Tài liệu Giáo án lịch sử lớp 5 học kì 1

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 120 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng Tieåu hoïc Tuaàn: 1 Giaùo vieân: MOÂN: LÒCH SÖÛ Tieát: 1 Ngaøy daïy: 6/9/20 Baøi daïy: “BÌNH TAÂY ÑAÏI NGUYEÂN SOAÙI” TRÖÔNG ÑÒNH I. Muïc tieâu: Hoïc xong baøi naøy, HS bieát: - Tröông Ñònh laø moät trong nhöõng taám göông tieâu bieåu cuûa phong traøo ñaáu tranh choáng thöïc daân Phaùp. - Vôùi loøng yeâu nöôùc, Tröông Ñònh ñaõ khoâng tuaân theo leänh vua, kieân quyeát ôû laïi cuøng nhaân daân choáng quaân Phaùp xaâm löôïc. II. Ñoà duøng daïy - hoïc: - Hình trong SGK phoùng to (neáu coù). - Baûn ñoà Haønh chính Vieät Nam. - Phieáu hoïc taäp cuûa HS. III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ: (3’) 02 HS T G Hoaït ñoäng cuûa thaày. Hoaït ñoäng cuûa troø. 2. Baøi môùi: 1’ a. Giôùi thieäu baøi: Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. - HS nhaéc laïi ñeà. b. Noäi dung: 7’ Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc caû lôùp. Muïc tieâu: Tình hình ñaát nöôùc ta sau khi thöïc daân Phaùp môû cuoäc xaâm löôïc. Tieán haønh: - GV giôùi thieäu baøi, keát hôïp duøng baûn ñoà ñeå chæ caùc ñòa danh Ñaø Naüng, 3 tænh mieàn Ñoâng vaø 3 - HS laéng nghe, xem baûn ñoà. tænh mieàn Taây Nam Kì. Saùng 1/9/1858, Thöïc daân Phaùp chính thöùc noå suùng taán coâng Ñaø Naüng, môû ñaàu cuoäc xaâm löôïc nöôùc ta. Naêm sau, TDP chuyeån höôùng ñaùnh vaøo Gia Ñònh, nhaân daân Nam Kì ñöùng leân choáng thöïc daân Phaùp xaâm löôïc. 14’ Hoaït ñoäng 2: Tröông Ñònh kieân quyeát cuøng nhaân daân choáng quaân xaâm löôïc. Muïc tieâu: HS bieát: Tröông Ñònh laø moät trong nhöõng taám göông tieâu bieåu cuûa phong traøo ñaáu tranh choáng thöïc daân Phaùp. Vôùi loøng yeâu nöôùc, Tröông Ñònh ñaõ khoâng tuaân theo leänh vua, kieân quyeát ôû laïi cuøng nhaân daân choáng quaân Phaùp xaâm löôïc. Tieán haønh: 1 Tröôøng Tieåu hoïc 9’ 3’ IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giaùo vieân: - GV ñöa caâu hoûi SGV/10, yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm. - Goïi ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän. - GV vaø HS nhaän xeùt, choát laïi yù ñuùng. KL:GV ruùt ra ghi nhôù SGK/5. - Goïi 2 HS ñoïc laïi phaàn ghi nhôù. Hoaït ñoäng 3: Loøng bieát ôn, töï haøo cuûa nhaân daân ta ñoái vôùi “Bình Taây Ñaïi nguyeân soùi”. Muïc tieâu: Tình caûm cuûa nhaân daân ñoái vôùi Tröông Ñònh. Tieán haønh: - GV laàn löôït neâu caùc caâu hoûi ñeå HS traû lôøi: + Em coù suy nghó nhö theá naøo tröôùc vieäc Tröông Ñònh khoâng tuaân theo trieàu ñình, quyeát taâm ôû laïi cuøng nhaân daân choáng Phaùp? + Em bieát gì theâm veà Tröông Ñònh? + Em coù bieát ñöôøng phoá, tröôøng hoïc naøo mang teân Tröông Ñònh? 3. Cuûng coá, daën doø: (3’) - Em haõy neâu nhöõng baên khoaên, suy nghó cuûa Tröông Ñònh khi nhaän ñöôïc leänh vua? - Em haõy cho bieát tình caûm cuûa nhaân daân ñoái vôùi Tröông Ñònh. - GV nhaän xeùt. Ruùt kinh nghieäm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - HS laøm vieäc theo nhoùm 4. - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc. - 2 HS nhaéc laïi phaàn ghi nhôù. - HS phaùt bieåu yù lieán. - HS traû lôøi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tröôøng Tieåu hoïc Tuaàn: 2 Giaùo vieân: MOÂN: LÒCH SÖÛ Tieát: 2 Ngaøy daïy:12/9/2006 Baøi daïy: NGUYEÃN TRÖÔØNG TOÄ MONG MUOÁN CANH TAÂN ÑAÁT NÖÔÙC I. Muïc tieâu: Hoïc xong baøi naøy, HS bieát: - Nhöõng ñeà nghò chuû yeáu ñeå canh taân ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä . - Nhaân daân ñaùnh giaù veà loøng yeâu nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä nhö theá naøo? II. Ñoà duøng daïy - hoïc: - Hình trong SGK phoùng to (neáu coù). III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ: (3’) 02 HS - Em haõy neâu nhöõng baên khoaên, suy nghó cuûa Tröông Ñònh khi nhaän ñöôïc leänh vua? - Em haõy cho bieát tình caûm cuûa nhaân daân ñoái vôùi Tröông Ñònh. - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. T G 1’ 8’ Hoaït ñoäng cuûa thaày. Hoaït ñoäng cuûa troø. 2. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. b. Noäi dung: Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu veà Nguyeãn Tröôøng Toä. Muïc tieâu: HS hieåu theâm veà ngöôøi anh huøng Nguyeãn Tröôøng Toä. Tieán haønh: - GV toå chöùc cho HS laøm vieäc theo nhoùm ñeå chia seû nhöõng thoâng tin veà Nguyeãn Tröôøng Toä. + Töøng baïn trong nhoùm ñöa ra caùc thoâng tin, thö kyù ghi vaøo phieáu caùc thoâng tin caû nhoùm tìm hieåu ñöôïc. - Goïi ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc. - HS nhaéc laïi ñeà. - HS laøm vieäc theo nhoùm theo söï ñieàu khieån cuûa nhoùm tröôûng. - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc. - GV vaø HS nhaän xeùt, boå sung. 12’ KL:GV choát laïi keát quaû ñuùng. Hoaït ñoäng 2: Nhöõng ñeà nghò canh taân ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä. Muïc tieâu: HS bieát: Nhöõng ñeà nghò chuû yeáu ñeå canh taân ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä. - HS ñoïc caùc thoâng tin trong Tieán haønh: - GV yeâu caàu HS laøm vieäc vôùi SGK vaø traû lôøi SGK. caùc caâu hoûi sau: 3 Tröôøng Tieåu hoïc 9’ 3’ IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giaùo vieân: + Nhöõng ñeà nghò ñeå canh taân ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä laø gì? + Nhöõng ñeà nghò ñoù ñöôïc trieàu ñình thöïc hieän khoâng? Vì sao? + Neâu caûm nghó cuûa em veà Nguyeãn Tröôøng Toä. - GV toå chöùc cho HS laøm vieäc theo nhoùm traû lôøi caùc caâu hoûi treân. - Goïi ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc, - GV nhaän xeùt, choát laïi nhöõng yù ñuùng. KL:GV ruùt ra ghi nhôù SGK/7. - Goïi HS nhaéc laïi phaàn ghi nhôù. Hoaït ñoäng 3: Laøm vieäc caû lôùp. Muïc tieâu: HS bieát: Nhaân daân ñaùnh giaù veà loøng yeâu nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä nhö theá naøo? Tieán haønh: - GV neâu caâu hoûi: + Taïi sao Nguyeãn Tröôøng Toä laïi ñöôïc ngöôøi ñôøi sau kính troïng? - GV nhaän xeùt, choát yù. 3. Cuûng coá, daën doø: (3’) - Haõy neâu nhöõng ñeà nghò canh taân ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä. - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. - Yeâu caàu HS veà nhaø hoïc thuoäc ghi nhôù. Ruùt kinh nghieäm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - HS laøm vieäc theo nhoùm ñoâi. - HS trình baøy keát quaû laøm vieäc. - 2 HS nhaéc laïi phaàn ghi nhôù. - HS phaùt bieåu yù kieán. - HS traû lôøi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tröôøng Tieåu hoïc Tuaàn: 3 Giaùo vieân: MOÂN: LÒCH SÖÛ Tieát:3 Ngaøy daïy:19/9/2006 Baøi daïy: CUOÄC PHAÛN COÂNG ÔÛ KINH THAØNH HUEÁ I. Muïc tieâu: Hoïc xong baøi naøy, HS bieát: - Cuoäc phaûn coâng quaân Phaùp ôû kinh thaønh Hueá do Toân Thaát Thuyeát vaø moät soá quan laïi yeâu nöôùc toå chöùc, ñaõ môû ñaàu cho phong traøo Caàn vöông (1885 – 1896). - Traân troïng, töï haøo veà truyeàn thoáng yeâu nöôùc, baát khuaát cuûa daân toäc . II. Ñoà duøng daïy - hoïc: - Löôït ñoà kinh thaønh Hueá naêm 1885. - Baûn ñoà hnaøh chính Vieät Nam. - Hình trong SGK phoùng to (neáu coù). - Phieáu hoïc taäp cuûa HS. III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ: (3’) 02 HS - Neâu nhöõng ñeà nghò canh taân ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä. - Nhöõng ñeà nghò ñoù cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä coù ñöôïc vua quan nhaø Nguyeãn nghe theo vaø thöïc hieän khoâng? Vì sao? - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. T G Hoaït ñoäng cuûa thaày. Hoaït ñoäng cuûa troø. 2. Baøi môùi: 1’ a. Giôùi thieäu baøi: Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. b. Noäi dung: 20’ Hoaït ñoäng 1: Ngöôøi ñaïi dieän phía chuû chieán. Muïc tieâu: HS bieát: Cuoäc phaûn coâng quaân Phaùp ôû kinh thaønh Hueá do Toân Thaát Thuyeát vaø moät soá quan laïi yeâu nöôùc toå chöùc, ñaõ môû ñaàu cho phong traøo Caàn vöông (1885 – 1896). Tieán haønh: - GV trình baøy moät soá neùt chính veà tình hình nöôùc ta sau khi trieàu ñình nhaø Nguyeãn kí vôùi Phaùp hieäp öôùc Pa- tô- noát (1884). - GV toå chöùc cho HS thaûo luaän nhoùm vôùi caùc noäi dung sau: + Phaân bieät ñieåm khaùc nhau giöõa phaùi chuû chieán vaø phaùi chuû hoaø trong trieàu ñình nhaø 5 - HS nhaéc laïi ñeà. - HS laéng nghe. - HS laøm vieäc nhoùm 4 theo caùc caâu hoûi cuûa GV. Tröôøng Tieåu hoïc Giaùo vieân: Nguyeãn. + Toân Thaát Thuyeát ñaõ laøm gì ñeå chuaån bò choáng