Tài liệu Giáo án lịch sử lớp 9 cả năm

  • Số trang: 127 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 147 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

1 TẬP GIÁO ÁN MÔN: LỊCH SỬ 9 Năm học: 2013 – 2014 2 BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH: Lịch sử 9 Chương Bài Bài 1 Tuần Nội dung 1,2 1,2 Bài 2 3 3 Bài 3 4 4 Bài 4 Bài 5 Bài 6 Bài 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bài 16 15 16 17 * 18 19,20 15 16 17 18 19 20 Bài 17 Bài 18 Bài 19 Bài 20 Bài 21 Bài 22 21 22 23 24 25 26 21 Bài 23 27 Bài 24 28,29 Bài 25 30.31 25 Bài 26 32,33 26 Bài 27 34,35 27 28 Bài 28 * 36 37 38,39,40,41 Liên xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX Liên xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90của thế kỷ XX Quá trình phát triển của PTGPDT và sự tan rã của HTTĐ Các nước châu Á Các nước ĐNA Các nước châu Phi Các nước Mĩ La -tinh Kiểm tra 1 tiết Nước Mĩ Nhật bản Các nước Tây Âu Trật tự thế giới mới sau chiến tranh Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của CM KH-KT sau CTTGII Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay VN sau CT TG I PTCMVN sau CTTG I (1919-1926) Ôn tập HKI ( phần I) Kiểm tra HKI Những năm hoạt động của NAQ ở nước ngoài trong những năm 1919-1920 Cách mạng VN trước khi ĐCS ra đời ĐCS VN ra đời PTCM trong những năm 1930-1935 Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939 VN trong những năm 1939-1945 Cao trào CM tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước VNDCCH Cuộc ĐT bảo vệ và XD chính quyền DCND 19451946 Những năm đầu của cuộc KC toàn quốc chống TD Pháp 1946-1950 Bước phát triển mới của cuộc KC toàn quốc chống TD Pháp 1950-1953 Cuộc KC toàn quốc chống TD Pháp xâm lược kết thúc1953-1954 Ôn tập phần II từ chương I đến chương V Lịch sử địa phương Kiểm tra 1 tiết XD CNXH ở MB, ĐT chống ĐQ Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở MN (1954- 1965) Bài 8 Bài 9 Bài 10 Bài 11 Bài 12 Bài 13 Bài 14 Bài 15 Tiết PPCT 22 23 24 29 30,31 Ghi chú KT15p KT 45p KT 45p KT15p KT45p 3 Bài 29 42,43,44 45,46 32 33 47 48 34 Bài 30 Bài 31 35 Bài 32 Bài 33 Bài 34 49 50 51 * 52 36 37 Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước (1965-1973) Hoàn thành giải phóng MN , giải phóng đất nước (1973-1975) Lịch sử địa phương VN trong những năm đầu sau đại thắng mùa Xuân 1975 XD đất nước, ĐT bảo vệ Tổ quốc (1976- 1985) VN trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986-2000) Tổng kết lịch sử VN từ sau CT TG thứ I đến năm 2000 Ôn tập chương VI và VII Kiểm tra HKII KT15p KT45p 4 Tiết 1, 2 LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX A. MTCĐ: 1. Về kiến thức: Những thành tựu to lớn của ND LX trong công cuộc hàn gắn vết thương CT, khôi phục nền KT; tiếp tục XD CSVC- KT của CNXH Những thắng lợi coa ý nghĩa to ls của ND ĐÂ sau 1945: giành thắng lợi trong cuộc CM GP DT, thành lập chế đọ DCND và tiến hành công cuộc XDCNXH Sự hình thành HTTG mới. 2. Về tư tưởng: Khẳng định những thành tựu có ý nghĩa to lớn có ý nghĩa ls của công cuộc XDCNXH ở LX và các nước ĐÂ Mặc dù ngày nay, tình hình đã thay đổi nhưng mối quan hệ của ta với các nước CH thuộc LX cũ và các nước ĐÂ vẫn được duy trì… tăng cường khối đoàn kết , thúc đẩy sự nghiệp CM của chúng ta. 3. Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng, phân tích, nhận định đánh giá; sử dụng lược đồ châu Âu và bản đồ thế giới, hướng dẫn HS khai thác tài liệu, tranh ảnh LS để hiểu them về châu Âu nhất là các nước ĐÂ và LX cũ. B. CB - GV: Giáo án, lược đồ - HS: Soạn bài C. CBLL 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: Giới thiệu: Một đất nước có nhiều kỳ tích làm rung động thế giới; một khu vực luôn lệ thuộc vào các nước phương Tây đã vùng lên đấu tranh giành quyền sống. Đó là nơi nào? Chúng ta cùng tìm hiểu. TG Thầy Trò Nội dung Tiết HOẠT ĐỘNG I I. Liên Xô 5 1.Công cuộc khôi phục KT sau CT (45- Nêu những KK 50): mà LX gặp phải? - Khó khăn: + CT tàn phá, thiệt hại về người và của - Trình bày mục + CSVC- KT bị phá hủy tiêu của KH 46-50 - Kế hoạch (46-50): của LX? + Mục tiêu: Khôi phục KT, phát triển - Nêu kết quả mà