Tài liệu Giáo án lớp 2 chuẩn kiến thức tuần 10

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 106 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY TUAÀN 10 Thöù Tieát Moân(PM) Tieát Ngaø Teân baøi PPCT y Hai 24/1 0 Ba 25/1 0 Tö 26/1 0 1 3 4 CHAØO CỜ Luyeän taäp TAÄP VIEÁT 10 46 10 5 ÑAÏO ÑÖÙC 10 X 1 2 3 4 1 TOAÙN 47 Số troøn chục trừ đi một số 28 29 19 Saùng kiến của beù Haø ( tiết 1) Saùng kiến của beù Haø ( tiết 2) Ngaøy leã 3 4 TOAÙN 48 10 11 trừ đi một số: 11-5 Saùng kiến của beù Haø 30 49 10 20 Böu thieáp 31 – 5 Töø ngöõ veà hoï haøng. Daáu chaám, daáu chaám hoûi. Gaáp thuyeàn phaúng ñaùy coù mui ( Tieát 2 ) OÂng vaø chaùu 10 50 10 Keå veà ngöôøi thaân 51 – 15 OÂn taäp: Con ngöôøi vaø söùc khoûe 1 2 Naêm 4 27/1 0 5 1 Saùu 28/1 0 Tích hôïp KNS 2 3 4 5 TOAÙN Chaê m chæ hoïc taäp ( tieát 2) Tích hợp TKN Lù Chữ hoa H AÂM NHAÏC TAÄP ÑOÏC TAÄP ÑOÏC CHÍNH TAÛ(TC) KEÅ CHUYEÄN TAÄP ÑOÏC TOAÙN LTVC THUÛ COÂNG CHÍNHTAÛ( NV) TLV TOAÙN TN&XH SHCT 1 X X X X Thö ùhai ngaøy 24 thaùng 10 naêm 2011 TOAÙN Tieát 46 : LUYEÄN TAÄP I/ MUÏC TIEÂU : 1.Kieán thöùc : - Bieát tìm x trong caùc baøi taäp daïng: x + a = b; a + x = b ( vôùi a, b laø caùc soá coù khoâng quaù hai chöõ soá) - Bieát giaûi baøi toaùn coù moät pheùp tröø. - HTTV veà lôøi giaûi ôû BT4. - Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1; Baøi 2 ( coät 1,2 ); Baøi 4; baøi 5. Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi ( coät 3); Baøi 3. 2.Kó naêng : Reøn tính ñuùng, chính xaùc caùc daïng toaùn tìm soá haïng trong moät toång. 3.Thaùi ñoä : Phaùt trieån tö duy toaùn hoïc. II/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. Hoaït ñoäng 1 :KT baøi cuõ : -2 em leân baûng laøm. Lôùp baûng con. -Ghi : Tìm x : x + 8 = 19 41 + x = 75 -Muoán tìm moät soá haïng chöa bieát trong -1 em neâu. moät toång ta laøm ntn? -Nhaän xeùt, cho ñieåm. -Luyeän taäp. Giôùi thieäu baøi. Hoaït ñoäng 2: Laøm baøi taäp. Baøi 1 : -HS laøm baøi.3 em leân baûng Gọi 3 em leân baûng a) x +8=10 b) x +7=10 x = 10 – 8 x = 10 – 7 x=2 x=3 c) 30 + x = 57 x = 57 – 30 x = 28 2 - Caâu a -Vì sao x = 10 – 8 -x laø soá haïng caàn tìm, 10 laø toång, 8 laø soá haïng ñaõ bieát.Tìm x laø laáy toång tröø ñi soá haïng ñaõ bieát. -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. Baøi 2 : ( coät 1,2 ) Yeâu caàu gì ? -Nhaåm vaø ghi ngay keát quaû. -Laøm baøi. 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 10 – 9 = 1 10 – 8 = 2 10 – 1 = 9 10 – 2 = 8 Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi ( coät 3); 3 + 7 = 10 10 – 3 = 7 10 – 7 = 3 Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2( coät 3); -Nhaän xeùt , chaám ñieåm. Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 3. Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 3. 10 – 1 – 2 = 7 10 – 4 – 3 = 3 10 – 3 = 7 10 – 7 =3 19 – 3 – 5 = 11 19 – 8 = 11 -1 em ñoïc ñeà. - Cam vaø quyùt : 45 quaû,trong ñoù cam : 25 quaû. -Coù bao nhieâu quaû quyùt? Baøi 4 : -Baøi toaùn cho bieát gì ? -Baøi toaùn hoûi gì ? Cam vaø quyùt : 45 quaû Trong ñoù cam : 25 quaû Quyùt : … quaû? Baøi giaûi: Soá quyùt coù (Hoaëc Coù taát caû soá quaû quyùt laø) : 45 – 25 = 20 (quaû) Ñaùp soá : 20 quaû quyùt. -Vì sao tìm soá quaû quyùt em laáy 45 tröø -Vì 45 laø toång, 25 laø soá haïng ñaõ bieát. 