Tài liệu Giáo án lớp 2 chuẩn kiến thức tuần 2

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 113 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng TH1 xaõ Tam Giang Lôùp 2A Thöù Tieát Moân(PM) Ngaøy Hai 27/8 Ba 28/8 Tö 29/8 Năm 1 3 CHAØO CỜ 4 5 TOAÙN 1 2 4 5 1 2 TAÄP VIEÁT Tieát PPCT 2 2 6 ÑAÏO ÑÖÙC 2 Hoïc taäp, sinh hoaït ñuùng giôø ( tieát 2) TAÄP ÑOÏC 4 TAÄP ÑOÏC 5 TOAÙN 7 TN&XH 2 CHÍNH TAÛ(TC) 2 THỂ DỤC 3 3 4 KEÅ CHUYEÄN 3 4 TAÄP ÑOÏC TOAÙN TOAÙN 2 8 9 3 Teân baøi Chöõ hoa Tích hôïp Tích KNS hôïpTKN L Ă, Â Luyeän taäp Phaàn thöôûng ( tieát 1) Phaàn thöôûng ( tieát 2) Soá bò tröø- Soá tröø- Hieäu Boä xöông Phaàn thöôûng x x DAØN HAØNG NGANG,DOÀN HAØNGTROØ CHÔI:QUA ÑÖÔØNG LOÄI Phaàn thöôûng Luyeän taäp Laøm vieäc thaät laø vui Luyeän taäp chung 1 x 30/8 5 1 2 Sáu 1/9 3 4 5 LTVC Töøng öõ veà hoïc taäp. Daáu chaám hoûi CHÍNHTAÛ(NV) 4 THỂ DỤC 4 TOAÙN TLV 10 2 Laøm vieäc thaät laø vui DAØN HAØNG NGANG,DOÀN HAØNGTROØ CHÔI:NHANH LEÂN BAÏN ÔI Luyeän taäp chung Chaøo hoûi. Töï giôùi thieäu SHCT TUẦN 2 Thöù hai ngaøy 27 thaùng 8 naêm 2012 Taäp vieát Bài:Chữ hoa Ă, Â I/ MUÏC TIEÂU : - Kieán thöùc : Vieát ñuùng 2 chöõ hoa Ă, Â ( 1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû- Ă hoaëc Â) chöõ vaø caâu öùng duïng Ăn ( 1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû), Ăn chậm nhai kĩ ( 3 laàn). - Kó naêng : Bieát caùch noái neùt töø caùc chöõ Ă, Â hoa sang chöõ caùi ñöùng lieàn sau. - Thaùi ñoä : YÙ thöùc reøn chöõ giöõ vôû. 2 II/ CHUAÅN BÒ :- GV:Maãu chöõ Ă, Â hoa. - HS: Vôû taäp vieát, baûng con. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1: KT baøi cuõ : -Baûng con : Chöõ A, Anh. -2 em leân baûng vieát. -Nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu chöõ a.Quan saùt maãu chöõ Ă -Em so saùnh chöõ Ă, Â Ă, Â hoa. Ă, Â hoa. Caâu : Ăn chậm nhai kĩ. -Chöõ -Quan saùt. . Â Ă, Â hoa vôùi chöõ A hoa ñaõ hoïc. A hoa goàm maáy neùt, laø nhöõng neùt naøo ? -Daáu phuï cuûa chöõ Ă gioáng hình gì ? -Coù theâm caùc daáu phuï. -Chöõ -Quan saùt maãu vaø cho bieát vò trí ñaët daáu phuï. -Caùch vieát daáu phuï. -Daáu phuï cuûa chöõ -Daáu phuï ñaët thaúng ngay treân ñaàu chöõ A Â gioáng hình gì ? -Vieát neùt cong döôùi , naèm giöõa ñænh chöõ A. -Quan saùt maãu vaø cho bieát vò trí ñaët daáu phuï . - Caùch vieát daáu phuï -3 neùt ; neùt löôïn töø traùi sang phaûi, neùt moùc döôùi, neùt löôïn ngang. -Baùn nguyeät. -Chieác noùn uùp. Â. 3 b. Höôùng daãn vieát baûng. -Daáu phuï ñaët thaúng ngay treân ñaàu chöõ Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu caùch vieát töø öùng duïng. AQuan saùt vaø nhaän xeùt : - Vieát 2 neùt xieân thaúng… Ăn chậm nhai kĩ A. Ă, Â. Baûng con.. -Vôû Taäp vieát : ÑoïcĂn chậm nhai kĩ. -Vieát treân khoâng : AÊn chaäm nhai kó mang laïi taùc duïng gì? -Cuïm töø naøy goàm maáy tieáng? laø nhöõng tieáng -Daï daøy deã tieâu hoùa thöùc aên . naøo? -So saùnh chieàu cao cuûa chöõ AÊ vaø n. -4 tieáng : -Nhöõng chöõ naøo coù chieàu cao baèng chöõ AÊ ? Ăn, chậm, nhai, kĩ -Ă ( 2,5 li), chöõ n (1 li). -Khi vieát AÊn ta vieát noái giöõa AÊ vaø n nhö theá naøo ? -Chöõ h, k. Ă nhaác buùt leân ñieåm ñaàu cuûa chöõ n vieát n. -Töø ñieåm cuoái cuûa chöõ -Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ baèng chöøng naøo ? b. Höôùng