Tài liệu Giáo án lớp 2 chuẩn kiến thức tuần 16

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 104 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY TUAÀN 16 Thöù Ngaøy Hai 5/12 Ba 6/12 Tö 7/12 Naêm 8/12 Tieát Moân Tieát PPCT 1 3 4 CHAØO CỜ 16 TOAÙN 76 5 ÑAÏO ÑÖÙC 1 2 TOAÙN 3 4 1 46 TAÄP ÑOÏC 47 CHÍNHTAÛ 31 2 4 1 2 4 TAÄP VEÁT AÂM NHAÏC TAÄP ÑOÏC (TC) TOAÙN KEÅ CHUYEÄN TAÄP ÑOÏC TOAÙN LTVC 16 Tích hôïp Teân baøi KNS Ngaøy, giờ Chöõ hoa O 16 x Giöõ traät töï veä sinh nôi coâng coäng ( tieát 1) 77 Thực haønh xem đồng hồ 16 Keå chuyeän aâm nhaïc Con choù nhaø haøng xoùm( tieát 1) Con choù nhaø haøng xoùm( tieát 2) Con choù nhaø haøng xoùm 78 16 Ngaøy, thaùng Con choù nhaø haøng xoùm 48 79 16 Thôøi gian bieåu Thực haønh xem lịch Từ chỉ tính chất. Caâu kiểu Ai thế naøo? 1 x x Tích hôïp TK NL 5 Saùu 9/12 Gaáp, TH caét, UÛ daùn COÂ beån NG baùo giao thoân 16 g caám xe ñi ngöôï c chieàu ( tieát 2) CHÍNHTAÛ 32 1 Traâu ôi! x 2 x (NV) 3 4 TLV TOAÙN TN&XH 5 SHCT 16 80 16 Caùc thaøn h vieân trong nhaø tröôøn g 16 Khen ngợi. kể ngắn về con vật. Lập thời gian biểu. Luyeän taäp chung x Thöù hai ngaøy 5 thaùng 12 naêm 2011 2 TOAÙN Tieát 76: Ngaøy giôø I/ MUÏC TIEÂU : 1. Kieán thöùc : Giuùp hoïc sinh : -Nhaän bieát moät ngaøy coù 24 giôø, 24 giôø trong moät ngaøy ñöôïc tính töø 12 giôø ñeâm hoâm tröôùc ñeán 12 giôø ñeâm hoâm sau. -Bieát caùc buoåi vaø teân goïi caùc giôø töông öùng trong moät ngaøy. - Nhaän bieát ñôn vò ño thôøi gian : ngaøy, giôø. - Bieát xem giôø ñuùng treân ñoàng hoà. - Nhaän bieát thôøi ñieåm, khoaûng thôøi gian, caùc buoåi saùng, tröa, chieàu. toái, ñeâm. - Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1; Baøi 3. * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2. - TCTV: 2 giôø chieàu ( 14 giôø), 23 giôø chieàu… 2. Kó naêng : Xem giôø ñuùng, chính xaùc. 3. Thaùi ñoä : Phaùt trieån tö duy toaùn hoïc cho hoïc sinh. II/ CHUAÅN BÒ : GV:Moâ hình ñoàng hoà coù kim ngaén, kim daøi. HS: moãi em moät moâ hình ñoàng hoà.Saùch. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1: KT baøi cuõ : Luyeän taäp pheùp tröø coù nhôù, tìm soá tröø. -Ghi : 100 – 27 100 - 9 100 – x = 46 -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu ngaøy giôø. -GV truyeàn ñaït :Moãi ngaøy coù ban ngaøy vaø ban ñeâm, heát ngaøy roài laïi ñeán ñeâm. Ngaøy naøo cuõng coù buoåi saùng, tröa, chieàu, toái. -Luùc 5 giôø saùng em ñang laøm gì ? -Luùc 11 giôø tröa em ñang laøm gì ? -Luùc 3 giôø chieàu em ñang laøm gì ? -Luùc 8 giôø toái em ñang laøm gì ? -Moãi khi HS traû lôøi GV quay kim treân maët kim ñoàng hoà chæ ñuùng caâu traû lôøi cuûa HS. 3 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. -2 em ñaët tính vaø tính, tìm x.Lôùp baûng con. -Em ñang nguû. -Em ñang aên côm . -Em ñang oân baøi ôû nhaø. -Em ñang xem ti vi. -Giaûng giaûi : Moät ngaøy coù 24 giôø. Moät ngaøy ñöôïc tính töø 12 giôø ñeâm hoâm tröôùc ñeán 12 giôø ñeâm hoâm sau. -Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc baûng phaân chia thôøi gian trong ngaøy. -3 em ñoïc baûng phaân chia thôøi gian. -2 giôø chieàu coøn goïi laø maáy giôø ? -23 giôø coøn goïi laø maáy giôø ? -Phim truyeàn hình thöôøng ñöôïc chieáu vaøo luùc 18 giôø töùc laø luùc maáy giôø chieàu ? -Ñoâi khi ta cuõng coù theå noùi 14 giôø, 23 giôø, 20 giôø …. -Tröïc quan : Ñoàng hoà minh hoïa. Hoaït ñoäng 3 : Luyeän taäp . Baøi 1 : -Goïi 2 em leân baûng. Lôùp töï laøm. -Vaøi em ñoïc laïi (trong SGK) -14 giôø. -11 giôø ñeâm. -6 giôø chieàu. -Quan saùt. -Xem giôø ñöôïc veõ treân maët ñoàng hoà roài ghi soá chæ giôø vaøo choã chaám töông öùng. -Chæ 6 giôø. -Soá 6. -Luùc 6 giôø saùng. -Ñoàng hoà thöù nhaát chæ maáy giôø ? -Ñieàn soá maáy vaøo choã chaám ? -Em taäp theå duïc luùc maáy giôø ? -Yeâu caàu hoïc sinh laøm töông töï phaàn coøn laïi. -Laøm baøi: Em taäp theå duïc luùc 6 giöø saùng. Meï ñi laøm veà luùc 12 giôø tröa. Em chôi ñaù boùng luùc 5 giôø chieàu Luùc 7 giôø toái em xem phim truyeàn hình. Luùc 10 giôø ñeâm em ñang nguû. -Nhaän xeùt, cho ñieåm. * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2. Baøi 3 : -Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu vaø maãu. -GV giôùi thieäu ñoàng hoà ñieän töû sau ñoù ñoái - HSKG thöïc hieän chieáu laøm. -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. -Laøm baøi: 20 giôø coøn goïi laø 8 giôø toái. Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá : - Moät ngaøy coù bao nhieâu giôø ? Moät ngaøy baét ñaàu vaø keát thuùc nhö theá naøo ? Moät ngaøy coù maáy buoåi ? Buoåi saùng tính töø maáy -Moät ngaøy coù 24 giôø. Moät ngaøy ñöôïc tính 4 giôø ñeán maáy giôø ? -Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø… töø 12 giôø ñeâm hoâm tröôùc ñeán 12 giôø ñeâm hoâm sau… Tập viết Bài: Chữ O 1. Mục tiêu: - Kiến thức: Viết đúng chữ O ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: Ong ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Ong bay bướm lượn( 3 lần). - Kĩ năng: Biết cách nối nét từ chữ O sang chữ cái đứng liền sau. - Thái độ: Ý thức rèn tính cẩn thận, giữ gìn sách vở sạch sẽ.. 2. Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ O. Bảng phụ viết: Ong, Ong bay bướm lượn. - Vở tập viêt, bảng con. 3. Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: - Cho học sinh viết chữ , chữ ghĩ - 2 học sinh viết bảng lớp, cả vào bảng con. lớp viết bảng con. - Nhận xét, chấm điểm. Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa: A. Quan sát số nét và quy trình viêt: O -Cao 5 li. -Chữ O hoa cao mấy li ? -Chữ O gồm một nét cong -Chữ O hoa gồm những nét cơ kín. bản nào? -Vừa nói vừa tô trong kung chữ:O gồm một nét cong kín. -2 em nhắc lại - Đặt bút trên đường kẻ 6, đưa bút sang trái, viết nét cong kín, phần cuối lượn và trong bụng -2 em nhắc lại chữ, đặt bút trên đường kẻ 4. - Giáo viên viết mẫu( vừa viết vừa nhắc lại cách viết). - Cả lớp viết chữ O trên b. Viết bảng: không, bảng con. 5 - Yêu cầu học sính viết chữ O trên không và viết bảng con. Hoạt động 3: Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng: - Yêu cầu học sinh mở vở tập viết đọc cụm từ ứng dụng.. A. Quan sát số nét và quy trình viêt: Ong bay bướm lượn -Ong bay bướm lượn là gì ? - Câu văn gợi cho em cảnh vật thiên nhiên ntn? -2em nêu :.Ong bay bướm lượn -Quan sát -Ong bướm bay lượn đi tìm hoa. -Câu văn này tả cảnh ong bướm lượn đi tìm hoa rất đẹp và thanh bình. -Cụm từ này gồm có mấy tiếng? -4 tiếng : Ong, bay, bướm, Gồm những tiếng nào? lượn. - Độ cao của các chữ trong cụm từ “ Ong bay bướm lượn “ như -Chữ O, g, b, y, l cao 2,5 li, thế nào? các chữ còn lại cao 1 li. -Cách viết dấu thanh như thế -Dấu sắc đặt trên ơ trong nào? chữ bướm, dấu nặng đặt dưới -Khi viết chữ O với chữ ng như ỏ trong chữ lượn.. thế nào? -Nét một của chữ n nối với - Khoảng cách giữa các chữ cạnh phải của chữ O. ( tiếng) như thế nào? -Bằng khoảng cách viết một con chữ o.. -Bảng con : Ong . B. Viết bảng: Viết vở. Hoạt động 4: Hướng dẫn viết vở, 1 dòng cỡ vừa; O chấm, chữa bài:. 1 dòng cỡ nhỏ: O -Chú ý chỉnh, sửa cho các em. 1 dòng cỡ vừa: Ong - Thu 5 – 78 bài chấm. 1 dòng cỡ nhỏ: Ong Ong bay bướm lượn( 3 lần). - Nhận xét bài viết. Hoạt động 5:Củng cố: -Chữ O gồm có những nét cơ bản nào? - Nhận xét bài viết của học sinh. -Viết bài nhà / tr 34. - Nhận xét tiết học… - Dặn dò… 6 Ñaïo ñöùc Baøi 8: Giöõ traät töï veä sinh nôi coâng coäng (tieát 1) I/ MUÏC TIEÂU : 1.Kieán thöùc : - Neâu ñöôïc lôïi ích cuûa vieäc giöõ traät töï, veä sinh nôi coâng coäng. - Neâu ñöôïc nhöõng vieäc caàn laøm phuø hôïp vôùi löùa tuoåi ñeå giöõ traät töï, veä sinh nôi coâng coäng. - Thöïc hieän giöõ traät töï, veä sinh ôû tröôøng , lôùp, ñöôøng laøng, ngoõ xoùm. *- Các kĩ năng được giáo dục trong bài là: - Kĩ năng hợp tác vói mọi người trong việc giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng. Daønh cho HS khaù/ gioûi: - Hieåu ñöôïc lôïi ích cuûa vieäc giöõ traät töï, veä sinh nôi coâng coäng. - Nhaéc nhôû baïn beø cuøng giöõ traät töï, veä sinh ôû tröôøng, tröôøng laøng, ngoõ xoùm vaø nhöõng nôi coâng coäng khaùc. 