Tài liệu Giáo án lớp 2 chuẩn kiến thức tuần 1

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 156 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng TH1 xaõ Tam Giang Lôùp 2A Thöù Tieát Moân(PM) Ngaøy Hai 20/8 1 2 CHAØO CỜ 4 5 TOAÙN ÑAÏ O ÑÖÙ C 1 Ba 21/8 TẬP VIẾT 2 4 5 1 1 TAÄP ÑOÏC TAÄP ÑOÏC TOAÙN TN&XH CHÍNH TAÛ(TC) 2 3 Saùu 1 1 KEÅ CHUYEÄN Tích hôïp KNS Teân baøi Chöõ hoa A 1 OÂn taäp caùc soá ñeán 100 Hoïc x taäp, sinh hoaït ñuùng giôø ( tieát 1) 1 Coù coâng maøi saét, coù ngaøy neân kim ( tieát 1) 2 Coù coâng maøi saét, coù ngaøy neân kim ( tieát 2) 2 OÂn taäp caùc soá ñeán 100( tt) 1 1 Cô quan vaän ñoäng Coù coâng maøi saét, coù ngaøy neân kim 1 GIÔÙI THIEÄU CHÖÔNG TRÌNH THEÅ DUÏC LÔÙP 2 -TROØ CHÔI:DIEÄT CAÙC CON VAÄT COÙ HAÏI. 1 Coù coâng maøi saét, coù ngaøy neân kim Soá haïng- Toång THỂ DỤC Tö 22/8 Naêm 23/8 Tieát PPCT 4 TOAÙN 1 3 TAÄP ÑOÏC Töï thuaät THUÛ COÂNG 1 Gep tau hoa ( tiet 1) 4 Luyeän taäp TOAÙN LTVC 1 Töø vaø caâu CHÍNHTAÛ(NV) 1 Ngaøy hoâm qua ñaâu roài? 2 4 5 1 3 1 xa x Tích hôïp TKNL 2 3 4 24/8 TOAÙN TLV 1 5 TAÄP HÔÏP HAØNG DOÏC ,DOÙNG HAØNG,ÑIEÂM SOÁ. 2 THỂ DỤC 5 Ñeà xi meùt Töï x giôùi thieäu . Caâu vaø baøi SHCT TUAÀN 1 Thöù hai, ngaøy 20 thaùng 8 naêm 2012 Taäp vieát I/ MUÏC TIEÂU: Tiết 1: Chữ A A ( 1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû), chöõ vaø caâu öùng doøng côõ nhoû), Anh em thuận Kieán thöùc: Vieát ñuùng chöõ hoa Anh ( 1 doøng côõ vöøa, 1 hòa côõ nhoû ( 3 laàn). Chöõ vieát roõ raøng töông ñoái ñeàu neùt, thaúng haøng, böôùc ñaàu bieát noái neùt duïng: giöõa chöõ vieát hoa vôùi chöõ vieát thöôøng trong chöõ ghi tieáng. *Ôû taát caû caùc baøi taäp vieát, HS khaù, gioûi vieát ñuùng ñuû caùc doøng ( taäp vieát ôû lôùp). Kyõ naêng : Reøn kyõ naêng vieát saïch, ñeïp. Thaùi ñoä: YÙ thöùc reøn chöõ giöõ vôû. II/ CHUAÅN BÒ: GV:- Maãu chöõ A, phaán maøu, baûng phuï vieát caâu Anh em thuận hòa. HS:- Vôû taäp vieát, baûng con. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1 : Neâu yeâu caàu cuûa moân taäp -Chuaån bò baûng con, vôû taäp vieát, buùt chì vieát lôùp 2. -Ñeå hoïc toát taäp vieát, caàn coù baûng con, vôû, buùt chì. Hoaït ñoäng 2 :Höôùng daãn vieát chöõ A. a.Quan saùt moät soá neùt, quy trình vieát : -Quan saùt. 2 A -Giaùo vieân chæ maãu chöõ hoûi. -Chöõ -5 li, 6 ñöôøng keû ngang. A cao maáy li? Goàm maáy ñöôøng keû ngang? -Goàm maáy neùt? -3 neùt. -Nhieàu em nhaéc. -Giaùo vieân noùi: Chöõ goàm neùt moùc, moùc -4 – 5 em nhaéc laïi. ngöôïc, neùt moùc phaûi, neùt löôïn ngang. - Ñaët buùt ôû ñöôøng keû 3 vieát neùt moùc ngöôïc traùi, döøng buùt ôû ñöôøng keû 6, chuyeån höôùng vieát neùt moùc ngöôïc phaûi. Döøng buùt ôû ñöôøng keû 2, lia buùt vieát neùt löôïn ngang töø traùi qua phaûi. A Giaùo vieân vieát maãu: A ( 2 löôït). b,Vieát baûng con: Hoaït ñoäng 3 : Caâu öùng duïng. a.Quan saùt vaø nhaän xeùt : Anh em thuận hòa. -Caâu naøy khuyeân em ñieàu gì? -Vieát baûng con chöõ A cao 2,5 li. -1 em ñoïc. -Anh em trong nhaø phaûi thöông yeâu nhau. A, h cao 2,5 li, n, m o, a : cao 1 li. -Neâu ñoä cao cuûa caùc chöõ caùi? - -Caùch ñaët daáu thanh nhö theá naøo? -Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ. Anh em thuận hòa (côõ -…baèng khoaûng caùch vieát 1 con chöõ o. -Giaùo vieân vieát maãu caâu : nhoû) treân doøng keû li. b. Vieát baûng con: Nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 4 : Luyeän vieát ôû vôû taäp vieát. -Neâu yeâu caàu vieát vôû. -Theo doõi , uoán naén. -Vieát baûng con chöõ Anh. - Viết vở: 1 doøng côõ vöøa : 3 A - Yeâu caàu HS khaù/ gioûi vieát caû baøi( phaàn ôû 1 doøng côõ nhoû: lôùp). A 1 doøng côõ vöøa: Anh 1 doøng côõ nhoû: Anh 3 lần Anh em thuận hòa.