KH-KT… ND LX đã đạt + Kết quả: Vượt trước TG 9 tháng; công được ? nghiệp tăng 75%; chế tạo thành công bom nguyên tử 1949. - Nêu mục tiêu của 2. LX tiếp tục XD công cuộc XDCS VCKH từ (50-70)? KT của CNXH (50-70) 1 - Trình bày - M tiêu: XDCSVC – KT của CNXH phương hướng của - P. hướng: Ưu tiên CN nặng, thâm canh KH từ (50-70)? Nông nhiệp, PT KH-KT, tăng cường - Nêu KQ của KH quốc phòng. từ (50-70)? - Kết quả: + CN: Là cường quốc, sau Mĩ + Kỹ thuât: 1957 phóng vệ tinh nhân tạo 1961 phóng thành công tàu Nêu chính sách Vũ trụ bay vòng quanh Trái đất. đối ngoại của LX? + Đối ngoại: Duy trì hòa bình, ủng hộ Thảo luận 5p PTCM, chống CNTD. Tại sao nói “LX là thành trì của HBTG”? Tiết HOẠT ĐỘNG II 1.Công cuộc khôi phục KT sau CT (45-50): - Khó khăn: + Thiệt hại về người + CSVC- KT bị phá hủy - Kế hoạch (46-50): + Mục tiêu: Khôi phục KT, phát triển KH-KT… + Kết quả: 2. LX tiếp tục XD công cuộc XDCS VC-KT của CNXH (50-70) - M tiêu: XDCSVC – KT của CNXH - P.hướng: Ưu tiên CN nặng, thâm canh Nông nhiệp, PT KH-KT, tăng cường quốc phòng. - Kết quả: + CN: + Kỹ thuât: + Đối ngoại: II. CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU 6 - Nêu hoàn cảnh của sự ra đời của các nước DCND ĐÂ? 1. Sự ra đời của các nước DCND ĐÂ. a. Hoàn cảnh: - Trước CT: Lệ thuộc các nước TB Tây Âu - Trong CT: Bị PX chiếm đóng Do tác đông của - Sau CT: Bị thiệt hại nặng nề, nền KT cuộc CT nên thời nghèo nàn, lạc hậu. gian giành độc lập b. Quá trình ĐT giành độc lập: của mỗi nước khác - Từ 1944- 1946: nhau. + Được Hồng quân LX giúp - Trình bày quá + Các nước lần lượt được độc lập, như: trình ĐT giành độc Hung- ga –ri, Ru- ma-ni, Tiệp khắc… lập? - Năm 1949: - Sau khi giành + LX tấn công tiêu diệt PX được độc lập nhà + 10/ 1949 CHDC Đức ra đời nước mới đã làm C. XD và củng cố chính quyền Nhà gì để XD đất nước: nước? - XD chính quyền DCND - Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí - Em xó suy nghĩ nghiệp. gì về chính sách - Thực hiện quyền TD, DC, cải thiện đời XD đất nước như sống ND trên? 2 2. Tiến hành XD CNXH (1950 – 1970) a. Nhiệm vụ: Xóa bỏ chế đọ bóc lột TS, đưa Nông dân vào HTX, tiến hành CNH, XDCSVC- KT của CNXH b. Kết quả: Các nước ĐÂ đều trở thành những nước có nền Công – Nông nghiệp phát triển. Nêu nhiệm vụ và kết quả XD CNXH (1950 – 1970) của các nươc ĐÂ? HOẠT ĐỘNG III - Cơ sở nào đã thúc đẩy các nước XHCN phải liên minh lại với nhau? 1.Cơ sở của sự hình thành: - Cùng hệ tư tưởng chính trị - Cùng mục tiêu XD đất nước - Cùng bị các thế lực thù địch chống phá - Nêu các tổ chưc của HT XHCN? 2. Hệ thống XHCN ra đời: - Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) ra đời có 11 nước tham gia. + Giúp phát triển kinh tế + Giúp củng cố an ninh quốc phòng - Hiệp ước Vác – sa – va được ký 5/1955 nhằm bảo vệ và duy trì hòa bình khu vực và thế giới. 1. Sự ra đời của các nước DCND ĐÂ. a. Hoàn cảnh: - Trước CT: Lệ thuộc - Trong CT: chiếm đóng - Sau CT: nền KT nghèo nàn, lạc hậu. b. Quá trình ĐT giành độc lập: - Từ 1944- 1946: + Được Hồng quân LX giúp + Các nước lần lượt được độc lập - Năm 1949: CHDC Đức ra đời C. XD và củng cố chính quyền Nhà nước: - XD chính quyền DCND - Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp. - Thực hiện quyền TD, DC, cải thiện đời sống ND 2. Tiến hành XD CNXH (1950 – 1970) a. Nhiệm vụ: Đưa nông dân vào HTX, tiến hành CNH, XDCSVC- KT của CNXH b. Kết quả: Là những nước có nền Công – Nông nghiệp phát triển. III. Sự hình thành Hệ thống XHCN. 1.Cơ sở của sự hình thành: - Cùng hệ tư tưởng chính trị - Cùng mục tiêu XD đất nước - Cùng bị các thế lực thù địch chống phá 2. Hệ thống XHCN ra đời: - Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) ra đời có 11 nước tham gia. + Giúp phát triển kinh tế + Giúp củng cố an ninh quốc phòng - Hiệp ước Vác – sa – va được ký 5/1955 nhằm bảo vệ và duy trì hòa bình khu vực và thế giới. - Nước ta đã được giúp đỡ ntn trong công cuộc XD và bảo vệ TQ? 3. Củng cố dặn dò: (3p) Em nhận được điều gì qua bài học ngày hôm nay, nhiệm vụ của ND VN bây giờ là gì? 7 Học bài cũ và chuẩn bị bài: “Liên xô và các nước ĐÂ từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX” A. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………... DUYỆT TUẦN 1,2 …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… Tiết 3 LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX A. MTCĐ: 1. Về kiến thức: Nắm được những nét chính của quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở LX và ĐÂ 2. Về tư tưởng: Thấy được tính chất khó khăn phức tạp, thiếu sót, sai lầm trong công cuộc XDXHCN (đó là con đường đầy chông gai mới mẻ và sự chông phá của thế lực thù định…). Với những thành tựu của nước ta gần 20 năm qua, củng cố niềm tin vào con đường đổi mới của ĐCS VN 3. Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng, phân tích, nhận định đánh giá; sử dụng lược đồ châu Âu và bản đồ thế giới, hướng dẫn HS khai thác tài liệu, tranh ảnh LS để hiểu them về châu Âu nhất là các nước ĐÂ và LX cũ. B. CB - GV: Giáo án, lược đồ - HS: Soạn bài C. CBLL 1. Kiểm tra bài cũ: 15p MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ 9 HỌC KỲ I Thời gian 15 phút. Tuần 3. Mức độ Nội dung Sự ra đời của các nước DCND Đông Âu Các nước DCND Nhận thức Thông hiểu TN 2 1.0 TL TN 1 0.5 2 1 1 TL Vậndụng TN TL Tổng TN 3 1.5 TL 3 1 8 Đông Âu tiến hành XDXHCN LX trong những năm 1950 đến những năm 70 của TKXX Tổng 1.0 5.0 0.5 1.5 1 2.0 4 2.0 1 5.0 2 1.0 1 2.0 5.0 1 2.0 6 3.0 2 7.0 KIỂM TRA 15 PHÚT - Môn: Lịch Sử 9 - Tuần: 3 Họ và tên: …………………………………………………. lớp 9 ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA THẦY …………………………………………………………......... …………………………………………………………….... ……………………………………………………………… ĐỀ: A. Phần trắc nghiệm: Chọn đáp án đúng rồi khoanh tròn vào chữ cái ở đầu của mỗi câu hỏi sau. Mỗi câu đúng được 0.5đ. 1. Các nước Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh nào? a. Phát xít Đức xâm lược. b. Các nước Anh, Mĩ giúp đỡ trong chiến tranh thế giới thứ 2. c. Hồng quân Liên xô truy kích bọn phát xít Đức qua vùng Đông Âu. d. Cả a,b,c là đúng. 2.Các nước Đông Âu đã hoàn thành nhiệm vụ nào trong giai đoạn 1945 -1949 ? a. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. b. Giải phóng khỏi ách Phát xít. c. Xây dựng Xã hội chủ nghĩa. d. Cả a,b,c là đúng. 3. Nước nào giúp đỡ các nước Đông Âu xây dựng Xã hội chủ nghĩa? a. In –đô- nê- xi-a, b, Việt Nam, c. Liên xô d. Trung Quốc. 4.Từ năm 1950 đến những năm 70 của thế kỷ XX, các nước Đông Âu đã thu được những thành tựu nào trong công cuộc xây dựng Xã hội chủ nghĩa? a. Nền kinh tế Công – nông nghiệp phát triển. b. Nền kinh tế công nghiệp hiện đại. c. Nền kinh tế nông nghiệp hiện đại. d. cả a,b,c, là đúng. 5. Nước Đức bị tách ra thành Cộng hòa liên bang Đức và Cộng hòa dân chủ Đức từ năm nào? a. Năm 1945. b. Năm 1947. c. Năm 1948. d. Năm 1949. 6. Cộng hòa dân chủ Đức theo thể chế chính trị nào? a. Tư bản chủ nghĩa. b. Xã hội chủ nghĩa. c. Trung lập. d. cả a,b,c, là đúng. B. Phần tự Luận: 1. Vì sao nói: “Liên xô là thành trì của hòa bình thế giới”? 2đ 2. Trình bày sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu? 5đ 2. Bài mới: Giới thiệu: Những thành tựu nổi bật nhưng cũng tiềm ản bên trong nhiều hạn chế. Vậy LX và các nước ĐÂ đã làm gì trước sự thay đổi lớn của thời đại! TG Thầy Trò Nội dung 9 HOẠT ĐỘNG I - Vào những năm 70, TG có những biến động gì? - Chính quyền Xôviết đã làm gì trước bối cảnh đó? - Hâu. Quả của nó là gì? - Em biết gì về Gooc- ba- chốp? - Nêu mục tiêu cải cáh của ông? 14p - Trình bày kết quả của quá trình cải tổ? 1. Sự khủng hoảng: - Sự biến động thế giới: cuộc khủng hoảng dầu mỏ; các nước tiến hành cải cách kinh tế- xã hội … thích nghi với thời đại mới. - Chính quyền Xô-viết: + Chậm cải cách KT-XH. + Hậu quả: nền KT trì trệ, mức song của ND giảm, thiếu dân chủ, quan liêu… lâm vào khủng hoảng toàn diện. 2.Cuộc cải tổ của Gooc- ba – chốp: - Mục tiêu: Khắc phục sai lầm; XD CNXH đúng với bản chất nhân văn của nó. - Kết quả của quá trình cải tổ: +KT: Càng thêm khủng hoảng. rối loạn + Chính trị: Tập chung quyền lực vào tổng thống; thực hiện đa nguyên, đa - Trình bày sự tan đảng; các thế lực thù địch khích động rã của LBXV? quần chúng làm cho XH càng them rối loạn. 3. Sự tan rã của LBXV. - 19/8/1991 