Tài liệu Giáo án lịch sử lớp 9

  • Số trang: 121 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 108 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng THCS Thaønh Long Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi 1. Giaùo aùn Lòch söû 9 Tuaàn: 1 Tieát:1 LIEÂN XOÂ VAØ CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG AÂU TÖØ NAÊM 1945 ÑEÁN GIÖÕA NHÖÕNG NAÊM 70 CUÛA THEÁ KÆ XX TIEÁT 1: LIEÂN XOÂ I/ MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC : 1/ Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh naém ñöôïc  Nhöõng neùt chính veà coâng cuoäc khoâi phuïc kinh teá cuûa Lieân Xoâ sau chieán tranh theá giôùi thöù hai töø naêm 1945 ñeán naêm 1950, qua ñoù thaáy ñöôïc nhöõng toån thaát naëng neà cuûa Lieân Xoâ trong chieán tranh vaø tinh thaàn lao ñoäng saùng taïo, queân mình cuûa nhaân daân Lieân Xoâ nhaèm khoâi phuïc ñaát nöôùc.  Nhöõng thaønh töï to lôùn vaø nhöõng haïn cheá, thieáu soùt, sai laàm trong coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû Lieân Xoâ töø naêm 1950 ñeán nöûa ñaàu nhöõng naêm 70 cuûa theá kæ XX.  Troïng taâm: thaønh töïu coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû Lieân Xoâ 2/ Tö töôûng, thaùi ñoä, tình caûm; Töï haøo veà nhöõng thaønh töïu xaây döïng CNXH ôû Lieân Xoâ, thaáy ñöôïc tính öu vieät cuûa CNXH vaø vai troø laõnh ñaïo to lôùn cuûa Ñaûng coäng saûn vaø nhaø nöôùc Xoâ Vieát. Bieát ôn söï giuùp ñôõ cuûa nhaân daân Lieân Xoâ vôùi söï nghieäp caùch maïng cuõa nhaân daân. 3/ Kó naêng: Bieát khai thaùc tö lieäu lòch söû, tranh aûnh ñeå hieåu theâm nhöõng vaán ñeà kinh teá xaõ hoäi cuûa Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu. Bieát so saùnh söùc maïnh cuûa Lieân Xoâ vôùi caùc nöôùc tö baûn nhöõng naêm sau chieán tranh theá giôùi thöù hai. II/ THIEÁT BÒ DAÏY HOÏC : Moät soá tranh aûnh moâ taû coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû Lieân Xoâ töø 1945 ñeán nhöõng naêm 70. Baûn ñoà Lieân Xoâ. III/ PHÖÔNG PHAÙP: Tröïc quan , phaân tích döõ lieäu, ñaøm thoaïi. IV/ TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY HOÏC 1/ OÅn ñònh vaø toå chöùc : kieåm tra sæ soá 2/ Kieåm tra baøi cuõ: 3/ Baøi môùi : * Giôùi thieäu baøi môùi : “Sau chieán tranh theá giôùi thöù hai Lieân Xoâ bò thieät haïi to lôùn veá ngöôøi vaø cuûa, ñeå khoâi phuïc vaø phaùt trieån kinh teá ñöa ñaát nöôùc tieán leân phaùt trieån khaúng ñònh vò theá cuûa mình ñoái vôùi caùc nöôùc tö baûn, ñoàng thôøi ñeå coù ñieàu kieän giuùp ñôõ phong traøo caùch maïng theá giôùi Lieân Xoâ phaûi tieán haïnh coâng cuoäc khoâi phuïc kinh teá vaø xaây döïng GV: Bieän Thò Giaây Trang - 1 – Tröôøng THCS Thaønh Long Giaùo aùn Lòch söû 9 CNXH. Ñeå tìm hieåu hoaøn caûnh, noäi dung vaø keát quaû coâng cuoäc khoâi phuïc kinh teá vaø xaây döïng CNXH dieãn ra nhö theá naøo? Chuùng ta cuøng tìm hieåu noäi dung baøi hoïc hoâm nay ” * Daïy vaø hoïc baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Hoaït ñoäng 1: Caù nhaân/ caûlôùp HS: Ñoïc ñoaïn chöõ nhoû trang 3 SGK Δ: GV neâu caâu hoûi: “Em coù nhaän xeùt gì veà söï thieät haïi cuûa Lieân Xoâ trong chieán tranh theá giôùi thöù hai ?” HS döïa vaøo caùc soá lieäu ñeå traû lôøi. GV nhaän xeùt, boå sung vaø nhaán maïnh. Coù theå so saùnh vôùi soá lieäu caùc nöôùc tham chieán Δ: GV neâu nhaán maïnh nhieäm vuï to lôùn cuûa nhaân daân Lieân Xoâ laø khoâi phuïc kinh teá Hoaït ñoäng 2: Caù nhaân/ nhoùm Δ: GV nhaán maïnh söï quyeát taâm cuûa nhaân daân Lieân Xoâ ñaõ hoaøn thaønh keá hoaïch 5 naêm tröôùc thôøi haïn 4 naêm 3 thaùng Δ: GV neâu caâu hoûi thaûo luaän: “Em coù nhaän xeùt gì veà toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cuûa Lieân Xoâ trong thôøi kì khoâi phuïc kinh teá, nguyeân nhaân söï phaùt trieån ñoù ?” HS döïa vaøo noäi dung SGK traû lôøi: toác ñoä khoâi phuïc kinh teá taêng nhanh choùng. Coù ñöôïc keát quaû naøy laø do söï thoáng nhaát veà tö töôûng, chính trò cuûa xaõ hoäi Lieân Xoâ, tinh thaàn töï laäp töï cöôøng, tinh thaàn chòu ñöïng gian khoå, lao ñoäng caàn cuø, queân mình cuûa nhaân daân Lieân Xoâ. Hoaït ñoäng 1 : Nhoùm Δ: GV: Giôùi thieäu : Xaây döïng cô sôõ vaät chaát kó thuaät cuûa CNXH ñoù laø neán saûn xuaát ñaïi cô khí vôùi coâng nghieäp hieän ñaïi, noâng nghieäp hieän ñaïi, khoa hoïc - kó thuaät tieân tieán. Ñoàng thôøi GV noùi roõ ñaây laø vieäc tieáp tuïc xaây döïng CSVC - KT cuûa CNXH maø caùc em ñaõ hoïc ôû lôùp 8. Δ: GV neâu caâu hoûi thaûo luaän : “ Lieân Xoâ xaây döïng CSVC – KT cuûa CNXH trong hoaøn caûnh naøo ?noù aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû Lieân Xoâ ?” HS döïa vaøo noäi dung SGK vaø kieán thöùc cuûa GV: Bieän Thò Giaây Trang - 2 – Noäi dung baøi hoïc 1/ Coâng cuoäc khoâi phuïc kinh teá sau chieán tranh theá giôùi thöù hai (1945-1950) - Lieân Xoâ chòu toån thaát naëng neà trong chieán tranh theá giôùi thöù hai. - Ñaûng nhaø nöôùc Lieân Xoâ ñeà ra keá hoaïch khoâi phuïc kinh teá. * Keát quaû: - Coâng nghieäp: naêm 1950, saûn xuaát coâng nghieäp taêng 73% so vôùi tröôùc chieán tranh, hôn 6200 xí nghieäp ñöôïc phuïc hoài. - Noâng nghieäp: böôùc ñaàu khoâi phuïc, moät soá ngaønh phaùt trieån. - Khoa hoïc-kó thuaät: cheá taïo thaønh coâng bom nguyeân töû (1949), phaù vôõ theá ñoäc quyeàn cuûa Mó. 2/ Lieân Xoâ tieáp tuïc xaây döïng cô sôû vaät chaát kó thuaät cuûa CNXH (töø naêm 1950 ñeán nöûa ñaàu nhöõng naêm 70 cuûa theá kæ XX). - Caùc nöôùc tö baûn phöông taây luoân coù aâm möu vaø haønh ñoäng bao vaây, choáng phaù Lieân Xoâ caû kinh teá, chính trò vaø quaân söï. - Lieân Xoâ phaûi chi phí lôùn cho quoác phoøng, an ninh ñeå baûo veä