Tài liệu Giáo án lịch sử lớp 9 trọn bộ

  • Số trang: 206 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 182 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lịch sử 9 PhÇn mét LÞch sö thÕ giíi hiÖn ®¹i Tõ 1945 ®Õn nay Ch¬ng I Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai Tuaàn: 1 Tieát: 1 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Bµi 1 Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u tõ n¨m 1945 ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kû XX I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: 1. Veà kieán thöùc: Giuùp HS naém ñöôïc: - Nhöõng thaønh töïu to lôùn cuûa nhaân daân Lieân Xoâ trong coâng cuoäc haøn gaén caùc veát thöông chieán tranh, khoâi phuïc neàn kinh teá vaø sau ñoù tieáp tuïc xaây döïng cô sôû vaät chaát, kó thuaät cuûa CNXH. - Nhöõng thaéng lôïi coù yù nghóa lòch söû cuûa nhaân daân caùc nöôùc Ñoâng AÂu sau naêm 1945: giaønh thaéng lôïi trong cuoäc caùch maïng giaûi phoùng daân toäc, thieát laäp cheá ñoä daân chuû nhaân daân vaø tieán haønh coâng cuoäc xaây döïng CNXH. - Söï hình thaønh heä thoáng XHCN theá giôùi. 2. Veà tö töôûng: - Khaúng ñònh nhöõng thaønh töïu to lôùn coù yù nghóa lòch söû cuûa coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu. ÔÛ caùc nöôùc naøy ñaõ coù nhöõng thay ñoåi caên baûn vaø saâu saéc. Ñoù laø nhöõng söï thaät lòch söû. - Maëc duø ngaøy nay tình hình ñaõ thay ñoåi vaø khoâng traùnh khoûi coù luùc bò giaùn ñoaïn taïm thôøi, moái quan heä höõu nghò truyeàn thoáng giöõa nöôùc ta vaø Lieân Bang Nga, caùc nöôùc coäng hoøa thuoäc Lieân Xoâ tröôùc ñaây, cuõng nhö vôùi caùc nöôùc Ñoâng AÂu vaãn ñöôïc duy trì vaø gaàn ñaây ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån môùi. Caàn traân troïng moái quan heä truyeàn thoáng quyù baùu ñoù, nhaèm taêng cöôøng tình ñoaøn keát höõu nghò vaø ñaåy maïnh söï hôïp taùc phaùt trieån, tieát thöïc phuïc vuï coâng cuoäc coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoùa cuûa ñaát nöôùc ta. 3. Veà kó naêng: - Reøn luyeän cho HS kó naêng phaân tích vaø nhaän ñònh caùc söï kieän, caùc vaán ñeà lòch söû. II. SÖÏ CHUAÅN BÒ CUÛA THAÀY VAØ TROØ: Giáo viên: Trương Minh Tân 1 Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lịch sử 9 - Baûn ñoà Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu (hoaëc chaâu AÂu). - Moät soá tranh aûnh tieâu bieåu veà Lieân Xoâ, caùc nöôùc Ñoâng AÂu trong giai ñoaïn töø sau naêm 1945 ñeán naêm 1970 - HS sưu tầm tranh ảnh, những mẫu chuyện về công cuộc xây dựng CNXH ở LX. III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: 1. OÅn ñònh lôùp. (1 phuùt) 2. Kieåm tra baøi cuõ. (5 phuùt) 3. Baøi môùi. - GV caàn chæ roõ ñaây laø baøi môû ñaàu cuûa chöông trình lòch söû lôùp 9, HS seõ hoïc lòch söû theá giôùi töø sau naêm 1945 ñeán heát theá kæ XX – naêm 2000. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ THAÀY *Hoaït ñoäng 1 (15 phuùt) HS theo doõi. - GV duøng baûng phuï hoaëc ñeøn chieáu ñöa caùc soá lieäu veà söï thieät haïi cuûa LX trong SGK trang Ñaây laø söï thieät haïi raát to 3 leân baûng. lôùn veà ngöôøi vaø cuûa cuûa LX ? Em coù nhaän xeùt gì veà , ñaát nöôùc gaëp nhieàu khoù söï thieät haïi của LX trong khaên töôûng chöøng khoâng theå vöôït noåi. CTTG/II? GV nhaän xeùt, boå sung. - GV so saùnh nhöõng thieät haïi cuûa LX so vôùi caùc nöôùc ñoàng minh ñeå thaáy roõ hôn söï thieät haïi cuûa LX laø to lôùn coøn toån thaát cuûa caùc nöôùc ñoàng minh Giáo viên: Trương Minh Tân NOÄI DUNG I/. LIEÂN XOÂ: 1/. Coâ n g cuoä c khoâ i phuï c kinh teá sau chieá n tranh ( 1945 1950): - Lieân Xoâ chòu toån thaát naëng neà nhaát sau CTTG II : 27 trieäu ngöôøi cheát, 1710 thaønh phoá bò taøn phaù…. 2 Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lịch sử 9 laø khoâng ñaùng keå. Ñaûng vaø Nhaø nöôùc Lieân xoâ ñeà ra keá hoaïch 5 naêm laàn ? Ñeå khoâi phuïc KT, LX thöù tö ñeå khoâi phuïc kinh teá.  Nhaân daân Lieân ñaõ laøm gì? Xoâ thöïc hieän vaø hoaøn thaønh thaéng lôïi keá hoaïch 5 naêm laàn - GV phaân tích söï quyeát thöù tö (1946 – 1950) taâm cuûa Ñ- NN/ LX tröôùc thôøi haïn. trong vieäc ñeà ra vaø thöïc hieän keá hoaïch 5 naêm laàn - Thaønh töïu: thöù tö (1946 – 1950). - Kinh tÕ: Hoµn thµnh kÕ + Coâng nghieäp taêng ho¹ch 5 n¨m tríc thêi h¹n 9 73%, noâng nghieäp ? Thaønh töïu cuûa keá th¸ng. vöôït möùc tröôùc hoaïch 5 naêm laàn thöù tö? - C«ng nghiÖp: T¨ng 73%, chieán tranh. h¬n 6000 nhµ m¸y ®îc kh«i + 1949, Lieân Xoâ cheá taïo thaønh coâng bom phôc vµ x©y dùng. nguyeân töû. - N«ng nghiÖp: Vît tríc chiÕn tranh. - KHKT: ChÕ t¹o thµnh c«ng bom nguyªn tö (1949) ? Em coù nhaän xeùt gì veà toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cuûa LX trong thôøi kyø khoâi phuïc kinh teá, nguyeân nhaân cuûa söï phaùt trieån ñoù? Nguyeân nhaân? *Hoaït ñoäng 2 (20 phuùt) + Toác ñoä khoâi phuïc KT thôøi kyø naøy taêng nhanh choùng. + Coù ñöôïc keát quûa naøy laø do: söï thoáng nhaát veà tö töôûng, chính trò cuûa xaõ hoäi LX, tinh thaàn töï löïc, töï cöôøng, chòu ñöïng gian khoå, lao ñoäng caàn cuø, queân mình cuûa nhaân daân LX. GV chuyeån yù. -GV giaûi thích khaùi nieäm: ”xaây döïng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa CNXH” (Ñoù laø neàn saûn Giáo viên: Trương Minh Tân 2/. Lieâ n Xoâ tieá p tuï c 3 Trường THCS Đông Phước A xuaát ñaïi cô khí vôùi coâng noâng nghieäp hieän ñaïi, khoa hoïc kyõ thuaät tieân tieán). - GV noùi roõ: Ñaây laø vieäc tieáp tuïc xaây döïng cô sôû vaät chaát- kyõ thuaät cuûa - Caùc nöôùc TB phöông Taây CNXH maø HS ñaõ ñöôïc luoân coù aâm möu vaø haønh hoïc ñeán naêm 1939. ñoäng bao vaây, choáng phaù LX caû veà kinh teá, chính trò ? LX xaây döïng CSVC- vaø quaân söï. KT trong hoaøn caûnh - Lieân Xoâ phaûi chi phí lôùn naøo? cho quoác phoøng, an ninh ñeå baûo veä thaønh quûa cuûa coâng cuoäc xaây döïng CNXH . -GV nhaän xeùt, boå sung , - AÛnh höôûng tröïc tieáp ñeán hoaøn thieän noäi dung HS xaây döïng CSVC-KT, laøm