Tài liệu Giáo án lịch sử lớp 9 chuẩn (cả năm)

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 113 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

PhÇn mét LÞch sö ThÕ giëi hiÖn ®¹i tõ n¨m 1945 ®Õn nay Ch¬ng I : Liªn X« vµ c¸c níc ®«ng ©u tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai Bµi 1 : Liªn x« vµ c¸c níc ®«ng ©u tõ n¨m 1945 ®Õn TiÕt 1 Ngµy so¹n : Ngµy d¹y : gi÷a nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kØ XX Liªn x« A / Môc tiªu : - N¾m ®¬c nÐt chÝnh vÒ c«ng cuéc kh«i phôc kinh tÕ cña Liªn x« sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai tõ n¨m 1945 , qua ®o thÊy ®ùoc sù tæn thÊt nÆng nÒ cña Liªn X« trong chiÕn tranh vµ tinh thÇn lao ®éng s¸ng t¹o , quªn m×nh cña nh©n d©n Liªn X« . Nh÷ng thµnh tùu to lín vµ nh÷ng h¹n chÕ , thiÕu sãt , sai lÇm trong c«ng cuéc x©y dùng CNXH á Liªn X«i tõ 1950 ®Õn nöa ®Çu n¨m 70 . - Gi¸o dôc cho c¸c em lßng yªu níc , biÕt ¬n cña nh©n d©n Liªn X« víi sù nghiÖp cc¸ch m¹ng cña nh©n d©n . - BiÕt khai th¸c nh÷ng thnµh tùu , tranh ¶nh , c¸c vÊn ®Ò KT- XH cña Liªn X« vµ c¸c níc t b¶n nh÷ng n¨m sau chiÕn tranh thÕ giíi thø 2 . B / ChuÈn bÞ : - ThÇy : So¹n bµi , tranh ¶nh vÒ c«ng cuéc x©y dùng XHCN ë Liªn X« - Trß : Su tÇm tranh , ¶nh vÒ Liªn X« . C /TiÕn tr×nh: 1. æn ®Þnh : 2 . KiÓm tra bµi cò : 3. Bµi míi : GV : giíi thiÖu : Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø 2 Liªn X« bÞ thiÖt h¹i to lín vÒ ngêi vµ cña ®Ó kh«i phôc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ da ®Êt níc tiÕn lªn ®a ®Êt níc ph¸t triÓn kh¼ng ®Þng vÞ thÕ cña m×nh ®«Ýi víi c¸c níc T b¶n , ®ång thêi ®Ó cã ®iÒu kiÖn gióp ®ì phong trµo CM TG , Liªn x« ph¶i tiÕn hµnh c«ng cuéc kh«i phôc KT vµ x©y XHCN . §Ó t×m hiÓu hoµn c¶nh , néi dung , kÕt qu¶ c«ng cuéc kh«i phôc KT vµ x©y dùng CNXH diÔn ra ntn ? Chóng ta cïng t×m hiÓu néi dung bµi häc h«m nay ®Ó lÝ gi¶i cc©u hái trªn . Ho¹t ®éng 1 : HS n¾m ®îc hoµn c¶nh Liªn X« khi tiÕn hµnh kh«i phôc Kt sau chiÕn tranh TG 2 GV : Sdông b¶ng phô ®a g÷ liÖu vÒ sù thiÖt h¹i cña Liªn X« : - H¬n 27 triªu ngêi chÕt - 1710 thµnh phè - H¬n 70.000 lµng m¹c bÞ tµn ph¸ - GÇn 32 nhµ m¸y , xÝ nghiÖp - GÇn 65000 km ®êng s¾t ? Em co nxg× vÒ sù thiÖt h¹i cña Liªn X« trong chien tranh TG2 . - ThiÖt h¹i nÆng nÒ . - HS : NhËn xÐt bæ sung ( nÕu cÇn ) - GV: bæ sung , nhËn xÐt : ®©y lµ sù thiÖt h¹i rÊt lín vÒ ngêi cña nh©n d©n Liªn X« , nh÷ng kk tëng chõng ko vît qua næi . C¸c níc ®ång minh mÆc dï bÞ thua nhng thiÖt h¹i ko ®¸ng kÓ . ? Theo em LX sÏ lµm g× khi døng tríc hoµn c¶nh ®ã ? 1. C«ng cuéc kh«i phôc KT sau chiÕn tranh TG 2 ( 1945 – 1950 ) a) Nh÷ng thiÖt h¹i cña Liªn X« sau CT- TG 2 Lxo chÞu tæn thÊt nÆng nÒ trong chiÕn tranh Tg 2 1 - TiÕn hµnh kh«i phôc KT Ho¹t ®éng 2 : N¨m ®îc kÕt qu¶ trong c«ng cuéc kh«i phôc kinh tÕ . ( H§ nhãm ) GV : Ph©n tÝch sù quyÕt t©m cña §¶ng vµ nhµ níc LX« trong viÖc ®Ò ra vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch , kh«i phôc KT . QuyÕt t©m nµy ®îc sù ñng hé cña nh©n d©n nªn ®· hoµn thnµh kÕ ho¹ch 5 n¨m tríc thêi h¹n . GV : §a ra c¸c sè liÖu ( kÕt qu¶ ) SGK HS : Th¶o luËn vÒ c¸c sè liÖu vµ tr¶ lêi ? Em cã nx g× vÒ tèc ®é t¨ng trëng KT cña LX trong thêi k× kh«i phôc KT , nguyªn nh©n cña sù ph¸t triÓn ®ã .? HS : Th¶o luËn tr×nh bµy theo nhãm ( ®¹i diÑn ) cã bæ sung GV : nh©n xÐt , bæ sung - Tèc ®é t¨ng nhanh chãng . - Do sù thèng nhÊt vÒ t tëng , chÝnh trÞ cña XH Liªn X« , tinh thÇn tù lËp , tù cêng , tinh thÇn chÞu ®ùng gian khæ , l® cÇn cï , quªn m×nh cña nh©n d©n LX . GV : ChuyÓn Ho¹t ®éng 1 : ( nhãm ) HS hiÓu ®îc hoµn c¶nh LX xay dùng CNXH GV : Gi¶i thÝch râ kh¸i niÖm : ThÕ nµo lµ x©y dùng c¬ së vËt chÊt – kÜ thuËt cña CNXH : §ã lµ nÒn SX ®¹i c¬ khÝ víi c«ng nghiÖp hieenj ®¹i , n«ng nghiÖp hiÖn ®¹i , KHKT tiªn tiÕn nhÊt . Lu ý : ®©y lµ xd c¬ së vËt chÊt – kÜ thuËt cña CNXH mµ c¸c em ®· ®îc häc tõ tríc ®Õn 1939 . GV : cho hs th¶o luËn nhãm – tr¶ lêi ? Liªn X« xdùng c¬ së vËt chÊt – kÜ thuËt trong hoµn c¶nh nµo ? HS : th¶o luËn – tr×nh bµy ý kiÕn theo nhãm GV : gäi hs tr×nh bµy GV : nhËn xÐt , bæ sung ? Theo em hoµn c¶nh ®ã cã ¶nh hëng g× ®Õn c«ng cuéc xd CNXH ë Liªn X« ? - ¶nh hëng trùc tiÕp tíi viÖc xd c¬ së vËt chÊt kt lµm gi¶m tèc ®é cña c«ng cuéc xd CNXH ë LX . Liªn X« kh«i phôc kinh tÕ b) Thµnh tùu * KÕt qu¶ : - CN : 1950 sx c«ng nghiÖp nÆng t¨ng 73% so víi tríc chiÕn tranh - NN : bíc ®Çu kh«i phôc 1 sè ngµnh pt - Khoa häc kÜ thuËt : chÕ t¹o thnµh c«ng bom nguyªn tö ( 1949 ) 2. TiÕp tôc x©y dùng c¬ së vc kt cña CNXH ( tõ 1950 ®Õn nö ®Çu nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kØ XX ) - Hoµn c¶nh + C¸c níc tö b¶n ph¬ng t©y lu«n cã ©m mu vµ ho¹t ®éng bao v©y chèng ph¸ LX c¶ kinh tÕ , chÝnh trÞ , qu©n sù + LX f¶i chi phÝ lín , an ninh ®Ó b¶o vÖ thnµh qu¶ cña c«ng cuéc XD CN XH . Ho¹t ®éng 2 : HS n¾m ®îc nh÷ng thnµh tùu vÒ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m , 7 n¨m … GV : ®äc c¸c sè liÖu trong SGK vÒ nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®ùoc cña LX trong viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch trong 5,7 n¨m . - Nh÷ng thnµh tùu : + KT : lµ cêng quèc CN hµng thø hai TG sau Mü . + KHKT : c¸c ngµnh KHKT ptriÓn ®Æc biÖt lµ KH vò trô . + Quèc phßng : ®¹t ®c thÕ GV : GT h×nh trong SGK : VÖ tinh nh©n t¹o ®Çu tiªn cña c©n b»ng chiÕn lîc q sù nãi loµi ngêi do LX phãng lªn ( 1957 nÆng 83,6 kg ) ? Em h·y cho biÕt ý nghÜa cña nh÷ng thnµh tùu mµ LX ®¹t chung vµ søc m¹nh h¹t nh©n nãi riªng . ®îc ? + Ngo¹i giao : thùc hiÖn - T¹o ®îc uy tÝn vµ vÞ trÝ quèc tÕ ®c ®Ò cao . chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i hoµ - LX trë thµnh chç dùa cho hoµ b×nh TG 2 GV : liªn hÖ víi VN Cñng cè ndung T1 cña bµi häc 4. Híng dÉn : - C¸c em vÒ nhµ häc bµi - ChuÈn bÞ bµi míi T2 – B1 TiÕt 2 Ngµy so¹n : Ngµy d¹y : b×nh vµ tÝch cùc ñng hé phong trµo CM TG §«ng ©u A / Môc tiªu : N¾m ®îc nh÷ng net chónh vÒ viÖc thnµh lËp Nhµ níc d©n chñ nh©n d©n §«ng ¢u vµ c«ng cuéc xd XHCN ë c¸c níc §«ng ©u ( tú 1950 ®Õn nöa ®Çu nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kØ XX ) - N¾m ®ùc nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ hÖ thèng c¸c níc XHCN th«ng qua ®ã hiÓu ®îc nh÷ng mèi quan hÖ chhÝnh , ¶nh hëng vµ ®ãng gãp cña