daãn vieát baûng chöõ Ăn. -1 chöõ caùi o. - Chuù yù chænh söûa. Hoaït ñoäng 4 : Taäp vieát vôû . Höôùng daãn vieát vôû taäp vieát. -Chænh söûa loãi. -Baûng con. -HS vieát. Ă, Â -1 doøng côõ nhoû: Ă -1 doøng côõ vöøa: Ăn -1 doøng côõ vöøa: 4 -Chaám ( 5-7 vôû) Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá : - Chöõ Ă, Â -1 doøng côõ nhoû : goàm maáy neùt ? Ñoù laø nhöõng -3 laàn : nhai nhỏ) neùt naøo? … Nhaän xeùt tieát hoïc. -Giaùo duïc tö töôûng Daën doø-Vieát baøi. Ăn Ăn chậm kĩ( cỡ -Vieát baøi / trang 5 Toaùn TIEÁT 6:LUYEÄN TAÄP I/ MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc : - Bieát quan heä giöõa ñeà-xi-meùt vaø xaêng-ti-meùt ñeå vieát soá ño coù ñôn vò laø cm thaønh dm vaø ngöôïc laïi trong tröôøng hôïp ñôn giaûn. - Nhaän bieát ñöôïc ñoä daøi ñeà-xi-meùt treân thöôùc thaúng. - Bieát öôùc löôïng ñoä daøi trong tröôøng hôïp ñôn giaûn. - Veõ ñoaïn thaúng coù ñoä daøi 1 dm. Kyõ naêng: reøn tính nhanh, ñuùng, chính xaùc. Thaùi ñoä: Thích söï chính xaùc cuûa toaùn hoïc. - BT caàn laøm: Baøi 1; Baøi 2; Baøi 3( coät 1, 2); Baøi 4. * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 3( coät 3); II/ CHUAÅN BÒ : GV: Thöôùc thaúng coù chia roõ caùc vaïch theo dm, cm. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 5 Hoaït ñoäng 1: KT baøi cuõ : GV ghi: 2 dm, 3 dm, 40 cm. -GV ñoïc: naêm ñeàximeùt, baûy ñeàximeùt moät ñeàximeùt. -40 xaêngtimeùt baèng bao nhieâu ñeàximeùt? Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp. Baøi 1: -Yeâu caàu HS töï laøm phaàn a vaøo vôû. - b. Yeâu caàu HS laáy thöôùc keû vaø duøng phaán vaïch vaøo ñieåm coù ñoä daøi 1 dm treân thöôùc. - c. Yeâu caàu HS veõ ñoaïn thaúng AB daøi 1 dm vaøo baûng con. -Em neâu caùch veõ ñoaïn thaúng AB coù ñoä daøi 1 dm -1 em ñoïc. -1 em vieát. -40 xaêngtimeùt baèng 4 ñeàximeùt. a. 10 cm = 1 dm, 1 dm = 10 cm. -Thao taùc theo. -Caû lôùp chæ vaøo vaïch vöøa vaïch ñöôïc vaø ñoïc to 1 ñeàximeùt. -Veõ baûng con, ñoåi baûng kieåm tra. -1 em neâu:Chaám ñieåm A, ñaët thöôùc sao cho ñieåm 0 truøng vôùi ñieåm A. tìm ñoä daøi 1 dm sau ñoù chaám ñieåm B truøng vôùi ñieåm treân thöôùc chæ ñoä daø 1 dm. Noái AB.Nhaän Baøi 2: - a.Yeâu caàu HS tìm treân thöôùc vaïch chæ 2 dm vaø xeùt. -HS thao taùc, 2 HS kieåm tra nhau. duøng phaán ñaùnh daáu. - b.2 ñeàximeùt baèng bao nhieâu xaêngtimeùt? -2 dm baèng 20 cm. -Em vieát keát quaû vaøo vôû. -Vieát vôû. Baøi 3( coät 1,2): Neâu yeâu caàâu. -Ñieàn soá thích hôïp vaøo choã chaám. -Muoán ñieàn ñuùng phaûi laøm gì? Löu yù: ñoåi dm ra cm theâm 1 soá 0, ñoåi cm ra dm -Ñoåi caùc soá ño cuøng ñôn vò. -Laøm vôû . bôùt 1 soá 0. a. 1 dm = 10 cm; 3 dm = 30 cm 2 dm = 20 cm; 5 dm = 50 cm b. 30 cm = 3 dm; 60 cm = 6 dm -GV goïi 1 em ñoïc vaø chöõa baøi. -1 em ñoïc, caû lôùp nghe chöõa baøi. -Nhaän xeùt. ghi ñieåm. - Ñôn vò dm lôùn hôn ñôn vò cm bao nhieâu laàn? - … 10 laàn. * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 3( coät 3); * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 3( coät 3); Baøi 4: Baøi 4 yeâu caàu gì? -Giaùo vieân höôùng daãn:muoán ñieàn ñuùng caùc em a. 8 dm = 80 cm; 9 dm = 90 cm 6 phaûi öôùc löôïng soá ño cuûa caùc vaät, cuûa ngöôøi b. 70 cm = 7 dm; -Ñieàn cm hay dm vaøo choã chaám. ñöôïc ñöa ra. -Quan saùt, caàm buùt chì vaø