Tài liệu Giáo án lớp 2 chuẩn kiến thức tuần 12

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 107 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY TUAÀN 12 Thöù -Ngaøy Hai 07/11 Ba 8/11 Tö 9/11 Naêm 10/11 Saùu 11/11 Moân Tieát SHÑT Theå duïc Toaùn Taäp vieát Ñaïo ñöùc 12 56 12 12 Tìm soá bò tröø Chöõ hoa: K Quan taâm giuùp ñôõ baïn (tiết 1). 57 13 tröø ñi moät soá: 13 – 5 34 35 Söï tích caây vuù söõa Söï tích caây vuù söõa Phöông tieän giao thoâng ñöôøng boä Toaùn AÂm nhaïc Taäp ñoïc Taäp ñoïc ATGT Chính taû 12 Mó thuaät Toaùn 58 Keå Chuyeän 12 GDNGLL Taäp ñoïc Toaùn Theå duïc LTVC Thuû coâng TLV Chính taû Toaùn TNXH SHCT 36 59 12 12 12 24 60 12 Teân baøi daïy GDK NS x x Nghe – vieát: Söï tích caây vuù söõa 33 – 5 Söï tích caây vuù söõa Toång keát tuaàn hoïc toát Meï 53 – 15 Töø ngöõ veà tình caûm. Daáu phaåy OÂn taäp chủ đề gaáp hình. Taäp – cheùp: Meï Luyeän taäp Ñoà duøng trong gia ñình -1- x TH SD NL TK &H Q Thöù hai ngaøy 7 thaùng 11 naêm 2011. ----  ---MOÂN: TOAÙN Tieát 56: TÌM SOÁ BÒ TRÖØ I. Muïc tieâu: - Bieát tìm x trong caùc baøi taäp daïng: x – a = b ( vôùi a, b laø caùc soá coù khoâng quaù 2 chöõ soá) baèng söû duïng moái quan heä giöõa thaønh phaàn vaø keát quaû cuûa pheùp tính ( Bieát caùch tìm soá bò tröø khi bieát hieäu vaø soá tröø). - Veõ ñöôïc ñoaïn thaúng, xaùc ñònh ñieåm laø giao cuûa hai ñoaïn thaúng caét nhau vaø ñaët teân ñieåm ñoù. - Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1 ( a, b, d, e) ; Baøi 2 ( coät 1, 2, 3) ; Baøi 4. II. Chuaån bò: - Caùc hình veõ nhö sgk. III. Caùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc - Haùt A. Khôûi ñoäng B. Baøi cuõ - HS thöïc hieän treân baûng - Goïi HS leân baûng laøm: – lôùp laøm nhaùp. - Ñaët tính roài tính: - Baïn nhaän xeùt 62 – 27 32 –8 36 + 36 - GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù. C. Baøi môùi 1. Giôùi thieäu: - GV vieát leân baûng pheùp tröø 10 – 6 = 4. Yeâu caàu HS goïi teân caùc thaønh phaàn trong pheùp tính tröø sau ñoù ghi teân leân baûng. 2. Tìm soá bò tröø @ Böôùc 1: Thao taùc vôùi ñoà duøng tröïc quan -2- Baøi toaùn 1: - Coù 10 oâ vuoâng (ñöa ra maûnh giaáy coù 10 oâ vuoâng). Bôùt ñi 4 oâ vuoâng (duøng keùo caét ra 4 oâ vuoâng). Hoûi coøn bao nhieâu oâ vuoâng? - Laøm theá naøo ñeå bieát coøn laïi 6 oâ vuoâng? - Haõy neâu teân caùc thaønh phaàn vaø keát quaû trong pheùp tính: 10 – 4 = 6 (HS neâu, GV gaén nhanh theû ghi teân goïi) Baøi toaùn 2: - Coù moät maûnh giaáy ñöôïc caét laøm hai phaàn. Phaàn thöù nhaát coù 6 oâ vuoâng. Phaàn thöù hai coù 4 oâ vuoâng. Hoûi luùc ñaàu tôø giaáy coù bao nhieâu oâ vuoâng? - Laøm theá naøo ra 10 oâ vuoâng? - Vaäy 10 baèng 6 coäng 4. ( vieát baûng) @ Böôùc 2: Giôùi thieäu kyõ thuaät tính - Goïi soá oâ vuoâng ban ñaàu chöa bieát laø x. Soá oâ vuoâng bôùt ñi laø 4. Soá oâ vuoâng coøn laïi laø 6. Haõy ñoïc cho coâ pheùp tính töông öùng ñeå tìm soá oâ vuoâng coøn laïi. - Ñeå tìm soá oâ vuoâng ban ñaàu chuùng ta laøm gì ? Khi HS traû lôøi, GV ghi leân baûng x = 6 + 4. - Soá oâ vuoâng ban ñaàu laø bao nhieâu? - GV vöøa vieát vöøa löu yù hs caùch ghi. x–4=6 x=6+4 x = 10 - Yeâu caàu HS ñoïc laïi phaàn tìm x treân baûng - x goïi laø gì trong pheùp tính x – 4 = 6? - 6 goïi laø gì trong pheùp tính x – 4 = 6? - 4 goïi laø gì trong pheùp tính x – 4 = 6? - Vaäy muoán tìm soá bò tröø ta laøm theá naøo? - Yeâu caàu HS nhaéc laïi GV ghi baûng. 