25 ? Muoán tìm soá quyùt laáy toång tröø ñi soá haïng ñaõ bieát. Baøi 5 : -Töï laøm : x = 0 Vì sao khoanh vaøo chöõ c? x = 0; vì 0 + 5 = 5 Hoaït ñoäng3.Cuûng coá : GV viết leân bảng x + 3 = 18 3 x = 18 – 3 x=5 - Hỏi: Pheùp tính treân ñuùng hay sai? - Nhaän xeùt tieát hoïc. - ñuùng - Daën doø- Xem laïi caùch giaûi toaùn coù lôøi vaên. -Xem laïi baøi. TAÄP VIEÁT Chữ H Tiết 10: I/ MUÏC TIEÂU : H ( 1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû), chöõ vaø cụm từ öùng duïng: Hai ( 1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû), Hai sương một nắng côõ nhoû ( 3 laàn). Chöõ vieát roõ raøng töông ñoái Kieán thöùc: Vieát ñuùng chöõ hoa ñeàu neùt, thaúng haøng, böôùc ñaàu bieát noái neùt giöõa chöõ vieát hoa vôùi chöõ vieát thöôøng trong chöõ ghi tieáng. Kyõ naêng : Reøn kyõ naêng vieát saïch, ñeïp. Thaùi ñoä: YÙ thöùc reøn chöõ giöõ vôû. II/ CHUAÅN BÒ: GV:- Maãu chöõ H, phaán maøu, baûng phuï vieát Hai sương một nắng HS:- Vôû taäp vieát, baûng con. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. Giôùi thieäu baøi : Giaùo vieân giôùi thieäu noäi -Chöõ dung vaø yeâu caàu baøi hoïc. Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn vieát chöõ hoa. A. Quan saùt moät soá neùt, quy trình vieát : H, sương nắng 4 Hai một H H hoa cao maáy li ? -Chöõ H hoa goàm coù nhöõng neùt cô baûn -Chöõ -Cao 5 li. -Laø keát hôïp cuûa 3 neùt cô baûn : Neùt naøo ? 1 :Keát hôïp 2 neùt cong traùi, löôïn ngang. Neùt 2 : Keát hôïp 3 neùt khuyeát ngöôïc, khuyeát xuoâi vaø moùc phaûi. Neùt 3 : neùt thaúng ñöùng naèm giöõa ñoaïn -Vöøa noùi vöøa toâ trong khung chöõ : Chöõ noái cuûa 2 neùt khuyeát. hoa ñöôïc vieát bôûi 3 neùt cô baûn : Neùt 1 :Keát - 3- 5 em nhaéc laïi. hôïp 2 neùt cong traùi,löôïn ngang. Neùt 2 : Keát hôïp 3 neùt khuyeát ngöôïc, khuyeát xuoâi vaø moùc phaûi. Neùt 3 : neùt thaúng ñöùng naèm giöõa ñoaïn noái cuûa 2 neùt khuyeát. -Quan saùt maãu vaø cho bieát ñieåm ñaët buùt Chöõ H H hoa? -Giaùo vieân vieát maãu (vöøa vieát vöøa noùi). B/ Vieát baûng : -Haõy vieát chöõ H vaøo trong khoâng trung. -Ñaët buùt treân ñöôøng keû 5, vieát neùt cong traùi roài löôïn ngang, DB treân ÑK 6. Töø ñieåm döøng buùt cuûa neùt 1, ñoåi chieàu buùt, vieát neùt khuyeát ngöôïc, noái lieàn sang neùt khuyeát xuoâi. Cuoái neùt khuyeát xuoâi löôïn leân vieát neùt moùc phaûi, DB ôû ÑK 2. Lia buùt leân quaù ÑK 4, vieát 1 neùt thaúng ñöùng, caét giöõa ñoaïn noái 2 neùt khuyeát, DB tröôùc ÑK2 -2-3 em nhaéc laïi Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn vieát cuïm töø öùng -Caû lôùp vieát treân khoâng. duïng : -Yeâu caàu hoïc sinh môû vôû taäp vieát ñoïc cuïm töø -Vieát vaøo baûng con. öùng duïng. 5 -2-3 A/ Quan saùt vaø nhaän xeùt : Hai sương một nắng em ñoïc : sương nắng Hai một -Hai söông moät naéng theo em hieåu nhö theá naøo ? -Söï cöïc khoå vaát vaû ôû ngoaøi ruoäng, Neâu : Cuïm töø naøy coù yù noùi veà söï vaát vaû, ñöùc ngöôøi lao ñoäng phaûi moät naéng ñoäi tính chòu khoù, chaêm chæ cuûa ngöôøi lao ñoäng. söông. -Cuïm töø naøy goàm coù maáy tieáng ? Goàm nhöõng tieáng naøo ? -Ñoä cao cuûa caùc chöõ trong cuïm töø Hai söông -4 moät naéng nhö theá naøo ? -Khi vieát chöõ chöõ Hai ta noái chöõ H vôùi a nhö theá naøo? tieáng : sương, nắng.. -Chöõ H, g Hai, một, cao 2,5 li. chöõ t s cao 1,5 li, caùc -Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ (tieáng ) nhö theá cao 1,25 li, chöõ naøo ? chöõ coøn laïi cao 1 li. Vieát baûng. -Neùt cong traùi cuûa chöõ a chaïm vaøo Hoaït ñoäng 3 : Vieát vôû. neùt moùc phaûi cuûa chöõ H. -Höôùng daãn vieát vôû. -Ñuû ñeå vieát moät con chöõ o. -Chuù yù chænh söûa cho caùc em. -Baûng con : Hai -Vieát vôû. H H -1 doøng côõ vöøa : 1 doøng côõ nhoû: 6 Hai 1 doøng côõ nhoû: Hai 3 lần Hai sương một nắng ( côõ nhoû) 1 doøng côõ vöøa: -Thu 5 – 7 baøi chaám. - Nhaän xeùt baøi vieát cuûa HS Hoaït ñoäng4:Cuûng coá : -Chöõ H hoa goàm maáy neùt? Ñoù laø nhöõng neùt naøo ? - Nhaän xeùt baøi vieát cuûa hoïc sinh. -Khen ngôïi nhöõng em coù tieán boä. Giaùo duïc tö töôûng. -Nhaän xeùt tieát hoïc. -3 neùt - Daën doø : Hoaøn thaønh baøi vieát trong vôû taäp vieát. -Vieát baøi nhaø/ tr 16 ÑAÏO ÑÖÙC Tieát 10 : CHAÊM CHÆ HOÏC TAÄP (TIEÁT 2) I/ MUÏC TIEÂU : 1.Kieán thöùc : - Neâu ñöôïc moät soá bieåu hieän cuûa chaêm chæ hoïc taäp. - Bieát ñöôïc lôïi ích cuûa vieäc chaêm chæ hoïc taäp. - Bieát ñöôïc chaêm chæ hoïc taäp laø nhieäm vuï cuûa HS. - Thöïc hieän chaêm chæ hoïc taäp haèng ngaøy. Bieát nhaéc nhôû baïn beø chaêm chæ hoïc taäp haèng ngaøy. *-Các kĩ năng cơ bản được giáo dục; - Kỉ năng quản lí thời gian( biết quản lí thời gian học tạp của bản thân) 2.Kó naêng : Reøn cho hoïc sinh tính töï hoïc, töï laøm baøi ñaày ñuû ôû tröôøng, ôû nhaø. 3.Thaùi ñoä : YÙ thöùc chaêm chæ hoïc taäp. II/ CHUAÅN BÒ : 1.Giaùo vieân : Ñoà duøng troø chôi saém vai. 2.Hoïc sinh : vôû BT. 7 III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoạt ñộng 1: KT baøi cuõ : -ÔÛ lôùp, em ñaõ chaêm chæ hoïc taäp nhö theá -Em luoân chaêm chuù nghe coâ giaûng, hoïc vaø laøm baøi ñuû coâ yeâu caàu. naøo ? Haõy keå ra ? -Giuùp cho vieäc hoïc ñaït keát quaû toát, ñöôïc -Chaêm chæ hoïc taäp coù lôïi ích gì? moïi ngöôøi yeâu meán. -Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. Hoaït ñoäng 2 :*- Ñoùng vai. -Giaùo vieân y/c HS ñọc tình huống ở TB5 *- HS ñọc tình huống ở TB5 vaø quan saùt tranh vaø quan saùt tranh -Yeâu caàu thaûo luaän : -Tình huoáng : Hoâm nay khi Haø chuaån bò -Thaûo luaän nhoùm baøn caùch öùng xöû, phaân ñi hoïc cuøng baïn thì baø ngoaïi ñeán chôi. Ñaõ vai cho nhau trong nhoùm. laâu Haø chöa gaëp baø neân em möøng laém vaø baø cuõng möøng. Haø baên khoaên khoâng bieát neân laøm theá naøo. -Moät soá nhoùm saém vai theo caùch öùng xöû cuûa nhoùm: Haø neân ñi hoïc. Sau buoåi hoïc seõ veà chôi vôùi baø. -Nhoùm khaùc goùp yù boå sung. -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy . -Giaùo vieân nhaän xeùt, choát yù : Haø neân ñi hoïc. Sau buoåi hoïc seõ veà chôi vaø noùi chuyeän vôùi baø. -Keát luaän : Hoïc sinh caàn phaûi ñi hoïc ñeàu -2 -3 em nhaéc laïi. vaø ñuùng giôø. Hoaït ñoäng 3: *- Thaûo luaän nhoùm . *- HS thể hiện Baøy toû thaùi ñoä -GV lần lượt ñọc từng tình huống sau : - Taùn thaønh – khoâng taøn thaønh. a/Chæ nhöõng baïn hoïc khoâng gioûi môùi caàn -Khoâng taùn thaønh. chaêm chæ. b/Caàn chaêm hoïc haøng ngaøy vaø chuaån bò -Taùn thaønh. kieåm tra. c/Chaêm chæ hoïc taäp laø goùp phaàn vaøo -Taùn thaønh. 