( côõ nhoû) 5-7 em noäp. -Chaám, chöõa baøi. Nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 5 : Cuûng coá : Chöõ A goàm maáy -..goàm 3 neùt. neùt? -Giaùo duïc HS... -Vieát baøi nhaø/ tr 3. -Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën doø,Vieát baøi nhaø. Toaùn Tieát 1:OÂN TAÄP CAÙC SOÁ ÑEÁN 100 I/ MUÏC TIEÂU : Kieán thöùc : Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà: -Bieát ñếm, đọc, vieát caùc soá töø 0 ñeán 100. - Nhận biết được caùc soá coù một chữ soá, caùc soá coù hai chöõ soá; soá lôùn nhaát, soá beù nhaát coù moät chöõ soá; soá lôùn nhaát, soá beù nhaát coù hai chöõ soá;soá lieàn tröôùc, soá lieàn sau. - Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3. Kyõ naêng :Reøn kyõ naêng ñeám, laøm tính nhanh,ñuùng, chính xaùc. Thaùi ñoä : Yeâu thích hoïc toaùn. II/ CHUAÅN BÒ : -Gv: Vieát tröôùc BT1 leân baûng nhö sgk ,sgk... Laøm baûng soá töø 10 ñeán 99 nhöng caét thaønh 5 baêng , moãi baêng coù 2 doøng. Ghi soá vaøo 5 oâ coøn 15 oâ ñeå troáng. -HS: Saùch Toaùn, baûng con , nhaùp, vôû ghi baøi. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT DOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1:KT Baøi cuõ : Giaùo vieân kieåm -Baûng con, SGK, nhaùp. tra duïng cuï caàn thieát ñeå hoïc Toaùn. Hoaït ñoäng 2:Daïy baøi môùi : Baøi 1: Baûng oâ vuoâng. Caâu a: -Neâu caùc soá coù 1 chöõ soá. -Goïi 1HS leân baûng ñieàn vaøo caùc oâ coøn -Khoâng, moät, hai…chín. troáng. 0 1 2 3 4 5 6 Caâu b: 4 7 8 9 -Soá naøo beù nhaát? Caâu c: -Soá naøo lôùn nhaát? -Höôùng daãn chöõa baøi 1 Baøi 2 : Caâu a: Baûng oâ vuoâng töø 10 – 100. Daùn baûng soá töø 10 ñeán 99 -Chia lôùp thaønh 5 ñoäi -Soá 0. -Soá 9. -5ñoäi thi nhau leân baûng ñieàn vaøo 5 baêng. - Caâu b:Soá beù nhaát coù 2 chöõ soá laø soá naøo? - Caâu c:Soá lôùn nhaát coù 2 chöõ soá laø soá naøo? -Vieát soá beù nhaát coù 2 chöõ soá. -Vieát soá lôùn nhaát coù 2 chöõ soá. Baøi 3: -Soá lieàn tröôùc cuûa 39 laø soá naøo ? -Em laøm theá naøo ñeå ra 38? -Soá lieàn sau cuûa 39 laø soá naøo ? -Soá lieàn tröôùc vaø soá lieàn sau cuûa moät soá hôn keùm soá aáy bao nhieâu ñôn vò? caâu a, b, c, d. -Giaùo vieân theo doõi hoïc sinh laøm baøi. -Höôùng daãn chöõa baøi 3 -Chaám (5 –7 vôû ). Nhaän xeùt. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 11 21 31 41 51 61 71 81 91 12 22 32 42 52 62 72 82 92 13 23 33 43 53 63 73 83 93 14 24 34 44 54 64 74 84 94 15 25 35 45 55 65 75 85 95 16 26 36 46 56 66 76 86 96 -Soá 10. -Soá 99. -2 em leân baûng vieát. -Soá 40 -Laáy 39 tröø 1 ñöôïc 38 -Soá 40 -1 ñôn vò -Caû lôùp laøm vôû a.40 -Troø chôi: Giaùo vieân neâu luaät chôi. Ñöa ra b.98 1 soá baát kì roài noùi ngay soá lieàn tröôùc, lieàn c.98 sau. d.100 Nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 3:Cuûng coá :Neâu caùc soá coù 1 chöõ -Chia nhoùm tham gia troø chôi. soá, 2 chöõ soá, soá lieàn -tröôùc, lieàn sau cuûa soá 73. -3 em neâu. Nhaän xeùt tieát hoïc. 5 17 27 37 47 57 67 77 87 97 18 28 38 48 58 68 78 88 98 19 29 39 49 59 69 79 89 99 Daën doø … Ñaïo ñöùc Tieát 1 : HOÏC TAÄP, SINH HOAÏT ÑUÙNG GIÔØ I/ MUÏC TIEÂU : - Kieán thöùc : + Neâu ñöôïc moät soá bieåu hieän cuûa vieäc hoïc taäp, sinh hoaït ñuùng giôø. + Neâu ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc hoïc taäp, sinh hoaït ñuùng giôø. - Kyõ naêng : +Bieát cuøng cha meï laäp thôøi gian bieåu haèng ngaøy cuûa baûn thaân. +Thöïc hieän ñuùng thôøi gian bieåu *- Các kỹ năng cơ bản được giáo dục trong bài là: -Kỹ năng quản lý thời gian học tập đúng giờ(biết quản lí thời gian của mình) -Kỹ năng kế hoạch để học tập (biết ra kế hoạch cho bản thân) -Kỹ năng tư duy phê phán đanh giá tư duy - Thaùi ñoä : Hoïc sinh coù thaùi ñoä ñoàng tình vôùi caùc baïn bieát hoïc taäp, sinh hoaït ñuùng giôø. +Daønh cho HS khaù/ gioûi: Laäp ñöôïc thôøi gian bieåu haèng ngaøy phuø hôïp vôùi baûn thaân. II/ CHUAÅN BÒ : - Gv: phieáu giao vieäc. Vôû Baøi taäp. -HS:Vôû BT, vôû ghi baøi. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1:KT baøi cuõ :Giaùo vieân kieåm tra saùch vôû ñaàu naêm. Hoaït ñoäng 2 :*Thảo luận nhóm baøy toû yù kieán. -Giaùo vieân yeâu caàu 2 HS laøm thaønh moät nhoùm. -Moãi nhoùm baøy toû yù kieán veà vieäc laøm trong 1 tình huoáng: vieäc laøm naøo ñuùng, vieäc laøm naøo sai? Taïi sao ñuùng? Taïi sao sai? -Giaùo vieân phaùt phieáu giao vieäc HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS -Vôû baøi taäp, vôû ghi baøi. -Ñaïi dieän nhoùm nhaän phieáu giao vieäc goàm 2 tình huoáng +Tình huoáng 1: trong giôø hoïc toaùn coâ giaùo ñang höôùng daãn caû lôùp laøm baøi taäp. Baïn Lan trang thuû laøm baøi taäp Tieáng Vieät, coøn baïn Tuøng veõ maùy bay treân vôû nhaùp. +Tình huoáng 2: Caû nhaø ñang aên côm vui 6 veû, rieâng baïn Döông vöøa aên côm vöøa xem truyeän. -Trình baøy yù kieán veà vieäc laøm trong töøng tình huoáng. -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. -Keát luaän : -Giôø hoïc Toaùn maø baïn Lan, Tuøng ngoài laøm vieäc khaùc khoâng chuù yù nghe seõ khoâng hieåu baøi. Nhö vaäy caùc em khoâng laøm toát boån phaän, traùch nhieäm cuûa mình laøm aûnh höôûng ñeán quyeàn ñöôïc hoïc taäp cuûa caùc em. Lan, Tuøng neân laøm baøi vôùi caùc baïn. -Vöøa aên, vöøa xem truyeän coù haïi cho söùc khoeû. Neân ngöøng xem vaø cuøng aên vôùi caû nhaø. - Qua 2 tình huoáng treân em thaáy mình coù -Quyeàn ñöôïc hoïc taäp. nhöõng quyeàn lôïi gì ? Nhaän xeùt. -Quyeàn ñöôïc ñaûm baûo söùc khoeû. Hoaït ñoäng 3 :* Xöû lí tình huoáng. -Chia moãi nhoùm 4 em vaø giao nhieäm vuï -Vaøi em nhaéc laïi. cho töøng nhoùm. -Nhoùm 1: tình huoáng 1 Ngoïc ñang ngoài xem moät chöông trình ti vi raát hay. Meï nhaéc Ngoïc ñaõ ñeán giôø ñi nguû. Theo em baïn Ngoïc coù theå öùng xöû ntn?Em löïa choïn giuùp Ngoïc caùch öùng xöû phuø hôïp trong tình huoáng ñoù. Vì sao caùch öùng xöû ñoù laø phuø hôïp? -Nhoùm 2: tình huoáng 2: Ñaàu giôø HS xeáp haøng vaøo lôùp . tònh vaø Lai ñi hoïc muoän, khoaùc caëp ñöùng ôû saân tröôøng. Tònh ruû baïn: “ñaèng naøo cuõng muoän roài. Chuùng mình ñi mua bi ñi!”. -Trao ñoåi nhoùm. -GV choát yù : -Ngoïc neân taét Ti vi ñi nguû ñuùng giôø ñeå -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy ñaûm baûo söùc khoeû, khoâng laøm meï lo -1 em nhaéc laïi. laéng. -Baïn Lai neân töø choái ñi mua bi vaø khuyeân -Nhoùm 1: Buoåi saùng em laøm nhöõng vieäc Tònh khoâng neân boû hoïc ñi laøm vieäc khaùc. gì? -Nhoùm 2:Buoåi tröa em laøm nhöõng vieäc -Keát luaän : Moãi tình huoáng coù theå coù gì? 7 nhieàu caùch öùng xöû. Chuùng ta neân choïn caùch öùng xöû cho thích hôïp. Hoaït ñoäng 4.Giôø naøo vieäc naáy -Phaùt phieáu cho 4 nhoùm -Keát luaän : Caàn saép xeáp thôøi gian hôïp lí ñeå ñuû thôøi gian hoïc taäp vui chôi laøm vieäc nhaø vaø nghæ ngôi. Hoaït ñoäng 5:Cuûng coá :Em saép xeáp coâng vieäc cho ñuùng giôø naøo vieäc naáy coù lôïi gì ? -Nhaän xeùt tieát hoïc. -Daën doø… -Nhoùm 3: Buoåi chieàu em laøm nhöõng vieäc gì? -Nhoùm 4: Buoåi chieàu em laøm nhöõng vieäc gì? -Vaøi em nhaéc laïi. -Hoïc sinh ñoïc: giôø naøo vieäc naáy. -Em saép xeáp coâng vieäc cho ñuùng giôø naøo vieäc naáy ñeå ñuû thôøi gian hoïc taäp , vui chôi, laøm vieäc vaø nghæ ngôi. Thöù ba, ngaøy 21 thaùng 8 naêm 2012 Taäp ñoïc Tieát 1 : COÙ COÂNG MAØI SAÉT COÙ NGAØY NEÂN KIM ( 2 tieát ) I/ MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc : - Ñoïc ñuùng, roõ raøng toaøn baøi, ñoïc ñuùng caùc töø môùi: naén noùt, maûi mieát oân toàn, thaønh taøi. Caùc töø coù vaàn khoù: quyeån, ngueäch ngoaïc. Caùc töø coù aâm vaàn deã sai do aûnh höôûng cuûa ñòa phöông. Bieát nghæ hôi sau caùc daáu chaám, daáu phaåy, giöõa caùc cuïm töø. Kyõ naêng : Hieåu lôøi khuyeân töø caâu chuyeän : Laøm vieäc gì cuõng phaûi kieân trì,nhaãn naïi môùi thaønh coâng.( traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi ( CH) trong sgk) Thaùi ñoä : Ruùt ñöôïc lôøi khuyeân töø caâu chuyeän : laøm vieäc gì cuõng phaûi kieân trì nhaãn naïi môùi thaønh coâng. - * Các kĩ năng được giáo dục trong bài là: -Tự nhận thức về bản thân - Lắng nghe tích cực - Kiểm định - Đặt mục tiêu II/ CHUAÅN BÒ : - Gv: söû duïng tranh minh hoïa ôû sgk, baûng phuï ghi caùc caâu ñoaïn caàn luyeän ñoïc. - HS:Saùch Tieáng vieät, vôû ghi baøi... III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 8 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1:Giôùi thieäu caùc chuû ñieåm trong saùch Tieáng Vieät 1, taäp 1 *Hãy quan sat tranh va cho co va cả lớp trong tranh vẽ gì? Hoaït ñoäng 2 :Luyeän ñoïc ñoaïn 1,2: -Giaùo vieân ñoïc maãu toaøn baøi, phaùt aâm roõ, chính xaùc. -Höôùng daãn luyeän ñoïc keát hôïp giaûng töø. Ñoïc töøng caâu: -Theo doõi uoán naén, höôùng daãn HS phaùt aâm ñuùng caùc töø ngöõ khoù: -quyeån, ngueäch ngoaïc. - vieät, vieát, maûi mieát -ñaõ, boû dôû, chöõ -chaùn, taûng, ngaén, naén. Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp: -Theo doõi uoán naén, höôùng daãn ngaét nghæ caâu daøi, caâu hoûi, caâu caûm. -Khi caàm quyeån saùch/ caäu chæ ñoïc vaøi doøng/ ñaõ ngaùp ngaén ngaùp daøi/ roài boû dôû.// -Baø ôi,/ baø laøm gì theá?// -Thoûi saét to nhö theá./ laøm sao baø maøi thaønh kim ñöôïc?// Giaûng töø : SGK/ tr 5 Ngaùp ngaén ngaùp daøi, naén noùt, maûi mieát, ngueäch ngoaïc. Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm: -Giaùo vieân yeâu caàu chia nhoùm ñoïc. Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm: -Toå chöùc cho HS ñoïc caù nhaân, ñoàng thanh. -Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh: Hoaït ñoäng 3 : Tìm hieåu ñoaïn 1,2: -Luùc ñaàu caäu beù hoïc haønh nhö theá naøo? HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS -*Trong tranh vẽ một bà cụ đang ngồi mài một thanh sắt -Theo doõi. -Hoïc sinh ñoïc, em khaùc noái tieáp. -HS phaùt aâm/ nhieàu em. -HS noái tieáp ñoïc töøng ñoaïn / 4-5 em. -Caùc nhoùm luyeän ñoïc theo hình thöùc noái tieáp. -Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm. -Ñoàng thanh ñoaïn 1-2. -Ñoïc thaàm ñoaïn 1-2. -Khi caàm saùch, caäu chæ ñoïc vaøi ba doøng… -Caäu beù thaáy baø cuï ñang laøm gì? -Caàm thoûi saét maûi mieát maøi...... Hoûi theâm: Baø cuï maøi thoûi saét vaøo taûng ñaù ñeå -Laøm thaønh caùi kim khaâu. laøm gì? -Caäu beù coù tin laø töø thoûi saét maøi ñöôïc thaønh -Khoâng tin vì thaáy thoûi saét to quaù. chieác kim khoâng? 9 -Nhöõng caâu naøo cho thaáy caäu beù khoâng tin? -Thoûi saét to nhö theá laøm sao baø maøi -Nhaän xeùt. thaønh kim ñöôïc? Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá :Em vöøa taäp ñoïc baøi gì? -Goïi 2 em ñoïc ñoaïn 1-2. -Nhaän xeùt tieát hoïc. -2 em ñoïc ñoaïn 1-2. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 5: Luyeän ñoïc ñoaïn 3,4 . -Giaùo vieân ñoïc maãu ñoaïn 3,4. Ñoïc töøng caâu. -Theo doõi uoán naén höôùng daãn ñoïc ñuùng caùc töø khoù: -hieåu, quay. -giaûng giaûi, maøi saét, seõ. Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp. -Höôùng daãn caùch ngaét caâu. Moãi ngaøy maøi/ thoûi saét nhoû ñi moät tí/ seõ coù ngaøy/ noù thaønh kim.// Gioáng nhö chaùu ñi hoïc/ moãi ngaøy chaùu hoïc moät ít,/ seõ coù ngaøy/ chaùu thaønh taøi.// Giaûng töø : oân toàn , thaønh taøi ( SGK/ 5) Ñoïc trong nhoùm. Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh -Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. Hoaït ñoäng 6 : Tìm hieåu baøi. - Baø cuï giaûng giaûi nhö theá naøo? -Ñeán luùc naøy caäu beù coù tin lôøi baø cuï khoâng? -Chi tieát naøo chöùng toû ñieàu ñoù? -Caâu chuyeän naøy khuyeân em ñieàu gì? Em haõy choïn caâu traû lôøi ñuùng. a.Caâu chuyeän khuyeân em chaêm chæ hoïc taäp. b.Caâu chuyeän khuyeân em chòu khoù maøi saét thaønh kim. Hoaït ñoäng 7:HD luyeän ñoïc laïi. -HDHS ñoïc phaân vai:ngöôøi daãn chuyeän, Tieát 2 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS -HS ñoïc töøng caâu, em khaùc noái tieáp ñoïc. -HS phaùt aâm( 4-5 em) -HS ñoïc töøng ñoaïn, em khaùc ñoïc noái tieáp. -Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm. -Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm(CN, ÑT). -Ñoàng thanh ñoaïn 3-4. -Ñoïc thaàm ñoaïn 3-4. -Moãi ngaøy ................ thaønh taøi. -Caäu beù tin. -Hieåu vaø quay veà hoïc. -Trao ñoåi nhoùm thaûo luaän. -Caâu a 10 caäu beù, baø cuï. -Nhaän xeùt *-Hoạt động thảo luộn nhóm 4 em trả lời câu hỏi qua bài hoc nay em cam em rút ra được bài học gì? Hoaït ñoäng 8:Cuûng coá : Em thích ai trong truyeän? Vì sao? Giaùo duïc tö töôûng . Nhaän xeùt . Daën doø taäp ñoïc laïi baøi. -Chia nhoùm thi ñoïc. *Qua bài học hôm nay em học được sự kiên trì trong cuộc sống muộn thành công một việc nào đó thì phải chịu khó -Baø cuï vì baø cuï daïy caäu beù tính kieân trì./Caäu beù vì caäu hieåu ñieàu hay. -Ñoïc baøi, chuaån bò baøi sau baøi Töï thuaät. Toaùn Tieát 2: OÂN TAÄP CAÙC SOÁ ÑEÁN 100 ( TT) I/ MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc:Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà - Bieát vieát soá coù hai chöõ soá thaønh toång cuûa soá chuïc vaø soá ñôn vò, thöù töï cuûa caùc soá. - Bieát so saùnh caùc soá trong phaïm vi 100. - BT caàn laøm: Baøi 1, Baøi 3, Baøi 4, Baøi 5. * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2 Kyõ naêng: Reøn ñoïc, vieát, phaân tích soá ñuùng, nhanh. Thaùi ñoä: Thích söï chính xaùc cuûa toaùn hoïc. II/ CHUAÅN BÒ: Keû vieát saün BT1 vaø TB5 nhö sgk leân baûng. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1:KT baøi cuõ: Tieát toaùn tröôùc -OÂn taäp. hoïc baøi gì? -Caû lôùp laøm baûng con -Goïi 2HS leân baûng -Soá töï nhieân nhoû nhaát, lôùn nhaát:coù moät -0; 9; 10; 99; chöõ soá, coù 2 chöõ soá? -VD:1; 2; 3 -Vieát 3 soá töï nhieân lieân tieáp? -Haõy neâu soá ôû giöõa, soá lieàn tröôùc vaø soá -HS lieàn sau maø em vieát? -Nhaän xeùt. -1 em neâu yeâu caàu. Hoaït ñoäng 2 : Luyeän taäp Baøi 1 -Chuïc, Ñôn vò, Vieát soá, Ñoïc soá - Haõy ñoïc teân caùc coät trong baûng? 11 -Haõy ñoïc haøng 1? - Haõy neâu caùch vieát soá 85? -Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû. -Goïi 3 HS chöõa mieäng -Höôùng daãn chöõa baøi. * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2 -8 chuïc, 5 ñôn vò, vieát 85, ñoïc taùm möôi laêm. -Vieát 8 tröôùc sau ñoù vieát 5 beân phaûi. Baøi 1: Vieát (theo maãu) Chuïc Ñôn vò Vieát soá Ñoïc soá 8 5 85 taùm möôi laêm 3 6 36 ba möôi saùu 7 1 71 baûy möôi moát 9 4 94 chín möôi tö Nhaän xeùt. * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 2: Vieát caùc soá 57, 98, 61, 88, 74, 47 theo maãu: 57 = 50 + 7 98 = 90 + 8 61 = 60 + 1 88 = 80 Baøi 3. + 8 74 = 70 + 4 47 = 40 + 7 -Höôùng daãn hoïc sinh caùch laøm 34 ... 38 Hs laøm baøi vaøo vôû coù cuøng chöõ soá haøng chuïc laø 3 haøng ñôn 34 < 38 27 < 72 vò 4 < 8 neân 34 < 38 72 > 70 68 = 68 80 + 6 > 85 -Vì 80 + 6 = 86 maø 86 lôùn hôn 85. -Chöõa baøi -Taïi sao80 + 6 > 85? *Keát luaän: Khi so saùnh moät toångvôùi moät soá ta caàn thöïc hieän pheùp coäng tröôùc roài môùi so saùnh. Baøi 4. -Giaùo vieân ghi baûng 33, 54, 45, 28. -Vieát caùc soá theo thöù töï: -Laøm vôû. - töø beù ñeán lôùn. a.28, 33, 45, 54. - töø lôùn ñeán beù. b.54, 45, 33, 28. -Vì 28 < 33 < 45 <54. -Höôùng daãn chöõa baøi 4. - Taïi sao caâu a vieát laø 28, 33, 45, 54? -Taïi sao caâu b laïi vieát laø 54, 45, 33, 28? Baøi 5: Troø chôi:Nhanh maét, nhanh tay. -Vì 54 > 45 > 33 >28. -Chöõa baøi. -2 ñoäi nhìn leân hình veõ cuûa ñoäi mình vaø 12 –Chia lôùp thaønh 2 ñoäi leân vieát soá caàn dieân vaøo oâ troáng. Thöù töï caùc soá laø: 67; 70; 76; 80; 84; 90; 93; 98; 100. -Chöõa baøi: ñoäi naøo xong tröôùc ñöôïc coäng theâm 10 ñieåm. -Vì 67 < 70 (hoaëc 70 > 67). -Taïi sao oâ troáng thöù nhaát laïi ñieàn 67? Hoaït ñoäng 3:Cuûng coá, daën doø: -Gv: Phaân tích soá: 74, 84. -Em haõy ñoïc caùc soá coù 2 chöõ soá töø beù -möôøi, möôøi moät, … chín möôi chín. ñeán lôùn? -Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø . Töï nhieân xaõ hoäi Tieát 1 : CÔ QUAN VAÄN ÑOÄNG I/ MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc: - Nhaän ra cô quan vaän ñoäng goàm coù boä xöông vaø heä cô. - Nhaän ra söï phoái hôïp cuûa cô vaø xöông trong caùc cöû ñoäng cuûa cô theå. * Daønh cho HS Khaù/ Gioûi: -Neâu ñöôïc ví duï söï phoái hôïp cöû ñoäng cuûa xöông vaø cô. - Neâu teân vaø chæ ñöôïc vò trí caùc boä phaän chính cuûa cô quan vaän ñoäng treân tranh veõ hoaëc moâ hình. Kyõ naêng: Reøn kyõ naêng taäp theå duïc ñeàu ñaën cho xöông phaùt trieån toát. Thaùi ñoä: YÙ thöùc baûo veä cô theå, giöõ söùc khoûe toát. II/ CHUAÅN BÒ: -GV: söû duïng hình veõ ôû sgk. - HS: SaùchTNXH, vôû ghi baøi. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoâïng1: KTbaøi cuõ : Kieåm tra SGK ñaàu -Chuaån bò SGK ñaàu naêm. naêm. -Nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 2: Taäp theå duïc: Böôùc 1: Laøm vieäc theo caëp. Tröïc quan: hình 1, 2, 3, 4/ SGK .sau ñoù yeâu -Quan saùt vaø laøm theo ñoäng taùc. caàu HS laøm 1 soá ñoäng taùc nhö baïn nhoû ñaõ laøm. -Ñaïi dieän nhoùm thöïc hieän ñoäng taùc: giô tay, quay coå, nghieâng ngöôøi,cuùi gaäp mình. 13 -Caû lôùp thöïc hieän caùc ñoäng taùc. Böôùc 2: -Trong caùc ñoäng taùc em vöøa laøm, boä phaän -Ñaàu, mình, chaân, tay. naøo trong cô theå cöû ñoäng? -GV keát luaän Ñeå thöïc hieän nhöõng ñoäng taùc treân thì caùc boä -2 HS nhaéc laïi phaän cô theå nhö ñaàu, mình, tay, chaân phaûi cöû ñoäng. Hoaït ñoäng 3 : Giôùi thieäu cô quan vaän ñoäng: Böôùc 1: Thöïc haønh: -Hoïc sinh töï naén baøn tay, coå tay, caùnh tay. -Döôùi lôùp da cuûa cô theå coù gì? -Xöông vaø baép thòt. Böôùc 2: -Hoïc sinh thöïc haønh cöû ñoäng: ngoùn tay, baøn tay, caùnh tay, coå. -Nhôø ñaâu maø caùc boä phaän cöû ñoäng ñöôïc? Keát luaän: Nhôø söï phoái hôïp hoaït ñoäng cuûa -Phoái hôïp cuûa cô vaø xöông. xöông vaø cô maø cô theå cöû ñoäng ñöôïc. -Nhieàu em nhaéc laïi. Tröïc quan: Hình 5-6. Keát luaän: Xöông vaø cô laø caùc cô quan vaän ñoäng cuûa cô theå. * Daønh cho HS Khaù/ Gioûi: – Khi naøo thì cô vaø xöông cuøng vaän ñoäng, em haøy neâu moät vaøi ví duï? Hoaït ñoäng 4:Troø chôi” Vaâët tay”. -Höôùng daãn caùch chôi. -Cho caùc em chuaån bò. Khi GV hoâ “ baét ñaàu” thì caû 2 em cuøng duøng söùc ôû tay cuûa mình ñeå coá gaéng ñeå keùo thaúng caùnh tay cuaû ñoái phöông. -1 em leân chæ caùc cô quan vaän ñoäng. 45 em nhaéc laïi. - VD: Khi giô tay thì cô vaø xöông cuøng cöû ñoäng. -GV nhaän xeùt. -Troø chôi cho thaáy ñöôïc ñieàu gì? -2 em xung phong chôi maãu. -Caû lôùp cuøng chôi theo nhoùm 3 ngöôøi( 2 baïn chôi, 1 baïn laøm trong taøi) -Nhaän xeùt Hoaït ñoäng5:Cuûng coá : -Xöông vaø cô laø caùc cô quan gì cuûa cô theå? -Nhôø ñaâu maø caùc boä phaän cöû ñoäng ñöôïc? * Daønh cho HS Khaù/ Gioûi: -Ai khoeû laø bieåu hieän cô quan vaän ñoäng ñoù khoeû, chuùng ta caàn chaêm taäp theå duïc vaø vaän ñoäng . 14 – Neâu teân moät soá boä phaän chính cuûa cô quan -… laø cô quan vaän ñoäng. vaän ñoäng? -Goïi 1-2 HS khaù/ gioûi – chæ vò trí caùc boä -…Phoái hôïp cuûa cô vaø xöông. phaän chính cuûa cô quan vaän ñoäng treân hình veõ. -Giaùo duïc tö töôûng. Nhaän xeùt tieát hoïc. VD: cô baép tay, cô ngöïc,… - Daën doø – hoïc baøi, taäp theå duïc ñeàu. - 1- 2 HS K/ G leân baûng chæ treân sô ñoà. Thöïc haønh toát baøi hoïc. Thöù tö, ngaøy 22 thaùng 8 naêm 2012 Chính taû ( taäp cheùp) BAØI: COÙ COÂNG MAØI SAÉT COÙ NGAØY NEÂN KIM I/ MUÏC TIEÂU: - Cheùp laïi chính xaùc ñoaïn trích trong baøi Coù coâng maøi saét coù ngaøy neân kim. Trình baøy ñuùng 2 caâu vaên xuoâi. Khoâng maéc quaù 5 loãi trong baøi. - Laøm ñöôïc caùc BT 2, 3, 4. - Reøn caùch trình baøy moät ñoaïn vaên: chöõ ñaàu caâu vieát hoa, chöõ ñaàu ñoaïn vieát hoa vaø luøi vaøo 1 oâ. - Cuûng coá quy taéc vieát c/k. -Hoïc thuoäc baûng chöõ caùi: +Vieát ñuùng caùc chöõ caùi theo teân chöõ. +Hoïc thuoäc loøng 9 chöõ caùi ñaàu trong baûng chöõ caùi. - Yeâu thích söï phong phuù cuûa ngoân ngöõ. II/ CHUAÅN BÒ: Gv:- Vieát saün ñoaïn vaên. -Keû,vieát BT 3 leân baûng III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoaït ñoäng 1: Giaùo vieân neâu 1 soá ñieàu caàn löu yù cuûa giôø chính taû, vieát ñuùng, saïch, ñeïp, laøm ñuùng baøi taäp. Kieåm tra ñoà duøng. Hoaït ñoäng 2 : HD Taäp cheùp. -Gv:ñoïc