Tài liệu Giáo án lớp 2 chuẩn kiến thức tuần 3

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 128 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng TH1 xaõ Tam Giang Lôùp 2A Thöù Ngaøy ba 4/9 Tieát Moân(PM) 1 3 CHAØO CỜ 4 5 1 3 TOAÙN tư 5/9 4 5 1 TAÄP VIEÁT Tuần 3 Tieát PPCT 3 3 2 3 KỂ CHUYỆN TOAÙN Năm 6/9 Sáu 4 1 Chữ hoaB 3 ÑAÏO ÑÖÙC 11 TAÄP ÑOÏC 7 TAÄP ÑOÏC 8 Baïn cuûa Nai Nhoû ( tieát 2) TOAÙN 13 TN&XH 7 CHÍNH TAÛ(TC) 5 5 THỂ DỤC TAÄP ÑOÏC Teân baøi Kieåm tra Bieát nhaän loãi vaø söûa loãi ( tieát 1) Baïn cuûa Nai Nhoû( tieát 1) x 26+4; 36+24 Hệ cơ Baïn cuûa Nai Nhoû QUAY PHAÛI ,QUAY TRAÙI,-ÑOÄNG TAÙC :VÖÔN THÔÛ VA TAY 3 Baïn cuûa Nai Nhoû 12 Pheù p coäng coù toång baèng 10 9 Tích hôïp KNS Tích hôïp TKNL Goïi baïn 1 x 7/9 2 4 TOAÙN LTVC 14 3 Luyeän taäp Töø chæ söï vaät. Caâu kieåu Ai laø gì? 1 2 CT ( NV) THỂ DỤC 6 6 Goïi baïn 3 6 4 TLV 9 coäng vôùi moät soá: 9+5 3 Saép xeáp caâu trong baøi. Laäp danh saùch hoïc sinh 5 SHCT TO AÙN Bảy 8/9 QUAY PHAÛI ,QUAY TRAÙI,-TROØ CHÔI:NHANH LEÂN BAÏN ÔI Thöù hai ngaøy 3 thaùng 9 naêm 2012 TAÄP VIEÁT Tiết 3: Chữ B I/ MUÏC TIEÂU: B ( 1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû), chöõ vaø caâu öùng duïng: Bạn ( 1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû), Bạn bè sum họp côõ nhoû ( 3 laàn). Chöõ vieát roõ raøng töông ñoái ñeàu neùt, thaúng Kieán thöùc: Vieát ñuùng chöõ hoa haøng, böôùc ñaàu bieát noái neùt giöõa chöõ vieát hoa vôùi chöõ vieát thöôøng trong chöõ ghi tieáng. Kyõ naêng : Reøn kyõ naêng vieát saïch, ñeïp. Thaùi ñoä: YÙ thöùc reøn chöõ giöõ vôû. II/ CHUAÅN BÒ: 2 GV:- Maãu chöõ B, phaán maøu, baûng phuï vieát caâu Bạn bè sum họp. HS:- Vôû taäp vieát, baûng con. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1: KT baøi cuõ : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Baûng con : Chöõ -2 em leân baûng vieát. -Nhaän xeùt. *Daïy baøi môùi : Giôùi thieäu baøi. Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu chöõ a.Quan saùt maãu chöõ B hoa câu Bạn sum họp.. B hoa. -Chöõ B hoa. B - Chöõ Â, Ă, Ăn. và bè -Quan saùt. B hoa cao maáy li? -Chöõ B hoa goàm maáy neùt, laø nhöõng neùt -Chöõ hoa cao 5 li. naøo ? - Goàm 2 neùt: neùt 1 gioáng moùc ngöôïc traùi, nhöng phía treân hôi löôïn sang phaûi, ñaàu moùc cong hôn; neùt 2 laø keát hôïp cuûa 2 neùt cô baûn: cong treân vaø cong phaûi noái lieàn nhau, taïo voøng xoaén giöõa thaân chöõ. b. Höôùng daãn vieát baûng. B -Vieát treân khoâng : - Nhaän xeùt Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu caùch vieát töø öùng - Ñoïc duïng. AQuan saùt vaø nhaän xeùt : - Quan saùt 3 B. Baûng con. Bạn bè sum họp. Bạn, bè, sum, họp. . Bạn bè sum họp.. Baïn beø ôû khaép nôi trôû veà quaân - B cao 2,5 li, a cao 1 li quaàn hoïp maët ñoâng vui. -Cuïm töø naøy goàm maáy tieáng? laø nhöõng - Chöõ b, h tieáng naøo? -a, n, e, u,m o -So saùnh chieàu cao cuûa chöõ B vaø a. -Nhöõng chöõ naøo coù chieàu cao baèng chöõ cao 1 li; s cao 1, 25 li; p cao 2 li. - Vieát baûng con chöõ Bạn B? - 4 tieáng - Ñoä cao cuûa caùc con chöõ coøn laïi? -HS vieát. B. Höôùng daãn vieát baûng chöõ Bạn ( côõ nhoû). - Chuù yù chænh söûa. Hoaït ñoäng 4 : Taäp vieát vôû . Höôùng daãn vieát vôû taäp vieát. -Chænh söûa loãi. -Chaám ( 5-7 vôû) 4 B 1 doøng côõ nhoû: B 1 doøng côõ vöøa: Bạn 1 doøng côõ nhoû: Bạn 3 lần Bạn bè sum họp..