Tài liệu Giáo án lớp 2 buổi 2

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 199 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GIAÙO AÙN BUOÅI CHIEÀU LÔÙP 2C -TUAÀN 1 Thöù hai ngaøy 27 thaùng 8 naêm 2012 Tieát 1 Luyeän ñoïc Có công mài sắt có ngày nên kim I Muïc tieâu - Ñoïc trôn toaøn baøi ,bieát ngaét nghæ hôi ñuùng choã. -Ñoïc ñuùng vaø roõ raøng:nắn nót,mải miết,nguệch ngoạc - Bieát ñoïc phaân bieät lôøi ngöôøi keå vôùi lôøi nhaân vaät. -Lam ñuùng baøi taäp 3, 4 baøi taäp cuûng coá kieán thöùc kó naêng II Chuaån bò Vôû BT cuûng coá KT & KN II. Caùc hoaït ñoäng daïy –hoïc ND-TL 1.Luyeän ñoïc HÑ1:Luyeän ñoïc Giaùo vieân HÑ 2: Laøm baøi taäp trong vôû cuûng coá kieán thöùc vaø kó naêng Baøi 3 Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi Hướng dăn cách đọc Yêu cầu HS phân vai đọc theo hướng dẫn Nhaän xeùt Baøi 4 Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi Höôùng daãn caùch laøm Yêu cầu làm vào vở Yeâu caàu HS ñoïc ñaùp aùn Hoïc sinh -Ñoïc maãu vaø HD caùch ñoïc -Nghe Cho hoïc sinh ñoïc noái tieáp Noái tieáp ñoïc töøng caâu . Ghi töø khoù: mải miết,nắn -Phaùt aâm töø khoù. nót,nguệch ngoạc Chia ñoaïn -Chia lôùp thaønh caùc nhoùm theo -Noái tieáp nhau ñoïc ñoanï baøn. -Luyeän ñoïc theo nhoùm -Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm. -Cöû ñaïi dieän caùc nhoùm ra thiñoïc. -Nhaän xeùt, bình choïn HS ñoïc toát. GV: Hoaøng Thò Haûi Ñoïc ñeà Đọc theo vai Ñoïc ñeà Làm trực tiếp vào vở Khoanh vào câu c 1 GIAÙO AÙN BUOÅI CHIEÀU LÔÙP 2C -TUAÀN 1 2Cuûng coá, daën doø. Nhaän xeùt -Nhaän xeùt tieát hoïc. Tieát 2 Luyeän vieát Có công mài sắt có ngày nên kim I.Muïc tieâu -Reøn kó naêng vieát đẹp, trình baøy ñuùng chính taû moät ñoaïn baøi :có công mài sắt có ngày nên kim(từ thấy lạ…vá quần áo) -Lam ñuùng baøi taäp 2,3 baøi taäp cuûng coá kieán thöùc kó naêng II Chuaån bò Vôû BT cuûng coá KT & KN II. Caùc hoaït ñoäng daïy –hoïc ND - TL HÑ1 Höôùng daãn vieát baøi HÑ2: Laøm baøi taäp trong vôû cuûng coá kieán thöùc kó naêng Củng cố, dặn doø Giaùo vieân -Ñoïc baøi chính taû -Giuùp HS hieåu noäi dung baøi chính tả Bà cụ đang làm gì? Bà cụ giảng giải thế nào? -Trong baøi coù nhöõng chöõ naøo phaûi vieát hoa? -Ñoïc vaø yeâu caàu HS vieát baûng con -Ñoïc cho HS vieát vaøo vôû -Ñoïc laïi cho HS soaùt loãi Baøi 2 –Goïi HS ñoïc Bài tập yêu cầu gì? Âm k đứng trước những âm nào? Âm c đứng trước những âm nào? -Yeâu caàu laøm vaøo vôû Nhaän xeùt ,söûa sai Baøi3:Goïi HS ñoïc A,Bài tập yêu cầu gì? GV: Hoaøng Thò Haûi Hoïc sinh -Nghe -2 HS ñoïc Neâu - caùc chöõ caùi ñaâu caâu - -Phaân tích vaø vieát baûng con :thỏi sắt.quần áo -Vieát vaøo vôû -Ñoåi vôû soaùt loãi -2 HS ñoïc Diền c/k vào chỗ chấm -i.