cuộc đảo chính của 1 số nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước không - LBXV tan rã có thành công. tác động gì đến - ĐCS LX bị đình chỉ hoạt động tình hình thế giới? - 21/12/1991,11 nước CH quyết định tách khỏi Liên bang, thành lập cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) - 25/12/1991, Gooc- ba – chốp từ chức, LX chấm dứt 74 năm tồn tại. HOẠT ĐỘNG II I. Sự khủng hoảng và tan rã của của Liên bang Xô-viết. 1. Sự khủng hoảng: - Sự biến động thế giới - Chính quyền Xô-viết + Chậm cải cách KT-XH. + Hậu quả: nền KT trì trệ, … lâm vào khủng hoảng toàn diện. 2.Cuộc cải tổ của Gooc- ba – chốp - Mục tiêu - Kết quả của quá trình cải tổ: + Kinh tế: + Chính trị 3. Sự tan rã của LBXV. - 19/8/1991 cuộc đảo chính của 1 số nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước - ĐCS LX bị đình chỉ hoạt động - 21/12/1991,11 nước CH quyết định tách khỏi Liên bang, thành lập cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) - 25/12/1991, Gooc- ba – chốp từ chức II. Cuộc K.H và tan rã của chế độ XHCN ở các nước ĐÂ 10 - Trước sự kiện của LX, vậy tình hình các nước ĐÂ ntn? 1.Tình hình kinh tế chính trị: - KT: Giảm sút, khủng hoảng - C. trị: Mất ổn định các cuộc biểu tình đòi cải cách KT. C/ Trị nhằm lật đổ chính quyền. Sự chống phá của các thế lực thù địch …. 2.Sự tan rã: - Ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước các nước ĐÂ chấp nhận từ bỏ quyền lãnh đạo. Thực hiện đa nguyên chính trị. Tiến hành tổng tuyển cử tự do. - KQ: các ĐCS không được đắc cử, chế đô CH DCND chấm dứt hoạt động. 3. Hệ thống XHCN tan rã: - 28/6/1991 SEV chấm dứt hoạt động. - 1/7/1991 Vác- sa- va giải thể. HT XHCN sụp đổ, đây là thất bại nhất thời của PT XHCN. PTCMTG mất chỗ dựa 1.Tình hình kinh tế chính trị: - KT: Giảm sút - C. trị: Mất ổn định. Sự chống phá của các thế lực thù địch …. 2.Sự tan rã: - Ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước các nước ĐÂ chấp nhận từ bỏ quyền lãnh đạo - KQ: các ĐCS không được đắc cử 3. Hệ thống XHCN tan rã: - 28/6/1991 SEV chấm dứt hoạt động. - 1/7/1991 Vác- sa- va giải thể. => HT XHCN sụp đổ - Ban lãnh đâọ Đảng và Nhà nước các nước ĐÂ đã có những quyết định gì? - Kết quả của cuộc tổng tuyển cử đã nói lên điều gì? - HTXHCN tan rã ntn? - Như vậy tình hình thế giới có sự thay đổi ntn? 3. Củng cố dặn dò: (3p) Em nhận được điều gì qua bài học ngày hôm nay, nhiệm vụ của ND VN bây giờ là gì? Học bài cũ Vậy muốn biết sự tác động lớn ntn của HTXHCN, các hãychuẩn bị bài: “QTPT của PTGPDT và sự tan rã của HT thuộc địa” RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………... 14p DUYỆT TUẦN 3 …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… Tiết 4 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA A. MTCĐ: 1. Về kiến thức: QT PT của PTGPDT và sự tan rã của HT thuộc địa ở châu Á, Phi, Mĩ La-tinh; những diễn biến chủ yếu, những thắng lợi và khó khăn trong công cuộc XD đất nước. 2. Về tư tưởng: Thấy rõ cuộc đt anh dũng và gian khổ của ND các nước châu Á, Phi, Mĩ La-tinh vì sự nghiệp GPDT. 11 Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với các cuộc đt của châu Á, Phi, Mĩ La-tinh, tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc đt chống kẻ thù chung. Nâng cao lòng tự hào DT như một đóng góp to lớn, thúc đẩy mạnh mẽ PTGPDT 3.Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng, phân tích, nhận định đánh giá; sử dụng bản đồ thế giới, hướng dẫn HS khai thác tài liệu, tranh ảnh LS để hiểu thêm về các khu vực trên TG. B. CB - GV: Giáo án, lược đồ - HS: Soạn bài C. CBLL 1. Kiểm tra bài cũ: 7p - Vì sao LX bị xụp đổ? - HTXHCN tan rã ntn? 2. Bài mới: Giới thiệu: Sau CT thế giới có nhiều thay đổi. Vậy số phận của ND thuộc địa có thay đổi không? TG Thầy Trò Nội dung I. GĐ từ 1945 đến những năm 60 HOẠT ĐỘNG I của TKXX - Nêu bối cảnh TG 1.Bối cảnh: 1.Bối cảnh: sau chiến tranh? CT TGII kết thúc là cơ hội cho các DT CT TGII kết thúc thuộc địa đứng lên giành chính quyền 2 Các nước giành được độc lập: 2 Các nước giành được độc lập: - Kể tên những - Khu vực châu Á: - Khu vực châu Á: nước giành được + In- đô- nê- xi- a 17/8/1945 + In- đô- nê- xi- a 17/8/1945 độc lập? + VN 2/9/1945 + VN 2/9/1945 + Lào 12/10/1945 + Lào 12/10/1945 + Ấn độ 1946- 1950 + Ấn độ 1946- 1950 12p - Khu vực châu Phi: - Khu vực châu Phi: - Nhờ đâu mà + Ai cập + Ai cập PTCMTG phát + An- giơ- ri + An- giơ- ri triển như vậy? + 1960, 17 nước được độc lập + 1960, 17 nước được độc lập - Khu vực Mĩ La- tinh: Cu- ba 1/1/1959 - Khu vực Mĩ La- tinh: Cu- ba 1/1/1959 3. Ý nghĩa: HTTĐ sụp đổ - Nêu ý nghĩa từ PTCM trên? 3. Ý nghĩa: HTTĐ sụp đổ, từ giữa những năm 60 CNTD còn tồn tại ở MN châu Phi HOẠT ĐỘNG II II. GĐ từ giữa những năm 60đến giữa những năm 70 của TKXX 12 - Nêu nguyên nhân 1. Nguyên nhân: dẫn đến PTCM Từ những năm 60 PTĐT vũ trang lên cao trong GĐ này? - Kể tên các nước được độc lâp theo thứ tự T/Gian? - PTCM trên có tác động gì cho những nước chưa độc lập? 1. Nguyên nhân: Từ những năm 60 PTĐT vũ trang lên cao - 4/1960 Bồ- đào11p nha xảy ra nội chiến - C/Q mới trao trả độc lập cho các thuộc địa của mình. 2. Các nước được độc lập. - Ghi-nê- bít- xao 9/1974 - Mô-dăm-bích 6/1975 - Ăng-gô-la 11/1975 3. Ý nghĩa: Cổ vũ tinh thần đt cho các nước chưa giành được độc lập. 2. Các nước được độc lập. - Ghi-nê- bít- xao 9/1974 - Mô-dăm-bích 6/1975 - Ăng-gô-la 11/1975 3. Ý nghĩa: Cổ vũ tinh thần đt HOẠT ĐỘNG III III. GĐ từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của TKXX 13 Em hiểu ntn về 1. Hình thức tồ tại của CNTD: 1. Hình thức tồ tại của CNTD: chế độ A-pac-thai? C/độ phân biệt chủng tộc A-pac-thai ở 3 C/độ phân biệt chủng tộc A-pacnước: Rô-đê-đi-a, Tây nam phi, CH Nam thai phi. 2. PTĐT của người da đen: Nêu kết quả những 2. PTĐT của người da đen: Ra đời Nhà nước: 12p PTĐT của người Kết thúc thắng lợi bằng sự ra đời Nhà - Dim-ba- bu- ê 1980 da đen? nước: - Na- mi- bi-a 1990 - Dim-ba- bu- ê 1980 - CH Nam phi 1993 - Na- mi- bi-a 1990 3. Ý nghĩa: Người dân được - CH Nam phi 1993 HTTĐ sụp đổ hưởng điều gì sau 3. Ý nghĩa: độc lập. Nhiệm vụ HTTĐ sụp đổ, LS các nước Á, Phi, Mĩ mới bây giờ là gì? La-tinh sang trang mới. Nhiệm vụ của các nước này là khắc phục nghèo nàn, lạc hậu, 3. Củng cố dặn dò: (3p) Em nhận được điều gì qua bài học ngày hôm nay, nhiệm vụ của ND VN bây giờ là gì? Học bài cũ và chuẩn bị bài: “Các nước châu Á” RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………… DUYỆT TUẦN 4 …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… ……………………………... Tiết 5 CÁC NƯỚC CHÂU Á A. MTCĐ: 1. Về kiến thức: Nắm khái quát tình hình các nước châu Á sau CTTGII Sự ra đời của nước CHNDTH Các giai đoạn phát triển của nước CHNDTH từ 1949 đến nay. 2. Về tư tưởng: GD tinh thần quốc tế, đoàn kết với các nước trong khu vực để cùng XD XH giầu đẹp, công bằng và văn minh. 3.Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng, phân tích, nhận định đánh giá; sử dụng bản đồ thế giới, hướng dẫn HS khai thác tài liệu, tranh ảnh LS để hiểu thêm về các khu vực trên TG. B. CB - GV: Giáo án, lược đồ - HS: Soạn bài C. CBLL 1. Kiểm tra bài cũ: 7p - Vì sao HTTĐ lại tan rã từng mảng? - Nhiệm vụ của ND thế giới bây giờ là gỉ? 2. Bài mới: Giới thiệu: Châu Á là châu lục lớn, có nền văn minh rực rỡ, nhưng cũng bị bọn ĐQ xâm lược. Vậy sau CTTGII PTCM ở đây diễn ra thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong tiết học này. TG Thầy Trò Nội dung 14 10 HOẠT ĐỘNG I - Nêu tình hình 1. Trước 1945: Hầu hết là thuộc địa và C.Á trước và sau nửa thuộc địa, trừ Nhật bản. 1945? 2. Sau 1945: PTĐT GPDT nổ ra mạnh mẽ, 1 số nước giành được độc lập, CNĐQ muốn duy trì ách thống trị trên mảnh đất này. ND châu Á lại đứng lên tiếp tục cuộc ĐT. 3. Sau “CT lạnh”: - Sau “CT lạnh” - Xung đột biên giới, phong trào ly khai tình hình C.Á ntn? nổ ra cục bộ, nạn khủng bố sảy ra liên tiếp, một số nước lớn can thiệp vào khu vực này. - Tại sao C.