3: Luyeän taäp – Thöïc haønh Baøi 1: ( yù a, b, d, e) HS khaù, gioûi coù theå laøm heát baøi. - Yeâu caàu HS töï laøm baøi vaøo vôû. 3 HS leân baûng laøm baøi. - Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn.Ví duï -3- - HS nghe quan saùt vaø phaân tích ñeà toaùn - Coøn laïi 6 oâ vuoâng - Thöïc hieän pheùp tính 10 – 4 = 6 10 - Soá bò tröø 4 = Soá tröø 6 Hieäu - Luùc ñaàu tôø giaáy coù 10 oâ vuoâng. - Thöïc hieän pheùp tính 6 + 4 = 10 - HS neâu : x– 4 = 6 - Laø 10 - HS theo doõi treân baûng - HS ñoïc - Laø soá bò tröø - Laø hieäu - Laø soá tröø - Laáy hieäu coäng vôùi soá tröø - Nhaéc laïi qui taéc - Laøm baøi taäp a) Taïi sao x = 8 + 4 ? b) Taïi sao x = 18 + 9 ? - Nhaän xeùt – neâu caùch laøm Baøi 2: ( coät 1, 2, 3) HS khaù, gioûi laøm heát baøi. - Cho HS nhaéc laïi caùch tìm hieäu, tìm soá bò tröø trong pheùp tröø sau ñoù yeâu caàu caùc em töï laøm baøi. - Goïi hs leân baûng laøm baøi. - Nhaän xeùt, söûa chöõa. Baøi 3: HS khaù, gioûi laøm theâm. Baøi 4: - Yeâu caàu HS töï veõ, töï ghi teân ñieåm. - HD nhöõng hs coøn luùng tuùng - Goïi hs leân baûng laøm - Nhaän xeùt , ñaùnh giaù. 4. Cuûng coá – Daën doø. - Hoûi hs noäi dung baøi hoïc. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Chuaån bò: 13 – 5 ----  ---TAÄP VIEÁT Tieát 12: Chöõ hoa - HS laàn löôït traû lôøi: + Vì x laø soá bò tröø trong pheùp tröø x – 4 = 8, 8 laø hieäu, 4 laø soá tröø. Muoán tính soá bò tröø ta laáy hieäu coäng soá tröø (2 HS coøn laïi traû lôøi töông töï ) - HS töï laøm baøi. 2 HS ngoài caïnh nhau ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi cuûa nhau. - HS töï laøm baøi. - HS neâu K I. Muïc tieâu - Vieát ñuùng chöõ hoa K ( 1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû), chöõ vaø caâu öùng duïng : Keà ( 1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû) , Keà vai saùt caùnh ( 3 laàn) - Chöõ vieát roõ raøng, töông ñoái ñeàu neùt, thaúng haøng, böôùc ñaàu bieát noái neùt giöõa chöõ vieát hoa vaø chöõ vieát thöôøng trong chöõ ghi tieáng. II. Chuaån bò: - GV: Chöõ maãu K . Baûng phuï vieát chöõ côõ nhoû III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng daïy A. Khôûi ñoäng B. Baøi cuõ - Kieåm tra vôû vieát. Hoaït ñoäng hoïc - Haùt -4- - Yeâu caàu vieát: … - Haõy nhaéc laïi caâu öùng duïng. - Vieát : Ích nöôùc lôïi nhaø. - GV nhaän xeùt, cho ñieåm. C. Baøi môùi 1. Giôùi thieäu: - GV neâu muïc ñích vaø yeâu caàu. 2. Höôùng daãn vieát chöõ caùi hoa a: Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt. @ Gaén maãu chöõ K - Chöõ K cao maáy li? - Goàm maáy ñöôøng keû ngang? - Vieát bôûi maáy neùt? - GV chæ vaøo chöõ K vaø mieâu taû: + Goàm 3 neùt: 2 neùt ñaàu gioáng neùt 1 vaø 2 cuûa chöõ ……,, neùt 3 laø keát hôïp cuûa 2 neùt cô baûn moùc xuoâi phaûi vaø moùc ngöôïc phaûi noái lieàn nhau taïo 1 voøng xoaén nhoû giöõa thaân chöõ. - GV vieát baûng lôùp. - GV höôùng daãn caùch vieát. - GV vieát maãu keát hôïp nhaéc laïi caùch vieát: + Neùt 1 vaø 2 gioáng chöõ … + Neùt 3: Ñaët buùt treân ñöôøng keõ 5 vieát neùt moùc xuoâi phaûi, ñeán khoaûng giöõa thaân chöõ thì löôïn vaøo trong taïo voøng xoaén roài vieát tieáp neùt moùc ngöôïc phaûi, döøng buùt ôû ñöôøng keûõ 2. b: HS vieát baûng con. - GV yeâu caàu HS vieát 2, 3 löôït. - GV nhaän xeùt uoán naén. 3. Höôùng daãn vieát caâu öùng duïng. @ Treo baûng phuï - Giôùi thieäu caâu: Keà vai saùt caùnh - Yeâu caàu HS quan saùt vaø nhaän xeùt: - HS vieát baûng con. - HS neâu caâu öùng duïng. - 3 HS vieát baûng lôùp. Caû lôùp vieát baûng con. - HS quan saùt - 5 li - 6 ñöôøng keû ngang. - 3 neùt - HS laéng nghe K K K K K K - HS quan saùt - HS vieát baûng con K K - HS ñoïc caâu -5- - Neâu ñoä cao caùc chöõ caùi. - Caùch ñaët daáu thanh ôû caùc chöõ. - Caùc chöõ vieát caùch nhau khoaûng chöøng naøo? - GV vieát maãu chöõ: Keà löu yù noái neùt K vaø eâ, daáu huyeàn. - HS vieát baûng con - GV nhaän xeùt vaø uoán naén. 4. Vieát vôû - GV neâu yeâu caàu vieát. - GV theo doõi, giuùp ñôõ HS yeáu keùm. 5. Chaám, chöõa baøi. - GV thu 7 – 10 baøi chaám - nhaän xeùt chung. 