Tài liệu Giáo án lớp 1 trọn bộ chuẩn ktkn

  • Số trang: 100 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 174 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n líp 1 - Buæi 2 Luyªn To¸n ¤n tËp vÒ dÊu vµ c¸ch so s¸nh c¸c sè ®· häc I- Môc tiªu: Cñng cè vµ n©ng cao kiÕn thøc ®· häc vÒ quan hÖ , so s¸nh c¸c sè tõ 1 ®Õn 5 II- §å dïng: III-Ho¹t ®éng d¹y häc: H§GV H§1: Híng dÉn hs lµm bµi tËp Gv ghi c¸c bµi tËp lªn b¶ng, cho hs nªu y/c vµ lµm bµi vµo vë, lÇn lît gäi hs lªn b¶ng ch÷a bµi, líp n/x söa sai Bµi 1: §iÒn dÊu thÝch hîp vµo chç chÊm 1…2 3…2 4…1 2 …5 5…2 5…5 4…4 3…3 1…1 4…5 5…1 2… 2 Bµi 2: §óng ghi ®, sai ghi s vµo bªn ph¶i 1>1 1<3 2<5 2>3 4=3 4=4 5>2 4>5 ChÊm 1 sè bµi n/x Bµi 3: th¶o luËn nªu miÖng kÕt qu¶ Gv nªu c©u hái hs tr¶ lêi ®uóng sai vµ cho biÕt v× sao. 2 qu¶ cam nÆng h¬n 3 qu¶ cam nªn 2 lín h¬n 3? Bèn que tÝnh nhiÒu h¬n 3 que tÝnh nªn 4 > 3? 5 qu¶ cam to nÆn h¬n 5 qu¶ t¸o nhá nªn 5 lín h¬n 5? H§HS - nªu y/c , lµm vµ ch÷a bµi theo y/c Lµm bµi vµo vë 1 em lªn ch÷a bµi C¶ líp lµm bµi 2 hs lªn ch÷a bµi Líp n/x söa sai( nÕu cã) Nghe vµ tr¶ lêi IV- NhËn xÐt giê häc: §inh ThÞ HiÖu - Trêng TiÓu häc An Phó Gi¸o ¸n líp 1 - Buæi 2 To¸n ¤N TËP : B»ng nhau- dÊu = I- Môc tiªu: - NhËn biÕt sù b»ng nhau vÒ sè lîng; mçi sè b»ng chÝnh nã( 3 = 3, 4 = 4). BiÕt sö dông tõ b»ng nhau vµ dÊu = ®Ó so s¸nh c¸ sè. II- §å dïng: - sgk, bé ®å dïng to¸n, b¶ng phô III-Ho¹t ®éng d¹y häc: H§GV 1. KiÓm tra: Cho hs viÕt b¶ng con dÊu <, dÊu > §iÒn dÊu thÝch hîp vµo chç chÊm: 3…5, 5…4 - NhËn xÐt 2. Bµi míi: H§1: Giíi thiÖu bµi H§2: NhËn biÕt quan hÖ b»ng nhau NhËn biÕt: 3 = 3 §Æt lªn bµn 3 quyÓn vë, 3 c¸i bót, y/c 1 hs lªn ®Æt cø 1 quyÓn vë th× ®Æt vµo 1 c¸i bót. Hái: vËy sè quyÓn vë vµ sè c¸i bót nh thÕ nµo víi nhau? - G¾n 3 h×nh trßn ®á vµ 3 h×nh trßn xanh, gäi 1 hs lªn nèi cø 1 h×nh trßn ®á th× nèi H§HS - viÕt theo y/c - 1 hs lªn b¶ng lµm - l¾ng nghe Thùc hiÖn theo y/c - tr¶ lêi - nèi thoe y/c §inh ThÞ HiÖu - Trêng TiÓu häc An Phó Gi¸o ¸n líp 1 - Buæi 2 víi 1 h×nh trßn xanh Y/c c¶ líp n/x sè h×nh trßn ®á vµ xanh ntn víi nhau? => KÕt luËn chung, giíi thiªu 3 = 3 - Hd hs c¸ch viÕt dÊu =, vµ 3 = 3 råi cho hs viÕt b¶ng con NhËn biÕt 4 = 4( lµm t¬ng tù nh 3 = 3 víi 4 c¸i cèc vµ 4 c¸i th×a, 4 h×nh vu«ng vµ ®á vµ 4 h×nh vu«ng xanh) => Híng dÉn kh¸i qu¸t: mçi sè b»ng chÝnh sè ®ã råi cho hs tù nªu c¸c sè kh¸c H§3.Híng dÉn hs lµm bµi tËp Bµi 1: ViÕt dÊu = Cho hs nªu y/c vµ viÕt vµo vë Bµi 2: ViÕt theo mÉu - Cho hs nªu y/c, hd mÉu: Y/c hs quan s¸t mÉu cho biÕt v× sao l¹i ghi 5 = 5? Cho hs