taäp öôùc löôïng. - HS ñieàn buùt chì ôû , 2 HS kieåm tra nhau. -1 em ñoïc baøi laøm, caû lôùp chöõa baøi.. - Ñoä daøi buùt chì : 16 cm - Ñoä daøi gang tay : 2 dm Hoaït ñoâng 3.Cuûng coá :Thöïc haønh ño chieàu daøi caïnh baøn caïnh gheá, quyeån vôû. - Ñoä daøi böôùc chaân : 30 cm. -Caïnh baøn daøi bao nhieâu? -Beù Phöông cao : 12 dm. -Nhaän xeùt tieát hoïc - HS thöïc haønh ño. - Daën doø. -OÂn baøi vaø chuaån bò : Soá bò tröø-soá tröøHieäu. Ñaïo ñöùc Tieát 2 : HOÏC TAÄP, SINH HOAÏT ÑUÙNG GIÔØ (tieáp theo) I/ MUÏC TIEÂU : - Kieán thöùc : + Neâu ñöôïc moät soá bieåu hieän cuûa vieäc hoïc taäp, sinh hoaït ñuùng giôø. + Neâu ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc hoïc taäp, sinh hoaït ñuùng giôø. - Kyõ naêng : +Bieát cuøng cha meï laäp thôøi gian bieåu haèng ngaøy cuûa baûn thaân. +Thöïc hieän ñuùng thôøi gian bieåu. - Thaùi ñoä : Hoïc sinh coù thaùi ñoä ñoàng tình vôùi caùc baïn bieát hoïc taäp, sinh hoaït ñuùng giô *- Các kỹ năng cơ bản được giáo dục trong bài: -Kỹ năng quản lí thời gian để học tập sinh hoạt. - Kỹ năng lập kế hoạch đẻ học tập, sinh hoạt đúng giờ - Kỹ năng tư duy phê phán, đánh giá hành vi sinh hoạt, học tập đúng giờ và chư đung ø. giờ II/ CHUAÅN BÒ: Baûng phuï vieát saün noäi dung BT 4,5 nhö VBT. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 7 -Hoïc taäp, sinh hoaït ñuùng giôø.(T1) Hoaït ñoäng1: KT baøi cuõ : Tuaàn tröôùc coâ daïy baøi gì? -Haõy keå laïi nhöõng vieäc em thöôøng laøm trong ngaøy? -Nhaän xeùt, tuyeân döông. -VD: + Buoåi saùng:Ñi ñeán tröôøng +Buoåi tröa: nghæ ngôi. +Buoåi chieàu: oân baøi +Buoåi toái:.. Hoaït ñoäng 2 :* Thaûo luaän xử lý tình huống. Ñoû- taùn thaønh Xanh- khoâng taùn thaønh Vaøng- phaân vaân. -Thaûo luaän baøy toû yù kieán. -GV: Ñoïc töøng yù kieán ôû BT4,tr.3, sau ñoù yeâu caàu 1 soá HS giaûi thích. -Nhaän xeùt. Keát luaän : - yù kieán a, c laø sai, yù kieán b, d laø ñuùng. -Hoïc taäp vaø sinh hoaït ñuùng giôø coù lôïi cho söùc khoeû vaø vieäc hoïc taäp cuûa baûn thaân em. Hoaït ñoäng 3: Haønh ñoäng caàn laøm: -GV: HDHS laøm baøi taäp 5 ôû vôû BT: saép xeáp thöù töï caùc vieäc laøm trong ngaøy baèng caùch ñaùnh soá thöù töï töø 1 ñeán 6. -HS thöïc hieän theo qui ñònh. -Vaøi em nhaéc laïi. - 2 HS ngoài cuøng baøn thaûo luaän - Buoåi saùng: Thöù töï Vieäc laøm 1 Ñi ñeán tröôøng 2 Veà nhaø 3 AÊn côm 4 Nghæ ngôi 5 Töï hoïc 6 Chôi, ñoïc truyeän - 2 HS nhaéc laïi -Nhaän xeùt. Keát luaän Vieäc hoïc taäp, sinh hoaït ñuùng giôø, giuùp chuùng ta hoïc taäp ñaït keát quaû toát hôn. Vì vaäy hoïc taäp, sinh hoaït ñuùng giôø laø vieäc laøm caàn thieát. -Caàn hoïc taäp, sinh hoaït ñuùng giôø coù lôïi ích gì? Em haõy cuøng boá meï laäp thôøi gian bieåu cuûa 8 mình trong ngaøy ( HS khaù / gioûi töï laäp) Vieäc laøm Thôøi gian 1 Thöùc daäy buoåi saùng 6 giôø 2 Ñaùnh raêng, röûa maët 6 giôø 3 Ñi ñeán tröôøng 6 giôø 30’ 4 Nghæ ngôi 12 giôø 5 OÂn baøi 14 giôø 6 Giuùp meï naáu côm 16 giôø Hoaït ñoäng 4: * Thaûo luaän nhoùm: -Tieán haønh töông töï BT5. Keát luaän chung: Caàn hoïc taäp, sinh hoaït ñuùng giôø ñeå baûo ñaûm söùc khoûe, hoïc taäp mau tieán boä. -Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh: +Giôø naøo vieäc naáy +Vieäc hoâm nay chôù ñeå ngaøy mai. -Ñaûm baûo söùc khoeû vaø hoïc taäp toát. -Neâu ích lôïi cuûa vieäc hoïc taäp, sinh hoaït ñuùng giôø? Hoaït ñoäng 5: cuûng coá, daën doø: -Neâu ích lôïi cuûa vieäc hoïc taäp, sinh hoaït ñuùng giôø? -Giaùo duïc tö töôûng. Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën doø -Hoïc baøi. Thöù ba ngaøy28 thaùng 8 naêm 2012 Taäp ñoïc I/ MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc: BAØI: PHAÀN THÖÔÛNG (2 TIEÁT) 9 - Ñoïc trôn caû baøi. Ñoïc ñuùng caùc töø môùi,caùc töø deã sai do aûnh höôûng cuûa phöông ngöõ nhö: nöûa, dieåm, baøn taùn, - Bieát ngaét nghæ hôi sau caùc daáu chaám, daáu phaåy vaø giöõa caùc cuïm töø. Kyõ naêng: Reøn ñoïc - hieåu nghóa cuûa caùc töø môùi: bí maät, saùng kieán, toát buïng, taám loøng, naém ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa nhaân vaät Na vaø dieãn bieán caâu chuyeän. Hieåu noäi dung: Caâu chuyeän ñeà cao taám loøng toát, khuyeán khích HS laøm vieäc toát. ( traû lôøi ñöôïc caùc CH 1, 2, 4) -* Các kỹ năng được giáo dục trong bài: Xác định giá trị:có khả năng hiểu rõ những giá trị của bản thân, biết tôn trọng và thừa nhận người khác có những giá trị khác - Thể hiện sự thông cảm + Daønh cho HS khaù/ gioûi CH3. II/ CHUAÅN BÒ: GV: söû duïng tranh minh hoïa ôû sgk. Baûng phuï vieát caùc caâu , ñoaïn caàn luyeän ñoïc. Saùch Tieáng vieät. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng1 KT baøi cuõ :Tieát taäp ñoïc tröôùc coâ daïy baøi gì? -Goïi 2 HS ñoïc baøi vaø neâu caâu hoûi 3,4 ôû cuoái baøi. -Nhaän xeùt, ghi ñieåm. *Daïy baøi môùi : Giôùi thieäu : Trong tieát hoïc hoâm nay, caùc em seõ laøm quen vôùi moät baïn gaùi teân laø Na, Na hoïc chöa gioûi nhöng cuoái naêm Na laïi ñöôïc moät phaàn thöôûng ñaëc bieät.Ñoù laø phaàn thöôûng gì? Truyeän ñoïc naøy muoán noùi vôùi caùc em ñieàu gì, chuùng ta haõy cuøng ñoïc truyeän. Hoaït ñoäng 2 : Luyeän ñoïc ñoaïn 1,2. -Giaùo vieân ñoïc maãu caû baøi. Gioïng nheï nhaøng caûm ñoäng. -Höôùng daãn luyeän ñoïc, giaûng töø ñoaïn 1,2. Ñoïc töøng caâu: 10 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - Baøi : Töï thuaät -2 em thöïc hieän. -Theo doõi, ñoïc thaàm. -Höôùng daãn phaùt aâm caùc töø coù vaàn khoù, caùc töø deã vieát sai, caùc töø môùi. Phaàn thöôûng, saùng kieán. nöûa, taåy, thöôûng, seõ, .......... Bí maät, saùng kieán, laëng leõ. Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp: -Chuù yù nhaán gioïng ñuùng : Moät buoåi saùng,/ vaøo giôø ra chôi,/ caùc baïn trong lôùp tuùm tuïm baøn baïc ñieàu gì/ coù veû bí maät laém.// Giaûng töø: Bí maät, saùng kieán, laëng leõ. -Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm. Thi ñoïc. -Toå chöùc cho HS ñoïc caù nhaân, ñoàng thanh. -Nhaän xeùt. -HS noái tieáp ñoïc töøng caâu trong ñoaïn. -Hoïc sinh phaùt aâm/ nhieàu em. HS noái tieáp nhau ñoïc ñoaïn 1-2. -4-5 em nhaán gioïng ñuùng. -Chia nhoùm. -Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm. Hoaït ñoäng 3 : Tìm hieåu ñoaïn 1,2. -Höôùng daãn tìm hieåu ñoaïn 1-2. -Caâu chuyeän naøy noùi veà ai? -Baïn aáy coù ñöùc tính gì? -Haõy keå nhöõng vieäc laøm toát cuûa Na? -Giaùo vieân ruùt ra nhaän xeùt: Na saün saøng giuùp ñôõ baïn, saün saøng san seû nhöõng gì mình coù cho baïn. Hoaït ñoäng 4.Cuûng coá :* Thảo luận nhóm và đưa ra y kiến ý.Theo em ñieàu bí maät ñöôïc caùc baïn cuûa Na baøn baïc laø gì? -Em hoïc ñöôïc vieäc toát gì cuûa Na? Giaùo duïc tö töôûng. Nhaän xeùt tieát hoïc. -Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm. -Ñoàng thanh ( ñoaïn 1-2) -Ñoïc thaàm ñoaïn 1-2. -Moät baïn teân Na. -Toát buïng, hay giuùp ñôõ baïn beø. -1 em keå. -Ñeà nghò coâ thöôûng vì Na coù loøng toát. -1 em neâu. TIEÁT 2 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 5 : Luyeän ñoïc ñoaïn 3. -Giaùo vieân ñoïc maãu ñoaïn 3. -Höôùng daãn ñoïc. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS -Ñoïc thaàm. 11 Ñoïc töøng caâu. -Reøn phaùt aâm: baát ngôø, seõ, voã tay, vang daäy, laëng leõ,..... Ñoïc caû ñoaïn tröôùc lôùp. -Höôùng daãn ñoïc ñuùng caâu: Ñaây laø phaàn thöôûng/ caû lôùp ñeà nghò taëng baïn Na.// Ñoû böøng maët,/ coâ beù ñöùng daäy/ böôùc leân buïc.// Giaûng töø: ñeà nghò, laüng leõ, khoâng noùi gì. -Chia nhoùm ñoïc. -Thi ñoïc: -HS noái tieáp ñoïc töøng caâu. -HS phaùt aâm. -HS ñoïc caû ñoaïn tröôùc lôùp. -4-5 em ñoïc ñuùng. -1 em nhaéc laïi. -Ñoïc caû ñoaïn trong nhoùm. -Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm. -Ñoàng thanh ( ñoaïn 3). -Nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 6: Tìm hieåu ñoaïn 3. -Höôùng daãn tìm hieåu ñoaïn 3. * CH3 Daønh cho HS khaù/ gioûi – Em coù nghó raèng Na xöùng ñaùng ñöôïc thöôûng khoâng? Vì sao?) -Ñoïc thaàm ñoaïn 3. GV: Na xöùng ñaùng ñöôïc thöôûng, vì coù taám loøng toùt. - ( HS khaù/ gioûi suy nghó traû lôøi) Trong tröôøng hoïc phaàn thöôûng coù nhieàu loaïi: HS gioûi, ñaïo ñöùc toát, vaên ngheä,… -Khi Na ñöôïc phaàn thöôûng, nhöõng ai vui möøng? Vui möøng nhö theá naøo? - Na vui möøng : ñeán möùc töôûng laø nghe nhaàm, ñoû böøng maët. Coâ giaùo, caùc baïn vui möøng: voã Hoaït ñoäng 7: Luyeän ñoïc laïi. tay vang daäy. Meï vui möøng: khoùc ñoû hoe caû maét. -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. -1 soá HS thi ñoïc laïi moãi em ñoïc 1 -Tuyeân döông. Hoaït ñoäng 8: Cuûng coá : Em hoïc ñöôïc gì ôû baïn Na? ñoaïn. -Caùc baïn ñeà nghò coâ giaùo thöôûng cho Na coù taùc duïng -Choïn baïn ñoïc hay. gì? -Giaùo duïc HS… -Toát buïng, hay giuùp ñôõ moïi ngöôøi. - Daën doø-Taäp ñoïc baøi . -Nhaän xeùt tieát hoïc… 12 -Bieåu döông ngöôøi toáât vieäc toát, khuyeán khích vieäc laøm toát. -Ñoïc baøi chuaån bò cho keå chuyeän. , Toaùn TIEÁT 7: SOÁ BÒ TRÖØ – SOÁ TRÖØ – HIEÄU I/ MUÏC TIEÂU : Kieán thöùc: - Bieát goïi teân ñuùng caùc thaønh phaàn vaø keát quaû trong pheùp tröø. Soá bò tröø – soá tröø – Hieäu. - Bieát thöïc hieän pheùp tröø caùc soá coù hai chöõ soá khoâng nhôù cuûa hai chöõ soá. - Bieát giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên baèng 1 pheùp tính tröø. Kyõ naêng : Reøn tính ñuùng, nhanh, chính xaùc. Thaùi ñoä : Thích söï chính xaùc cuûa toaùn hoïc. -Bt caàn laøm: Baøi 1; Baøi 2(a, b, c); Baøi 3. *Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2(d); II/ CHUAÅN BÒ : GV: Caùc thanh theû Soá bò tröø – soá tröø – Hieäu. Ghi baøi 1 leân baûng. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS -Baûng con, neâu teân goïi. Hoaït ñoäng 1: KT baøi cuõ : Ghi : 24 + 5 = 29 24 + 5 = 56 + 12 = 68 56 + 12 = 37 + 22 = 59 37 + 22 = -Nhaän xeùt. *Daïy baøi môùi : Trong giôø hoïc tröôùc, caùc kem -Soá bò tröø – soá tröø – Hieäu. ñaõ hoïc teân goïi thaønh phaàn cuûa pheùp coäng. Hoâm nay caùc em hoïc teân goïi thaønh phaàn cuûa pheùp tröø. 13 Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu soá bò tröø-soá tröø-hieäu. -Vieát baûng: 59 – 35 = 24 -Trong pheùp tröø 59 – 35 = 24 thì 59 goïi laø soá bò -HS ñoïc. -Quan saùt theo doõi. tröø, 35 goïi laø soá tröø, 24 goïi laø hieäu. Ghi : 59 - 35 = 24 Soá bò tröø soá tröø Hieäu -59 laø gì trong pheùp tröø 59 – 35 = 24? -35 laø gì trong pheùp tröø 59 – 35 = 24? -Keát quaû cuûa pheùp tröø goïi laø gì? -Giôùi thieäu pheùp tính coät doïc. -59 – 35 baèng bao nhieâu? 59 Soá bò tröø 35 Soá tröø 24 Hieäu -Soá bò tröø -Soá tröø -Hieäu - 59 tröø 35 baèng bao nhieâu? -24 goïi laø gì? -Vaäy 59 – 35 cuõng goïi laø hieäu. Haõy neâu hieäu trong pheùp tröø 59 – 35 = 24. Hoaït ñoäng 3 : Luyeän taäp. Baøi 1: Quan saùt baøi maãu vaø ñoïc pheùp tröø. -Soá bò tröø, soá tröø trong pheùp tính treân laø soá naøo? -Muoán tính hieäu khi bieát soá bò tröø vaø soá tröø ta laøm theá naøo? -Laøm vôû. -Nhaän xeùt, ghi ñieåm. Baøi 2(a,b,c):Baøi toaùn cho bieát gì? -Baøi toaùn yeâu caàu gì? -Quan saùt maãu vaø neâu caùch ñaët tính. 59 – 35 = 24 - Hieäu -Hieäu laø 24, laø 59 – 35 - 19 – 6 = 13 -Soá bò tröø laø 19, soá tröø laø 6 -Laáy soá bò tröø tröø ñi soá tröø. Soá bò tröø Soá tröø Hieäu 19 6 13 -Soá bò tröø, soá tröø. 14 90 30 60 87 25 62 59 72 34 50 0 34 0 72 0 -Neâu caùch vieát caùch thöïc hieän theo coät doïc coù -Tìm Hieäu. ñaët tính doïc söû duïng caùc töø: soá bò tröø, soá tröø, hieäu. -Ñaët tính doïc:Vieát soá chuïc thaúng coät vôùi soá chuïc, soá ñôn vò thaúng coät vôùi soá ñôn vò. -2 em neâu. -Laømvôû: a, b, c, 79 38 67 25 12 33 54 26 34 *Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2(d); 55 22 33 *Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2(d); -Nhaän xeùt, ghi ñieåm. Baøi 3: -Baøi toaùn cho bieát gì? -Baøi toaùn hoûi gì? -Muoán bieát ñoä daøi ñoaïn daây coøn laïi ta laøm theá naøo? -1 em ñoïc ñeà. Toùm taét: -Sôïi daây daøi 8 dm, caét ñi 3 dm. Coù : 8 dm -Ñoä daøi ñoaïn daây coøn laïi Caét ñi : 3 dm -HS laøm baøi Coøn laïi : … dm? Baøi giaûi: Ñoä daøi ñoaïn daây coøn laïi laø (hoaëc Sau khi caét doaïn daây coøn laïi laø) 8 – 3 = 5 ( dm) Ñaùp soá: 5 dm. -1 em neâu. Hoaït ñoäng 3.Cuûng coá : - Neâu teân goïi trong pheùp tröø 67 – 33 = 34 -Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën doø . -Hoïc baøi. Töï nhieân vaø xaõ hoäi I/ MUÏC TIEÂU : Kieán thöùc : Tieát 2 : BOÄ XÖÔNG 15 - Neâu teân vaø chæ ñöôïc caùc vuøng xöông chính cuûa boä xöông: xöông ñaàu, xöông maët, xöông söôøn, xöông soáng, xöông tay, xöông chaân. Kó naêng :Reøn nhaän bieát caùc loaïi xöông trong cô theå, reøn tö theá ngoài ngay ngaén. Thaùi ñoä : YÙ thöùc reøn luyeän theå thao cho xuông phaùt trieån toát nhö: Caàn ngoài ñuùng tö theá, laøm vieäc vöøa söùc ñeå traùnh cong veïo coät soáng, caàn aên uoáng ñuû chaát , taäp luyeän theå duïc theå thao… ñeå giuùp xöông phaùy trieån toát. II/ CHUAÅN BÒ : - GV: Söû duïng tranh, moâ hình boä xöông ôû sgk, phieáu ghi teân caùc xöông nhö sgk. - HS:Saùch TNXH, vôû ghi baøi. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1: KT baøi cuõ : Goïi 4 em laøm 1 soá ñoäng -4 em thöïc hieän taùc :giô tay, quay coå, nghieâng ngöôøi, cuùi gaäp mình. -Em cho bieát boä phaän naøo cuûa cô theå phaûi cöû -HS traû lôøi: … tay, coå, xöông ,söôøn, … ñoäng ? phaûi cöû ñoäng. - Nhôø ñaâu maø cô theå chuùng ta cöû ñoäng ñöôïc? - Nhôø söï phoái hôïp cuûa xöông vaø cô. -Nhaän xeùt. Hoaït ñoäng2:Giôùi thieäu xöông, khôùp xöông. Böôùc 1: Laøm vieäc theo caëp: Tranh : Quan saùt vaø noùi teân moät soá xöông, khôùp Quan saùt : Laøm vieäc theo caëp trong xöông. nhoùm. -Kieåm tra caùc nhoùm. Böôùc 2: Hoaït ñoäng caû lôùp: - GV: Neâu teân caùc vuøng xöông chính cuûa boä xöông: -Hoaït ñoäng caû lôùp. xöông ñaàu, xöông maët, xöông söôøn, xöông soáng, - 1 soá HS leân baûng chæ vaø noùi laïi teân xöông tay, xöông chaân vaø yeâu caàu HS chæ treân sô xöông ñoù. ñoà. -2 em leân baûng : chæ vaøo tranh vaø noùi teân caùc vuøng xöông chính cuûa boä xöông: xöông ñaàu, xöông maët, xöông söôøn, xöông soáng, xöông tay, xöông Böôùc 3: - Yeâu caàu HS Khaù/ Gioûi nhaän xeùt , quan saùt caùc chaân, em kia gaén phieáu rôøi töông öùng. xöông treân tranh vaø so saùnh vôùi caùc xöông treân cô theå mình, choå naøo hoaëc vò trí naøo xöông coù theå - HS chæ vò trí: baû vai, coå tay… 16 gaäp , duoåi hoaëc quay ñöôïc. - Yeâu caàu 1 soá HS Khaù/ Gioûi noùi teân moät soá khôùp xöông cuûa cô theå? Keát luaän:Boä xöông goàm moät soá xöông chính nhö: xöông ñaàu, xöông maët, xöông söôøn, xöông soáng, xöông tay, xöông chaân. Caùc vò trí nhö baû vai, coå tay, khuyûu tay, haùng, ñaàu goái… ta coù ghaäp , duoåi hoaëc quay ñöôïc, ngöôøi ta goïi laø khôùp xöông. Hoaït ñoäng 3:Ñaëc ñieåm vaø vai troø cuûa boä xöông: Böôùc 1: Cho HS quan saùt tranh, thaûo luaän caëp ñoâi caùc caâu hoûi : -Theo em hình daïng vaø kích thöôùc caùc xöông coù gioáng nhau khoâng ? Keát luaän: Boä xöông cô theå goàm coù raát nhieàu xöông, khoaûng 200 chieác. Nhôø coù xöông cô phoái hôïp döôùi söï ñieàu khieån cuûa heä thaàn kinh maø chuùng ta cöû ñoäng ñöôïc. Hoaït ñoäng 4 : Thaûo luaän veà caùch giöõ gìn baûo veä boä xöông. Tranh : Taïi sao haèng ngaøy chuùng ta phaûi ngoài, ñi, ñöùng ñuùng tö theá ? -Taïi sao caùc em khoâng neân mang, vaùc, xaùch caùc vaät naëng ? - VD: Khôùp baû vai, khôùp haùng, khôùp khuyûu tay, khôùp ñaàu goái. - 2HS nhaéc laïi. -Hình daïng vaø kích thöôùc caùc xöông khoâng gioáng nhau. 1- em nhaéc laïi. -Quan saùt hình 2,3 / tr 7 vaø TLCH döôùi moãi hình. -Chuùng ta caàn laøm gì ñeå xöông phaùt trieån toát ? -Lôùp thaûo luaän: Khoâng neân mang, vaùc, xaùch caùc vaät naëng ñeå traùnh cong veïo coät soáng. Keát luaän: - Chuùng ta caàn aên, uoáng ñuû chaát, taäp - Neáu ngoài hoïc khoâng ngay ngaén, baøn gheá khoâng theå duïc theå thao,… ñeå xöông phaùt trieån phuø hôïp vôùi khoå ngöôøi, neáu phaûi mang , vaùc… seõ toát. daãn ñeán cong veïo coät soáng. -1 em nhaéc laïi. - Muoán xöông phaùt trieån toát chuùng ta caàn coù thoùi quen ngoài hoïc ngay ngaén, khoâng mang, vaùc naëng, ñi hoïc ñeo caëp tren hai vai. 17 Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá : - Keå teân moät soá xöông cuûa cô theå? - HS Khaù/ Gioûi - Neâu vai troø cuûa khôùp khuyûu tay, khôùp ñaàu goái? - HS Khaù/ Gioûi –Neáu bò gaõy xöông ôû chaân coù ñau khoâng vaø ñi laïi seõ theá naøo? …..Giaùo duïc tö töôûng. - Neáu xöông bò gaõy seõ ñi laïi khoù khaên -Nhaän xeùt tieát hoïc… Daën doø.. vaø raát ñau. -Hoïc baøi. Thöù tư ngaøy 29 thaùng 9 naêm 2012 Chính taû Baøi: PHAÀN THÖÔÛNG I/ MUÏC TIEÂU : Kieán thöùc : - Cheùp laïi chính xaùc, trình baøy ñuùng ñoaïn toùm taét noäi dung baøi Phaàn thöôûng. - Vieát ñuùng moät soá tieáng coù vaàn aên/aêng.