2.Kó naêng : Bieát giöõ gìn traät töï, veä sinh nôi coâng coäng. 3.Thaùi ñoä : Coù thaùi ñoä toân troïng nhöõng quy ñònh veà traät töï, veä sinh nôi coâng coäng. II/ CHUAÅN BÒ : Tranh, aûnh , ñoà duøng cho saém vai. Saùch, vôû BT. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1: KT baøi cuõ : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. -Baøi: Giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp/ tieát 2. - VD: queùt lớp, lau chuøi baøn ghế,… -Em haõy kể một số việc caàn laøm ñeå giữ gìn trường lớp sạch đẹp? -Giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp ñeå ñöôïc -Neâu lôïi ích cuûa vieäc giöõ gìn tröôøng lôùp sinh hoaït, hoïc taäp trong moät moâi tröôøng saïch ñeïp? trong laønh. -Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. * Giôùi thieäu baøi: -Giöõ traät töï veä sinh nôi coâng coäng/ tieát 1. Hoaït ñoäng 2: Phaân tích tranh. -GV cho HS quan saùt moät soá tranh coù noäi 7 -Quan saùt & TLCH. dung sau: ( ở VBT, tr27) -Treân saân tröôøng coù bieåu dieãn vaên ngheä. Moät soá baïn chen nhau ñeå leân gaàn saân khaáu - Moät soá baïn chen nhau ñeå leân gaàn saân ….. khaáu xem bieåu dieãn vaên ngheä. -Noäi dung tranh veõ gì ? -Gaây oàn aøo caûn trôû cho vieäc bieåu dieãn vaên ngheä, maát traät töï coâng coäng. -Vieäc chen laán xoâ ñaåy coù taùc haïi gì ? -Phaûi giöõ traät töï nôi coâng coäng. -Qua söï vieäc naøy em ruùt ra ñöôïc ñieàu gì ? Keát luaän : Một số HS chen lấn, xoâ ñẩy như vậy laøm oàn aøo, gaây cản trở cho việc biểu diễn văn nghệ. Như thế laø laøm mất trật tự nơi coâng cộng. Hoaït ñoäng 3 : Xöû lí tình huoáng. -Tröïc quan : HD HS quan saùt tranh ôû ( VBT tr.27). -Böùc tranh veõ gì ? -2em nhaéc laïi. -Quan saùt. - Böùc tranh veõ treân oâ toâ, moät baïn nhoû tay caàm baùnh aên, tay kia caàm laùbaùnh. -Em nghó “Boû raùc vaøo ñaâu baây giôø?” -Chia nhoùm thaûo luaän, tìm caùch giaûi -Em ñoaùn xem em beù ñang nghó gì ? -GV yeâu caàu thaûo luaän : Veà caùch giaûi quyeát vaø phaân vai dieãn. -Moät soá em saém vai.. quyeát, phaân vai. -Töï lieân heä(Caùch öùng xöû nhö vaäy coù lôïi : Bieát giöõ veä sinh nôi coâng coäng , Coù haïi : - Caùnh öùng xöû nhö vaäy coù lôïi, haïi gì? vöùt raùc böøa baõi laøm baån ñöôøng saù, coù khi laøm aûng höôûng ñeán moâi tröôøng xung quanh. ) - Choïn caùch coù lôïi… -Nhaän xeùt. - Chuùng ta choïn caùch öùng xöû naøo? Vì sao? -2em nhaéc laïi. Keát luaän: Vöùt raùc böøa baõi laøm baån saøn xe, ñöôøng saù, coù khi coøn gaây nguy hieåm cho ngöôøi xung quanh. Vì vaäy caàn gom raùc laïi, boû vaøo tuùi ni loâng ñeå khi xe döøng thì boû ñuùng nôi quy ñònh. Laøm nhö vaäy laø giöõ veä sinh nôi coâng coäng laø laøm cho moâi tröôøng trong 8 laønh; saïch ñeïp vaên minh, goùp phaàn BVMT. Hoaït ñoäng 4: Ñaøm thoaïi. -HS traû lôøi caâu hoûi. -Caùc em bieát nhöõng nôi coâng coäng naøo ? -Tröôøng hoïc, beänh vieän, coâng vieân, vöôøn -Ñeå giöõ traät töï veä sinh nôi coâng coäng, caùc hoa, trung taâm mua saém, …. em caàn laøm gì vaø caàn traùnh nhöõng vieäc gì ? -Ñi nheï, noùi kheõ, khoâng gaây oàn aøo, laøm -Giöõ traät töï veä sinh nôi coâng coäng coù taùc maát traät töï, khoâng xaû raùc. Lòch söï teá nhò giöõ veä sinh chung. duïng gì ? -Theå hieän neáp soáng vaên minh, giuùp coâng Daønh cho HS Khaù/ Gioûi: Nhö theá naøo laø vieäc cuûa con ngöôøi ñöôïc thuaän. Lôïi. HS Khaù/ Gioûi: Giöõ traät töï veä sinh nôi giöõ traät töï veä sinh nôi coâng coäng? coâng coäng laø laøm nhieàu vieäc laøm mang