8 thaønh tích cuûa toå, cuûa lôùp. d/Chaêm chæ hoïc taäp laø haøng ngaøy phaûi -Khoâng taùn thaønh hoïc ñeán khuya. -Trình baøy keát quaû, boå sung -Giaùo vieân keát luaän. -Vaøi em nhaéc laïi. a/Khoâng taùn thaønh, vì HS ai cuõng chaêm chæ hoïc taäp. b/Taùn thaønh. c/Taùn thaønh. d/Khoâng taùn thaønh, vì thöùc khuya coù haïi söùc khoeû. -Moät soá em dieãn tieåu phaåm : Hoaït ñoäng 4: Phaân tích tieåu phaåm. -Trong giôø ra chôi, baïn An caém cuùi laøm baøi taäp. Baïn Bình thaáy vaäy lieàn baûo :”Sao caäu khoâng ra chôi maø laøm vieäc gì vaäy?” An traû lôøi:”Mình tranh thuû laøm baøi taäp ñeå veà nhaø khoâng phaûi laøm baøi nöõa vaø ñöôïc xem ti vi cho thoûa thích”. -Bình (dang hai tay) noùi vôùi caû lôùp:”Caùc baïn ôi ñaây coù phaûi laø chaêm chæ hoïc taäp khoâng nhæ!” -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh phaân tích tieåu phaåm. 1.Laøm baøi trong giôø ra chôi coù phaûi laø -Khoâng phaûi hoïc nhö vaäy laø chaêm hoïc vì caùc em cuõng phaûi coù thôøi gian giaûi trí. chaêm chæ hoïc taäp khoâng ? Vì sao ? -Baïn neân aùp duïng lôøi coâ daïy : Giôø naøo 2.Em coù theå khuyeân baïn An nhö theá vieäc naáy. naøo ? -GV keát luaän :Giờ ra chơi daønh cho HS vui chơi, bớt căng thẳng trong học tập.Vì vaäy khoâng neân duøng thôøi gian ñoù ñeå laøm baøi taäp. Chuùng ta caàn khuyeân baïn: “ Giờ naøo việc nấy”. - Keát luaän chung: Chaêm chæ hoïc taäp laø nhieäm vuï cuûa ngöôøi hoïc sinh ñoàng thôøi cuõng laø ñeå giuùp caùc em thöïc hieän toát hôn, 9 ñaày ñuû hôn quyeàn ñöôïc hoïc taäp cuûa mình. Hoaït ñoäng 4 :Cuûng coá : - Neâu ích lôïi cuûa vieäc chaêm chæ hoïc taäp? - Chaêm chæ hoïc taäp giuùp em thöïc hieän toát hôn, ñaày ñuû hôn quyeàn ñöôïc hoïc taäp cuûa mình. Daønh cho HS Khaù/ Gioûi- Ñoái vôùi caùc baïn Nhaéc baïn caàn chaêm chæ hoïc taäp ñeå ñaït chöa chaêm chæ hoïc taäp thì em caàn phaûi keát quaû cao hôn. laøm gì? -Nhaän xeùt tiết học Daën doø- Hoïc baøi. Thöù ba ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2011 TOAÙN TIEÁT 47: SOÁ TROØN CHUÏC TRÖØ ÑI MOÄT SOÁ I/ MUÏC TIEÂU : 1. Kieán thöùc : Giuùp hoïc sinh : -Bieát thöïc hieän pheùp tröø coù trong phaïm vi 100- tröôøng hôïp soá bò tröø laø soá troøn chuïc, soá tröø laø soá coù moät hoaëc hai chöõ soá. - Bieát giaûi baøi toaùn coù moät pheùp tröø. - HTTV veà lôøi giaûi ôû BT3. - Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1; Baøi 3. Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2. 2. Kó naêng : Reøn ñaët tính nhanh, giaûi toaùn ñuùng chính xaùc. 3. Thaùi ñoä : Phaùt trieån tö duy toaùn hoïc cho hoïc sinh. II/ CHUAÅN BÒ : 1. Giaùo vieân : 4 boù, moãi boù coù 10 que tính. 2. Hoïc sinh : moãi em 4 boù, moãi boù coù 10 que tính. Saùch, vôû ghi baøi, baûng con, nhaùp. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. -Soá troøn chuïc tröø ñi moät soá. Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp tröø 40 - 8 a/ Neâu vaán ñeà : -Neâu baøi toaùn : Coù 40 que tính, bôùt ñi 8 -Nghe vaø phaân tích ñeà toaùn. que tính. Hoûi coøn laïi bao nhieâu que tính ? -1 em nhaéc laïi baøi toaùn. -Ñeå bieát coøn laïi bao nhieâu que tính ta laøm 10 theá naøo ? -Giaùo vieân vieát baûng : 40 - 8 b/ Tìm keát quaû. -Thöïc hieän pheùp tröø 40 - 8 -HS thao taùc treân que tính, laáy 4 boù que tính bôùt 8 que . -2 em ngoài caïnh nhau thaûo luaän