ê .e -những âm cón lại Laøm vaøo vôû:cần câu.củ khoai,tìm kiếm,kính trọng Ñoïc yeâu caàu Nối tiếng bên trái với bên phải để tạo thành từ ngử viết đúng 2 GIAÙO AÙN BUOÅI CHIEÀU LÔÙP 2C -TUAÀN 1 yeâu caàu HS laøm vaøo vôû Làm vào vở Ñaùp aùn ñuùng: 1-c,2-e.3-b,4g.5-a,6-d -Thu chaám vôû vaø nhaän xeùt -Nhaéc hoïc sinh veà luyeän vieát vaø laøm baøi Tieát 3 Toaùn Luyeän taäp. I.Muïc tieâu Giuùp hoïc sinh cuûng coá: -Thứ tự các số trong phạm vi 10 và 100 -Số liền trước ,số liền sau -So sánh các số có hai chữ số -Phân tích các số thành chục và đơn vị II Chuaån bò Vôû BT cuûng coá KT & KN II. Caùc hoaït ñoäng daïy –hoïc ND-TL 1.Luyeän taäp HÑ 1: củng cố về thứ thự các số,số liền trước số liền sau Giaùo vieân Hoïc sinh Baøi 1: số? Yeâu caàu HS ñoïc ñeà Ñoïc ñề a.Yêu cầu 1 Hs lên bảng điền 1 Hs lên bảng lam tiếp các số vào tia số Lớp làm vào vở b..yêu cầu HS làm vào vở Làm vào vở câu a,b yêu cầu đọc đáp án Số lớn nhất có một chữ số là 9 Số bé nhất có hai chữ số là 10 nhận xét ,sửa sai Số lớn nhất có hai chữ số là 99 c.hướng dẫn cách làm yêu cầu HS 1 Hs lên bảng làm Lớp làm vào vở Số liền sau của 49 là 50 Số liền trước của 51 là 50 Số liền trước của 100 là 99 nhận xét ,sửa sai Số liền sau của 99 la 100 HÑ 2 Cuûng coá kó Baøi 2: viết (theo mẫu) naêng phân tích số Hướng dẫn cách làm GV: Hoaøng Thò Haûi Ñoïc ñeà 3 HS leân baûng laøm baøi 3 GIAÙO AÙN BUOÅI CHIEÀU LÔÙP 2C -TUAÀN 1 Lôùp laøm vôû 49=40+9 45=40+5 74=70+4 66=60+6 có hai chử số thành chục,đơn vị Nhận xét ,sửa sai HÑ 3: so sánh số Bài 3 điền dấu ><=? Bài tập yêu cầu gì? có hai chữ số Höôùng daãn caùch laøm Điền dấu ><= 3 HS leân baûng laøm baøi Lôùp laøm vôû -Ñoïc keát quaû 2.Cuûng coá daën Nhaän xeùt ,sửa sai Nhaän xeùt tieát hoïc doø: Nhaéc HS veà laøm baøi taäp. Thöù naêm ngaøy 30 thaùng 8 naêm 2012 Tieát 4 Luyện đọc Tự thuật I.Muïc tieâu -Ñoïc ñuùng các ngày, tháng ,năm - điền đúng tên trường xả huyện tỉnh nơi em ở II Chuaån bò Vôû BT cuûng coá KT & KN II. Caùc hoaït ñoäng daïy –hoïc ND-TL luyeän ñoïc HÑ1:Luyeän ñoïc -HÑ2: Laøm baøi Giaùo vieân Hoïc sinh -Ñoïc maãu vaø HD caùch ñoïc -Nghe -cho hoïc sinh ñoïc noái tieáp đọc Noái tieáp ñoïc töøng doøng từng dòng - -yeâu caàu noái tieáp ñoïc töøng -Noái tieáp nhau ñoïc theo töøng ñoaïn đoạn -Luyeän ñoïc theo nhoùm -Chia lôùp thaønh caùc nhoùm theo Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm. baøn. Cöû ñaïi dieän caùc nhoùm ra thiñoïc. -Nhaän xeùt, bình choïn HS ñoïc toát Baøi 3: GV: Hoaøng Thò Haûi 4 GIAÙO AÙN BUOÅI CHIEÀU LÔÙP 2C -TUAÀN 1 taäp trong vôû cuûng yêu cầu HS đọc đề coá kieán thöùc vaø kó -Baøi taäp yeâu caàu gì? Höôùng daãn caùch laøm naêng Yêu cầu làm vào vở Yêu cầu HS đọc bài làm của mình -Nhận xeùt, chốt. Cuûng coá – daën doø: Đọc đề Điền tên trường ,xã huyện tỉnh nơi em ở Điền vào vở Đáp án:trường tiểu học Tân Thanh 2 ,xả Tân Thanh,huyện Lâm Hà tỉnh lâm Đồng Tieát 5 Luyện viết Ngày hôm qua đâu rồi I Muïc tiêu - Nghe vieát ñöôïc hai khổ thơ đầu cuûa baøi thô “ Ngaøy hoâm qua ñaâu roài?” -Bieát caùch trình baøy 1 baøi thô 5 chöõ, caùc chöõ ñaàu doøng thô vieát hoa. -Vieát ñuùng nhöõng töø, tieáng coù aâm, vaàn deã laãn do aûnh höôûng cuûa phöông ngöõ: l/n; an/ang, II.