Á là - Kinh tế: Là khu vực P/Triển năng động khu vực có nền nhất, nhiều nước là con rồng của TG: KT năng động Nhật, Hàn quốc, Xin- ga- po, … nhất Tg? : Ấn độ thực hiện cuộc CM xanh, nền KT Công – Nông nghiệp phát triển. HOẠT ĐỘNG II I. Tình hình chung 1.Trước 1945: Hầu hết là thuộc địa và nửa thuộc địa 2. Sau 1945: PTĐT GPDT nổ ra mạnh mẽ 3. Sau “CT lạnh”: - Xung đột biên giới,phong trào ly khai… - Kinh tế: Là khu vực P/Triển năng động nhất II. Trung Quốc. 15 25p Trình bày sự ra đời 1.Sự ra đời CHNDTH: nước CHNDTH và - Nội chiến: Mâu thuẫn giữa QDĐ>< ý nghĩa của nó? ĐCS - 1/10/1949 nước CHNDTH ra đời. - Ý nghĩa: Đưa NDTH bước vào kỷ nguyên mới, nối liền HT XHCN từ Âu sang Á Nêu M/ tiêu; phương hướng; kết 2. Mười năm đầu XD chế độ mới: quả của mười năm - M/ tiêu: Thoát nghèo, tiến hành phát XD chế độ mới? triển CNH, HĐH, P/Triển KT-XH - P/ hướng: Cải tạo quan hệ sản xuất. + Cải cách ruộng đất, H/ tác hóa Nông nghiệp. + Cải tạo công thương, + P/triển VH-GD + Đối ngoại: Ủng hộ PTCMTG, nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Thảo luân:5p - Kết quả: Thắng lợi các mục tiêu đề ra. Tại sao trong những năm (19591978) lại là thời 3. Đất nước trong thời kỳ biến động (59kỳ biến động của 78) TQ? - KT: PTrào “Đại nhảy vọt”: Nạn đói xảy ra khắp nơi, nền KT rối loạn. - VH-XH: PTrào “Đại CMVHVS”: Hỗn Tại sao từ năm loạn về chính trị, thảm họa đối với nhân 1978, TQ tiến dân. hành cải cách mở 4. Công cuộc cải cách mở cửa từ 1978 cửa? đến nay. - Tư tưởng: XD CNXH mang màu sắc TQ, lấy PT KT làm trọng tâm, thực hiện cải cách mở cửa. Nêu kết quả đạt - M/ tiêu: được của TQ sau + KT: XD đất nước giàu mạnh, văn minh khi tiến hành cải + Đối ngoại: Bình thường hóa quan hệ, cách mở cửa? hữu nghị hợp tác. - KQ: + KT: Tốc độ PT cao nhất TG, đời sống ND được ổn định + Đối ngoại: Địa vị được củng cố trên trường quốc tế. 1.Sự ra đời CHNDTH - Nội chiến: Mâu thuẫn giữa QDĐ>< ĐCS - 1/10/1949 nước CHNDTH ra đời. - Ý nghĩa: 2. Mười năm đầu XD chế độ mới: - M/ tiêu: phát triển CNH, HĐH, P/Triển KT-XH - P/ hướng: Cải tạo quan hệ sản xuất. + Cải cách ruộng đất + Cải tạo công thương + P/triển VH-GD + Đối ngoại: Ủng hộ PTCMTG - Kết quả: Thắng lợi các mục tiêu 3. Đất nước trong thời kỳ biến động (59-78) - KT: PT “Đại nhảy vọt” - VH-XH: PT “Đại CMVHVS” 4. Công cuộc cải cách mở cửa từ 1978 đến nay. - Tư tưởng: XD CNXH mang màu sắc TQ M/ tiêu: + KT: XD đất nước giàu mạnh, văn minh + Đối ngoại: hữu nghị hợp tác. - KQ: + KT: Tốc độ PT cao nhất TG + Đối ngoại: Địa vị được củng cố 3. Củng cố dặn dò: (3p) Tại sao TQ phải đổi mới? Nhiệm vụ của ND VN bây giờ là gì? Học bài cũ và chuẩn bị bài: “Các nước ĐNÁ” RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………… DUYỆT TUẦN 5 16 …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… Tiết 6 CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á A. MTCĐ: 1. Về kiến thức: Tình hình ĐNA trước và sau 1945 Sự ra đời của tổ chức ASEAN, vai trò của nó với sự P Triển của các nước trong khu vực 2. Về tư tưởng: Tự hào về những thành tựu đạt được của ND dân ta và ND các nước ĐNA trong thời gian gần đây, củng cố sự đoàn kết hữu nghị và hợp tác phát triển giữa các nước trong khu vực 3. Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng, phân tích, nhận định đánh giá; sử dụng bản đồ thế giới, ĐNA, hướng dẫn HS khai thác tài liệu, tranh ảnh LS để hiểu thêm về các khu vực trên TG. B. CB - GV: Giáo án, lược đồ - HS: Soạn bài C. CBLL 1. Kiểm tra bài cũ: 7p - Tình hình châu Á trước và sau 1945? - Nêu ý nghĩa của sự ra đời Nhà nước CHNDTH? 2. Bài mới: Giới thiệu: Sau CT thế giới có nhiều thay đổi. Vậy số phận của các DT ĐNA có thay đổi không? TG Thầy Trò HOẠT ĐỘNG I - Nêu tình hình các 1.Trước 1945: nước ĐNA trước và - Trừ Thái lan còn lại đều là thuộc địa của sau 1945? CNĐQ. - Nền KT-XH: nghèo nàn, lạc hậu 2. Sau 1945 - ND giành chính quyền từ tay PX Nhật - Các nước ĐQ trở lại xâm lược, ND lại 12p Thảo luận 4p đứng lên đấu tranh giành lại độc lập; In- đô- Vì sao các nước nê- xi- a , VN , Mi-an- ma, Phi- lip- pin… ĐNA trong “CT - Trong “chiến tranh lạnh”: Mĩ lôi kéo, một lạnh” lại bị phân số nước: Thái lan, phi- líp-pin… tham gia hóa? khối SEATO để chống PT CS, một số nước trung lập: In- đô- nê- xi- a, Ma- lai- xi a … Làm cho khối ĐNA bị phân hóa. - Nền kinh tế trong - Kinh tế: là khu vực phát triển năng động, khu vực ĐNA được một số nước trở thành con rồng của châu Á, đánh giá ntn? như: Xanh- ga- po, Thái lan. Nội dung I. Tình hình ĐNA trước và