lµm c¸c bµi cßn l¹i vµo vbt Gäi 2 hs nªu miÖng kÕt qu¶, líp n/x Gv kÕt luËn chung Bµi 3: >, <, = vµo chç chÊm Cho hs nªu y/c, gv hd c¸c em c¸ch chi dÊu råi cho hs lµm bµi. Gäi 3 hs lªn ch÷a bµi, líp n/x - Gv kÕt luËn chung => Còng cè toµn bµi. IV- NhËn xÐt giê häc: - quan s¸t, tr¶ lêi - nghe, viÕt theo hd - t×m vµ nªu - nªu y/c vµ lµm bµi 1 - tr¶ lêi Lµm bµi theo y/c Nªu , lµm vµ ch÷a bµi theo y/c §inh ThÞ HiÖu - Trêng TiÓu häc An Phó Gi¸o ¸n líp 1 - Buæi 2 Luyªn To¸n ¤n tËp vÒ dÊu vµ c¸ch so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 5 I- Môc tiªu: Cñng cè vµ n©ng cao kiÕn thøc ®· häc vÒ quan hÖ , so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 5 II- §å dïng: III-Ho¹t ®éng d¹y häc: H§GV H§1: Híng dÉn hs lµm bµi tËp Gv ghi c¸c bµi tËp lªn b¶ng, cho hs nªu y/c vµ lµm bµi vµo vë, lÇn lît gäi hs lªn b¶ng ch÷a bµi, líp n/x söa sai Bµi 1: §iÒn dÊu thÝch hîp vµo chç chÊm 1…2 3…2 5…1 2 …1 2…3 1…5 4…3 3…1 5…5 3…4 1…3 2…5 Bµi 2: §óng ghi ®, sai ghi s vµo bªn ph¶i 1=1 3<3 2>5 2>3 4=4 4=4 5>2 4<5 ChÊm 1 sè bµi n/x Bµi 3: th¶o luËn nªu miÖng kÕt qu¶ Gv nªu c©u hái hs tr¶ lêi Mét ®oµn xe cã xe ch¹y tríc nhÊt th× ch¹y tríc hai xe, xe ch¹y ë gi÷a th× ch¹y gi÷a hai xe, xe ch¹y sau cïng th× ch¹y sau hai xe. Em h·y cho biÕt ®oµn xe cã bao nhiªu chiÕc? - Gv cho hs th¶o luËn råi gäi hs tr¶ lêi vµ kÕt luËn chung.®oµn xe cã 3 chiÕc xe H§HS - nªu y/c , lµm vµ ch÷a bµi theo y/c Lµm bµi vµo vë 1 em lªn ch÷a bµi C¶ líp lµm bµi 2 hs lªn ch÷a bµi Líp n/x söa sai( nÕu cã) Nghe vµ tr¶ lêi IV- NhËn xÐt giê häc: §inh ThÞ HiÖu - Trêng TiÓu häc An Phó Gi¸o ¸n líp 1 - Buæi 2 To¸n ¤N TËP : Sè 7 I- Môc tiªu: BiÕt 6 thªm 1 ®îc 7, viÕt ®îc sè 7, ®äc, ®Õm ®îc tõ 1 ®Õn 7, so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 7, biÕt vÞ trÝ sè 7 trong d·y sè tõ 1 ®Õn 7. Lµm bµi tËp 1, 2, 3) II- §å dïng: - Bé ®å dïng to¸n, sgk. III- Ho¹t ®éng d¹y häc: H§GV H§HS 1.KiÓm tra: - Y/c hs ®äc c¸c sè tõ 1 ®Õn 6 vµ ngîc l¹i - Ghi b¶ng: 1, 2, 3, 4, 5,6, 2. bµi míi: - ®äc theo y/c H§1:Giíi thiÖu bµi H§2: Giíi thiÖu sè 7: + LËp sè 7: - §a 6 quyÓn vë råi hái hs: C« cã mÊy quyÓn vë? Thªm 1 quyÓn vë n÷a vµ y/c hs cho biÕt cã tÊt c¶ mÊy q/ vë? - KÕt luËn chung - Y/c hs lÊy 6 que tÝnh råi lÊy them 1 que tÝnh n÷a vµ cho biÕt cã bao nhiªu que tÝnh? - l¾ng nghe - q/s tr¶ lêi - thùc hiÖn y/c råi tr¶ lêi §inh ThÞ HiÖu - Trêng TiÓu häc An Phó Gi¸o ¸n líp 1 - Buæi 2 - G¾n c¸c chÊm trßn nh h×nh ë sgk vµ hái t¬ng tù trªn. Cho hs quan s¸t tranh sgk tr.29 cho biÕt cã mÊy b¹n®ang ch¬i cÇu trît, cã mÊy b¹n ch¹y tíi, Hái cã