Phaùp? + Töôøng thuaät laïi cuoäc phaûn coâng cuûa kinh thaønh Hueá. + YÙ nghóa cuûa cuoäc phaûn coâng ôû kinh thaønh Hueá. - Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän. - GV vaø HS nhaän xeùt. KL: GV choát laïi keát luaän ñuùng. - GV nhaán maïnh theâm: Toân Thaát Thuyeát quyeát ñònh ñöa vua Haøm Nghi vaø ñoaøn tuyø tuøng leân vuøng nuùi Quaûng Trò. 10’ Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc caû lôùp. Muïc tieâu: HS bieát: Traân troïng, töï haøo veà truyeàn thoáng yeâu nöôùc, baát khuaát cuûa daân toäc. Tieán haønh: - GV nhaán maïnh nhöõng kieán thöùc cô baûn cuûa baøi hoïc. - GV neâu caâu hoûi: Em bieát gì theâm veà phong traøo Caàn vöông? - Goïi HS phaùt bieåu yù kieán. KL:GV nhaän xeùt, choát laïi ghi nhôù SGK/9. - Goïi 2 HS nhaéc laò ghi nhôù. 3’ 3. Cuûng coá, daën doø: - Chieáu Caàn vöông coù taùc duïng gì? - GV nhaän xeùt. - Yeâu caàu HS veà nhaø hoïc thuoäc ghi nhôù. IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruùt kinh nghieäm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc. - HS laéng nghe. - HS phaùt bieåu theo söï hieåu bieát cuûa mình. - 2 HS nhaéc laïi ghi nhôù. - HS traû lôøi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tröôøng Tieåu hoïc Tuaàn: 4 Giaùo vieân: MOÂN: LÒCH SÖÛ Tieát: 4 Ngaøy daïy: 26/9/2006 Baøi daïy: XAÕ HOÄI VIEÄT NAM CUOÁI THEÁ KYÛ XIX- ÑAÀU THEÁ KYÛ XX I. Muïc tieâu: Hoïc xong baøi naøy, HS bieát: - Cuoái theá kyû XIX – ñaàu theá kyû XX, neàn kinh teá – xaõ hoäi nöôùc ta coù nhieàu bieán ñoåi do chính saùch khai thaùc thuoäc ñòa cuûa Phaùp. - Böôùc ñaàu nhaän bieát veà moái quan heä giöõa kinh teá vaø xaõ hoäi (kinh teá thay ñoåi, ñoàng thôøi xaõ hoäi cuõng thay ñoåi theo). II. Ñoà duøng daïy - hoïc: - Hình trong SGK phoùng to (neáu coù). - Baûn ñoà haønh chính Vieät Nam (ñeå giôùi thieäu caùc vuøng kinh teá) . - Tranh, aûnh tö lieäu phaûn aùnh söï phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi ôû Vieät nam thôøi baáy giôø (neáu coù). III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ: (3’) 02 HS - Em haõy thuaät laïi cuoäc phaûn coâng ôû kinh thaønh Hueá. - Chieáu Caàn vöông coù taùc duïng gì? - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. 2. Baøi môùi: T G Hoaït ñoäng cuûa thaày. Hoaït ñoäng cuûa troø. a. Giôùi thieäu baøi: 1’ Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. - HS nhaéc laïi ñeà. b. Noäi dung: Hoaït ñoäng 1: Nhöõng thay ñoåi cuûa neàn kinh teá 17’ Vieät Nam cuoái theá kyû XIX – ñaàu theá kyû XX. Muïc tieâu: HS bieát: Cuoái theá kyû XIX – ñaàu theá kyû XX, neàn kinh teá – xaõ hoäi nöôùc ta coù nhieàu bieán ñoåi do chính saùch khai thaùc thuoäc ñòa cuûa Phaùp. Tieán haønh: - GV yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm vôùi noäi - HS laøm vieäc theo nhoùm6. dung sau: + Nhöõng bieåu hieän veà söï thay ñoåi trong neàn kinh teá Vieät Nam cuoái theá kyû XIX – ñaàu theá kyû XX. 7 Tröôøng Tieåu hoïc Giaùo vieân: - Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän. - GV vaø HS nhaän xeùt. KL:GV choát laïi caâu traû lôøi ñuùng. 13’ Hoaït ñoäng 2: Nhöõng thay ñoåi trong xaõù hoäi Vieät Nam cuoái theá kyû XIX – ñaàu theá kyû XX vaø ñôøi soáng cuûa nhaân daân. Muïc tieâu: Böôùc ñaàu nhaän bieát veà moái quan heä giöõa kinh teá vaø xaõ hoäi (kinh teá thay ñoåi, ñoàng thôøi xaõ hoäi cuõng thay ñoåi theo). Tieán haønh: - GV yeâu caàu HS thaûo luaän theo caëp ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi sau: + Nhöõng bieåu hieän veà söï thay ñoåi trong xaõ hoäi Vieät Nam cuoái theá kyû XIX – ñaàu theá kyû XX. + Ñôøi soáng cuûa coâng nhaân, noâng daân Vieät nam trong thôøi kyø naøy. - Goïi HS trình baøy keát quaû thaûo luaän. - GV nhaän xeùt, choát laïi nhöõng yù ñuùng. KL: GV ruùt ra ghi nhôù SGK/11. - Goïi HS ñoïc laïi ghi nhôù. 2’ 3. Cuûng coá, daën doø: (3’) - GV nhaän xeùt baøi. - Yeâu caàu HS veà nhaø hoïc thuoäc ghi nhôù. IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruùt kinh nghieäm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän. - HS laøm vieäc theo nhoùm ñoâi. - HS paùt bieåu yù kieán. - 2 HS nhaéc laïi ghi nhôù. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tröôøng Tieåu hoïc Tuaàn: 5 Giaùo vieân: MOÂN: LÒCH SÖÛ Tieát: 5 Ngaøy daïy: 3/10/2006 Baøi daïy: PHAN BOÄI CHAÂU VAØ PHONG TRAØO ÑOÂNG DU I. Muïc tieâu: Hoïc xong baøi naøy, HS bieát: - Phan Boäi Chaâu laø nhaø yeâu nöôùc tieâu bieåu ôû Vieät Nam ñaàu theá kyû XX. - Phong traøo Ñoâng Du laø moät phong traøo yeâu nöôùc, nhaèm muïc ñích choáng thöïc daân Phaùp. II. Ñoà duøng daïy - hoïc: - Hình trong SGK phoùng to (neáu coù). - Baûn ñoà theá giôùi (ñeå xaùc ñònh vò trí Nhaät Baûn). - Tö lieäu veà Phan Boäi Chaâu vaø phong traøo Ñoâng Du (neáu coù). III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ: (3’) 02 HS - Töø cuoái theá kyû XIX, ôû Vieät Nam ñaõ xuaát hieän nhöõng nghaønh kinh teá môùi naøo? - Nhöõng thay ñoåi veà kinh teá ñaõ taïo ra nhöõng giai caáp, taàng lôùp môùi naøo trong xaõ hoäi Vieät Nam? - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. 2. Baøi môùi: T G 1’ Hoaït ñoäng cuûa thaày. Hoaït ñoäng cuûa troø. a. Giôùi thieäu baøi: Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. - HS nhaéc laïi ñeà. b. Noäi dung: 12’ Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu veà Phan Boäi Chaâu. Muïc tieâu: HS bieát: Phan Boäi Chaâu laø nhaø yeâu nöôùc tieâu bieåu ôû Vieät Nam ñaàu theá kyû XX. Tieán haønh: - GV yeâu caàu HS ñoïc caùc thoâng tin trong - HS ñoïc caùc thoâng tin trong SGK/12 ñeå hieåu theâm veà Phan Boäi Chaâu. SGK vaø traû lôøi caâu hoûi. - Goïi HS neâu yù kieán, noùi theâm veà nhöõng hieåu bieát cuûa mình ñoái vôùi nhaø yeâu nöôùc naøy. KL:GV vaø HS nhaän xeùt, GV giôùi thieäu theâm veà Phan Boäi Chaâu. 12’ Hoaït ñoäng 2: Phong traøo Ñoâng Du. Muïc tieâu: HS bieát: Phong traøo Ñoâng Du laø moät 9 Tröôøng Tieåu hoïc 8’ 3’ IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giaùo vieân: phong traøo yeâu nöôùc, nhaèm muïc ñích choáng thöïc daân Phaùp. Tieán haønh: - GV yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm vôùi caùc caâu - HS laøm vieäc theo nhoùm4. hoûi sau: + Phong traøo Ñoâng Du dieãn ra trong thôøi gian naøo? Ai laø ngöôøi laõnh ñaïo? Muïc ñích cuûa phong traøo laø gì? + Keå laïi nhöõng neùt chính veà phong traøo Ñoâng Du. + YÙ nghóa cuûa phong traøo Ñoâng Du. - Goïi HS trình baøy keát quaû thaûo luaän. - HS trình baøy keát quaû thaûo luaän. - GV vaø HS nhaän xeùt. KL:GV ruùt ra ghi nhôù SGK/13. - 2 HS nhaéc laï phaàn ghi nhôù. - Goïi HS ñoïc laïi phaàn ghi nhôù. Hoaït ñoäng 3: Laøm vieäc caû lôùp. Muïc tieâu: Bieát nguyeân nhaân thaát baïi cuûa phong traøo Ñoâng Du. Tieán haønh: - HS phaùt bieåu yù kieán. - GV yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi: + Phong traøo Ñoâng Du keát thuùc nhö theá naøo? + Taïi sao chính phuû Nhaät Baûn thoaû thuaän vôùi Phaùp choáng laïi phong traøo Ñoâng Du, truïc xuaùt Phan Boäi Chaâu vaø nhöõng ngöôøi du hoïc? - Goïi HS neâu yù kieán, GV vaø caû lôùp nhaän xeùt. 3. Cuûng coá, daën doø: - HS traû lôøi caâu hoûi. - Em haõy thuaät laïi phong traøo Ñoâng Du. - Vì sao phong traøo Ñoâng Du thaát baïi? - GV nhaän xeùt. - Yeâu caàu HS veà nhaø hoïc thuoäc ghi nhôù. Ruùt kinh nghieäm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tröôøng Tieåu hoïc Giaùo vieân: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuaàn: 6 MOÂN: LÒCH SÖÛ Tieát: 6 Ngaøy daïy: 10/10/2006 Baøi daïy: QUYEÁT CHÍ RA ÑI TÌM ÑÖÔØNG CÖÙU NÖÔÙC I. Muïc tieâu: Hoïc xong baøi naøy, HS bieát: - Nguyeãn Taát Thaønh chính laø Baùc Hoà kính yeâu. - Nguyeãn Taát Thaønh ñi ra nöôùc ngoaøi laø do loøng yeâu nöôùc, thöông daân, mong muoán tìm con ñöôøng cöùu nöôùc. II. Ñoà duøng daïy - hoïc: - Aûnh veà queâ höông Baùc Hoà, beán caûng Nhaø Roàng ñaàu theá kyû XX, taøu Ñoâ ñoác Latu- sô Tôø- reâ- vin. - Baûn ñoà haønh chính Vieät Nam (ñeû chæ ñòa danh Thaønh phoá Hoà Chí Minh). III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ: (3’) 02 HS - Em haõy thuaät laïi phong traøo Ñoâng Du. - Vì sao phong traøo Ñoâng Du thaát baïi? - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. 