Tài liệu Giáo án lịch sử lớp 7 trọn bộ

  • Số trang: 200 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 104 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giaùo aùn lòch söû 7 năm 2011-2012 Ngaøy soaïn : 20 / 8/ 2011 Tuaàn 1 Ngaøy daïy : PHAÀN I : KHAÙI QUAÙT LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI TRUNG ÑAÏI Tieát 1 - Baøi 1 : SÖÏ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA XAÕ HOÄI PHONG KIEÁN ÔÛ CHAÂU AÂU I.. Muïc tieâu baøi hoïc 1. Kieán thöùc: - Quùa trình hình thaønh xaõ hoäi phong kieán ôû chaâu AÂu. - Hieåu khaùi nieäm “laõnh ñòa PK”,ñaëc tröng cuûa KT laõnh ñòaPhong Kieán - Nguyeân nhaân xuaát hieän Thaønh Thò Trung Ñaïi.Phaân bieät söï khaùc nhau giöõa neàn kinh teá Laõnh Ñòa vaø neàn kinh teá trong Thaønh Thò Trung Ñaïi. 2.Tö töôûng: -Thaáy ñöôïc söï phaùt trieån hôïp quy luaät cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi:chuyeån töø xaõ hoäi Chieám Höõu Noâ Leä sang xaõ hoäi Phong Kieán 3.Kó naêng: -Bieát xaùc ñònh vò trí caùc quoác gia Phong Kieán Chaâu AÂu treân baûn ñoà. -Bieát vaän duïng phöông phaùp so saùnh,ñoái chieáu ñeå thaáy roõ söï chuyeån bieán töø xaõ hoäi Chieám Höõu Noâ Leä sang xaõ hoäi Phong Kieán. II .Thieát bò daïy hoïc . -Baûn ñoà Chaâu AÂu thôøi Phong Kieán -Tranh aûnh moâ taû hoaït ñoäng trong Laõnh Ñòa PK vaø Thaønh Thò Trung Ñaïi. III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. Toå chöùc : 7A : 2. Kieåm tra: - Ñoà duøng HS 3. Baøi môùi * GTB : Lòch söû xaõ hoäi loaøi ngöôøi ñaõ phaùt trieån lieân tuïc qua nhieàu giai ñoaïn. Hoïc lòch söû lôùp 6, chuùng ta ñaõ bieát ñöôïc nguoàn goác vaø söï phaùt trieån cuûa loaøi ngöôøi noùi chung vaø daân toäc Vieät Nam noùi rieâng trong thôøi kì Coå Ñaïi,chuùng ta seõ hoïc noái tieáp moät thôùi kì môùi :Thôøi Trung Ñaïi. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY TROØ NOÄI DUNGCAÀN ÑAÏT -HS ñoïc SGK GV : Treo BÑ Chaâu Aâu thôøi PK- Gthieäu (TCN caùc q. gia coå ñaïi P. Taây raát PT.Ñaát ñai bao boïc Xquanh ñòa trung haûi do ÑQ Roâ Ma thoáng trò ,Q/heä CHNLphaùt trieån nhöng ñeán TKIII, ÑQ Roâ Ma laâm vaøo K/ hoaûng suy vong, KT ñình ñoán) ? Giöõa luùc ñoù Roâ ma coøn chòu T/ ñoäng beân ngoaøi ñoù laø gì ?. 1 1.Söï hình thaønh XHPK ôû Chaâu AÂu. -Cuoái theá kæ V,ngöôøi Giec-man xaâm chieám Roâ-Ma ->tieâu dieät caùc quoác gia Giaùo aùn lòch söû 7 năm 2011-2012 ?. Khi traøn vaøo laõnh thoå cuûa Ñeá Quoác Roâma ngöôøi Giec-man ñaõ laøm gì? GV : Ngöôøi Giec-Man laø 1 Toäc ngöôøi soáng raûi raùc vuøng Baéc chaâu Aâu . Khi ÑQ RoâMa cöôøng thònh hoï soáng leä thuoäc chòu söï thoáng trò cuûa chuû noâ Roâ-Ma .Khi ÑQ RoâMa suy yeáu ngöôøi Giec-Man xaâm chieám laõnh thoå Roâ-Ma .Caùc vöông quoác môùi T/laäp-> nhaø nöôùc CHNL cuûa Roâ-Ma suïp ñoå . ? Neâu teân 1 vaøi vöông quoác môùi ?. ?Sau ñoù ngöøôøi Giec-Man coøn laøm gì ?. ? Nhöõng vieäc laøm ñoù coù taùc ñoäng ntn ñeán XH ?. HS ñoïc SGK- " Theá laø...hình thaønh ". ?Laõnh chuùa vaø noâng noâ ñöôïc H/thaønh töø nhöõng taàng lôùp naøo cuûa XH coå ñaïi ?. -GV: Söï thay ñoåi veà g/c XH daõ daãn ñeánsöï thay ñoåi veà QHSX-> QHSXPKH/Thaønh -HS Quan saùt H/1 - ?.Em hieåu theá naøo laø Laõnh ñòa? -Haõy mieâu taû vaø nhaän xeùt veà Laõnh ñòa Phong Kieán ôû H/1? coå ñaïi, laäp neân nhieàu vöông quoác môùi. - Cöôûp RÑ, phong töôùc vò cho caùc quí toäc ->XHPK chaâu Aâu hình thaønh -XH xuaát hieän 2 taàng lôùp môùi : laõnh chuùa vaø noâng noâ. -QHSX phong kieán hình thaønh : Noâng noâ phuï thuoäc vaào laõnh chuùa . 2.Laõnh ñòa Phong Kieán * Khaùi nieäm -Laø vuøng ñaát roäng lôùn do Laõnh Chuùa laøm chuû trong ñoù coù laâu ñaøi thaønh quaùch. * Ñôøi soáng trong laõnh ñòa ?Trình baøy ñôøi soáng,sinh hoaït trong Laõnh +Laõnh chuùa soáng xa hoa ñaày ñuû,coù ñòa? quyeàn löïc. +Noâng noâ:ñoùi ngheøo cöïc khoå, phuï thuoäc vaøo laõnh chuaù. ?Ñaëc ñieåm chính cuûa neàn kinh teá Laõnh ñòa -Ñaëc ñieåm kinh teá töï cung töï caáp, laø gì? khoâng trao ñoåi vôùi beân ngoaøi. -HS thaûo luaän : phaân bieät söï khaùc nhau giöõa xaõ hoâïi Coå Ñaïi vaø xaõ hoäi Phong Kieán? 