ñoaïn caâøn cheùp 1 laàn. -Ñoaïn naøy cheùp töø baøi naøo? -Ñoaïn cheùp naøy laø lôøi cuûa ai noùi vôùi ai? -Baø cuï noùi gì? HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS -Vôû, buùt, baûng, vôû baøi taäp. -2em ñoïc laïi. -…baøi taäp ñoïc Coù coâng maøi saét, coù ngaøy neân kim. -…cuûa baø cuï noùi vôùi caäu beù. -…kieân trì, nhaãn naïi thì vieäc gì cuõng laøm 15 ñöôïc. -Ñoaïn cheùp coù maáy caâu? -..2 caâu -Cuoái moãi caâu coù daáu gì? -Cuoái moãi caâu coù daáu chaám. -Nhöõng chöõ naøo trong baøi chính taû ñöôïc -Moãi, Gioáng vieát hoa? -Chöõ ñaàu ñoaïn ñöôïc vieát nhö theá naøo? -…Vieát hoa vaø luøi vaøo 1 oâ a.HD vieát töø khoù. -Giaùo vieân gaïch döôùi nhöõng chöõ khoù:ngaøy, -HS vieát baûng con maøi, saét, chaùu -Hs nhìn baûng cheùp baøi vaøo vôû b.Cheùp baøi: -Giaùo vieân theo doõi, uoán naén. -Gv ñoïc laïi baøi moät laàn. c. Chaám, chöõa baøi: -Caùc em coøn laïi töï soaùt baøi cuûa mình -Chaám( 5-7 vôû). -Nhaän xeùt, söûa loãi leân baûng Hoaït ñoäng 3 : Laøm baøi taäp. Baøi 2. -Goïi 1 HS ñoïc ñeà -Goïi 3 HS leân baûng ñieàn -Khi naøo thì ta vieát k? -Khi naøo thì ta vieát c? -Kim khaâu, caäu beù, kieân trì, kieân nhaãn, baø cuï -…sau noù caùc nguyeân aâm e,eâ,i. -…vieát c tröôùc caùc nguyeân aâm ngoaøi e, eâ, i. -Giaùo vieân nhaän xeùt.Choát laïi lôøi giaûi ñuùng. Baøi 3. -Goïi 1 HS laøm maãu -Ñoïc aù – aê. -Ñoïc:a, aù, ôù, beâ, xeâ, deâ, ñeâ, e, eâ. -Vieát:a, aê, aâ, b c, d, ñ, e, eâ. -Nhaän xeùt. - Choát yù ñuùng. -Giaùo vieân xoùa daàn nhöõng chöõ caùi ôû coät 3 vaø höôùng daãn Hs ÑTL. Sau ñoù xoùa daàn heát caùc töø ôû coät 2 vaø höôùng daãn HS ÑTL -Coù coâng maøi saét coù ngaøy neân kim. Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá :Vieát taäp cheùp baøi gì? -Giaûng giaûi cho caäu beù bieát: Kieân trì -Baø cuï noùi gì vôùi caäu beù? nhaãn naïi vieäc gì cuõng laøm ñöôïc. - Nhieàu em HTL baûng chöõ caùi. -Giaùo duïc tö töôûng. Nhaän xeùt tieát hoïc. 16 - Daën doø. Thể dục :GIÔÙI THIEÄU CHÖÔNG TRÌNH THEÅ DUÏC LÔÙP 2 -TROØ CHÔI:DIEÄT CAÙC CON VAÄT COÙ HAÏI. -I.MUC TIEÂU: -Bieát ñöôïc nhöõng noäi dung cô baûn cuûa lôp vaø moät soá qui ñònh,yeâu caàu trong giôø hoïc theå duïc. -Bieân cheá choïn caùn söï moân theå duïc. -Thöïc hieän ñöôïc taäp hôïp haøng doïc ,doùng thaúng haøng doïc,ñieåm ñuùng soá cuûa mình,caùch chaøo ,baùo caùo,caùch xin pheùp ra vaøo lôùp. -Bieát caùch chôi va tham gia chôi ñöôïc troø chôi: Dieät caùc con vaät coù haïi -Muïc ñích:Taêng cöôøng söùc khoûe cho hoïc sinh ,phaùt trieån cac toá chaát theå löïc ,ñaëc bieät laø söùc nhanh,khaû naêng meàm deûo ,kheùo leo,linh hoaït,giaùo duïc yù thöùc toå chöùc kyû luaät,tinh thaàn taäp theå cho hoïc sinh. -II.ÑIA ÑIEÅM- PHÖÔNG TIEÄN -Treân saân tröôøng ,veä sinh nôi taäp ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän -Chuaån bò:coøi, -III.NOÂI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC HOẠT ĐỘNG CỦATHẦY HOẠT ĐỘNG CỦATRÒ I.PHẦN MỞ ĐẦU -Điều khiển lớp tập hơp 2 hàng dọc.Ổn định -Lắng nghe ,nhận lớp phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học -Chấn chỉnh trang phục và đội hình -Thực hiện -Khởi động:Điều khiển lớp thực hiện. -Thực hiện -Thực hiện II.PHẦN CƠ BẢN +.Gôùi thieäu chöông trình moân theå duïc lôùp 2 -Laéng nghe -Phoå bieán noäi qui ,qui cheá yeâu caàu luyeän taäp -Bieân cheá toå taäp luyeän ,choïn caùn söï moân theå -Laéng nghe duïc 17 -Giôùi thieäu noäi dung chöông trình moân theå -Thöïc hieän duïc lôùp 2 +.OÂn taäp hôïp haøng doïc doùng haøng,ñieåm soá ,baùo caùo,quay phaûi ,quay traùi ,ñöùng nghieâm ñöùng nghæ,daøn haøng ,doàn haøng,caùch chaøo, baùo caùo,caùch xin ra ,vaøo lôùp. -Neâu teân baøi taäp -Goïi caùn söï ñieàu khieån lôùp taäp -Quan saùt lôùp taäp,nhaéc nhôû ,gaën doø ,ñi uoán naén ,söûa sai ñoäng taùc,giuùp hoïc sinh thöïc hieän -Ñieàu khieån lôùp taäp theo toå -Quan saùt lôùp taäp,nhaéc nhôû ,gaën doø ,ñi uoán naén ,söûa sai ,giuùp hoïc sinh töøng toå thöïc