thaønh quaû cuûa coâng cuoäc xaây döïng CNXH. Tröôøng THCS Thaønh Long mình trình baøy keát quaû thaûo luaän. Δ: GV nhaän xeùt, hoaøn thieän noäi dung. (Aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán vieäc xaây döïng CSVC – KT, laøm giaûm toác ñoä cuûa coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû Lieân Xoâ.) Hoaït ñoäng 2: Caû lôùp/ caù nhaân HS: ñoïc caùc soá lieäu trong SGK veà thaønh töïu cuûa Lieân Xoâ trong vieäc thöïc hieän caùc keá hoaïch 5 naêm vaø 7 naêm. Δ: GV laøm roõ caùc noäi dung veà thaønh töïu ñoù. Giôùi thieäu moät soá tranh aûnh veà thaønh töïu cuûa Lieân Xoâ, giôùi thieäu hình 1 SGK ( veä tinh nhaân taïo ñaàu tieân naëng 83,6kg cuûa loaøi ngöôøi do Lieân Xoâ phoùng leân vuõ truï naêm 1957 ) Yeâu caàu hoïc sinh laáy moät soá ví duï veà söï giuùp ñôõ cuûa Lieân Xoâ ñoái vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi trong ñoù coù Vieät Nam. Δ: GV neâu caâu hoûi: “ haõy cho bieát yù nghóa nhöõng thaønh töïu maø Lieân Xoâ ñaït ñöôïc ?”(uy tín chính trò vaø ñòa vò quoác teá cuûa Lieâ Xoâ ñöôïc ñeà cao, Lieân Xoâ trôû thaønh choã döïa cho hoøa bình theá giôùi) Giaùo aùn Lòch söû 9 - Veà kinh teá: Lieân Xoâ laø cöôøng quoác coâng nghieäp ñöùng thöù hai theá giôùi (sau MÓ), moät soá ngaønh vöôït Mó. - Veà khoa hoïc kó thuaät: caùc ngaønh khoa hoïc kó thuaät ñeàu phaùt trieån, ñaëc bieät laø khoa hoïc vuõ truï. - Veà quoác phoøng: ñaït ñöôïc theá caân baèng chieán löôïc veà quaân söï noùi chung vaø söùc maïnh haït nhaân noùi rieâng so vôùi Mó vaø phöông Taây. - Veà ñoái ngoaïi: thöïc hieän chính saùch ñoái ngoaïi hoøa bình vaø tích cöïc uûng hoä phong traøo caùch maïng theá giôùi. 4/ Cuûng coá vaø luyeän taäp: Thaønh töïu cuûa nhaân daân Lieân Xoâ trong coâng cuoäc khoâi phuïc kinh teá vaø xaây döïng cô sôû vaät chaát kó thuaät cuûa CNXH laø khoâng theå phuû nhaän. Nhôø ñoù maø Lieân Xoâ trôû thaønh truï coät cuûa caùc nöôùc XHCN, laø thaønh trì cuûa hoøa bình, choã döïa cuûa phong traøo caùch maïng theá giôùi. 5/ Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Hoïc baøi cuõ, ñoïc tröôùc baøi môùi. - Söu taàm tranh aûnh noùi veà moái quan heä thaân thieát cuûa Lieân Xoâ vaø Vieät Nam. V/ RUÙT KINH NGHIEÄM: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… GV: Bieän Thò Giaây Trang - 3 – Tröôøng THCS Thaønh Long Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi 1. Giaùo aùn Lòch söû 9 Tuaàn:1 Tieát: 2 LIEÂN XOÂ VAØ CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG AÂU TÖØ NAÊM 1945 ÑEÁN GIÖÕA NHÖÕNG NAÊM 70 CUÛA THEÁ KÆ XX TIEÁT 2. CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG AÂU I/ MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC 1/ Kieán thöùc: Naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà vieäc thaønh laäp nhaø nöôùc daân chuû nhaân daân ôû Ñoâng Aâu vaø coâng cuôïc xaây döïng CNXH ôû caùc nöôùc Ñoâng AÂu (töø 1950 ñeán nöûa ñaàu nhöõng naêm 70 cuûa theá kæ XX) Naém ñöôïc nhöõng neùt cô baûn veà heä thoáng caùc nöôùc XHCN, thoâng qua ñoù hieåu ñöôïc nhöõng moái quan heä aûnh höôûng vaø ñoùng goùp cuûa heä thoáng XHCN ñoái vôùi phong traøo caùch maïng theá giôùi noùi chung vaø caùch maïng Vieät Nam noùi rieâng. Troïng taâm: nhöõng thaønh töïu cuûa coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû caùc nöôùc Ñoâng AÂu. 2/ Tö töôûng, thaùi ñoä, tình caûm; Khaúng ñònh nhöõng ñoùng goùp to lôùn cuûa caùc nöôùc ñoâng aâu trong vieäc xaây döïng heä thoáng XHCN theá giôùi, bieát ôn söï giuùp ñôõ cuûa nhaân daân caùc nöôùc Ñoâng Aâu ñoái vôùi söï nghieäp caùch maïng nöôùc ta. Giaùo duïc tinh thaàn ñoaøn keát quoác teá cho HS. 3/ Kó naêng: Bieát söû duïng baûn ñoà theá giôùi ñeå xaùc ñònh vò trí cuûa töùng nöôùc Ñoâng AÂu. Bieát khai thaùc tranh aûnh, tö lieäu lòch söû ñeå ñöa ra nhaän xeùt cuûa mình. II/ THIEÁT BÒ DAÏY HOÏC Tranh aûnh veà caùc nöôùc Ñoâng AÂu ( töø 1944 ñeán nhöõng naêm 70), tö lieäu veà caùc nöôùc ñoâng aâu. Baûn ñoà caùc nöôùc Ñoâng AÂu, baûn ñoà theá giôùi. III/ PHÖÔNG PHAÙP: Tröïc quan , phaân tích döõ lieäu, ñaøm thoaïi, keå chuyeän lòch söû. III/ TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY HOÏC 1/ OÅn ñònh vaø toå chöùc : kieåm tra sæ soá 2/ Kieåm tra baøi cuõ: Caâu hoûi : Neâu nhöõng thaønh töïu cô baûn veà söï phaùt trieån kinh teá – kho hoïc kó thuaät cuûa Lieân Xoâ töø naêm 1950 ñeán nhöõng naêm 70 cuûa theá kæ XX? Ñaùp aùn: - Veà kinh teá: Lieân Xoâ laø cöôøng quoác coâng nghieäp ñöùng thöù hai theá giôùi (sau MÓ), moät soá ngaønh vöôït Mó. GV: Bieän Thò Giaây Trang - 4 – Tröôøng THCS Thaønh Long Giaùo aùn Lòch söû 9 - Veà khoa hoïc kó thuaät: caùc ngaønh khoa hoïc kó thuaät ñeàu phaùt trieån, ñaëc bieät laø khoa hoïc vuõ truï. - Veà quoác phoøng: ñaït ñöôïc theá caân baèng chieán löôïc veà quaân söï noùi chung vaø söùc maïnh haït nhaân noùi rieâng so vôùi Mó vaø phöông Taây. - Veà ñoái ngoaïi: thöïc hieän chính saùch ñoái ngoaïi hoøa bình vaø tích cöïc uûng hoä phong traøo caùch maïng theá giôùi 3/ Baøi môùi : * Giôùi thieäu baøi môùi : “Chieán tranh theá giôùi thöù nhaát keát thuùc ñaõ saûn sinh ra moät nöôùc chuû nghóa xaõ hoäi duy nhaát laø Lieân Xoâ, coøn chieán tranh theá giôùi thöù hai keát thuùc ñaõ coù nhöõng nöôùc XHCN naøo ra ñôøi? Quaù trình xaây döïng CNXH ôû caùc nöôùc naøy dieãn ra vaø ñaït keát quaû ra sao? Ñeå caù caâu traû lôùi chng1 ta cuøng tìm hieåu baøi hoïc hoâm nay. ” * Daïy vaø hoïc baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ NOÄI DUNG BAØI HOÏC Hoaït ñoäng 1: Caù nhaân/ nhoùm 1/ Söï thaønh laäp nhaø nöôùc daân chuû Δ: GV neâu caâu hoûi: “caùc