3.Söï xuaát hieän caùc thaønh thò trung -HS ñoïc SGK phaàn 3 ñaïi: -GV : Cuoái TK XI ôû chaâu Aâu xuaát hieän thaønh thò trung ñaïi . * Nguyeân nhaân -?.Theo em nhöõng nguyeân nhaân naøo daãn -Cuoái theá kæ XI saûn xuaát phaùt trieån ñeán söï xuaát hieän Thaønh thò trung ñaïi chaâu haøng hoùa thöøa ñöôïc ñem ñi baùn trao aâu ? ñoåi ôû nôi ñoâng ngöôøi ->thò traán ra ñôøi 2 Giaùo aùn lòch söû 7 năm 2011-2012 –>Thaønh thò trung ñaïi xuaát hieän. * Toå chöùc cuûa thaønh thò ? Theo em thaønh thò coù vò trí ñòa lyù ntn ?. + Boä maët thaønh thò : Phoá xaù nhaø (Nôi thuaän tieän ñoâng ngöôøi qua laïi ) . cöûa ....laø trung taâm trao ñoåi buoân baùn . + Caùc taàng lôùp soáng trong thaønh thò ? Cö daân trong thaønh thò goàm nhöõng ai? hoï goàm coù Thôï thuû coâng vaø thöông nhaân laøm nhöõng ngheà gì? saûn xuaát vaø buoân baùn trao ñoåi haøng -HSQSH 2 : N/X Hoäi chôï ôû Ñöùc . hoùa. +? Caùc thò daân h/ñoäng KT ntn ?. + Böùc tranh phaûn aùnh ñieàu gì ? ( Thaønh thò k chæ laø trung taâm KT maø coøn laø trung taâm vaên hoaù ,theå hieän qua vieäc töï do trao ñoåi buoân baùn ). -Ñaëc ñieåm KT : laø neàn KT haøng hoaù ? Ñaëc ñieåm KT cuûa Thaønh thò laø gì? (Neàn KT töï do trao ñoåi buoân baùn nhöng coù söï quaûn lyù cuûa caùc toå chöùc ). * Vai troø cuûa thaønh thò -Thaûo Luaän : So saùnh ñaëc ñieåm KT giöõa -Thuùc ñaåy XHPK phaùt trieån Laõnh ñòa vaø thaønh thò ? . -Thaønh thò ra ñôøi coù yù nghæa gì? 4.Cuûng coá : -XHPK ôû Chaâu AÂu ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo? -YÙ nghóa söï ra ñôøi cuûa Thaønh thò? 5 .Daën doø: Hoïc baøi-baøi taäp 1,2 vaø soaïn baøi 2. - Tìm hieåu caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lyù . *************** 3 Giaùo aùn lòch söû 7 năm 2011-2012 Ngaøy soaïn :20 / 8 / 2011 Tuaàn1 Ngaøy daïy: Tieát 2 - Baøi 2 : SÖÏ SUY VONG CUÛA CHEÁ ÑOÄ PHONG KIEÁN VAØ SÖÏ HÌNH THAØNH CHUÛ NGHÓA TÖ BAÛN ÔÛ CHAÂU AÂU I. Muïc tieâu baøi hoïc 1.Kieán thöùc: -Nguyeân nhaân vaø heä quaû cuûa caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí,moät trong nhöõng nguyeân toá quan troïng taïo tieàn ñeà cho söï hình thaønh quan heä saûn xuaát Tö Baûn chuû nghóa. -Quaù trình hình thaønh quan heä saûn xuaát chuû nghóa tö baûn trong loøng xaõhoäi phong kieán chaâu AÂu. 2.Tö töôûng: -Thaáy ñöôïc tính taát yeáu,tính quy luaät cuûa quaù trình phaùt trieån töø xaõ hoäi phong kieán leân xaõ hoäi tö baûn chuû nghóa ôû chaâu AÂu. -Môû roäng thò tröôøng giao löu buoân baùn giöõa caùc nöôùc 3. Kó naêng: -Boài döôõng kæ naêng quan saùt baûn ñoà, chæ caùc höôùng ñi treân bieån cuûa caùc nhaø thaùm hieåm trong caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí -Bieát khai thaùc tranh aûnh lòch söû.. II.Thieát bò daïy hoïc -Baûn ñoà theá giôùi. -Tranh aûnh veà caùc nhaø phaùt kieán ñòa lí,taøu thuyeàn. III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. Toå chöùc: 7A: 3.Kieåm tra : -XHPK chaâu AÂu hình thaønh nhö theá naøo?ñaëc ñieåm kinh teá Laõnh ñòa? -Vì sao Thaønh thò trung ñaïi xuaát hieän?neàn kinh teá Laõnh ñòa coù gì khaùc neàn kinh teá Thaønh thò? 3 .Baøi môùi: * GTB : Caùc Thaønh thò trung ñaïi ra ñôøi ñaõ thuùc ñaåy saûn xuaát phaùt trieãn,vì vaäy yeâu caàu veà thò tröôøng tieâu thuï ñöôïc ñaët ra,neàn kinh teá haøng hoùa phaùt trieån ñaõ daãn ñeán söï suy vong cuûa cheá ñoä phong kieán vaø söï hình thaønh CNTB ôû chaâu AÂu HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ NOÄI DUNG CAÀN ÑAÏT HS ñoïc SGK phaàn 1 ? Nguyeân nhaân naøo daãn tôùiù caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí? -GV :TKXV neàn KT haøng hoaù PT ôû chaâu 4 1.Nhöõng cuoäc phaùt kieán lôùn veà ñòa lí. a-Nguyeân nhaân: - TKXV saûn xuaát phaùt trieån ->Caàn nguyeân lieäu vaø thò tröôøng môùi . Giaùo aùn lòch söû 7 năm 2011-2012 Aâu -> n/caàu veà nguyeân lieäu, thò tröôøng trôû leân caáp thieát . trong khi ñoù con öôøng buoân baùn qua Taây aù vaø Ñòa trung haûi bò ngöôøi AÛ Raäp chieám ñoùng. ? Caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí ñöôïc thöïc hieän -Khoa hoïc kyõ thuaät tieán boä : Ñoùng nhôø vaøo nhöõng ñieàu kieän naøo? ñöôïc thuyeàn lôùn vöôït ñaïi döông. b-Caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí tieâu -?. Em haõy keå teân 1 soá caùc cuoäc phaùt kieán bieåu: ñòa lyù tieâu bieåu ? +1487: Ñi-a-xô voøng quanh cöïc -GV giôùi thieäu theâm veà caùc nhaø thaùm nam chaâu Phi. hieåm (saùch tö lieäu LS7 ). +1498:Va-xcoâ ñô Ga-ma ñeán AÁn Ñoä. +1492:Coâ-loâm -boâ tìm ra chaâu Mó +1519-1522:Ma-gien-lan voøng quanh traùi ñaát. ? Caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí ñaõ ñem laïi keát c. Keát quaû: quaû gì? - Tìm ra caùc con ñöôøng môùi noái lieàn caùc chaâu luïc, caùc vuøng ñaát môùi , daân toäc môùi - Ñem veà nguoàn lôïi cho giai caáp tö saûn. ?Keát quaû ñoù coù yù nghóa ntn ?. d-YÙ nghóa: +LaøcuoäcCM veà giao thoâng