6. Cuûng coá – Daën doø - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Nhaéc HS hoaøn thaønh noát baøi vieát. - Chuaån bò: L – Laù laønh ñuøm laù raùch - K, h : 2,5 li - t :1,5 li - s :1,25 li - e, a, i, n : 1 li - Daáu huyeàn(\) treân eâ. - Daáu saéc (/) treân a - Khoaûng chöõ caùi o Kề Kề Kề Kề Kề vai sát cánh - HS vieát baûng con - HS vieát vôû Taäp vieát MOÂN: ÑAÏO ÑÖÙC Baøi 6: QUAN TAÂM, GIUÙP ÑÔÕ BAÏN (tieát 1) I. Muïc tieâu - Bieát ñöôïc baïn beø caàn phaûi quan taâm, giuùp ñôõ laãn nhau. - Neâu ñöôïc moät vaøi bieåu hieän cuï theå cuûa vieäc quan taâm giuùp ñôõ baïn beø trong hoïc taäp, lao ñoäng vaø sinh hoaït haèng ngaøy. - Bieát quan taâm giuùp ñôõ baïn beø baèng nhöõng vieäc laøm phuø hôïp vôùi khaû naêng. - HS khaù, gioûi : neâu ñöôïc yù nghóa cuûa vieäc quan taâm , giuùp ñôõ baïn beø. * Caùc kó naêng soáng cô baûn caàn giaùo duïc -Kĩ năng thể hiện sự cảm thông với bạn bè II. Chuaån bò. -Boä tranh nhoû goàm 7 chieác khoå A5 duøng cho hoaït ñoäng 2. Tieát 1– Caâu chuyeän trong giôø ra chôi. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc - haùt -6- - HS laéng nghe - - HS laéng nghe - HS thaûo luaän theo caâu hoûi GV yeâu caàu - - Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy. - - HS nghe vaø nhôù - - Moãi nhoùm coù moät boä tranh nhoû goàm 7 tôø sau ñoù thaûo luaän. - - Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy.      - HS nhaän phieáu vaø laøm vieäc theo phieáu   -7-     - HS nghe gv ñoïc töøng yù kieán vaø baøy toû theo höôùng daãn    - HS nghe A. Khôûi ñoäng B. Kieåm tra baøi cuõ. - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS C. Baøi môùi: 1. Giôùi thieäu baøi: - GV haùt cho caû lôùp nghe baøi haùt : Tình baïn thaân _ Nhaïc vaø lôøi cuûa Vieät Anh - Giaùo vieân giôùi thieäu ghi töïa 2. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng. Hoaït ñoäng 1: Keå chuyeän trong giôø ra chôi  * Muïc tieâu: Giuùp HS hieåu ñöôïc bieåu hieän cuï theå cuûa vieäc quan taâm giuùp ñôõ baïn  * Caùch tieán haønh - - GV keå chuyeän trong giôø ra chôi - - Yeâu caàu HS thaûo luaän caâu hoûi theo nhoùm ñoâi: + + Caùc baïn lôùp 2A ñaõ laøm gì khi baïn Cöôøng bò ngaõ?  + Em coù ñoàng tình vôùi vieäc laøm cuûa caùc baïn lôùp 2A khoâng? Taïi sao?  - Môøi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy  * GV keát luaän: Khi bò ngaõ, em caàn hoûi thaêm vaø naâng baïn daïy. Ñoù laø bieåu hieän cuûa vieäc quan taâm, giuùp ñôõ baïn Hoaït ñoäng 2: Vieäc laøm naøo laø ñuùng?  * Muïc tieâu: Giuùp HS bieát ñöôïc moät soá bieåu hieän cuûa vieäc quan taâm giuùp ñôõ baïn beø.  * Caùch tieán haønh: -8-                   - GV giao cho HS laøm vieäc theo nhoùm: Quan saùt tranh vaø chæ ra ñöôïc nhöõng haønh vi naøo laø quan taâm, giuùp ñôõ baïn? Taïi sao? - Môøi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy * GV keát luaän: Luoân vui veû, chan hoøa vôùi baïn, saün saøng giuùp ñôõ khi baïn gaëp khoù khaên trong hoïc taäp, trong cuoäc soáng laø quan taâm giuùp ñôõ baïn beø. Hoaït ñoäng 3: Vì sao caàn quan taâm giuùp ñôõ baïn? * Muïc tieâu: Giuùp HS bieát ñöôïc lyù do vì sao caàn quan taâm, giuùp ñôõ baïn maø em taùn thaønh * Caùch tieán haønh: 1. Giaùo vieân cho HS laøm vieäc treân phieáu hoïc taäp Haõy ñaùnh daáu + vaøo oâ troáng tröôùc nhöõng lyù do quan taâm giuùp ñôõ baïn maø em taùn thaønh a) Em yeâu meán caùc baïn b) Em laøm theo lôøi daïy cuûa thaày giaùo, coâ giaùo c) Baïn seõ cho em ñoà chôi d) Vì baïn nhaéc baøi cho em trong giôø kieåm tra e)Vì baïn che daáu khuyeát ñieåm cho em g) Vì baïn coù hoaøn caûnh khoù