tìm -Coøn laïi bao nhieâu que tính ? caùch bôùt. -Em laøm nhö theá naøo ? -Coøn laïi 32 que tính. -Thaùo heát 4 boù, bôùt 8 que, ñeám laïi coøn 32 que, hoaëc thaùo 1 boù laáy ñi 8 que, coøn -Höôùng daãn cho HS caùch bôùt. Vaäy 40 – 8 laïi 3 boù vaø 2 que laø 32 que tính. =? - 40 – 8 = 32. -Vieát baûng : 40 – 8 = 32. c/ Ñaët tính vaø tính. - Ñaët tính: Vieát 40 roài vieát 8 xuoáng döôùi thaúng coät vôùi 0, vieát daáu – vaø keû gaïch ngang. - 40 8 32 - Tính : 0 khoâng tröø ñöôïc 8, laáy 10 – 8 = 2 vieát 2 nhôù 1, 4 tröø 1 baèng 3 vieát 3. d / Aùp duïng Baøi 1: -Nhieàu em nhaéc laïi. -3 em leân baûng laøm. Lôùp laøm vôû . - - Goïi 1 HS nhaéc laïi caùch tính Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu pheùp tröø 40 - 18 -Tieán haønh töông töï nhö 40 – 8. - 40 18 22 11 60 9 51 - -Neâu caùch tính. 50 5 45 - 90 2 88 -HDHS ruùt ra caùch tröø: 0 khoâng tröø ñöôïc 8, laáy 10 – 8 = 2 vieát 2 nhôù 1, 1 theâm 1 baèng 2, 4 tröø 2 baèng 2 vieát 2. -Nhieàu em nhaéc laïi. -Nhaän xeùt. Aùp duïng Baøi 1: -3 em leân baûng laøm. Lôùp laøm vôû . - Hoaït ñoäng 3 : Luyeän taäp. Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2. 80 17 63 - 30 11 19 - 90 54 36 Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2. a, x + 9 = 30 b, 5 + x = 20 x = 30 – 9 x = 20 – 5 x = 21 x = 15 c, x + 19 = 60 x = 60 – 19 x = 41 Baøi 3 : -Goïi 1 em ñoïc ñeà. Toùm taét: Coù : 2 chuïc que tính Bôùt : 5 que tính Coøn laïi:… que tính? -2 chuïc baèng bao nhieâu ? -1 em ñoïc ñeà. -20 que tính . Baøi giaûi: Soá que tính coøn laïi ( hoaëc Coøn laïi soá que tính laø;) 20 – 5 = 15 (que tính ) Ñaùp soá : 15 que tính. -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá : -Neâu caùch tính : 80 – 7, 70 – 18, -Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën doø- Hoïc baøi. -2 em neâu 12 TAÄP ÑOÏC TIEÁT 28, 29:SAÙNG KIEÁN CUÛA BEÙ HAØ(2 tieát) I/ MUÏC TIEÂU : 1. Kieán thöùc : Ñoïc. -Ngaét nghæ hôi sau caùc daáu caâu, giöõa caùc cuïm töø roõ yù; böôùc ñaàu bieát ñoïc phaân bieät lôøi ngöôøi keå vaø caùc nhaân vaät (Haø, oâng, baø) - Hieåu : Nghóa caùc töø môùi vaø nhöõng töø quan troïng : caây saùng kieán, laäp ñoâng, chuùc thoï. -Hieåu noäi dung caâu chuyeän :Saùng kieán cuûa beù Haø toå chöùc ngaøy leã cuûa oâng baø theå hieän taám loøng kính yeâu, söï quan taâm tôùi oâng baø.( traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi trong sgk) *-Các ki sống cơ bản được giáo dục là: - Xác định giá trị ( biết được các giá trị đối với bản thân trong cuộc sống) - Thể hiện sự cảm thông ( biết cảm thông chia sẻ với mọi ngươi xung quanh) - Ra quyết định (biết ra quyết đinh phương án tối ưu đẻ giải quyết vấn đè) 2. Kó naêng : Reøn ñoïc ñuùng, roõ raøng, raønh maïch. 3.Thaùi ñoä : Giaùo duïc hoïc sinh loøng kính yeâu oâng baø. II/ CHUAÅN BÒ : 1. Giaùo vieân :Söû duïng tranh : Saùng kieán cuûa beù Haø ôû sgk. 2. Hoïc sinh : Saùch Tieáng vieät. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1: KT baøi cuõ: -Ngaøy 1-5; 1-6; 20-11; 8-3 moãi ngaøy ñoù laø nhöõng ngaøy gì? Em coù bieát ngaøy leã oâng baø laø ngaøy naøo khoâng? *Giôùi thieäu chuû ñieåm môùi vaø baøi ñoïc. -Tieáp theo chuû ñieåm veà nhaø tröôøng caùc em seõ hoïc chuû ñieåm noùi veà tình caûm gia ñình :Oâng baø, cha meï, anh em, baïn trong nhaø.Baøi hoïc môû ñaàu chuû ñieåm oâng baø coù teân goïi :Saùng kieán cuûa beù Haø keå veà moät saùng kieán raát ñoäc ñaùo cuûa beù Haø ñeå baøy toû loøng kính yeâu oâng baø.Em haõy ñoïc truyeän vaø cuøng tìm hieåu. Hoaït ñoäng 2 : Luyeän ñoïc . Giaùo vieân ñoïc maãu toaøn baøi, gioïng ngöôøi keå daãn chuyeän thong thaû, gioïng Haø hoàn nhieân, 13 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. -Ngaøy 1-5 laø ngaøy Quoác teá Lao ñoäng,… -Saùng kieán cuûa beù Haø. -Theo doõi . gioïng oâng baø phaán khôûi. Ñoïc töøng caâu : -HS noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu cho ñeán heát baøi. -HS luyeän ñoïc caùc töø :ngaøy leã,saùng kieán, laäp ñoâng, reùt, söùc khoeû, suy nghó, -Keát hôïp luyeän phaùt aâm töø khoù Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp : -Baûng phuï :Giaùo vieân giôùi thieäu caùc caâu caàn chuù yù caùch ñoïc. -HS ngaét nhòp Boá ôi,/ sao khoâng coù ngaøy cuûa oâng baø,/ boá nhæ?// (gioïng thaéc maéc). -Hai boá con baøn nhau/ laáy ngaøy laäp ñoâng haøng naêm/ laøm”ngaøy oâng baø”,/ vì khi trôøi baét ñaàu reùt,/ moïi ngöôøi caàn chaêm lo cho söùc khoeû/ cho caùc cuï giaø,// -Moùn quaø oâng thích nhaát hoâm nay/ laø chuøm ñieåm möôøi cuûa chaùu ñaáy.// -3HS noái tieáp nhau ñoïc töøng ñoaïn -Goïi 1 em ñoïc chuù giaûi: caây saùng kieán, laäp trong baøi. -1 em ñoïc chuù giaûi ñoâng, chuùc thoï. Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm : -Chia nhoùm ñoïc trong nhoùm. -Moãi nhoùm 3 em ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm -Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm. Toå chöùc cho HS ñoïc ñoàng thanh, caù nhaân töøng ñoaïn -Nhaän xeùt, chaám ñieåm Yeâu caàu caû lôùp ñoïc ñoàng thanh toaøn baøi: 1 laàn **************************** TIEÁT 2: Hoaït ñoäng 3 : *Tìm hieåu ñoaïn 1 thảo luận nhóm trả lời câu hỏi -Beù Haø coù saùng kieán gì ? Beù giaûi thích vì sao *- ñoïc ñoaïn 1. Caû lôùp ñoïc thaàm. -Beù Haø coù saùng kieán laø choïn moät phaûi coù ngaøy leã cho oâng baø ? ngaøy leã laøm ngaøy leã cho oâng baø. Vì Haø coù ngaøy 1/6, boá coù ngaøy 1/5, 14 meï coù ngaøy 8/3, oâng baø thì chöa -Hai boá con beù Haø quyeát ñònh choïn ngaøy naøo coù. laøm leã cuûa oâng baø? -Ngaøy laäp ñoâng. -Vì sao ? -Vì khi trôøi baét ñaàu reùt moïi ngöôøi caàn chuù yù lo cho söùc khoeû cuûa oâng -Giaùo vieân giaûng : Hieän nay treân theá giôùi ngöôøi baø. ta ñaõ laáy ngaøy 1 thaùng 10 laøm ngaøy Quoác teá Ngöôøi cao tuoåi. -Saùng kieán cuûa beù Haø ñaõ cho em thaáy beù Haø coù tình caûm nhö theá naøo vôùi oâng baø ? -Beù Haø raát kính troïng vaø yeâu quyù - Beù Haø coøn baên khoaên chuyeän gì? oâng baø cuûa mình. - Khoâng bieát neân taëng oâng baø caùi - Haø ñaõ taëng oâng baø moùn quaø gì? gì. - Beù Haø trong caâu chuyeän laø moât coâ beù ntn? … chuøm ñieåm 10. - Coâ beù raát thöông yeâu oâng baø vaø Hoaït ñoäng 4:Luyeän ñoïc truyeän theo vai: coù nhieàu saùng kieán. Laàn 1: GV ñoïc vai ngöôøi daãn chuyeän. Cho 3 HS xung phong ñoïc 3 vai: beù Haø, oâng, baø Laàn 2: Cho 4 HS khaù/ gioûi ñoïc Hoaït ñoäng 5:Cuûng coá : -Saùng kieán cuûa beù Haø toå chöùc ngaøy leã cuûa oâng - … theå hieän loøng kính yeâu, söï quan baø theå hieän gì? taâm tôùi oâng baø. Nhaän xeùt tieát hoïc… Daën doø … Thöù tö ngaøy 26 thaùng 10 naêm 2011 Chính tả (tập cheùp) TIEÁT 19 :NGAØY LỄ I MỤC TIEÂU: - Cheùp chính xaùctrình baøy ñuùng baøi taäp cheùp Ngaøy lễ ( từ Ngaøy … cao tuổi). Viết ñuùng teân rieâng caùc ngaøy lễ lớn. - Laøm ñuùng BT2; BT3. (b); II. CHUẨN BỊ: Bảng phụ viết baøi chính tả. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 15 HOẠT ĐỘNG DẠY Hoạt Ñộng 1: HD tập cheùp: - GV ñọc ñoạn cần cheùp : 1 lần. HOẠT ĐỘNG HỌC - 2 HS ñọc lại - Caùc ngaøy leã - Ngaøy Quốc tế Phụ nữ, ngaøy Quốc tế Lao đñộng… - Đoạn văn noùi về đñiều gì? - Đoù laø những ngaøy leã naøo? Hướng dẫn viết từ khoù: - GV đñọc caùc từ: Ngaøy Quốc tế Phụ nữ, ngaøy Quốc tế Lao đñộng, ngaøy Quốc tế thiếu nhi. - Sau đñoù nhận xeùt, sửa lỗi. Viết chính tả: - HDHS cheùp ( như caùc tiết trước) - Đọc lại baøi chính tả : 1 lần Chấm , chữa baøi - Thu 5 đñến 7 baøi chấm. - Chấm xong , nhận xeùt, sửa lỗi leân bảng. Hoạt ñộng 3: HDHS laøm baøitập: Baøi 2: -Gọi 1 Hs neâu yeâu cầu - Viết giaáy nhaùp. - HS nhìn bảng cheùp baøi vaøovở. - Soaùt baøi -Caùc em coøn lại tự soùat lại baøi. -1 Hs neâu yeâu cầu Điền vaøo chỗ trống c hay k? -HD ñiền mẫu từ: Con caù Đaùp aùn: Con caù, con kiến, caây cầu, doøng keânh -… i,eâ, e -…caùc nguyeân ngoaøi nguyeân aâm i, eâ, e - Viết “ k” trước những nguyeân aâm naøo? - Viết “ c” trước những nguyeân aâm naøo? Baøi 3. b: Tiến haønh tương tự baøi 2. Đaùp aùn: Nghỉ học, lo nghĩ, ngẫm nghỉ Hoạt ñộng 4: Củng cố: - HDHS củng cố lại baøi. - Viết “ k” trước những nguyeân aâm naøo? - Viết “ c” trước những nguyeân aâm naøo? … -… i,eâ, e -caùc nguyeân ngoaøi nguyeân aâm i, eâ, e 16 - Nhận xeùt tiết học … - Dặn doø… TOAÙN Tieát 48 : 11 TRÖØ ÑI MOÄT SOÁ : 11 – 5 I/ MUÏC TIEÂU : 1.Kieán thöùc : Giuùp hoïc sinh : - Bieát caùch thöùc hieän pheùp tröø daïng 11- 5, laäp ñöôïc baûng 11 tröø ñi moät soá. - Bieát giaûi baøi toaùn coù moät pheùp tröø daïng 11 – 5. - HTTV veà lôøi giaûi ôû BT4. - Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1 (a); Baøi 2; Baøi 4. - Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1 (a); Baøi 2; Baøi 4. Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 (b); Baøi 3. 2.Kó naêng : Reøn kó naêng thuoäc baûng tröø, giaûi toaùn ñuùng. 3.Thaùi ñoä : Phaùt trieån tö duy toaùn hoïc. II/ CHUAÅN BÒ : 1.Giaùo vieân : 1 boù 1 chuïc que tính vaø 1 que tính rôøi. 2.Hoïc sinh :Moãi em1 boù 1 chuïc que tính vaø 1 que tính rôøi. Saùch, vôû , nhaùp. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1: KT baøi cuõ : -Ghi : 80 – 6 60 – 27 70 –3 -Neâu caùch ñaët tính vaø tính -Nhaän xeùt Giôùi thieäu baøi. Hoaït ñoäng 2 : Pheùp tröø 11 - 5 a/ Neâu vaán ñeà : -Baøi toaùn : Coù 11 que tính, bôùt ñi 5 que tính. Hoûi coøn laïi bao nhieâu que tính? -Coù bao nhieâu que tính ? bôùt ñi bao nhieâu que ? -Ñeå bieát coøn laïi bao nhieâu que tính em phaûi gì ? -Vieát baûng : 11 – 5. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. -3 em leân baûng laøm.Ñaët tính vaø tính -Caû lôùp laøm baûng con. -11 tröø ñi moät soá : 11 - 5 -Nghe vaø phaân tích. -11 que tính, bôùt 5 que. -Thöïc hieän 11 – 5. 