traû lôøi. giaûm toác ñoä cuûa coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû LX. ? Hoaøn caûnh ñoù coù aûnh höôûng gì ñeán coâng cuoäc LX thöïc hieän haøng loaït caùc xaây döïng CNXH ôû LX? keá hoaïch daøi haïn (KH 5 naêm laàn 5, 5 naêm laàn 6 vaø KH 7 naêm) vôùi phöông ? LX thöïc hieän caùc keá höôùng chính laø öu tieân CN hoaïch daøi haïn naøo? naëng, thaâm canh NN, ñaåy Phöông höôùng chính cuûa maïnh KHKT, taêng quoác caùc keá hoaïch daøi haïn phoøng… nhö theá naøo? GV choát laïi. HS ñoïc soá lieäu SGK/4 veà nhöõng thaønh töïu. ? Haõy neâu roõ nhöõng Giáo viên: Trương Minh Tân Giáo án Lịch sử 9 xaâ y döï n g cô sôû vaä t chaá t – kyõ thuaä t cuû a CNXH ( töø 1950 ñeá n nöû a ñaà u nhöõ n g naê m 70 cuû a theá kyû XX ) - Töø 1950, Lieân Xoâ thöïc hieän caùc keá hoaïch daøi haïn. - Öu tieân phaùt trieån coâng nghieäp naëng, ñaåy maïnh tieán boä KHKT. - Taêng cöôøng söùc maïnh quoác phoøng. - Keát quaû: Ñaït nhieàu thaønh töïu to lôùn: + Laø cöôøng quoác coâng nghieäp thöù hai theá giôùi sau Mó. + Veà KHKT: 1957, phoùng veä tinh nhaân taïo. 1961, ñöa ngöôøi vaøo vuõ truï. + Veà ñoái ngoaïi: Duy trì hoaø bình theá giôùi, quan heä höõu nghò vôùi caùc nöôùc, uûng hoä cuoäc ñaáu tranh giaûi phoùng cuûa caùc daân 4 Trường THCS Đông Phước A thaønh töïu veà caùc maët maø LX ñaõ ñaït ñöôïc trong giai ñoaïn naøy. Giáo án Lịch sử 9 toäc. Giôùi thieäu H.1/SGK- Veä tinh nhaân taïo ñaàu tieân Uy tín chính trò vaø ñòa vò cuûa Lieân Xoâ. quoác teá cuûa LX ñöôïc ñeà cao. LX trôû thaønh choã döïa GV cho ví duï veà söï giuùp cho hoøa bình theá giôùi ñôõ cuûa LX ñoái vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi trong ñoù coù VN. ? Haõy cho bieát yù nghóa cuûa nhöõng thaønh töïu maø LX ñaït ñöôïc? 3. Sô keát baøi hoïc - Cuûng coá. (3 phuùt) a. Nhöõng thaønh töïu cuûa Lieân Xoâ trong coâng cuoäc khoâi phuïc KT, xaây döïng CSVC-KT cuûa CNXH ? b. Em haõy keå 1 soá chuyeán bay cuûa caùc nhaø du haønh vuõ truï LX trong nhöõng naêm 60 cuûa theá kyû XX? 4. Daën doø: (1 phuùt) - Hoïc thuoäc baøi. - Xem tröôùc phaàn II – Ñoâng AÂu. Tìm teân nhöõng nöôùc Ñoâng AÂu treân baûn ñoà SGK(trang 6). - Soaïn tröôùc caâu hoûi SGK(trang 7 & 8). 6. Rút kinh nghiệm: ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………............................................................................................................. ........................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …. Giáo viên: Trương Minh Tân 5 Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lịch sử 9 BAØI 1 Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u tõ n¨m 1945 ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kû XX (TiÕp theo) Tuaàn: 2 Tieát: 2 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: 1. Veà kieán thöùc: - Naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà vieäc thaønh laäp Nhaø nöôùc daân chuû nhaân daân Ñoâng AÂu vaø coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû Ñoâng AÂu ( töø 1950 ñeán nöûa ñaàu nhöõng naêm 70 cuûa theá kyû XX.) - Naém ñöôïc nhöõng neùt cô baûn veà heä thoáng XHCN, thoâng qua ñoù hieåu ñöôïc nhöõng moái quan heä, aûnh höôûng vaø ñoùng goùp cuûa heä thoáng XHCN ñoái vôùi phong traøo caùch maïng theá giôùi vaø VN. 2. Tö töôûng: - Khaúng ñònh nhöõng ñoùng goùp cuûa Ñoâng AÂu trong vieäc xaây döïng heä thoáng XHCN theá giôùi, bieát ôn söï giuùp ñôõ cuûa nhaân daân caùc nöôùc Ñoâng AÂu ñoái vôùi söï nghieäp CM nöôùc ta. - Giaùo duïc tinh thaàn ñoaøn keát quoác teá cuûa HS. 3. Veà kyõ naêng: - Bieát söû duïng baûn ñoà TG ñeå xaùc ñònh vò trí cuûa töøng nöôùc ÑAÂ. -Bieát khai thaùc tranh aûnh, tö lieäu lòch söû ñeå ñöa ra nhaän xeùt cuûa mình. II. SÖÏ CHUAÅN BÒ CUÛA THAÀY VAØ TROØ: - Tranh aûnh veà Ñoâng AÂu ( töø 1949  nhöõng naêm 70) Tö lieäu veà caùc nöôùc Ñoâng AÂu. Baûn ñoà caùc nöôùc Ñ/ AÂu vaø theá giôùi Ñeøn chieáu (neáu coù) III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : 1. Ổn định lớp (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ (5 phút) -Neâu nhöõng thaønh töïu cô baûn veà phaùt trieån kinh teá khoa hoïc kyõ thuaät cuûa LX töø 1950 nhöõng naêm 70 cuûa theá kyû XX ? 3 . Baøi môùi: - Töø sau CTTG/I keát thuùc 1 nöôùc XHCN laø LX ñaõ ra ñôøi. Ñeán sau CTTG/II ñaõ coù nhieàu nöôùc XHCN ra ñôøi, ñoù laø nhöõng nöôùc naøo? Quaù trình xaây döïng CNXH ôû nhöõng nöôùc naøy dieãn ra nhö theá naøo vaø ñaït ñöôïc thaønh töïu ra sao? Chuùng ta seõ cuøng nhau tìm hieåu noäi dung cuûa baøi. Giáo viên: Trương Minh Tân 6 Trường THCS Đông Phước A II. CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG AÂU: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY 1. Söï thaønh laäp nhaø nöôùc daân chuû nhaân daân ôû Ñoâng AÂu Giáo án Lịch sử 9 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ NOÄI DUNG a. Hoaøn caûnh: - Hoàng quaân LX truy kích tieâu dieät quaân phaùt xít. - Nhaân daân vaø caùc löïc löôïng vuõ trang ôû caùc nöôùc Ñoâng AÂu noåi daäy giaønh thaéng lôïi vaø thaønh laäp chính quyeàn daân chuû nhaân daân. b. Hoaøn thaønh nhieäm vuï caùch maïng daân chuû nhaân daân: - Xaây döïng chính quyeàn daân chuû nhaân daân. - Caûi caùch ruoäng ñaát, quoác höõu hoùa xí nghieäp lôùn cuûa tö baûn. - Ban haønh caùc quyeàn töï do daân chuû. 2. Caùc nöôùc Ñoâng AÂu xaây Giáo viên: Trương Minh Tân 7 Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lịch sử 9 döïng CNXH (töø 1950 ñeán nöûa ñaàu nhöõng naêm 70 cuûa theá kyû XX): a. Nhöõng nhieäm vuï chính: - Xoùa boû söï aùp böùc ,boùc loät cuûa GCTS , ñöa noâng daân vaøo con ñöôøng laøm aên taäp theå, tieán haønh coâng nghieäp hoùa , xaây döïng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät. b. Thaønh töïu: Ñaàu nhöõng naêm 70 cuûa theá kyû XX caùc nöôùc Ñoâng AÂu ñeàu trôû thaønh nhöõng nöôùc coâng- noâng nghieäp phaùt trieån, coù neàn vaên hoùa giaùo duïc phaùt trieån III/. SÖÏ HÌNH THAØNH HEÄ THOÁNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA: - Sau CTTG/II, heä thoáng caùc nöôùc XHCN ra ñôøi. Giáo viên: Trương Minh Tân 8 Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lịch sử 9 - Veà quan heä kinh teá: 8/1/1949 Hoäi ñoàng töông trôï kinh teá ra ñôøi(SEV)goàm: Lieân Xoâ, Anbani, Ba-Lan, Bungari, Hunggari, Tieäp Khaéc. Sau ñoù theâm  CHDC Ñöùc, Moâng Coå, Cuba, VN . - Veà quan heä chính trò vaø quaân söï: 14/5/1955 toå chöùc Hieäp öôùc Vacsava thaønh laäp - Hoàng quaân LX truy kích tieâu dieät quaân phaùt xít. - Nhaân daân vaø caùc löïc löôïng vuõ trang ôû caùc nöôùc Ñoâng AÂu noåi daäy giaønh thaéng lôïi vaø thaønh laäp chính quyeàn daân chuû nhaân daân. Giáo viên: Trương Minh Tân 9 Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lịch sử 9 Tieán haønh CM DCND. - Xaây döïng chính quyeàn daân chuû nhaân daân. - Caûi caùch ruoäng ñaát, quoác höõu hoùa xí nghieäp lôùn cuûa tö baûn. - Ban haønh caùc quyeàn töï do daân chuû. - Xoùa boû söï aùp böùc ,boùc loät cuûa GCTS , ñöa noâng daân vaøo con ñöôøng laøm aên taäp theå, tieán haønh coâng nghieäp hoùa , xaây döïng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät. HS laäp baûng vôùi noäi dung nhö Giáo viên: Trương Minh Tân 10 Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lịch sử 9 trong SGK - Caùc nöôùc LX vaø Ñoâng AÂu caàn söï hôïp taùc cao hôn vaø ña daïng hôn. Hôn nöõa ÑA caàn söï giuùp ñôõ nhieàu hôn cuûa LX. - Caùc nöôùc XHCN coù ñieåm chung ñeàu coù Ñaûng CS vaø coâng nhaân laõnh ñaïo, laáy CN/MLN laøm neàn taûng cuøng coù muïc tieâu xaây döïng CNXH. - Veà quan heä kinh teá: 8/1/1949 Hoäi ñoàng töông trôï kinh teá ra ñôøi(SEV)goàm: Lieân Xoâ, Anbani, Ba-Lan, Bungari, Hunggari, Tieäp Khaéc. Sau ñoù theâm  CHDC Ñöùc, Moâng Coå, Cuba, VN . Giáo viên: Trương Minh Tân 11 Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lịch sử 9 - Veà quan heä chính trò vaø quaân söï: 14/5/1955 toå chöùc Hieäp öôùc Vacsava thaønh laäp *Hoạt động 1 (15 phút) ? Caùc nöôùc daân chuû nhaân daân Ñoâng AÂu ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøo? - HS traû lôøi, GV nhaän xeùt, boå sung trong ñoù chuù yù ñeán vai troø cuûa nhaân daân vaø Hoàng quaân LX. GV giaûi thích thuaät ngöõ: “Caùc nöôùc Ñoâng AÂu”. - Yeâu caàu HS xaùc ñònh vò trí 8 nöôùc Ñoâng AÂu treân baûn ñoà. - GV phaân tích hoaøn caûnh ra ñôøi cuûa nöôùc CHDC Ñöùc, lieân heä tình hình Trieàu Tieân, VN. ? Sau khi ñoäc laäp, caùc nöôùc Ñoâng AÂu ñaõ laøm gì? ? Ñeå hoaøn thaønh nhöõng nhieäm vuï CM/DCND caùc nöôùc Ñoâng AÂu caàn laøm Giáo viên: Trương Minh Tân 12 Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lịch sử 9 nhöõng vieäc gì? - GV nhaän xeùt, boå sung ,hoaøn thieän yù traû lôøi cuûa HS. -GV nhaán maïnh yù : vieäc hoaøn thaønh nhieäm vuï treân laø trong hoaøn caûnh cuoäc ñaáu tranh giai caáp quyeát lieät , ñaõ ñaäp tan moïi möu ñoà cuûa caùc theá löïc ñeá quoác phaûn ñoäng. GV chuyeån yù. * Hoạt động 2 (20 phút) ? Nhieäm vuï chính