khaên 2. GV môøi HS baøy toû yù kieán baèng caùch giô tay phaûi neáu taùn thaønh, tay traùi neáu khoâng taùn thaønh , khoâng giô tay neáu coøn löôõng löï vaø neâu lyù do vì sao. GV keát luaän: quan taâm, giuùp ñôõ baïn laø vieäc laøm caàn thieát cuûa nhöõng HS. Khi quan taâm ñeán baïn, em seõ mang laïi nieàm vui cho baïn, cho mình vaø tình baïn caøng theâm thaân thieát, gaén boù 3. Nhaän xeùt- daën doø: - GV nhaän xeùt tieát hoïc- Khen nhöõng HS bieát quan taâm giuùp ñôõ baïn  - Daën HS thöïc hieän theo nhöõng gì ñöôïc hoïc vaø -9- chuaån bò tieát 2 ----  ---Thöù ba ngaøy 8 thaùng 11 naêm 2011 MOÂN: TOAÙN Tieát 58 : 13 TRÖØ ÑI MOÄT SOÁ: 13 - 5 I. Muïc tieâu: - Bieát caùch thöïc hieän pheùp tröø daïng 13 – 5, laäp ñöôïc baûng 13 tröø ñi moät soá. - Bieát giaûi baøi toaùn coù moät pheùp tröø daïng 13 – 5. - Baøi taäp caàn laøm : Baøi 1 ( a) ; baøi ; baøi 4. II. Chuaån bò - GV: Que tính. Baûng phuï III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc A. Khôûi ñoäng B. Baøi cuõ: - Goïi hs leân baûng laøm , lôùp laøm nhaùp. Tìm x: x – 14 = 62; x – 13 = 30 - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. C. Baøi môùi 1. Giôùi thieäu: Trong baøi hoïc hoâm nay chuùng ta seõ hoïc caùc pheùp tính tröø coù daïng 13 tröø ñi moät soá. Ví duï: 13 – 5. 2. Pheùp tröø 13 – 5 Böôùc 1: Neâu baøi toaùn - Ñöa ra baøi toaùn: Coù 13 que tính(caàm que tính), bôùt ñi 5 que tính. Hoûi coøn laïi bao nhieâu que tính? - Yeâu caàu HS nhaéc laïi baøi. (Coù theå ñaët töøng caâu hoûi gôïi yù: Coù bao nhieâu que tính? Coâ muoán bôùt ñi bao nhieâu que?) - Ñeå bieát coøn laïi bao nhieâu que tính ta phaûi laøm gì? - Vieát leân baûng: 13 –5 Böôùc 2: Tìm keát quaû - Yeâu caàu HS laáy 13 que tính vaø tìm caùch bôùt - 10 - - Haùt - HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV - Nghe vaø phaân tích ñeà. - Coù 13 que tính, bôùt ñi 5 que tính. Hoûi coøn bao nhieâu que tính? - Thöïc hieän pheùp tröø 13 –5. - Thao taùc treân que tính. Traû lôøi: Coøn 8 que tính. 5 que tính, sau ñoù yeâu caàu traû lôøi xem coøn laïi - HS traû lôøi bao nhieâu que tính. - Yeâu caàu HS neâu caùch bôùt cuûa mình. Höôùng daãn laïi cho HS caùch bôùt hôïp lyù nhaát. - Coù 13 que tính (coù 1boù que tính - Coù bao nhieâu que tính taát caû? vaø 3 que tính rôøi). - Ñaàu tieân bôùt 3 que tính rôøi tröôùc. Chuùng ta coøn phaûi bôùt bao nhieâu que tính nöõa? - Ñeå bôùt ñöôïc 2 que tính nöõa coâ thaùo 1 boù thaønh 10 que rôøi. Bôùt 2 que coøn laïi 8 que. - Vaäy 13 que tính bôùt 5 que tính coøn maáy que tính? - Vaäy 13 tröø 5 baèng maáy? - Vieát leân baûng 13 – 5 = 8 Böôùc 3: Ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính - Yeâu caàu 1 HS leân baûng ñaët tính sau ñoù neâu laïi caùch laøm cuûa mình. - Yeâu caàu nhieàu HS nhaéc laïi caùch tröø. 3: Baûng coâng thöùc 13 tröø ñi moät soá - Yeâu caàu HS söû duïng que tính ñeå tìm keát quaû caùc pheùp tröø trong phaàn baøi hoïc vaø vieát leân baûng caùc coâng thöùc 13 tröø ñi moät soá nhö phaàn baøi hoïc - Yeâu caàu HS thoâng baùo keát quaû. Khi HS thoâng baùo thì ghi laïi leân baûng. - Yeâu caàu caû lôùp ñoïc ñoàng thanh baûng caùc coâng thöùc sau ñoù che daàn caùc pheùp tính cho HS hoïc thuoäc 4: Luyeän taäp – thöïc haønh Baøi 1a: ( HS khaù, gioûi laøm heát baøi) - Yeâu caàu HS töï nhaåm vaø ghi ngay keát quaû caùc pheùp tính phaàn a vaøo Vôû. - Yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi baïn sau ñoù ñöa ra keát luaän veà keát quaû nhaåm. - 11 - - Bôùt 2 que nöõa. - Coøn 8 que tính. - 13 tröø 5 baèng 8. 13 -Vieát 13 roài vieát 5 xuoáng döôùi 5 thaúng coät vôùi 3. Vieát daáu tröø 8 Vaø keû vaïch ngang. -Tröø töø phaûi sang traùi. 