17 b / Tìm keát quaû . -Em thöïc hieän bôùt nhö theá naøo ? Höôùng daãn caùch bôùt hôïp lyù: -Coù bao nhieâu que tính taát caû ? -Ñaàu tieân bôùt 1 que rôøi tröôùc. -Chuùng ta coøn phaûi bôùt bao nhieâu que nöõa ? Vì sao? -Ñeå bôùt ñöôïc 4 que tính nöõa coâ thaùo 1 boù thaønh 10 que rôøi, bôùt 4 que coøn laïi 6 que. -Vaäy 11 que tính bôùt 5 que tính coøn maáy que tính ? -Vaäy 11 – 5 = ? -Vieát baûng : 11 – 5 = 6 c/ Ñaët tính vaø thöïc hieän . -HDHS ñaët tính vaø tính : 11 5 6 -Thao taùc treân que tính. Laáy 11 que tính, bôùt 5 que, suy nghó vaø traû lôøi, coøn 6 que tính. -1 em traû lôøi. -Coù 11 que tính (1 boù vaø 1 que rôøi) -Bôùt 4 que nöõa. Vì 1 + 4 = 5 -Coøn 6 que tính. -11 – 5 = 6. - Vieát 11 roài vieát 5 xuoáng döôùi thaúng coät vôùi 1(ñôn vò). Vieát 6, vieát daáu tröø vaø keû gaïch ngang. -Tröø töø phaûi sang traùi, 1 khoâng tröø ñöôïc 5, laáy 11 tröø 5 baèng 6, vieát 6 nhôù 1,1 tröø 1 baèng 0. - 11 – 5 = 6. - Vaäy 11 – 5 baèng bao nhieâu? -Nheàu em nhaéc laïi. -Thao taùc treân que tính tìm keát quaû. - HS tieáp nhau neâu keát quaû. Hoaït ñoäng 3 : Baûng coâng thöùc : 11 tröø noái ñi moät soá. 11-2=9 11-3=8 11-4=7 11-5=6 11-6=5 11-7=4 18 11-8=3 11-9=2 -Nhaän xeùt. -HTL baûng coâng thöùc. Ñoàng thanh. Hoaït ñoäng 4 : luyeän taäp. Baøi 1( a) : - Goïi 4 em leân baûng laøm. -4 em leân baûng laøm.Lôùp laøm baûng con. a)9+2=11 8+3=11 7 + 4 = 11 2+9=11 3+8=11 4 + 7 =11 6 + 5 = 11 5 + 6 = 11 11-9=2 11-8=3 11 – 7 = 4 11-2=9 11-3=8 11 – 4 = 7 11 – 6 = 5 11- 5 = 6 -Khoâng caàn vì khi thay ñoåi vò trí caùc soá haïng trong moät toång thì toång khoâng thay -Khi bieát 2 + 9 = 11, coù caàn tính 9 + 2 ñoåi. khoâng Vì sao ? -Coù theå ghi ngay vì 2 vaø 9 laø caùc soá haïng trong pheùp coäng 9 + 2 = 11, khi laáy toång -Khi bieát 9 + 2 = 11 coù theå ghi ngay keát tröø soá haïng naøy seõ ñöôïc soá haïng kia. quaû cuûa 11 – 9 vaø 11 – 2 khoâng ? Vì sao *Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 (b); ? -Laøm baøi vaøo vôû: 11 11 11 11 11 Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 (b);. 8 7 3 5 2 3 4 8 6 9 Baøi 2: -Nhaän xeùt. Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 3. - Goïi 2 HS neâu caùch thöïc hieän 11 – 7, 11 – 2. 11 11 11 Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 3. 7 9 3 4 2 8 -1 HS ñoïc ñeà. 19 Baøi 4 : -Goïi 1 HS ñoïc ñeà Toùm taét: Bình coù : 11 quaû Bính cho : 4 quaû Bình coøn: … quaû? -Cho nghóa laø theá naøo ? -Bôùt ñi. Baøi giaûi: Soá quaû boùng Bình coøn laïi laø: ( Hoaëc Bình coøn laïi soá quaû boùng laø:) 11 - 4= 7 ( quaû) Ñaùp soá: 7 quaû boùng. -1 em ñoïc. -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá : Ñoïc baûng coâng thöùc 11 tröø ñi moät soá. -Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën doø- HTL baûng tröø. -HTL baûng tröø. KEÅ CHUYEÄN TIEÁT 10: SAÙNG KIEÁN CUÛA BEÙ HAØ I/ MUÏC TIEÂU : 1. Kieán thöùc : - Döïa vaøo yù chính cho tröôùc keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn caâu chuyeän Saùng kieán cuûa beù Haø. 2. Kó naêng : Reøn kó naêng keå chuyeän ñuû yù, ñuùng trình töï, nghe baïn keå ñeå ñaùnh giaù ñuùng. 3. Thaùi ñoä : Giaùo duïc hoïc sinh loøng kính troïng vaø yeâu quyù oâng baø. II/ CHUAÅN BÒ : 1. Giaùo vieân :Söû duïng tranh : Saùng kieán cuûa beù Haø ôû sgk.Baûng phuï ghi saün yù chính cuûa töøng ñoaïn. 2. Hoïc sinh : Naém ñöôïc noäi dung caâu chuyeän. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 20
- Xem thêm -