hÖ thèng XHCN víi phãng trµo CM TG vµ CMVN nãi riªng . - Kh¨ng ®Þng nh÷ng ®ãng gãp to lín cña c¸c nípc §«ng ¢u trong viÖc x©y dùng hÖ thèng XHCN thÕ giíi , biÕt ¬n sù gióp ®ì cña nh©n d©n c¸c níc §«ng ¢u ®èi víi sù nghiÖp Cm níc ta . - Gi¸o dôc häc sinh tinh thÇn ®oµn kÕt quèc tÕ. - BiÕt sd b¶n ®å ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña c¸c níc §«ng N¸m ¸ . B / ChuÈn bÞ : ThÇy : B¶n ®å c¸c níc §«ng ¢u Trß : SGK , tranh ¶nh vÒ c¸c níc §«ng ©u . C / TiÕn tr×nh : 1. æn ®Þnh : 2. KiÓm tra bµi cò : ? Nªu nh÷ng thµnh tùu c¬ b¶n vÒ ph¸t triÓn kt – khoa häc kt cña liªn x« tõ n¨m 1950 ®Õn nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kØ XX. 3 . Bµi míi Ho¹t ®éng 1 : Gióp hs n¾m ®îc sù ra ®êi cña Nhµ níc d©n 1 . Sù thnµh lËp nhµ níc chñ ë c¸c níc §«ng ¢u . d©n chñ nh©n d©n ë §«ng ? C¸c níc d©n chñ nd §«ng ¢u ra ®êi trong hoµn c¶nh ¢u . nµo ? - Trong chiÕn tranh bi lÖ thuéc c¸c níc TB T©y ¢u . - Trong chiÕn tranh bi bän ph¸t xÝt chiÕm ®ãng , n« dÞch - Khi Hång qu©n Liªn x« truy ®uæi ph¸t xÝt §øc , nd c¸c níc §«ng ¢u ®· phèi hîp ®Êu tranh giµnh chÝnh quyÒn . GV : NhËn xÐt , bæ xung nhÊn m¹nh vai trß cña Hång qu©n - Hång qu©n Liªn X« truy kÝch tiªu diÖt qu©n LX ®èi víi c¸c níc §«ng ¢u ph¸t xÝt . Nh©n d©n vµ c¸c - Sau dè cho hs ®äc SGK ®o¹n nãi vÒ sù ra ®êi cña c¸c nc lùc lîn vò trang næi dËy §«ng ¢u . giµnh chÝnh quyÒn vµ ? Em h·y nhí vµ ®iÒn vµo b¶ng sau ? thµnh lËp chÝnh quyÒn STT Tªn c¸c níc Ngµy , th¸ng thµnh lËp d©n chñ nd . – Cac níc 1 Ba lan 7- 1944 d©n chñ nh©n d©n §«ng 2 Ru ma ni 8-1944 ¢u ra ®êi . 3 Hung – ga - ri 4-1945 4 TiÖp kh¾c 5- 1945 5 Nam T 11-1945 6 An – Ba – Ni 12-1945 7 Bun- Ga – ri 9-1945 8 Céng Hoµ DC §øc 10-1949 GV : Lu ý : Níc §øc – sau chiÕn tranh TG 2 ®Ó tiªu diÖt tËn gèc CN ph¸t xÝt §øc , níc §øc chia thµnh 4 4 khu vùc 3 chiÕm ®ãng cña 4 cêng quèc : Liªn X« , MÜ , Anh , Ph¸p theo chÕ ®é qu©n qu¶n , thñ ®« Bec- Lin còng bÞ chia thnµh 4 phÇn , Khu vùc cña Liªn X« chiÕm ®ãng sau nµy trë thnµh l·nh thæ cña CH d©n chñ §øc ( 10/ 1949 ) . Khu vùc cña Mü , Anh , Ph¸p trë thnµh l·nh thæ cña CH liªn Bang §cs ( 9/1949) thñ ®« BÐc – Lin chia thµnh §«ng vµ T©y BÐc – Lin Ho¹t ®éng 2 : HS n¾m ®îc c¸c níc d©n chñ nh©n d©n ë §«ng ¢u hoµn thµnh nh÷ng nhiÖn vô CM d©n chñ nd ntn ? ? ®Ó hoµn thnµh nh÷ng nhiÖm vô CMDC nh©n d©n c¸c níc §«ng ¢u ®· lµm g× ? HS : Tr¶ lêi dùa vµo SGK ? Cho c¸c nhãm bæ xung - Nh÷ng viÖc mµ c¸c níc GV : NhÊn m¹nh : ViÖc hoµn thµnh nv trªn lµ trong hoµn c¶nh cuéc ®Êu tranh giai cÊp quyÕt liÖt , ®Ëp tan mäi ©m m- § ©u tiÕn hµnh + XD cq d©n chñ nd u cña c¸c thÕ l;ùc ph¶n ®éng . + C¶i c¸ch ruéng ®Êt , quèc h÷u ho¸ xÝ nghiÖp lín cña Tb¶n . + Ban hnµh c¸c quyÒn tù do d©n chñ GV : ChuyÓn sang phÇn 2 Ho¹t ®éng 1 : N¾m ®c nh÷ng thnµh tùu trong c«ng cuéc xd XHCNë c¸c níc §«ng ¢u . Cho Hs ho¹t ®éng c¸c nh©n GV : NhÊn m¹nh sù nç lùc cña c¸c nhµ níc vµ nh©n d©n ë §«ng ¢u còng nh sù gióp ®ì cña Liªn X« tr«ng c«ng cuéc x©y dùng CNXH ë níc nµy . ? C¸c em ®äc , theo dâi SGK ? ? H·y cho biÕt thµnh tùu xd CNXH cña c¸c níc §«ng ¢u HS : tr¶ lêi dùa vµo SGK ? Dùa vµo ®ã em h·y lËp b¶ng thèng kª nh÷ng thnµh tùu cña c¸c cíc §«ng ¢u ? - GV : gîi ý , nh÷ng thµng tùu chñ yªó 2. C¸c níc §«ng ¢u XD CNXH ( tõ n¨m 1950 ®Õn nöa ®Çu nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kØ XX ) =- m§Çu nh÷ng n¨m 70 c¸c níc §«ng ¢u lµ nh÷ng níc c«ng – n«ng nghiÖp - Bé mÆt KTXH thay ®æi : + An ba ni : ®· ®iÖn khÝ ho¸ c¶ níc , gi¸o dôc pt cao nhÊt Ch©u ©u bÊy giê + Ba lan s¶n lîng c«ng n«ng nghiÖp t¨ng gÊp ®«i + Bun ga ri : s¶n xuÊt CN 1975 t¨ng 55 lÇn so 1939 + TiÖp kh¾c xÕp vµo hµng c¸c níc CN ph¸t triÓn . GV : nh vËy sau 20 n¨m xd CNXH ( 1950 – 1970 ) c¸c n- C¸c níc §. ¢u xd CNXH trong hoµn c¶nh khã kh¨n íc §«ng ¢u ®· ®¹t ®c nh÷ng thµnh tùu to lín , bé mÆt phøc t¹p vÒ : C¬ së vËt KTXH cña c¸c níc nµy ®· thay ®æi c¬ b¶n . ? Theo em c¸c níc §«ng ¢u ®· xd CNXH trong ®iÒu kiÖn chÊt kt l¹c hËu , c¸c níc ®Õ quèc bao v©y vÒ KT , nµo ? chèng f¸ vÒ chÝnh trÞ Ho¹t ®éng 2 : 3. HÖ thèng c¸c níc XHCN a) Hoµn c¶nh vµ c¬ së h×nh thnµh hÖ thèng XHCN - Hoµn c¶nh : + C¸c níc ®«ng ©u cÇn cã sù gióp ®ì cao , toµn diÖn Ho¹t ®éng 1 : N¾m ®îc viÖc ra ®êi cña hÖ thèng XHCN . 4 ? HS ®äc SGK môc 3 ? HÖ thèng c¸c níc XHCN ra ®êi trong hoµn c¶nh nµo ? - §ßi hái cã sù hîp t¸c cao cña LX - Cã sù ph©n c«ng vµ chuyªn m«n ho¸ trong sane xuÊt . ? Vëy s¬ së nµo khiÕn CNXH ra ®êi ? - Môc tiªu chung - T tëng M¸c – Lª – Nin cña Liªn X« + Cã sù ph©n c«ng sx theo chuyªn ngµnh gi÷a c¸c níc - Cá së : + Cïng chung môc tiªu xd CNXH + Do §¶ng céng s¶n l·nh ®¹o + NÒn t¶ng tt M¸c Le Nin -> sau chiÕn tranh hÖ thèng XHCN ra ®êi b) Sù h×nh thnµh hÖ thèng XHCN Ho¹t ®éng 2 : ? Sù hîp t¸c t¬ng trî gi÷a LX vµ §«ng ¢u ®c thÓ hiÖn ntn - ThÓ hiÖn trong 2 tæ chøc GV : Ph©n tÝch Héi ®èng t¬ng trî Ktcña LX vµ §«ng ¢u gåm c¸c thµnh viªn : Ba Lan , TiÖp kh¾c , Hung ga ry , Bun ga ri , An ba ni , CH d©n chñ §øc ( 1950 ) , M«ng cæ ( 1962 ) , Cu ba ( 1972 ) , ViÖt Nam ( 1978 ) Tæ chøc V¸c Sa Va tæ chøc nµy lµ liªn minh phßng thñ qu©n sù vµ chÝnh trÞ cña c¸c níc XHCN ch©u ©u ®Ó duy tr× hoµ b×nh , an ninh thÕ giíi . 4 . Híng dÉn : - C¸c em vÒ nhµ häc bµi . - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi , xchuÈn bÞ bµi sau .    Rót kinh nghiÖm : - Tæ chøc t¬ng trî KT gi÷a c¸c níc XHCN ( SEV ) – 8/ 1/ 1949 - Tæ chøc hiÖp íc Vac sa va ( 14/5/1955) Bµi 2 TiÕt 3 : Liªn X« vµ c¸c níc ®«ng ©u tõ gi÷a nh÷ng n¨m 70 ®Õn ®Çu nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kØ XX Ngµy so¹n : Ngµy d¹y : A / Môc tiªu : N¾m ®c nh÷ng nÐt chÝnh vÒ sù khñng ho¶ng vµ sù tan r· cña Liªn Bang X« ViÕt ( tõ nöa sau nh÷ng n¨m 70 -> 1990 ) vµ c¸c níc XHCN ë §«ng ¢u - Nguyªn nh©n sù khñng ho¶ng vµ sù sôp ®æ cña Liªn Bang X« ViÕt vµ c¸c níc XHCN ë §«ng ¢u . - HS cÇn nhËn thøc ®ón sù tan r· cua LX vµ c¸c níc XHCN ë ®«ng ©u lµ sù sôp ®æ cña m« h×nh kh«ng phï hîp chø kh«ng ph¶i sù sôp ®æ cña lÝ tëng XHCN , phª ph¸n CN c¬ héi ….. 