3 khoâng tröø ñöôïc 5, laáy 13 tröø 5 baèng 8, vieát 8, nhôù 1. 1 tröø 1 baèng 0. - Thao taùc treân que tính, tìm keát quaû vaø ghi keát quaû tìm ñöôïc vaøo baøi hoïc. - Noái tieáp nhau (theo baøn hoaëc toå, thoâng baùo keát quaû cuûa pheùp tính. Moãi HS chæ neâu 1 pheùp tính. - HS thuoäc baûng coâng thöùc. - HS laøm baøi: 3 HS leân baûng, moãi HS laøm1 coät tính. - Nhaän xeùt baøi baïn laøm Ñ/S. Töï kieåm tra baøi mình. - Khi bieát 4 + 9 = 13 coù caàn tính 9 + 4 khoâng? - HS neâu yù kieán. Vì sao? - Khi ñaõ bieát 9 + 4 = 13 coù theå ghi ngay keát quaû cuûa 13 – 9 vaø 13 – 4 khoâng? Vì sao? Baøi 2: - Yeâu caàu HS neâu ñeà baøi. Töï laøm baøi sau ñoù neâu laïi caùch thöïc hieän tính 13 –9; 13 – 4… Baøi 3: Daønh cho hs khaù, gioûi. Baøi 4: - Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi. Töï toùm taét sau ñoù hoûi: baùn ñi nghóa laø theá naøo? - Yeâu caàu HS töï giaûi baøi taäp vaøo vôû vaø treân baûng lôùp. - Nhaän xeùt, cho ñieåm - Ñoïc ñeà baøi. - Ta laáy soá bò tröø tröø ñi soá tröø 13 13 13 6 9 7 7 4 6 - HS ñoïc ñeà baøi - Baùn ñi nghóa laø bôùt ñi. - Giaûi baøi taäp vaø trình baøy lôøi 4. Cuûng coá – Daën doø - Yeâu caàu HS hoïc thuoäc loøng baûng coâng thöùc giaûi. Baøi giaûi 13 tröø ñi moät soá. Ghi nhôù caùch thöïc hieän pheùp Cöûa haøng coøn laïi soá xe ñaïp laø: tröø 13 tröø ñi moät soá. 13 – 6 = 7 ( xe ñaïp) - Nhaän xeùt tieát hoïc. Ñaùp soá : 7 xe ñaïp - Daën doø HS veà nhaø hoïc thuoäc loøng baûng - 2 hs ñoïc coâng thöùc treân. - Chuaån bò: 33 –5 TAÄP ÑOÏC Tieát 34, 35: SÖÏ TÍCH CAÂY VUÙ SÖÕA I. Muïc tieâu - Ñoïc ñuùng, roõ raøng toaøn baøi; Bieát ngaét nghæ hôi ñuùng ôû caâu coù nhieàu daáu phaåy. - Hieåu noäi dung : Tình caûm yeâu thöông saâu naëng cuûa meï daønh cho con. (Traû lôøi ñöôïc caâu hoûi 1, 2, 3, 4) - HS khaù, gioûi traû lôøi ñöôïc caâu hoûi 5. * Giaùo duïc BVMT: HS coù tình caûm yeâu thöông ñoái vôùi cha meï, coù yù thöùc xaây döïng moâi tröôøng soáng ñaàm aám, haïnh phuùc trong gia ñình. * Caùc kó naêng soáng cô baûn caàn giaùo duïc + Xaùc ñònh giaù trò: (nhaän bieát ñöôïc yù nghóa cuûa caâu chuyeän). - 12 - II. Chuaån bò - GV: Tranh minh hoaï, baûng phuï ghi noäi dung caàn luyeän ñoïc. III. Caùc hoaït ñoäng TIEÁT 1 Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc A. Khôûi ñoäng B. Baøi cuõ - Goïi HS leân baûng thöïc hieän caùc yeâu caàu sau: - Ñoïc baøi caây xoaøi cuûa oâng em vaø traû lôøi caâu hoûi: - Tìm nhöõng hình aûnh ñeïp cuûa caây xoaøi caùt? - Taïi sao baïn nhoû laïi cho raèng quaû xoaøi caùt nhaø mình laø thöù quaû ngon nhaát? - GV nhaän xeùt- ghi ñieåm. C. Baøi môùi 1. Giôùi thieäu: - Hoûi: Trong lôùp ta coù baïn naøo töøng aên quaû vuù söõa? Em caûm thaáy vò ngon cuûa quaû ntn? - Giôùi thieäu: Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em hieåu söï tích cuûa loaïi quaû ngon ngoït naøy. Ñoù laø söï tích caây vuù söõa. Söï tích laø nhöõng caâu chuyeän cuûa ngöôøi xöa giaûi thích veà nguoàn goác cuûa caùi gì ñoù, coøn ñöôïc keå laïi. VD: Söï tích traàu cau, söï tích baùnh chöng, baùnh giaøy, … 2: Luyeän ñoïc * Ñoïc maãu: - GV ñoïc maãu laàn 1, chuù yù gioïng ñoïc nheï nhaøng, tha thieát, nhaán gioïng ôû caùc töø gôïi taû. - Luyeän ñoïc keát hôïp giaûi nghóa töø. a: Ñoïc töøng caâu - Yeâu caàu HS ñoïc töøng caâu. Nghe vaø chænh söûa loãi phaùt aâm cho HS. - GV cho HS ñoïc caùc töø caàn luyeän phaùt aâm ñaõ ghi treân baûng phuï. b: Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp. - 13 - - Haùt - HS thöïc hieän - HS nghe - 1 HS khaù ñoïc maãu laàn 2. Caû lôùp nghe vaø theo doõi trong SGK. - Noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu trong baøi. Moãi HS chæ ñoïc 1 caâu. - HS tieáp noái nhau ñoïc töø. - HS tieáp noái nhau ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp - Yeâu caàu HS noái tieáp nhau ñoïc theo ñoaïn - Höôùng daãn ngaét gioïng . Giôùi thieäu caùc caâu caàn luyeän gioïng, Moät hoâm,/ vöøa ñoùi/ vöøa reùt,/ laïi bò treû lôùn hôn ñaùnh,/ caäu môùi nhôù ñeán meï,/ lieàn tìm ñöôøng veà nhaø.