Ñieàn ñuùng 10 chöõ caùi:p, q, r, s, t, u, ö, v, x, y vaøo oâ troáng theo teân chöõ.. Thuoäc baûng chöõ caùi ( Laøm ñöôïc BT3, BT4, BT2.b). Kyõ naêng : Vieát ñuùng, trình baøy ñeïp. Thaùi ñoä: Khuyeán khích hoïc sinh laøm nhieàu vieäc toát. II/ CHUAÅN BÒ: GV: - Vieát noäi dung ñoaïn vaên. - Vieát BT3. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1:Kieåm tra baøi cuõ : -GV:ñoïc caùc töø: caây baøng, caùi baøn, hoøn than, caùi -vieát baûng con thang. -Goïi 2 HS ñoïc 19 chöõ caùi ñaàu trong baûng chöù - 2HS ñoïc caùi. -Nhaän xeùt. 18 Hoaït ñoäng 2 : HD Taäp cheùp. -Giaùo vieân ñoïc maãu ñoaïn cheùp. -Ñoaïn naøy coù maáy caâu? -Cuoái moãi caâu coù daáu gì? -Nhöõng chöõ naøo trong baøi ñöôïc vieát hoa? a.Höôùng daãn phaùt hieän töø khoù. - GV ñoïc caùc töø:ngöôøi, nghò, phaàn thöôûng. -Nhaän xeùt. -Giaùo vieân ñoïc maãu laàn 2. b.Cheùp baøi vaøo vôû. -Theo doõi uoán naén tö theá ngoài. -GV: ñoïc laïi toaøn baøi 1 laàn. c.Höôùng daãn chöõa loãi. - Chaám ( 5-7 vôû) - Chaám xong nhaän xeùt , söûa loãi. Hoaït ñoäng 3 : HD laøm baøi taäp. Baøi 2b: Neâu yeâu caàu. -Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû -HS theo doõi, ñoïc thaàm. -2 caâu -Daáu chaám. -Cuoái.Ñaây. Na. -HS vieát baûng con. -HS nhìn baûng cheùp baøi vaøo vôû. -Caùc em coøn laïi töï soaùt baøi chöõa loãi. -1 em leân baûng laøm. - coá gaéng, gaén boù, gaéng söùc, yeân laëng. -Nhaän xeùt. Baøi 3 : -1 em leân baûng ñieàn. -Laøm vôû. -Thöù töï: p, q, r, s, t, u, ö ,v, x, y. -Ñoïc teân chöõ caùi:peâ, quy, e- rôø, eùt- sì, teâ, u, ö, veâ, ích- xì, i daøi. -Nhaän xeùt. -Höôùng daãn HTL baûng chöõ caùi -Nhìn 3 coät ñoïc, xoùa baûng. Hoaït ñoâïng 4:Cuûng coá : -Taäp cheùp baøi gì? -Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën doø ... -4-5 em ñoïc to 10 baûng chöõ caùi. -HTL/ 4-5 em. -Phaàn thöôûng. -Söûa loãi. THỂ DỤC 19 BÀI: DAØN HAØNG NGANG,DOÀN HAØNG-TROØ CHÔI:QUA ÑÖÔØNG LOÄI -I.MUC TIEÂU: -Bieát taäp hôïp haøng doïc ,doùng thaúng haøng,bieát caùch ñieåm soá, ñöùng nghieâm.,ñöùng nghæ, bieát caùch daøn haøng ngang ,doàn haøng. - Bieát caùch chôi va tham gia chôi ñöôïc troø chôi:Qua ñöôøng loäi. -Muïc ñích:taêng cöôøng söùc khoûe cho hoïc sinh ,phaùt trieån cac toá chaát theå löïc ,ñaëc bieät laø söùc nhanh,khaû naêng meàm deûo ,kheùo leùo,linh hoaït,giaùo duïc yù thöùc toå chöùc kyû luaät,tinh taàn taäp theå cho hoïc sinh. -II.ÑIA ÑIEÅM- PHÖÔNG TIEÄN -Treân saân tröôøng ,veä sinh nôi taâp ñam baûo an toaøn taäp luyeän -Chuaån bò:coøi,phaán -III.NOÂI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC HOẠT ĐỘNG CỦATHẦY HOẠT ĐỘNG CỦATRÒ I.PHẦN MỞ ĐẦU -Điều khiển lớp tập hơp 2 hàng dọc.Ổn định -Lắng nghe ,nhận lớp phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học -Chấn chỉnh trang phục và đội hình -Thực hiện -Khởi động:Điều khiển lớp thực hiện. -Thực hiện -Thực hiện II.PHẦN CƠ BẢN +.OÂn taäp hôïp haøng doïc ,doùng haøng,ñieåm soá, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ ,daøn haøng ,doàn haøng. -Laéng nghe -Thöïc hieän 20
- Xem thêm -