5 - RÌn kÜ n¨ng nhËn biÕt sù biÕn ®æi cña lÞch sö tõ tiÕn bé sang ph¶n ®éng b¶o thñ , tõ ch©n chÝnh sang fane béi quyÒn lîi cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®äng . B / ChuÈn bÞ : ThÇy : Tranh ¶nh vÒ Liªn X« vµ c¸c níc XHCN ë §«ng ¢u vÒ sù tan r· Trß : ChuÈn bÞ bµi C / TiÕn tr×nh : 1. æn ®Þnh : 2 . KiÓm tra bµi cò : ? Nªu nh÷ng thnµh tùu chñ yÕu trong c«ng cuéc xd CNXH ë c¸c níc §«ng ¢u 3 . Bµi míi : GV : giíi thiÖu bµi 1. Sù khñng ho¶ng vµ tan HS theo dâi sgk r· cña Liªn Bang X« viÕt HS : Th¶o luËn ( 5 phót ) a) Nguyªn nh©n : Ho¹t ®éng 1 : - KT LX« l©m vµo khñng ? T×nh h×nh LX gi÷a nh÷ng n¨m 70 ®Õn 1985 cã g× næi ho¶ng . cém ? + CN : tr× trÖ , hµng tiªu HS tr¶ lêi dïng khan hiÕm - KT , chÝnh trÞ , cuéc khñng ho¶ng dÇu má tg 1973 + NN : sa sót - ChÝnh trÞ XH dÇn dÇn mÊt æn ®Þnh ®êi sèng nh©n d©n khã kh¨n , mÊt niÒm tin vµo §¶ng , nhµ níc . b) DiÔn biÕn Ho¹t ®éng 2 : HS thÊy ®c sù c¶i tæ cña LX - Môch ®Ých : Söa ch÷a ? H·y cho biÕt môc ®Ýh vµ né dung cña c«ng cuéc c¶i tæ ? nh÷ng thiÕu sãt , sai lÇm tríc kia ®a ®Êt níc ra khái HS : dùa vµo SGH tr¶ lêi c©u hái khñng ho¶ng GV : hoµn chØnh vµ bæ sung - Néi dung : ThiÕt lËp chÕ ®é tæng thèng , ®a nguyªn GV : Gi¶ng thªm : Lêi nãi cña Goc ba Chop , gi÷a klÝ ®a ®¶ng xo¸ bá §CS thuyÕt vµ thùc tiÔn cña c«ng cuéc c¶i tæ tõ bá vµ ph¸ vì CNXH , xa rêi CN M¸c Lª Nin phñ ®Þnh §¶ng céng s¶n , - KT : thùc hiÖn KT thÞ trêng theo ®Þnh híng TBCN v× vËy c«ng cuéc c¶i tæ cña Goc ba chop lµm cho KT lón c) Hëu qu¶ : s©u vµo khñng ho¶ng . - §Êt níc ngµy cµng khñng HS : Cho hs xem tranh sgk ho¶ng vµ rèi lo¹n - M©u thuÉn s¾c téc bïng ? HËu qu¶ cña c«ng cuéc c¶i tæ ë LX ntn ? næ HS dùa vµo sgk vµ nh÷ng hiÓu biÕt ®Ó tr¶ lêi . - 19/8/ 1991 cuéc ®¶o chÝnh Goc ba chop thÊt b¹i - §CS bÞ ®×nh chØ ho¹t ®éng - 21/ 12 / 1991 -> 11 níc céng hoµ li khai , h×nh thnµh céng ®ång c¸c quèc gia ®éc lËp ( SNG ) - Liªn X« sôp ®æ hoµn toµn ? Cho hs quan s¸t l¹i lîc ®å c¸c níc §«ng ¢u ? II / Cuéc khñng ho¶ng vµ GV : gäi hs tr×nh bµy qu¸ tr×nh khñng ho¶ng vµ sôp ®æ tan r· cña chÕ ®é XHCN ë cña chÕ ®é XHCN ë c¸c níc §«ng ¢u . c¸c níc §«ng ¢u HS : tr×nh bµy  Qu¸ tr×nh : - Cuèi 70 ®Çu 80 : nÒn kt khñng ho¶ng gay g¾t 6 GV : nãi thªm vÒ §a nguyªn chÝnh trÞ :NhiÒu ®¶ng ph¸i cjhÝnh trÞ cïng tån t¹i , cïng ho¹t ®éng lµm mÊt quyÒn thèng trÞ cña §CS . ? Nguyªn nh©n HS : tr×nh bµy : - Khñng ho¶ng KT - Do nh©n d©n ®Êu tranh GV : nh vËy nguyªn nh©n chñ qu©n vµ kh¸ch quan sù sôp ®æ cña LX vµ c¸c níc §«ng ¢u lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái ? H©ô qu¶ cña cuéc khñng ho¶ng ë c¸c níc §«ng ©u ntn - §CS mÊt quyÒn lao ®éng - Thùc hiÖn ®a nguyªn chÝnh trÞ GV : ®©y lµ tæn thÊt hÕt søc nÆng nÒ víi phong trµo CM TG vµ c¸c LL tiÕn bé . C¸c d©n téc bÞ ¸p bøc ®ang ®Êu tranh cho hoµ b×nh vµ ®éc lËp d©n téc . - SX gi¶m , nî t¨ng - Phong trµo ®×ng c«ng ®Çn ¸p c¸c cuéc ®Êu tranh - Cuèi n¨m 1988 cuéc khñng ho¶ng tíi ®Ønh cao b¾t ®Çu tõ Ba Lan vµ Lan kh¾p c¸c níc §«ng ¢u - Mòi nhän ®Êu tranh nh»m vµo §CS - C¸c níc XHCN ë §«ng ¢u sôp ®æ * Nguyªn nh©n : - KT l©m vµo khñng ho¶ng s©u s¾c - RËp khu«n m« h×nh cña Liªn X« , chñ quan duy ý chÝ - Nh©n d©n bÊt b×nh víi l·nh ®¹o * HËu qu¶ : - §cs bÞ mÊt quyÒn l·nh ®¹o - Thùc hiÖn ®a nguyªn chÝnh trÞ - 1989 chÕ ®é XHCN ë hÇu hÕt c¸c níc §«ng ¢u sôp ®æ - Tuyªn bè tõ bá CNXH vµ CN M¸c Le Nin - 1991 HÖ thèng c¸c níc XHCN bÞ tan r· sôp ®æ . 4 . Híng dÇn : - C¸c em vÒ nhµ häc thuéc bµi - N¾m vµ hiÓu ®c nguyªn nh©n cña sù sôp ®æ - ChuÈn bÞ bµi míi    Rót kinh nghiÖm : TiÕt 4 Ch¬ng II C¸c níc ¸ , phi , mÜ la tinh tõ n¨m 1945 ®Õn nay Bµi 3 : Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña phong trµo gi¶i phãng d©n téc vµ tan r· cña hÖ thèng thuéc ®Þa Ngµy so¹n : Ngµy d¹y : A / Môc tiªu : - N¾m ®îc quy tr×nh tan r· cña hÖ thèng thuéc ®Þa cña CN§Q ë Ch©u ¸ , phi , mÜ la tinh . 7 -N¾m ®îcqu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña phong trµo gi¶i phãng d©n téc ë ch©u ¸ ,phi ,mÜ la tinh ,nh÷ng diÔn biÕn chñ yÕu ,nh÷ng th¾ng lîi to lín trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc ë c¸c níc ®ã - Hs thÊy râ ®c cuéc ®Êu trnh anh dòng cña nh©n d©n c¸c níc ®ã - T¨ng cêng tinh thÇn ®oµn kÕt , h÷u nghÞ víi c¸c d©n téc : ¸ . Phi , mÜ La Tinh - RÌn luyÖn ph¬ng ph¸p t duy , kh¸ch quan , tæng hîp vÊn ®Ò B / ChuÈn bÞ : ThÇy : B¶n ®å Ch©u © , phi , MÜ la tinh Trß : Xem bµi tríc khi häc C / TiÕn tr×nh : 1. æn ®Þnh : 2 . KiÓm tra ( 15 phót ) ? H·y nªu nguyªn nh©n , qu¸ tr×nh sôp ®æ cña hÖ thèng XHCN ë Liªn X« 3. Bµi Míi : I / Giai ®o¹n tõ nh÷ng n¨m 1945 ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kØ XX GV : Gäi HS ®äc SGK phÇn 1 ? Em h·y tr×nh bµy phong trµo ®Êu tranh gi¶i phãng d©n - Ch©u © : téc ë c¸c níc ch©u © , ch©u phi vµ MÜ La Tinh tõ 1945 + IndonÏia tuyªn bè ®éc lËp ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kØ XX ? ngµy 17/8 / 1945 - Ngay sau khi Ph¸t xÝt NhËt ®Çu hµng ®ång minh v« + ViÖt Nam nagú 2/9/1945 ®iÒu kiÖn , nd 1 sè nc §«ng Nam ¸ ®· ®øng lªn khëi + Lµo ngµy 12/10 /1945 nghÜa giµnh ®éc lËp + Ên §é ( tõ n¨m 1946 – 1950 ) , I r¾c n¨m 1958 . GV : Sau phong trµo lan nhanh , réng sang §«ng Nam ¸ - Ch©u phi : vµ B¾c Phi + Ai cËp n¨m 1952 + An gie ry ( n¨m 1954 – 1962 ) + 17 níc ch©u phi giµnh ®éc lËp n¨m 1960 - MÜ La Tinh : Cu Ba ( 1959 ) , ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kØ XX hÖ thèng thuéc ®Þa cña CN§Q GV : sö dông b¶n ®å TG bÞ sôp ®æ ? Gäi hs chØ trªn b¶n ®å nh÷ng níc giµnh ®éc lËp giai II / Giai ®o¹n tõ gi÷a nh÷ng ®o¹n 1945 – 1960 ? n¨m 60 ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m GV : ChuyÓn 70 cña thÕ kØ XX : - §Çu n¨m nh÷ng 60 nd mét ? ë giai ®o¹n tõ nh÷ng n¨m 60 – 70 cña thÕ kØ XX sè níc ch©u phi giµnh ®éc phong trµo ®Êu tranh trªn TG diÔn ra ntn ? lËp , tho¸t khái ¸ch thång trÞ - NhiÒu níc trªn TG ®· ®Êu tranh giµnh ®éc lËp , ®Æc chua Bå §µo Nha VÝ dô : biÖt lµ sù tan r· cña ¸ch thèng trÞ Bå §µo Nha . M« - Dam BÞch th¸ng 6 / 1975 , Ang Go La th¸ng 11 GV : cã thÓ cho HS x® vÞ trÝ cña c¸c níc nµy trªn b¶n n¨m 1975 ®å ch©u Phi III / Giai ®o¹n tõ gi÷a nh÷ng n¨m 70 ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m ? H·y cho biÕt t×nh h×nh ®Êu tranh cña nd trong phong 90 cña thÕ kØ XX : trµo gi¶i phãng d©n téc trªn TG nh÷ng n¨m 70 – 90 cña - Chñ nghÜa thùc d©n chØ thÕ kØ XX ? cßn tån t¹i díi h×nh thøc chñ nghiac ph©n biÖt chñng téc ( A Pac Thai ) - Nh©n d©n c¸c níc ch©u phi 8 GV : gi¶ng thªm vÒ t×nh KT ë nh÷ng níc © , phi , mÜ la tinh - Nh©n d©n c¸c níc C. phi ®Êu tranh chèng chÕ ®é A Pac Thai vµ giµnh th¾ng lîi Êy cã ý nghÜa xo¸ bá ®c chÕ ®é ph©n bÖt chñng téc ë Nam Phi giµnh ®c chÝnh quyÒn + R« - §ª – Di –A n¨m 1980 + T©y nam phi n¨m 1980 + Céng hoµ nam phi n¨m 1993 - Sau khi hÖ thèng thuéc ®Þa sôp ®æ c¸c níc ¸ , phi , MÜ la tinh nh©n d©n ®· ®Êu tranh kiªn tr× cñng cè ®éc lËp . - X©y dùng ph¸t triÓn ®Êt níc . GV nhÊn m¹nh : Nh vËy tõ nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kØ XX , c¸c d©n téc © , phi , MÜ La Tinh ®· ®Ëp tan ®c hÖ th«ng thuéc ®Þa cña CN§Q thµnh lËp hµng lo¹t nhµ níc ®«ck lËp trÎ tuæi . §ã lµ th¾ng lîi cã ý nghÜa lÞch sö lµm thay ®æi bé mÆt cña c¸c níc © . Phi , MÜ La Tinh 4 . Híng dÉn : - C¸c em vÒ nhµ häc bµi cò - ChuÈn bÞ bµi míi : Tr¶ lêi c©u hái SGK    Rót kinh nghiÖm : TiÕt 5 Ngµy so¹n : Ngµy d¹y : Bµi 4: c¸c níc ch©u ¸ A / Môc tiªu : - N¾m mét c¸ch kh¸i qu¸t t×nh h×nh c¸c níc ch©u ¸ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai . - NÊm ®c sù ra ®êi cña céng hoµ nh©n d©n Trung Hoa vµ sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc Trung Hoa - Gi¸o dôc tinh thÇn Qquèc tÕ v« s¶n , ®oµn kÕt v¬Ý c¸c níc trong khu vùc xd XHCN giau ®Ñp . - RÌn kÜ n¨ng tæng h¬pî , ph©n tÝch sù kiÖn lÞch sö . B / ChuÈn bÞ : ThÇy : B¶n ®å ch©u ¸ vµ trung hoa Trß : Tr¶ lêi c©u hái sgk . C / TiÕn tr×nh : 1. æn ®Þnh : 2. KiÓm tra bµi cò : ? H·y neeu c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña phong tµo gi¶i phãng d©n téc vµ mét sè sù kiÖn tiªu biÓu cña mçi giai ®o¹n . 3 . Bµi míi : Ch©u ¸ víi diÖn tÝch réng lín vµ ®«ng d©n nhÊt TG tõ sau chiÕn tranh TG 2 ®Õn nay t×nh h×nh c¸c níc ch©u ¸ cã ®iÓm g× næi bËt ? Cuéc ®Êu tranh c¸h m¹ng ë Trung Quèc díi sù l·nh ®¹o cña §CS diÕn ra ntn ? C«ng cuéc xd XHCN ë Trung Quèc diÔn ra ntn ? -> Chóng ta cïng t×m hiÓu néi dung bµi häc . I / T×nh h×nh chung Ho¹t ®éng 1 : Giíi thiÖu chung vÒ c¸c níc ch©u ¸ . Tríc chiÕn tranh TG 2 ®Òu chÞu sù bãc lét , n« dÞch cña 9 c¸c níc ®Õ quèc , thùc d©n . ? H·y cho biÕt cuéc ®Êu tranh giµnh ®éc lËp c¸c níc ch©u ¸ diÔn ra ntn ? HS : v©n j dông kiÕn thcs trong sgk ®Ó tr¶ lêi GV : Sd b¶n ®å ch©u ¸ giíi thiÖu vÒ cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc tõ sau ctranh TG 2 ®Õn cuèi nh÷ng n¨m 50 víi phÇn lín c¸c níc ®Òu giµnh ®c ®éc lËp nh : Trung Hoa , Ên §é , In - ®« - nª- xi –a GV : nhÊn m¹nh : Sau gÇn suèt thÕ kØ t×nh h×nh ch©u ¸ ko mÊy æn ®Þnh víi nh÷ng cuéc ctranh x©m lîc cña CN§Q xung ®ét khu vùc , tranh chÊp bªn giíi , phong trµo li khai . ? Cho hs chØ l¹i b¶n ®å nh÷ng níc ch©u ¸ ®· giµnh ®c ®éc lËp ? Ho¹t ®éng 2 : Cho hs thÊy ®c c¸c níc ch©u ¸ pt kinh tÕ ? Em h·y cho biÕt c¸c níc ch©u ¸ sau khi giµnh ®c ®éc lËp ®· pt kinh tÕ ntn ? kÕt qu¶ ? GV : nhËn xÐt chung : NhiÒu níc ®· ®¹t ®c sù t¨ng trëng kt nhanh chãng , nhiÒu ngêi dù ®o¸n r»ng thÕ kØ XX lµ TK cña ch©u ¸ . Trong ®ã ¢n ®é lµ 1 vÝ dô : Tõ mét níc nhÇp kh©ue l¬ng thùc , nhê cuéc CM xanh trong NN , ¢n ®é ®· tù tóc l¬ng thùc cho d©n sè h¬n 1 tû ngêi , nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng nghÖ th«ng tin vµ viÓn th«ng pt m¹nh . ? Gäi hs ®äc SGK ? hs quan x¸t ? ? Tãm t¾t sù ra ®êi cña céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Trung Hoa ? - Sau kc chèng NhËt . TQ diÔn ra n«pÞ chiÕn kÐo dµi 3 n¨m tõ ( 1946-1949 ) gi÷a Quèc d©n ®¶ng vµ §CS -> Tëng giíi th¹ch thua vµ ch¹y ra §µi Loan . - 1/10/1949 t¹i Qu¶ng Trêng Thiªn Nam M«n chñ tÞch Mao Tr¹ch §«ng tuyªn bè sù ra ®êi cña níc CH§CN Trung Hoa . GV:Giíi thiÖu cho HS bøc ¶nh SGK _T16h×nh ¶nh Mao Tr¹ch §«ng tuyªn bè thµnh lËp níc CHDCTrung Hoa . ?Dùa vµo phÇn võa ph©n tÝch vµ kiÕn thøc thùc tÕ ,em h·y cho biÕt ý nghÜa ra ®êi cña níc CHDCNDTrung Hoa ? Gîi :ý nghÜa ®èi víi CM Trung quèc ;ý nghÜa ®èi víi quèc tÕ . Ho¹t ®éng 3 ?Sau khi thµnh lËp trung Hoa ®· tiÕn hµnh nh÷ng nhiÖm vô g× ? -§a níc tho¸t kháØ nghÌo nµn l¹c hËu . -TiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ ,ph¸t triÓn kinh tÕ . GV giíi thiÖu cho HS lîc ®å 6-sgk _T17 ®Ó HS thÊy ®îc níc CHDCTrung Hoa sau ngµy thµnh lËp . ?H·y tãm t¾t c«ng cuäc kh«i phôc kinh tÕ thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5n¨m ®Çu (1953 -1957)?. -246 c«ng tr×nh ®îc x©y dùng . -S¶n lîng c«ng nghiÖp t¨ng 140%. - Sau chiÕn tranh TG 2 hÇu hÕt c¸c níc ch©u ¸ ®· giµnh ®c ®éc lËp . - C¸c níc ra søc pt kinh tÕ ®¹t ®c n thµnh tùu Quan träng , cã nc trë thµnh cêng quèc CN ( nhËt B¶n ) n níc trë thµnh con rång ch©u ¸ ( Hµn Quèc , Xing ga po ) II / Trung Quèc 1 . Sù ra ®êi cña níc céng hoµ nh©n d©n Trung Hoa - 1/10/1949 níc céng hoµ §CN trung Hoa ra ®êi . - ý nghÜa + KÕt thóc hµng tr¨m n¨m ®« hé vµ ¸p bøc cña ®Õ quèc vµ phong kiÕn + Bíc vµo kØ nguyªn ®éc lËp tù do . + CNXH ®c nèi liÒn tõ ch©u ©u sang ch©u ¸ 2. Mêi n¨m xd chÕ ®é míi ( 1949-1959 ) - !949 -1952 TQ hoµn thnµh th¾ng lîi kh«i phôc KT - 1953-1957 : thùc hiÖn th¾ng lîi kÕ ho¹ch 5 n¨m n¨m lÇn T1 víi nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ . 3. Hai m¬i n¨m biÕn ®éng ( 1959-1978 ) - nhiÒu biÕn ®éng : ®êng lèi “Ba ngän cê hång “trong kt 10 -n«ng nghiÖp t¨ng 25%so víi 1952 ?Trong cuèi nh÷ng n¨m 50 vµ 60 cña thÕ kØ XXTrung Quèc ®· cã nh÷ng sù kiÖn nµo tiªu biÓu ?kÕt qu¶ ? GV :Tõ n¨m 1969Trung Quèc ®· ®Ò ra ®êng lèi nhanh “Ba ngän cê hång “víi ý ®å nhanh chãng x©y dùng thµnh c«ng CNXHvíi ph¬ng ch©m lµ “Nhanh ,NhiÒu ,Tèt ,RÎ “1trong 3ngän cê hång lµ “§¹i nh¶y vät “ph¸t ®éng toµn d©n lµm gang thÐp . ?Em h·y cho biÕt hËu qu¶ cña nh÷ng ®êng lèi ®ã ? Gv nãi râ vÒ 3ngän cê hång . §êng lèi chung :+dèc hÕt lùc v¬n lªn XDCNXH:nhiÌu ,nhanh ,rÎ ,tèt . +§¹i nh¶y vät :toµn d©n lµm gang thÐp ,®Ó trong 15 n¨m cã thÓ v¬t n¬c Anh . +C«ng x· nh©n d©n :1h×nh thøc liªn hiÖp nhiÒu hîp t¸c x· n«ng nghiÖp cÊp cao ë nhiÒu th«n Trung Quèc . ?Em h·y cho biÕt nh÷ng thµnh tùu trong c«ng cuäc c¶i c¸ch më cöa ë Trung Quèc tõ n¨m 1978 ®Õn nay ? Gv giíi thiÖu 2thµnh phè lín -2thµnh phè ®Æc khu kinh tÕ cña Trung Quèc SGK ?VÒ kinh tÕ th× vËy cßn vÒ chÝnh trÞ th× sao ? VD:B×nh thêng ho¸ quan hÖ quèc tÕvíi c¸c níc :Liªn X«,M«ng Cæ ,Lµo ,In -®« -nª xi a ,ViÖt Nam . Thu håi chÝnh quyÒn Hång C«ng (7/1997),Ma-Cao (12/1999) GV : ®©y lµ kÕt qu¶ ®¹t ®c cuat Trung Quèc tõ nh÷ng n¨m 80 trë l¹i ®©y. 4 . Híng dÉn : - C¸c em vÒ nhµ häc bµi - Tr¶ lêi c©u hái SGK -Ch uÈn bÞ bµi míi    Rót kinh nghiÖm : TiÕt 6 Ngµy so¹n : Ngµy d¹y : vµ “ §¹i c¸ch m¹ng” trong chÝnh trÞ . - NÒn kt bÞ hçn lo¹n sx gi¶m sut , ®êi sèng nd ®iªu ®øng n¹n ®ãi x¶y ra - ChÝnh trÞ : tranh giµnh quyÒn lùc ®Ønh cao “ ®¹i CM v¨n ho¸ v« s¶n “ 4. C«ng cuéc c¶i c¸ch më cöa tõ 1978 ®Õn nay - Thùc hiÖn ®êng lèi c¶i c¸ch më cöa vµ ®¹t ®c nhiÒu thµnh tu KT , tèc ®é t¨ng trëng cap nhÊt TG + Tæng sane phÈm GDP trung b×nh hµng n¨m t¨ng 9 9,8% (797,8) tØ nh©n d©n tÖ + Kt ®øng hang thø 7 TG th¾ng läi _§èi ngo¹i :Tqthu nhiÒu kÕt qu¶ ,cñng cè ®Þa vÞ trªn trêng quèc tÕ . Bµi 5 : C¸c níc §«ng Nam ¸ A / Môc tiªu : - N¾m ®c t×nh h×nh c¸c níc §NA tríc vµ sau 1945 - Sù ra ®êi cña tæ chøc ASEAN , t¸c dông cña nã vµo sù ph¸t triÓn cña c¸c níc trong khu vùc §NA . - Tù hµo vÒ nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®c cña nh©n d©n c¸c níc §NA trong thêi gian gÇn ®©y , cñng cè sù ®oµn kÕt ®éc lËp d©n téc . - RÌn kÜ n¨ng sd b¶n ®å §NA , ch©u ¸ vµ TG B / ChuÈn bÞ : ThÇy : So¹n bµi , chuÈn bÞ b¶n ®å §NA Trß : Sa tÇm tranh ¶nh vÒ c¸c níc §NA C / TiÕn tr×nh : 11 1. æn ®Þnh : 2. KiÓm tra bµi cò : ? EM h·y nªu nh÷ng thµnh tùu cña c«ng cuéc c¶i c¸ch më cöa ë Trung Quèc cuèi n¨m 1978 ®Õn nay ? 3 . Bµi míi Ho¹t ®éng 1 : Giíi thiÖu bµi – GV treo b¶n ®å c¸c níc I / T×nh h×nh §NA tríc vµ §NA – giíi thiÖu vÒ khu vùc nµy . sau 1945 - Gîi cho hs nhí ®Õn chiÕn tranh TG2 , hÇu hÕt c¸c níc nµy ®Òu lµ thuéc ®Þa cña §Õ Quèc trõ Th¸i Lan - Sau ctranh TG 2 hÇu hÕt ? Em h·y cho biÕt kÕt qu¶ cuéc ®Êu tranh giµnh ®éc lËp c¸c d©n téc §NA ®· giµnh cña c¸c níc §NA sau chiÕn tranh TG2 ®c ®éc lËp ( 11nc ) GV : nhËn xÐt nhÊn m¹nh vÒ thêi gian c¸c níc giµnh ®éc Lµo , VN , Th¸i Lan , lËp : Indonesia : 8-1945 , Viªt Nam : 8-1945 , Lµo : 10- Malaysia , Mianma , 1945 philipin , Indonesia , Brunay - Nh©n d©n c¸c níc Malaysia , Mianma , Philipin ®Òu , Campuchhia … næi dËy ®Êu tranh tho¸t khái ¸ch chiÕm ®ãng cña NhËt - GV cho hs lªn bange ®iÒn vµo bange thi«ng kª c¸c giø liÖu vÒ c¸c níc §NA giµnh ®c ®éc lËp TT Tªn níc Thêi gian Thñ ®« 1 ViÖt Nam 8/1945 Ha Näi 2 3 4 ? Gäi hs nhËn xÐt bæ sung ? Dùa vµo SGK , nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh , em h·y cho - §NA trong t×nh tr¹ng c biÕt t×nh h×nh c¸c n¬c §NA tõ sau khi giµnh ®c ®éc lËp tranh l¹nh . Mü can thiÖp ®Õn nay vµo khu vùc lËp khèi qu©n sù SEATO x©m lîc ViÖt ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ t×nh h×nh §NA lóc nµy ? Nam sau ®ã lan réng sang - C¨ng th¼ng , ®êng lèi ngo¹i giao bÞ ph©n ho¸ . Lµo vµ Campuchia -> môc - GV : gi¶ng tiªu ng¨n chÆn CNXH ®Èy + TH¸i Lan . Philipin: Gia nhËp khèi SEATO lïi phong trµo gi¶i phãng + Mü x©m lîc ba níc §«ng Dong d©n téc . + Indonesia , Mianma thùc hiÖn chÝnh sc¸h trung lËp GV gi¶i thÝch thªm vÒ chiÕn tranh l¹nh : ChÝnh s¸ch thï ®Þch cña c¸c níc §Õ Quèc trong quan hÖ víi Liªn X« vµ c¸c níc XHCN sau chiÕn tranh TG 2 . §Æc trng cña chiÕn tranh l¹nh lµ g©y t×nh h×nh c¨ng th¼ng , ®e do¹ , dïng b¹o lùc , bao v©y kinh tÕ , ph¸ ho¹i chinghs trÞ , ®Êy m¹nh ch¹y ®ua vò trang , chuÈn bÞ chiÕn tranh , thµnh lËp c¸c khèi liªn minh …. II / Sù ra ®êi cña tæ chøc Ho¹t ®éng 2 : ASEAN ? HS ®äc môc II ? 1.Hoµn c¶nh thµnh lËp ? Tæ chøc ASEAN ra ®êi trong hoµn c¶nh nµo ? - Do nhu cÇu pt KT , XH c¸c GV : Tæ chøc nµy ra ®êi 8/8/1967 t¹i B¨ng Cèc Th¸i Lan níc cÇn hîp t¸c , Liªn minh cïng pt - 8-8-1967 hiÖp héi c¸c níc §NA ®c h×nh thµnh lËp viÕt t¾t lµ ASEAN gåm 5 thµnh viªn : Indonesia , Thai lan , Philipin . Malaysia , Singapo GV : Mçi 1 tæ chøc ra ®êi ®Òu cã nh÷ng môc tiªu ho¹t 2. Môc tiªu : Ph¸t triÓn KT ®éng riªng . Vëy víi tæ chøc nµy th× sao ? vµ v¨n ho¸ th«ng qua sù hîp ? Em h¸y cho biÕt môc tiªu ho¹t ®éng cu¶ ASEAN lµ t¸c hoµ b×nh æn ®Þnh trong g× ?Nguyªn t¾c c¬ b¶n trong quan hÖ cñ tæ chøc nµy 12 ntn ? + T«n träng chñ quyÒn , toµn vÑn l·nh thæ , kh«ng can thiÖp vµo néi bé cña nhau + Gi¶i quyÕt mäi tranh chÊp b¨ng ph¬ng ph¸p hoµ b×nh + Hîp t¸c vµ ph¸t triÓn GV : yÕu cÇu hs tiÕp tôc theo dâi SGK ? ? Dùa vµo nguyªn t¾c ®ã em cã nhËn xÐt g× vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸c níc §«ng D¬ng nãi chung , ViÑt Nam nãi riªng víi hiÖp héi ASEAN ? GV lu ý cho hs : Thêi k× nµy quan hÖ gi÷a VN vµ Asean rÊt c¨ng th¼ng , ®èi ®Çu vÒ vÊn ®Ò Campuchia . GV giíi thiÖu vÒ trô së cña tæ chøc nµy t¹i Gia cataIndonesia – SGK : §©y lµ mét níc lín mhÊt ®«ng d©n c nhÊt §NA , Gia cac ta lµ thñ ®« cña Indonesia. ? H·y kÓ l¹i tªn c¸c thµnh viªn ASEAN ? 5 thµnh viªn ) Ho¹t ®éng 3 : ? Sù pt cña c¸c níc ASEAN diÔn ra ntn ? GV : Gi¶ng thªm “ Sau khi thµnh lËp th¸ng 8-1967 – n¨m 1984 BRUNAY xin gia nhËp vµ trë thµnh , thµnh vioªn thø 6 . 1991 t×nh h×nh Campuchia ®c gi¶i quyÕt , t×nh h×nh chÝnh tÑi ®c c¶i thiÖn . Xu híng cña tæ chøc nµy lµ më réng kÕt n¹p c¸c thµnh viªn .” GV cho hs thÊy râ ®c nh÷ng h® cña ASEAN c¸c thµnh viªn * Nguyªn t¾c : * Quan hÖ VN vµ ASEAN - Tríc 1979 : ®èi ®Çu - Cuèi thËp kØ 80 chuyÓn tõ ®èi ®Çu sang ®èi tho¹i cïng hîp t¸c . III / Tõ ASEAN 6 ph¸t triÓn thµnh ASEAN 10 - Tõ nh÷ng n¨m 90 lÇn lît c¸c nc trong khu vùc tham gia tæ chøc ASEAN + 1/1984 – Brunay + 7/1995 – ViÖt nam + 9/1997 – Lµo , Mi©nm + 4/1999 – Campuchia - H«m nay ASEAN cã 10 níc - Ho¹t ®éng : ? Ho¹t ®éng chñ yÕu cña tæ chøc nµy hiÖn nay lµ g× ? + Hîp t¸c KT , xd §NA hoµ GV nãi thªm vÒ khu vùc mËu dÞch chung trong vßng 10 b×nh æn ®Þnh -15n¨m . + 1992 ( AFTA ) khu vùc DiÔn ®µn thµnh lËp còng chuing môc ®Ých hîp t¸c æn mËu dÞch chung cña §NA ra ®Þnh vµ pt . ®êi - Tõ ®©y lÞch sö §NA bíc sang trang míi + 1994 thµnh lËp diÔn ®µn - Cho hs xem h×nh 11 SGK vÒ héi nghÞ cÊp cao ASEAN khu vùc (ARF ) gåm 23 6 häp t¹i Ha Néi quèc gai trong vµ ngoµi khu - GV treo b¶n ®å c¸c níc §NA , cho HS quan x¸t chØ tªn vùc 11 níc §NA ( trong ®ã cã 10 níc tham gia ASEAN ) 4 . H¬ng dÉn - Häc bµi vµ lµm bµi tËp trong SGK - KÎ l¹i b¶ng thèng kª , kÓ tªn c¸c níc ASEAN vµ thñ ®« . TiÕt 7 Ngµy so¹n : Ngµy d¹y : Bµi 6 : c¸c níc ch©u phi A / Môc tiªu : - T×nh h×nh chung cña c¸c níc Ch©u Phi sau chiÕn tranh TG 2 cuéc ®Êu tranh giµnh ®éc lËp vµ sù pt KT – XH cña c¸c nc Ch©u Phi . - Cuéc ®Êu tranh xo¸ bá chÕ ®é ph©n biÖt chñng téc ë céng hoµ Nam Phi . Gi¸o dôc c¸c em tinh thÇn ®oµn kÕt , t¬ng trî gióp ®ì , ñng hé nh©n d©n Ch©u Phi trong ®Êu tranh giµnh ®éc lËp . - RÌn kÜ n¨ng sd lîc ®å Ch©u Phi vµ b¶n ®å thÕ giíi . B / ChuÈn bÞ : ThÇy : So¹n bµi , b¶n ®å thÕ giíi , ch©u Phi Trß : Tr¶ lêi c©u hái SGK C/ TiÕn tr×nh 1. æn ®Þnh : 13 2. KiÓm tra bµi cò : ? H·y tr×nh bµy hoµn c¶nh ra ®êi vµ môc tiªu cña tæ chøc ASEAN ? ? KÓ tªn 10 nc ASEAN ngµy thn¸g kÕt n¹p ? 