// Moâi caäu vöøa chaïm vaøo,/ moät doøng söõa traéng traøo ra,/ ngoït thôm nhö söõa meï.// Laù moät maët xanh boùng,/ maët kia ñoû hoe/ nhö maét meï khoùc chôø con.// Hoï ñem haït gieo troàng khaép nôi vaø goïi ñaây laø caây vuù söõa.// - Yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp theo ñoaïn. Laàn 1 döøng laïi ôû cuoái moãi ñoaïn ñeå giaûi nghóa töø khoù. Khi giaûi nghóa. GV ñaët caâu hoûi tröôùc cho HS traû lôøi, sau ñoù môùi giaûi thích chính xaùc laïi nghóa caùc töø hoaëc cuïm töø ñoù. Laàn 2 yeâu caàu 4 HS ñoïc lieàn nhau. c: Ñoïc trong nhoùm - Chia nhoùm vaø yeâu caàu ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm. - HS luyeän ñoïc caâu . - Noái tieáp nhau ñoïc theo ñoaïn. + HS 1: Ngaøy xöa … chôø mong + HS 2: Khoâng bieát … nhö maây + HS 3: Hoa ruïng … voã veà. + HS 4: Traùi caây thôm … caây vuù söõa. - Luyeän ñoïc theo nhoùm. Laàn löôït caùc baïn ñoïc caùc em khaùc nghe vaø chænh söûa cho nhau. - HS caùc nhoùm thi ñoïc, caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt – tuyeân döông. - Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh ñoaïn 2. d: Thi ñoïc. - Goïi hs caùc nhoùm thi ñoïc vôùi nhau. - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. e: Ñoïc ñoàng thanh. - Ñoïc thaàm. TIEÁT 2 3. Tìm hieåu baøi. - Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn 1. - Vì sao caäu beù boû nhaø ra ñi? - Yeâu caàu HS ñoïc tieáp ñoaïn 2. - Caäu beù boû nhaø ra ñi vì caäu bò meï maéng. - Ñoïc thaàm. - Vì caäu vöøa ñoùi, vöøa reùt, laïi bò - Vì sao caäu beù quay trôû veà? treû lôùn hôn ñaùnh. * Caäu khaûn tieáng goïi meï roài oâm laáy moät caây xanh trong vöôøn * Khi trôû veà nhaø, khoâng thaáy meï, caäu beù ñaõ maø khoùc. laøm gì? - 14 - - Chuyeän laï gì ñaõ xaûy ra khi ñoù? + Keát hôïp GDBVMT: Moâi tröôøng xung quanh chuùng ta coù nhieàu caây traùi höõu ích, ñaùng ñeå chuùng ta naâng niu, quyù troïng. - HS ñoïc thaàm ñoaïn 3. - Nhöõng neùt ôû caây gôïi leân hình aûnh cuûa meï? - Daønh cho hs khaù, gioûi: Theo em taïi sao moïi ngöôøi laïi ñaët cho caây laï teân laø caây vuù söõa? - Caâu chuyeän ñaõ cho ta thaáy ñöôïc tình yeâu thöông cuûa meï daønh cho con. Ñeå ngöôøi meï ñöôïc ñoäng vieân an uûi, em haõy giuùp caäu beù noùi lôøi xin loãi vôùi meï. - Caây xanh run raåy, töø nhöõng caønh laù, nhöõng ñaøi hoa beù tí troå ra, nôû traéng nhö maây. Hoa ruïng, quaû xuaát hieän lôùn nhanh, da caêng mòn. Caäu vöøa chaïm moâi vaøo, moät doøng söõa traéng traøo ra ngoït thôm nhö söõa meï. - Laù caây ñoû hoe nhö maét meï khoùc chôø con. Caây xoeø caønh oâm caäu, nhö tay meï aâu yeám voã veà. - Vì traùi caây chín, coù doøng nöôùc traéng vaø ngoït thôm nhö söõa meï. - Moät soá HS phaùt bieåu. VD: Meï ôi, con ñaõ bieát loãi roài. Meï haõy tha loãi cho con. Töø nay con seõ chaêm ngoan ñeå meï vui loøng./ Con xin loãi meï, töø nay con seõ khoâng boû ñi chôi xa nöõa. Con seõ ôû nhaø chaêm hoïc, chaêm laøm. Meï haõy tha loãi cho con… * HS thi ñua ñoïc, ñoùng vai – Bình choïn baïn ñoïc hay. 4: Luyeân ñoïc laïi. *Toå chöùc cho HS thi ñoïc, ñoùng vai - caû lôùp bình choïn. - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. 4. Cuûng coá – Daën doø - Cho HS ñoïc laïi caû baøi. - Noùi leân tình yeâu thöông saâu - Caâu chuyeän naøy noùi leân ñieàu gì?  * GDBVMT: (GV nhaán maïnh) naëng cuûa meï ñoái vôùi con. Tình caûm meï con thaät cao quyù. Caøng yeâu thöông cha meï, chuùng ta caøng chaêm ngoan, hoïc gioûi ñeå laøm cho moâi tröôøng soáng trong gia ñình luoân ñaàm aám haïnh phuùc. - Toång keát giôø hoïc, tuyeân döông caùc em hoïc toát. Nhaéc nhôû, pheâ bình caùc em chöa chuù yù. - Chuaån bò baøi sau: Meï ----  ---- 15 - ----  ---Thöù tö ngaøy 9 thaùng 11 naêm 2011 ----  ---CHÍNH TAÛ Tieát 12: SÖÏ TÍCH CAÂY VUÙ SÖÕA (nghe – vieát) I. Muïc tieâu - Nghe – vieát chính xaùc baøi chính taû, trình baøy ñuùng hình thöùc ñoaïn vaên xuoâi. - Laøm ñöôïc baøi taäp 2 ; Baøi taäp 3b. * GDBVMT: Boài döôõng tình caûm yeâu thöông cha meï trong gia ñình HS. II. Chuaån bò - GV: Baûng ghi caùc baøi taäp chính taû III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc - Haùt A.Khôûi ñoäng B. Baøi cuõ: Caây xoaøi cuûa oâng em. - Goïi 2 HS leân baûng ñoïc cho HS vieát caùc töø HS maéc - Nghe GV ñoïc vaø vieát laïi caùc töø: caây xoaøi, loãi, deã laãn, caàn phaân bieät cuûa tieát chính taû tröôùc. Yeâu xuoáng gheành caàu caû lôùp vieát baûng con . - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. C. Baøi môùi 1. Giôùi thieäu: Trong giôø chính taû naøy, caùc em seõ nghe ñoïc vaø vieát laïi moät ñoaïn trong baøi taäp ñoïc Söï tích caây vuù söõa. Sau ñoù, laøm caùc baøi taäp chính taû phaân bieät ng/ngh, at/ac. 2. Höôùng daãn vieát chính taû. - 1 HS ñoïc laïi. Caû lôùp a) Ghi nhôù noäi dung ñoaïn vieát. theo doõi. - GV ñoïc ñoaïn vaên caàn vieát. - Ñoaïn vaên noùi veà caây laï trong vöôøn. - Ñoaïn vaên noùi veà caùi gì? - Töø caùc caønh laù, nhöõng ñaøi hoa beù tí troå ra… - Caây laï ñöôïc keå ntn? * GDMT: Boài döôõng tình caûm yeâu thöông cha meï trong gia ñình HS. - 16 - b) Höôùng daãn nhaän xeùt, trình baøy. - Yeâu caàu HS tìm vaø ñoïc nhöõng caâu vaên coù daáu phaåy trong baøi. - Daáu phaåy vieát ôû ñaâu trong caâu vaên? c) Höôùng daãn vieát töø khoù. - Yeâu caàu HS ñoïc caùc töø khoù, deã laãn trong baøi vieát. VD: + Ñoïc caùc töø ngöõ coù aâm cuoái n, t, c coù thanh hoûi, thanh ngaõ . - Yeâu caàu HS vieát caùc töø vöøa ñoïc. Theo doõi vaø chænh söõa loãi cho HS. d) Vieát chính taû. - GV ñoïc thong thaû, moãi cuïm töø ñoïc 3 laàn cho HS vieát. e) Chaám baøi. - GV ñoïc laïi toaøn baøi chính taû, döøng laïi phaân tích caùch vieát caùc chöõ khoù vaø deã laãn cho HS soaùt loãi. - Thu vaø chaám moät soá baøi. 3: Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû a) Caùch tieán haønh. - GV goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. - Yeâu caàu HS töï laøm baøi. - Chöõa baøi vaø ruùt ra qui taéc chính taû. b) Lôøi giaûi. Baøi 2: ngöôøi cha, con ngheù, suy nghó, ngon mieäng. Baøi 3: + baõi caùt , caùc con , löôøi nhaùc, nhuùt nhaùt. 4. Cuûng coá – Daën doø - Toång keát tieát hoïc. - Daën doø HS ghi nhôù qui taéc chính taû vôùi ng/ ngh caùc tröôøng hôïp chính taû caàn phaân bieät trong baøi ñaõ hoïc. Chuaån bò: Meï. ----  ---- - 17 - - Thöïc hieän yeâu caàu cuûa GV. - Daáu phaåy vieát ôû choã ngaét caâu, ngaét yù. - Ñoïc caùc töø: troå ra, nôû traéng, söõa - 2 HS leân baûng vieát, caû lôùp vieát baûng con. - Nghe vaø vieát chính taû. - Soaùt loãi, chöõa laïi nhöõng loãi sai baèng buùt chì ra leà vôû, ghi toång soá loãi. - HS ñoïc yeâu caàu. - 1 HS laøm baøi treân baûng lôùp. Caû lôùp laøm vaøo Vôû. Tieát 58 : 33 - 5 I. Muïc tieâu - Bieát thöïc hieän pheùp tröø coù nhôù trong phaïm vi 100, daïng 33 – 5. - Bieát tìm soá haïng chöa bieát cuûa moät toång (ñöa veà pheùp tröø daïng 33 – 5) - Baøi taäp caàn laøm : baøi 1 ; baøi 2 (a) ; baøi 3 ( a, b). II. Chuaån bò - GV: Que tính, baûng ghi. - 18 - Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc A. Khôûi ñoäng. B. Baøi cuõ. - Yeâu caàu HS leân baûng ñoïc thuoäc loøng baûng caùc coâng thöùc 13 tröø ñi moät soá. - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. C. Baøi môùi 1: Giôùi thieäu: - Tieát hoïc hoâm nay chuùng ta hoïc baøi 33 -5. 