Tài liệu Giáo án lịch sử lớp 5 hk2_cktkn

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 115 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường tiểu học Ngọc Tố 2. Tuaàn 19 Lòch söû Baøi 17 HỨA TRƯỜNG PHONG CHIEÁN THAÉNG LÒCH SÖÛ ÑIEÄN BIEÂN PHUÛ. I. Muïc tieâu: - Töôøng thuaät sô löôïc chieán dòch Ñieän Bieân Phuû : + Chieán dòch dieãn ra trong ba ñôït taán coâng ; ñôït 3 : ta taán coâng vaø tieâu dieät cöù ñieåm ñoài A 1 vaø khu trung taâm chæ huy cuûa ñòch. + Ngaøy 7 - 5 – 1954, Boä chæ huy taäp ñoaøn cöù ñieåm ra haøng, chieán dòch keát thuùc thaéng lôïi. - Trình baøy sô löôïc yù nghóa cuûa chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû : laø moác son choùi loïi, goùp phaàn keát thuùc thaéng lôïi cuoäc khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp xaâm löôïc. - Bieát tinh thaàn chieán ñaáu anh duõng cuûa boä ñoäi ta trong chieán dòch : tieâu bieåu laø anh huøng Phan Ñình Gioùt laáy thaân mình laáp loã chaâu mai. - GDMT : Tự hào về tinh thần chiến đấu dũng cảm của bộ đội ta. II. Ñoà duøng daïy hoïc: - Baûn ñoà haønh chính Vieät Nam. - Caùc hình aûnh minh hoaï trong SGK. - HS söu taàm tranh aûnh, tö lieäu truyeän keå veà chieán dòch Ñieän Bieân Phuû . - Phieáu hoïc taäp cho HS. III. caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu: HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC Hát vui 1 Ổn định 2 Kieåm tra baøi cuõ - GV goïi HS leân baûng hoûi vaø yeâu caàu traû - HS leân baûng traû lôøi caùc caâu hoûi sau: lôøi caùc caâu hoûi veà noäi dung baøi cuõ, sau ñoù + Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn 1 nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. ñaõ ñeà re nhieäm vuï gì cho caùch maïng Vieät Nam? + Keå veà 1 trong 7 anh huøng ñöôïc baàu choïn trong ñaïi hoäi chieán só thi ñua vaø caùn boä göông maãu toaøn quoác. 3.Baøi môùi: - GV hoûi: ngaøy 7-5 haøng naêm ôû nöôùc ta coù - HS:leã kæ nieäm chieán thaéng Ñieän leã kæ nieäm gì? Bieân Phuû . - GV Giôùi thieäu baøi: Neâu tình theá cuûa quaân Phaùp töø sau thaát baïi ôû chieán dòch -1- Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. Bieân giôùi töø 1950-1953 (ñòch rôi vaøo theá bò ñoäng, trong khi ñoù ta chuû ñoäng môû nhieàu chieán dòch lôùn treân toaøn quoác laøm cho ñòch theâm luùng tuùng). Vì vaäy, thöïc daân Phaùp döôùi söï giuùp ñôõ cuûa Mó veà vuõ khí, ñoâ la, chuyeân gia quaân söï) ñaõ xaây döïng taäp ñoaøn cöù ñieåm Ñieän Bieân Phuû kieân coá nhaát ôû chieán tröôøng Ñoâng Döông nhaèm thu huùt vaø tieâu dieät boä ñoäi chuû löïc cuûa ta, giaønh laïi theá chuû ñoäng treân chieán tröôøng vaø coù theå keát thuùc chieán tranh. Nhieäm vuï baøi hoïc : +Dieãn bieán sô löôïc cuûa chieán dòch Ñieän Bieân Phuû. +YÙ nghóa lòch söû cuûa chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû. Hoaït ñoäng 1:Laøm vieäc caû