Tài liệu Giáo án lớp 2 chuẩn kiến thức tuần 5

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 101 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng TH1 xaõ Tam Giang KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY TUAÀN 5 Lôùp 2A Thöù Tích Tieát Tích Nga hôïp PP Teân baøi Tieát Moân(PM) hôïp øy TKN CT KNS L 1 CHAØO CỜ 5 3 TAÄP VIEÁT 5 Chöõ hoa D 38 Hai 4 TO +5 17/ 21 9 AÙ N 5 Ba 18/ 9 Tư 19/ 9 1 2 4 5 1 ÑAÏO ÑÖÙC TAÄP ÑOÏC TAÄP ÑOÏC TOAÙN TN&XH CH ÍN 9 H TAÛ (T C) 2 5 13 14 22 5 Ch ieác buù t mö ïc 9 Nă m 20/ 9 Sáu KEÅ CHUYEÄN 4 5 1 TOAÙN TOAÙN TAÄP ÑOÏC THUÛ COÂNG x x x x :CHUYEÅN ÑOÄI HÌNH HAØNG DOÏC THAØNH ÑOÄI HÌNH VOØNG TROØN,VAØ NGÖÔÏC LAÏI-OÂN 4 ÑOÄNG TAÙC CUÛA BAØI T.D.P.T.C THỂ DỤC 3 4 1 2 Goïn gaøng vaø ngaên naép ( tieát 1) Chieác buùt möïc ( tieát 2) Chieác buùt möïc ( tieát 1) Luyeän taäp Cô quan tieâu hoùa 5 23 15 5 24 LTVC 5 CHÍNHTAÛ(NV) 10 Chieác buùt möïc Hình chöõ nhaät – Hình töù giaùc Muïc luïc saùch Gaáp maùy bay ñuoâi rôøi ( tieát 1) Baøi toaùn veà nhieàu hôn Teân rieâng. Caâu kieåu Ai laø gì? x Caùi troáng tröôøng em 1 2 10 THỂ DỤC 21/ 9 3 4 TOAÙN ÑOÄ NG TAÙ C BUÏ NG CH UY EÅN ÑOÄ I HÌ NH HAØ NG NG AN G TH AØN H ÑOÄ I HÌ NH VOØ NG TR OØN ,V AØ NG ÖÔÏ C LAÏ I 25 5 TLV 5 SHCT Luyeän taäp Traû lôøi caâu hoûi.ñaët teân cho baøi. Luyeän taäp veà muïc luïc saùch 5 Thöù hai ngaøy 17 thaùng 9 naêm 2012 2 x Taäp vieát Baøi: Chữ D D ( 1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû), chöõ vaø caâu öùng duïng: Dân ( 1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû), Dân giàu nước mạnh côõ nhoû ( 3 laàn). Chöõ vieát roõ raøng Kieán thöùc: Vieát ñuùng chöõ hoa töông ñoái ñeàu neùt, thaúng haøng, böôùc ñaàu bieát noái neùt giöõa chöõ vieát hoa vôùi chöõ vieát thöôøng trong chöõ ghi tieáng. Kyõ naêng : Reøn kyõ naêng vieát saïch, ñeïp. Thaùi ñoä: YÙ thöùc reøn chöõ giöõ vôû. II/ CHUAÅN BÒ: D, phaán maøu, giàu nước mạnh. GV:- Maãu chöõ baûng phuï vieát Dân HS:- Vôû taäp vieát, baûng con. III . Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng 1: KT baøi cuõ, GTB: Goïi hs leân baûng vieát chöõ Hoaït ñoäng cuûa HS C, töø -4 HS vieát , lôùp vieát baûng con Chia HS quan saùt , nhaän xeùt Hoaït ñoäng 2: HDHS vieát chöõ hoa: - Giôùi thieäu maãu chöõ D hoa: D - Höôùng daãn HS quan saùt , nhaän xeùt + Caùc em cho coâ bieát chöõ naøy cao maáy li , goàm maáy ñöôøng keû ngang ? + Ñöôïc vieát bôûi maáy neùt ? 3 + Cao 5 li, 4 ñöôøng keû ngang. + 1 neùt - GV vieát maãu chöõ vaø trình baøy caùch vieát : Chöõ D hoa ñöôïc vieát bôûi 1 neùt lieàn goàm moät neùt thaúng ñöùng löôïng cong 2 ñaàu noái lieàn vôùi moät neùt cong phaûi - Vieát baûng HS vieát treân khoâng vaø baûng con chöõ - GV nhaän xeùt , uoán naén Hoaït ñoäng 3: HDHS vieát cuïm töø öùng duïng: - Giôùi thieäu caâu öùng duïng D Dân giàu nước mạnh. HS ñoïc - GV giaûi thích nghóa cuûa caâu öùng duïng : YÙ noùi daân coù giaøu thì nöôùc môùi maïnh. - Höôùng daãn HS quan saùt , nhaän xeùt Dân giàu nước mạnh.. HS nghe HS quan saùt , traû lôøi - Caùc chöõ + Yeâu caàu hs nhaän xeùt veà ñoä cao cuûa caùc chöõ trong cuïm töø öùng duïng ? + Caùch ñaët daáu thanh ôû caùc chöõ theá naøo ? + Caùc chöõ ( tieáng ) vieát caùch nhau khoaûng baèng chöøng naøo ? - GV vieát maãu vaø trình baøy caùch vieát - Vieát baûng - GV nhaän xeùt Hoaït ñoäng 4: HD HS vieát vôû Taäp vieát vaø chaám, chöõa baøi: - Daën doø tö theá ngoài 2,5 li. Caùc chöõ coøn laïi cao 1 li. - Daáu vieát ôû treân hoaëc döôùi aâm chính. - Baèng khoaûng caùch vieát 1 con chöõ o. -HS quan saùt HS vieát baûng con chöõ 4 Dân -Vieát vôû. D 1 doøng côõ nhoû: D 1 doøng côõ vöøa: Dân 1 doøng côõ nhoû: Dân 3 lần Dân giàu nước mạnh -1 doøng côõ vöøa : ( côõ nhoû) - GV theo doõi , uoán naén D, g, h cao -… goàm 1 neùt vieát lieàn… - GV chaám 5 – 7 baøi - Nhaän xeùt baøi vieát Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá: - Chöõ D goàm maáy neùt ? Ñoù laø nhöõng neùt naøo? - Nhaän xeùt tieát hoïc . Daën doø:Veà nhaø vieát tieáp baøi taäp vieát . TOAÙN Tiết 21:38 + 25 I/ MUÏC TIEÂU : Kieán thöùc : - Bieát thöïc hieän pheùp coäng coù nhôù trong phaïm vi 100, daïng 38 + 25. -Bieát giaûi baøi toaùn baèng moät pheùp coäng caùc soá ño coù ñôn vò dm. - Bieát thöïc hieän pheùp tính 9 hoaëc 8 coäng vôùi moät soá ñeå so saùnh hai soá. Kó naêng : Reøn ñaët tính ñuùng, tính nhanh, chính xaùc. Thaùi ñoä : Thích hoïc toaùn. - HTTV về lời giải ở BT 3. - Laøm caùc baøi taäp: Baøi 1 ( coät 1, 2, 3); Baøi 3; Baøi 4 ( coät 1). * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 ( coät 4,5); Baøi 2; Baøi 4 ( coät 2). II/ CHUAÅN BÒ : - Giaùo vieân :63 Que tính, baûng caøi. Vieát Baøi 2. - Hoïc sinh : Saùch toaùn, 63 que tính, baûng con, nhaùp. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoạt ñộng 1: KT baøi cuõ : -2 em leân baûng neâu caùch ñaët tính Ghi : 45 + 8 29 + 8 vaø tính. Lôùp laøm baûng con. -Coù 28 hoøn bi, theâm 5 hoøn bi. Hoûi coù taát -1 em giaûi. caû bao nhieâu hoøn bi ? -Nhaän xeùt, chấm điểm. Hoạt ñộng 2:Pheùp cộng 38 + 25: 5 a/ Giôùi thieäu baøi : Coù 38 que tính, theâm 25 que tính nöõa. Hoûi coù taát caû bao nhieâu que tính? -Ñeå bieát coù taát caû bao nhieâu que tính ta laøm nhö theá naøo ? b/ Tìm keát quaû : -Yeâu caàu hoïc sinh söû duïng que tính. - Coù taát caû bao nhieâu que tính ? Vaäy 38 + 25 = ? c/ Ñaët tính vaø tính: -Nghe vaø phaân tích ñeà toaùn. -Thöïc hieän pheùp coäng 38 + 25. -Thao taùc treân que tính. -63 que tính. -Baèng 63. -1 em leân baûng ñaët tính. Lôùp laøm nhaùp. 38 + 25 63 -Vieát 38 roài vieát 25 döôùi 38 sao cho 5 thaúng coät vôùi 8, 2 thaúng coät vôùi 3. Vieát daáu + vaø keû gaïch ngang. -Tính töø phaûi sang traùi : 8 + 5 = 13, vieát 3 nhôù 1, 3 + 2 = 5 theâm 1 baèng 6 vieát 6. Vaäy 38 + 25 = 63 . -3 em nhaéc laïi. - Em ñaët tính nhö theá naøo ? -Neâu caùch thöïc hieän pheùp tính ? Hoaït ñoäng 3 : Luyeän taäp. Baøi 1 ( coät 1, 2, 3): - Khi tính em cộng từ ñaâu sang ñaâu? - Cộng từ phải sang trái. -3 em leân baûng. HS laøm baøi vaøo vôû. + 68 44 47 + + 4 8 32 72 52 79 * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 ( coät 4,5) 4 38 8 + + 2 38 7 + *Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 ( coät 4,5) 6 38 58 28 + + 45 36 59 83 94 87 7 5 *Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2. Baøi 3 : Veõ hình treân baûng, hoûi : Muoán bieát con kieán phaûi ñi heát ñoaïn ñöôøng daøi bao nhieâu dm ta laøm nhö theá naøo ? 