3 / Bµi míi : Ch©u Phi lµ mét lôc ®Þa réng lín . Tõ sau ctrtranh TG 2 phong trµo ®Êu tranh chèng chñ nghÜa thùc d©n giµnh ®éc lËp cña c¸c d©n téc Ch©u Phi diÔn ra s«i næi kh¾p n¬i , ®Õn nay hÇu hÕt c¸c nc Ch©u Phi ®· giµnh ®c ®éc lËp . Sau khi giµnh ®c ®éc lËp c¸c nc Ch©u Phi ra søc pt KT v¨n ho¸ ®Ó tho¸t khái ®ãi nghÌo avf l¹c hËu . §Ó hiÓu râ cuéc ®Êu tranh cña c¸c dtéc ë c¸c nc Ch©u Phi -> h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu bµi häc nµy . I / T×nh h×nh chung : Ho¹t ®éng 1 : GV giíi thiÖu b¶n ®å Ch©u Phi víi c¸c ®¹i d¬ng hoÆc biÓn 1. Phong trµo ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc Ch©u Phi . bao quanh cïng víi diÑn tÝch , d©n sè cña ch©u phi . GV nhÊn m¹nh : Tõ sau ctranh TG 2 phong trµo ®Êu tranh chèng CNTD , ®ßi ®éc lËp diÔn ra s«i næi kh¾p n¬i . ? Gäi hs ®äc phÇn I SGK ? ? H·y tr×nh bµy nh÷ng nÐt chÝnh vÒ phong trµo ®Êu tranh - Sau ctranh TG 2 ®ßi ®éc cña nh©n d©n ch©u phi ? lËp ë ch©u phi diÔn ra s«i HS dùa vµo SGK tr×nh bµy ng¾n gän næi , nhiÒu nc giµnh ®c ®éc GV nhËn xÐt , bæ sung lËp : Ai cËp ( 6/1953 ) AngiÓi ( 1962 ) GV : Phong trµo gphãng d©n téc dra kh¾p n¬i , sím nhÊt lµ ë vïng B¾c Phi ®©y lµ vïng pt cao h¬n c¸c vïng kh¸c 1960 lµ n¨m Ch©u Phi HS dùa vµo SGK ? Gäi hs lªn b¶ng ®iÒn vµo lîc ®å , thêi gian c¸c nc Ch©u cã tíi 17 níc giµnh ®éc lËp Phi giµnh ®c ®éc lËp ? GV : gäi hs nhËn xÐt bæ sung . GvdiÔn gi¶ng :phong trµo gi¶i phãng d©n téc diÔn ra kh¾p n¬i ,sím nhÊt lµ ë vïng B¾c Phi bëi ®©y lµ vïng ph¸t triÓn cao h¬n c¸c vïng kh¸c . Hsdùa vµo SGK. ?Gäi lªn b¶ng ®iÒn vµo lîc ®å ,thêi gian c¸c níc Ch©u Phi giµnh ®îc ®éc lËp . ?Cïng trong thêi gian c¸c phong trµo gi¶i phãng diÔn ra s«i næi –n¨m 1960Ch©u Phi cã nh÷ng sù kiÖn g× nái bËt Gv :nhÊn m¹nh :1960ngêi ta gäi lµ n¨m Ch©u Phi v× cã tíi 2. C«ng cuéc xdùng KT vµ PY kinh tÕ – XH ë Ch©u 17níc Ch©u Phi giµnh ®éc lËp .HÖ thèng thuéc ®Þa sôp phi . ,tan r· ë Ch©u phi . - Tõ cuèi nh÷ng n¨m 80 ®Õn Ho¹t ®éng 2 Cho HS th¶o luËn 5 phót nay t×nh h×nh ch©u phi khã H·y cho biÕt t×nh h×nh Ch©u Phi sau khi giµnh kh¨n , kh«ng æn ®Þnh , néi Hs tr×nh bµy chiÕn , xung ®ét s¾c téc ®ãi GV : nhËn xÐt nhÊn m¹nh nh÷ng nÐt chÝnh nghÌo .. - Ch©u Phi lu«n trong tinhf tr¹ng bÊt æn : néi chiÕn kÐo dµi , m©u thuÉn s¾c téc s©u s¾c , ®ãi nghoÌ , l¹c hËu , bÖnh tËt , ¼ d©n sè ®ãi kinh niªn , n»m trong sè 32/57 quèc gia - §Çu thËp kØ 90 ch©u phi nî nghÌo nhÊt TG . Tõ 1987 -1997 : 14 cuéc xung ®ét vµ néi chång chÊt 300 tØ USD . chiÕn ( 57 quèc gia ë ch©u phi ) -> ®©y lµ ch©u l¹uc pt - Thµnh lËp tæ chøc thèng chËm pt nhÊt , nghÌo nhÊt TG nhÊt ch©u phi – gäi lµ Liªn - TØ lÖ t¨ng d©n sè cao nhÊt TG minh ch©u phi viÕt t¾t lµ - TØ lÖ ngêi mï ch÷ cao nhÊt TG ? HiÖn nay ®c sù gióp ®ì cña c¸c céng ®ång QT ch©u phi ( AV ) II / Céng hoµ Nam Phi ®· kh¾c phôc sù ®ãi nghÌo vµ sung ®ét ntn ? KÕt luËn : N vËy cuéc ® tranh chèng ®ãi nghÌo , l¹c hËu ë ch©u phi cßn dµi vµ khã kh¨n lín h¬n rÊt nhiÒu so víi cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng d téc . Ho¹t ®éng 1 : 14 GV : sdông b¶n ®é ch©u phi giíi thiÖu trªn b¶n ®å nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ ®Êt nc ch©u phi . DiÖn tÝch : 1,2 triÖu km2 D©n sè : 43,6 triÖu trong ®ã 75,2% da dªn 13,6 % ngêi da tr¾ng 11,2 % ngêi da mµu N¨m 1662 : ngêi Ha Lan , Anh x©m lîc Nam phi lËp ra xø kÕp Nh©n d©n Nam Phi ®øng lªn ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc ? Cho Hs ®äc SGK ? ? Cuéc ®Êu tranh chèng chÕ ®é ph©n biÖt chñng téc ë Nam Phi diÔn ra ntn ? HS : tr¶ lêi GV : Tríc khi hs tr¶ lêi gv cÇn gi¶i thÝch râ .” ChÕ ®é ph©n biÖt chñng téc A Pac Thai : lµ chÝnh s¸ch f©n biÖt chñng téc cùc ®oan vµ tµn b¹o cña §¶ng Quèc D©n ( ®¶ng cña ngêi da tr¾ng ) chñ tr¬ng tíc ®o¹t mäi q lîi c¬ b¶n vÒ chÝnh trÞ – KT –VH cña ngêi da ®en ë ®©y . Hä lËp luËn r»ng : Ngêi da ®en ko thÓ b×nh ®¼ng víi ngêi da tr¾ng . Nhµ cÇm quyÒn tuyªn bè trªn 70 ®¹o luËt f©n biÖt ®èi xö vµ tíc bá quyÒn lµm ngêi cña d©n da ®en vµ da mµu ë ®©y , quyÒn bãc lét Nam Phi ®c x¸c nhË = hiÕn ph¸p . - N¨m 1993 chÕ ®é A Pac Thai bÞ xo¸ bá ë Nam Phi GV : giíi thiÖu h×nh 13 vÒ vÞ tæng thèng da ®en ®Çu tiªn nµy . ? Sù kiÖn «ng Man ®ª la ®c bÇu lµm tæng thèng Nam Phi cã ý nghÜa g× ? - Mang ý nghÜa lÞch sö to lín : Xo¸ bá chÕ ®é ph©n biÖt chñng téc sau h¬n 3 thÕ kØ . - ? HiÖn nay Nam Phi ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch ntn ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ? - ChÝnh quyÒn míi ®Ò ra “ ChiÕn lîc KT mÜ m« nh»m pt kt , gi¶i phãng viÖc lµm vµ ph©n phèi s¶n phÈm ( lµ nc cã thu nhËp TB thÕ giíi ) 4. Híng dÉn : - C¸c em vÒ nhµ häc thuéc bµi - Tr×nh bµy ®c c¸c c©u hái SGK - ChuÈn bÞ bµi míi    Rót kinh nghiÖm : TiÕt 8 Ngµy so¹n : Ngµy d¹y : Bµi 7 - 1961 céng hoµ Nam phi tuyªn bè ®éc lËp - ChÝnh quyÒn thùc d©n da tr¾ng ë Nam Phi thi hµnh chÝnh s¸ch ph©n biÖt chñn téc tµn b¹o . - Díi sù l·nh ®¹o cña (ANC ) ngêi da ®en kiªn tr× ®Êu trnah chèng CN A pac Thai - 5- 1994 : Nen –X¥n – Man - ®ª – La trë thµnh tæng thèng ®Çu tiªn cña céng hoµ Nam Phi C¸c níc níc MÜ La Tinh A/ Môc tiªu : - Nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh mÜ la tinh ( tõ sau chiÕn tranh TG 2 ®Õn nay ) - Hs hiÓu ®c cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc cña nh©n d©n Cu Ba vµ nh÷ng thµnh tùu mµ nh©n d©n Cu Ba ®· ®¹t ®c hiÖn nay vÒ KT, VH , GD tríc sù bao v©y cÊm vËn cña Myc nhng Cu Ba vÉn kiªn tr× ®i theo con ®êng XHCN . - Tinh thÇn ®oµn kÕt , ñng hé phong trµo CM cña c¸c nc MÜ La Tinh 15 - Gi¸o dôc c¸c em lßng yªu mÕn ccéng ®ång ®ång c¶m víi nh©n d©n CU Ba - RÌn kÜ n¨ng sdông b¶n ®å , ph©n tÝch so s¸nh . B / ChuÈn bÞ : ThÇy : So¹n bµi , chuÈn bÞ b¶n ®å MÜ La Tinh Trß : ®äc sgk C / TiÕn tr×nh : 1. æn ®Þnh 2. KiÓm tra : ? Em hiÓu thÕ nµo vÒ chÕ ®é ph©n biÖt chñng téc A pac Thai ? 