vaø tri thöùc. +Thuùc ñaåy coâng thöông nghieäp phaùt trieån. HS ñoïc SGK phaàn 2 2.Söï hình thaønh CNTB ôû chaâu ?. Sau khi tìm ra vuøng ñaát môùi quùy toäc vaø AÂu. tö saûn chaâu AÂu ñaõ laøm gì deå phuïc vuï lôïi -Quaù trình tích luõy tö baûn nguyeân ích cuûa mình ?. thuûy hình thaønh: Taïo voán vaø ngöôøi ?.Quùy toäc vaø tö saûn chaâu AÂu ñaõ laøm caùch laøm thueâ. naøo ñeå coù voán vaø ñoäi nguõ coâng nhaân laøm thueâ? (-Cöôùp boùc taøi nguyeân töø thuoäc ñòa, buoân baùn noâ leä - Ñuoåi noâng noâ -> noâng noâ k coù RÑ trôû thaønh löïc löôïng laøm thueâ ). GV : Taát caû caùc thuû ñoaïn boùc loät ND thuoâïc ñòa vaø trong nöôùc cuûa quyù toäc PK goïi laø quaù trình tích luyõ ban ñaàu . ?Vôùi nguoàn voán vaø nhaân coâng laøm thueâ quùy toäc vaø tö saûn chaâu AÂu ñaõ laøm gì ?. -Veà kinh teá : Hình thöùc kinh doanh 5 Giaùo aùn lòch söû 7 năm 2011-2012 tö baûn ra ñôøi. Laäp caùc coâng tröôøng thuû coâng, caùc coâng ty thöông maïi, ñoàn ñieàn trang traïi... thueâ nhaân coâng laøm . -Veà xaõ hoäi : Caùc giai caáp môùi hình thaønh: Tö saûn vaø voâ saûn. -Veà chính trò : Giai caáp tö saûn maâu thuaãn vôùi quyù toäc phong kieán. ? Nhöõng vieäc laøm ñoù coù taùc ñoäng gì ñeán xaõ hoäi? . ? Caùc giai caáp naøy ñöôïc hình thaønh töø nhöõng taàng lôùp naøo? - HS thaûo luaän : Quan heä saûn xuaát TBCN ôû chaâu AÂu ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo? ( - QHSX TBCN ñöôïc hình thaønh : TS boùc loät kieät queä VS ) . 4.Cuûng coá : -Keå teân caùc nhaø phaùt kieán vaø taùc ñoäng cuûa caùc cuoäc phaùt kieán ñoù ñoái vôùi xaõ hoäi? -Quan heä xaûn xuaát TBCN ôû chaâu AÂu ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo? 5. Daën doø: - Hoïc baøi-baøi taäp 1,2 - Tìm hieåu baøi 3 SGK *************** 6 Giaùo aùn lòch söû 7 năm 2011-2012 Ngaøy soaïn: 21/ 8 / 2011 Tuaàn 2 Ngaøy daïy: Tieát 3 - Baøi 3 : CUOÄC ÑAÁU TRANH CUÛA GIAI CAÁP TÖ SAÛN CHOÁNG PHONG KIEÁN HAÄU KÌ TRUNG ÑAÏI ÔÛ CHAÂU AÂU I . Muïc tieâu baøi daïy: 1.Kieán thöùc: -Nguyeân nhaân xuaát hieän, noäi dung tö töôûng cuûa phong traøo vaên hoùa phuïc höng Vaø phong traøo caûi caùch toân giaùo vaø nhöõng taùc ñoäng cuûa caùc phong traøo naøy ñeán xaõ hoäi phong kieán chaâu aâu baáy giôø. 2.Tö töôûng: -Nhaän thöùc ñöôïc söï phaùt trieån hôïp quy luaät cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi XHPK laïc haäu loãi thôøi suïp ñoå vaø thay vaøo ñoù laø XHTB. Phong traøo vaên hoùa Phuïc höng ñaõ ñem laïi nhieàu giaù trò to lôùn cho neàn vaên hoùa nhaân loaïi 3.Kó naêng: -Phaân tích nhöõng maâu thuaãn xaõ hoäi ñeå thaáy ñöôïc nguyeân nhaân saâu xa cuûa cuoäc ñaáu tranh cuûa giai caáp tö saûn choáng phong Kieán. II . Thieát bò daïy hoïc: -Tranh aûnh veà thôøi kì vaên hoùa Phuïc höng. III .Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. Toå chöùc : 7A: 2.Kieåm tra: -Keå teân caùc cuoäc Phaùt kieán ñòa lí tieâu bieåu vaø heä quaû cuûa noù tôùi XH Chaâu AÂu? 3.Baøi môùi: * GTB : Ngay trong loøng XHPK,CNTB ñaõ ñöôïc hình thaønh. giai caáp tö saûn ngaøy caøng lôùn maïnh, tuy nhieân hoï laïi khoâng coù ñòa vò xaõ hoäi thích hôïp. Do ñoù giai caáp tö saûn ñaõ choáng laïi Phong kieán treân nhieàu lónh vöïc .Phong traøo vaên hoùa Phuïc höng laø minh chöùng cho cuoäc ñaáu tranh cuûa giai caáp tö saûn choáng Phong kieán. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ NOÄI DUNG CAÀN ÑAÏT HS ñoïc SGK phaàn 1 ? CÑPK Chaâu Aâu toàn taïi trong bao laâu ? ( Toàn taïi töø TKX -> TK XV ) ? Vì sao phong traøo vaên hoùa Phuïc höng buøng noå? 1.Phong traøo vaên hoùa Phuïc Höng -Nguyeân nhaân: ? Phuïc höng laø gì?( khoâi phuïc laïi neàn Vhoaù Hy Laïp -Roâ Ma coå ñaïi saùng taïo neàn VH môùi cuûa g/c TS ). -HÑ Nhoùm : Taïi sao g/c TS laïi choïn vaên hoaù laøm môû ñaàu cho cuoäc ñaáu tranh choáng 7 +Cheá ñoä Phong Kieán kìm haõm söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi +Giai caáp tö saûn coù theá löïc veà kinh teá nhöng khoâng coù ñòa vò xaõ hoäi Giaùo aùn lòch söû 7 năm 2011-2012 PK. Giaù trò coå ñaïi laø tinh hoa DT ,Vieäc khoâi phuïc coù taùc ñoäng taäp hôïp ñoâng ñaûo ND choáng PK. ? Keå teân moät soá nhaø vaên hoùa, khoa hoïc tieâu bieåu? ( Leâ oâ la ñô vanh xi , Ra bô le , ñeâ caùc tô ,Coâ pec nic , Seâch xpia ...) . ? Thaønh töïu noåi baät cuûa phong traøo vaên hoùa Phuïc höng laø gì? ( KHKT tieán boä , söï phong phuù veà vaên hoïc, thaønh coâng trong lónh vöïc ngheä thuaät ). -Noäi dung tö töôûng: ? Qua nhöõng taùc phaåm cuûa