76 6 48 8 + + 1 33 2 8 81 0 *Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2 8 28 38 8 18 80 7 16 41 53 34 8 15 44 79 Nhaän xeùt baøi baïn. -1 em ñoïc ñeà baøi. -28 dm + 34 dm. 61 52 88 Soá haïng Soá haïng Toång Baøi 4 ( coät 1): Baøi toaùn yeâu caàu gì ? -Giaûi vaøo vôû. Muoán so saùnh caùc toång naøy vôùi nhau ta Baøi giải: laøm gì tröôùc ? Con kiến phải ñi ñoạn ñường daøi laø: / Ñoaïn ñöôøng con kieán phaûi ñi laø: 28 + 34 = 62 ( dm) Đaùp số : 62 dm. -Ñieàn daáu > < = vaøo choã thích hôïp. *Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 ( coät 2) -Tính toång roài môùi so saùnh. -3 em leân baûng. Lôùp laøm vôû. 8 +4 < 8 + 5 9+8=8+9 -Ngoaøi caùch tính toång ta coøn caùch tính 9+7>9+6 naøo khaùc ? *Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 -Giaûi thích vì sao 9 + 8 = 8 + 9 ? ( coät 2) 18 +8 < 19 + 9 -Nhaän xeùt, cho ñieåm. 18+ 9 = 19 + 8 Hoạt ñộng 4: Cuûng coá : 19 + 10 > 10 + 18 - Neâu caùch ñaët tính vaø thöïc hieän 38 + - 9 = 9 vaø 7 > 6 neân 9 + 7 > 9 + 6. 25? 7 - Daën doø : Hoïc thuoäc caùch ñaët tính vaø tính. -Khi ñoåi choã caùc soá haïng thì toång khoâng thay ñoåi. 1 em neâu: Đặt tính: viết thẳng cột… Tính: cộng từ phải sang trái... Hoïc baøi. Ñaïo ñöùc Tiết 5: GỌN GAØNG, NGĂN NẮP ( TIẾT 1) I. MỤC TIEÂU: 1. Kiến thức: - Bieát caàn phaûi giöõ goïn gaøng, ngaên naép choã hoïc, choã chôi nhö theá naøo. - Neâu ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc giöõ goïn gaøng, ngaên naép choã hoïc, choã chôi. - Thöïc hieän giöõ goïn gaøng, ngaên naép choã hoïc, choã chôi. 2.Kĩ năng: Biết giữ gọn gaøng , ngăn nắp chỗ học , chỗ chơi. *- Các kỹ năng đươc giáo dục trong bài la: - Kỹ năng ra quyết vấn đề (để thực hiện gọn gàng, ngăn nắp ) - Kỹ năng quản lý thời gian (để thự hiện gọn gàng, ngăn nắp). 3 Thaùi ñộ: Biết yeâu mến những người sống gọn gaøng, ngăn nắp. II. ĐỒ DUØNG DẠY HỌC: Sử dụng tranh ở VBT; Bảng phụ ghi nội dung HĐ3. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY Hoạt ñộng 1: KT baøii cũ: -Khi coùlỗi em cần phải laøm gì? -Vì sao caàn phaûi nhaän loãi vaø söûa loãi? HOẠT ĐỘNG HỌC Hoạt ñộng 2: Đồ dụng ñể ở ñaâu. Bước 1: GV kể kịch bản : Trung gọi Dương đñi học. Bước 2: *Hoạt đñộng nhoùm: - HS lắng nghe - khi coù lỗi nhận lỗi vaø sửa lỗi - Nhaän loãi vaø söûa loãi em sẽ mau tiến bộ vaø ñược mọi người yeâu quí. -*Trao đñổi trong nhoùm + Vì sao Dương lại khoâng tìm thấy cặp saùch vaø vở. + Qua caâu chuyện treân em ruùt ra ñiều gì? 8 - Đại diện nhoùm trình baøy Kết luận: Tính bừa baõi của bạn Dương khiến nhaø cửa lộn xộn, laøm bạn mất nhiều thời gian tìm kiếm saùch vở đñoà duøng khi cần đñến. Do đñoù caùc em neân reøn luyện thoùi quen gọn gaøng , ngăn nắp trong sinh hoạt. Lieân hệ: Sống gọn gaøng , ngăn nắp laøm cho khuoân vieân, nhaø cửa theâm gọn gaøng, ngăn nắp, sạch sẽ, goùp phần laøm sạch, ñẹp moâi trường, BVMT. Hoạt ñộng 3: Thảo luận nhận xeùt nội dung 4 bức tranh. Gọi 1 HS đñọc nội dung BT ở bảng phụ . Quan saùt 4 bức tranh ở BT2 ,tr.8 HS quan saùt tranh vaø thảo luận trong nhoùm + Tranh 1: Đến giờ ngủ trưa trong lớp học baùn truù , caùc bạn đñang xếp deùp thaønh ñoâi tröôùc khi leân giöôøng, Tiến đñang treo mũ leân giaù. + Tranh 2,3, 4. 