3. Bµi míi : Ho¹t ®éng 1 : GV dïng b¶n ®å thÕ giíi hoÆc b¶n I / Nh÷ng nÐt chung : ®å khu vùc MÜ La Tinh vµ giíi thiÖu vÒ khu vùc 1. Phong trµo ®Êu tranh cñng cè nµy , yªu cÇu hs ®äc phÇn I sgk ®éc lËp d©n chñ . ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ sù kh¸c biÖt gi÷a t×nh h×nh - NhiÒu nc ®· giµnh ®c ®éc lËp tõ ch©u ¸ , ch©u Phi , vµ khu vùc MÜ La Tinh ? nh÷ng thËp niªn ®Ëu TK XÜ : - NhiÒu nc ®· giµnh ®c ®éc lËp tõ nh÷ng thÇp niªn Br·in , Achentina , Pª ru , Vª-nª ®Çu tiªn cña thÕ kØ 19 nh Bra xin –zua na GV yªu cÇu hs x¸c ®Þnh nh÷ng nc ®· giµnh ®c ®éc lËp tõ ®Çu thÕ kØ 19 trªn b¶n ®å ( Ac hen ti - Tõ sau ctranh TG 2 ®Õn nay CM la , Pe ru , Venuezena ) Mic La Tinh cã nhiÒu chuyÓn biÕn ? Tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø 2 ®Õn nay t×nh + Më ®Çu CM Cu Ba (1959) h×nh c¸ch m¹ng MÜ La Tinh pt ntn ? + §Çu n¨m 80 cña TK XX ptrµo + Cm MÜ la tinh cã nhiÒu biÕn chuyÓn ( Më ®Çu ®Êu tranh bång næ ë khu vùc gäi lµ CM Cu Ba 1959 ) lµ “ Lôc ®Þa bïng ch¸y “ + VÝ dô : mét sè cuéc khëi nghÜa ë Bolivia , - KÕt qu¶ : + ChÝnh quyÒn ®éc tµi Vªnzuela ... nhiÒu nc bÞ lËt ®æ ®· næ ra m¹nh mÏ vµ kÕt qu¶ lµ chÕ ®é ®éc tµi ë + ChÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n nhiÒu nc bÞ lËt ®æ ( Chi Lª , Ni ca ragoa ) ®c thiÕt lËp ? Em h·y x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña 2 nc trªn b¶n ®å ? ? Em h¸y tr×nh bµy sù biÕn ®æi cña 2 nc ®ã trong th¬× giµn nµy - Phong trµo CM Chi Lª – Nica - HS tr×nh bµy ra goa bÞ thÊt b¹i nh÷ng n¨m - GV nhÊn m¹nh “ do th¾ng lîi cña cuéc bÇu cö 1973-1991 thn¸g 9 / 1970 ë Chi Lª , chÝnh phue liªn minh ®oµn kÕt nh©n d©n do tæng thèng A zen §e l·nh 2. C«ng cuéc xd vµ pt ®c cña Mic ®¹o ®· thùc hiÖn nh÷ng chÝnh s¸ch tiÕn bé ®Ó La Tinh : cñng cè ®éc lËp vµ chñ quyÒn d©n téc ( 1970 - Thµnh tùu : -1973 ) . ë Ni ca ra goa còng thÕ nhng cuèi cïng + Cñng cè ®lËp chñ quyÒn do nhiÒu nguyªn nh©n nhÊt la sù can thiÖp cña + D©n chñ ho¸ chÝnh trÞ Mü phong trµo CM cña 2 nc trªn ®Òu bÞ thÊt b¹i + C¶i c¸ch KT vµo n¨m 1973 -1991 . + C¶i c¸ch KT ? C«ng cuéc xd vµ pt ®Êt nc cña c¸c nc Mü La + C¸c tæ chøc liªn minh khu vùc Tinh diÔn ra ntn ? ®Ó ph¸t triÓn kt ®c thµnh lËp + ®Çu 90 t×nh h×nh KT , CtrÞ khã kh¨n - HiÖn nay c¸c nc MÜ La Tinh ®ang t×m c¸ch kh¾c phôc vµ ®i lªn . II / Cu Ba – hßn ®¶o anh hïng Ho¹t ®éng 2 1. Kh¸i qu¸t : -Cuba n»m ë vïng biÓn Ca ri bª ,h×nh d¸ng gièng nh 1con c¸ sÊu :réng 111000km2 GV diÔn gi¶ng “ Bra xin vµ Me hi co la 2 nc -D©n sè :11,3triÖu ngêi (2002) c«ng nghiÖp míi . 2. Phong trµo CM Cu ba tõ n¨m 16 Ho¹t ®éng 2 : Gi¸o viªn giíi thiÖu vÒ ®Êt nc Cu Ba trªn b¶n ®å Mü La Tinh ? Cho hs chi b¶n ®å vÒ ®Êt níc Cu Ba - em hiÓu g× vÒ ®Êt nc nµy ? GV : N¨m 1942 Cristopcolong ®Æt ch©n ®Õn Cu Ba sau ®ã thùc d©n T©y Ban Nha thèng trÞ CU Ba 400 n¨m . Nh©n d©n Cu Ba ®Êu tranh m¹nh mÏ ®Ó giµnh ®éc lËp , ®¨c biÖt n¨m 1895 do H« xe mac ti vµ Ma sio l·nh ®¹o . N¨m 1902 T©y Ban Nha ph¶i c«ng nhËn ®éc lËp cña CU Ba , nhng sau ®ã Cu Ba l¹i r¬i vµo ¸ch thèng trÞ cña Mü ? Em h·y tr×nh bµy phong trµo CM CU Ba tõ 1945 ®Õn nay ? - Hs tr×nh bµy - GV minh ho¹ thªm “ N¨m 1952 -1958 Batixta ®· giÕt h¹i 2 v¹n chiÕn sü yªu nc , cÇm tï hµng chôc v¹n ngêi kh¸c .” 1945®Õn nay . a. Hoµn c¶nh :sau chiÕn tranh TGT2phong trµo ®Êu tranh gi¶i phong sd©n téc ph¸t triÓn m¹nh . -MÜ t×m c¸ch ®µn ¸p thiÕt lËp chÕ ®é ®éc tµi Batixta xo¸ bá hiÕn ph¸p ,b¾t giam hµng chôc v¹n ngêi Yªu níc . b. DiÔn biÕn : -Ngµy 26/7/1953qu©n CM tÊn c«ng tr¹i lÝnh M«n ca ®a ,më ®Çu thêi k× khëi nghÜa vò trang . -Phi ®en Ca-t¬ -r« bÞ b¾t -N¨m 1955Phi ®en bÞb¾t vµ trôc xuÊt sang Mª hi c« . Th¸ng 11/1956Phi ®en trë vÒ tiÕp tôc l·nh ®¹o CM .Cuèi n¨m 1958lùc lîng CM lín m¹nh . 1/1/1959chÕ ®é ®éc tµi Ba tix ta bÞ sôp ®æ CM Cu ba th¾ng lîi . ? Em h·y tr×nh bµy râ diÔn biÕn cña phong trµo gi¶i phãng d©n téc ë Cu Ba ? c. Cu ba x©y dùng chÕ ®é míi vµ x©y dùng CNXH -CM d©n chñ :cØa c¸ch ruéng ®Êt ,quèc h÷u ho¸ c¸c xÝ nghiÖp t GV : M«n Ca §A ( thuéc tØnh Xan Chia G« ) 135 b¶n cña níc ngoµi . thnah niªn yªu nc díi sù l·nh ®¹o cña Phi §en Ca -x©y dùng chÝnh quyÒn møi ,ph¸t xt¬ - r« ®· tÊn c«ng nhng kh«ng th¾ng lîi triÓn gi¸o dôc . -Sau gÇn 2 n¨m bÞ giam cÇm 1955 Phi ®en ®c tr¶ -4/1961 tuyªn bè tiÕn lªn chñ tù do vµ bÞ trôc xuÊt sang Mª hi c« . T¹i ®ay «ng nghÜa x· héi . ®· thµnh lËp 1 tæ chøc tªn lµ : “ phong trµo 26/7 “ *Thµnh tùu : +x©y dùng c«ng tËp hîp c¸c chiÕn sÜ yªu nc , tËp luyÖn qu©n sù nghiÖp cã c¬ cÊu hîp lý . chuÈn bÞ cho cuéc ®Êu tranh míi . N«ng nghiÖp ®a d¹ng . - 11/ 1956 Phi ®en cïng 81 chiÕn sÜ yªu nc trë vÒ trªn con tµu Gran-ma ®æ bé lªn tØnh ¤ ri –en – tª nhng phÇn lín c¸c chiÕn sÜ ®· hi sinh . ChØ cßn l¹i 12 ngêi trong ®ã cã Phi - ®en . ¤ng vÉn tiÕp tôc ®Êu tranh vµ phong trµo CM lan nhanh kh¾p toµn quèc . ( Trong ®ã 26 ngêi bÞ thiªu sèng , 44 ngêi hi sinh chØ cßn 12 ngêi ) ? Sau khi CM th¾ng lîi , chÝnh phñ CM Cu Ba ®· lµm g× ®Ó thiÕt lËp chÕ ®é míi ? - TiÕn hµnh c¶i c¸ch d©n chñ triÖt ®Ó . - X©y dùng chÝnh quyÒn , pt gi¸o dôc - 4/ 1961 tuyªn bè tiÕn lªn CNXH ? H·y nªu nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®c cña Cu Ba trong c«ng cuéc xd CNXH ? MÜ thùc hiÖn cÊm vËn Cu bakiªn tr× tiÕn lªn CNXH . 4. Híng dÉn : - C¸c em häc vµ «n l¹i c¸c bµi tõ bµi 1- bµi 7 - ChuÈn bÞ cho bµi kiÓm tra viÕt    Rót kinh nghiÖm : 17 TiÕt 9 Ngµy so¹n : Ngµy d¹y : KiÓm tra :viÕt 1 tiÕt A. / Môc tiªu : -Qua bµi kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®îc viÖc tiÕp thu bµi ,nh÷ng kiÕn thøc mµ c¸c em ®· häc trong 8 tiÕt víi nh÷ng nÐt chung nhÊt vÒ Liªn X« ,§«ng ¢u ,t×nh h×nh c¸c Ch©u lôc tõ sau chiÕn tranh TGT2 . RÌn kÜ n¨ng :viÕt ,ph©n tÝch ,x¸c ®Þnh c¸c sù kiÖn . B.ChuÈn bÞ : ThÇy :Ra ®Ò kiÓm tra ,b¶ng phô . Trß: GiÊy kiÓm tra . C. TiÕn tr×nh : 1. æn ®Þnh : 2. kiÓm tra :giÊy cña HS . 