mình caùc taùc giaû +Pheâ phaùn XHPK vaø giaùo hoäi. thôøi Phuïc höng muoán noùi ñieàu gì? +Ñeà cao giaù trò con ngöôøi + Ñeà cao KH töï nhieân , XD theágiôùi quan duy vaät tieán boä . ? Phong traøo VH phuïc höng coù yù nghóa ntn ? - YÙ nghóa : Môû ñöôøng cho söï phaùt . trieån cuûa vaên hoùa nhaân loaïi. HS ñoïc SGK phaàn 2 2.Phong traøo caûi caùch toân giaùo: ? Nguyeân nhaân naøo daãn tôùi phong traøo Caûi -Nguyeân nhaân: caùch toân giaùo? +Giaùo hoäi boùc loät nhaân daân. +Caûn trôû söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi ?Trình baøy noäi dung tö töôûng caûi caùch cuûa -Noäi dung: Lu-thô vaøCan-vanh? +Phuû nhaän vai troø thoáng trò cuûagiaùo hoäi. +Baõi boû leã nghi phieàn toaùi. ? Phong traøo caûi caùch toân giaùo ñaõphaùt trieån +Quay veà giaùo lí nguyeân thuûy. nhö theá naøo? ( lan roäng nhieàu nöôùc Taâu Aâu, Anh, Phaùp, Thuî só ... ) . ? Taùc ñoäng cuûa Phong traøo caûi caùch toân -Taùc ñoäng ñeán xaõ hoäi: giaùo? +Goùp phaàn thuùc ñaåy cho caùc cuoäc khôûi nghóa noâng daân. ? Trong quaù trình phaùt trieån toân giaùo bò phaân +Ñaïo Ki -Toâ bò phaân hoùa thaønh 2 hoaù ntn ?. giaùo phaùi:ñaïo tin laønh vaø kitoâ giaùo. 4. Cuûng coá : -Giai caáp tö saûn choáng phong kieán treân nhöõng lónh vöïc naøo? taïi sao laïi coù cuoäc ñaáu tranh ñoù -YÙ nghæa cuûa phong traøo vaên hoùa Phuïc höng? 5 . Daën doø : -Hoïc baøi-baøi taäp 3,4-saùch BTLS - Tìm hieåu baøi3 SGK ****************** Kí duyeät giaùo aùn : 8 Giaùo aùn lòch söû 7 năm 2011-2012 Ngaøy soaïn :25 / 8 / 2011. Tuaàn 2 Ngaøy daïy: Tieát 4 - BAØI 4 : TRUNG QUOÁC THÔØI PHONG KIEÁN I . Muïc tieâu baøi daïy : 1.Kieán thöùc: -Söï hình thaønh xaõ hoäi phong kieán ôû Trung Quoác. - Nhöõng trieàu ñaïi phong kieán lôùn ôû Trung Quoác. -Nhöõng thaønh töïu lôùn veà vaên hoùa, khoa hoïc-kó thuaät cuûa Trung Quoác. 2.Tö töôûng: -Nhaän thöùc ñöôïc Trung Quoác laø moät quoác gia Phong kieán lôùn ôû Phöông Ñoâng. -Laø nöôùc laùng gieàng vôí Vieät Nam,aûnh höôûng khoâng nhoû tôùi quaù trình lòch söû cuûa Vieät Nam 3.Kó naêng: -Laäp nieân bieåu caùc trieàu ñaïi phong kieán Trung Quoác. -Phaân tích caùc chính saùch xaõ hoäi cuûa moãi trieàu ñaïi,töø ñoù ruùt ra baøi hoïc lòch söû. II.. Thieát bò daïy hoïc : -Baûn ñoà Trung Quoác thôøi phong kieán. -Tranh aûnh moät soá coâng trình,laâu ñaøi, laêng taåm cuûa Trung Quoác. III . Hoaït ñoäng daïy hoïc : 1. Toå chöùc : 7A : 2. Kieåm tra : - Neâu thaønh töïu vaø yù nghóa cuûa phong traøo vaên hoùa Phuïc Höng? -Phong traøo caûi caùch toân giaùo taùc ñoäng ñeán xaõ hoäi chaâu AÂu nhö theá naøo? 3.Baøi môùi: * GTB :Laø moät trong nhöõng quoác gia ra ñôøi sôùm vaø phaùt trieån nhanh.Trung Quoác ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu thaønh töïu röïc rôõ treân nhieàu lónh vöïc .Khaùc vôùi caùc nöôøc chaâu AÂu thôøi phong kieán baét ñaàu sôùm vaø keát thuùc muoän hôn. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ NOÄI DUNG CAÀN ÑAÏT -HS ñoïc SGKphaàn 1 -GV : Söû duïng BÑ TQ thôøi PK : Töø 2000 naêm TCN ngöôøi TQ ñaõ XD ñaát nöôùc beân löu vöïc S. Hoaøng Haø vôùi nhöõng thaønh töïu Vminh röïc rôõ thôøi coå ñaïi TQ . ? Thôøi Xuaân Thu - Chieán Quoác cuûa TQ trong SX coù gì tieán boä ? . ?Nhöõng bieán ñoåi veà maët saûn xuaát ñaõ coù taùc ñoäng gì ñeán xaõ hoäi ? ? Giai caáp Ñòa chuû vaø noâng daân taù ñieàn Ñöôïc 9 1.Söï hình thaønh xaõ hoäi phong kieán ôû trung quoác: * Nhöõng bieán ñoåi trong SX - Xuaát hieän coâng cuï baèng saét . -Dieän tích gieo troâng mô roäng naêng suaát taêng . * Bieán ñoåi veà XH -Xaõ hoäi xuaát hieän 2 giai caáp môùi : Ñòa chuû vaø noâng daân taù ñieàn. Giaùo aùn lòch söû 7 năm 2011-2012 hình thaønh töø taàng lôùp naøo trong XH? ( noâng daân phaân hoaù thaønh 3 boä phaän - nd giaøu coù tieàn mua RÑ ->Ñchuû - nd giöõ ñöôïc RÑ -> nd töï canh - nd maát RÑ nhaän RÑ cuûa ÑC -> nd taù Ñieàn ) ? Ñòa vò cuûa 2g/c naøy trong XH ntn? Quan heä giöõa ÑC vaø taù ñieàn ra sao ?. +Ñòa chuû:laø giai caáp thoáng trò trong XHPK voán laø nhöõng quí toäc cuõ vaø noâng daân giaøu coù,coù nhieàu ruoäng ñaát +Taù ñieàn:Noâng daân bò maát ruoäng ,phaûi nhaän ruoäng cuûa ñòa chuû vaø noäp ñòa toâ . GV : Ñaây laø söï thay theá hình thöùc boùc loät tröôùc thôøi coå ñaïi laø söï boùc loät giöõa quí toäc vôùi nd coâng xaõ -> Sang thôøi Xuaân thu -Chieán quoác -> HS ñoïc phaàn 2 SGK . ?Trình baøy nhöõng neùt chính trong chính saùch ñoái noäi vaø ñoái ngoaïi cuûa nhaø Taàn? ? Keå teân moät soá