2 HS nhắc lại Gọi đñại diện nhoùm trả lời. Kết luận: Nơi học vaø nơi sinh hoạt của caùc bạn trong tranh 1, 3 laø goïn gaøng , ngăn nắp. HS thảo luận Tranh 2,4 laø chưa gọn gaøng , ngăn nắp. Hoạt ñộng 4: Baøy toû yù kiến: 1 số em leân trình baøy. TH: Bố mẹ xếp cho Nga 1 goùc học tập rieâng nhưng mọi người trong gia ñình thường ñeå ñoà duøng leân baøn học của Nga . Theo em, Nga cần phải laøm gì đñể giữ cho goùc học tập luoân goïn 9 gaøng, ngăn nắp? Kết luận: Nga neân baøy toû yù kieán, yeâu caàu moïi ngöôøi trong gia ñình ñeå ñoà duøng ñuùng nôi quy ñònh. Hoạt ñộng 4: Củng cố, hướng dẫn học ở nhaø: - Sống gọn gaøng, ngăn nắp coù ích lợi gì? -Dặn doø… Nhận xeùt tiết học… Thöù ba ngaøy18 thaùng 9 naêm 2012 TAÄP ÑOÏC Tieát 13, 14 : Chieác buùt möïc ( 2 tieát) I. MUÏC TIEÂU: - Reøn kó naêng ñoïc thaønh tieáng: Ñoïc trôn toaøn baøi. Ñoïc ñuùng caùc töø: hoài hoäp, nöùc nôû, ngaïc nhieân , loay hoay; Bieát ngaét nghæ ñuùng vaø böôùc ñaàu bieát ñoïcroõ lôøi nhaân vaät trong baøi. -Reøn kó naêng ñoïc hieåu : Hieåu nghóa caùc töø: hoài hoäp, ngaïc nhieân, loay hoay; Hieåu noäi dung baøi: Coâ giaùo khen ngôïi Mai laø coâ beù ngoan , bieát giuùp ñôõ baïn.( traû lôøi caùc caâu hoûi 2, 3, 4, 5) + Daønh cho HS khaù/ gioûi caâu hoûi 1. *-Các kỹ năng được giáo dục trong bài: - Thể hiện sự cảm thông (biết thông cảm với nhưng người xung quanh mình) - Ra quyết định giải quyết vấn đề.(biết mình nên làm gì và không làm gì) II. CHUAÅN BÒ:GV; Söû duïng tranh ôû sgk. Baûng phuï ghi caùc caâu caàn luyeän ñoïc: III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG DAÏY Hoaït ñoäng 1: KT baøi cuõ: - Goïi 3 HS leân baûng ñoïc 3 ñoaïn baøi Treân chieác beø vaø neâu 3 caâu hoûi 1, 2 ( Caâu 3 daønh cho HS Khaù/ Gioûi) ôû cuoái baøi. 10 HOAÏT ÑOÄNG HOÏC - 3 HS thöïc hieän Hoaït ñoäng 2: Luyeän ñoïc: GV ñoïc maãu : gioïng keå chaäm raõi… vaø giôùi thieäu gioïng ñoïc. Höôùng daãn HS luyeän ñoïc keát hôïp giaûi nghóa töø: Ñoïc töøng caâu: - HD phaùt aâm caùc töø: buoàn , nöùc nôû, nöôùc maét , möôïn , loay hoay, ngaïc nhieân. Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp: - HDHS ngaét nhòp: Theá laø trtong lôùp/ chæ coøn mình em/ vieát buùt chì.// Nhöng hoâm nay/ coâ cuõng ñònh cho em vieát buùt möïc/ vì em vieát khaù roài.// - Goïi 1 HS ñoïc phaàn chuù giaûi ôû sgk. *HDHS ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm: Thi ñoïc: Toå chöùc cho HS ñoïc caù nhaân , ñoàng thanh töøng ñoaïn. Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá: -Khi ñoïc heát caâu em caàn phaûi laøm gì? … TIEÁT 2: Hoaït ñoäng 4: Tìm hieåu baøi: 1.Daønh cho HS Khaù/ Gioûi- Nhöõng töø naøo cho thaáy Mai mong ñöôïc vieát buùt möïc? 2. Chuyeän gì ñaõ xaåy ra vôùi Lan? 3. Vì sao Mai laïi loay hoay? - Cuoái cuøng Mai quyeát ñònh ra sao? 4. Khi bieát mình cuõng ñöôïc vieát buùt möïc, Mai nghó vaø noùi theá naøo? 11 - HS ñoïc noái tieáp töøng caâu ñeán heát baøi. - 4 HS ñoïc 4 ñoaïn tröôùc lôùp. -* HS luyeän ñoïc ñoaïn trong nhoùm. - Thaáy Lan ñöôïc coâ cho vieát buùt möïc, Mai hoài hoäp nhìn coâ. Mai buoàn… vieát buùt chì. - Lan ñöôïc vieát buùt möïc nhöng laïi quyeân buùt, Lan buoàn guïc ñaàu xuoáng baøn khoùc nöùc nôû. - Vì nöûa muoán cho baïn möôïn buùt , nöûa laïi tieác. - Mai laáy buùt ñöa cho Lan möôïn. - Mai thaáy tieác nhöng roài Mai vaãn noùi: “Cöù ñeå baïn Lan vieát tröôùc”. - VD: Mai ñaùng khen, vì em bieát nhöôøng nhòn , giuùp ñôõ baïn. 5. Vì sao coâ giaùo khen Mai? Truyeàn ñaït: Mai laø 1 coâ beù toát buïng bieát nhöôøng nhòn, giuùp ñôõ baïn. Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá: - HDHS ñoïc theo vai ( moãi nhoùm 4 em) - Caâu chuyeän naøy noùi veà ñieàu gì? -HS ñoïc theo caùc vai: ngöôøi daãn: chuyeän, coâ giaùo, Lan, Mai. - Noùi veà chuyeän baïn beø thöông yeâu, giuùp ñôõ laãn nhau. - Giaùo duïc HS… - Daën doø… Toaùn Tieát 22: Luyeän taäp I/ MUÏC TIEÂU : - Thuoäc baûng 8 coäng vôùi moät soá. - Bieát thöïc hieän pheùp coäng coù nhôù trong phaïm vi 100, daïng 28 + 5; 38 + 25. - Bieát giaûi baøi toaùn theo toùm taét vôùi moät pheùp coäng. - HTTV veà lôøi giaûi ôû BT3. - Laøm caùc baøi taäp : Baøi 1; Baøi 2; Baøi 3. *Daønh cho HS khaù/ gioûi : Baøi 4. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Ñoà duøng phuïc vuï troø chôi. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp : Baøi 1 : - Baøi toaùn yeâu caàu laøm gì? -Yeâu caàu hs nhaåm vaø noái tieáp nhau ñoïc ngay keát quaû cuûa töøng pheùp tính. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Tính nhaåm - Hs laøm baøi mieäng 8+2=10 8+6=14 18+6=24 8+4=12 8+8=16 18+8=26 Baøi 2 : 12 8+3=11 8+7=15 18+7=25 8+5=13 8+9=17 18+9=27 - Goïi 1 hs ñoïc ñeà baøi. - Yeâu caàu hs laøm baøi vaøo vôû. Goïi 2 hs leân baûng laøm baøi. - Goïi 2 hs nhaän xeùt baøi 2 baïn treân baûng. Yeâu caàu hs kieåm tra baøi laøm cuûa mình. - Yeâu caàu 2 hs leân baûng laàn löôït neâu caùch ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính : 48 + 24, 58 + 26. Baøi 3 : - Yeâu caàu 1 hs neâu ñeà baøi. - Döïa vaøo toùm taét haõy noùi roõ baøi toaùn cho bieát gì ? - Baøi toaùn hoûi gì ? - Haõy ñoïc ñeà baøi döïa vaøo toùm taét. - Ñaët tính roài tính. - Hs laøm baøi 38+15 48+24 68+13 78+9 58+26 38 48 68 78 58 + + + + + 15 24 13 9 26 53 72 81 87 84 - Nhaän xeùt baøi baïn vaø caû caùch ñaët tính, thöïc hieän pheùp tính. - Hs 1; + Ñaët tính : Vieát 48 roài vieát 24 döôùi 48 sao cho thaúng haønh vôùi 8, 2 thaúng coät vôùi 4. Vieát daáu + vaø keû vaïch ngang. + Thöïc hieän pheùp tính töø phaûi sang traùi : 8 coäng 4 baèng 12, vieát 2 nhôù 1, 4 coäng 2 baèng 6 vôùi 1 laø 7, vieát 7. Vaäy 48 coäng 24 baèng 72. - HS 2 : Laøm pheùp tính 58 + 26. - Giaûi baøi toaùn theo toùm taét. - Baøi toaùn cho bieát coù 28 caùi keïo chanh vaø 26 caùi keïo döøa. - Baøi toaùn hoûi soá keïo caû hai goùi . -VD: Goùi keïo chanh coù 28 caùi. Goùi keïo döøa coù 26 caùi. Hoûi caû hai goùi coù bao nhieâu caùi keïo ? - Yeâu caàu hs töï laøm baøi, 1 hs laøm baøi Baøi giaûi: treân baûng lôùp. Soá keïo caû hai goùi coù laø ( hoaëc Caûhai goùi coù soá keïo laø:) 28 + 26 = 54 ( caùi keïo ) Ñaùp soá : 54 caùi keïo - Nhaän xeùt -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm hs. *Daønh cho HS khaù/ gioûi : Baøi 4. *Daønh cho HS khaù/ gioûi : Baøi 4. Veõ ñoaïn thaúng coù ñoä daøi 5 cm. Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá – daën doø : - Nhaéc laïi caùch ñaët tính daïng 28+5; 13 38+25. - Veà nhaø xem laïi caùc baøi ñaõ laøm. Tiết 5: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI CÔ QUAN TIEÂU HOÙA I. MỤC TIEÂU: - Neâu ñöôïc teân vaø chæ ñöôïc vò triscacs boä phaän chính cuûa cô quan tieâu hoùa treân tranh veõ. +HS Khaù/ Gioûi phaân bieät oáng tieâu hoùa vaø tuyeán tieâu hoùa. II.ĐỒ DUØNG DẠY HỌC: Tranh vẽ ống tieâu hoùa. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY Hoạt ñộng 1: KT baøi cũ: - Neân laøm gì ñeå xöông vaø cô phaùt trieån toát? * Khởi ñộng: Troø chơi : Chế biến thức ăn. Hoạt ñộng 2:Đường ñi của thức ăn trong ống tieâu hoùa: Thức ăn sau khi vaøo miệng đñược nhai, nuốt rồi ñi ñaâu ? ( chỉ ñường đñi của thức ăn trong ống tieâu hoùa) GV treo tranh vẽ ống tieâu hoùa (khoâng chuù thích) Gv hướng dẫn lại treân sô ñoà. Hoat đñộng 3: Caùc cô quan tieâu hoùa: Gọi đñại diện 1 số nhoùm trả lời teân cơ quan tieâu hoùa treân tranh veõ oáng tieâu hoùa. HOẠT ĐỘNG HỌC - Neân aên, uoáng ñaày ñuû, taäp theå duïc haèng ngaøy, ngoài hoïc ñuùng caùch vaø lao ñoäng vöøa söùc. Từng cặp sơ ñoà oáng tieâu hoùa( H1) Đọc chuù thích vaø chæ vò trí caùc boä phaän cuûa oáng tieâu hoùa. Quan saùt - Chỉ vaø neâu teân caùc boä phaän chính cuûa oáng tieâu hoùa. Chỉ veà ñöôøng ñi cuûa thöùc aên trong oáng tieâu hoùa. Truyền đñạt : Quùa trình tieâu hoùa thöùc aên caàn coù söï tham gia cuûa caùc dòch tieâu hoùa do caùc tuyeán tieâu hoùa tieát ra. Nước bọt do tuyến nước bọt tiết ra… 14 Mật do gan tiết ra… Dịch tụy do tụy tiết ra. Ngoaøi ra coøn coù caùc dòch tieâu hoùa khaùc. ( GV vừa giảng vừa chỉ treân sô ñoà) * Kết luận: Cơ quan tieâu hoùa gồm coù miệng, thực quản, dạ daøy, ruột non, ruột giaø vaø caùc tuyeán tieâu hoùa khaùc nhö tuyến nước bọt , gan, tụy… * Yeâu caàu HS Khaù/ Gioûi phaân bieät oáng tieâu hoùa vaø tuyeán tieâu hoùa. Từng cặp trao đñổi vaø nối bằng chì caùc cơ quan tieâu hía vaøo H2 sgk - OÁng tieâu hoùa laø ñöôøng ñi cuûa thöùc aên, tuyeán tieâu hoùa laø tieát ra caùc dòch tieâu hoùa. -2 HS nhắc lại Hoạt ñộng 4: Củng cố : -Thức ăn sau khi vaøo miệng đñược nhai, nuốt rồi ñi ñaâu? - 1 HS leân bảng chỉ vaø noùi teân - Goïi 1 HS leân bảng chỉ vaø noùi teân từng từng boä phaän chính cuûa cơ quan boä phaän chính cuûa cơ quan tieâu hoùa ở tieâu hoùa ở tranh veõ. tranh veõ. Nhận xeùt tiết học … Dặn doø… Thöù tư ngaøy19 thaùng 9 naêm 2012 Chính taû (taäp cheùp) Tieát 9: Chieác buùt möïc I.Muïc tieâu : Cheùp laïi chính xaùc, khoâng maéc loãi ñoaïn toùm taét caâu chuyeän Chieác buùt möïc Trình baøy ñuùng hình thöùc 1 ñoaïn vaên xuoâi . Vieát hoa chöõ caùi ñaàu caâu , chöõ ñaàu ñoaïn luøi vaøo 1 oâ , teân rieâng phaûi vieát hoa Cuûng coá quy taéc chính taû ia / ya, en / eng ( Laøm ñöôïc BT2; BT3.b) II. Chuaån bò : Baûng phuï ghi saün ñoaïn vaên caàn cheùp . III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 15 Hoaït ñoäng 1: KT baøi cuõ: - Goïi 2 hs leân baûng vieát - Nhaän xeùt , chaám ñieåm Hoaït ñoäng 2: HD chính taû: - Ñ oïc ñoaïn vaên - Goïi 1 hs ñoïc laïi - Ñ oaïn vaên naøy toùm taét noäi dung cuûa baøi taäp ñoïc naøo ? - Ñ oaïn vaên naøy keå chuyeän gì ? - Ñ oaïn vaên coù maáy caâu ? - Cuoái moãi caâu coù daáu gì ? - Chöõ ñaàu caâu phaûi vieát theá naøo ? - Khi vieát teân rieâng chuùng ta phaûi löu yù ñieàu gì ? Höôùng daãn vieát töø khoù: - Yeâu caàu hs ñoïc vaø vieát baûng caùc töø khoù , deã laãn : coâ giaùo , khoùc , möôïn , queân, vieát; - Theo doõi , chænh söûa Cheùp baøi: - Cho HS cheùp baøi vaøo vôû. - GV ñoïc laïi baøi :1 laàn . Chaám, chöõa baøi: - GV chaám 5 ñeán 7 baøi. - Caû lôùp vieát baûng con : khuyeân , chuyeån , chieàu - Theo doõi - Ñoïc , caû lôùp theo doõi - Baøi Chieác buùt möïc Lan ñöôïc vieát buùt möïc nhöng laïi quyeân buùt. Mai laáy buùt cuûa mình cho baïn möôïn. - 4 caâu Daáu chaám Vieát hoa Vieát hoa - Vieát baûng con - Nhìn baûng cheùp baøi - HS soaùt baøi. - Caùc em coøn laïi töï soaùt laïi baøi. - Nhaän xeùt , söûa loãi leân baûng. Hoaït ñoäng 3: HDHS laøm baøi taäp. Baøi 2: - Goïi hs ñoïc yeâu caàu - HS töï laøm - Ñoïc yeâu caàu - 3 hs leân baûng , lôùp laøm vaøo vôû. Tia naéng, ñeâm khuya, caây mía. - 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi. - BT3.b : - Ñ öa ra caùc ñoà vaät - Ñ aây laø caùi gì ? - HS vieát töø caàn tìm vaøo baûng con. Thöù töï ñaùp aùn: Xeûng – ñeøn – khen – theïn. 16 Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá: - Neâu caùch trình baøy 1 ñoaïn vaên xuoâi? - Giaùo duïc HS… - Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën doø: - Veà nhaø tìm theâm 5 töø chöùa tieáng coù vaàn en / eng . ……… THỂ DỤC BAØI 9:CHUYEÅN ÑOÄI HÌNH HAØNG DOÏC THAØNH ÑOÄI HÌNH VOØNG TROØN,VAØ NGÖÔÏC LAÏI-OÂN 4 ÑOÄNG TAÙC CUÛA BAØI T.D.P.T.C -I.MUC TIEÂU: -OÂn 4 ñoäng taùc:vöôn thôû,tay,chaân,löôøn cuûa baøi TDPTC.Thöïc hieän töông ñoái chính xaùc - Bieát caùch chôi va tham gia chôi ñöôïc troø chôi:Keùo cöa löøa seû. -Hoïc caùch chuyeån ñoäi hình haøng doïc thaønh ñoäi hình voøng troøn vaø ngöôïc laïi. -Muïc ñích:taêng cöôøng söùc khoûe cho hoïc sinh ,phaùt trieån cac toá chaát theå löïc ,ñaëc bieät laø söùc nhanh,khaû naêng meàm deûo ,kheùo leùo,linh hoaït,giaùo duïc yù thöùc toå chöùc kyû luaät,tinh taàn taäp theå cho hoïc sinh. -II.ÑIA ÑIEÅM- PHÖÔNG TIEÄN -Treân saân tröôøng ,veä sinh nôi taâp ñam baûo an toaøn taäp luyeän -Chuaån bò:coøi,phaán. -III.NOÂI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC HOẠT ĐỘNG CỦATHẦY HOẠT ĐỘNG CỦATRÒ I.PHẦN MỞ ĐẦU -Điều khiển lớp tập hơp 2 hàng dọc.Ổn định -Lắng nghe ,nhận lớp phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học -Thực hiện -Chấn chỉnh trang phục và đội hình -Thực hiện 17 -Khởi động:Điều khiển lớp thực hiện. -Thực hiện II.PHẦN CƠ BẢN +Hoïc chuyeån ñoäi hình haøng doïc thaønh ñoäi hình voøng troøn vaø ngöôïc laïi. -Laéng nghe -Laéng nghe -Thöïc hieän -Laéng nghe -Neâu teân ñoäng taùc -Giaûi thích caùch thöïc hieän ñoäng taùc keât hôïp chæ daãn treân saân -Ñieàu khieån lôùp taäp. -Quan saùt lôùp taäp,nhaéc nhôû ,gaën doø ,ñi uoán naén ,söûa sai ñoäng taùc,giuùp hoïc sinh thöïc hieän -Nhaän xeùt lôùp thöïc hieän baøi taäp, nhaéc nhôû ,daën doø +OÂn 4 ñoäng taùc vöôn thôû,tay,chaân, löôøn. -Neâu teân ñoäng taùc. -Goïi caùn söï ñieàu khieån lôùp taäp -Quan saùt lôùp taäp,nhaéc nhôû ,gaën doø ,ñi uoán naén ,söûa sai ñoäng taùc,giuùp hoïc sinh thöïc