( côõ nhoû) 1 doøng côõ vöøa : Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá : - Chöõ B goàm maáy neùt ? Ñoù laø nhöõng neùt -Vieát baøi / trang 9 naøo? … Nhaän xeùt tieát hoïc. -Giaùo duïc tö töôûng Daën doø-Vieát baøi. Toaùn Tieát 11: KIEÅM TRA I/ MUÏC TIEÂU: Kieåm tra taäp trung vaøo caùc noäi dung sau : - Ñoïc , vieát caùc soá coù 2 chöõ soá : soá lieàn tröôùc , soá lieàn sau. - kó naêng thöïc hieän pheùp coäng vaø pheùp tröø ( khoâng nhôù) trong phaïm vi 100. - Giaûi baøi toaùn baèng 1 pheùp tính ñaõ hoïc. - Ño, vieát soá ño ñoä daøi ñoaïn thaúng. II/ CHUAÅN BÒ : Ñeà baøi, ñaùp aùn. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1:Kieåm tra: 1.1: GV cheùp ñeà leân baûng - Hs cheùp töøng baøi vaøo giaáy kieåm tra vaø laøm baøi Ñeà baøi: Baøi 1: Vieát caùc soá : Töø 70 ñeán 80 ………………………………. …………………………………………………………………… Baøi 2 : Vieát theo maãu: ( 66: saùu möôi saùu) 21: ……………………… ; 45: ………………………..; 99: ……………………… ; Baøi 3 : a. Soá lieàn tröôùc cuûa 61 laø… b. Soá lieàn sau cuûa 99 laø… Baøi 4: Tính: 42 84 60 66 5 + + + 54 31 25 16 23 5 Baøi 5: Hoa vaø Mai laøm ñöôïc 36 boâng hoa; rieâng Hoa laøm ñöôïc 16 boâng hoa. Hoûi Mai laøm ñöôïc bao nhieâu boâng hoa ? Baøi 6: Veõ ñoaïn thaúng AB daøi 1 dm. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 2: Thu baøi veà nhaø chaám - GV: Thu baøi HS veà nhaø chaám Hoaït ñoäng 4; daën doø : - Chuaån bò baø Pheùp coäng coù toång baèng 10. * Ñaùnh giaù vaø ñaùp aùn: Baøi 1: 1,5 ñieåm :70, 71, 72, 73 74, 75, 76 ,77, 78, 79 80. Baøi 2: 1,5 ñieåm :Hai möôi moát; boán möôi laêm; chín möôi chín. Baøi 3 : 1 ñieåm Caâu a. 60. Caâu b. 100. Baøi 4 : 2,5 ñieåm Keát quaû laàn löôït laø: 96, 53, 85, 50, 28. Baøi 5:2,5 ñieåm Vieát caâu traû lôøi ñuùng ñöôïc 1 ñieåm. Vieát pheùp tính ñuùng ñöôïc 1 ñieåm. Vieát ñaùp soá ñuùng ñöôïc 0,5 ñieåm Baøi giaûi: Mai laøm ñöôïc soá boâng hoa laø: 66 – 16 = 20 ( boâng hoa) Ñaùp soá : 20 boâng hoa Baøi 6: 1 ñieåm ÑAÏO ÑÖÙC Baøi 2 : Bieát nhaän loãi vaø söûa loãi (tieát 1) I/ MUÏC TIEÂU : - Kieán thöùc : - Bieát khi maéc loãi caàn phaûi nhaän loãi vaø söûa loãi. - Bieát ñöôïc vì sao caàn phaûi nhaän loãi vaø söûa loãi. - Thöïc hieän nhaän loãi vaø söûa loãi khi maéc loãi. - Kó naêng : Reøn kó naêng thöïc haønh ñuùng vieäc söûa chöõa loãi laàm. *-Các kỹ năng cơ bản được giáo dục trong bài: -Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong tình huống mắc lỗi. 6 - Kỹ năng đảm nhận trách nhiệm đối với việc làm của bản thân. - Thaùi ñoä : Giaùo duïc hoïc sinh coù tính duõng caûm, trung thöïc. II/ CHUAÅN BÒ : - Giaùo vieân : Noäi dung chuyeän : Caùi bình hoa, phieáu ghi caùc caâu hoûi thaûo luaän ôû hoaït ñoäng 2. - Hoïc sinh :vôû BT. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1 : KT baøi cuõ : -Hoïc taäp, sinh hoaït ñuùng giôø. -Tieát tröôùc em ñöôïc hoïc baøi gì? -Neâu lôïi ích cuûa vieäc hoïc taäp, sinh hoaït - Ích lôïi: Hoïc taäp , sinh hoaït ñuùng giôø ñeå ñaûm baûo söùc khoûe, hoïc haønh mau ñuùng giôø ? tieán boä. -Vaøi em neâu. Nhaän xeùt. -Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. Hoaït ñoäng 2:Tìm hieåu, phaân tích truyeän : Caùi bình hoa. *Hoaït ñoäng nhoùm giải quyết vấn đề: Caùc *-Nhoùm theo doõi. nhoùm theo doõi chuyeän vaø xaây döïng phaàn Thaûo luaän : xaây döïng phaàn keát. keát. Keå chuyeän : Caùi bình hoa “ töø ñaàu ñeán ba -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. thaùng troâi qua khoâng ai nhôù ñeán chuyeän -Trao ñoåi, nhaän xeùt boå sung. -Caùc nhoùm thaûo luaän. vaø TLCH. caùi bình hoa bò vôõ” - Khi maéc loãi caàn nhaän loãi vaø söûa loãi. - Nhaän loãi caø söûa loãi seõ mau tieán boä vaø ñöôïc moïi ngöôøi yeâu quyù. -Giaùo vieân keå tieáp ñoaïn cuoái. Thaûo luaän : -Qua caâu chuyeän, em thaáy caàn laøm gì khi maéc loãi ? -Nhaän loãi vaø söûa loãi ñem laïi taùc duïng gì ? Keát luaän : Trong cuoäc soáng, ai cuõng coù theå 1 em nhaéc laïi. maéc loãi, nhaát laø vôùi caùc em ôû tuoåi nhoû. Nhöng ñieàu quan troïng laø bieát nhaän loãi vaø söûa loãi. Bieát nhaän loãi vaø söûa loãi seõ mau 7 tieán boä vaø ñöôïc moïi ngöôøi yeâu quyù. Hoaït ñoäng 3: Baøy toû yù kieán, thaùi ñoä. -Thaûo luaän baøy toû yù kieán qua caùc tình Thaûo luaän nhoùm 2. huoáng ôû BT2, tr 6. - GV: Ñoïc töøng yù kieán a, b, c, d, ñ, e, ôû BT2, trang 6. - HS baøy toû yù kieán cuûa mình. *Giaùo vieân keát luaän . - YÙù kieán a ñuùng. -Vieäc laøm b caàn thieát nhöng chöa ñuû, vì ngöôøi khaùc nghi oan laø ñaõ phaïm toäi. YÙ kieán c chöa ñuùng YÙù kieán d, ñ ñuùng YÙ kieán e sai - Bieát nhaän loãi vaø söûa loãi seõ giuùp em mau tieán boä vaø ñöôïc moïi ngöôøi quyù meán. Hoaït ñoäng 4 : cuûng coá. - Caàn laøm gì khi maéc loãi? - Khi maéc loãi caàn nhaän loãi vaø söûa loãi. -Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø : Söu taàm caùc caâu chuyeän nhöõng tröôøng hôïp nhaän loãi vaø söûa loãi. -Hoïc baøi. Tìm taøi lieäu. Thöù Ba ngaøy4 thaùng 9 naêm 2012 TAÄP ÑOÏC Baøi: Baïn cuûa Nai Nhoû ( 2 Tieát ) I/ MUÏC TIEÂU : Kieán thöùc : -Bieát ñoïc lieàn maïch caùc töø, cuïm töø trong caâu; ngaét nghæ hôi ñuùng vaø roõ raøng. Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ : chaën loái, ngaên caûn, hích vai, lao tôùi, gaû Soùi, ngaû ngöõa - Hieåu yù nghóa caâu chuyeän: Ngöôøi baïn ñaùng tin caäy laø ngöôøi saün loøngcöùu ngöôøi, giuùp ngöôøi. ( traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi trong sgk) Kó naêng : Reøn ñoïc ñuùng, roõ raøng, raønh maïch. *-Các kỹ năng cơ bản được giáo dục trong bài: -Xác định giá trị:Có khả năng hiểu rõ những giá trị của bản thân, biết tôn trọng và thừa nhận người khác có nhữ giá trị khác. 8 - lắng nghe tích cực. Thaùi ñoä : Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc bieát giao du vôùi baïn toát ñaùng tin caäy, saün loøng giuùp ngöôøi. II/ CHUAÅN BÒ : - Giaùo vieân : Söû duïng tranh ôû sgk. - Hoïc sinh : Saùch Tieáng vieät. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1: KT baøi cuõ : Tieát tröôùc em taäp ñoïc baøi gì ? -Goïi 2 em ñoïc 2 ñoaïn baøi Laøm vieäc thaät laø vui.Vaø neâu caâu hoûi 1,2 ôû cuoái baøi. *Daïy baøi môùi : -Giôùi thieäu baøi : Tranh. -Tranh veõ nhöõng con vaät gì ? Chuùng ñang laøm gì ? -Taïi sao Nai huùc ngaõ Soùi chuùng ta seõ ñoïc baøi. Hoaït ñoäng 2: Luyeän ñoïc. -Giaùo vieân ñoïc maãu : to, roõ raøng theo gioïng keå chuyeän. Ñoïc töøng caâu: -Luyeän phaùt aâm töø khoù :ngaên caûn, hích vai , lao tôùi, lo laéng… Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp : -Höôùng daãn ngaét gioïng. Baûng phuï : Moät laàn khaùc,/ chuùng con ñang ñi doïc bôø soâng/ tìm nöôùc uoáng/ thì thaáy laõo Hoå hung döõ/ ñang rình sau buïi caây.// Soùi saép toùm ñöôïc Deâ Non/ thì baïn con ñaõ kòp lao tôùi,/ duøng ñoâi gaïc chaéc khoeû/ huùc Soùi ngaû ngöõa.// Con trai beù boûng cuûa cha./ con coù ngöôøi baïn nhötheá/thì cha khoâng phaûi lo laéng moät chuùt naøo nöõa.// 9 - Laøm vieäc thaät laø vui. -2 em ñoïc vaø TLCH. -Soùi, 2 con Nai vaø 1 con Deâ.. Moät con Nai huùc ngaõ con Soùi. -Baïn cuûa Nai Nhoû. -Theo doõi, ñoïc thaàm. -HS ñoïc töøng caâu cho ñeán heát. -HS luyeän ñoïc ñuùng caâu ( 5-7 em ) - 4 HS ñoïc 4 ñoaïn. - Goïi 1HS ñoïc caùc töø ôû phaàn chuù giaûi -Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm: -Chia nhoùm ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm. -Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm. Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm: - Toå chöùc cho HS ñoïc caù nhaân , ñoàng thanh - Caù nhaân, ñoàng thanh. töøng ñoaïn , caû baøi. -1 em ñoïc laïi ñoaïn 1 -1 em ñoïc ñoaïn 2… -Giaùo vieân nhaän xeùt. - Yeâu caàu caû lôùp ñoïc ñoàng thanh toaøn baøi : 1 laàn. Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá : - Baøi naøy goàm maáy vai ? Ñoù laø nhöõng vai naøo? -Nhaän xeùt . Giaùo duïc tö töôûng. TIEÁT 2: HOAÏT ÑOÄNG 4:HD tìm hieåu baøi: *-GV cho học sinh thảo luận nhóm trả lời cac câu hỏi. - * Ñi chôi xa cuøng baïn. -Nai Nhoû xin pheùp cha ñi ñaâu? - Cha khoâng ngaên caûn con nhöng con -Cha Nai Nhoû noùi gì? haõy keå cho cha nghe veà baïn cuûa con. -Laáy vai hích ñeå hoøn ñaù to chaën ngang loái ñi. -Nai Nhoû ñaõ keå cho cha nghe nhöõng haønh -Nhanh trí keùo Nai Nhoû chaïy khoûi laõo ñoäng naøo cuûa baïn mình? Hoå rình sau buïi caây. -Lao vaøo gaõ Soùi, duøng gaïc huùc Soùi ngaõ ngöûa ñeå cöùu Deâ non. -* Ñaëc ñieåm “daùm lieàu mình vì ngöôøi khaùc”vì ñoù laø ñaëc ñieåm cuûa 1 ngöôøi *GV cho học sinh trình bày ý kiến cá nhân vöøa duõng caûm vöøa toát buïng. của mình qua câu hỏi. -Ngöôøi saün loøng giuùp ngöôøi, cöùu ngöôøi - Moãi haønh ñoäng cuûa baïn Nai Nhoû noùi leân 1 laø ngöôøi baïn toát, ñaùng tin caäy. Chính ñieåm toát cuûa baïn aáy. Em thích nhaát ñieåm vì vaäy cha Nai Nhoû yeân taâm cho Nai naøo? Nhoû ñi chôi. - Theo em ngöôøi baïn toát laø ngöôøi ntn? 10 + 2 HS khaù/ gioæ ñoïc 2 vai Nai Nhoû, cha Nai Nhoû. Hoaït ñoäng 5: Luyeän ñoïc laïi: -Moãi löôït goïi 4 em ñoïcnoái tieáp 4 ñoaïn trong baøi. - Cho lôùp nhaän xeùt, gv nhaän xeùt chaám ñieåm. Hoaït ñoäng 6: Cuûng coá , daën doø: -Ngöôøi baïn ñaùng tin caäy laø ngöôøi ntn? -Giaùo duïc HS… - Nhaän xeùt tieát hoïc… - Daën doø…. Toaùn TIEÁT 12:Pheùp coäng coù toång baèng 10 I/ MUÏC TIEÂU : Kieán thöùc : Giuùp hoïc sinh : - Bieát coäng hai soá coù toång baèng 10. - Bieát