2. Baøi môùi: T G 1’ Hoaït ñoäng cuûa thaày. Hoaït ñoäng cuûa troø. a. Giôùi thieäu baøi: Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. b. Noäi dung: 10’ Hoaït ñoäng 1: Queâ höông vaø thôøi nieân thieáu cuûa Nguyeãn Taát Thaønh. Muïc tieâu: HS bieát: Nguyeãn Taát Thaønh chính laø Baùc Hoà kính yeâu. Tieán haønh: - GV yeâu caàu HS chia seû vôùi caùc baïn trong nhoùm thoâng tö, tö lieäu veà queâ höông vaø thôøi nieân thieáu cuûa Nguyeãn Taát Thaønh. - GV toå chöùc cho HS baùo caùo keát quaû tìm hieåu tröôùc lôùp. KL:GV nhaän xeùt veà phaàn tìm hieåu cuûa HS, sau ñoù GV neâu moät soá neùt chính veà queâ höông vaø 11 - HS nhaéc laïi ñeà. - HS laøm vieäc theo nhoùm. - Trình baøy keát quaû laøm vieäc. - HS laéng nghe. Tröôøng Tieåu hoïc Giaùo vieân: thôøi nieân thieáu cuûa Nguyeãn Taát Thaønh. GV choát laïi ñeå HS hieåu Nguyeãn Taát Thaønh chính laø Baùc Hoà kính yeâu. 12’ Hoaït ñoäng 2: Muïc ñích ra nöôùc ngoaøi cuûa Nguyeãn Taát Thaønh. Muïc tieâu: Nguyeãn Taát Thaønh ñi ra nöôùc ngoaøi laø do loøng yeâu nöôùc, thöông daân, mong muoán tìm con ñöôøng cöùu nöôùc. Tieán haønh: - GV yeâu caàu HS thaûo luaän theo caùc noäi dung sau: + Muïc ñích ra ñi cuûa Nguyeãn Taát Thaønh laø gì? + Theo Nguyeãn Taát Thaønh, laøm theá naøo ñeå coù theå kieám soáng vaø ñi ra nöôùc ngoaøi? - Goïi HS trình baøy keát quaû thaûo luaän. - GV vaø HS nhaän xeùt, GV keát luaän, choát laïi yù ñuùng. KL:GV ruùt ra ghi nhôù SGK/15. - Goïi HS ñoïc laïi phaàn ghi nhôù. 9’ Hoaït ñoäng 3: Laøm vieäc caû lôùp. Muïc tieâu: Tình caûm ñoái vôùi Baùc Hoà kính yeâu. Tieán haønh: - GV yeâu caàu HS xaùc ñònh vò trí Thaønh phoá Hoà Chí Minh treân baûn ñoà. - GV trình baøy söï kieän ngaøy 5/6/1911. - GV yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi: Vì sao beán caûng nhaø roàng ñöôïc coâng nhaän laø di tích lòch söû? 3’ 3. Cuûng coá, daën doø: (3’) - Haõy neâu nhöõng khoù khaên cuûa Nguyeãn Taát Thaønh khi döï ñònh ra nöôùc ngoaøi. - Taïi sao Nguyeãn Taát Thaønh quyeát chí ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc? - GV nhaän xeùt. - Yeâu caàu HS veà nhaø hoïc thuoäc ghi nhôù. IV. . . . . . . . . . . . . Ruùt kinh nghieäm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - HS laøm vieäc theo nhoùm 4. - HS trình baøy. - 2 HS nhaéc laïi phaàn ghi nhôù. - HS laøm vieäc treân baûn ñoà. - HS phaùt bieåu yù kieán. - HS traû lôøi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tröôøng Tieåu hoïc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuaàn: 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giaùo vieân: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOÂN: LÒCH SÖÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tieát: 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngaøy daïy: 17/10/2006 Baøi daïy: ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT NAM RA ÑÔØI I. Muïc tieâu: Hoïc xong baøi naøy, HS bieát: - Laõnh tuï Nguyeãn Aùi Quoác laø ngöôøi chuû trì hoäi nghò thaønh laäp Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam. - Ñaûng ra ñôøi laø moät söï kieän lòch söû troïng ñaïi, ñaùnh daáu thôøi kyø CM nöôùc ta coù söï laõnh ñaïo ñuùng ñaén, giaønh nhieàu thaéng lôïi to lôùn . II. Ñoà duøng daïy - hoïc: - Hình trong SGK phoùng to (neáu coù). - Tö lieäu lòch söû vieát veà boái caûnh ra ñôøi cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam, vai troø cuûa Nguyeãn Aùi Quoác trong vieäc truï trì Hoäi nghò thaønh laäp Ñaûng. III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ: (3’) 02 HS - Haõy neâu nhöõng khoù khaên cuûa Nguyeãn Taát Thaønh khi döï ñònh ra nöôùc ngoaøi . - Taïi sao Nguyeãn Taát Thaønh quyeát chí ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc? - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. 2. Baøi môùi: T G 1’ Hoaït ñoäng cuûa thaày. Hoaït ñoäng cuûa troø. a. Giôùi thieäu baøi: Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. - HS nhaéc laïi ñeà. b. Noäi dung: 12’ Hoaït ñoäng 1: Hoaøn caûnh ñaát nöôùc 1929 vaø yeâu caàu thaønh laäp Ñaûng coäng saûn. Muïc tieâu: HS bieát: Laõnh tuï Nguyeãn Aùi Quoác laø ngöôøi chuû trì hoäi nghò thaønh laäp Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam. Tieán haønh: - GV toå chöùc cho HS tìm hieåu veà vieäc thaønh laäp - HS laøm vieäc theo yeâu caàu Ñaûng: Töø nhöõng naêm 1926 – 1927 trôû ñi, phong cuûa GV. traøo caùch maïng nöôùc ta phaùt trieån maïnh meõ. Töø thaùng 6 ñeán thaùng 9 – 1929, ôû Vieät Nam laàn 13 Tröôøng Tieåu hoïc Giaùo vieân: löôït ra ñôøi ba toå chöùc coäng saûn. Tình hình thieáu thoáng nhaát trong laõnh ñaïo khoâng theå keùo daøi. + Theo em tình hình noùi treân ñaõ ñaët ra yeâu caàu gì? + Ai laø ngöôøi laøm ñöôïc ñieàu ñoù? + Vì sao chæ coù laõnh tuï Nguyeãn Aùi Quoác môùi coù theå thoáng nhaát caùc toå chöùc coäng saûn ôû Vieät Nam? - GV vaø HS nhaän xeùt. 10’ KL: GV choát laïi caùc yù ñuùng. Hoaït ñoäng 2: Hoäi nghò thaønh laäp Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam. Muïc tieâu: Ñaûng ra ñôøi laø moät söï kieän lòch söû troïng ñaïi, ñaùnh daáu thôøi kyø CM nöôùc ta coù söï laõnh ñaïo ñuùng ñaén, giaønh nhieàu thaéng lôïi to lôùn . Tieán haønh: - GV toå chöùc cho HS tìm hieåu veà Hoäi nghò thaønh laäp Ñaûng. - GV yeâu caàu HS ñoïc vaø trình baøy laïi theo yù mình. KL:GV nhaän xeùt, ruùt ra ghi nhôù SGK/17. 9’ - Goïi 2 HS nhaéc laïi phaàn ghi nhôù. Hoaït ñoäng 3:YÙ nghóa cuûa vieäc thaønh laäp Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam. Muïc tieâu: HS hieåu taàm quan troïng cuûa vieäc thaønh laäp Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam. Tieán haønh: - GV neâu moät soá caâu hoûi ñeå HS thaûo luaän, phaùt bieåu yù kieán veà yù nghóa cuûa vieäc thaønh laäp Ñaûng. + Söï thoáng nhaát cuûa caùc toå chöùc coäng saûn ñaõ mang laïi ích lôøi gì cho CM nöôùc ta? - Goïi HS phaùt bieåu yù kieán. - GV vaø caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. KL:GV keát luaän, nhaán maïnh yù nghóa cuûa vieäc 2’ thaønh laäp Ñaûng. 3. Cuûng coá, daën doø: (3’) - GV nhaän xeùt. - Yeâu caàu HS veà nhaø hoïc thuoäc ghi nhôù. - HS phaùt bieåu yù kieán. - HS laøm vieäc theo höôùng daãn cuûa GV. - HS ñoïc SGK. Trình baøy cho caùc baïn nghe. - 2 HS nhaéc laïi ghi nhôù. - HS laøm vieäc caû lôùp. - HS phaùt bieåu yù kieán. IV. Ruùt kinh nghieäm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Tröôøng Tieåu hoïc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuaàn: 8 . . . . . . . . . . . . Giaùo vieân: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOÂN: LÒCH SÖÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tieát: 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngaøy daïy: 24/10/2006 Baøi daïy: XOÂ VIEÁT NGHEÄ - TÓNH I. Muïc tieâu: Hoïc xong baøi naøy, HS bieát: - Xoâ Vieát Ngheä – Tónh laø ñænh cao cuûa phong traøo caùch maïng Vieät Nam trong nhöõng naêm 1930- 1931. - Nhaân daân moät soá ñòa phöông ôû Ngheä – Tónh ñaõ ñaáu tranh giaønh quyeàn laøm chuû thoân xaõ, xaây döïng cuoäc soáng môùi, vaên minh, tieán boä. II. Ñoà duøng daïy - hoïc: - Hình trong SGK phoùng to (neáu coù). - Löôïc ñoà hai tænh Ngheä An – Haø Tónh thuoäc baûn ñoà Vieät Nam. - Phieáu hoïc taäp cuûa HS. - Tö lieäu lòch söû lieân quan ñeán thôøi kyø 1930- 1931 ôû Ngheä - Tónh. III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ: (3’) 02 HS - Haõy neâu nhöõng neùt chính veà hoäi nghò thaønh laäp Ñaûng coäng saûn Vieät Nam. - Neâu yù nghóa cuûa Ñaûng coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi. - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. 2. Baøi môùi: T G 1’ 8’ Hoaït ñoäng cuûa thaày. Hoaït ñoäng cuûa troø. a. Giôùi thieäu baøi: Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. - HS nhaéc laïi ñeà. b. Noäi dung: Hoaït ñoäng 1: Cuoäc bieåu tình ngaøy 12- 9- 1930 vaø tinh thaàn Caùch maïng cuûa nhaân daân Ngheä – Tónh trong nhöõng naêm 1930- 1931. Muïc tieâu: HS bieát: Xoâ Vieát Ngheä – Tónh laø ñænh cao cuûa phong traøo caùch maïng Vieät Nam trong nhöõng naêm 1930- 1931. 15 Tröôøng Tieåu hoïc Giaùo vieân: Tieán haønh: - GV treo baûn ñoà haønh chính Vieät Nam, yeâu caàu HS tìm vaø chæ vò trí hai tónh Ngheä An, Haø Tónh. - GV yeâu caàu HS ñoïc SGK/17,18. sau ñoù GV yeâu caàu HS töôøng thuaät vaø trình baøy laïi cuoäc bieåu tình ngaøy 12/9/1930. - GV vaø HS nhaän xeùt, boå sung. KL: GV ruùt ra caâu traû lôøi ñuùng vaø GV neâu nhöõng söï kieän tieáp theo dieãn ra trong naêm 1930. 