hieän -Nhaän xeùt lôùp thöïc hieän baøi taäp, nhaéc nhôû ,daën doø -Ñieàu khieån lôùp taäp theo toå -Quan saùt lôùp taäp,nhaéc nhôû ,gaën doø ,ñi uoán naén ,söûa sai ,giuùp hoïc sinh töøng toå 18 -Laéng nghe -Thöïc hieän -Laéng nghe -Thöïc hieän theo toå -Trình dieãn baøi taäp -Quan saùt vaø nhaän xeùt toå taäp -Voã tay bieåu döông thöïc hieän. -Goïi töøng toå leân trình dieãn baøi taäp -Cuøng toå coøn laïi quan saùt vaø goïi hoïc sinh nhaän xeùt toå taäp -Bieåu döông toå,hoïc sinh thöïc hieän toát. -Ñoäng vieân ,nhaéc nhôû ,daën doø toå,hoïc sinh coøn haïn cheá. -Nhaän xeùt lôùp thöïc hieän baøi taäp,nhaéc nhôû,daën doø. +Troø chôi:Keùo cöa löøa seû -Neâu teân troø chôi -Nhaéc laïi caùch chôi,luaät chôi,qui ñònh troø chôi. -Ñieàu khieån lôùp thöïc hieän thöû -Nhaän xeùt sau laàn chôi,nhaéc nhôû,daên doø -Ñieàu khieån lôùp thöïc hieän -Nhaän xeùt sau laàn chôi -Bieåu döông hs thöïc hieän toát -Ñoäng vieân nhaéc nhôû daën doø hs haïn cheá,vaø phaït theo qui ñònh -Nhaän xeùt lôùp thöïc hieän troø chôi -Laéng nghe -Laéng nghe -Laéng nghe -Laéng nghe -Thöïc hieän thöû -Laéng nghe -Thöïc hieän -Laéng nghe -Voã tay bieåu döông -Laéng nghe -Thöïc hieän -Laéng nghe III.PHẦN KẾT THÚC -Điều khiển lớp thực hiên các động tác thả -Thực hiện lỏng -Cùng lớp củng cố lại bài học -Thực hiện -Nhận xét và đánh giá giờ học,giao bài về -Lắng nghe nhà ,nhắc nhở dặn dò học sinh ôn luyện ơ nhà. Keå chuyeän TIEÁT 5: Chieác buùt möïc I. Muïc tieâu: - Döïa vaøo trí nhôù, tranh minh hoïa, keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn caâu chuyeän Chieác buùt möïc.( BT1) 19 - Reøn kó naêng nghe : taäp trung theo doõi baïn keå chuyeän , bieát nhaän xeùt ñaùnh giaù vaø keå tieáp lôøi keå. * HS khaù/ gioûi böôùc ñaàu keå ñöôïc toaøn boä caâu chuyeän ( BT2). II. Chuaån bò: - Tranh minh hoïa trong SGK III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS HOAÏT ÑOÄNG 1: Kieåm tra baøi cuõ: - Goïi 4 HS keå laïi 4 ñoaïn chuyeän Bím toùc ñuoâi sam. - 4 hs keå 4 ñoaïn. - HS nhaän xeùt. -Nhaän xeùt cho ñieåm. - Tieát tröôùc ñaõ hoïc baøi taäp ñoïc Chieác buùt möïc.Hoâm nay chuùng ta cuøng keå laïi caâu chuyeän naøy. - GV ghi teân baøi. Hoaït ñoäng 2: HD keå chuyeän: a. Keå töøng ñoaïn theo tranh: - Höôùng daàn HS noùi caâu môû ñaàu. - Höôùng daãn keå theo töøng böùc tranh. - Treo tranh 1 vaø hoûi : -Coâ giaùo goïi Lan leân baøn laøm gì ? - Thaùi ñoä Mai theá naøo ? - Khi khoâng ñöôïc vieát buùt möïc, thaùi ñoâ cuûa Mai ra sao ? - Goïi 1 hs keå laïi tranh 1. - Treo tranh 2 vaø hoûi: - Chuyeän gì ñaø xaûy ra vôùi baïn ? - Khi bieát mình queân buùt Lan laøm gì ? - Luùc ñoù thaùi ñoä Mai theá naøo ? - Vì sao Mai loay hoay vôùi hoäp buùt ? - Treo tranh 3 vaø hoûi : - Mai ñaõ laøm gì ? - Mai noùi gì vôùi Lan ? 20 - Chieác buùt möïc. - HS nhaéc laïi. - HS quan saùt vaø traû lôøi caùc caâu hoûi veà noäi dung tranh. - Coâ giaùo goïi Lan leân baøn coâ laáy möïc. - Mai hoài hoäp nhìn coâ. - Mai buoàn .. - Lan khoâng mang buùt. - Lan guïc ñaàu xuoáng baøn khoùc. - Mai cöù loay hoay vôùi hoäp buùt. - Vì nöûa muoán cho möôïn nöûa khoâng. - Mai laáy buùt cho Lan möôïn. - Baïn caàm laáy mình ñang vieát buùt chì.
- Xem thêm -