cuûa caùc nöôùc Ñoâng AÂu töø 1950 – nöûa ñaàu 70 cuûa TK XX? GV phaân tích vaø trình baøy theâm veà hoaøn caûnh cuûa Ñoâng AÂu khi xaây döïng CNXH. - GV cho HS laäp baûng thoáng keâ veà nhöõng thaønh töïu cuûa Ñoâng AÂu trong Giáo viên: Trương Minh Tân 13 Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lịch sử 9 coâng cuoäc xaây döïng CNXH Teân nöôùc Nhöõng thaønh töïu chuû yeáu -HS trình baøy keát quûa cuûa mình. HS khaùc nhaän xeùt GV boå sung hoaøn thieän noäi dung. ? Vì sao caàn thieát phaûi hình thaønh heä thoáng CNXH? ? Heä thoáng XHCN ra ñôøi treân nhöõng cô sôû naøo? - GV nhaän xeùt, boå sung, hoaøn thieän caâu hoûi ? Veà quan heä kinh teá, vaên hoùa ,KHKT caùc nöôùc XHCN coù hoaït ñoäng gì ? Giáo viên: Trương Minh Tân 14 Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lịch sử 9 - GV nhaán maïnh theâm veà hoaït ñoäng vaø giaûi theå cuûa khoái SEV, vaø hieäp öôùc Vacsava. - LHTT: Moái quan heä hôïp taùc giöõa caùc nuôùc trong ñoù coù söï giuùp ñôõ VN  Haõy trình baøy muïc ñích ra ñôøi vaø nhöõng thaønh tích cuûa HÑTTKT trong nhöõng naêm 1951-1973? 4. Củng cố (3 phút) - Söï ra ñôøi cuûa caùc nöôùc DCND ÑA vaø coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû caùc nöôùc XHCN ñaõ laøm CNXH ngaøy caøng môû roäng, ñoùng goùp to lôùn vaøo PTCMTG. - Caùc toå chöùc heä thoáng XHCN ra ñôøi: KHOÁI SEV, VACSAVA ñaõ coù vai troø to lôùn trong vieäc cuûng coá vaø phaùt trieån heä thoáng XHCN . - Haõy neâu nhöõng cô sôû hình thaønh heä thoáng XHCN? - Trình baøy muïc ñích ra ñôøi, nhöõng thaønh tích cuûa HÑTTKTtrong nhöõng naêm 1951-1973? 5. Dặn dò (1 phút) - Hoïc thuoäc baøi, ñoïc tröôùc baøi 2. - Soaïn caùc caâu hoûi SGK. 6. Rút kinh nghiệm: ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………............................................................................................................. ........................................................ Giáo viên: Trương Minh Tân 15 Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lịch sử 9 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …. Giáo viên: Trương Minh Tân 16 Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lịch sử 9 BAØI 2 LIEÂN XO VAØ CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG AÂU TÖØ GIÖÕA NHÖÕNG NAÊM 70 ÑEÁN ÑAÀU NHÖÕNG NAÊM 90 CUÛA THEÁ KÆ XX Tuaàn: 03 Tieát: 03 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: 1. Veà kieán thöùc - Giuùp HS naém ñöôïc nhöõng neùt chính cuûa quaù trình khuûng hoaûng vaø tan raõ cuûa cheá ñoä XHCN ôû Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu. 2. Veà tö töôûng - Qua caùc kieán thöùc cuûa baøi hoïc, giuùp HS thaáy roõ tính chaát khoù khaên, phöùc taïp, thaäm chí caû thieáu soùt, sai laàm trong coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu (vì ñoù laø con ñöôøng hoaøn toaøn môùi meû, chöa coù tieàn leä trong lòch söû; maët khaùc laø söï choáng phaù gay gaét cuûa caùc theá löïc thuø ñòch). - Vôùi