Tài liệu Giáo án lớp 2 chuẩn kiến thức tuần 4

  • Số trang: 94 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 106 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

 Keá hoaïch daïy hoïc Tuaàn 4 Tröôøng TH1 xaõ Tam Giang Lôùp 2A Thöù Ngaøy Hai 10/9 Tieát Moân(PM) 1 3 CHAØO CỜ 4 5 1 3 TOAÙN Năm 13 /9 ÑAÏO ÑÖÙC TAÄP ÑOÏC TAÄP ÑOÏC Ba 11/9 Tư 12/9 TAÄP VIEÁT 4 5 TOAÙN 1 2 CHÍNH TAÛ(TC) 3 4 KEÅ CHUYEÄN 5 GDNGLL 1 2 4 TAÄP ÑOÏC TN&XH THỂ DỤC TOAÙN 18 TOAÙN LTVC Tieát PPCT 4 4 16 4 10 11 Bím toùc ñuoâi sam ( tieát 2) 17 4 7 7 Teân baøi Tích hôïp KNS Tích hôïp TKNL Chữ C 29 + 5 Bieát nhaän loãi vaø söûa loãi ( tieát 2) Bím toùc ñuoâi sam ( tieát 1) x x 49 + 25 Laøm gì ñeå xöông vaø cô phaùt trieån toát Bím toùc ñuoâi sam ÑOÄNG TAÙC :CHAÂN-TROØ CHÔI :KEÙO CÖA LÖØA SEÛ 4 Bím toùc ñuoâi sam Luyeä n taäp 4 Giaùo duïc veà truyeàn thoáng nhaø tröôøng 12 Treân chieác beø 19 8 coäng vôùi moät soá: 8+5 4 Töø chæ söï vaät. Töø ngöõ veà ngaøy, thaùng, naêm. 5 1 1 Năm 14/9 CHÍ NHT AÛ(N V) 2 3 4 5 Treân chieác beø 8 8 THỂ DỤC 20 4 4 TOAÙN TLV SHCT ÑOÄNG TAÙC :LÖÔØN-TROØ CHÔI :KEÙO CÖA LÖØA SEÛ 28+5 Caûm ôn, xin loãi Caûm ôn, xin loãi Thöù hai ngaøy 10 thaùng 9 naêm 2012 TAÄP VIEÁT Bài: 4: Chữ C - Chia ngọt sẻ bùi Kieán thöùc : C ( 1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû), chöõ vaø caâu öùng duïng: Chia ( 1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû), Chia ngọt sẻ bùi côõ nhoû ( 3 laàn). Chöõ vieát roõ raøng töông ñoái ñeàu neùt, - Kieán thöùc Kieán thöùc: Vieát ñuùng chöõ hoa thaúng haøng, böôùc ñaàu bieát noái neùt giöõa chöõ vieát hoa vôùi chöõ vieát thöôøng trong chöõ ghi tieáng. Kyõ naêng : Reøn kyõ naêng vieát saïch, ñeïp. Thaùi ñoä: YÙ thöùc reøn chöõ giöõ vôû. II/ CHUAÅN BÒ: GV:- Maãu chöõ C, phaán maøu, baûng phuï vieát Chia ngọt sẻ bùi . HS:- Vôû taäp vieát, baûng con. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 2 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. ’ -Chöõ B B, Bạn B, Bạn H -Baûng con : o -2 em leân baûng vieát : a ï t ñ -Vaøi em nhaéc töïa. o ä n g -Quan saùt. 1 : K T b -Cao 5 li. a -4 –5 em nhaéc laïi. ø i c u õ : T i e á t 3 -Vieát treân khoâng. t -Baûng con. r ö ô ù -HS ñoïc : c Chia ngọt sẻ bùi c o -Nghóa laø yeâu thöông ñuøm boïc laãn nhau â sung söôùng cuøng höôûng, cöïc khoå cuøng chòu. d a ï y Chia, ngọt, sẻ, bùi . i, a, n, o, s, ẻ, b, u, i c h -Chöõs, t ö õ -Cao 2 li röôõi : C, h, g, b. -4 chöõ : v i e á -Chöõ t g -Daáu naëng ñaët döôùi o, daáu hoûi ñaët treân e, ì daáu huyeàn ñaët treân u. ? N h a -Baûng con. Vieát 2 löôït. ä -Vieát vôû. 4 n C x 1 doøng côõ nhoû: C e ù 1 doøng côõ vöøa: Chia t . 1 doøng côõ nhoû: Chia * . 3 lần Chia ngọt sẻ D bùi ( côõ nhoû) a -1 doøng côõ vöøa : ï y b - 1 neùt vieát lieàn… a ø i -Vieát baøi nhaø/ trang 10 m ô ù i : G i ô ù i t h i e ä u 5 b a ø i : C h ö õ C v a ø c u ï m t ö ø ö ù n g d u ï n g : 6 C h i a n g ọ t s ẻ b ù i . H o a ï t ñ o ä 7 n g 2 : V i e á t c h ö õ c a ù i h o a . a / Q u a n s a ù t 8 : M a ã u c h ö õ C C C h ö õ c a ù i C h o a c a o 9 m a á y l i , r o ä n g m a á y l i ? N e â u : C h ö õ C 10 h o a ñ ö ô ï c v i e á t b ô û i m o ä t n e ù t l i e à n , 11 n e ù t n a ø y l a ø k e á t h ô ï p c u û a h a i n e ù t c 12 ô b a û n l a ø n e ù t c o n g d ö ô ù i v a ø n e ù t c o n g 13 t r a ù i n o á i l i e à n n h a u t a ï o t h a ø n h v o ø 14 n g x o a é n t o ô û ñ a à u c h ö õ . G i a ù o v i e â n c 15 h æ d a ã n c a ù c h v i e á t t r e â n b ì a c h ö õ m a ã u 16 : Ñ a ë t b u ù t t r e â n ñ ö ô ø n g k e û 6 , v i e á t 17 n e ù t c o n g d ö ô ù i , r o à i c h u y e å n h ö ô ù n g v 18 i e á t t i e á p n e ù t c o n g t r a ù i , t a ï o t h a ø n 19 h v o ø n g x o a é n t o ô û ñ a à u c h ö õ , p h a à n c u 20
- Xem thêm -