hieän. -Goïi töøng toå leân trình dieãn baøi taäp -Cuøng toå coøn laïi quan saùt vaø goïi hoïc sinh nhaän xeùt toå taäp -Bieåu döông toå,hoïc sinh thöïc hieän toát -Ñoäng vieân ,nhaéc nhôû ,daën doø toå,hoïc sinh coøn haïn cheá. -Nhaän xeùt lôùp thöïc hieän baøi taäp,nhaéc nhôû,daën doø +.Troø chôi : Dieät caùc con vaät coù haïi. -Laéng nghe -Thöïc hieän -Thöïc hieän theo toå -Trình dieãn baøi taäp -Quan sat vaø nhaän xeùt toå taäp -Voã tay bieåu döông -Laéng nghe -Laéng nghe -Neâu teân troø chôi -Nhaéc laïi caùch chôi,luaät chôi,qui ñònh troø chôi -Ñieàu khieån lôùp thöïc hieän thöû -Nhaän xeùt sau laàn chôi,nhaéc nhôû,daên doø -Ñieàu khieån lôùp thöïc hieän -Nhaän xeùt sau laàn chôi -Bieåu döông hoïc sinh thöïc hieän toât -Ñoäng vieân nhaéc nhôû daën doø hoïc sinh haïn -Laéng nghe -Laéng nghe -Thöïc hieän thöû -Laéng nghe 18 cheávaø phaït theo qui ñònh -Nhaän xeùt lôùp thöïc hieän troø chôi -Thöïc hieän -Laéng nghe -Voã tay bieåu döông -Laéng nghe -Thöïc hieän -Laéng nghe III.PHẦN KẾT THÚC -Điều khiển lớp thực hiên các động tác thả lỏng -Cùng lớp củng cố lại bài học -Nhận xét và đánh giá giờ học,giao bài về nhà ,nhắc nhở dặn dò học sinh ôn luyện ơ nhà. -Thực hiện -Thực hiện -Lắng nghe ************************** Keå chuyeän TIEÁT 1: COÙ COÂNG MAØI SAÉT COÙ NGAØY NEÂN KIM I/ MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc: Döïa theo tranh minh hoïa vaø gôïi yù döôùi moãi tranh, keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän “ Coù coâng maøi saét coù ngaøy neân kim” * Daønh cho HS Khaù/ Gioûi: HS khaù, gioûi bieát keå laïi toaøn boä caâu chuyeän. Kyõ naêng : Reøn kyõ naêng nghe, nhaän xeùt, ñaùnh giaù lôøi keå cuûa baïn, keå tieáp ñöôïc lôøi baïn. Thaùi ñoä : YÙ thöùc taäp luyeän tính kieân trì nhaãn naïi. II/ CHUAÅN BÒ: Gv:söû duïng tranh minh hoïa ôû sgk HS: Saùch giaùo khoa. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu caùc tieát keå chuyeän trong saùch Tieáng Vieät 2. Hoûi ñaùp: Truyeän nguï ngoân trong tieát Taäp ñoïc caùc em vöøa hoïc coù teân laø gì ? -Em ñoïc ñöôïc lôøi khuyeân gì qua caâu chuyeän -Laøm vieäc gì cuõng phaûi kieân trì. ñoù ? Hoaït ñoäng 2 : höôùng daãn keå chuyeän. *Keå töøng ñoaïn theo tranh. -Goïi 1HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. 19 -HDHS quan saùt tranh 1 vaø gôïi yù döôùi tranh 1. -Goïi 1HS khaù keå maãu ñoaïn 1. -Gv höôùng daãn HS nhaän xeùt. *Keå trong nhoùm: Chia nhoùm keå töøng ñoaïn cuûa chuyeän. *Keå tröôùc lôùp: -Quan saùt tranh ñoïc gôïi yù -Ñoïc thaàm lôøi gôïi yù -Moãi nhoùm 4HS laàn löôït keå. Nhaän xeùt. -1 em ñaïi dieän nhoùm keå chuyeän tröôùc lôùp -Giaùo vieân nhaän xeùt caùch dieãn ñaït, caùch theå -Nhaän xeùt. hieän. -Giaùo vieân chuù yù: Caùc em keå baèng gioïng keå töï nhieân, khoâng ñoïc thuoäc loøng. +Coù theå gôïi yù: .Caäu beù ñang laøm gì? .Caäu beù coù chaêm chæ hoïc khoâng? .Caäu beù ñang ñoïc saùch. .Caäu beù nhìn thaáy baø cuï ñang laøm gì? .Caäu beù khoâng chaêm hoïc. .Caäu beù laøm gì sau khi nghe baø cuï giaûng …maøi thoûi saét vaøo taûng ñaù. giaûi? .Caäu quay veà nhaø hoïc baøi. Keå toaøn boä caâu chuyeän .(Daønh cho HS khaù/ gioûi ( khaù/ gioûi) ). -Yeâu caàu moät soá HS khaù/ gioûi keå toaøn boä caâu chuyeän. - Moãi em keå caû caâu chuyeän. -Nhaän xeùt chaám ñieåm. -Nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 3.Cuûng coá , daën doø :Em vöøa keå caâu chuyeän gì? -Caâu chuyeän keå khuyeân em ñieàu gì ? -Laøm vieäc gì cuõng phaûi kieân trì nhaãn naïi môùi thaønh coâng. Daên doø : Taäp keå laïi chuyeän -Nhaän xeùt tieát hoïc. -Taäp keå laïi vaø laøm theo lôøi khuyeân. Toaùn Tieát 3: SOÁ HAÏNG, TOÅNG I/ MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc: - Bieát soá haïng, toång. - Bieát thöïc hieän pheùp coäng caùc soá coù 2 chöõ soá khoâng nhôù trong phaïm vi 100. - Bieát giaûi toaùn coù lôøi vaên baèng moät pheùp coäng. -Hoã trôï Tieáng Vieät (HTTV)veà lôøi giaûi ôû BT3. 20
- Xem thêm -