coâng trình maø Taàn Thuûy Hoaøng baét noâng daân xaây döïng? ( Vaïn lyù tröôøng thaønh ,Cung A phoøng ,Laêng li sôn..) -HSQSH8 : Em nhaän xeùt gì veà nhöõng töôïng goám trong böùc tranh ? ( Gioáng ngöôøi thaät , soá löôïng lôùn -> Söï toán keùm veà ngaøy coâng, tieàn cuûa) ? Nhaø Taàn coù c/s ñoái ngoaïi ntn?. - GV : C/s cai trò taøn baïo cuûa TTH khieán ND noåi daäy laät ñoå nhaø Taàn -> Nhaø Haùn ñöôïc T/ laäp . -GV : LSTQ coù 2 nhaø Haùn -Nhaø Taây Haùn do Löu Bang laäp leân vaø nhaø Ñoâng Haùn do Löu Tuù laäp leân. -Nhaø Haùn ñaõ ban haønh nhöõng chính saùch ñoái noäi , ñoái ngoaïi gì? 10 - Giai caáp ñòa chuû boùc loät nd taù ñieàn ->QH SX PK ñöôïc hình thaønh . 2.Xaõ hoäi Trung Quoác thôøi Taàn – Haùn: a.Nhaø Taàn: -Ñoái noäi: +Chia ñaát nöôøc thaønh quaän huyeän,cöû quan laïi ñeán cai trò. +Ban haønh cheá ñoä ño löôøng vaø tieàn teä thoáng nhaát. +Baét nhaân daân lao dòch. -Ñoái ngoaïi : Tieán haønh chieán tranh môû roäng laõnh thoå . b.Nhaø Haùn: -Ñoái noäi : +Xoùa boû cheá ñoä haø khaéc cuûa phaùp luaät . +Giaûm toâ thueá,lao dòch Giaùo aùn lòch söû 7 năm 2011-2012 +khuyeán khích saûn xuaát, phaùt trieån kinh teá. -Ñoái ngoaïi :Tieán haønh chieán tranh xaâm löôïc. -> Kinh teá phaùt trieån , XH oån ñònh -Lieân Heä :Nhaø Haùn XL nöôùc ta KN 2 Baø Tröng . ?Taùc duïng cuûa caùc chính saùch ñoù? -HSQS baûng nieân bieåu LSTQ . HÑ Nhoùm: So saùnh thôøi gian trò vì cuûa nhaø Haùn so vôùi nhaø Taàn ? Vì sao coù söï cheânh leâïch ñoù ?. ( Nhaø Taàn toàn taïi : 221-206TCN -> 15 naêm Nhaø Haùn toàn taïi : 206TCN-220 -> 426 naêm => Vì nhaø Haùn coù nhöõng c/s tieán boä hôn ñeå PT KT , oån ñònh XH ) HS ñoïc phaàn 3 3. Söï thònh vöôïng cuûa Trung Quoác döôùi thôøi nhaø Ñöôøng: ?Ñeå cuûng coá vaø kieän toaøn boä maùy nhaø nöôùc -Ñoái noäi : nhaø Ñöôøng ñaõ laøm gì ? . + Cöû ngöôøi cai quaûn caùc ñòa phöông. + Môû nhieàu khoa thi tuyeån choïn nhaân taøi + Giaûm thueá chia ruoäng cho noâng ?Taùc duïng cuûa caùc c/s ñoù ?.( KT phaùt trieån daân. ñaát nöôùc phoàn vinh ) - GV giôùi thieäu n/vaät Lyù Theá Daân - Ngöôøi ñöa nhaø Ñöôøng vaøo thôøi kì thònh trò ( Tö lieäu LS7-T37 ) ? Chính saùch ñoái ngoaïi cuûa nhaø Ñöôøng so - Ñoái ngoaïi : Tieán haønh chieán tranh vôùi caùc thôøi tröôùc ntn ?. xaâm löôïc môû roäng laõnh thoå (Nhaø Ñöôøng tieán haønh XL vôùi qui moâ lôùn, Laõnh thoå ñöôïc môû roäng hôn bao giôø heát, Thôøi Ñöôøng thònh vöôïng nhaát TQ thôøi PK ) ? Söï thònh vöôïng cuûa Trung Quoác boäc loä ôû nhöõng ñieåm naøo? ( Ñaát nöôùc oån ñònh -KT phaùt trieån - Bôø coõi môû roäng ) 4. Cuûng coá : -XHPK ôø Trung Quoác ñöïoc hình thaønh nhö theá naøo? -Söï thònh vöôïng cuûa Trung Quoác bieåu hieän ôû nhöõng maët naøo döôùi thôøi nhaø Ñöôøng? 5.Daën doø: -Hoïc baøi –baøi taäp 2,3-soaïn baøi 4 tieáp theo. ************** 11 Giaùo aùn lòch söû 7 năm 2011-2012 Ngaøy soaïn : 26 / 8 / 2011 Tuaàn3 Ngaøy daïy : Tieát 5 - Baøi 3 TRUNG QUOÁC THÔØI PHONG KIEÁN I..Muïc tieâu baøi hoïc: 1.Kieán thöùc : Hoïc sinh naém ñöôïc . -Söï hình thaønh xaõ hoäi phong kieán ôû Trung Quoác. -Nhöõng trieàu ñaïi phong kieán lôùn ôû Trung Quoác. -Nhöõng thaønh töïu lôùn veà vaên hoùa,khoa hoïc-kó thuaät cuûa Trung Quoác. 2Tö töôûng: -Nhaän thöùc ñöôïc Trung Quoác laø moät quoác gia Phong kieán lôùn ôû Phöông Ñoâng. -Laø nöôùc laùng gieàng vôí Vieät Nam,aûnh höôûng khoâng nhoû tôùi quaù trình lòch söû cuûa Vieät Nam. 3.Kó naêng; -Laäp nieân bieåu caùc trieàu ñaïi phong kieán Trung Quoác. -Phaân tích caùc chính saùch xaõ hoäi cuûa moãi trieàu ñaïi, töø ñoù ruùt ra baøi hoïc lòch söû. II. Thieát bò daïy hoïc: -Baûn ñoà Trung Quoác thôøi phong kieán. -Tranh aûnh moät soá coâng trình, laâu ñaøi, laêng taåm cuûa Trung Quoác III .Hoaït ñoäng daïy hoïc 1.Toå chöùc 7A 2. Kieåm tra -Nguyeân nhaân naøo daãn ñeán söï hình thaønh XHPK ôû Trung Quoác? Theo em, söï hình thaønh XHPK ôû Trung Quoác coù gì khaùc vôùi phöông Taây? -Trình baøy nhöõng neùt chính trong chính saùch ñoái noäi vaø ñoái ngoaïi cuûa nhaø Ñöôøng. Taùc duïng cuûa caùc chính saùch ñoù? 3. Baøi môùi: * GTB - Sau khi phaùt trieån ñeán ñoä cöïc thònh döôùi thôøi nhaø Ñöôøng, Trung Quoác laïi laâm vaøo tình traïng chia caét suoát hôn nöûa theá kæ (töø naêm 907 ñeán naêm 960). Nhaø Toáng thaønh laäp naêm 760, Trung Quoác thoáng nhaát vaø tieáp tuïc phaùt trieån, tuy khoâng maïnh meõ nhö tröôùc. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ NOÄI DUNG CAÀN ÑAÏT HS Ñoïc P1SGK. 4.Trung Quoác Thôøi Toáng –Nguyeân a. Thôøi Toáng ?.Nhaø Toáng ñaõ thi haønh nhöõng chính saùch gì? - Mieãn giaûm thueá, söu ñich - Môû mang thuyû lôïi. - Phaùt trieån thuû coâng nghieäp: khai moû, luyeän kim, deät tô luïa, ñuùc vuõ khí… 12 Giaùo aùn lòch söû 7 năm 2011-2012 - Coù nhieàu phaùt minh. ?.Nhöõng chính saùch ñoù coù taùc duïng gì? (OÅn ñònh ñôøi soáng nhaân daân sau nhieàu naêm chieán tranh löu laïc ) ?. Nhaø Nguyeân ôû Trung Quoác ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo? (Vua Moâng Coå Laø Hoát Taát Lieät dieät nhaø Toáng, laäp neân nhaø Nguyeân ôû TQ ) ?.Nhaø Nguyeân coù nhöõng chính saùch gì? ?. Söï phaân bieät ñoái xöû giöõa ngöôøi Moâng Coå vaø ngöôøi Haùn ñöôïc bieåu hieän nhö theá naøo? (-Ngöôøi Moâng Coå coù ñòa vò cao, höôûng nhieàu ñaëc quyeàn. - Ngöôøi Haùn bò caám ñoaùn ñuû thöù caám mang vuõ khí, thaäm chí caû vieäc hoïp chôï, ra ñöôøng vaøo ban ñeâm…) ?. Haäu quaû cuûa nhöõng chính saùch ñoù? HS Ñoïc SGK ?. Trình baøy dieãn bieán chính trò cuûa Trung Quoác töø sau thôøi nguyeân ñeán cuoái Thanh? (-1368, Nhaø Nguyeân bò laät ñoå, nhaø Minh thoáng trò. sau ño, lí töï thaønh laät ñoå nhaø minh. quaân maõn thanh töø phöông baéc traøn xuoáng laäp neân nhaø Thanh -> 1644 T/laäp nhaø Thanh) ?.Xaõ hoäi Trung Quoác cuoái thôøi Minh vaø nhaø Thanh coù gì thay ñoåi? ?. Maàm moáng kinh teá TBCN bieåu hieän ôû ñieåm naøo? 13 b.Thôøi Nguyeân: - Phaân bieät ñoái xöû giöõa ngöôøi Moâng coå vaø ngöôøi Haùn. - Nhaân daân noåi daäy khôûi nghóa. 5. Trung Quoác thôøi Minh – Thanh -Thay ñoåi veà chính trò +1368 nhaø Minh Ñöôïc thaønh laäp . +1644 nhaø Thanh ñöôïc thaønh laäp. -Bieán ñoåi veà XH cuoái thôøi Minh Thanh - XHPK laâm vaøo tình traïng suy thoaùi. + Vua quan aên chôi xa xæ. + Noâng daân, thôï thuû coâng phaûi noäp thueá naëng neà. + Phaûi ñi lao dòch, ñi phu. -Bieán ñoåi veà KT - Maàm moáng KT TB xuaát hieän. + Xuaát hieän nhieàu xöôûng deät lôùn, xöôûng laøm ñoà söù… vôùi söï chuyeân moân hoùa cao, thueâ nhieàu nhaân coâng + Buoân baùn vôùi nöôùc ngoaøi ñöôïc môû roäng. 6. Vaên hoaù, khoa hoïc – kyõ thuaät Giaùo aùn lòch söû 7 năm 2011-2012 ?.Trình baày nhöõng thaønh töïu noåi baät veà vaên hoaø Trung Quoác thôøi phong kieán? ?: Keå teân moät soá taùc phaåm vaên hoïc lôùn maø em bieát ?.Keå teân 1 thaønh töïu KH KT döôùi thôøi PKTQ?. Trung Quoác thôøi Phong Kieán a.Vaên hoaù: - Tö töôûng: Nho giaùo. - Vaên hoïc, söû hoïc: raát phaùt trieån. - Ngheä thuaät: hoäi hoaï, ñieâu khaéc, kieán truùc… ñeàu ôû trình ñoä cao. b. Khoa hoïc – kó thuaät - “Töù ñaïi phaùt minh” - Kyõ thuaät ñoùng taøu, luyeän kim, khai thaùc daàu moû… coù ñoùng goùp lôùn vôùi nhaân loaïi HSQSH10SGK -?Em coù nhaän xeùt gì veà trình ñoä saûn xuaát ñoà goám thôøi PKTQ ?.( -Ñaït tôùi ñænh cao , kyõ thuaät tinh xaûo). ?Keå teân 1 soá coâng trình kieán truùc lôùn ? ( Coá Cung ...) ? Quan saùt coá cung (hình 9 SGK) em coù nhaän xeùt gì? (Ñoà soä , roäng lôùn , kieân coá , kieán haøi hoaø ) - Lieân heä : KHKT thôøi PKVN 4. Cuûng coá -Trình baøy nhöõng thay ñoåi cuûa XHPK Trung Quoác cuoái thôøi Minh - Thanh? -Vaên hoaù, khoa hoïc – kó thuaät Trung Quoác thôøi phong kieán coù nhöõng thaønh töïu gì? 5. Daën doø -Hoïc baøi-Laøm baøi taäp 5,6 baøi4-SBTLS -Tìm hieåu baøi 5 *************** Kyù duyeät giaùo aùn 14 Giaùo aùn lòch söû 7 năm 2011-2012 Ngaøy Soaïn : 2/ 9/ 2011 Tuaàn 3 Ngaøy daïy : Tieát 6 -Baøi 5 AÁN ÑOÄ THÔØI PHONG KIEÁN I. Muïc tieâu baøi hoïc 1.Kieán thöùc : Hoïc sinh naém ñöôïc. -Caùc giai ñoaïn lôùn cuûa lòch söû AÁn Ñoä töø thôøi coå ñaïi ñeán giöõa theá kæ XIX. -Nhöõng chính saùch cai trò cuûa caùc vöông trieàu va nhöùng bieåu hieän cuûa söï phaùt trieån thònh ñaït cuûa AÁn Ñoä thôøi Phong Kieán. -Moät soá thaønh töï cuûa vaên hoaù AÁn Ñoä thôøi coå, trung ñaïi. 2.Tö töôûng: -Lòch söû AÁn Ñoä thôûi phong kieán gaén söï höng thònh, ly hôïp daân toäc vôùi ñaáu tranh toân giaùo. -Nhaän thöùc ñöôïc AÁn Ñoä laø moät trong nhöõng trung taâm cuûa vaên minh nhaân loaïi, coù aûnh höôûng saâu roäng ñeán söï phaùt trieån lòch söû vaø vaên hoaù cuûa nhieàu daân toäc Ñoâng Nam AÙ. 3 .kó naêng: -Boài döôõng kó naêng quan saùt baûn ñoà -Toång hôïp nhöõng kieán thöùc trong baøi ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu baøi hoïc. II . Phöông tieän daïy hoïc 1. Baûn ñoà AÁn Ñoä thôøi coå ñaïi vaø Phong Kieán. 