lôùp. Muïc tieâu: Giuùp HS hieåu bieát veà taäp ñoaøn cöù ñieåm Ñieän Bieân Phuû vaø aâm möu cuûa giaëc Phaùp. Caùch tieán haønh: - GV yeâu caàu HS ñoïc SGK vaø tìm hieåu khaùi nieäm: taäp ñoaøn cöù ñieåm, phaùo ñaøi. - GV treo baûn ñoà haønh chính Vieät Nam, yeâu caàu HS chæ vò trí cuûa Ñieän Bieân Phuû. - GV neâu 1 soá thoâng tin veà taäp ñoaøn cöù ñieåm Ñieän Bieân Phuû. - GV hoûi: Theo em, vì sao Phaùp laïi xaây döïng Ñieän Bieân Phuû thaønh phaùo ñaøi vöõng chaéc nhaát Ñoâng Döông - GV neâu: Phaùp laïi xaây döïng Ñieän Bieân Phuû thaønh phaùo ñaøi kieân coá, vöõng chaéc nhaát Ñoâng Döông vôùi aâm möu thu huùt vaø tieâu dieät boä ñoäi chuû löïc cuûa ta. Hoaït ñoäng 2:Laøm vieäc nhoùm. Muïc tieâu: giuùp HS hieåu bieát veà chieán dòch Ñieän Bieân Phuû . HỨA TRƯỜNG PHONG - HS ñoïc SGK vaø traû lôøi. - HS nhìn vaøo baûn ñoà chæ vò trí cuûa Ñieän Bieân Phuû. - HS traû lôøi. - HS laéng nghe. - HS chia thaønh nhoùm cuøng thaûo luaän vaø thoáng nhaát yù kieán. -2- Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. HỨA TRƯỜNG PHONG Caùch tieán haønh: - GV chia HS laøm 4 nhoùm, giao moãi nhoùm thaûo luaän veà 1 trong nhöõng vaán ñeà sau: Nhoùm 1: Vì sao ta quyeát ñònh môû chieán dòch Ñieän Bieân Phuû? Quaân vaø daân ta ñaõ chuaån bò chieán dòch nhö theá naøo? Gôïi yù: Muoán keát thuùc khaùng chieán quaân vaø daân ta buoäc phaûi tieâu dieät ñöôïc taäp ñoaøn cöù ñieåm naøo cuûa ñòch? Vaø chuùng ta caàn söùc ngöôøi, söùc cuûa nhö theá naøo? Nhoùm 1: + Muøa ñoâng 1953, taïi Vieät Baéc, trung öông ÑaÛng vaø Baùc Hoà ñaõ hoïp vaø neâu quyeát taâm giaønh thaéng lôïi trong chieán dòch Ñieän Bieân Phuû ñeå keát thuùc cuoäc khaùng chieán. + Ta ñaõ chuaån bò cho chieán dòch vôùi tinh thaàn cao nhaát… Nhoùm 2: Ta môû chieán dòch Ñieän Bieân Phuû Nhoùm 2: trong chieán dòch Ñieän goàm maáy ñôït taán coâng? Thuaät laïi töøng ñôït Bieân Phuû ta môû 3 ñôït taán coâng… taán coâng ñoù? Gôïi yù: moãi ñôït taán coâng cuûa ta baét ñaàu vaøo thôøi gian naøo? Ta taán coâng vaøo nhöõng vò trí naøo? Chæ vò trí ñoù treân löôïc ñoà? Keát quaû cuûa töøng ñôït taán coâng? Nhoùm 3: Vì sao ta giaønh ñöôïc thaéng lôïi Nhoùm 3: vì trong chieán dòch Ñieän Bieân Phuû? Ta chuaån + Coù ñöôøng loái laõnh ñaïo ñuùng ñaén. bò cho chieán dòch chu ñaùo nhö theá naøo? + Quaân vaø daân ta coù tinh thaàn Quaân vaø daân ta theå hieän tinh thaàn chieán chieán ñaáu baát khuaát, kieân cöôøng. ñaáu nhö theá naøo trong chieán dòch Ñieän Bieân + Ta ñaõ chuaån bò toái ña cho chieán Phuû? dòch. Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû taùc ñoäng nhö + Ta ñöôïc söï uûng hoä cuûa baïn beø theá naøo ñeán quaân ñòch, taùc ñoäng nhö theá quoác teá. naøo ñeán lòch söû daân toäc ta? Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû buoäc Phaùp phaûi kyù hieäp ñònh Giô ne vô, ruùt quaân veà nöôùc, keát thuùc 9 naêm khaùng chieán tröôøng kyø gian khoå. Nhoùm 4: Keå veà 1 soá göông chieán ñaáu tieâu Nhoùm 4: keå veà caùc nhaân vaät tieâu bieåu trong chieán dòch Ñieän Bieân Phuû? bieåu nhö Phan Ñình Gioùt, Toâ Vónh - GV toå chöùc cho HS töøng nhoùm trình baøy Dieän… keát quaû thaûo luaän. - Ñaïi dieän 4 nhoùm HS trình baøy, - GV nhaän xeùt keát quaû laøm vieäc cuûa caùc caùc nhoùm khaùc boå sung. nhoùm. 4-Cuûng coá -3- Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. HỨA TRƯỜNG PHONG Chieán thaéng lòch söû Ñieän Bieân Phuû coù theå Chieán thaéng Baïch Ñaèng, Chi ví vôùi chieán thaéng naøo trong lòch söû choáng Laêng, Ñoáng Ña ngoaïi xaâm cuûa daân toäc ta? 5 Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . -Chuaån bò baøi sau Chuaån bò baøi sau học tốt hơn -4- Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. Tuaàn 20 HỨA TRƯỜNG PHONG Lòch söû OÂN TAÄP: CHÍN NAÊM KHAÙNG CHIEÁN BAÛO VEÄ ÑOÄC LAÄP DAÂN TOÄC ( 19451954 ) I Muïc tieâu : - Biết sau Cách Mạng tháng tám nhan dân ta phải đương đầu với ba thứ , giặc , giặc đói , giặc dốt , giặc ngoại xâm - Thống kê những sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược - 19-12-1946 toàn quấc kháng chiến chống thực dân Pháp - Chiến dịch việt Bắc thu đông 1947 - Chiến dịch biên giới thu đông 1950 - Chiến dịch Điện biên Phủ II Ñoà duøng daïy hoïc : Baûn ñoà haønh chính Vieät Nam ( ñeå chæ moät soá ñòa danh gaén vôùi söï kieän lòch söû tieâu bieåu ñaõ hoïc ). Phieáu hoïc taäp. III Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : Hoaït ñoäng hoïc sinh Hoaït ñoäng giaùo vieân - Haùt vui 1 -OÅn ñònh lôùp : 2 - Kieåm tra baøi cuõ : “ Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû”. - HS traû lôøi. - Neâu yù nghóa cuûa chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû? - HS nghe . - Nhaän xeùt cho ñieåm. 3 - Baøi môùi : a - Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay caùc em caâu hoûi trong SGK. * Nhoùm 1: Tình theá hieåm ngheøo cuûa nöôùc ta sau Caùch maïng thaùng Taùm thöôøng ñöôïc dieãn taû baèng cuïm töø naøo? Em haõy keå teân 3 loaïi”giaëc” maø Caùch maïng nöôùc ta phaûi ñöông ñaàu töø cuoái naêm 1945. *Nhoùm 2 “ Chín naêm laøm moät Ñieän Bieân - HS nghe . - Caùc nhoùm thaûo luaän vaø traû lôøi: - N.1: Ñöôïc dieãn taû baèng cuïm töø ” Nghìn caân treo sôïi toùc”. Ba loaïi giaëc : Giaëc ñoùi, giaëc doát, giaëc ngoaïi xaâm. - N.2 : Baét ñaàu ngaøy13-3-1954 vaø keát thuùc ngaøy 7-5-1954. -5- Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. HỨA TRƯỜNG PHONG Neân vaønh hoa ñoû neân thieân söû vaøng”. - Em haõy cho bieát : 9 naêm ñoù ñöôïc baét ñaàu vaø keát thuùc vaøo thôïi gian naøo? * Nhoùm 3: Lôøi keâu goïi toaøn quoác khaùng chieán cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh ñaõ khaúng ñònh ñieàu gì? - N.3 : Tinh thaàn quyeát töû vì ñoäc laäp töï do cuûa daân toäc. - Caùc nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm mình - N.4 : + Ngaøy 19-8-1945: Khôûi nghóa * Nhoùm 4 : Haõy thoáng keâ moät soá söï giaønh chính quyeàn ôû Haø Noäi. kieän maø em cho laø tieâu bieåu nhaát trong 9 + Ngaøy 2-9-1945 Baùc Hoà ñoïc naêm khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp? baûn tuyeân ngoân ñaäp laäp. + Ngaøy 19-12-1946 toaøn quoác khaùng chieán. + Vieät Baéc thu ñoâng 1947. + Bieân giôùi thu ñoâng 1950. + Ñieän Bieân Phuû 7-5-1954. HÑ 2 : Laøm vieäc caû lôùp. Toå chöùc cho HS thöïc hieän troø chôi theo chuû ñeà “Tìm ñòa chæ ñoû”. * Caùch thöïc hieän: GV duøng baûng phuï coù ñeå saün caùc ñòa danh tieâu bieåu, HS döïa vaøo kieán thöùc ñaõ hoïc keå laïi söï kieän,nhaân vaät lòch söû töông öùng vôùi caùc ñòa danh . 4 . Cuûng coá : Haõy thoáng keâ moät soá söï kieän maø em cho laø tieâu bieåu nhaát trong 9 naêm khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp? GV toång keát noäi dung baøi hoïc. 5. Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . Chuaån bò baøi sau:” Nöôùc nhaø bò chia caét”. - HS thaûo luaän & traû lôøi . - HS chôi theo höôùng daãn cuûa GV. + Ngaøy 19-8-1945: Khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû Haø Noäi. + Ngaøy 2-9-1945 Baùc Hoà ñoïc baûn tuyeân ngoân ñaäp laäp. + Ngaøy 19-12-1946 toaøn quoác khaùng chieán. + Vieät Baéc thu ñoâng 1947. + Bieân giôùi thu ñoâng 1950. + Ñieän Bieân Phuû 7-5-1954. HS laéng nghe . - Xem baøi tröôùc . -6- Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. Tuaàn 21 HỨA TRƯỜNG PHONG Lòch söû Baøi 19 NÖÔÙC NHAØ BÒ CHIA CAÉT I. Muïc tieâu: - Bieát ñoâi neùt veà tình hình nöôùc ta sau Hieäp ñònh Giơ-ne-vô naêm 1954 : + Mieàn Baéc ñöôïc giaûi phoùng, tieán haønh xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi. + Myõ – Dieäm aâm möu chia caét laâu daøi ñaát nöôùc ta, taøn saùt nhaân daân mieàn Nam, nhaân daân ta phaûi caàm vuõ khí ñöùng leân choáng Mó – Dieäm: thöïc hieän chính saùch “toá coäng”, thaúng tay gieát haïi nhöõng chieán só caùch maïng vaø nhöõng chieán só caùch maïng vaø nhöõng ngöôøi daân voâ toäi. - Chæ giôùi tuyeán quaân söï taïm thôøi treân baûn ñoà. II. Ñoà duøng daïy hoïc: - GV: Baûn ñoà haønh chính Vieät Nam, tranh aûnh tö lieäu. - HS: Chuaån bò baøi, tranh aûnh tö lieäu. III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc: Hoaït ñoäng giaùo vieân 1 – OÅn ñònh lôùp : 2 – Kieåm tra baøi cuõ : “ OÂn taäp : Chín naêm khaùng chieán baûo veä ñoäc laäp daân toäc ( 1945-1954 ) _ Chieán dòch Ñieän Bieân Phuû baét ñaàu & keát thuùc khi naøo ? _ YÙ nghóa cuûa chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû . Nhaän xeùt K.T baøi cuõ . 