tÊt c¶ mÊy b¹n? Gv kÕt luËn chung, giíi thiÖu sè 7 Hái: VËy tiÕp theo sè 6 lµ sè nµo? - Ghi tiÕp vµo d·y sè : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 => Giíi thiÖu sè 7 in vµ viÕt( y/c hs lÊy sè 7 trong bé ®å dïng - Cho hs ®äc : b¶y - Y/c hs cÇm que tÝnh, lÇn lît ®Õm tõ 1 que ®Õn 7 que H: sè 7 ®øng ngay sau sè nµo? nh÷ng sè nµo ®øng tríc sè 7? - Cho hs ®Õm xu«i, ngîc tõ 1- 7 H§3: LuyÖn tËp - q/s¸t, tr¶ lêi Bµi 1: viÕt sè 7: H/dÉn hs viÕt b¶ng con Bµi 2: sè - Cho hs nªu y/c råi ch biÕt muèn ®iÒn ®îc sè vµo « trèng th× ph¶i lµm g×? - cho hs lµm, nªu miÖng kÕt qu¶ - viÕt sè 7 - hái hs 7 gåm mÊy vµ mÊy? - cho c¶ líp ®äc. Bµi 3: ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng: - tr¶ lêi Cho hs nªu y/c råi lµm bµi vµo vbt, gäi 3 hs lªn ch÷a bµi, líp n/x kÕt luËn ® - s. - tr¶ lêi - ®äc cn- cl - ®Õm - t/lêi - ®Õm cn- cl - tr¶ lêi - ch÷a bµi Lµm vµ ch÷a bµi theo y/c. Hái vÒ vÞ trÝ c¸c sè ®Ó hs kh¾c s©u thªm H: trong c¸c sè tõ 1- 7 sè nµo bÐ nhÊt, lín nhÊt? - tr¶ lêi IV- Còng cè, nhËn xÐt - Gäi 1 hs ®Õm c¸c sè tõ 1 ®Õn 7 - ®Ðm xu«i, ngîc §inh ThÞ HiÖu - Trêng TiÓu häc An Phó Gi¸o ¸n líp 1 - Buæi 2 To¸n ¤N TËP : Sè 8 I- Môc tiªu: BiÕt 7 thªm 1 ®îc 8, viÕt ®îc sè 8, ®äc, ®Õm ®îc tõ 1 ®Õn 8, so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 8, biÕt vÞ trÝ sè 8 trong d·y sè tõ 1 ®Õn 8. Lµm bµi tËp 1, 2, 3) II- §å dïng: - Bé ®å dïng to¸n, sgk. III- Ho¹t ®éng d¹y häc: H§GV H§HS 1.KiÓm tra: - Y/c hs ®äc c¸c sè tõ 1 ®Õn 7 vµ ngîc l¹i - Ghi b¶ng: 1, 2, 3, 4, 5,6,7, 2. bµi míi: - ®äc theo y/c H§1:Giíi thiÖu bµi H§2: Giíi thiÖu sè 8: + LËp sè 8: - §a 7 quyÓn vë råi hái hs: C« cã mÊy quyÓn vë? Thªm 1 quyÓn vë n÷a vµ y/c hs cho biÕt cã tÊt c¶ mÊy q/ vë? - KÕt luËn chung - Y/c hs lÊy 7 que tÝnh råi lÊy thªm 1 que tÝnh n÷a vµ cho biÕt cã bao nhiªu que tÝnh? Cho hs quan s¸t tranh sgk tr30 cho biÕt cã mÊy b¹n ®ang ch¬i nh¶y d©y, cã mÊy b¹n ch¹y tíi ch¬i, VËy 7 b¹n thªm 1 b¹n lµ mÊy b¹n? - G¾n c¸c chÊm trßn nh h×nh ë sgk vµ hái t¬ng tù trªn. Hái: VËy tiÕp theo sè 7 lµ sè nµo? - Ghi tiÕp vµo d·y sè : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 => Giíi thiÖu sè 8 in vµ viÕt - Cho hs ®äc : t¸m - Y/c hs cÇm que tÝnh, lÇn lît ®Õm tõ 1 que ®Õn 8 que H: sè 8 ®øng ngay sau sè nµo? nh÷ng sè nµo ®øng tríc sè 8? - Cho hs ®Õm xu«i, ngîc tõ 1- 8 H§3: LuyÖn tËp Y/c hs më vbt t. 20 Bµi 1: viÕt sè 8: H/dÉn hs viÕt b¶ng con Bµi 2: sè - Cho hs nªu y/c råi ch biÕt muèn ®iÒn ®îc sè vµo « trèng th× ph¶i lµm g×? - cho hs lµm, nªu miÖng kÕt qu¶ - l¾ng nghe - q/s tr¶ lêi - thùc hiÖn y/c råi tr¶ lêi - q/s¸t, tr¶ lêi - tr¶ lêi - ®äc cn- cl - ®Õm - t/lêi - ®Õm cn- cl - viÕt sè 8 - tr¶ lêi - ch÷a bµi §inh ThÞ HiÖu - Trêng TiÓu häc An Phó Gi¸o ¸n líp 1 - Buæi 2 - hái hs 8 gåm mÊy vµ mÊy? - cho c¶ líp ®äc. Bµi 3: ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng: - cho hs nªu y/c, lµm bµi , gäi 1hs lªn b¶ng lµm bµi, líp n/x H: trong c¸c sè tõ 1- 8 sè nµo bÐ nhÊt, lín nhÊt? Dùa vµo néi dung bµi 3 tæ choc cho hs ch¬i trß ch¬i XÕp sè theo thø tù - Gv phæ biÕn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i vµ cö ®¹i diÖn hs ch¬i. - Líp cæ vò, n/x IV- Còng cè, nhËn xÐt - Gäi 1 hs ®Õm c¸c sè tõ 1 ®Õn 8 - vÒ nhµ lµm bµi trong vbt to¸n - tr¶ lêi - nªu miÖng theo y/c - tr¶ lêi - ®Õm xu«i, ngîc LuyÖn To¸n ¤n tËp sè 9 I- Môc tiªu: - Còng cè vµ n©ng cao kiÕn thøc ®· häc vÒ sè 9 . II- §å dïng: - b¶ng phô III- Ho¹t ®éng d¹y häc: H§GV H§1: Gäi hs ®äc c¸c sè theo thø tù tõ 1 ®Õn 9 vµ ngîc l¹i. Hái hs vÒ cÊu t¹ sè 9, sè lín, sè bÐ trong d·y sè. H§2: hdÉn hs lµm bµi tËp Híng dÉn hs lµm tiÕp bµi 5 vbt Cho hs nªu y/c vµ lµm bµi vµo vbt, gäi 3 H§HS -®äc theo y/c - tr¶ lêi miÖng Nªu y/c , lµm vµ ch÷a bµi theo hd §inh ThÞ HiÖu - Trêng TiÓu häc An Phó Gi¸o ¸n líp 1 - Buæi 2 hs lªn b¶ng lµm. Líp nhËn xÐt bæ sung Gv kÕt luËn chung . - KÕt luËn chung Bµi 2: §óng ghi ®, sai ghi s 6>2 5<9 9<8 5=6 2<9 9=9 - Nªu y/c råi cho hs lµm bµi vµo vë - Gäi hs lªn b¶ng ch÷a bµi, cho biÕt v× sao l¹i ®iÒn ®, hoÆc s? - Cho hs n/x, kÕt luËn Bµi 3: Dµnh cho hs kh¸ giái Gv nªu c©u hái cho hs tr¶ lêi miÖng -Dòng cã sè bi nhiÒu h¬n 7 bi nhng l¹i Ýt h¬n 9 bi. Hái dóng cã bao nhiªu viªn bi? -Cã 9 que tÝnh. H·y chia thµnh hai nhãm. Hái cã mÊy c¸ch chia?( cho hs lÊy que tÝnh cïng th¶o luËn theo nhãm ®«i c¸ch Chia råi xung phong nªu kÕt qu¶ - Lµm bµi theo y/c - tr¶ lêi - lµm bµi theo y/c Thùc hiÖn theo y/c Gv kÕt luËn chung IV- NhËn xÐt giê häc: - Còng cè chung toµn bµi. §inh ThÞ HiÖu - Trêng TiÓu häc An Phó Gi¸o ¸n líp 1 - Buæi 2 To¸n ¤N TËP : Sè 0 I- Môc tiªu: - ViÕt ®îc sè 0, ®äc vµ ®Õm ®îc tõ 0 ®Õn 9; biÕt so s¸nh sè 0 víi c¸c sè trong ph¹m vi , nhËn biÕt ®îc vÞ trÝ sè 0 trong d·y sè tõ 0 ®Õn 9. Lµm c¸c bµi tËp bµi1, bµi 2 dßng 2, bµi 3 dßng 3, bµi 4 cét 1, 2. II- §å dïng: Bé ®å dïng to¸n 1. III- Ho¹t ®éng d¹y häc: H§GV H§HS 1.KiÓm tra: gäi 1 hs ®äc c¸c sè tõ 1 ®Õn 9 - mét hs ®äc - Gäi 1 hs lªn b¶ng lµm bµi: ®iÒn dÊu thÝch hîp vµo chç chÊm: 1....6 , 9....1, 8...8 - KÕt luËn chung, cho ®iÓm 2. bµi míi: H§1: Giíi thiÖu H§2: LËp sè 0 §Æt 1 èng bót c¾m 3 c¸i bót lªn bµn, gäi 1 hs lªn lÇn lît thao