Tài liệu Giáo án lớp 2 chuẩn kiến thức tuần 14

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 107 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY TUAÀN 14 Thöù Tieát Moân Tieát Teân baøi PPCT Ngaøy Tíc h hôï p KN S Hai 21/11 Ba 22/11 Tö 23/11 Naêm 24/11 1 2 4 5 CHAØO CỜ TOAÙN 1 2 3 4 1 TOAÙN 2 4 1 2 4 68 KEÅ CHUYEÄN 14 TAÄP ÑOÏC 42 TOAÙN 69 14 TAÄP VEÁT ÑAÏO ÑÖÙC 14 66 14 14 Giöõ gìn tröôø ng lôùp saïch ñeïp ( tieát 1) 67 65-38; 46-17; 57-28; 78-29 AÂM NHAÏC TAÄP ÑOÏC TAÄP ÑOÏC CHÍNHTAÛ (TC) TOAÙN 40 41 27 LTVC 5 1 55-8; 56-7; 37-8; 68-9. Chöõ hoa M x THUÛ COÂNG CHÍNHTAÛ (NV) 14 28 Caâu chuyeän boù ñuõa( tieát 1) Caâu chuyeän boù ñuõa( tieát 2) Caâu chuyeän boù ñuõa Luyeän taäp Caâu chuyeän boù ñuõa Tieáng voõng keâu Baûng tröø Töø ngöõ veà tình caûm gia ñình. Caâu kieåu Ai laøm gì? Daáu chaám, daáu chaám hoûi Gaáp, caét, daùn hình troøn ( tieát 2) Tieáng voõng keâu 1 x x Tích hôïp TK NL Saùu 25/11 2 3 4 5 TLV TOAÙN TN&XH SHCT 14 70 14 14 Quan saùt tranh, traû lôøi caâu hoûi. Vieát nhaén tin. Luyeän taäp Phoøng traùnh ngoä ñoäc khi nhaø ôû Thöù hai ngaøy 21 thaùng 11 naêm 2011 TOAÙN Tiết 66: 55 – 8 ; 56 – 7 ; 37 – 8 ; 68 – 9 I-MUÏC TIEÂU Giuùp hoïc sinh : -Bieát thöïc hieän pheùp tính tröø coù nhôù trong phaïm vi 100, daïng 55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 – 9. - Bieát tìm soá haïng chöa bieát cuûa moät toång. - Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1 (coät 1,2,3): Baøi 2(a,b). * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 ( coät 4,5); Baøi 2 (c); Baøi 3. II- CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC Hoạt ñộng 1: KT baøi cũ: - Gọi 3 HS lần lượt ĐTL caùc coâng 3 hs leân baûng thöïc hieän , thức 15,16,17,18 trừ ñi một số 2 hs leân baûng thöïc hieän , caû lôùp laøm vaøo -Goïi hs leân baûng ñaët tính roài tính: baûng con. 15 – 6 ; 17 – 9 -Nhaän xeùt baïn laøm treân baûng. -Nhaän xeùt , ghi ñieåm. *Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay caùc em -Laéng nghe , nhaéc laïi töïa baøi. tieáp tuïc thöïc hieän pheùp tröø caùc soá coù hai chöõ soá tröø ñi soá coù moät chöõ soá. 2 Hoạt ñộng 2: -Nghe vaø phaân tích ñeà toaùn. a/ Pheùp trừ 55 – 8 . - Neâu vaán ñeà: Coù 55 que tính, bôùt ñi -1 em nhaéc laïi baøi toaùn. 8 que tính.Hoûi coøn laïi bao nhieâu -Thöïc hieän pheùp tröø 55 - 8 que tính? -Ñeå bieát coøn laïi bao nhieâu que tính ta laøm theá naøo ? -Giaùo vieân vieát baûng : 55 – 8= ? -HD HS caùch ñaët tính vaø tính: - 55 8 47 -Vieát 55 roài vieát 8 xuoáng döôùi, sao cho 8 thaúng coät vôùi 5 (ñôn vò). Vieát daáu – vaø keû gaïch ngang. -Baét ñaàu tính töø haøng ñôn vò (töø phaûi sang traùi) 5 khoâng tröø ñöôïc 8, laáy 15 tröø 8 baèng 7 vieát 7 nhôù 1, 5 tröø 1 baèng 4 vieát 4. -Vaäy : 55 – 8 = 47. -Vaäy 55 – 8 = ? -Nhieàu em nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø tính. Vieát baûng : 55 – 8 = 47. b/ Pheùp tính : 56 – 7, 37 – 8, 68 – 9. - Nghe