Ñoà duøng daïy – hoïc.. -Vôû baøi taäp cuûng coá KT &KN III.Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu. ND – TL 1..luyện viết HÑ 1: Hướng dẫn viết bài Giaùo vieân Hoïc sinh . - Ñoïc khoå thô. - -2-3 HS ñoïc -Khoå thô laø lôøi noùi cuûa ai vôùi -Cuûa boá vôùi con ai? -Con hoïc haønh chaêm chæ thì thôøi -Boá noùi vôùi con ñieàu gì? gian khoâng ñi maát. -4 doøng. -Khoå thô coù maáy doøng thô? -Vieát hoa. Chöõ ñaàu moãi doøng thô vieát nhö theá naøo? -5 chöõ. -Moãi doøng thô coù maáy chöõ? -Moãi doøng thô neân vieát luøi vaøo 3 oâ keå töø leà vaøo -Vieát baûng con: ngaøy, laïi, laø. -Yeâu caàu HS tìm trong baøi caùc GV: Hoaøng Thò Haûi 5 GIAÙO AÙN BUOÅI CHIEÀU LÔÙP 2C -TUAÀN 1 HÑ 2: làm bài tâu6 1 Cuûng coá daën doø: chöõ coù vaàn ai – ay, chöõ l- n. -Vieát vaøo vôû Đọc cho học sinh chép vào vở -Chaám 8-10 baøi nhaän xeùt veà baøi 1 hs lên bảng làm b Lớp làm bảng con Baøi 1:điền vào chổ trống n/l Quyển ...ịch,ăn ...o., ...àng tiên,..àng xòm Nhận xét ,sửa sai Tieát 6 Toaùn Luyeän taäp Muïc tieâu Giuùp hoïc sinh cuûng coá: - kó naêng tính nhaâm các số tròn chục -Kó naêng đặt tính và tính có kèm đơn vị đo - Giaûi toaùn coù lôøi vaên II Chuaån bò Vôû BT cuûng coá KT & KN II. Caùc hoaït ñoäng daïy –hoïc ND-TL Giaùo vieân 1.Luyeän taäp HÑ 1: Cuûng coá kó Baøi 1: tính nhaåm Yeâu caàu HS ñoïc ñeà naêng tính nhaåm Toå chöùc troø chôi tieáp söùc Nhaän xeùt ,tuyeân döông ñoäi thaéng cuoäc HÑ 2 Cuûng coá kó Baøi 2: ñaët tính roài tính Höôùng daãn caùch laøm naêng daët tính Hoïc sinh Ñoïc ñề Chôi troø chôi tieáp söùc Ñoïc ñeà 4 HS leân baûng laøm baøi Lôùp laøm vôû Nhaän xeùt -Ñoïc keát quaû Đọc đề Baøi 3 Tính Trong phép tính có đơn vị nào Dm kèm theo? Vậy kết quả ta cũng phải ghi đơn vị kèm theo GV: Hoaøng Thò Haûi 6 GIAÙO AÙN BUOÅI CHIEÀU LÔÙP 2C -TUAÀN 1 Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập Yeâu caáu lớp laûm vaøo vôû HÑ 3: Giaûi toaùn. Nhaän xeùt Baøi 4 Yeâu caàu.HS ñoïc ñe Baøi toaùn cho bieát gì? Baøi toaùn hoûi gì? Yeâu caàu laøm vaøo vôû Chấm bài nhận xét Nhaän xeùt tieát hoïc 2.Cuûng coá daën Nhaéc HS veà laøm baøi taäp. doø: GV: Hoaøng Thò Haûi 2 Hs lên bảng làm Lớp laøm vaøo vôû 2dm+6dm=8dm 10dm+5dm=15dm Ñoïc đề bài Neâu 1 Hs lên bảng tóm tắt và giải -Laøm baøi vaøo vôû: -Giaûi vaøo vôû Đội trồng cây có số người là: 32+24=56(người) Ñaùp soá 56 người 7
- Xem thêm -