nöôùc daân chuû nhaân daân nhaân daân ôû Ñoâng AÂu. Ñoâng Aâu ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøo?” - Hoàng quaân Lieân Xoâ truy kích Hoïc sinh döïa vaøo noäi dung SGK vaø kieán thöùc ñaõ hoïc traû lôøi caâu hoûi, giaùo vieân nhaän xeùt boå sung noäi tieâu dieät quaân ñoäi phaùt xít. Nhaân dung treân trong ñoù chuù yù ñeán vai troø cuûa nhaân daân, daân vaø caùc löïc löôïng vuõ trang noåi löïc löôïng vuõ trang vaø cuûa Hoàng quaân Lieân Xoâ. daäy giaønh chính quyeàn vaø thaønh laäp Δ: Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc SGK ñoaïn veà söï chính quyeàn daân chuû nhaân daân. ra ñôøi cuûa caùc Nhaø nöôùc daân chuû nhaân daân ôû Ñoâng - Haøng loaït caùc nöôùc daân chuû AÂu. Hoaëc yeâu caàu hoïc sinh leân baûn ñieàn vaøo baûng nhaân daân ôû Ñoâng AÂu ra ñôøi: Coäng thoáng keâ theo yeâu caàu sau: Soá thöù töï, teân nöôùc, hoaø Ba Lan (7/1944), Coäng hoaø Rungaøy, thaùng thaønh laäp. ma-ni (8/1944) Ñoàng thôøi caàn phaân tích hoaøn caûnh ra ñôøi nhaø nöôùc Coäng hoaø daân chuû Ñöùc. Giaùo vieân toùm löôïc nhöõng noäi dung caàn ghi nhôù. Hoaït ñoäng 2: Nhoùm/caù nhaân Δ: Giaùo vieân toå chöùc cho hoïc sinh thaûo luaän - Nhöõng coâng vieäc maø caùc nhoùm vôùi caâu hoûi: “Ñeå hoaøn thaønh nhöõng nhieäm vuï nöôùc Ñoâng AÂu tieán haønh: Xaây döïng chính quyeàn daân caùch maïng daân chuû nhaân daân caùc nöôùc Ñoâng AÂu caàn tieán haønh nhöõng coâng vieäc gì?” Δ: Giaùo vieân coù theå gôïi yù: nhöõng vieäc caàn laøm treân caùc maët sau: Veà maët chính quyeàn? Caûi caùch ruoäng ñaát? Coâng nghieäp … Hoïc sinh döïa vaøo noäi dung SGK ñeå thaûo luaän GV: Bieän Thò Giaây Trang - 5 – chuû nhaân daân. Caûi caùch ruoäng ñaát, quoác höõu hoaù xí nghieäp lôùn cuûa tö baûn. Ban haønh caùc quyeàn töï do daân chuû. Tröôøng THCS Thaønh Long Giaùo aùn Lòch söû 9 nhoùm vaø trình baøy keát quaû cuûa mình. Δ: Giaùo vieân nhaän xeùt boå sung vaø hoaøn thieän yù kieán traû lôøi cuûa hoïc sinh. nhaán maïnh ñaáu tranh giai caáp Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp/caù nhaân Δ: Giaùo vieân nhaán maïnh söï noã löïc cuûa caùc 2/ Tieán haønh xaây döïng CNXH (töø Nhaø nöôùc vaø nhaân daân Ñoâng AÂu cuõng nhö söï giuùp naêm 1950 ñeán nöõa ñaàu nhöõng ñôõ cuûa Lieân Xoâ trong coâng cuoäc xaây döïng CNXH naêm 70 cuûa theá kæ XX) ôû nöôùc naøy. - Ñeán ñaàu nhöõng naêm 70 cuûa theá Yeâu caàu hoïc sinh laäp baûng thoáng keâ nhöõng kæ XX caùc nöôùc Ñoâng AÂu ñeàu trôû thaønh töïu cuûa caùc nöôùc Ñoâng AÂu theo yeâu caàu thaønh nöôùc coâng – noâng nghieäp sau: Teân nöôùc, nhöõng thaønh töïu chuû yeáu, sau ñoù phaùt trieån, coù neàn vaên hoaù gd phaùt yeâu caàu hoïc sinh trình baøy keát quaû cuûa mình. trieån. + An-ba-ni ñaõ ñieän kí Goïi hoïc sinh khaùc nhaän xeùt baïn trình baøy. Cuoái cuøng giaùo vieân boå sung hoaøn thieän noäi dung hoaù caû nöôùc, giaùo duïc phaùt trieån cao nhaát chaâu AÂu bay giôø. hoïc sinh traû lôøi. + Ba Lan saûn löôïc coâng – noâng nghieäp ñeàu taêng gaáp Hoaït ñoäng 2: Nhoùm Hoïc sinh thaûo luaän nhoùmvôùi caâu hoûi: “Caùc ñoâi … + Bun-ga-ri, saûn xuaát nöôùc Ñoâng AÂu xaây döïng CNXH trong ñieàu kieän coâng nghieäp 1975 taêng 55 laàn so naøo?” Giaùo vieân coù theå gôïi yù:”Nhöõng thuaän lôïi, vôùi 1939 … khoù khaên veà kinh teá, chính trò …?”(Cô sôû vaät chaátkyõ thuaät raát laïc haäu, caùc nöôùc ñeá quoác bao vaây kinh teá, choáng phaù veà chính trò) Hoaït ñoäng 1: Caù nhaân/nhoùm Δ: Tröôùc heát giaùo vieân nhaán maïnh sau chieán 3/ Söï hình thaønh heä thoáng xaõ hoäi tranh theá giôùi thöù hai, CNXH trôû thaønh heä thoáng chuû nghóa. * Cô sôû hình thaønh : theá giôùi, tieáp ñoù giaùo vieân neâu caâu hoûi: “Taïi sao - Ñeàu coù Ñaûng coäng saûn laõnh heä thoáng XHCN laïi ra ñôøi?” Gôïi yù: Hoïc sinh döïa vaøo noäi dung SGK ñeå ñaïo. - Laáy CN Maùc –Leânin laøm traû lôøi caâu hoûi Nhaän xeùt, boå sung vaøhoaøn thieän caâu traû lôøi. neàn taûng. - Cuøng chung muïc tieâu xaây Hoaït ñoäng 2: Nhoùm/caù nhaân Δ: Giaùo vieân neâu caâu hoûi: “Veà quan heä kinh döïng CNXH GV: Bieän Thò Giaây Trang - 6 – Tröôøng THCS Thaønh Long Giaùo aùn Lòch söû 9 teá vaên hoaù khoa hoïc – kó thuaät caùc nöôùc XHCN coù hoaït ñoäng gì? ” - Sau chieán tranh theá giôùi thöù Hoïc sinh döïa vaøo noäi dung SGK traû lôøi caâu hai heä thoáng XHCN ra ñôøi. hoûi veà söï ra ñôøi cuûa khoái SEV, vai troø cuûa khoái - Ngaøy 8/1/1949 Hoäi ñoàng SEV vaø vai troø cuûa Lieân Xoâ trong khoái SEV. töông trôï kinh teá (goïi taét SEV) ra Δ: Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh trình baøy söï ra ñôøi cuûa khoái Vaùc-xa-ca vaø vai troø cuûa khoái ñôøi goàm caùc nöôùc Lieân Xoâ, Anbani, Ba Lan, Bun-gia-ri … Vaùc-xa-ca. Nhaán maïnh theâm veà nhöõng hoaït ñoäng vaø giaûi - Ngaøy 14/5/1955 toå chöùc Hieäp öôùc theá cuûa khoái SEV vaø Hieäp öôùc Vaùc xa va. Ñoàng Vaùc-xa-va thaønh laäp. thôøi giaùo vieân laáy ví duï veà moái quan heä hôïp taùc giöõa caùc nöôùc trong ñoù coù söï giuùp ñôõ Vieät Nam. 4/ Cuûng coá vaø luyeän taäp: - Söï ra ñôøi cuûa caùc nöôùc daân chuû nhaân daân ôû Ñoâng AÂu vaø tieáp ñoù laø coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû caùc nöôùc nay ñaõ laøm CNXH ngaøy caøng môû roäng, ñoùng goùp to lôùn vaøo phong traøo caùch maïng theá giôùi. - Caùc toå chöùc cuûa heä thoáng XHCN ra ñôøi: Khoái SEV vaø khoái Vaùc-xa-va ñaõ coù vai troø to lôùn trong vieäc cuûng coá vaø phaùt trieån heä thoáng XHCN. 5/ Höôùng daãn hoïc ôû nhaø : - Hoïc baøi cuõ, ñoïc tröôùc baøi môùi. - Veõ vaø ñieàn vaøo löôïc ñoà Chaâu AÂu caùc nöôùc XHCN Ñoâng AÂu. IV/ RUÙT KINH NGHIEÄM: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: BAØI 2: LIEÂN Tuaàn: 2 Tieát: 3 XOÂ VAØ CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG AÂU TÖØ GIÖÕA NHÖÕNG NAÊM 70 ÑEÁN ÑAÀU NHÖÕNG NAÊM 90 CUÛA THEÁ KÆ XX. I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC 1. Kieán thöùc GV: Bieän Thò Giaây Trang - 7 – Tröôøng THCS Thaønh Long Giaùo aùn Lòch söû 9 - Naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà söï khuûng hoaûng vaø söï tan raõ cuûa Lieân bang Xoâ vieát (töø nöûa sau nhöõng naêm70 ñeán 1991) vaø cuûa caùc nöôùc XHCN ôû Ñoâng AÂu. - Nguyeân nhaân söï khuûng hoaûng vaø suïp ñoå cuûa Lieân bang Xoâ vieát vaø cuûa caùc nöôùc XHCN ôû Ñoâng AÂu. Troïng taâm: Söï khuûng hoaûng vaø söï tan raõ cuûa Lieân bang Xoâ vieát vaø cuûa caùc nöôùc XHCN ôû Ñoâng AÂu. 2. Veà tö töôûng, tình caûm, thaùi ñoä: - Caàn nhaän thöùc ñuùng söï tan raõ cuûa Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc XHCN ôû Ñoâng AÂu laø söï suïp ñoå cuûamoâ hình khoâng phuø hôïp chöù khoâng phaûi söï suï ñoå cuûa lí töôûng XHCN. - Pheâ phaùn chuû nghóa cô hoäi cuûa M.Gooc-ba-choáp vaø moät soá ngöôøi laõnh ñaïo cao nhaát cuûa Ñaûng coäng saûn vaø Nhaø nöôùc Lieân Xoâ cuøng caùc nöôùc XHCN Ñoâng AÂu. 3. Kó naêng: - Reøn kó naêng nhaän bieát söï bieán ñoåi cuûa lòch söû töø tieán boä sang phaûn ñoäng baûo thuû, töø chaân chính sang phaûn boäi quyeàn lôïi cuûa giai caáp coâng nhaân vaø nhaân daân lao ñoäng cuûa caùc caùc nhaân giöõ troïng traùch lòch söû. - Bieát caùch khai thaùc caùc tö lieäu lòch söû ñeå naém chaéc söï bieán ñoåi cuûa lòch söû. II. THIEÁT BÒ DAÏY HOÏC - Tranh aûnh veà söï tan raõ cuûa Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc XHCN Ñoâng AÂu. - Tranh aûnh veà moät soá nhaø laõnh ñaïo Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu. III/ PHÖÔNG PHAÙP: Tröïc quan , phaân tích döõ lieäu, ñaøm thoaïi, keå chuyeän lòch söû. III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY VAØ HOÏC 1/ oån ñònh vaø toå chöùc : kieåm tra sæ soá 2/ Kieåm tra baøi cuõ Caâu hoûi: Ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï caùch maïng daân toäc daân chuû nhaân daân caùc nöôùc Ñoâng AÂu caàn phaûi tieán haønh nhöõng coâng vieäc gì? Ñaùp aùn : - Xaây döïng chính quyeàn daân chuû nhaân daân. - Caûi caùch ruoäng ñaát, quoác höõu hoaù xí nghieäp lôùn cuûa tö baûn. - Ban haønh caùc quyeàn töï do daân chuû. 3/ Baøi môùi: * Giôùi thieäu baøi môùi “ Cheá ñoä XHCN ôû Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu ñaõ ñaït nhöõng thaønh töïu nhaát ñònh veà moïi maët. Tuy nhieân, noù cuõng boäc loä nhöõng haïn cheá, sai laàm vaø thieáu soùt, cuøng vôùi söï choáng phaù cuûa caùc theá löïc ñeá quoác beân ngoaøi CNXH ñaõ töøng toàn taïi vaø phaùt trieån hôn 70 naêm ñaõ khuûng hoaûng vaø tan raõ. Ñeå tìm hieåu nguyeân nhaân cuûa söï tan raõ ñoù nhö theá naøo? GV: Bieän Thò Giaây Trang - 8 – Tröôøng THCS Thaønh Long Giaùo aùn Lòch söû 9 Quaù trình khuûng hoaûng tan raõ ra sao chuùng ta cuøng tìm hieåu noäi dung baøi hoïc hoâm nay ñeå lí giaûi nhöõng vaán ñeà treân.” *Daïy vaø hoïc baøi môùi HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ Hoaït ñoäng 1: nhoùm NOÄI DUNG BAØI HOÏC Muïc 1: Söï khuûng hoaûng vaø tan raõ Δ: Tröôùc heát, giaùo vieân cho hoïc sinh thaûo cuûa Lieân bang Xoâ vieát. luaän nhoùm vôùi caâu hoûi:”Tình hình Lieân Xoâ giöõa - Kinh teá Lieân Xoâ laâm vaøo khuûng hoaûng: Coâng nghieäp trì treä, nhöõng naêm70 ñeán 1985 coù ñieåm gì noåi coäm?” Gôïi yù: Tình hình kinh teá? Chính trò xaõ hoäi? haøng tieâu duøng khan hieám; noâng Khuûng hoaûng daàu moû theá giôùi naêm 1973 ñaõ taùc nghieäp sa suùt. ñoäng ñeán nhieàu maët cuûa Lieân Xoâ, nhaát laø kinh teá. - Chính trò xaõ hoäi daàn daàn maát Hoïc sinh döïa vaøo noäi dung SGK vaø voán kieán thöùc oån ñònh, ñôøi soáng nhaân daân khoù ñaõ coù ñeå thaûo luaän vaø trình baøy keát quaû. Nhaän xeùt khaên, maát nieàm tin vaøo Ñaûng vaø boå sung hoaøn thieän kieán thöùc. Hoaït ñoäng 2: Caû lôùp/caù nhaân Nhaø nöôùc. - Naêm 1985 Gooùc-ba-choáp tieán Δ: Giaùo vieân neâu caâu hoûi: “Haõy cho bieát muïc haønh caûi toå + Veà kinh teá: Thöïc hieän neàn ñích vaø noäi dung cuûa coâng cuoäc caûi toå?” Hoïc sinh döïa vaøo noäi dung SGK traû lôøi caâu kinh teá thò tröôøng theo ñònh höôùng hoûi. Giaùo vieân nhaän xeùt boå sung hoaøn thieän noäi tö baûn chuû nghóa. dung hoïc sinh traû lôøi. Δ: Giaùo vieân caàn so saùnh giöõa lôøi noùi vaø vieäc laøm cuûa M.Gooùc-ba-choáp, giöõa lí thuyeát vaø thöïc tieãn cuûa coâng cuoäc caûi toå ñeå thaáy roõ thöïc chaát cuûa coâng cuoäc caûi toå cuûa M.Gooùc-ba-choáp caøng laøm cho kinh teá luùn saâu vaøo khuûng hoaûng. Giôùi thieät moät soá böùc tranh, aûnh hình 3, 4 trong SGK. Hoaït ñoäng 3: Caû lôùp Δ: Giaùo vieân cho hoïc sinh tìm hieåu veà dieãn bieán cuûa Lieân bang Xoâ vieát trong SGK thoâng qua vieäc yeâu caàu hoïc sinh neâu nhöõng söï kieän veà söï suïp ñoå cuûa Lieân bang Xoâ vieát. Nhaän xeùt, boå sung hoaøn thieän noäi dung kieán thöùc. Ñoàng thôøi nhaán maïnh cuoäc ñaûo chính 21 -8GV: Bieän Thò Giaây Trang - 9 – - Ngaøy 21/8/1991 ñaûo chính thaát baïi, Ñaûng coäng saûn bò ñình chæ hoaït ñoäng: Lieân bang Xoâ Vieát tan raõ. - Ngaøy 25/12/1991 laù côø buùa lieàm treân noùc Krem-li bò haï, chaám döùt cheá ñoä XHCN ôû Lieân Xoâ. Tröôøng THCS Thaønh Long Giaùo aùn Lòch söû 9 1991 thaát baïi ñöa ñeán vieäc Ñaûng Coäng Saûn Lieân Xoâ phaûi ngöøng hoaït ñoäng vaø tan raõ, ñaát nöôùc laâm vaøo tình traïng khoâng coù ngöôøi laõnh ñaïo. 2/ Cuoäc khuûng hoaûng vaø tan raõ Hoaït ñoäng 1: Nhoùm/caù nhaân cuûa cheá ñoä XHCN ôû caùc nöôùc Δ: Giaùo vieân toå chöùc hoïc sinh thaûo luaän Ñoâng AÂu. Kinh teá khuûng hoaûng gay gaét. nhoùm: “Tình hình caùc nöôùc Ñoâng AÂu cuoái nhöõng - Chính trò maát oån ñònh. Caùc nhaø naêm 70 ñaàu nhöõng naêm 80?” Hoïc sinh döïa vaøo SGK vaø voán kieán thöùc ñaõ laõnh ñaïo ñaát nöôùc quan lieâu, baûo hoïc ôû tröôùc thaûo luaän vaø trình baøy keát quaû. Hoïc thuû, tham nhuõng, nhaân daân baát bình. sinh khaùc nhaän xeùt, boå sung baïn traû lôøi. Giaùo vieân keát luaän vaán ñeà treân. Hoaït ñoäng 2: Caù nhoùm - Söï suïp ñoå cuûa caùc nöôùc XHCN Ñoâng AÂu laø raát nhanh choùng. Δ: Giaùo vieân toå chöùc cho hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi: “Haõy cho bieát dieãn bieán söï suïp ñoå cheá ñoä XHCN ôû caùc nöôùc Ñoâng AÂu?” Hoïc sinh döïa vaøo SGK traû lôøi caâu hoûi. Giaùo vieân nhaän xeùt boå sung, keát luaän. Hoaëc giaùo vieân laäp baûng thoáng keâ veà söï suïp ñoå cuûa caùc nöôùc XHCN Ñoâng AÂu theo yeâu caàu sau: Teân nöôùc, - Nguyeân nhaân suïp ñoå: + Kinh teá laâm vaøo khuûng hoaûng ngaøy, thaùng, naêm; quaù trình suïp ñoå. saâu saéc. Hoaït ñoäng 3: Nhoùm/caù nhaân Δ: Giaùo vieân toå chöùc cho hoïc sinh thaûo luaän + Raäp khuoân moâ hình ôû Lieân Xoâ, nhoùm vôùi caâu hoûi: “Nguyeân nhaân söï ñoå cuûa caùc chuû quan duy yù chí chaäm söûa ñoåi. nöôùc XHCN Ñoâng AÂu?” + Söï choáng phaù cuûa caùc theá löïc Hoïc sinh döïa vaøo noäi dung kieán thöùc ñaõ hoïc trong vaø ngoaøi nöôùc. thaûo luaän vaø trình baøy keát quaû thaûo luaän. + Nhaân daân baát bình vôùi caùc nhaø Δ: Giaùo vieân nhaän xeùt boå sung, keát luaän laõnh ñaïo ñoøi hoûi phaûi thay ñoåi. 4/ Cuûng coá vaø luyeän taäp: - Do nhöõng nguyeân nhaân khaùch quan vaø chuû quan söï suïp ñoå cuûa Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu laø khoâng traùnh khoûi. - Cuoäc caûi toå cuûa M.Gooùc-ba-choáp vôùi haäu quaû laø söï tan raõ cuûa cheá ñoä XHCN ôû Lieân Xoâ. 5/ Höôùng daãn hoïc ôû nhaø - Hoïc baøi cuõ, ñoïc tröôùc baøi môùi. GV: Bieän Thò Giaây Trang - 10 – Tröôøng THCS Thaønh Long Giaùo aùn Lòch söû 9 - Traû lôøi caâu hoûi cuoái SGK V/ RUÙT KINH NGHIEÄM: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Tuaàn: 2 Tieát: 4 CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC Á-PHI-MĨ LATINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY. BÀI 3: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA. I. Mục đích, yêu cầu: 1. Kiến thức: Qua bài Hs phải nắm được: + Những diễn biến chủ yếu, những thắng lợi to lớn của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ latinh từ năm 1945 đến những năm 90 của thế kỉ XX và sự tan rã của hệ thống thuộc địa đế quốc- thực dân. 2. Kĩ năng: + Khái quát, tổng hợp. + Sử dụng bản đồ. 3. Tư tưởng: Giáo dục Hs: + Cuộc đấu tranh anh dũng, kiên trì và gian khổ của nhân dân các nước Á-Phi-Mĩ latinh vì độc lập dân tộc. + Phát huy tình đoàn kết giữa các dân tộc Á-Phi-Mĩ latinh trong giai đoạn hiện nay. II. Phương tiện dạy học: + Bản đồ thế giới. + Một số tranh ảnh, tư liệu về Á-Phi-Mĩ latinh từ năm 1945 đến nay. III/ PHÖÔNG PHAÙP: Tröïc quan , phaân tích döõ lieäu, ñaøm thoaïi, keå chuyeän lòch söû. IV. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định. 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu nguyên nhân sụp đổ và những tác động của Liên bang Xô Viết tan rã? 3. Bài mới: * Gv giới thiệu bài. * Gv triển khai bài. GV: Bieän Thò Giaây Trang - 11 – Tröôøng THCS Thaønh Long Hoạt động của thầy và trò Hoạt động 1: Giaùo aùn Lòch söû 9 Nội dung baøi hoïc I. Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa thập niên 60 của thế kỉ XX: *Hs đọc mục 1 sgk. ? Từ năm 1945 đến giữa thập niên 60 + Phong trào giải phóng dân tộc phát triển thế kỉ XX, phong trào giải phóng dân tộc ở thành một cao trào sôi nổi ở ĐNA ->lan Á-Phi-Mĩ latinh có những điểm gì nổi bật? sang Nam Á, Bắc phi, Mĩ latinh. Kể tên các phong trào tiêu biểu? * Gv xác định trên bản đồ. ? Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ do đâu? ? Những thắng lợi to lớn đó có ý nghĩa lịch sử gì? => hệ thống thuộc địa của đế quốc-thực dân cơ bản sụp đổ. II. Giai đoạn từ giữa thập niên 60 đến Hoạt động 2: giữa thập niên 70 của thế kỉ XX: +Các phong trào tiêu biểu: Ghinê * Hs đọc mục 2 sgk. ? Từ giữa thập niên 60 đến giữa thập Bít-xao (9/1974), Môdămbich(6/1975), niên 70 của thế kỉ XX có những phong trào Ăngôla (11/1975). đấu tranh giải phóng dân tộc tiêu biểu nào? * Gv xác định trên bản đồ. ? Nêu nguyên nhân thắng lợi? Hoạt động 3: * Hs đọc mục 3 sgk. => lật đổ ách thống trị của thực dân Bồ Đào Nha. III. Giai đoạn từ giữa thập niên 70 đến đầu thập niên 90 của thế kỉ XX: + Chống chế độ phân biệt chủng tộc ? Trong giai đoạn này phong trào giải Apácthai ở Dimbabuê, Namibia, Cộng hoà phóng dân tộc có điểm gì nổi bật? Nam Phi. * Gv xác định trên bản đồ. ? Phong trào này thắng lợi do đâu? Nó => hệ thống thuộc địa của đế quốccó ý nghĩa lịch sử gì? thực dân sụp đổ hoàn toàn. * Gv kết bài. 4. Kiểm tra, đánh giá: * Gv dùng bản đồ câm cho Hs dán tên các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc tiêu biểu ở từng giai đoạn với những màu sắc thể hiện khác nhau. 5. Hướng dẫn, dặn dò: + Trả lời các câu hỏi cuối bài. + Đọc và trả lời các câu hỏi ở bài 4. + Sưu tầm các tranh về Trung Quốc từ năm 1945 đến nay. V/ RUÙT KINH NGHIEÄM: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… GV: Bieän Thò Giaây Trang - 12 – Tröôøng THCS Thaønh Long Giaùo aùn Lòch söû 9 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Tuaàn: 3 Tieát: 5 BÀI 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á. I/ Mục đích, yêu cầu: 1. Kiến thức: Qua bài Hs phải nắm được: + Những nét nổi bật của các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai. + Hoàn cảnh ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và các giai đoạn phát triển từ năm 1945 đến nay. 2. Kĩ năng: + Khai thác tranh ảnh, lược đồ. + Phân tích, đánh giá. 3. Tư tưởng: Giáo dục Hs: + Tinh thần đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc - thực dân vì hoà bình, độc lập dân tộc. + Giữ gìn mối quan hệ hữu nghị giữa nước ta với Trung Quốc. II. Phương tiện dạy học: + Bản đồ châu Á. + Một số tranh ảnh, tư liệu về Trung Quốc từ năm 1945 đến nay. III/ Phöông phaùp: Tröïc quan , phaân tích döõ lieäu, ñaøm thoaïi, keå chuyeän lòch söû. IV. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định. 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu những điểm nổi bật của phong trào giải phóng dân tộc ở Á-Phi-Mĩ latinh từ năm 1945 đến thập niên 60 của thế kỉ XX? 3. Bài mới: * Gv giới thiệu bài. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC GV: Bieän Thò Giaây Trang - 13 – Tröôøng THCS Thaønh Long Giaùo aùn Lòch söû 9 * Hoạt động 1: Cá nhân I/ GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1945 GV: Yêu cầu HS đọc mục I sgk ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 60 H: Em hãy trình bày phong trào đấu tranh giải CỦA THẾ KỶ XX: phóng dân tộc ở các nước châu Á, châu Phi và Mỹ - Châu Á: sau khi Nhật đầu La-tinh từ 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ hàng, nhân dân đứng lên khởi nghĩa XX? vũ trang giành độc lập: Việt Nam, Trước hết là ở châu Á? Lào, Ấn Độ … HS: Dựa vàoSGK trả lời. GV: Châu Phi? - Châu Phi: HS: Ai Cập, An-giê-ri, đến1960 17 nước châu Phi +Ai Cập: 1925. giành độc lập. +An-giê-ri: 1954-1962. GV: 1960 đi vào lịch sử là năm châu Phi. Ở Mỹ +17 nước châu Phi giành độc lập La-tinh phong trào đấu tranh diễn ra như thế nào? 1960. HS: Sôi nổi, tiêu biểu là Cách mạng Cu Ba 1959. - Mỹ La-tinh: Cu ba 1959. GV: Cu Ba trở thành lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ La-tinh. Chốt ý, ghi bảng. * Hoạt động 2: Cả lớp II/ GIAI ĐOẠN TỪ GIỮA GV: Gọi HS đọc SGK mục II và đặt câu hỏi NHỮNG NĂM 60 ĐẾN GIỮA Hãy trình bày phong trào đấu tranh giải phóng NHỮNG NĂM 70 CỦA TK XX: dân tộc trên thế giới (từ những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX)? Đầu những năm 60, nhân dân một số HS: Trả lời ý SGK nước châu Phi giành độc lập khỏi ách GV: Yêu cầu HS xác định vị trí của 3 nước Ăng- thống trị của Bồ Đào Nha: Ghi-nêgô-la, Mô-dăm-bích, Bít-xao trên bản đồ châu Phi. Bít-xao,Mô-dăm-bích,Ăng-gô-la. Sơ kết ý. * Hoạt động 3: Cá nhân III/ GIAI ĐOẠN TỪ GIỮA GV: Trình bày phong trào đấu tranh gpdt trên thế NHỮNG NĂM 70 ĐẾN GIỮA giới (từ những năm 70 đến giữa những năm 90 của NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ thế kỷ XX)? XX: HS: Từ cuối những năm 70 của thế kỷ XX, chủ - Đấu tranh chống chế độ phân nghĩa thực dân chỉ tồn tại dưới hình thức cuối cùng biệt chủng tộc: Tây Nam Phi 1990, của nó là chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai), Cộng hoà Nam Phi 1993… sau nhiều năm đấu tranh kiên trì, nhân dân các nước này đã giành thắng lợi, nắm chính quyền, chế độ phân biệt chủng tộc bị xoá bỏ sau hàng thế kỷ tồn tại. GV: Minh hoạ thêm. Sau khi hệ thống thuộc địa - Sau khi giành độc lập, nhân dân sụp đổ, nhiệm vụ của nhân dân các nước Á, Phi, Mỹ các nước Á, Phi, Mỹ La-tinh đã củng La-tinh là gì? cố độc lập, xây dựng và phát triển HS: +Củng cố độc lập; xây dựng và phát triển đất đất nước để khắc phục đói nghèo. nước tránh khỏi sự nghèo đói. GV: Phân tích thêm và nhấn mạnh hiện nay đã có một số nước vươn lên thoát khỏi nghèo đói, thành nước NIC. GV: Tổng kết ý. 4/ Củng cố: - GV: Yêu cầu HS xác định vị trí các quốc gia của châu Á, Phi, Mỹ Latinh đã giành được độc lập và hướng dẫn các em chọn một số phong trào cách mạng điển hình. Ví dụ: Châu Á: Việt Nam, Châu Phi: Cộng hoà Nam Phi, Mỹ La-tinh: Cu Ba. GV: Bieän Thò Giaây Trang - 14 – Tröôøng THCS Thaønh Long Giaùo aùn Lòch söû 9 - Nhiệm vụ chủ yếu của các nước Á, Phi, Mỹ La-tinh sau khi giành độc lập? 5/ Hướng dẫn tự học: a/ Bài vừa học: Lập bảng thống kê phong trao đấu tranh gpdt Châu Á, Phi, MỹLa-tinh theo mẫu sau: Giai đoạn Châu Á Châu Phi Mỹ La-tinh b/ Bài sắp học: + Trả lời các câu hỏi cuối bài. + Đọc nội dung và trả lời các câu hỏi ở bài 5. + Sưu tầm tranh ảnh về các nước Đông Nam Á. V/ RUÙT KINH NGHIEÄM: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Tuaàn:3 Tieát: 6 BÀI 5: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á. I Mục đích, yêu cầu: 1. Kiến thức: Qua bài Hs phải nắm được: + Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945. + Sự ra đời và phát triển của tổ chức Asean, vai trò của nó đối với sự phát triển của các nước trong khu vực Đông Nam Á. 2. Kĩ năng: + Khai thác tranh ảnh, bản đồ. + Phân tích, đánh giá. 3. Tư tưởng: Giáo dục Hs: + Tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa các dân tộc trong khu vực. + Trách nhiệm bản thân đối với đất nước khi gia nhập Asean. II/ Phương tiện dạy học: + Bản đồ các nước Đông Nam Á. + Một số tranh ảnh, tư liệu liên quan. III/ Phöông phaùp: Tröïc quan , phaân tích döõ lieäu, ñaøm thoaïi, keå chuyeän lòch söû. IV/ Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định. 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu những thành tựu nổi bật của nhân dân Trung Quốc trong công cuộc Đổi mới từ năm 1978 đến nay? 3. Bài mới: GV: Bieän Thò Giaây Trang - 15 – Tröôøng THCS Thaønh Long Giaùo aùn Lòch söû 9 Giới thiệu bài mới: Từ năm1945, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của Đông Nam Á phát triển mạnh. Nơi đây coi như khởi đầu của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Sau khi giành được độc lập, các nước Đông Nam Á đã xây dựng đất nước, phát triển kinh tế và văn hoá đạt được những thành tựu to lớn. Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đã chứng minh điều đó. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC * Hoạt động 1: Cá nhân I/ Tình hình Đông Nam Á trước và sau GV: Dùng bản đồ ĐNÁ giới thiệu về các năm 1945: nước này. - Trước năm 1945, hầu hết là thuộc -Em hãy trình bày những nét chủ yếu về các địa của đế quốc (trừ Thái Lan) nước Đông Nam Á trước 1945? - Sau khi Nhật đầu hàng đồng minh, HS: Dựa vào sgk trả lời một loạt các nước Đông Nam Á nổi dậy GV: Em hãy trình bày tình hình Đông Nam giành chính quyền: Á sau chiến tranh thế giới lần thứ hai? + In-đô-nê-xia (8/1945) HS: Trả lời sgk + Việt Nam (8/1945) GV: Sau khi một số nước giành được độc + Lào (10/1945) lập, tình hình khu vực này ra sao? - Sau khi giành độc lập, bọn đế quốc HS: Dựa vào sgk trả lời trở lại xâm lược như Việt Nam, In-đô-nêGV: Từ những năm 50 của thế kỷ XX, xi-a. đường lối đối ngoại của các nước Đông Nam Á có gì thay đổi? - Tháng 9/1954, Mĩ lập khối quân sự GV Kết luận: Như vậy, từ cuối những năm (SEATO) ở Đông Nam Á. 50, đường lối ngoại giao của các nước Đông Nam Á bị phân hoá. * Hoạt động 2: Cá nhân II/ Sự ra đời của tổ chức ASEAN: GV: Tổ chức ASEAN ra đời trong hoàn 1/ Hoàn cảnh thành lập: cảnh nào? Ngày 8/8/1967, ASEAN ra đời gồm 5 HS: Dựa vào sgk trả lời nước: In-đô-nê-xia, Thái Lan, Ma-lai-xia, GV: Mục tiêu hoạt động của ASEAN là gì? Phi-lip-pin, Xingapo HS: Trả lời GV: Nguyên tắc cơ bản trong quan hệ ASEAN là gì? 2/ Mục tiêu hoạt động HS: Dựa vào sgk trả lời Phát triển kinh tế, văn hoa, thông qua GV: Quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN sự hợp tác hoà bình ổn định giữa các như thế nào? thành viên GV: Giới thiệu trụ sở ASEAN tại Gia-cac-ta (Inđônêxia), đó là nước lớn nhất và đông dân cư nhất Đông Nam Á * Hoạt động 3: Nhóm III/ Từ “ASEAN 6” phát triển thành GV: Tổ chức ASEAN đã phát triển ntn? “ASEAN 10”: HS: Dựa vào sgk trả lời - Tháng 1/1984, Bru-nây xin gia GV: Hoạt động chủ yếu của ASEAN hiện nhập ASEAN nay là gì? - 7/1995, Việt Nam HS: Trả lời - 9/1997, Lào và Myanma GV: Những hoạt động cụ thể của ASEAN - 4/1999, Campuchia trong thập kỷ 90 đã có những nét gì mới? - Hiện nay ASEAN có 10 nước GV: Bieän Thò Giaây Trang - 16 – Tröôøng THCS Thaønh Long Giaùo aùn Lòch söû 9 HS: Trả lời - 1994, diễn ra đàn khu vực ARF GV: Hướng dẫn HS xem hình11. Hội nghị gồm 23 nước trong và ngoài khu vực để cấp cao ASEAN VI, họp tại Hà Nôi, thể hiện sự cùng nhau hợp tác phát triển hợp tác hữu nghị, giúp đỡ nhau cùng phát triển - Lịch sử Đông Nam Á bước sang của ASEAN . thời kỳ mới 4/ Củng cố: Vòng tròn chữ cái đầu câu em cho là sai về lí do tổ chức Asean ra đời: a. Xuất phát từ nhu cầu phát triển của các nước ĐNA. b. Hạn chế ảnh hưởng các nước lớn. c. Tăng thêm sức mạnh cho phe XHCN. d. Cư dân ĐNA đều là cư dân của văn minh lúa nước. 5/ Hướng dẫn tự học: a/ Bài vừa học: Theo phần đã củng cố b/ Bài sắp học: Bài 6 Các nước châu Phi + Trả lời các câu hỏicuối bài. + Đọc và trả lời các câu hỏi ở bài 6. + Sưu tầm một số tranh ảnh về châu Phi từ sau năm 1945 đến nay. V/ RUÙT KINH NGHIEÄM: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngaøy soaïn: Tuaàn:4 Ngaøy daïy: Tieát: 7 BÀI 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI. I/ Mục đích, yêu cầu: 1. Kiến thức: Qua bài Hs phải nắm được: + Tình hình chung của các nước châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai: cuộc đấu tranh giành độc lập và sự phát triển kinh tế-xã hội của các nước châu Phi. + Cuộc đấu tranh xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hoà Nam Phi. 2. Kĩ năng: + Khai thác tranh ảnh, bản đồ. + Phân tích, đánh giá. 3. Tư tưởng: Giáo dục Hs: + Tinh thần đoàn kết, tương trợ và ủng hộ nhân dân châu Phi trong cuộc đấu tranh giành độc lập và chống đói nghèo. II/ Phương tiện dạy học: + Bản đồ các nước châu Phi. + Một số tranh ảnh, tư liệu liên quan. III/ Phöông phaùp: Tröïc quan , phaân tích döõ lieäu, ñaøm thoaïi, keå chuyeän lòch söû. A. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định. GV: Bieän Thò Giaây Trang - 17 – Tröôøng THCS Thaønh Long Giaùo aùn Lòch söû 9 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức Asean? 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC * Hoạt động 1: Cá nhân I/ TÌNH HÌNH CHUNG: GV: Dùng bản đồ châu Phi, g/thiệu nêu một - Phong trào phát triển sôi nổi, vài nét về châu Phi nổ ra nhanh nhất ở Bắc Phi: Ai Cập GV: Em hãy trình bày về phong trào đấu (1953), Angiêri (1954- 1962) và năm tranh giải phóng dân tộc của các nước châu Phi? 1960, 17 nước châu Phi giành độc lập. GV: Sau khi giành được độc lập, các nước châu Phi xây dựng đất nước và phát triển kinh tế – xã hội như thế nào? HS: Trả lời sgk - Từ cuối thập kỷ 80 xung đột sắc GV: Minh hoạ thêm: Châu phi là châu lục tộc và nội chiến xảy ra nhiều nơi. Đầu nghèo và kém phát triển nhất thế giới thập kỷ 90, châu Phi nợ chồng chất. - Châu Phi tỉ lệ tăng dân số cao nhất thế giới. - Tỉ lệ người mù chữ cao nhất thế giới GV: Hiện nay được sự giúp đỡ của các cộng - Để khắc phục xung đột và nghèo đồng quốc tế, châu Phi khắc phục sự nghèo đói và đói, tổ chức thống nhất châu Phi được xung đột sắc tộc thế nào? thành lập, nay gọi là Liên minh châu HS: Dựa vào sgk trả lời Phi (AU). GV: Kết luận: Có thể nói rằng: Cuộc đấu tranh để xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu ở châu Phi còn lâu dài và gian nan. * Hoạt động 2: Hoạt động nhóm II/ CỘNG HOÀ NAM PHI: Cả lớp chia làm 4 nhòm theo 4 tổ 1/ Khái quát: N1: Một vài nét khái quát về CH Nam Phi? - Nằm ở cực Nam châu Phi, N2: Chính quyền thực dân da trắng Nam Phi đã năm 1662, người Hà Lan đến Nam thi hành chính sách phân biệt chủng tộc ntn? Phi. Đầu XX, Anh chiếm Nam Phi N3: Quá trình đấu tranh diễn ra ntn? Kết quả - Năm 1961, Cộng hoà Nam Phi của nó? ra đời. N4: Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt 2/ Cuộc đấu tranh chống chế độ chủng tộc ở CH Nam Phi đã đạt được những thắng phân biệt chủnh tộc ở Cộng hoà lợi nào có ý nghĩa lịch sử to lớn? Nam Phi: - GV gọi đại diện từng nhóm trả lời, nhóm khác - Trong hơn 3 thế kỷ tồn tại chế nhận xét bổ sung  sau đó khẳng định ghi bảng độ phân biệt chủng tộc. GV: Giới thiệu hình 13 sgk về tổng thống đầu - Dưới sự lãnh đạo của “Đại hội tiên (nguời da đen) của CH Nam Phi và giải thích dân tộc Phi” (ANC), người da đen một vài nét về ông Nen-Xơn Ma-đê-la đấu tranh kiên trì chống chủ nghĩa AGV: Hiện nay Cộng hoà Nam Phi phát triển pac-thai như thế nào? - Năm 1993, chế độ phân biệt HS: Dựa vào sgk trả lời chủng tộc bị xoá bỏ - Chính quyền mới ở Cộng hoà Nam Phi đã đưa - Tháng 4/1994, Nen-xơn Manra chiến lược kinh tế vĩ mô (6/1996) với tên gọi đê-la (da đen) được bầu làm tổng “Tăng trưởng, việc làm và phân phối lại” để cải thống Cộng hoà Nam Phi thiện mức sống cho nhân dân. - Đó là thắng lợi có ý nghĩa lịch GV: Bieän Thò Giaây Trang - 18 – Tröôøng THCS Thaønh Long Giaùo aùn Lòch söû 9 sử to lớn, chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ. 4/ Củng cố: - Em hãy trình bày về phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc châu Phi (bằng bản đồ). - Tình hình kinh tế và xã hội của châu Phi hiện nay ntn? (Nghèo, đói, lạc hậu, nợ nần chồng chất) - Trình bày về cộng hoà Nam Phi: Đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc và kết quả đã đạt được? 5/ Hướng dẫn tự học: a/ Bài vừa học: Nắm các câu hỏi đã củng cố. b/ Bài sắp học: Dặn dò HS đọc trước và soạn bài 7 CÁC NƯỚC MỸ LA-TINH + Trả lời các câu hỏi cuối bài. + Đọc và trả lời các câu hỏi ở bài 7. + Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về Mĩ latinh từ sau năm 1945 đến nay và Phiđen Caxtơrô. V/ RUÙT KINH NGHIEÄM: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Tuaàn:4 Tieát: 8 BÀI 7: CÁC NƯỚC MĨ LATINH. I/ Mục đích, yêu cầu: 1. Kiến thức: Qua bài Hs phải nắm được: + Tình hình Mĩ latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai. + Cuộc đấu tranh giải phóng của nhân dân Cuba và những thành tựu kinh tế, văn hoá, giáo dục mà nhân dân Cuba đã đạt được hiện nay. 2. Kĩ năng: + Khai thác tranh ảnh, lược đồ. + Phân tích, đánh giá. 3. Tư tưởng: Giáo dục Hs: + Sự anh hùng, kiên cường của nhân dân Cuba trong đấu tranh giành độc lập và kiến quốc. + Tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba. II/ Phương tiện dạy học: + Bản đồ các nước Mĩ latinh. + Một số tranh ảnh, tư liệu liên quan. GV: Bieän Thò Giaây Trang - 19 – Tröôøng THCS Thaønh Long Giaùo aùn Lòch söû 9 III/ Phöông phaùp: Tröïc quan , phaân tích döõ lieäu, ñaøm thoaïi, keå chuyeän lòch söû. A. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định. 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu tình hình các nước châu Phi sau năm 1945? 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC * Hoạt động 1: Cá nhân I/ Những nét chung: GV: Dùng bản đồ thế giới hoặc lược đồ Mỹ La- Nhiều nước đã giành tinh giới thiệu về khu vực Mỹ La-tinh và giải thích “Mỹ được độc lập từ những thập niên La-tinh”. đầu thế kỷ XX: Bra-xin, Ac-henGV: Em có nhận xét gì về sự khác biệt giữa tình ti-na… hình châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ La-tinh? HS: Dựa vào sgk trả lời - Sau Chiến tranh thế giới GV: Yêu cầu HS xác định những nước đã giành lần thứ hai đến nay, ở Mỹ La-tinh được độc lập từ đầu thế kỷ XIX trên bản đồ (treo trên có nhiều biến chuyển mạnh mẽ, bảng) mở đầu là cách mạng Cu Ba GV: Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đế nay (1959). tình hình cách mạng Mỹ La-tinh phát triển ntn? HS: Có nhiều biến chuyển mạnh mẽ (sgk) - Kết quả: Chính quyền GV: Yêu cầu HS xác định vị trí của 2 nước: Chilê độc tài nhiều nước bị lật đổ, và Ni-ca-ra-goa trên bản đồ và đặt câu hỏi. Em hãy trình chính quyền dân chủ nhân dân bày cụ thể những thay đổi của cách mạng Chilê và Ni- được thiết lập. ca-ra-goa trong thời gian này? HS: Dựa vào sgk trình bày GV: Công cuộc xây dựng và phát triển của các nước Mỹ La-tinh diễn ra ntn? - Các tổ chức liên minh HS: Dựa vào sgk trả lời khu vực để phát triển kinh tế GV: Minh hoạ thêm. được thành lập. * Củng cố: Những nét điển hình về phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ La-tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai? * Hoạt động 2: Cả lớp II/ Cu Ba - hòn đảo anh hùng: GV: Giới thiệu đất nước Cu Ba (trên bản đồ Mỹ La-tinh) hoặc bản đồ thế giới. Em biết gì về đất nước Cu Ba? - Sau Chiến tranh thế giới HS: Dựa vào sgk trả lời thứ hai, phong trào đấu tranh giải GV: Em hãy trình bày phong trào cách mạng Cu phóng dân tộc phát triển. Ba (từ 1945 đến nay). - Mỹ thiết lập chế độ độc tài HS: Trả lời quân sự Batixta, cực kỳ phản GV: Minh hoạ thêm. Từ 1952 đến 1958, chính động. quyền Ba-ti-xta đã giết 2 vạn chiến sĩ yêu nước, cầm tù - Ngày 26-7-1953, quân hàng chục vạn người. cách mạng tấn công trại lính GV: Trình bày phong trào đ/tranh giải phong dân Môncađa mở đầu thời kỳ khởi tộc của nhân dân Cu Ba? nghĩa vũ trang GV: Bieän Thò Giaây Trang - 20 –
- Xem thêm -