t¸c theo hd cña c« gi¸o - hái: lóc ®Çu trong èng cã mÊy c¸i bót? - y/c hs lÊy ®i 1 c¸i vµ cho biÕt cßn l¹i mÊy c¸i trong èng? - y/c hs lÊy tiÕp 1 c¸i n÷a, råi 1 c¸i n÷a vµ tr¶ lêi cßn mÊy c¸i bót? - T¬ng tù y/c hs c¶ líp lÊy ra 3 que tÝnh cÇm tay råi lÇn lît th¶ tõng que xuèng bµn vµ cho biÕt cßn l¹i mÊy que trªn tay? - Cho hs quan s¸t tranh sgk råi hái t¬ng tù víi sè con c¸. - KÕt luËn chung, giíi thiÖu sè 0 in vµ sè 0 viÕt - Híng dÉn hs viÕt sè 0 vµo b¶ng con H§2 NhËn biÕt vÞ trÝ cña sè 0 - 1 hs lªn b¶ng lµm, líp n/x - lµm theo y/c, líp quan s¸t - tr¶ lêi theo c©u hái cña c« gi¸o - c¶ líp thùc hiÖn, tr¶ lêi - quan s¸t tranh, tr¶ lêi - viÕt sè 0 §inh ThÞ HiÖu - Trêng TiÓu häc An Phó Gi¸o ¸n líp 1 - Buæi 2 - LÇn lît g¾n c¸c « vu«ng cã c¸c chÊm trßn nh sgk lªn b¶ng, y/c hs ®Õm c¸c chÊm trßn trong tõng « vµ ®äc c¸c sè ®Õm ®îc - KÕt luËn, ghi b¶ng råi cho hs ®äc c¸c sè tõ 0 ®Õn 9 vµ ngîc l¹i Hái: Trong d·y sè tõ 0 ®Õn 9 sè nµo bÐ nhÊt, sè nµo lín nhÊt... H§3: LuyÖn tËp Bµi1: viÕt sè 0: Cho hs nªu y/c vµ viÕt vµo vë 1 hµng sè 0. Bµi2( dßng 2): viÕt sè thÝch hîp vµo « trèng - cho hs nªu y/c råi cho biÕt: ®Ó viÕt ®îc sè thÝch hîp vµo « trèng th× ph¶i lµm thÕ nµo - cho hs lµm bµi vµo vë - Gäi 2 hs lªn b¶ng lµm - N/ xÐt, ch÷a bµi Bµi3( dßng 3): hd t¬ng tù bµi 2 Bµi4( cét 1, 2): <, >, = ? - Cho hs nªu y/c råi lµm bµi vµo vë , gäi hs lªn ch÷a bµi vµ cho biÕt v× sao l¹i ®iÒn ®îc nh vËy? - KÕt luËn chung. Dµnh cho hs kh¸ giái: ViÕt c¸c sè: 9, 4, 3, 0 Theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín. Theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ IV- NhËn xÐt giê häc: - Gäi 1 hs ®äc l¹i c¸c sè tõ 0 ®Õn 9 - dÆn hs lµm bµi vÒ nhµ trong vë bµi tËp to¸n - quan s¸t, ®Ðm theo y/c - ®äc cn- n-cl - xung phong tr¶ lêi - tr¶ lêi - c¶ líp lµm bµi Nªu y/c vµ lµm bµi. Ch÷a bµi, n/x - Xung phong lªn b¶ng lµm.N/x - chó ý l¾ng nghe LuyÖn To¸n ¤n luyÖn c¸c sè trong ph¹m vi 9 I- Môc tiªu: - Còng cè, n©ng cao kiÕn thøc ®· häc vÒ cÊu t¹o sè .So s¸nh sè trong ph¹m vi 9. - Lµm ®îc c¸c bµi tËp ¸p dông. II- §å dïng: III- Ho¹t ®éng d¹y häc: §inh ThÞ HiÖu - Trêng TiÓu häc An Phó Gi¸o ¸n líp 1 - Buæi 2 H§GV H§1: ¤n tËp còng cè Gäi hs ®äc c¸c sè tõ 0 ®Õn 9 vµ ngîc l¹i. Hái hs vÒ sè liÒn tríc, liÒn sau, vÒ cÊu t¹o cña c¸c sè. H§2: Hd hs lµm bµi tËp vµo vë Bµi 1: §iÒn dÊu thÝch hîp vµo chç chÊm 0... 1 2...7 4...3 0...9 9…0 9... 9 - gäi 3 hs lªn ch÷a bµi, n/x - KÕt luËn chung Bµi 2: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm ... < 1 ...= 5 0 = ... 9 > ... > 7 2< .... 7 > ... 