döïa vaøo baûng coäng ñeå tìm moät soá chöa bieát trong pheùp coongjcos toång baèng 10. - Bieát vieát 10 thaønh toång cuûa hai soá trong ñoù coù moät soá cho tröôùc. - Bieát coäng nhaåm: 10 coäng vôùi soá coù moät chöõ soá. - Bieát xem ñoàng hoà khi kim phuùt chæ vaøo 12. Kó naêng : reøn tính nhanh, ñuùng, chính xaùc. Thaùi ñoä : Thích söï chính xaùc cuûa toaùn hoïc. - Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1 ( coät 1, 2,3); Baøi 2; Baøi 3 ( doøng 1); Baøi 4. * Daønh cho HS khaù/ gioûi : Baøi 1 ( coät 4); Baøi 3 ( doøng 2,3); II/ CHUAÅN BÒ : - Giaùo vieân : Baûng caøi, que tính. Moâ hình ñoàng hoà. - Hoïc sinh : Saùch, vôû ghi baøi, nhaùp, baûng con. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1: KT baøi cuõ : - Traû baøi kieåm tra -Nhaän xeùt, söûa , chöõa baøi leân baûng. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 11 *Daïy baøi môùi : Giôùi thieäu baøi : -6 + 4 = 10 -6+4=? -Pheùp coäng coù toång baèng 10. -Hoâm nay hoïc: Pheùp coäng coù toång baèng 10. Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu 6 + 4 = 10 -Bieát 6 + 4 = 10 , ta seõ laøm quen caùch coäng theo coät chuïc, ñôn vò. -Que tính : caøi 6 que, caøi tieáp 4 que. -Ñeám xem coù bao nhieâu que tính ? -Thöïc hieän que tính : 6 que vaø 4 que. HS goäp laïi ñeám vaø ñöa keát quaû 6 + 4 = 10 * HD vieát theo coät doïc. 6 + 4 10 -Giaûi thích: 6 + 4 = 10 vieát 0 vaøo coät ñôn vò, vieát 1 vaøo coät chuïc. Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp- thöïc haønh. Baøi 1( coät 1, 2, 3) : -Giaùo vieân vieát : 9 + ..... = 10 vaø hoûi ; 9 coäng -1 em ñoïc ñeà baøi. -9 + 1 = 10 maáy baèng 10 ? - Ñieàn soá maáy vaøo choã chaám ? -Ñieàn soá 1. -Caû lôùp ñoïc : 9 + 1 = 10. -Caû lôùp töï laøm baøi. 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10 1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 10 = 9 + 1 10 = 8 + 2 10 = 7 + 3 * Daønh cho HS khaù/ gioûi : Baøi 1 ( coät 4); 10 = 1 + 9 10 = 2 + 8 10 = 3 + 7 * Daønh cho HS khaù/ gioûi : Baøi 1 ( coät 4); 5 + 5 = 10 10 = 5 + 5 10 = 6 + 4 10 = 4 + 6 Baøi 2 :Yeâu caàu HS töï laøm baøi. Söûa baøi -Töï laøm baøi vaø kieåm tra nhau. Baøi 2: Tính: 12 7 5 8 9 4 + + + + 3 5 2 1 6 10 10 10 10 10 -5 + 5 = 10. Vieát 0 ôû coät ñôn vò, vieát 1 ôû coät chuïc. -Tính nhaåm. -Laøm baøi ghi ngay keát quaû sau daáu = 7 + 3 + 6 = 16 9 + 1 + 2 = 12 * Daønh cho HS khaù/ gioûi : Baøi 3 ( doøng 2,3); 6 + 4 + 8 = 18 6 + 4 + 1 = 11 5 + 5 + 5 = 15 2 + 8 + 9 = 19 -Vì 7 + 3 = 10, 10 + 6 = 16. -Chia 2 ñoäi : Ñoïc caùc giôø treân ñoàng hoà. + - Em thöïc hieän 5 + 5 = 10 nhö theá naøo ? Baøi 3 ( doøng 1): Baøi toaùn yeâu caàu gì ? * Daønh cho HS khaù/ gioûi : Baøi 3 ( doøng 2,3); Hoûi ñaùp : Vì sao 7 + 3 + 6 = 16 ? Baøi 4:Troø chôi : Ñoàng hoà chæ maáy giôø. - GV quay kim treân moâ hình ñoàng hoà. - Sau 5 ñeán 7 laàn ñoäi naøo noùi ñuùng nhieàu thì thaéng cuoäc. -Caû lôùp suy nghó tra lôøi mieäng: Ñoàng hoà A chæ 7 giôø. Ñoàng hoà B chæ 5 giôø. Ñoàng hoà C chæ 10 giôø. Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá : - Vieát leân baûng 7 +3 ;…. - HS ñaët tính vaøtính vaøo baûng con. Nhaän xeùt tieát hoïc. -OÂn baøi, Chuaån bò tröôùc baøi 26 + 4; 36 Daën doø : OÂn laïi baøi. + 24. TÖÏ NHIEÂN VAØ XAÕ HOÄI Tieát 3:Heä cô I/ MUÏC TIEÂU : Kieán thöùc : Neâu ñöôïc teân vaø chæ ñöôïc vò trí caùc vuøng cô chính: cô ñaàu, cô ngöïc, cô löng, cô buïng, cô tay, cô chaân. * Vôùi HS khaù/ gioûi: Bieát ñöôïc söï co duoãi cuûa baép cô khi cô theå hoaït ñoäng. Kó naêng : Nhaän bieát nhanh caùc cô chính. Thaùi ñoä : YÙ thöùc reøn luyeän thaân theå. II/ CHUAÅN BÒ : - Giaùo vieân : Moâ hình heä cô, hai tranh heä cô, hai boä theû chöõ. - Hoïc sinh : Saùch TN&XH, Vôû ghhi baøi. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 13 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1: KT baøi cuõ : Gv: treo tranh boä xöông yeâu caàu HS neâu -HS neâu teân vaø chæ vò trí: Xöông söôøn, xöông soáng, xöông tay,… teân vaø chæ vò trí caùc vuøng xöông chính. -Nhaän xeùt ñaùnh giaù. Hoaït ñoäng 2 Giôùi thieäu heä cô. Tröïc quan : Tranh. - HS quan saùt tranh 1 trong sgk vaø traû Böôùc 1: Hoaït ñoäng theo caëp: lôøi caâu hoûi in ôû phía döôùi tranh: cô maët, cô ngöïc, cô buïng,… -Quan saùt vaø TLCH. Böôùc 2:Hoaït ñoäng caû lôùp: - Yeâu caàu moät soá HS leân chæ vaø noùi teân -Moät soá em leân chæ vaø noùi teân cô . moät soá cô treân moâ hình. -HS noùi teân cô ñoù. -GV chæ moät soá cô khoâng noùi teân. -5-6 em thöïc hieän. Keát luaän : Trong cô theå con ngöôøi coù raát nhieàu cô nhö: cô maët, cô buïng, cô ñaàu, cô ngöïc, cô taây, cô chaân… soá cô nhieàu gaáp 3 laàn soá xöông, goàm nhieàu loaïi cô khaùc -Nhoùm luyeän taäp : Laøm ñoäng taùc gaäp nhau, moãi loaïi coù coâng duïng rieâng. Nhôø cô caùnh ta, duoãi caùnh tay vaø keát luaän : baùm vaøo xöông maø ta coù theå thöïc hieän -Khi gaäp cô co laïi, khi duoãi cô giaõn. ñöôïc moïi cöû ñoäng: ñi, chaïy, nhaûy, vieát , -Nhieàu em luyeän taäp co duoãi caùnh tay. -1 em laøm maãu. xoay ngöôøi… Hoaït ñoäng 3 : Söï co, giaõn cuûa caùc cô. Böôùc 1: Hoaït ñoäng theo caëp -Em haõy taäp laïi caùc ñoäng taùc : ngöûa coå, -Sau gaùy co, cô coå phaàn tröôùc duoãi. -Cô buïng co, cô löng duoãi. cuùi gaäp mình, öôõn ngöïc. -Cô buïng co, cô ngöïc duoãi. Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp: * HS khaù/ gioûi :+ Khi baïn ngöûa coå phaàn cô -Taäp theå duïc thöôøng xuyeân. -Naèm, ngoài nhieàu, chôi vaät cöùng, aên naøo co, duoãi uoáng khoâng hôïp lí. +Khi baïn cuùi gaäp mình cô naøo co, duoãi ? +Khi baïn öôõn ngöïc cô naøo co, duoãi ? -Laøm theá naøo ñeå cô theå saên chaéc ? -Caàn traùnh nhöõng vieäc laøm naøo coù haïi cho cô ? -Giaùo vieân keát luaän: Cô coù theå co vaø duoåi 14 ñöôïc. Khi cô co , cô seõ ngaén hôn. Khi cô duoåi cô seõ daøi vaø meàm hôn. Nhôø coù söï co vaø duoåi cuûa cô maø caùc boä phaän cuûa cô theå - Taäp theå duïc theå thao thöôøng xuyeân, cöû ñoäng ñöôïc. naêng vaän ñoäng, laøm vieäc hôïp lí , vui chôi boå ích, aên uoáng ñuû chaát,… Hoaït ñoäng 4: Laøm theá naøo ñeå cô phaùt - Naèm, ngoài nhieàu, chôi caùc vaät saéc , trieån toát vaø saên chaéc. Cuûng coá baøi: -Chuùng ta neân laøm gì ñeå cô theå saên chaéc ? cöùng, nhoïn laøm raùch , traày xöôùc cô… Aên uoáng khoâng hôïp lí… - Chuùng ta caàn traùnh nhöõng vieäc laøm naøo coù haïi cho