12’ Hoaït ñoäng 2: Nhöõng chuyeån bieán môùi ôû nhöõng nôi nhaân daân Ngheä – Tónh giaønh laïi chính quyeàn caùch maïng. Muïc tieâu: Nhaân daân moät soá ñòa phöông ôû Ngheä – Tónh ñaõ ñaáu tranh giaønh quyeàn laøm chuû thoân xaõ, xaây döïng cuoäc soáng môùi, vaên minh, tieán boä. Tieán haønh: - GV yeâu caàu HS ñoïc SGK vaø traû lôøi caâu hoûi: Nhöõng naêm 1930- 1931, trong caùc thoân xaõ ôû Ngheä – Tónh coù chính quyeàn Xoâ vieát ñaõ dieãn ra ñieàu gì môùi? - GV yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm ñoâi sau ñoù ghi keát quaû laøm vieäc treân phieáu. - Goïi moät soá HS trình baøy keát quaû laøm vieäc. 9’ KL: GV Nhaän xeùt, ruùt ra keát luaän. Hoaït ñoäng 3: YÙ nghóa cuûa phong traøo Xoâ vieát Ngheä – Tónh. Muïc tieâu: HS hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa phong traøo naøy. Tieán haønh: - GV yeâu caàu caû lôùp trao ñoåi: Phong traøo Xoâ vieát Ngheä – Tónh coù yù nghóa gì? - GV toå chöùc cho HS thaûo luaän. KL: GV ruùt ra ghi nhôù SGK/19. 3’ - Goïi HS nhaéc laïi phaàn ghi nhôù. 3. Cuûng coá, daën doø: - GV ñoïc ñoaïn thô veà phong traøo Xoâ vieát Ngheä – Tónh, GV yeâu caàu HS neâu caûm nghó veà ñoaïn thô. - GV nhaän xeùt. - Yeâu caàu HS veà nhaø hoïc thuoäc ghi nhôù. 16 - HS quan saùt baûn ñoà, chæ hai tónh Ngheä An, Haø Tónh. - HS trình baøy. - HS ñoïc SGK vaø TLCH. - HS laøm vieäc theo nhoùm ñoâi. - HS trình baøy keát quaû laøm vieäc - HS thaûo luaän nhoùm. - 2 HS nhaéc laïi phaàn ghi nhôù. - HS neâu caûm nghó. Tröôøng Tieåu hoïc IV. . . . . . . . . . . . . . . . . Giaùo vieân: Ruùt kinh nghieäm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuaàn: 9 MOÂN: LÒCH SÖÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tieát: 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngaøy daïy: 1/11/2006 Baøi daïy: CAÙCH MAÏNG MUØA THU I. Muïc tieâu: Hoïc xong baøi naøy, HS bieát: - Söï kieän tieâu bieåu cuûa Caùch maïng thaùng Taùm laø cuoäc khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû Haø Noäi, Hueá vaø Saøi Goøn. - Ngaøy 19- 8 trôû thaønh ngaøy kæ nieäm Caùch maïng thaùng Taùm ôû nöôùc ta. - YÙ nghóa lòch söû cuûa Caùch maïng thaùng Taùm (sô giaûn). - Lieân heä vôùi caùc cuoäc khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû ñòa phöông. II. Ñoà duøng daïy - hoïc: - Aûnh tö lieäu veø Caùch maïng thaùng Taùm ôû Haø Noäi vaø tö lieäu lòch söû veà ngaøy khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû ñòa phöông. - Phieáu hoïc taäp cuûa HS. III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ: (3’) 02 HS - Thuaät laïi cuoäc khôûi nghóa 12 – 9 - 1930 ôû Ngheä An. - Trong nhöõng naêm 1930 - 1931, ôû nhieàu vuøng noâng thoân Ngheä – Tónh dieãn ra ñieàu gì môùi? - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. 2. Baøi môùi: T G 1’ 8’ Hoaït ñoäng cuûa thaày. Hoaït ñoäng cuûa troø. a. Giôùi thieäu baøi: Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. - HS nhaéc laïi ñeà. b. Noäi dung: Hoaït ñoäng 1: Thôøi cô Caùch maïng. Muïc tieâu: HS bieát: Söï kieän tieâu bieåu cuûa Caùch maïng thaùng Taùm laø cuoäc khôûi nghóa giaønh 17 Tröôøng Tieåu hoïc Giaùo vieân: chính quyeàn ôû Haø Noäi, Hueá vaø Saøi Goøn. Tieán haønh: - GV yeâu caàu HS ñoïc phaân chöõ nhoû SGK/19. - GV yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi: Vieäc vuøng leân giaønh chính quyeàn ôû Haø Noäi dieãn ra nhö theá naøo? - GV toå chöùc cho HS laøm vieäc theo nhoùm 4. - Goïi ñaïi dieän nhoùm trình baøy. - GV vaø HS nhaän xeùt. KL: GV ruùt ra keát luaän. 12’ Hoaït ñoäng 2: Khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû Haø Noäi ngaøy 19- 8- 1945. Muïc tieâu: Ngaøy 19- 8 trôû thaønh ngaøy kæ nieäm Caùch maïng thaùng Taùm ôû nöôùc ta. Tieán haønh: - GV yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm, cuøng ñoïc SGK vaø thuaät laïi cho nhau nghe veà cuoäc khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû Haø Noäi ngaøy 19- 8- 1945. - GV yeâu caàu HS trình baøy tröôùc lôùp. KL: GV nhaän xeùt, ruùt ra ghi nhôù SGK/20. 9’ Hoaït ñoäng 3: Lieân heä ñeán caùc cuoäc khôûi nghóa khaùc trong caû nöôùc. Yù nghóa lòch söû vaø nguyeân nhaân thaéng lôïi cuûa Caùch maïng thaùng Taùm. Muïc tieâu: YÙ nghóa lòch söû cuûa Caùch maïng thaùng Taùm (sô giaûn). Lieân heä vôùi caùc cuoäc khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû ñòa phöông. Tieán haønh: - GV yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm ñoâi vôùi caâu hoûi: Cuoäc khôûi nghóa cuûa nhaân daân Haø Noäi coù taùc ñoäng nhö theá naøo ñeán tinh thaàn caùch maïng cuûa nhaân daân caû nöôùc? Neâu yù nghóa cuûa cuoäc Caùch maïng thaùng Taùm. - Goïi HS phaùt bieåu yù kieán. - GV nhaän xeùt. KL: GV nhaän xeùt, ruùt ra keát luaän ñuùng. 