7< ... < 9 2 < .... < 4 - hd t¬ng tù bµi 1 Bµi 3: ViÕt c¸c sè : 9, 2, 1, 5, 0 - theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín:.................... - theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ:.................... - Nªu y/c cho hs lµm bµi, gäi 1 hs lªn ch÷a bµi, n/x - Còng cè chung toµn bµi IV- NhËn xÐt giê häc: H§HS - 1 hs ®äc - tr¶ lêi - ®äc y/c, lµm bµi vµo vë - ®äc y/c lµm bµi - ch÷a bµi, n/x - lµm bµi theo y/c - ch÷a bµi,n/x §inh ThÞ HiÖu - Trêng TiÓu häc An Phó Gi¸o ¸n líp 1 - Buæi 2 To¸n ¤N TËP : Sè 10 I- Môc tiªu: BiÕt ®îc 9 thªm 1 lµ 10 , viÕt ®îc sè 10; ®äc, ®Õm ®îc tõ 1 dÕn 10; biÕt so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 10, biÕt vÞ trÝ cña sè 10 trong d·y sè tõ 0 ®Õn 10. Lµm bµi tËp 1, 4, 5( hs kh¸ cã thÓ lµm hÕt). II- §å dïng: - Bé ®å dïng to¸n. III- Ho¹t ®éng d¹y häc: H§GV 1.KiÓm tra: Gäi 1 hs ®äc c¸c sè tõ 0 ®Õn 9. H§HS - 1 hs ®äc - Ghi b¶ng: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,... 2. bµi míi: H§1: Giíi thiÖu H§2: LËp sè 10 G¾n 9 h×nh vu«ng lªn b¶ng råi g¾n tiÕp 1 h×nh n÷a vµ y/c hs cho biÕt: chÝn h×nh vu«ng thªm 1 h×nh vu«ng lµ mÊy h×nh vu«ng? - Y/c hs lÊy ra 9 que tÝnh, råi lÊy thªm 1 que tÝnh n÷a, vµ cho biÕt: 9 que tÝnh, thªm 1 que tÝnh lµ mÊy que tÝnh? - Cho hs quan s¸t tranh sgk to¸n1 cho biÕt cã mÊy b¹n ®ang ch¬i lµm r¾n, cã mÊy b¹n lµm thÊy thuèc? => kÕt kuËn chung, g/thiÖu sè 10. - Y/c hs cÇm que tÝnh vµ ®Õm lÇn lît tõ 1 ®Õn 10 - ghi tiÕp vµo sau sè 9, vµ giíi thiªu bµi häc, ghi môc bµi, cho hs ®äc “ mêi” - Y/c hs cho biÕt sè 10 ®îc viÕt bëi 2 ch÷ sè nµo? H§2: HdÉn hs viÕt sè 10 vµo b¶ng con H§3: NhËn biÕt vÞ trÝ sè 10 Hái hs: sè 10 ®øng liÒn sau sè nµo, nh÷ng sè nµo ®øng tríc sè10, sè 10 lín h¬n nh÷ng sè nµo?... H§4: luyÖn tËp - quan s¸t, tr¶ lêi - thùc hiÖn vµ tr¶ lêi - quan s¸t, tr¶ lêi - ®äc c¶ líp - tr¶ lêi - viÕt sè 10 - tr¶ lêi - Hs më vbt §inh ThÞ HiÖu - Trêng TiÓu häc An Phó Gi¸o ¸n líp 1 - Buæi 2 Bµi1: ViÕt sè 10: - cho hs nªu y/c råi viÕt vµo vë. - theo dâi hs viÕt - KÕt luËn chung Bµi4 : ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng - Cho hs ®äc y/c vµ lµm bµi vµo vë Gäi 1 hs lªn ch÷a bµi. Líp n/x, kÕt luËn Bµi 5: Khoanh vµo sè lín nhÊt theo mÉu - nªu y/c vµ hd mÉu cho hs - Cho hs lµm bµi theo mÉu Gäi 1 hs lªn ch÷a bµi, n/x * Dµnh cho hs kh¸ giái: - Y/c hs dïng 10 que tÝnh t¸ch ra 2 phÇn Råi cho biÕt cã mÉy c¸ch t¸ch? Tõ ®ã cho biÕt mÊy vµ mÊy lµ 10? IV. NhËn xÐt giê häc: - nªu y/c - viÕt sè 10 vµo vë bµi tËp - nªu y/c vµ lµm bµi - ch÷a bµi theo y/c - lµm bµi 5 - Thùc hiÖn