sau 1945 1.Trước 1945: - Là thuộc địa của CNĐQ. - Nền KT-XH: nghèo nàn, lạc hậu 2. Sau 1945 - ND giành chính quyền từ tay PX Nhật - Các nước ĐQ trở lại xâm lược - Trong “chiến tranh lạnh”: Khối ĐNA bị phân hóa. Kinh tế: là khu vực phát triển năng động. 17 HOẠT ĐỘNG II Nhu cầu của các nước ĐNA sau CT là gì? - Nêu quá trình thành lập và phát triển của các nước 11p ĐNA? - Mục tiêu của tỏ chưc này là gì? Có phù hợp với nguyên vọng của nhân loại không? - Nền KT của các nước ASEAN P.Triển ntn? 1. Nguyên nhân: Yêu cầu p. triển KT-XH, an ninh, chính trị Hạn chế ảnh hưởng của các nước lớn 2.Quá trình thành lập và phát triển: - 8/8/1967, 5 nước: In- đô- nê- xi- a, Malai- xi a, Thái lan, phi- líp-pin, Xanh- ga- po họp tại Băng cốc cùng quyết định thành lập ASEAN - Mục tiêu: P.Triển KT-VH trên tinh thần HB, ổn định, hợp tác cùng có lợi. -2/1976 Hiệp ước thân thiên và hợp tác được các nước ĐNA tham gia. 12/1978, qua sự vụ Căm- pu- chia, quan hệ ĐNA lại căng thẳng. - Kinh tế: Từ những năm 70 đến cuối thế kỷ XX ASEAN phát triển mạnh. HOẠT ĐỘNG III - Trình bày hoàn cảnh dẫn đến việc mở rông ASEAN? 12p - Kể tên và TG gia nhập ASEAN của các nước ĐNA? - Vì sao có nước Đông ti- mo? 1. Hoàn cảnh - 1991 “CT lạnh” kết thúc - Vấn đề về CPC được giải quyết 2. Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN10” - 1984 Bru- nây gia nhâp - 1995 VN - 1997 Mi-an-ma, lào - 1999 Căm-pu-chia - 2002 Đông ti- mo tách ra khỏi In- đô- nêxi- a và được gia nhập ASEAN - Mục tiêu: Hợp tác P.Triển KT-VH, chính trị, trên tinh thần HB, ổn định, tôn trọng quyền tự quyết, trọn vẹn lãnh thổ, cùng có lợi. 3. Các tổ chức của ASEAN: - AFTA khu vực mậu dịch tự do ASEAN - ARF diễn đàn khu vực, 23 nước tham gia. - Các hội thi TDTT, Hoa hậu … để XD tình đoàn kết trong khối ASEAN II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN 1. Nguyên nhân: Yêu cầu p. triển KT-XH, an ninh, chính trị Hạn chế ảnh hưởng của các nước lớn 2.Quá trình thành lập và phát triển: - 8/8/1967, 5 nước họp tại Băng cốc cùng quyết định thành lập ASEAN - Mục tiêu: P.Triển KT-VH -2/1976 Hiệp ước thân thiên và hợp tác 12/1978, quan hệ ĐNA lại căng thẳng - Kinh tế: Từ những năm 70 đến cuối thế kỷ XX ASEAN phát triển mạnh. III. Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN10” 1. Hoàn cảnh - 1991 “CT lạnh” kết thúc - Vấn đề về CPC được giải quyết 2. Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN10” - 1984 Bru- nây gia nhâp - 1995 VN - 1997 Mi-an-ma, lào - 1999 Căm-pu-chia - 2002 Đông ti- mo - Mục tiêu: Hợp tác P.Triển KT-VH, chính trị. 3. Các tổ chức của ASEAN: - AFTA - ARF - Các hội thi TDTT, Hoa hậu … - Nêu các tổ chức và chức năng của các tổ chức đó của ASEAN? Làm gì để tăng cường mối đoàn kết? 4. Củng cố dặn dò: (3p) Tại sao nói “Từ đây lịch sử các nước ĐNA sang chương mới”? Học bài cũ và chuẩn bị bài: “Các nước châu phi” RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 18 Tiết 7 CÁC NƯỚC CHÂU PHI A.MTCĐ: 1. Về kiến thức: Tình hình chung của các nước châu phi sau CTTG II: cuộc ĐT giành độc lập và sự PT KT-XH của các nước châu Phi Cuộc ĐT xóa bỏ chế độ phân biệt chúng tộc A- pác – thai ở CH Nam Phi 2. Về kiến thức: Tinh thần đoàn kết tương trợ, giúp đỡ và ủng hộ ND châu Phi trong cuộc ĐT giành độc lập, chống đói nghèo. 3. Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng sử dụng lược đồ châu phi và bản đò thế giới, hướng dẫn HS khai thác tài liệu, tranh ảnh LS để hiểu thêm về châu phi. B.CB - GV: Giáo án, lược đồ - HS: Soạn bài C.CBLL 1. Kiểm tra bài cũ: (7p) Nêu nguyên nhân thành lập hiệp hội các nươc ĐNA. Mục tiêu của ASEAN 10 là gì? 2. Bài mới: Giới thiệu: Châu Phi được được gọi là “Lục địa mới trỗi dậy”, vì sao vậy? TG 15p 20p Thầy Trò HOẠT ĐỘNG I I. TÌNH HÌNH CHUNG - Nêu PTĐT giành 1.PTĐT giành độc lập độc lập của các - Sớm nhất: Ai cập, An – giê – ri nước châu Phi - 1960 có 17 nước được độc lập Thảo luận 5p 2.PTKT-XH: có nhiều thành tích nhưng - Các nước châu chưa đáp ứng được nhu cầu Phi gặp phải - Khó khăn: đói nghèo, xung đột tôn giáo, những khó khăn sắc tộc, nợ nước ngoài(32/52 nước nghèo gì? Vì sao? nhất TG) - Quốc tế đã có - Quốc tế: biên pháp nào để + Thành lập tổ chức : Mặt trận thống nhất giúp châu Phi? châu Phi + Giải quyết xung đột HOẠT ĐỘNG II Nội dung 1.PTĐT giành độc lập - Nước sớm nhất - 1960 có 17 nước 2.PTKT-XH: có nhiều thành tích nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu - Khó Khăn - Hỗ trợ của quốc tế II. CH NAM PHI 19 - Em hiểu ntn về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apác- thai. - Chế độ A- pácthai đã tồn tại ở nam phi ntn? - Nêu tổ chức và quá trình ĐT của ND Nam phi? Nêu ý nghĩa của cuộc ĐT ấy? 1. Phong trào chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc A- pác- thai. - Trong 3 thế kỷ chính quyền Thực dân thi hành chính sách phân biệt chủng tộc cực kỳ tàn bạo với người da đen. - Tổ chức: “Đại hội dân tộc Phi” ra đời, lãnh đạo người da đen ĐT đòi xóa bỏ chế độ A-pác- thai - 1993 chính quyền Nam phi tuyên bố xóa bỏ chế độ A-pác- thai - 4/ 1994 cuộc tổng tuyển cử tự do đã được tiến hành. - 5/1994 Nen- xơn Man-đe- la làm tổng thống 2. Ý nghĩa: - Chế độ phân biệt chủng tộc được xóa bỏ trên phạm vi thế giới. - Nhân dân Nam phi được hưởng mọi quyền lợi qua “Chiến lược kinh tế vĩ mô”, xóa bỏ chế độ A-pác- thai về kinh tế. 1. Phong trào chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc A- pácthai. - Chính sách cai trị của chính sách phân biệt chủng tộc - Tổ chức lãnh đạo PTĐT - Kết quả: + Chế độ A-pác- thai bị xóa + 5/1994 Nen- xơn Man-đe- la là người da đen làm tổng thống 2. Ý nghĩa: - Quốc tế: chế độ A-pác- thai được xóa - Trong nước: nhân dân được hưởng mọi quyền lợi về chính trị, kinh tế 3. Củng cố dặn dò: (3p) Em học được điều gì qua tấm gương của Nen- xơn Man-đe- la, cuộc đấu tranh của ND VN bây giờ là gì? Học bài cũ và chuẩn bị bài: “Các nước Mĩ La- tinh” D.RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………… DUYỆT TUẦN 7 …………………………….. …………………………… …………………………….. …………………................. Tiết 8 CÁC NƯỚC MĨ LA-TINH A. MTCĐ: 1. Về kiến thức: Tình hình chung của các nước Mĩ La-tinh sau CTTG II: cuộc ĐT giành độc lập và sự PT KT-XH của nhân dân khu vực này Cuộc ĐT chống chính quyền độc tài thân Mĩ của ND Cu – ba anh hùng. Những thành tựu mà ND Cu- ba đã đạt được trong suốt quá trình XD CNXH. 2. Về kiến thức: Cuộc ĐT kiên cường của ND Cu-ba và những thành tựu XD đất nước, từ đó thêm yêu quý trân trọng ND Cu- ba. Thắt chặt tình đoàn kết, tương trợ giữa ND 2 nước VN – Cu-ba 3.Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng sử dụng lược đồ châu Mĩ La – tinh và bản đồ thế giới, hướng dẫn HS khai thác tài liệu, tranh ảnh LS để hiểu thêm về đất nước Cu – ba. B. CB 20 - GV: Giáo án, lược đồ - HS: Soạn bài C. CBLL 1. Kiểm tra bài cũ: (7p) Tại sao nói: Châu Phi là “Lục địa mới trỗi dậy”? ND Nam phi đấu tranh vì lẽ gì? 2. Bài mới: Giới thiệu: Châu Mĩ La-tinh được gọi là “Lục địa núi lửa”, vì sao vậy? TG Thầy Trò HOẠT ĐỘNG I 1. Trước 1945. - Nêu bối cảnh Đầu TK XIX các nước Mĩ La-tinh đã giành chung của các nước được độc lập. Nhưng nhanh chóng trở thành Mĩ La-tinh? “sân sau” của ĐQ Mĩ. - Nhân dân các 2. PT ĐT: nước Mĩ La-tinh - Mục tiêu: chống chế độ độc tài thân Mĩ. đấu tranh vì mục - Cu- ba là lá cờ đầu trong phong trào ĐT tiêu gì? - PTCM ở Chi lê, Ni- ca- ra- goa, … đều thu - Nêu các cuộc ĐT những thắng lợi ban đầu nhưng sau đó lại bị 15p nổi bật? Những thất bại, do sự lôi kéo và chống phá của Mĩ. cuộc đấu tranh đó có kết quả ntn? Vì 3. Sự phát triển KT-XH. sao? - Chính trị: Củng cố nền độc lập, XD nền - Trình bày sự phát dân chủ triển KT-XH của - KT: Nhiều nước có nền kinh tế phát triển. các nước Mĩ LaThành lập liên minh khu vực. tinh. - Khó khăn: Tăng trưởng thấp, nợ nước ngoài …; chính trị không ổn định. Nội dung I. TÌNH HÌNH CHUNG 1. Trước 1945. Trở thành “sân sau” của ĐQ Mĩ. 20p II. Cu-ba, hòn đảo anh hùng HOẠT ĐỘNG II 2. PT ĐT: - Mục tiêu: chống chế độ độc tài thân Mĩ. - Cu- ba là lá cờ đầu - Các nước: PTCM ở Chi lê, Ni- ca- ra- goa, … đều thu những thắng lợi ban đầu 3. Sự phát triển KT-XH. - Chính trị: Củng cố nền độc lập, XD nền dân chủ - KT: XD liên minh - Khó khăn: Tăng trưởng thấp, nợ nước ngoài …; chính trị không ổn định.
- Xem thêm -