3 – Baøi môùi : a – Giôùi thieäu baøi : Sau khi Phaùp thaát baïi tình hình ñaát nöôùc ta theá naøo ? Qua baøi :“ Nöôùc nhaø bò chia caét “ Caùc em seõ roõ. Hoaït ñoäng : HÑ 1 : Laøm vieäc caû lôùp . _ GV keå keát hôïp giaûi nghóa töø khoù . Hoaït ñoäng hoïc sinh - Haùt vui. - HS traû lôøi . - HS nghe . - HS nghe . -7- Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. HỨA TRƯỜNG PHONG _ Goïi 1 HS keå laïi . HÑ 2 : Laøm vieäc theo nhoùm . - N.1 : Neâu tình hình nöôùc ta sau chieán - N.1 : Sau thaát baïi naëng neà ôû Ñeän Bieân Phuû , ngaøy 21-7-1954 thöïc daân thaéng lòch söû Ñieän Bieân Phuû . Phaùp buoäc phaûi kí Hieäp ñònh Giô-nevô , chaám döùt chieán tranh , laäp laïi hoaø bình ôû Vieät Nam . Cuoäc khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp xaâm löôïc keát thuùc , nhaân daân ta döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng & Baùc Hoà ñaõ ñoaøn keát xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi ôû mieàn Baéc & ñaáu tranh choáng aâm möu chia caét nöôùc ta cuûa ñeá quoác Mó . -N.2 : Haõy neâu caùc ñeàu khoaûn chính cuûa - N.2 : Theo Hieäp ñònh Giô-ne-vô , Hieäp ñònh Giô-ne-vô soâng Beán Haûi laø giôùi tuyeán phaân chia taïm thôøi hai mieàn Nam – Baéc . Quaân Phaùp seõ ruùt khoûi mieàn Baéc , chuyeån vaøo mieàn Nam . Ñeán thaùng 7-1956 , nhaân daân hai mieàn Nam – Baéc seõ tieán haønh toång tuyeån cöû , thoáng nhaát ñaát GV duøng baûn ñoà chæ soâng Beán Haûi & nöôùc SGK: Neáu theo Hieäp ñònh Giô-ne-vô thì doøng Beán Haûi seõ laø doøng soâng noái lieàn Nam – Baéc , xong Mó – Dieäm thaønh giôùi tuyeán chia caét ñaát nöôùc ta . HÑ 3 : Laøm vieäc caû lôùp . - Nguyeän voïng cuûa nhaân daân ta laø sau 2 - Nguyeän voïng ñoù khoâng ñöôïc thöïc naêm , ñaát nöôùc seõ thoáng nhaát , gia ñình hieän . Mó tìm caùch phaù hoaïi Hieäp ñònh seõ sum hoïp , nhöng nguyeän voïng ñoù coù Giô-ne-vô . Trong thôøi gian Phaùp ruùt ñöôïc thöïc hieän khoâng ? Taïi sao ? quaân , Mó daàn daàn thay chaân Phaùp xaâm löôïc mieàn Nam , ñöa Ngoâ Ñình Dieäm leân laøm Toång thoáng , laäp ra chính quyeàn tay sai . -Aâm möu phaù hoaïi Hieäp ñònh Giô-ne-vô - Chính quyeàn Ngoâ Ñình Dieäm thöïc cuûa Mó – Dieäm ñöôïc theå hieän qua nhöõng hieän chính saùch “ Toá coäng “ , “ Dieät coäng “. Vôùi khaåu hieäu “ Dieát nhaàm haønh ñoäng naøo ? coøn hôn boû soaùt “ , chuùng thaúng tay -8- Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. HỨA TRƯỜNG PHONG gieát haïi caùc chieán só caùch maïng laø ngöôøi daân voâ toäi _ Nhaân daân ta phaûi laøm gì ñeå coù theå xoaù - Phaûi caàm suùng ñöùng leân ñaùnh ñoå boû noãi ñau chia caét ? chính quyeàn Mó _ Dieäm thoáng nhaát nöôùc nhaø . - 2 HS ñoïc . 4 – Cuûng coá : - HS laéng nghe . HS ñoïc noäi dung chính cuûa baøi . 