vaø phaân tích ñeà toaùn. -Neâu vaán ñeà : -1 em nhaéc laïi baøi toaùn. -Thöïc hieän pheùp tröø 56 - 7 -HD HS caùch ñaët tính vaø tính: - 56 7 49 -Vieát 56 roài vieát 7 xuoáng döôùi, sao cho 7 thaúng coät vôùi 6 (ñôn vò). Vieát daáu – vaø keû gaïch ngang. -Baét ñaàu tính töø haøng ñôn vò (töø 3 phaûi sang traùi) 6 khoâng tröø ñöôïc 7, laáy 16 tröø 7 baèng 9 vieát 9 nhôù 1, 5 tröø 1 baèng 4 vieát 4. Vaäy 56 – 7 = 49. -Ghi baûng : 56 – 7 = 49. -1 em leân ñaët tính vaø tính. 37 c / Pheùp tính : 37 – 8. -Goïi 1 em leân ñaët tính vaø tính. 8 29 -Goïi 1 em neâu caùch tính. d/ Pheùp tính 68 – 9. -Goïi 1 em leân ñaët tính vaø tính. -7 khoâng tröø ñöôïc 8, laáy 17 tröø 8 baèng 9, vieát 9 nhôù 1, 3 tröø 1 baèng 2 vieát 2.Vaäy 37 – 8 = 29 -1 em leân ñaët tính vaø tính. 68 9 59 -8 khoâng tröø ñöôïc 9, laáy 18 tröø 9 baèng 9 vieát 9 nhôù 1, 6 tröø 1 baèng 5 vieát 5. 68 – 9 = 59 -4 em nhaéc laïi caùch tính 4 baøi. -Goïi 1 em neâu caùch tính. -Tính töø phaûi sang traùi. -Goïi 4 em nhaéc laïi caùch tính 4 baøi. Hoaït ñoäng 3:Thöïc haønh: Baøi 1(coät 1,2,3): Tính - Khi tính ta thöïc hieän tính töø ñaâu sang ñaâu? -Goïi hs leân baûng laøm baøi a) döôùi lôùp laøm vaøo vôû. -Nhaän xeùt , chöõa baøi , ghi ñieåm. -Goïi 5 hs khaùc leân baûng laøm baøi b) -Nhaän xeùt , chöõa baøi ghi ñieåm. -Goïi 3 hs khaùc leân baûng laøm baøi c) -3 hs leân baûng laøm baøi , döôùi lôùp laøm baøi vaøo vôû. -Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. -5 hs khaùc leân baûng laøm baøi , döôùi lôùp laøm vaøo vôû. -Nhaän xeùt baøi laøm treân baûng cuûa baïn. -5 hs khaùc leân baûng laøm baøi c) caû lôùp laøm vaøo vôû. a, 45 75 95 9 6 7 36 69 88 4 b, c, - 66 7 58 - 87 9 78 - HSKG thöïc hieän * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 ( coät 4,5). -Nhaän xeùt , chöõa baøi ghi ñieåm. Baøi 2(a,b): Tìm x: -Goïi hs neâu quy taéc tìm soá haïng chöa bieát. -Goïi 2 hs leân baûng laøm baøi. - 96 9 87 77 8 69 - - 36 8 28 48 9 39 -Muoán tìm soá haïng chöa bieát , ta laáy toång tröø ñi soá haïng ñaõ bieát.. -2 hs leân baûng laøm baøi , döôùi lôùp laøm vaøo vôû. a) x +9=27 b) 7+x=35 x =27+9 x=35-7 x=18 x=28 - HSKG thöïc hieän -Nhaän xeùt baøi laøm treân baûng cuûa baïn. * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2 -4 HS nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø tính: 55-8; (c);Baøi 3. 56-7; 37-8; 68-9 -Nhaän xeùt , chöõa baøi , ghi ñieåm. Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá , daën doø. - Goïi 4 HS nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø tính: 55-8; 56-7; 37-8; 68-9 -Veà nhaø thöïc hieän. -Veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò cho baøi sau. -Nhaän xeùt tieát hoïc. TAÄP VIEÁT Tieát 14: Chữ hoa M I-MUÏC TIEÂU -Reøn kó naêng vieát chöõ: 5 Viết ñuùng chữ M( 1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû), chöõ vaø caâu öùng duïng: Mieäng (1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû ),Mieäng noùi tay laøm (3 laàn). -GD tính thaåm mó cho hs theâm yeâu thích caùi ñeïp. II- ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC -GV : Maãu chöõ M hoa , baûng phuï vieát cuïm töø öùng duïng. -HS : Vôû taäp vieát , baûng con,… III- CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC -2 HS viết bảng lớp.Caû lôùp vieát baûng con . -Quan saùt chöõ maãu treân baûng. -Cao 5 li. -Chöõ M goàm 4 neùt : neùt moùc ngöôïc traùi, thaúng ñöùng, thaúng xieân vaø moùc ngöôïc phaûi. -3 em nhaéc laïi. 6 -2ø-3 em nhaéc laïi. -Caû lôùp vieát treân khoâng. -Vieát vaøo baûng con M – M -2-3 em ñoïc : Mieäng noùi tay laøm -Quan saùt. - Noùi ñi ñoâi vôùi laøm. -1 em nhaéc laïi. -4 tieáng : Mieäng, noùi, tay, laøm. -Chöõ M, g, l, y cao 2,5 li, t cao 1, 5 li, caùc chöõ coøn laïi cao 1 li. -Daáu naëng ñaët döôùi eâ trong chöõ Mieäng, daáu saéc treân o trong chöõ noùi, daáu huyeàn ñaët treân a ôû chöõ laøm. -Neùt moùc cuûa M noái vôùi neùt haát cuûa i. -Baèng khoaûng caùch vieát 1ù chöõ caùi o. -Baûng con : Mieäng. -Caû lôùp vieát baøi caù nhaân vaøo vôû. 1 doøng côõ vöøa: 1 doøng côõ nhoû: iệng 1 doøng côõ nhoû: iệng iệng nói tay 1 doøng côõ vöøa: 7 làm ( 3 laàn) -Laéng nghe ,ruùt kinh nghieäm töï nhaän xeùt mình. -Goàm 4 neùt. -Veà nhaø thöïc hieän. -Ruùt kinh nghieäm. Hoạt ñộng 1: .KT baøi cuõ: -Kieåm tra viết chữ Lvaø chöõ Lá Hoạt ñộng2.Höôùng daãn hs vieát chöõ hoa a) Quan saùt moät soá neùt, quy trình vieát : -Chöõ M hoa cao maáy li ? -Chöõ M hoa goàm coù nhöõng neùt naøo ? -Vöøa noùi vöøa toâ trong khung chöõ : Chöõ M goàm 4 neùt: neùt moùc ngöôïc traùi, thaúng ñöùng, thaúng xieân vaø moùc ngöôïc phaûi. Neùt 1 :Ñaët buùt treân ñöôøng keû 2, vieát neùt moùc töø döôùi leân, löôïn sang phaûi, DB ôû ÑK 6. Neùt 2 : töø ñieåm DB cuûa neùt 1, ñoåi chieàu buùt, vieát moät neùt thaúng ñöùng xuoáng ÑK 1. Neùt 3 : töø ñieåm DB cuûa neùt 2, ñoåi chieàu buùt, vieát moät neùt thaúng xieân (hôi löôïn ôû hai ñaàu) leân ÑK 6. Neùt 4 : töø ñieåm döøng buùt cuûa neùt 3, ñoåi chieàu buùt, vieát neùt moùc ngöôïc phaûi, DB treân ÑK 2. 8 -Quan saùt maãu vaø cho bieát ñieåm ñaët buùt ? -Giaùo vieân vieát maãu (vöøa vieát vöøa noùi). B/ Vieát baûng : -Yeâu caàu HS vieát 2 chöõ M vaøo baûng. Hoạt ñộng3: Vieát cuïm töø öùng duïng : -Yeâu caàu hoïc sinh môû vôû taäp vieát ñoïc cuïm töø öùng duïng. A/ Quan saùt vaø nhaän xeùt : iệng nói tay làm -Mieäng noùi tay laøm theo em hieåu nhö theá naøo ? Neâu : Cuïm töø naøy coù yù chæ lôøi noùi ñi ñoâi vôùi vieäc laøm. -Cuïm töø naøy goàm coù maáy tieáng ? Goàm nhöõng tieáng naøo ? -Ñoä cao cuûa caùc chöõ trong cuïm töø “Mieäng noùi tay laøm”ø nhö theá naøo ? -Caùch ñaët daáu thanh nhö theá naøo ? -Khi vieát chöõ Mieäng ta noái chöõ M vôùi chöõ i nhö theá naøo? -Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ (tieáng ) nhö theá naøo ? Vieát baûng. Hoaït ñoäng 4: Höôùng daãn vieát vaøo vôû taäp vieát.Chaám , chöõa baøi. -Caû lôùp vieát vaøo vôû taäp vieát theo höôùng daãn. -Theo doõi uoán naén giuùp ñôõ. 9 -Thu 5 - 7 baøi chaám chöõa baøi. -Nhaän xeùt öu – khuyeát ñieåm. Hoaït ñoäng 5 : Cuûng coá , daën doø -Chöõ M hoa goàm maáy neùt? -Nhaéc hs veà nhaø vieát phaàn ôû nhaø. -Xem tröôùc baøi vaø chuaån bò cho baøi sau. -Nhaän xeùt tieát hoïc. ÑAÏO DÖÙC Tieát 14:GIÖÕ GÌN TRÖÔØNG LÔÙP SAÏCH ÑEÏP ( tieát 1) I-MUÏC TIEÂU -Neâu ñöôïc lôïi ích cuûa vieäc giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp. - Neâu ñöôïc nhöõng vieäc caàn laøm ñeå giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp. - Hieåu: Giöø gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp laø traùch nhieäm cuûa HS. - Thöïc hieän giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp. - HS coù thaùi ñoä ñoàng tình vôùi caùc vieäc laøm ñuùng ñeå giöõ gìn tröôøng , lôùp saïch ñeïp. *- Các kĩ năng được giáo dục trong bai : - Kĩ năng hợp tác với mọi người trong việc giữ gìn trường lớp sạch sẽ. - Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Daønh cho HS khaù/ gioûi: Bieát nhaéc nhôû baïn beø giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp. II-TAØI LIEÄU – PHÖÔNG TIEÄN GV : Tranh minh hoïa ôû vôû baøi taäp. HS : baøi haùt “ Em yeâu tröôøng em. III- CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG DAÏY Hoaït ñoäng 1:KT baøi cuõ: -Caàn laøm gì khi baïn gaëp khoù khaên hoaëc bò beänh? -Neâu moät soá phuø hôïp vôùi khaû naêng theå hieän quan taâm giuùp ñôõ baïn? -Nhaän xeùt , ñaùnh giaù. *Giôùi thieäu baøi: baøi hoïc hoâm nay caùc em seõ tìm hieåu veà theá naøo laø giöõ gìn tröôøng lôùp saïch seõ vaø chuùng ta caàn laøm gì ñeå tröôøng lôùp 10 HOAÏT ÑOÄNG HOÏC -Caàn quan taâm giuùp ñôõ baïn. - Baïn queân buùt em coù 2 caùi em cho baïn möôïn 1 caùi, … -Laéng nghe , nhaéc laïi töïa baøi. saïch ñeïp. * Khôûi ñoäng: Caû lôùp haùt Em yeâu tröôøng em . Hoaït ñoäng 2: Tieåu phaåm baïn Huøng thaät ñaùng khen. Caùch tieán haønh: -GV ñoïc tieåu phaåm -Goïi moät soá hs ñoùng vai tieåu phaåm vaø traû lôøi caâu hoûi: +Baïn Huøng ñaõ laøm gì trong buoåi sinh nhaät cuûa mình? +Haõy ñoaùn xem vì sao baïn Huøng laøm nhö vaäy? Keát luaän: Vöùt giaáy, raùc vaøo ñuùng nôi quy ñònh laø goùp phaàn giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp ñeå goùp phần BVMT. Hoaït ñoäng 3: Baøy toû thaùi ñoä. Caùch tieán haønh: -* Yeâu caàu caùc nhoùm quan saùt tranh , thaûo luaän traû lôøi caâu hoûi theo caùc tranh töø 1 – 5 ôû VBT. -Goïi ñaïi dieän trình baøy tröôùc lôùp. -Nhaän xeùt , choát laïi yù ñuùng. Keát luaän: Ñeå giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp chuùng ta caàn laøm traät nhaät haèng ngaøy. Hoaït ñoäng 4: Baøy toû yù kieán. Caùch tieán haønh: -Yeâu caàu caû lôùp laøm baøi taäp 2. -Goïi hs neâu yù kieán cuûa mình. -Caû lôùp haùt theo höôùng daãn cuûa GV. -Laéng nghe GV ñoïc tieåu phaåm. -HS xung phong ñoùng vai theo yeâu caàu. +Huøng