3 bµi míi : GV : giíi thiÖu ®Ò bµi trªn b¶ng phô . Cho HS ®äc ®Ò bµi trªn b¶ng . PhÇn I: Tr¾c nghiÖm (4 ®iÓm ). C©u 1: Chän ®¸p ¸n ®óng : a. C¬ së h×nh thµnh hÖ thèng XHCN : A. Cïng chung môc tiªu x©y dùng CNXH . B. Cïng lÊy Chñ NghÜa M¸c –Lª Nin lµm nÒn t¶ng . C .Thóc ®Èy ph¸t triÓn v¨n ho¸ ,kinh tÕ . D .C¶ ý Avµ B . b. L·nh tô cña cuéc CM Cu ba : A .Xu –c¸c –n« . C. Cax-t¬ r« . B .Xu –hac –t« D. Ha –ba –na c. Tæ chøc ASEAN ho¹t ®éng dùa trªn nguyªn t¾c nµo : A. T«n träng chñ quyÒn vµ toµn vÑnu l·nh thæ kh«ng can thiÖp vµo néi bé cña nhau . B . Gi¶i quyÕt mäi tranh chÊp b»ng hoµ b×nh . C. Hîp t¸c vµ ph¸t triÓn . D C¶ 3ý trªn . d. Chñ tÞch Mao Tr¹ch §«ng ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp ë : A. Qu¶ng Trêng §á . C. Ph¸o ®µi M«n Ca -®a . B. Qu¶ng Trêng Ba §×nh . D. Thiªn An M«n . C©u 2: a. Nh÷ng thµnh tùu mµ Liªn X« ®¹t ®îc trong c«ng cuéc x©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña CNXH . A. VÒ kinh tÕ …………………. B. VÒ khoa hcä kÜ thuËt ………………….. C. Quèc phßng …………………………… D . VÒ ®èi ngo¹i …………………………….. b. Nh÷ng nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn sù sôp ®æ c¶u hÖ thèng XHCN ë Liªn X« vµ §«ng ¢u …………………………………………………… …………………………………………………….. ……………………………………………………. 18 PhÇn II. Tù luËn (6®iÓm ). C©u 1:Khu vùc §«ng Nam ¸ dÕn nay (2002)gåm bao nhiªu níc ?kÓ tªn c¸c níc vµ tªn thñ ®« c¸c níc ®ã ? C©u 2:Em h·y tr×nh bµy nh÷ng nÐt ph¸t triÓn cña phong trµo CM Cu ba tõ n¨m 1945®Õn nay .? C©u 3:Tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ nguyªn nh©n th¾ng lîi cña CM Th¸ng T¸m ë ViÖt Nam . BiÓu ®iÓm chÊm PhÇn I:Tr¾c nghiÖm (3®iÓm ) C©u 1:2®iÓm _Mçi ®¸p ¸n ®óng cho 0,5® §¸p ¸n :a_D ;b_C ;c___D. ;d_---D. (Mçi c©u tr¶ lêi sai _0,5). C©u 2:2®iÓm +PhÇn a:cho 1®iÓm ,mçi ý ®óng cho 0,25®. +PhÇn b:cho 1®iÓm ,nªu ®ñ 3nguyªn nh©n d·n ®Õn sù sôp ®æ . PhÇn II:Tù luËn (6®iÓm ). C©u 1:2,5®KÓ ®ñ tªn 11níc _tªn thñ ®« c¸c níc . C©u 2:2,5® :kÓ tªn ®îc 5 cuéc CM tiªu biÓu . C©u3: 1® :+nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n nh :Tinh thÇn ®oµn kÕt d©n téc ,lßng yªu níc cña nh©n d©n .sù l·nh ®¹o s¸ng suèt tµi t×nh cña §¶ng ,Hå Chñ TÞch ….. 4. Híng dÉn . - C¸c em vÒ nhµ häc bµi . - ChuÈn bÞ bµi míi . * Rót kinh nghiÖm : TiÕt 10 Ch¬ng III : MÜ ,NhËt B¶n ,T©y ¢u tõ nh÷ng n¨m 1945 ®Õn nay Bµi 8 Ngµy so¹n : Ngµy d¹y : Níc MÜ A/ Môc tiªu :- Qua bµi häc gióp häc sinh hiÓu râ :Tõ sau CTTGT2,kinh tÐ mÜ cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn nh¶y vät ,lµ 1níc giµu m¹nh nhÊt vÒ kinh tÕ ,khpoa häc kÜ thuËt vµ qu©n sù trong hÖ thèng c¸c níc TB¶n ,trë thµnh siªu cêng quèc . -Trong thêi k× nµy níc MÜ thùc hiÖn nh÷ng chÝnh s¸ch ®èi néi ph¶n ®éng ®Èy lïi vµ ®µn ¸p phong trµo ®Êu tranh cña quÇn chóng . -ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i bµnh tríng thÕ lùc víi mu®å lµm b¸ chñ ,thèng trÞ thÕ giíi ,nhng trong mhiÒu thÕ kØ qua MÜ ®· vÊp ph¶i thÊt b¹i nÆng nÒ . -Kinh tÕ MÜ giµu m¹nh nhng MÜ bÞ NhËt B¶n vµ T©y ¢u(EU)c¹nh tranh m¹nh nªn kinh tÕ mÜ ®· bÞ suy gi¶m . Tõ n¨m 1995 trë l¹i ®©y ViÖt Nam vµ mÜ ®· thiÕt lËp mèi quan hÖ ngo¹i giao chÝnh thøc vÒ nhiÒu mÆt . RÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch tæng hîp ,®¸nh gi¸ c¸c sù kiÖn ,kÜ n¨ng sö dông b¶n ®å . B / TiÕn tr×nh: 1.æn ®Þnh : 2. KiÓm tra bµi cò : ( kh«ng ) 3 Bµi míi : GV : Sdb¶n ®å nc MÜ giíi thiÖu c¸c nc MÜ –sau ®ã gäi hs ®äc phÇn I (SGK ) I / T×nh h×nh Kt nc MÜ sau 19 Ho¹t ®éng 1 : ? Theo em , nguyªn nh©n nµo dÉn tíi sù ph¸t triÓn nh¶y vät cñ Kt mÜ sau chiÕn tranh TG 2 ? GV : diÔn gi¶ng : bu«n b¸n vò khÝ trong chiÕn tranh . kh«ng bÞ chÕn tranh tµn ph¸ , cã hai ®¹i d¬ng bao bäc , pt KT trong hoµ b×nh , c¸c nhµ khoa häc giái trªn thÕ giíi tíi mÜ ®Ó c tró . ? Em h·y nªu nh÷ng thµnh tùu vÒ KT sau chiÕn tranh cña Mü ? - Tµi chÝnh cã 114 tØ USD nhê bu«n b¸n vò khÝ . - C«ng N chiÕm h¬n 1/2 s¶n lîng c«ng nghiÖp TG - NN s¶n lîng gÊp 2 lÇn 5 nc Anh , Ph¸p , §øc , ý , NhËt . - Chøa 3/4 tr÷ lîng vµng TG , lµ chñ nî duy nhÊt cña TG - 1973 kt Mic bÞ suy gi¶m GV diÔn gi¶ng : Mic cã lùc lîng qu©n sù hïng m¹nh ®éc quyÒn vÒ vò khÝ nguyªn tö . Nhng ®Õn nh÷ng n¨m 1973 th× nÒn KT ®· cã sù suy gi¶m ®¸ng kÓ . ? Theo em v× sao KT MÜ l¹i cã sù suy gi¶m ®ã ? ( HS th¶o luËn 3 phót ) – Gäi hs tr×nh bµy GV : Bëi tham väng lµm b¸ chñ TG cho nªn Mic ®· chi phÝ qu¸ nhiÒu cho qu©n sù ( hµng ngh×n c¨n cø qu©n sù trªn TG – 1972 chi 352 tØ ®« la cho qu©n sù ) Ho¹t ®éng 2 : Cho hs quan s¸t phÇn II sgk ? H·y nªu nh÷ng thµnh tùu chñ yÕu vÒ khoa häc kÜ thuËt cña MÜ sau chiÕn tranh ? Hs tr×nh bµy – GV nhÊn m¹n vµ kÕt luËn : Níc MÜ lµ n¬i khëi ®Çu cña céc CMKHKT lÇn thø 2 cña loµi ngêi tõ nh÷ng n¨m 40 cña thÕ kÝ XX . §©y lµ nc ®i ®Çu vÒ KHKT vµ C«ng nghÖ thu ®c nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ ( Chó ý cuéc CM Xanh ) GV giíi thiÖu h×nh 16 sgk ( Tµu con thoi phãng lªn vò trô 1960 ) HO¹t ®éng 3 : Gäi hs ®äc phÇn III sgk ? Sau ctranh TG2 MÜ ®· thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi néi ntn ? ( Hs dùa vµo s¸ch gi¸o khoa ®Ó tr×nh bµy ) GV nhÊn m¹nh : BÒ ngoµi lµ 2 ®¶ng ®èi lËp nnhwng thùc chÊt 2 ®¶ng nµy thèng nhÊt víi nhau vÒ môc ®ichs b¶o vÖ quyÒn lîi cho TBCN . + CÊm ®ange CS ho¹t ®éng + Chèng pt ®×nh c«ng + Lo¹i bá nh÷ng ngêi tiÕn bé ra khái chÝnh phñ + §µn ¸p pt c«ng nh©n , thùc hiÖn ph©n biÖt chñng téc ? Th¸i ®é chñ nh©n d©n MÜ tríc chÝnh s¸ch ®èi néi cña MÜ ntn ? - Nh©n d©n ®Êu tranh m¹nh mÏ , ph¶n ®èi viÖc ph©n biÖt chñng téc vµ ph¶n ®èi chiÕn tranh ë ViÖt Nam . ? ChÝnh ®èi néi th× nh vËy cßn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña MÜ th× ntn ? chiÕn tranh TG 2 1. Nguyªn nh©n : - Kh«ng bÞ chiÕn tranh tµn ph¸ - Giµu tµi nguyªn - Thõa hpëng thµnh qu¶ KHKT trªn TG 2. Thµnh tùu : - Tµi chÝnh - NÒn c«ng nghiÖp - N«ng nghiÖp * Nguyªn nh©n suy gi¶m nÒn KT : - NhËt B¶n vµ T©y ¢u c¹nh tranh m¹nh - Th¬ng xuyªn khñng ho¶ng . - Chi phÝ qu©n sù lín - Chªnh lÖch giµu nghÌo . II / Sù ph¸t triÓn vÒ KHKT sau chiÕn tranh TG 2 : - Lµ nc khëi ®Çu trong c«ng cuéc CM KHKT lÇn thø 2 ( 1945 ) - Lµ nc ®i ®Çu vÒ KHCN vµ KT - S¸ng chÕ nhiÒu c«ng cô míi , n¨ng lîng míi , vËt liÖu míi , thùc hiÖn cuéc CM xanh - Trinh phôc vò trô ( 7/1969 ) con ngêi lªn MÆt tr¨ng III / ChÝnh s¸ch ®èi néi vµ ®èi ngo¹i cña MÜ sau chiÕn tranh : 1. ChÝnh s¸ch ®èi néi : - Hai ®¶ng “ D©n chñ vµ C«ng hoµ thay nhau cÇm quyÒn - Ban hµnh c¸c ®¹o luËt ph¶n ®éng 2. ChÝnh s¸ch ®«id ngo¹i - §Ò ra chiÕn lîc “ Toµn cÇu “ f¶n CM nh»m b¸ chñ TG - Chèng c¸c nc XHNG - TiÕn hµnh viÖn trî ®Ó khèng chÕ c¸c nc nµy . - Thµnh lËp khèi qu©n sù tiÕn hµnh x©m lîc - MÜ thÊt b¹i trong ctranh ë VN - 1991 MÜ x¸c lËp TG ®¬n cùc . 20
- Xem thêm -