laïi nhieàu lôïi ích cho con ngöôøi. Keát luaän: Coâng coäng mang laïi nhieàu lôïi ích cho - 2 em nhaéc laïi. con ngöôøi: tröôøng hoïc laø nôi hoïc taäp, beänh vieän laø nôi chöõa beänh,…Giöõ traät tö, veä sinhï nôi coâng coäng laøm cho moâi tröôøng trong laønh, coù lôïi cho söùc khoûe,… Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá : Em seõ laøm gì ñeå - Nôi coâng coäng em ñi nheï, noùi kheõ,…. theå hieän vieäc giöõ veä sinh nôi coâng coäng? - Neâu moät soá vieäc caøn laøm ñeå giöõ traät töï, veä sinh nôi coäng coäng? -Ñi nheï, noùi kheõ. Lòch söï teá nhò giöõ veä -Giaùo duïc tö töôûng sinh chung. -Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø…. Thöù ba ngaøy 6 thaùng 12 naêm 2011 Toaùn Tieát 77: Thöïc haønh xem ñoàng hoà I/ MUÏC TIEÂU : 1.Kieán thöùc : Giuùp hoïc sinh : -Bieát xem thôøi ñieåm ôû thôøi ñieåm saùng, chieàu, toái. 9 - Nhaän bieát soá chæ giôø lôùn hôn 12:17 giôø, 23 giôø, ……. - Nhaän bieát caùc hoaït ñoäng sinh hoaït, hoïc taäp thöôøng ngaøy lieân quan ñeán thôøi gian. - HTTV: 20 giôø, 17 giôø,… - Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1; Baøi 2. Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 3. 2. Kó naêng : Bieát xem ñoàng hoà ñuùng chính xaùc. 3. Thaùi ñoä : Phaùt trieån tö duy toaùn hoïc cho hoïc sinh. II/ CHUAÅN BÒ : Tranh baøi 1-2 ôû sgk. Moâ hình ñoàng hoà coù kim quay. Saùch, vôû, nhaùp. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1 :KT baøi cuõ : -Moät ngaøy coù bao nhieâu giôø ? -Moät ngaøy baét ñaàu töø ñaâu vaø keát thuùc ôû ñaâu ? -Moät ngaøy chia laøm maáy buoåi ? Buoåi saùng tính töø maáy giôø ñeán maáy giôø ? -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh. Baøi 1 : Yeâu caàu gì ? HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. -Baøi:Ngaøy giôø. -Moät ngaøy coù 24 giôø. -..töø 12 giôø ñeâm hoâm tröôùc ñeán 12 giôø ñeâm hoâm sau. -Chia 5 buoåi : Buoåi saùng töø 1 giôø saùng ñeán 10 giôø saùng. Ñoàng hoà naøo chæ thôøi gian thích hôïp vôùi giôø ghi trong tranh. -Tranh 1 :Hoûi : Baïn An ñi hoïc luùc maáy -Baïn An ñi hoïc luùc 7 giôø saùng. giôø ? -Ñoàng hoà B chæ 7 giôø saùng. -Ñoàng hoà naøo chæ luùc 7 giôø saùng ? -Giaùo vieân ñöa moâ hình ñoàng hoà vaø yeâu -HS quay kim treân maët ñoàng hoà. -Baïn nhaän xeùt thöïc haønh Ñ-S. caàu HS quay kim ñeán 7 giôø. -HS traû lôøi. -Tieán haønh töông töï caùc tranh coøn laïi. -An thöùc daäy luùc 6 giôø saùng – Ñoàng hoà A. -An xem phim luùc 20 giôø – Ñoàng hoà D. 17 giôø An ñaù boùng – Ñoàng hoà C. -20 giôø coøn goïi laø 8 giôø toái. -20 giôø coøn goïi laø maáy giôø ? -17 giôø coøn goïi laø 5 giôø chieàu. -17 giôø coøn goïi laø maáy giôø chieàu ? -Haõy duøng caùch noùi khaùc ñeå noùi laïi An -An xem phim luùc 8 giôø toái, An ñaù boùng luùc 5 giôø chieàu. ñaù boùng vaø xem phim ? 10 -Keát luaän, chaám ñieåm. Baøi 2 : Haõy ñoïc caâu hoûi ghi döôùi tranh 1? -Muoán bieát caâu naøo ñuùng caâu naøo sai ta phaûi laøm gì ? -Giôø vaøo hoïc laø maáy giôø ? -Baïn hoïc sinh ñi hoïc luùc maáy giôø ? -Baïn ñi hoïc sôùm hay muoän ? -Caâu naøo Ñ caâu naøo S? -Hoûi theâm : Ñeå ñi hoïc ñuùng giôø baïn hoïc sinh phaûi ñi hoïc luùc maáy giôø ? -Tieán haønh töông töï vôùi caùc tranh coøn laïi. -Ñi hoïc ñuùng giôø/ Ñi hoïc muoän. -Quan saùt tranh, ñoïc giôø quy ñònh trong tranh vaø xem ñoàng hoà roài so saùnh. -Laø 7 giôø. -Luùc 8 giôø. -Baïn hoïc sinh ñi hoïc muoän ? -Caâu a (S), caâu b (Ñ) -Ñi hoïc tröôùc 7 giôø ñeå ñeán tröôøng luùc 7 giôø. -Tranh 2 :Caâu c (S), Caâu d (Ñ).Cöûa haøng ñoùng cöûa -Tranh 3 : Caâu e (Ñ). Baïn Lan taäp ñaøn luùc 20 giôø.Caâu c (S) - HSKG thöïc hieän. * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 3. -1 giôø chieàu, 9 giôø toái. Hoaït ñoäng 3 :Cuûng coá : -13 giôø laø maáy giôø ? 