heä cô? -Thöïc haønh ñuùng baøi hoïc. * GV choát laïi. -Giaùo duïc Hs. Nhaän xeùt tieát hoïc . - Daën doø- taäp luyeän theå duïc . Thöù Tư ngaøy 5 thaùng 9 naêm 2012 Chính taû (Taäp cheùp) Tieát 5:Baïn cuûa Nai Nhoû I/ MUÏC TIEÂU : Kieán thöùc : - Cheùp laïi chính xaùc khoâng maéc loãi ñoaïn : Nai Nhoû xin cha .... chôi vôùi baïn. - Bieát caùch trình baøy moät ñoaïn vaên, bieát vieát hoa teân rieâng. -Laøm ñuùng BT2; BT3.b. Kó naêng : Reøn vieát ñuùng, trình baøy saïch- ñeïp. Thaùi ñoä : YÙ thöùc bieát choïn baïn maø chôi. II/ CHUAÅN BÒ : - Giaùo vieân : Vieát saün ñoaïn taäp cheùp. - Hoïc sinh : Vôû chính taû, baûng con, vôû ghi baøi. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 15 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. Hoaït ñoäng 1: KT baøi cuõ : Tieát tröôùc em vieát -Laøm vieäc thaät laø vui chính taû baøi gì ? Giaùo vieân yeâu caàu moãi HS vieát vaøo baûng con -3 em leân baûng vieát . Baûng con. VD: ga, goâ 2 töø baét ñaàu baèng g , 2 töø baét ñaàu gh. ghi, ghe Nhaän xeùt, chaám ñieåm. *Daïy baøi môùi : Chính taû/ taäp cheùp : Baïn cuûa Nai -Giôùi thieäu baøi. Nhoû. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn taäp cheùp. a/ Noäi dung ñoaïn cheùp : -Giaùo vieân ñoïc maãu ñoïc ñoaïn caàn cheùp : 1 -Theo doõi ñoïc thaàm. laàn. -2 em ñoïc. -Baïn cuûa Nai Nhoû. - Ñoaïn cheùp naøy coù noäi dung töø baøi naøo ? -Baïn cuûa Nai Nhoû. -Ñoaïn cheùp keå veà ai ? -Vì sao cha Nai Nhoû yeân loøng cho con ñi -Vì baïn cuûa Nai Nhoû thoâng minh, khoeû maïnh, nhanh nheïn vaø daùm chôi ? lieàu mình cöùu ngöôøi khaùc. b/ Höôùng daãn caùch trình baøy : -3 caâu. - Baøi chính taû coù maáy caâu ? -Vieát hoa chöõ caùi ñaàu. -Chöõ ñaàu caâu vieát theá naøo ? -Vieát hoa chöõ caùi ñaàu cuûa moãi -Teân nhaân vaät trong baøi vieát hoa theá naøo ? tieáng : Nai Nhoû. -Daáu chaám. -Cuoái caâu coù daáu caâu gì ? c/ Höôùng daãn vieát töø khoù : -Gv ñoïc caùc töø khoù : ñi chôi, khoeû -Baûng con. maïnh,thoâng minh, nhanh nheïn, ngöôøi khaùc, yeân loøng. -Söûa laïi ( neáu sai ). -Nhìn baûng cheùp. d/ Cheùp baøi : Theo doõi, chænh söûa. -Ñoïc laïi baøi : 1 laàn cho hoïc sinh soaùt loãi. Phaân tích tieáng khoù. e.Thu vôû chaám , chöõa baøi: -Caùc em coøn laïi töï soaùt laïi baøi,söûa -Thu ( 5-7 vôû) chaám. loãi. Ghi soá loãi. 16 - Chaám xong nhaän xeùt, söûa loãi leân baûng. Hoaït ñoäng 3: Laøm baøi taäp. Baøi 2: -1 em neâu yeâu caàu.Ñieàn vaøo choã troáng ng/ngh. Caû lôùp laøm baøi. -2 em leân baûng laøm. Ngaøy thaùng, nghæ ngôi, ngöôøi baïn, ngheà nghieäp -e, eâ, i. -Tieán haønh laøm nhö baøi 2. Ñoå raùc, thi ñoã, trôøi ñoå möa, xe ñoã laïi - ngh vieát tröôùc caùc nguyeân aâm naøo ? Baøi 3:b. -Höôùng daãn chöõa Hoaït ñoâng 4: Cuûng coá : - Neâu caùch trình baøy 1 ñoaïn vaên? - ngh vieát tröôùc caùc nguyeân aâm naøo ? -Giaùo duïc tö töôûng, nhaän xeùt tieát hoïc. Daën doø : Chöõa loãi. -1 em neâu : e, eâ, i. -Chöõa loãi/ neáu sai. THỂ DỤC BAØI 5:QUAY PHAÛI ,QUAY TRAÙI,-TROØ CHÔI:NHANH LEÂN BAÏN ÔI -I.MUC TIEÂU: -Böôùc ñaàu bieát caùch quay phaûi,quay traùi - Bieát caùch chôi va tham gia chôi ñöôïc troø chôi:Nhanh leân baïn ôi -Muïc ñích:taêng cöôøng söùc khoûe cho hoïc sinh ,phaùt trieån cac toá chaát theå löïc ,ñaëc bieät laø söùc nhanh,khaû naêng meàm deûo ,kheùo leùo,linh hoaït,giaùo duïc yù thöùc toå chöùc kyû luaät,tinh taàn taäp theå cho hoïc sinh. -II.