môøi caùc baïn beø trong lôùp cuøng döï tieäc. +Huøng laøm nhö theá ñeå caùc baïn boû giaáy voû keïo vaøo thuøng. -Laéng nghe, ghi nhôù. -*Caùc nhoùm quan saùt tranh vaø thöïc hieän thaûo luaän theo höôùng daãn. -Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy. Tranh 1 vaø tranh 3 sai khoâng neân laøm. Tranh 2 ,4 , 5 laø ñuùng neân laøm. -Nhaän xeùt , boå sung. -Laéng nghe, ghi nhôù. -Caû lôùp laøm baøi taäp 2. -Laàn löôït baøy toû yù kieán -Taùn thaønh vôùi caâu a,b,c,d. -Khoâng taùn thaønh caâu ñ. -Laéng nghe , ghi nhôù. -Nhaän xeùt , choát laïi yù ñuùng. Keát luaän: Giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp laø 11 boån phaän cuûa moãi hs , ñieàu ñoù theå hieän loøng yeâu tröôøng , meán lôùp vaø giuùp caùc em ñöôïc sinh hoaït , hoïc taäp trong moät moâi tröôøng -Ta thöôøng xuyeân laøm traät nhaät vaø trong laønh vaø goùp nhaàn BVMT. khoâng vöùt raùc böøa baõi. Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá , daën doø: - Nhaët raùc, queùt doïn veä sinh lôùp -Muoán tröôøng , lôùp saïch ñeïp ta caàn laøm gì? hoïc,... - Em haõy neâu moät soá vieäc caàn laøm ñeå giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp? - Veà nhaø thöïc hieän. -Nhôù thöïc hieän nhöõng ñieàu ñaõ hoïc. -Ruùt kinh nghieäm -Veà nhaø xem tieáp baøi ñeå chuaån bò cho baøi sau. -Nhaän xeùt tieát hoïc. Thöù ba ngaøy 23 thaùng 11 naêm 2010 TOAÙN Tieát 67:65-38 ; 46-17 ; 57-28 ; 78-29 I-MUÏC TIEÂU Giuùp hoïc sinh: -Bieát thöïc hieän pheùp tröø coù nhôù trong phaïm vi 100, daïng 65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29. - Bieát giaûi baøi toaùn coù moät pheùp tröø daïng treân. - Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1 (coät 1,2,3); Baøi 2(coät 1); Baøi 3. * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1(coät 4,5); Baøi 2(coät 2). II-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC -2 hs leân baûng thöïc hieän , caû lôùp laøm vaøo baûng con. -Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. -Nghe vaø phaân tích ñeà toaùn. -1 em nhaéc laïi baøi toaùn. -Thöïc hieän pheùp tröø 65 - 38 12 -1 em neâu caùch ñaët tính vaø tính. - 3 em leân baûng laøm 46 57 17 28 29 29 - 78 29 49 -Tính - Tröø töø phaûi sang traùi. -3 em leân baûng. Lôùp töï laøm vaøo vôû. a, 85 55 95 27 18 46 58 37 49 b, c, - - 96 48 48 98 19 79 - - 86 27 59 88 39 49 - - 66 19 47 48 29 19 13 * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1(coät 4,5); -Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng. - Thöïc hieän tìm keát quaû. -2 em leân baûng laøm. -6 - 10 86 80 70 -9 -9 58 49 40 * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2(coät 2). -1 em ñoïc ñeà. -Veà ít hôn vì keùm hôn laø ít hôn. -Laøm baøi. Baøi giaûi Soá tuoåi cuûa meï./Meï coù soá tuoåi laø: 65 – 27 = 38 (tuoåi) Ñaùp soá : 38 tuoåi. -Chuù yù sao cho ñôn vò thaúng coät vôùi ñôn vò, chuïc thaúng coät vôùi chuïc. -Töø haøng ñôn vò. -Hoïc baøi. Hoạt ñộng 1: .KT baøi cuõ: -Goïi 2 hs leân baûng ñaët tính roài tính:46-7 ; 35-9 14 -Nhaän xeùt , ghi ñieåm. Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu pheùp tröø 65 –38, 46 – 17, 57 – 28, 78 – 29. a/ Pheùp tröø 65 - 38 Neâu vaán ñeà: Coù 65 que tính, bôùt ñi 38 que tính.Hoûi coøn laïi bao nhieâu que tính? -Ñeå bieát coøn laïi bao nhieâu que tính ta laøm theá naøo ? -Giaùo vieân vieát baûng : 65 – 38=? HD HS ñaët tính vaø tính. 65 38 27 -Vieát 65 roài vieát 38 xuoáng döôùi, sao cho 8 thaúng coät vôùi 5 (ñôn vò), 3 thaúng coät vôùi 6.Vieát daáu – vaø keû gaïch ngang. -Baét ñaàu tính töø haøng ñôn vò (töø phaûi sang traùi) 5 khoâng tröø ñöôïc 8, laáy 15 tröø 8 baèng 7 vieát 7 nhôù 1, 3 theâm 1 laø 4, 6 tröø 4 baèng 2 vieát 2 .65 – 38 = 27. -Em neâu caùch ñaët tính vaø tính. b/ Pheùp tính : 46 – 17, 57 – 28, 78 –29. -Ghi baûng : 46 – 17, 57 – 28, 78 –29. -Goïi 3 em leân ñaët tính vaø tính. -Goïi 3 em neâu caùch thöïc hieän pheùp tröø. Hoaït ñoäng 3 : Luyeän taäp . Baøi 1 (Coät 1,2,3): Yeâu caàu gì ? - Tröø töø ñaâu sang ñaâu? -Goïi 3 em leân baûng. Lôùp töï laøm. 15 * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1(coät 4,5); -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. Baøi 2 (coät 1):- Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu - Tröôùc khi ñieàn soá caàn phaûi laøm gì? -GV vieát leân baûng 2 baøi ôû coät 1 vaø goïi 2 hs leân baûng laøm baøi . * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2(coät 2). -Nhaän xeùt , baøi laøm treân baûng. Baøi 3: -Goïi 1 em ñoïc ñeà. GV hoûi keát hôïp toùm taét leân baûng Toùm taét Baø : 65 tuoåi Meï keùm baø : 27 tuoåi Meï : … tuoåi? - Baøi toaùn thuoäc daïng naøo? -Yeâu caàu caû lôùp laøm baøi vaøo vôû. -Goïi hs leân baûng laøm baøi. 16 -Nhaän xeùt , choát laïi yù ñuùng, ghi ñieåm. Hoaït ñoäng 3 .Cuûng coá , daën doø -Khi ñaët tính coät doïc phaûi chuù yù gì ? -Thöïc hieän baét ñaàu töø ñaâu ? -Nhaän xeùt tieát hoïc. -Daën doø- Hoïc baøi. TAÄP ÑOÏC TIEÁT 50, 51: CAÂU CHUYEÄN BOÙ ÑUÕA I-MUÏC TIEÂU 1.Reøn kó naêng ñoïc thaønh tieáng : - Bieát ngaét nghæ hôi ñuùng choã; bieát ñoïc roõ lôøi nhaân vaät trong baøi. 2. Reøn kó naêng ñoïc – hieåu: - Hieåu nghóa cuûa caùc töø môùi . ñöôïc chuù giaûi cuoái baøi. - Hieåu noäi caâu chuyeän: Ñoaøn keát seõ taïo neân söùc maïnh. Anh chò em phaûi ñoaøn keát, thöông yeâu nhau. (traû lôøi CH 1,2,3,5). Daønh cho HS khaù/ gioûi: CH4. -GD hs bieát soáng doaøn keát vaø thöông yeâu anh chi em trong nhaø, ñuøm boïc vaø giuùp ñôõ nhau. *- Các kĩ năng được giáo dục trong bài: - Xác định giá trị (biết xác đinh được giá trị vật chất giá trị tinh thần) - Tự nhận thức về bản thân (biết nhận thức được việc mình nên làm và việc không nên làm) II- ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC Tranh minh hoïa trong sgk. Baûng phuï vieát saün noäi dung caàn döôùng daãn. III- CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC -2 hs ñoïc tröôùc lôùp , caû lôùp theo doõi , nhaän xeùt. -Nghe vaø nhaéc laïi töïa baøi. 17 -Theo doõi GV ñoïc maãu vaø ñoïc nhaàm trong sgk. - Caû lôùp noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu tröôùc lôùp. - Luyeän ñoïc caù nhaân , ñoàng thanh caùc töø khoù. -Theo doõi baûng phuï ñeå ñoïc ñuùng caâu. -Caù nhaân luyeän ñoïc , ñoïc ñoàng thanh. - Noái tieáp nhau ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp , hs khaùc theo doùi ñoïc thaàm. -Moät hs ñoïc phaàn chuù giaûi , hs khaùc ñoïc thaàm. -2 hs cuøng baøn luyeän ñoïc töøng ñoaïn. -Laéng nghe , ruùt kinh nghieäm khi luyeän ñoïc. -Caùc toå thi ñoïc tröôùc lôùp theo höôùng daãn. -Nhaän xeùt , bình choïn nhoùm ñoïc hay nhaát. -Caû nhóm ñoïc thaàm töøng ñoaïn vaø traû lôøi caâu hoûi: + Coù 5 nhaân vaät ,oâng cuï vaø 4 ngöôøi con. + Oâng cuï buoàn phieàn beøn tìm caùch daïy baûo con. + Vì hoï caàm caû boù ñuõa maø beû. + Ngöôøi cha thong thaû beû gaõy töøng chieác. + Vôùi töøng ngöôøi con. Caû 4 ngöôøi con. 18 + Anh em phaûi ñoaøn keát , ñuøm boïc yeâu thöông laãn nhau. Ñoaøn keát vôùi taïo neân söùc maïnh. -Laéng nghe , ghi nhôù. -VD: Ñoaøn keát thì maïnh - Anh em phaûi thöông yeâu nhau… - Ñoaøn keát seõ taïo neân söùc maïnh , anh chò em trong nhaø phaûi ñoaøn keát thöông yeâu nhau. -Veà nhaø thöïc hieän. -Ruùt kinh nghieäm. Hoạt ñộng 1: .KT baøi cuõ: -Goïi hs ñoïc laïi baøi Quaø cuûa boá vaø neâu caâu hoûi 1 vaø 3 ôû cuoái baøi. -Nhaän xeùt , ghi ñieåm. *Giôùi thieäu baøi: Baøi hoïc hoâm nay caùc em seõ tìm hieåu veà caâu chuyeän , qua ñoù bieát söï ñoaøn 19 keát laø theá naøo vaø söùc maïnh cuûa söï ñoaøn keát. Hoạt ñộng 2:Luyeän ñoïc - GV ñoïc maãu toaøn baøi. Gioïng cha oân toàn gioïng keå chaäm raõi. -Höôùng daãn luyeän ñoïc keát hôïp giaûi nghóa töø. a) Ñoïc töøng caâu. - GV vieát leân baûng höôùng daãn ñoïc ñuùng moät soá töø: buoàn phieàn , ñaët boù ñuõa , tuùi tieàn , beû gaãy , va chaïm , thong thaû , ñoaøn keát. b) Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp. - Höôùng daãn ñoïc ñuùng moät soá caâu: +Moät hoâm/oâng ñaët moät boù ñuõa/vaø moät tuùi tieàn treân baøn/roài goïi caùc con/caû trai/gaùi/daâu/seõ laïi vaø baûo//Ai beû gaãy ñöôïc boù ñuõa thì… - Goïi 3 HS ñoïc 3 ñoaïn - Goïi 1 HS ñoïc phaàn chuù giaûi ôû cuoái baøi. c) Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm. -Caùc nhoùm luyeän ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm. - Nhaän xeùt , höôùng daãn theâm caùch ñoïc nhoùm. d) Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm. - Caùc nhoùm thi ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp. -Nhaän xeùt nhoùm ñoïc hay nhaát , caù nhaân – ñoàng thanh. ******************************* Tieát 2 Hoạt ñộng 3:Höôùng daãn tìm hieåu baøi: -* Yeâu caàu caû nhóm ñoïc thaàm vaø traû lôøi caâu hoûi: +1. Caâu chuyeän naøy coù nhöõng nhaân vaät naøo? + Thaáy caùc con khoâng thöông yeâu nhau , oâng 20
- Xem thêm -