21 giôø laø maáy giôø toái - Giaùo duïc Hs… -Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø… TAÄP ÑOÏC Tieát 46, 47 : Con choù nhaø haøng xoùm I/ MUÏC TIEÂU : 1. Kieán thöùc : Ñoïc. - Bieát ngaét nghæ hôi ñuùng choã; böôùc ñaàu bieát ñoïc roõ lôøi nhaân vaät trong baøi. - Hieåu : Nghóa caùc töø môùi . Hieåu nghóa caùc töø chuù giaûi. - Hieåu noäi dung: Söï gaàn guûi ñaùng yeâu cuûa con vaät nuoâi ñoái vôùi tình caûm cuuûa aïn nhoû.(traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi trong sgk) *-Các kĩ năng đượi giáo dục trong bai: - Kiểm soat cảm xúc ( biết kiểm soát được cảm xúc cua mình) - Thể hiện sự cảm thông (biết thông cảm với những người xung quang quanh mình) 2. Kó naêng : Reøn ñoïc ñuùng, roõ raøng, raønh maïch. 3.Thaùi ñoä : Giaùo duïc HS bieát yeâu thöông caùc vaät nuoâi trong nhaø. 11 II/ CHUAÅN BÒ : Tranh : Con choù nhaø haøng xoùm ôû sgk.Saùch Tieáng vieät. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1 :KT baøi cuõ : -Goïi 2 em ñoïc baøi “Beù Hoa” vaø neâu caâu hoûi 3,4 ôû cuoái baøi. -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. -Tröïc quan : Tranh : Baïn trong nhaø laø nhöõng gì ? -Chæ vaøo böùc tranh : (Truyeàn ñaït) Choù meøo laø nhöõng vaät nuoâi trong nhaø raát gaàn guõi vôùi caùc em. Baøi hoïc hoâm nay seõ noùi veà tình caûm giöõa moät em beù vaø cuùn con. Hoaït ñoäng 2 : Luyeän ñoïc. -Giaùo vieân ñoïc maãu laàn 1, gioïng chaäm raõi, tình caûm. Ñoïc töøng caâu : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. -2 em ñoïc baøi vaø TLCH. -Laø nhöõng vaät nuoâi trong nhaø nhö choù, meøo. -Con choù nhaø haøng xoùm. -Theo doõi ñoïc thaàm. -HS noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu cho ñeán heát . -Keát hôïp luyeän phaùt aâm töø khoù:Cuùn Boâng, -HS luyeän ñoïc caù nhaân, ñoàng thanh. nhaûy nhoùt, thaân thieát, vaãy ñuoâi, khuùc goã, ngaõ ñau, thænh thoaûng. -HS luyeän ñoïc caù nhaân. Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp. - HD ngaét nhòp: -Beù raát thích choù/ nhöng nhaø beù khoâng nuoâi con naøo.// -Moät hoâm,/ maûi chaïy theo Cuùn, beù vaáp phaûi moät khuùc goã/ vaø ngaõ ñau,/ khoâng ñöùng daäy ñöôïc.// -Cuùn mang cho beù/ khi thì tôø baùo hay caùi buùt chì,/ khi thì con buùp beâ …… // -Nhìn beù vuoát ve Cuùn,/ baùc só hieåu/ chính Cuùn ñaõ giuùp beù mau laønh.// -Goïi 5HS noái tieáp nhau ñoïc 5ñoaïn trong -5HS noái tieáp nhau ñoïc 5ñoaïn trong baøi. baøi. -Goïi 1 HS ñoïc chuù giaûi.(SGK/ tr 129) -1 HS ñoïc chuù giaûi. 12 - Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm -HS ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm theo nhoùm 5em. Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm: - Goïi ñaïi dieän nhoùm coù cuøng trình ñoä thi -Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm (töøng ñoaïn, ñoïc caù nhaân töøng ñoaïn. caû baøi). - Toå chöùc cho caùc nhoùm ñoïc ñoàng thanh - Ñoàng thanh. töøng ñoaïn. YC caû lôùp ñoïc ñoàng thanh toaøn baøi: 1 laàn. -Nhaän xeùt . ************************************ Tieát 2 : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. Hoaït ñoäng 3 : Tìm hieåu baøi *-.GV cho ho học sinh thảo luận trả lời *-Baïn ôû nhaø cuûa beù laø Cuùn Boâng. Cuùn Boâng câu hỏi. laø con choù nhaø haøng xoùm. - Baïn cuûa beù ôû nhaø laø ai ? -Beù vaáp phaûi khuùc goã, ngaõ ñau vaø khoâng ñöùng daäy ñöôïc. -Chuyeän gì xaûy ra khi beù chaïy theo -Cuùn ñaõ chaïy ñi tìm ngöôøi giuùp beù Cuùn ? -Luùc ñoù Cuùn Boâng ñaõ giuùp beù theá naøo ? -Baïn beø thay nhau ñeán thaêm beù nhöng beù -Nhöõng ai ñeán thaêm beù ? Vì sao beù vaãn vaãn buoàn vì beù nhôù Cuùn maø chöa gaëp ñöôïc buoàn ? Cuùn. -Cuùn mang cho beù khi thì tôø baùo hay caùi buùt -Cuùn ñaõ laøm cho beù vui nhö theá naøo ? chì, khi thì con buùp beâ …. Cuùn luoân ôû beân chôi vôùi beù. -Töø ngöõ hình aûnh naøo cho thaáy beù vui, -Beù cöôøi Cuùn sung söôùng vaãy ñuoâi roái rít. Cuùn cuõng vui? -Baùc só nghó beù mau laønh laø nhôø Cuùn boâng, -Baùc só nghó beù mau laønh laø nhôø ai ? Cuùn boâng ôû beân caïnh luoân chôi vôùi beù. Tình caûm gaén boù thaân thieát giöõa beù vaø Cuùn boâng. -Caâu chuyeän naøy cho em thaáy ñieàu gì ? Hoaït ñoäng 4 : Luyeän ñoïc laïi. - Goïi 5 em ñoïc 5 ñoaïn. -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. -5 em ñoïc noái tieáp 5 ñoaïn. 