ÑIA ÑIEÅM- PHÖÔNG TIEÄN -Treân saân tröôøng ,veä sinh nôi taâp ñam baûo an toaøn taäp luyeän -Chuaån bò:coøi,phaán -III.NOÂI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC HOẠT ĐỘNG CỦATHẦY HOẠT ĐỘNG CỦATRÒ 17 I.PHẦN MỞ ĐẦU -Điều khiển lớp tập hơp 2 hàng dọc.Ổn định -Lắng nghe ,nhận lớp phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học -Chấn chỉnh trang phục và đội hình -Thực hiện -Khởi động:Điều khiển lớp thực hiện. -Thực hiện -Thực hiện +Hoïc ñoäng taùc quay phaûi,quay traùi -Neâu teân baøi taâp -Giaûi thích caùch thöïc hieän ñoäng taùc keât hôïp taäp maãu chaäm cho hs taäp theo kieåu soi göông. -Ñieàu khieån lôùp taäp. -Quan saùt lôùp taäp,nhaéc nhôû ,gaën doø ,ñi uoán naén ,söûa sai ñoäng taùc,giuùp hoïc sinh thöïc hieän -Nhaän xeùt lôùp thöïc hieän baøi taäp, nhaéc nhôû ,daën doø -Goïi caùn söï ñieàu khieån lôùp taäp -Quan saùt lôùp taäp,nhaéc nhôû ,gaën doø ,ñi uoán naén ,söûa sai ñoäng taùc,giuùp hoïc sinh thöïc hieän -Nhaän xeùt lôùp thöïc hieän baøi taäp, nhaéc nhôû ,daën doø -Ñieàu khieån lôùp taäp theo toå -Quan saùt lôùp taäp,nhaéc nhôû ,gaën doø ,ñi uoán naén ,söûa sai ,giuùp hoïc sinh töøng toå thöïc hieän. -Goïi töøng toå leân trình dieãn baøi taäp -Cuøng toå coøn laïi quan saùt vaø goïi hoïc sinh nhaän xeùt toå taäp -Bieåu döông toå,hoïc sinh thöïc hieän toát -Ñoäng vieân ,nhaéc nhôû ,daën doø toå,hoïc sinh coøn haïn cheá. -Nhaän xeùt lôùp thöïc hieän baøi taäp,nhaéc nhôû,daën doø +.Troø chôi :Nhanh leân baïn ôi -Neâu teân troø chôi -Nhaéc laïi caùch chôi,luaät chôi,qui ñònh troø chôi. -Ñieàu khieån lôùp thöïc hieän thöû 18 -Nhaän xeùt sau laàn chôi,nhaéc nhôû,daên doø -Ñieàu khieån lôùp thöïc hieän thi ñua. -Nhaän xeùt sau laàn chôi -Bieåu döông toå thaéng -Ñoäng vieân nhaéc nhôû daën doø toå thua,vaø phaït theo qui ñònh -Nhaän xeùt lôùp thöïc hieän troø chôi II.PHẦN CƠ BẢN III.PHẦN KẾT THÚC -Laéng nghe -Laéng nghe -Thöïc hieän -Laéng nghe -Thöïc hieän -Laéng nghe -Thöïc hieän theo toå -Trình dieãn baøi taäp -Quan sat vaø nhaän xeùt toå taäp -Voã tay bieåu döông 19 -Laéng nghe -Laéng nghe -Laéng nghe -Laéng nghe -Thöïc hieän thöû -Laéng nghe -Thöïc hieän thi ñua -Laéng nghe -Voã tay bieåu döông -Laéng nghe -Thöïc hieän -Laéng nghe -Điều khiển lớp thực hiên các động tác thả lỏng -Cùng lớp củng cố lại bài học -Nhận xét và đánh giá giờ học,giao bài về nhà ,nhắc nhở dặn dò học sinh ôn luyện ơ nhà. -Thực hiện -Thực hiện -Lắng nghe KEÅ CHUYEÄN Tieát 3: Baïn cuûa Nai Nhoû I/ MUÏC TIEÂU : Kieán thöùc : - Döïa vaøo tranh vaø gôïi yù döôùi moãi tranh, nhaéc laïi ñöôïc lôøi keå cuûa Nai Nhoû keå veà baïn mình ( BT1); nhaéc laïi ñöôïc lôøi cuûa cha Nai Nhoû sau moãi laàn nghe con keå veà baïn ( BT2). -Bieát keå noái tieáp ñöôïc töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän theo tranh minh hoïa ôû BT1. * Daønh cho HS khaù/ gioûi BT3. Kó naêng : Reøn kó naêng keå chuyeän maïch laïc, ñuû yù. 20
- Xem thêm -