3’ 3. Cuûng coá, daën doø: (3’) - Taïi sao ngaøy 19-8 ñöôïc choïn laøm ngaøy kæ nieäm caùch maïng thaùng Taùm naêm 1945 ôû nöôùc ta? - GV nhaän xeùt. - Yeâu caàu HS veà nhaø hoïc thuoäc ghi nhôù. 18 - HS ñoïc SGK. - HS traû lôøi caâu hoûi. - HS laøm vieäc theo nhoùm. - HS trình baøy keát quaû laøm vieäc - HS laøm vieäc theo nhoùm. - HS trình baøy keát quaû laøm vieäc - HS laøm vieäc theo nhoùm ñoâi. - HS neâu yù kieán. - HS traû lôøi. Tröôøng Tieåu hoïc IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giaùo vieân: Ruùt kinh nghieäm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuaàn: 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOÂN: LÒCH SÖÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tieát: 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngaøy daïy: 08/11/2006 Baøi daïy: BAÙC HOÀ ÑOÏC TUYEÂN NGOÂN ÑOÄC LAÄP I. Muïc tieâu: Hoïc xong baøi naøy, HS bieát: - Ngaøy 2- 9- 1945, taïi quaûng tröôøng Ba Ñình (Haø Noäi), Chuû tòch Hoà Chí Minh ñoïc Tuyeân ngoân Ñoäc laäp. - Ñaây laø söï kieän lòch söû troïng ñaïi, khai sinh nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng hoaø . - Ngaøy 2- 9 trôû thaønh ngaøy Quoác khaùnh cuûa nöôùc ta. II. Ñoà duøng daïy - hoïc: - Hình trong SGK. - Aûnh tö lieäu khaùc (neáu coù). - Phieáu hoïc taäp cuûa hoïc sinh. III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu: 1. Kieåm tra baøi cuõ: (3’) 02 HS(4’) 02 HS - Em haõy töôøng thuaät laïi cuoäc toång khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû Haø Noäi vaøo ngaøy 19- 8- 1945. - Thaéng lôïi cuûa caùch maïng thaùng Taùm coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi daân toäc ta? * GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. 2. Baøi môùi: T G 1’ 8’ Hoaït ñoäng cuûa thaày. Hoaït ñoäng cuûa troø. a. Giôùi thieäu baøi: Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. - HS nhaéc laïi ñeà. b. Noäi dung: Hoaït ñoäng 1: Quang caûnh Haø Noäi ngaøy 2- 9- 1945. Muïc tieâu: HS bieát: Ngaøy 2- 9- 1945, taïi quaûng 19 Tröôøng Tieåu hoïc Giaùo vieân: tröôøng Ba Ñình (Haø Noäi), Chuû tòch Hoà Chí Minh ñoïc Tuyeân ngoân Ñoäc laäp. Tieán haønh: - GV yeâu caàu HS quan saùt tranh vaø ñoïc SGK trang 21, GV toå chöùc cho HS thi taû quang caûnh vaøo ngaøy 2- 9- 1945. - GV yeâu caàu HS bình choïn baïn taû hay nhaát. KL: GV keát luaän yù chính veà quang caûnh ngaøy 29- 1945. 12’ Hoaït ñoäng 2: Dieãn bieán buoåi leã tuyeân boá ñoäc laäp. Muïc tieâu: HS bieát ñaây laø söï kieän lòch söû troïng ñaïi, khai sinh nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng hoaø. Tieán haønh: - GV yeâu caàu HS ñoïc SGK/22, laøm vieäc theo nhoùm: Buoåi leã tuyeân boá ñoäc laäp cuûa daân toäc ta ñaõ dieãn ra nhö theá naøo? - Goïi HS trình baøy keát quaû laøm vieäc. - GV vaø HS nhaän xeùt. KL: GV keát luaän veà nhöõng neùt chính veà dieãn bieán cuûa leã tuyeân boá ñoäc laäp. 9’ Hoaït ñoäng 3: Moät soá noäi dung cuûa baûn tuyeân ngoân ñoäc laäp vaø yù nghóa cuûa söï kieän lòch söû naøy. Muïc tieâu: Ngaøy 2- 9 trôû thaønh ngaøy Quoác khaùnh cuûa nöôùc ta. Tieán haønh: - GV goïi 2 HS ñoïc 2 ñoaïn trích cuûa baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp trong SGK/22. - Yeâu caàu HS cho bieát noäi dung chính cuûa baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp. - GV yeâu caàu HS neâu yù nghóa lòch söû cuûa söï kieän naøy. KL: GV ruùt ra ghi nhôù SGK/23. - Goïi 2 HS ñoïc laïi phaàn ghi nhôù. 3’ 3. Cuûng coá, daën doø: (3’) - Ngaøy 2- 9 laø ngaøy kæ nieäm gì cuûa daân toäc ta? - GV nhaän xeùt. - Yeâu caàu HS veà nhaø hoïc thuoäc ghi nhôù. IV. . . . . . . . . Ruùt kinh nghieäm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - HS quan saùt tranh vaø ñoïc thoâng tin SGK. - HS thi taû caûnh ngaøy 2- 91945. - HS laøm vieäc theo nhoùm 4. - HS trình baøy keát quaû laøm vieäc. - 2 HS ñoïc. - HS neâu noäi dung chính cuûa baûn tuyeân ngoân. - 2 HS nhaéc laïi phaàn ghi nhôù. - HS traû lôøi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Xem thêm -