theo y/c - xung phong tr¶ lêi LuyÖn To¸n ¤n luyÖn c¸c sè trong ph¹m vi 10 I- Môc tiªu: - Còng cè, n©ng cao kiÕn thøc ®· häc vÒ cÊu t¹o sè .So s¸nh sè trong ph¹m vi 10. - Lµm ®îc c¸c bµi tËp ¸p dông. II- §å dïng: III- Ho¹t ®éng d¹y häc: §inh ThÞ HiÖu - Trêng TiÓu häc An Phó Gi¸o ¸n líp 1 - Buæi 2 H§GV H§1: ¤n tËp còng cè Gäi hs ®äc c¸c sè tõ 0 ®Õn 10 vµ ngîc l¹i. Hái hs vÒ sè liÒn tríc, liÒn sau, vÒ cÊu t¹o cña c¸c sè. H§2: Hd hs lµm bµi tËp vµo vë Bµi 1: §iÒn dÊu thÝch hîp vµo chç chÊm 0... 1 2...7 4...3 10...9 0...10 10...10 - gäi 3 hs lªn ch÷a bµi, n/x - KÕt luËn chung Bµi 2: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm ... < 1 ...= 5 0 = ... 10 > ... 2< .... 7 > ... 8< ... < 10 2 < .... < 4 - hd t¬ng tù bµi 1 Bµi 3: ViÕt c¸c sè : 9, 2, 1, 5, 10 - theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín:.................... - theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ:.................... - Nªu y/c cho hs lµm bµi, gäi 1 hs lªn ch÷a bµi, n/x - Còng cè chung toµn bµi IV- NhËn xÐt giê häc: H§HS - 1 hs ®äc - tr¶ lêi - ®äc y/c, lµm bµi vµo vë - ®äc y/c lµm bµi - ch÷a bµi, n/x - lµm bµi theo y/c - ch÷a bµi,n/x §inh ThÞ HiÖu - Trêng TiÓu häc An Phó Gi¸o ¸n líp 1 - Buæi 2 LuyÖn To¸n ¤n tËp vÒ phÐp céng trong ph¹m vi 3vµ 4 I- Môc tiªu: - Còng cè vµ n©ng cao kiÕn thøc ®· häc vÒ phÐp céng trong ph¹m vi 3vµ 4. II- Ho¹t ®éng d¹y häc: H§GV H§1: Còng cè kiÕn thøc - Gäi mét sè hs ®äc thuéc b¶ng céng trong ph¹m vi 3, ph¹m vi 4( chñ yÕu gäi hs yÕu, tb) H§2: Híng dÉn hs lµm bµi tËp vµo vë Bµi 1: tÝnh 1+3= 1+2= 1+1= 3+1= 2+1= 2+2= 1+1+2= 2+1+1= - lÇn lît cho hs lµm bµi vµo b¶ng con, gäi mét sè hs lªn ch÷a bµi, n/x - KÕt luËn ®- s, còng cè Bµi 2:<, >, = ? 2...2+1 3+1.....4 2+1....2+2 1+3.....2+2 - cho hs ®äc y/c vµ lµm bµi vµo vë - gäi 2 hs lªn ch÷a bµi, n/x - kÕt luËn chung, còng cè vÒ c¸ch so s¸nh Bµi 3: viÕt phÐp tÝnh thÝch hîp - G¾n tranh lªn b¶ng, gäi hs ®äc bµi to¸n - y/c hs viÕt phÐp tÝnh vµo vë - gäi mét sè em nªu phÐp tÝnh, n/x - kl, còng cè * Còng cè chung toµn bµi IV- NhËn xÐt giê häc: H§HS - ®äc theo y/c - Nªu y/c, lµm bµi theo thø tù vµo b¶ng con - ch÷a bµi,n/x - ®äc y/c. lµm bµi vµo vë - ch÷a bµi theo y/c - nh×n tranh nªu bµi to¸n - lµm , ch÷a bµi theo y/c §inh ThÞ HiÖu - Trêng TiÓu häc An Phó Gi¸o ¸n líp 1 - Buæi 2 LuyÖn To¸n ¤n phÐp céng trong ph¹m vi 5 I- Môc tiªu: - Còng cè vµ n©ng cao kiÕn thøc ®· häc vÒ phÐp céng trong ph¹m vi 5. II- Ho¹t ®éng d¹y häc: H§GV H§HS H§1: Gäi 2- 3 hs yÕu ®äc thuéc b¶ng céng trong ph¹m vi 5 H§2: Cho hs lµm bµi vµo b¶ng con TÝnh 2+3= 4+1= 2+2= 3+2= 1+4= 2+1= 4 + 1 + 2 3 + 2 2 + 1 4 - ®äc theo y/c - Nªu y/c vµ lµm bµi 3 1 + + 2 3 - Gäi mét sè hs yÕu, tb lªn ch÷a bµi, cho líp n/x ®- s, còng cè vÒ b¶ng céng vµ c¸ch viÕt sè khi ®Æt tÝnh däc. H§2: HDhs lµm bµi vµo vë Bµi 1: §óng ghi ®, sai ghi s 3+1+1=4... 