2. Pheùp tröø 33 - 5 Böôùc 1: Neâu vaán ñeà: - Coù 33 que tính, bôùt ñi 5 que tính. Hoûi coøn laïi bao nhieâu que tính? - Muoán bieát coøn bao nhieâu que tính ta phaûi laøm gì? - Vieát leân baûng 33 – 5 Böôùc 2: Ñi tìm keát quaû. - Yeâu caàu HS laáy 3 boù 1 chuïc que tính vaø 3 que tính rôøi, tìm caùch ñeå bôùt 5 que roài baùo laïi keát quaû. - Haùt - HS ñoïc. Baïn nhaän xeùt. - Nghe. Nhaéc laïi baøi toaùn vaø töï phaân tích baøi toaùn. Thöïc hieän pheùp tröø 33 – 5. - Thao taùc treân que tính. (HS coù theå laøm theo nhieàu caùch khaùc nhau. Caùch coù theå gioáng hoaëc khoâng gioáng caùch baøi hoïc ñöa ra, - 33 que tính, bôùt ñi 5 que tính, coøn laïi bao nhieâu ñeàu ñöôïc) - 33 que, bôùt ñi 5 que, coøn que tính? laïi 28 que tính - 33 tröø 5 baèng 28 - Vaäy 33 - 5 baèng bao nhieâu? - Vieát leân baûng 33 – 5 = 28 * GV coù theå höôùng daãn böôùc naøy moät caùch tæ mæ cuøng vôùi caùc que tính treân baûng gaøinhö sau: - Töø 3 boù 1 chuïc vaø 3 que tính rôøi (GV caàm tay). Muoán bôùt 5 que tính, ta bôùt luoân 3 que tính rôøi. Ñeå - HS quan saùt vaø laéng nghe bôùt 2 que nöõa ta thaùo rôøi 1 boù 10 que roài bôùt, coøn laïi 8 que tính rôøi…. Böôùc 3: Ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính - Yeâu caàu 1 HS leân baûng ñaët tính. Neáu HS ñaët tính - HS leân baûng thöïc hieän: vaø tính ñuùng thì yeâu caàu neâu roõ caùch ñaët tính vaø cho Vieát 33 roài vieát 5 xuoáng - 19 - moät vaøi HS nhaéc laïi. Neáu chöa ñuùng, goïi HS khaùc thöïc hieän hoaëc höôùng daãn tröïc tieáp baèng caùc caâu hoûi gôïi yù. - Nhaéc laïi hoaøn chænh caùch tính. döôùi thaúng coät vôùi 3. Vieát daáu - vaø vaïch keû ngang. - Tính töø phaûi sang traùi. - 3 khoâng tröø ñöôïc 5 laáy 13 tröø 5 baèng 8, vieát 8 nhôù 1. 3 tröø 1 baèng 2 , vieát 2. 3. Luyeän taäp – thöïc haønh - HS laøm baøi- Chöõa baøi. Baøi 1: Neâu caùch tính cuï theå cuûa - Yeâu caàu HS töï laøm vaøo vôû vaø treân baûng lôùp , sau moät vaøi pheùp tính. ñoù neâu caùch tính cuûa moät soá pheùp tính. - Nhaän xeùt, cho ñieåm. Baøi 2 a -Vôùi hs khaù, gioûi coù theå laøm heát baøi. - HS neâu - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - HS töï laøm baøi - Muoán tìm hieäu ta laøm theá naøo? - Laáy soá bò tröø tröø ñi soá tröø. - Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû. Goïi HS leân baûng 43 laøm. 5 - Yeâu caàu HS leân baûng neâu roõ caùch ñaët tính vaø thöïc 38 hieän pheùp tính. - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm. - Ñoïc ñeà baøi. - Traû lôøi: laø soá haïng trong Baøi 3 a , b Vôùi hs khaù, gioûi coù theå laøm heát baøi. - Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi. pheùp coäng. - Muoán tìm soá - Hoûi: Trong yù a, b soá phaûi tìm (x) laø gì trong pheùp haïng chöa bieát trong pheùp coäng ? Neâu caùch tìm thaønh phaàn ñoù. coäng ta laáy toång tröø ñi soá - Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû vaø treân baûng lôùp. haïng ñaõ bieát. - Nhaän xeùt, cho ñieåm. - Laøm baøi. 2 HS leân baûng laøm baøi. HS khaùc nhaän xeùt. Baøi 4 daønh cho hs khaù, gioûi - GV coù theå môøi hs leân baûng chöõa baøi treân baûng phuï neáu coøn thôøi gian. 4. Cuûng coá – Daën doø. - Yeâu caàu HS neâu laïi caùch ñaët tính vaø thöïc hieän - HS neâu. pheùp tính 33 – 5 - Nhaän xeùt tieát hoïc. Bieåu döông caùc em hoïc toát, coù tieán boä. Nhaéc nhôû caùc em chöa chuù yù, chöa coá gaéng trong hoïc taäp. - Chuaån bò: 53 – 15. - 20 -
- Xem thêm -