2. Tö lieäu veà caùc trieàu ñaïi ôû AÁn Ñoä. 3. Moät soá tranh aûnh veà caùc coâng trình vaên hoaù cuûa AÁn Ñoä. III . Tieán trình daïy hoïc 1 . Toå chöùc : 7A : 2. Kieåm tra -Söï suy yeáu cuûa xaõ hoäi phong kieán Trung Quoác cuoái thôøi Minh – Thanh ñöôïc bieåu hieän nhö theá naøo? -Trình baøy nhöõng thaønh töïu veà vaên hoaù, khoa hoïc – kó thuaät cuûa Trung Quoác thôøi phong kieán. 3. Baøi môùi * GTB : AÁn Ñoä – Moät trong nhöõng trung taâm vaên hoaù lôùn nhaát cuûa nhaân loaïi cuõng ñöôïc hình thaønh töø raát sôùm. Vôùi moät beà daày lòch söû vaø nhöõng thaønh töïu vaên hoùa vó ñaïi. AÁn Ñoä ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp lôùn lao trong lòch söû nhaân loaïi. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ NOÄI DUNG CAÀN ÑAÏT 1 .Nhöõng trang söû ñaàu tieân HS Ñoïc phaàn 1 SGK 15 Giaùo aùn lòch söû 7 năm 2011-2012 ?. Caùc tieåu vöông quoác ñaàu tieân ñöôïc hình thaønh ôû ñaâu treân ñaát AÁn Ñoä? vaøo thôøi gian naøo? - GV treo LÑ Gv giôùi thieäu treân LÑ nhöõng con soâng lôùn goùp phaàn hình thaønh neàn vaên minh töø raát sôùm cuûa Aán Ñoä. ?.Nhaø nöôùc Magaña thoáng nhaát ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøo? ( Nhöõng thaønh thò tieåu vöông quoácdaàn lieân keát vôùi nhau => Söï ra ñôøi nhaø nöôùc Ma ga ña .) ?. Ñaát nöôùc Magaña toàn taïi trong bao laâu? -2500 naêm TCN: thaønh thò xuaát hieän (soâng AÁn). -1500 naêm TCN: thaønh thò xuaát hieän (soâng Haèng). -TK VI TCN: Nhaø nöôùc Magaña thoáng nhaát  huøng maïnh (cuoái TK III TCN). ?. Vöông trieàu Gupta ra ñôøi vaøo thôøi gian -Sau TK III: Vöông trieàu Gupta. naøo? 2. AÁn Ñoä thôøi Phong Kieán HS ñoïc phaàn 2 SGK. * Vöông trieàu Gupta: (TK IV – VI) GV: -Söï phaùt trieån cuûa vöông trieàu gupta - Luyeän kim raát phaùt trieån. theå hieän ôû nhöõng maët naøo? ( caû KT - Ngheà thuû coâng: deät, cheá taïo kim hoaøn. ,XH,VH ñeàu phaùt trieån ) Khaéc treân ngaø voi… ?. Söï suïp ñoå cuûa vöông trieàu Gupta dieãn ra theá naøo? ( Ñaàu TK XII ngöôøi Thoå Nhó Kì tieâu dieät mieàn Baéc Aán=> Vöông trieàu Guùp Ta suïp ñoå). ?. Ngöôøi hoài giaùo ñaõ thi haønh nhöõng chính * Vöông quoác Hoài giaùo Ñeâli (XII – saùch gì? XVI) ?. Vöông trieàu Ñeâ-li toàn taïi trong bao laâu? - Chieám ruoäng ñaát. (-Töø TK XII -> TK XVI bò ngöôøi Moâng Coå - Caám ñoaùn ñaïo Hinñu. taán coâng vaø laät ñoå ). => ?. Vua A-cô-ba ñaõ aùp duïng nhöõng chính * Vöông trieàu Moâgoân (TK XVI – giöõa saùch gì ñeå cai trò Aán Ñoä? TK XIX). Thöïc hieän caùc bieän phaùp ñeå (gv giôùi thieäu theâm veà A-cô-ba cho hs) xoaù boû söï kì thò toân giaùo, thuû tieâu ñaëc quyeàn Hoài giaùo, khoâi phuïc kinh teá vaø phaùt trieån vaên hoaù. - HS ñoïcPhaàn 3 SGK. 3. Vaên hoaù AÁn Ñoä: ? . Chöõ vieát ñaàu tieân ñöôïc ngöôøi AÁn Ñoä - Chöõ vieát: chöõ vieát phaïn. saùng taïo laø loaïi chöõ naøo? duøng ñeå laøm gì? - Vaên hoaù: Söû thi ñoà soä, kòch, thô ca… - GV: Kinh Veâ-ña laø boä kinh caàu nguyeän - Kinh Veâ-ña. coå nhaát. “Ve-âña” coù nghóa laø “Hieåu bieát” goàm 4 taäp. 16 Giaùo aùn lòch söû 7 năm 2011-2012 ?. Keå teân caùc taùc phaåm vaên hoïc noåi tieáng cuûa AÁn Ñoä?. (Ma ha bha ra,Rama ya na,kòch Ka li ña sa ? :Kieán truùc AÁn Ñoä coù gì ñaëc saéc? - Kieán truùc: kieán truùc Hin-ñu vaø kieán (- Kieán truùc Hinñu: thaùp nhoïn, nhieàu taàng, truùc Phaät giaùo trang trí baèng phuø ñieâu - Kieán truùc Phaät giaùo: Chuøa xaây hoaëc khoeùt saâu vaøo vaùch nuùi, thaùp coù maùi troøn nhö buùt uùp). 4. Cuûng coá -Laäp nieân bieåu caùc giai ñoaïn phaùt trieån lòch söû lôùn cuûa AÁn Ñoä. -Trình baøy nhöõng thaønh töïu lôùn veà vaên hoaù maø ngöôøi AÁn Ñoä ñaõ ñaït ñöôïc. 5. Daën doø: -Hoïc baøi – BT 1, 2. Soaïn baøi 6 -Tìm hieåu baøi 6 **************** 17 Giaùo aùn lòch söû 7 năm 2011-2012 Ngaøy soaïn : 3 / 9 / 2011 Tuaàn 4 Ngaøy daïy : Tieát 7 - Baøi 6 CAÙC QUOÁC GIA PHONG KIEÁN ÑOÂNG NAM AÙ I.. Muïc ñích yeâu caàu 1.Kieán thöùc: - Hoïc sinh naém ñöôïc . -Naém ñöôïc teân goïi cuûa caùc quoác gia trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ, nhöõng ñaëc ñieåm töông ñoàng veà vò trí ñòa lyù cuûa caùc quoác gia ñoù. -Caùc giai ñoaïn lòch söû quan troïng cuûa khu vöïc Ñoäng Nam AÙ. 2.Tö töôûng: -Nhaän thöùc ñöôïc quaù trình lòch söû, söï gaén boù laâu ñôøi giöõa caùc daân toäc ôû Ñoâng Nam AÙ. -Trong lòch söû, caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ cuõng coù nhieàu thaønh töïu ñoùng goùp cho vaên minh nhaân loaïi 3.Kó naêng: -Bieát xaùc ñònh ñöôïc vò trí caùc vöông quoác coå vaø phong kieán Ñoâng Nam AÙ treân baûn ñoà -Laäp nieân bieåu caùc giai ñoaïn phaùt trieån chuû yeáu cuûa lòch söû khu vöïc ÑNAÙ. II.