1+1+3=5... - ch÷a bµi, n/x - ®äc y/c råi lµm bµi vµo vë §inh ThÞ HiÖu - Trêng TiÓu häc An Phó Gi¸o ¸n líp 1 - Buæi 2 2+2+1=4... 2+1+2=5... Bµi2: sè? 4+1=... 3+2=... 1+1+2=... 3+1+1=... 5=3+.... 4=2+... Bµi 3:ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp d¸n tranh lªn b¶ng, y/c hs nh×n tranh tù nªu bµi to¸n råi ghi phÐp tÝnh vµo vë. - gäi 1 hs lªn ghi b¶ng, mét vµi hs kh¸c ®äc phÐp tÝnh - ch÷a ba×, n/x, còng cè IV- NhËn xÐt giê häc: - nh×n tranh, viÕt phÐp tÝnh vµo vë - ch÷a bµi theo y/c LuyÖn to¸n ¤n sè 0 trong phÐp céng. I- Môc tiªu: - còng cè vµ n©ng cao kiÕn thøc ®· häc vÒ phÐp céng trong ph¹m vi 5 va sè 0 trong phÐp céng. II- Ho¹t ®éng d¹y häc: §inh ThÞ HiÖu - Trêng TiÓu häc An Phó Gi¸o ¸n líp 1 - Buæi 2 H§GV H§HS H§1: Híng dÉn hs lµm bµi vµo vë « ly - chÐp bµi lªn b¶ng, nªu y/c cho hs lµm bµi vµo vë. Bµi 1: tÝnh 4+0= 0+5= 3+2= 4+1+0= 1+0+3= 0+3+2= 5 1 0 2 + + + + 0 4 2 2 - gäi hs lªn b¶ng ch÷a bµi, n/x, k/l ®- s Bµi 2:Sè? 3+0 = 0+... 3+0 = 2+.... ...+4 = 4 ....+2 = 2+..... 0+.... = 0 5 +...= 0 +5 - gäi 2 hs lªn ch÷a bµi, n/x Bµi 3: viÕt phÐp tÝnh thÝch hîp Hµ cã: 5 l¸ cê Lª cã: 0 l¸ cê C¶ hai cã .... l¸ cê? - cho hs ®äc bµi to¸n, råi ghi phÐp tÝnh vµo vë. - gäi 1 hs lªn ghi phÐp tÝnh, 1 sè hs ®øng t¹i chç tr×nh bµy, n/x *Còng cè chung toµn bµi, n/x giê häc - ®äc y/c lµm bµi - ch÷a bµi, n/x - ®äc y/c, lµm bµi - 2 hs lªn ch÷a bµi - ®äc vµ lµm bµi theo y/c §inh ThÞ HiÖu - Trêng TiÓu häc An Phó Gi¸o ¸n líp 1 - Buæi 2 LuyÖn To¸n ¤n luyÖn phÐp céng trong ph¹m vi 5 I- Môc tiªu: - Cñng cè vµ n©ng cao kiÕn thøc ®· häc vÒ phÐp céng trong ph¹m vi 5. II.Ho¹t ®éng d¹y häc: H§GV H§1: gäi mét sè hs ®äc thuéc c¸c b¶ng H§HS - ®äc theo y/c céng trong ph¹m vi 5 - cho hs kh¸c n/x - gv kÕt luËn H§2:Hd hs lµm bµi vµo vë « ly Bµi 1: ®óng ghi ® sai ghi s 4 + 1 = 5... 2 + 3 = 3 + 1... 1 + 4 < 4 + 1... 0 + 3 > 1 + 2... Bµi 2: Sè? ...+ 2 = 2 + 1 5 + ...= 2 + 3 Bµi 3: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp ChÞ cã: 3 vë Em cã: 2 vë C¶ hai cã ... vë ? => KÕt luËn, cñng cè bµi IV- NhËn xÐt giê häc: - ®äc y/c lµm bµi - 2 hs lªn ch÷a bµi, n/x - t¬ng tù bµi 1 - 2 hs ®äc bµi to¸n, c¶ líp ®äc. - viÕt phÐp tÝnh vµo vë, 1 hs lªn b¶ng viÕt - n/x §inh ThÞ HiÖu - Trêng TiÓu häc An Phó
- Xem thêm -