nhöõng thaønh töïu quan troïng thu ñöôïc trong coâng cuoäc ñoåi môùi – môû cöûa cuûa nöôùc ta trong gaàn 20 naêm qua, boài döôõng vaø cuûng coá cho HS nieàm tin töôûng vaøo thaéng lôïicuûa coâng cuoäc coâng nghieäp hoùa , hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc ta theo ñònh höôùng XHCN, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam 3. Veà kó naêng - Reøn luyeän cho HS kó naêng phaân tích, nhaän ñònh vaø so saùnh caùc vaán ñeà lòch söû II. SÖÏ CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH : - Tranh aûnh veà söï tan raõ cuûa Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc XHCN Ñoâng AÂu - Tranh aûnh veà moät soá nhaø laõnh ñaïo Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY VAØ HOÏC : 1. OÅn ñònh lôùp: (1 phút) 2. Kieåm tra baøi cuõ : (5 phút) Caâu 1 : Ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï caùch maïng daân toäc daân chuû nhaân daân caùc nöôùc Ñoâng AÂu caàn phaûi tieán haønh nhöõng coâng vieäc gì? Giáo viên: Trương Minh Tân 17 Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lịch sử 9 Caâu 2 : Neâu nhöõng thaønh töïu chuû yeáu trong coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû caùc nöôùc Ñoâng AÂu? 3. Baøi môùi : Cheá ñoä XHCN ôû Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu ñaõ daït nhöõng thaønh töïu nhaát ñònh veà moïi maët. Tuy nhieân, noù cuõng boäc loä nhöõng haïn cheá , sai laàm vaø thieáu soùt, cuøng vôùi söï choáng phaù cuûa caùc theá löïc ñeá quoác bean ngoaøi CNXH ñaõ töøng toàn taïi vaø phaùt trieån hôn 70 naêm ñaõ khuûng hoaûng vaø tan raõ. Ñeå tìm hieåu nguyeân nhaân cuûa söï tan raõ ñoù nhö theá naøo? Quaù trình khuûng hoaûng tan raõ ra sao chuùng ta cuøng tìm hieåu noäi dung baøi hoïc hoâm nay ñeå lí giaûi nhöõng vaán ñeà treân. I. I/ Söï HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NOÄI DUNG khuûng TROØ hoaûng vaø tan raõ cuûa Lieân bang Xoâ Vieát: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY II. 1. Nguyeân nhaân: III. Naêm 1973, Khuûng hoaûng daàu moû laøm KT LX suy suïp nghieâm troïng nhöng LX khoâng tieán haønh caûi toå Giáo viên: Trương Minh Tân 18 Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lịch sử 9 ñaát nöôùc  khuûng hoaûng toaøn dieän. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 2. Dieãn bieán: X. Thaùng 3/1985, Gooùcba-choáp tieán haønh caûi toå. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV.  Cuoäc caûi toå khoâng thaønh coâng, Giáo viên: Trương Minh Tân 19 Trường THCS Đông Phước A Giáo án Lịch sử 9 ñaát nöôùc ngaøy caøng luùn saâu vaøo khuûng hoaûng. XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. XXX. XXXI. XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI. XXXVII. XXXVIII. XXXIX. XL. XLI. XLII. 3. Haäu quaû: XLIII. - Ngaøy 19/8/1991 dieãn ra ñaûo chính Gooc-ba-choáp nhöng thaát baïi, Ñaûng coäng saûn bò ñình chæ hoaït ñoäng. XLIV. XLV. XLVI. XLVII. 21/12/1 Giáo viên: Trương Minh Tân 20
- Xem thêm -