13 Hoaït ñoäng 5:Cuûng coá: -Caâu chuyeän noùi leân ñieàu gì? -Giaùo duïc tö töôûng : -Nhaän xeùt tieát hoïc… -Daën doø… -Phaûi bieát yeâu meán vaät nuoâi trong nhaø. Thöù tö ngaøy 7 thaùng 12 naêm 2011 Chính taû (Taäp cheùp) Tieát 31: Con choù nhaø haøng xoùm I/ MUÏC TIEÂU : 1.Kieán thöùc : - Cheùp chính xaùc baøi chính taû, trình baøy ñuùng ñoaïn vaên xuoâi toùm taét truyeän “Con choù nhaø haøng xoùm”. ( sgk, tr.131) - Laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû: BT2; BT3,b. 2.Kó naêng : Reøn vieát ñuùng, trình baøy saïch, ñeïp. 3.Thaùi ñoä : Giaùo duïc hoïc sinh yeâu meán caùc con vaät nuoâi trong nhaø. II/ CHUAÅN BÒ : GV:Vieát saün ñoaïn toùm taét truyeän “Con choù nhaø haøng xoùm” . HS:Vôû chính taû, baûng con. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. Hoaït ñoäng 1 : KT baøi cuõ : Kieåm tra caùc töø hoïc sinh maéc loãi ôû tieát hoïc tröôùc. Giaùo vieân ñoïc caùc töø: maùy bay, caùi chai, giaác nguû, thaät -3 em leân baûng vieát.Vieát baûng con. thaø. -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. -Chính taû (taäp cheùp) : Con choù nhaø haøng *Giôùi thieäu baøi. xoùm. Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn taäp cheùp. a/ Noäi dung ñoaïn cheùp. -Tröïc quan : Baûng phuï. -Giaùo vieân ñoïc maãu baøi taäp cheùp . -2 em nhìn baûng ñoïc laïi. 14 -Ñoaïn vaên keå laïi caâu chuyeän naøo ? b/ Höôùng daãn trình baøy . -Vì sao töø Beù trong ñoaïn phaûi vieát hoa? -Trong hai töø “beù” ôû caâu “Beù laø moät coâ beù yeâu loaøi vaät.” töø naøo laø teân rieâng? -Ngoaøi teân rieâng thì nhöõng chöõ naøo vieát hoa nöõa ? c/ Höôùng daãn vieát töø khoù. Gôïi yù cho HS neâu töø khoù. -Ghi baûng. Höôùng daãn phaân tích töø khoù. -Xoaù baûng, ñoïc cho HS vieát baûng. d/ Cheùp baøi. -Theo doõi, nhaéc nhôû caùch vieát vaø trình baøy. - Ñoïc laïi baøi chính taû: 1 laàn ñ/ Chaám, chöõa baøi: - Thu 5 -7 baøi chaám. -Caâu chuyeän “Con choù nhaø haøng xoùm” -Töø Beù phaûi vieát hoa vì laø teân rieâng. -Töø Beù thöù nhaát laø teân rieâng.. -Vieát hoa caùc chöõ caùi ñaàu caâu. -HS neâu caùc töø khoù : quaán quyùt, bò thöông, mau laønh, giöôøng, nuoâi. -Vieát baûng . -Nhìn baûng cheùp baøi vaøo vôû. -Soaùt loãi . -Caùc em coøn laïi töï soaùt laïi baøi vaø söûa loãi ra leà . - Chaám xong nhaän xeùt, söûa loãi leân baûng. Hoaït ñoäng 3: Baøi taäp. Baøi 2 : Yeâu caàu gì ? -Tìm 3 tieáng chöùa vaàn ui, 3 tieáng chöùa vaàn uy. -Trao ñoåi nhoùm ghi ra baûng. VD: + muøi, buïi, muøi vò,… + tuïy, khuy aùo, luõy tre,… - Nhoùm tröôûng leân daùn baøi leân baûng. -Ñaïi dieân nhoùm ñoïc keát quaû. Nhaän xeùt. -GV phaùt moãi nhoùm 1 baûng hoïc nhoùm. -Höôùng daãn söûa. -Nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng. Baøi 3,b : Yeâu caàu gì ? -Tìm trong baøi taäp ñoïc Con choù nhaø haøng xoùm 3 tieáng coù thanh hoûi, 3 tieáng coù thanh ngaõ. -HS tìm vaø vieát baûng con: VD: nhaûy, maûi, keå Goã, ngaõ, vaãy -GV : Cho hoïc sinh laøm vaøo baûng con. -Nhaän xeùt, chænh söûa . -Choát lôøi giaûi ñuùng. Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá : 15 -HDHS cuûng coá laïi baøi… - Giaùo duïc HS… -Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông HS taäp cheùp vaø laøm baøi taäp ñuùng. -Daën doø… Toaùn Tieát 78: Ngaøy, thaùng I/ MUÏC TIEÂU : 1.Kieán thöùc : Giuùp hoïc sinh : -Bieát ñoïc teân caùc ngaøy trong thaùng. -Bieát xem lòch ñeå xaùc ñònh soá ngaøy trong thaùng naøo ñoù vaø xaùc ñònh moät ngaøy naøo ñoù laø thöù maáy trong tuaàn leã. - Nhaän bieát ñôn vò ño thôøi gian: ngaøy, thaùng( bieát thaùng 11 coù 30 ngaøy, thaùng 12 coù 31 ngaøy); ngaøy, taàn leã. - Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1; Baøi 2. 