Tranh veõ cô quan tieâu hoaù. Moät vaøi oå baùnh mì. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 18 1 HS leân baûng chæ vaø neâu teân vaø chæ vò trí caùc boä phaän chính cuûa cô quan tieâu hoùa. -Mieäng, ruoät non, ruoät giaø,… -Chôi troø chôi -Nhai baùnh mì vaø moâ taû söï bieán ñoåi cuûa thöùc aên ôû khoang mieäng vaø noùi caûm giaùc cuûa em veà vò cuûa thöùc aên. Tham khaûo SGK ñeå traû lôøi caâu hoûi -Vaøo mieäng ñöôïc raêng nghieàn nhoû, löôõi nhaøo troän, nöôùc boït taåm öôùt vaø ñöôïc nuoát xuoáng thöïc quaûn. …đñöôïc bieàn ñoåi thaønh chaát boå döôõng. -2 HS nhaéc laïi - Tham khaûo SGK vaø traû lôøi caâu hoûi 19 - Töøng hs traû lôøi caâu hoûi - 2 HS nhaéc laïi - -Aên chaäm, nhai kó ñeå thöùc aên ñöôïc nghieàn naùt toát hôn, laøm cho quaù trình tieâu hoaù ñöôïc thuaän lôïi. - -Sau khi aên no caàn nghæ ngôi ñeå daï daøy laøm vieäc. Neáu chaïy nhaûy seõ coù caûm giaùc ñau soùc ôû buïng, laøm giaûm taùc duïng cuûa söï tieâu hoaù ôû daï daøy. - - Khi aên caàn aên chaäm, nhai kó. Hoaït ñoäng 1 : KT baøi cuõ: 20
- Xem thêm -