Ñoà duøng daïy hoïc -Baûn ñoà Ñoâng Nam A.Ù -Tranh aûnh tö lieäu veà caùc coâng trình kieán truùc, vaên hoaù, ñaát nöôùc cuûa khu vöïc Ñoâng Nam Aù III.Hoaït ñoäng daïy hoïc 1.Toå chöùc: 7A : 2. Kieåm tra . -Söï phaùt trieån cuûa AÁn Ñoä döôùi vöông trieàu Gup-ta ñöôïc bieåu hieän nhö theá naøo? -Trình baøy nhöõng thaønh töïu veà maët vaên hoaù maø AÁn Ñoä ñaõ ñaït ñöôïc ôû thôøi Trung ñaïi? 3. Baøi môûi * GTB : Ñoâng Nam AÙ töø laâu ñaõ ñöôïc coi laø moät khu vöïc coù beà daøy vaên hoùa, lòch söû. Ngay töø nhöõng theá kæ ñaàu Coâng nguyeân, caùc quoác gia ñaàu tieân ôû Ñoâng Nam AÙ ñaõ baét ñaàu xuaát hieän. Traûi qua haøng ngaøn naêm lòch söû, caùc quoác gia ñoù ñaõ coù nhieàu bieán chuyeån. Trong baøi 6 chuùng ta seõ nghieân cöùu söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa khu vöïc Ñoâng Nam AÙ thôøi phong kieán. HOAÏT ÑOÄNGCUÛA THAÀY VAØ TROØ NOÄI DUNGCAÀN ÑAÏT - Treo baûn ñoà ÑNA 1. Söï hình thaønh cuûa vöông quoác coå - HS ñoïc phaàn 1 SGK Ñoâng Nam AÙ ? .Keå teân caùc quoác gia trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ hieän nay vaø xaùc ñònh vò trí caùc nöôùc ñoù treân baûn ñoà?.(VN,CPC,Thaùi Lan,Mi an ma,InÑoâneâ xia,Phi lip pin,Sin 18 Giaùo aùn lòch söû 7 năm 2011-2012 ga po,Bru naây,Ñoâng ti mo ). Hoïc sinh xaùc ñònh treân baûn ñoà. ?. Caùc nöôùc ÑNA coù ñaëc ñieåm chung veà töï nhieân ntn ?. (Chòu aûnh höôûng cuûa gioù muøa taïo neân 2 muøa:muøa möa vaø muøa khoâ.) ?. Ñieàu kieän töï nhieân aáy taùc ñoäng nhö theá naøo ñeán phaùt trieån noâng nghieäp? (+ Thuaän lôïi: Cung caáp ñuû nöôùc töôùi, khí haäu noùng aåm  thích hôïp cho caây coái sinh tröôûng vaø phaùt trieån. + Khoù khaên: Gioù muøa cuõng laø nguyeân nhaân gaây ra luõ luït, haïn haùn… aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån noâng nghieäp ?. Caùc quoác gia coå ôû Ñoâng Nam AÙ xuaát hieän töø bao giôø? ?. Haõy keå teân moät soá quoác gia coå vaø xaùc ñònh vò trí treân löôïc ñoà? ( -Vöông quoác Chaêm Pa thuoäc vuøng trung boä VN, Vöông quoác Phuø Nam thuoäc vuøng haï löu S.Meâ Coâng ....). Hoïc sinh ñoïc phaàn 2 SGK. -GV : giai ñoaïn töø nöûa sau theá kæ X ñeán ñaàu theá kæ XVIII laø thôøi kì thònh vöôïng nhaát cuûa caùc quoác gia phong kieán Ñoâng Nam AÙ. ?. Trình baøy söï hình thaønh cuûa quoác gia phong kieán Iñoâneâxia? (Cuoái TKIII doøng Vua Gia Va maïnh leân chinh phuïc taát caùc vöông quoác ôû 2 ñaûo Xumatô ra vaø Giava laäp neân vöông trieàu Moâ gioâ pa hit huøng maïnh suoát 3 TK ). ?. Keå teân moät soá quoác gia Ñoâng Nam AÙ khaùc vaø thôøi ñieåm hình thaønh caùc quoác gia ñoù? * Ñieàu kieän töï nhieân: Chòu aûnh höôûng cuûa gioù muøa + Thuaän lôïi: Coù ñ/k noâng nghieäp phaùt trieån. + Khoù khaên: Nhieàu thieân tai . * Söï hình thaønh caùc vöông quoác coå : Töø nhöõng theá kæ ñaàu sau Coâng nguyeân (tröø Vieät Nam ñaõ coù nhaø nöôùc töø TCN ) caùc vöông quoác coå ñöôïc thaønh laäp . 2. Söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa caùc quoác gia phong kieán Ñoâng Nam AÙ - Töø theá kæ X – XVIII,  thôøi kì thònh vöôïng. * Caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ + Inñoâneâxia: Vöông trieàu Moâ-gioâ-pa-hit (1213 – 1527) + Campuchia: Thôøi kì Aêngco ( IX – XV) + Mianma: Vöông trieàu Pa-gan (XI) + Thaùi Lan: Vöông quoác Su-khoâ-thay (XIII) + Laøo: Vöông quoác Laïn Xaïng (XV – VIII) + Ñaïi Vieät. + Champa… 19 Giaùo aùn lòch söû 7 năm 2011-2012 *Thaønh töïu : Noåi baät cö daân Ñoâng Nam AÙ thôøi phong kieán laø kieán truùc vaø ñieâu khaéc ?. Keå teân moät soá thaønh töïu thôøi phong vôùi nhieàu coâng trình noåi tieáng: Ñeàn AÊngkieán cuûa caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ? co, ñeàn Boâ-roâ- bu-ñua, chuøa thaùp Pa-gan, Thaùp Chaøm… -HSQSH12 vaø 13 - Em coù nhaän xeùt gì veà kieán truùc cuûa Ñoâng Nam A Ù qua hình 12 vaø 13 ?.( Hình voøm, kieåu baùt uùp, coù thaùp nhòn, ñoà soä, khaéc hoaï nhieàu hình aûnh sinh ñoâng ( chòu aûnh höôûng cuûa kieán truùc AÁn Ñoä). -Lieân heä : Kieán truùc cuûa VN thôøi PK 4. Cuûng coá : - Trình baøy ñieàu kieän töï nhieân vaø nhöõng yeáy toá hình thaønh neân caùc vöông quoác coå ôû Ñoâng Nam AÙ. - Keå teân moät soá vöông quoác phong kieán Ñoâng Nam AÙ tieâu bieåu vaø moät soá coâng trình kieán truùc ñaëc saéc. 5.Daën doø: -Hoïc baøi -baøi taäp 1,2 vaø soaïn baøi 6(TT). - Tìm hieåu P3,4 baøi 6 SGK ******************* Kyù duyeät giaùo aùn : 20
- Xem thêm -