2.Kó naêng : Nhaän bieát veà caùc ñôn vò ño thôøi gian : ngaøy, tuaàn leã.veà thôøi ñieåm, khoaûng thôøi gian traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi ñôn giaûn. 3.Thaùi ñoä : Phaùt trieån tö duy toaùn hoïc. II/ CHUAÅN BÒ : GV: tôø lòch thaùng 11, thaùng 12 coù caáu truùc nhö sgk. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1 : KT baøi cuõ : -Giôø vaøo hoïc cuûa em laø maáy giôø ? -Em ñi nguû luùc maáy giôø toái ? -9 giôø toái coøn goïi laø maáy giôø ? -GV goïi 1 em leân quay ñoàng hoà chæ soá giôø treân . -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu caùc ngaøy trong thaùng. -Tröïc quan : treo tôø lòch thaùng 11. Thöù hai Thö ùba 3 4 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. -7 giôøØ. -9 giôø toái. -21 giôø. -1 em leân quay ñoàng hoà. -Quan saùt. Thöùnaêm Thöù saùu Thöù tö 5 6 16 7 Thöù baûy Chuû nhaät 1 8 2 9 10 11 12 17 18 19 24 25 26 -Giôùi thieäu : Ñaây laø tôø lòch ghi caùc ngaøy trong thaùng 11. Giaùo vieân khoanh vaøo soá 20 vaø noùi : Ngaøy vöøa khoanh laø ngaøy maáy trong thaùng 11 ? vaø öùng vôùi thöù maáy trong tuaàn leã ? -GV noùi : Ngaøy vöøa khoanh ñoïc laø ngaøy 20 thaùng11. -GV vieát baûng : Ngaøy 20 thaùng 11. -GV : chæ baát kì ngaøy naøo trong tôø lòch vaø yeâu caàu HS ñoïc ñuùng teân caùc ngaøy ñoù. -Coät ngoaøi cuøng ghi soá chæ thaùng (trong naêm). Doøng thöù nhaát ghi teân caùc ngaøy trong tuaàn leã. Caùc oâ coøn laïi ghi soá chæ caùc ngaøy trong thaùng. -Moãi tôø lòch nhö moät caùi baûng coù caùc coät vaø caùc doøng. Cuøng coät vôùi ngaøy 20 thaùng 11 laø thöù naêm neân ta ñoïc “Ngaøy 20 thaùng 11 laø thöù naêm, hoaëc thöù naêm ngaøy 20 thaùng 11” -GV : Thaùng 11 baét ñaàu töø ngaøy 1 vaø keát thuùc vaøo ngaøy 30. -Vaäy thaùng 11 coù bao nhieâu ngaøy ? -Em haõy ñoïc teân caùc ngaøy trong thaùng 11 ? -Ngaøy 26 thaùng 11 laø ngaøy thöù maáy ? Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp. Baøi 1 : -GV neâu caàu baøi. - Goïi 1 HS ñoïc maãu. - GV nhaéc laïi caùch vieát ngaøy 7 thaùng 11. 11 13 14 20 21 27 28 -Theo doõi. 15 22 29 16 23 30 -“Ngaøy 20 thaùng 11 laø thöù naêm, hoaëc thöù naêm ngaøy 20 thaùng 11” -Thaùng 11 coù 30 ngaøy. - Vaøi em ñoïc. -Thöù tö. -Töï laøm baøi . Ñoïc vieát Ngaøy baûy Ngaøy 7 thaùng 11 thaùng möôøi moät Ngaøy möôøi laêm Ngaøy 15 thaùng 11 17 * Keát luaän: Khi ñoïc hay vieát caùc ngaøy trong thaùng ta ñoïc ( vieát) ngaøy tröôùc thaùng sau. Baøi 2 : Tröïc quan : Tôø lòch thaùng 12. a.Yeâu caàu gì ? Thöù hai Thö ùba thaùng möôøi moät Ngaøy hai möôi Ngaøy 20 thaùng 11 thaùng möôøi moät Ngaøy ba möôi Ngaøy 30 thaùng 11 thaùng möôøi moät -Quan saùt tôø lòch thaùng 12 roài neâu tieáp caùc ngaøy coøn thieáu. - Hs ñieàn chì vaøo sgk Thöù tö 1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31 -Thaùng 12 coù bao nhieâu ngaøy ? b) -22/12 laø thöù maáy ? -25/12 laø thöù maáy ? -Thaùng 12 coù maáy ngaøy chuû nhaät ? 12 Thöùnaêm Thöù saùu Thöù baûy Chuû nhaät 4 11 18 25 6 13 20 27 7 14 21 28 5 12 19 26 -Coù 31 ngaøy. -HS ñoïc : Ngaøy 22/12 laø thöù hai. -25/12 laø thöù naêm. -Ñeám soá ngaøy chuû nhaät trong thaùng vaø neâu : coù 4 ngaøy chuû nhaät caùc ngaøy chuû nhaät ñoù laø: 7, 14, 21, 28. -Theo doõi vaø traû lôøi : laø ngaøy 26 thaùng 12. -GV khoanh troøn ngaøy 19 thaùng 12. Yeâu caàu HS nhìn vaøo baûng lòch vaø traû lôøi caâu hoûi : Thöù saùu lieàn sau ngaøy 19 thaùng 12 laø ngaøy naøo ? -Thöù saùu lieàn tröôùc ngaøy 19 thaùng 12 laø ngaøy naøo ? -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. -laø ngaøy 12 thaùng 12. Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá : -Thaùng 11 coù bao nhieâu ngaøy ? - Thöù saùu lieàn sau ngaøy 20 thaùng 12 laø ngaøy naøo ? -Coù 30 ngaøy. -Nhaän xeùt tieát hoïc. -laø ngaøy 27 thaùng 12. -Daën doø- Hoïc caùch ñoïc ngaøy thaùng, tuaàn leã treân lòch. -Hoïc caùch ñoïc ngaøy thaùng, tuaàn leã treân lòch. 18 Keå chuyeän Tieát 16: Con choù nhaø haøng xoùm I/ MUÏC TIEÂU : 1.Kieán thöùc : Döïa vaøo tranh, keå laïi ñöôïc ñuû yù töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän. * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Bieát keå laïi toaøn boä caâu chuyeän (BT2). 2.Kó naêng : Reøn kó naêng nghe : Coù khaû naêng taäp trung theo doõi baïn keå, bieát nhaän xeùt ñaùnh giaù lôøi keå cuûa baïn. 3.Thaùi ñoä : Giaùo duïc hoïc sinh bieát yeâu meán caùc con vaät nuoâi trong nhaø. II/ CHUAÅN BÒ : 1.Giaùo vieân : Tranh “Con choù nhaø haøng xoùm”ôû sgk, tr.130. 2.Hoïc sinh : Naém ñöôïc noäi dung caâu chuyeän, thuoäc . III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. Hoaït ñoäng 1 : KT baøi cuõ : -Goïi 2 em noái tieáp nhau keå laïi caâu -2 em keå laïi caâu chuyeän . chuyeän : Hai anh em. -Anh em trong moät nhaø phaûi thöông yeâu –Caâu chuyeän noùi leân ñieàu gì ? giuùp ñôõ nhau trong moïi hoaøn caûnh. -Nhaän xeùt. *Giôùi thieäu baøi. -Con choù nhaø haøng xoùm. -Tieát taäp ñoïc vöøa roài em ñoïc baøi gì ? -Tình baïn giöõa beù vaø Cuùn boâng. -Caâu chuyeän keå veà ñieàu gì? -Tình baïn ñoù raát ñeïp, raát gaàn guõi, thaân thieát. -Tình baïn ñoù nhö theá naøo ? -Tieát keå chuyeän hoâm nay chuùng ta seõ quan saùt tranh vaø keå laïi caâu chuyeän -1 em nhaéc töïa baøi. “Con choù nhaø haøng xoùm”. Hoaït ñoäng 2 : Keå töøng ñoaïn truyeän -Quan saùt. theo tranh. - Keå laïi töøng ñoaïn caâu chuyeän ñaõ hoïc theo Tröïc quan : 5 böùc tranh tranh. -Phaàn 1 yeâu caàu gì ? -Hoaït ñoäng nhoùm : Chia nhoùm. 19 -GV yeâu caàu chia nhoùm -5 em trong nhoùm keå :laàn löôït töøng em keå 1 -GV : Moãi gôïi yù öùng vôùi moät ñoaïn cuûa ñoaïn tröôùc nhoùm. Caùc baïn trong nhoùm nghe truyeän. chænh söûa. -Ñaïi dieän caùc nhoùm leân keå. Moãi em chæ keå 1 -Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm leân keå. Yc moãi ñoaïn. em chæ keå 1 ñoaïn. -Lôùp theo doõi, nhaän xeùt. -Nhaän xeùt. -Giaùo vieân theo doõi, ñaët caâu hoûi gôïi yù khi thaáy HS luùng tuùng : -Tranh 1 : Tranh veõ ai ? Cuùn Boâng vaø Beù ñang laøm gì ? -Tranh 2 : Chuyeän gì ñaõ xaûy ra khi Beù vaø Cuùn Boâng ñang chôi ? Luùc aáy Cuùn laøm gì ? -Tranh 3 : Khi Beù bò oám ai ñaõ ñeán thaêm Beù ? -Nhöng Beù vaãn mong muoán ñieàu gì ? -Tranh 4 : Luùc Beù boù boät naèm baát ñoäng Cuùn Boâng giuùp Beù ñieàu gì ? -Tranh 5 : Beù vaø Cuùn ñang laøm gì ? Baùc só nghó gì ? - Yc HS nhaän xeùt. -GV nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 3 : * Daønh cho HS Khaù/ Gioûi: Keå toaøn boä caâu chuyeän. - GV neâu caàu. -Gôïi yù HS keå theo hình thöùc : Keå ñoäc thoaïi. - Goïi moãi laàn 1 HS keå toaøn boä caâu chuyeän. -Nhaän xeùt : gioïng keå, ñieäu boä, neùt maët. -Khen thöôûng caù nhaân keå hay. Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá : -Khi keå chuyeän phaûi chuù yù ñieàu gì ? -Tranh veõ Cuùn Boâng vaø Beù. Cuùn Boâng vaø Beù ñang chôi trong vöôøn. -Beù bò vaáp vaøo moät khuùc goã vaø ngaõ raát ñau. Cuùn chaïy ñi tìm ngöôøi giuùp ñôõ. -Caùc baïn ñeán thaêm Beù raát ñoâng, coøn cho Beù nhieàu quaø. -Beù mong muoán ñöôïc gaëp Cuùn Boâng vì Beù nhôù Cuùn Boâng. -Cuùn mang cho Beù tôø baùo, buùt chì, vaø quanh quaån quanh Beù. -Beù khoûi beänh, Beù vaø Cuùn chôi ñuøa vôùi nhau.Baùc só hieåu nhôø Cuùn maø Beù khoûi beänh. -Nhaän xeùt. - HS Khaù/ Gioûi: Keå toaøn boä caâu chuyeän. -Thi keå ñoäc thoaïi. - Moãi laàn 1 HS keå toaøn boä caâu chuyeän. -Nhaän xeùt, choïn ngöôøi keå hay nhaát. -Keå baèng lôøi cuûa mình. Khi keå phaûi thay ñoåi neùt maët cöû chæ ñieäu boä.. 20
- Xem thêm -