5 daën doø : - Xem baøi tröôùc . - Nhaän xeùt tieát hoïc . Chuaån bò baøi sau : “ Beán tre ñoàng khôûi “ -9- Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. HỨA TRƯỜNG PHONG - 10 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. Tuaàn 22 HỨA TRƯỜNG PHONG Lòch söû Baøi 20 BEÁN TRE ÑOÀNG KHÔÛI I. Muïc tieâu: - Bieát cuoái naêm 1959 ñaàu naêm 1960 phong traøo “Ñoàng khôûi” noå ra vaø thaéng lôïi ôû nhieàu vuøng noâng thoân mieàn Nam(Beán Tre laø nôi tieâu beåu cuûa phong traøo “Ñoàng Khôûi”) - Söû duïng baûn ñoà, tranh aûnh ñeå trình baøy söï kieän. - GDMT : Tinh thaàn yeâu nöôùc, choáng aùp böùc cuûa nhaân daân ta. II. Ñoà duøng daïy hoïc: + GV: AÛnh SGK, baûn ñoà haønh chính Nam Boä. + HS: SGK, hoïc baøi cuõ, xem baøi môùi. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : Hoaït ñoäng giaùo vieân Hoaït ñoäng hoïc sinh - Haùt vui 1 – OÅn ñònh lôùp : 2 – Kieåm tra baøi cuõ : “ Nöôùc nhaø bò chia - HS traû lôøi. caét”. _ Vì sao ñaát nöôùc ta bò chia caét? _ Nhaân daân ta phaûi laøm gì ñeå coù theå xoaù boû noãi ñau chia caét? - HS nghe . _ Nhaän xeùt KTBC. 3 – Baøi môùi : a – Giôùi thieäu baøi : Ñaát nöôùc bò chia caét nhaân daân ta ñaõ ñöùng leân choáng tieâu bieåu laø “Beán Tre Ñoàng khôûi”.Tieát hoïc hoâm - HS nghe . nay caùc em cuøng tìm hieåu . – Hoaït ñoäng : HÑ 1 : Laøm vieäc caû lôùp - 1 HS keå laïi . - 11 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. HỨA TRƯỜNG PHONG - GV keâû keát hôïp giaûi nghóa töø khoù. - Giao nhieäm vuï tìm hieåu . - N.1 HÑ 2 : Laøm vieäc theo nhoùm . _ N.1 : Nguyeân nhaân buøng noå phong -Do söï ñaøn aùp taøng baïo cuûa chính quyeàn Mó –Dieäm nhaân daân mieàn Nam traøo ñoàng khôûi? buoäc phaûi vuøng leân phaù tan aùch kìm keïm. - N.2 : Baét ñaàu noå ra ôû Traø Boàng – _ N.2 : Phong traøo “ Ñoàng khôûi” ôû Beán Quaûng Ngaõi vaøo cuoái naêm 1959 sau ñoù buøng noå khaép Beán Tre, taïi ñaây haàu Tre dieãn ra nhö theá naøo? heát boä maùy cai trò cuûa Mó –Nguïy ôû caùc thoân xaõ bò phaù vôõ. Tieáp ñoù phong traøo lan khaép mieàn Nam. - N.3: môû ra thôøi kì môùi: Nhaân daân _ N.3 : Neâu yù nghóa cuûa phong traøo mieàn Nam caàm vuõ khí chieán ñaáu choáng quaân thuø, ñaåy quaân Mó vaø quaân “Ñoàng khôûi”? ñoäi Saøi Goøn vaøo theá bò ñoäng, luùng tuùng. - Caùc nhoùm trình baøy keát quaû laøm * GV môøi ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình vieäc cuûa nhoùm mình baøy vaø nhaän xeùt boå xung. - 2 HS ñoïc . 4 Cuûng coá : -Goïi HS ñoïc noäi dung chính cuûa baøi . - Caùc em caàn laøm gì ñeå xöùng ñaùng vôùi oâng cha ta trong khaùng chieán tröôùc ñaây? - HS laéng nghe . 5 Daën doø : - Xem baøi tröôùc . - Nhaän xeùt tieát hoïc . Chuaån bò baøi sau : “ Nhaø maùy hieän ñaïi ñaàu tieân cuûa nöôùc ta”. - 12 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. Tuần 23 HỨA TRƯỜNG PHONG Lịch sử Bài 21 NHAØ MAÙY HIEÄN ÑAÏI ÑAÀU TIEÂN CUÛA NÖÔÙC TA I. Muïc tieâu: - Bieát hoaøn caûnh ra ñôøi cuûa nhaø maùy cô khí Haø Noäi : thaùng 12 naêm 1955 vôùi söï giuùp ñôõ cuûa Lieân Xoâ nhaø maùy ñöôïc khôûi coâng xaây döïng vaø thaùng 4 – 1958 thì hoaøn thaønh. - Bieát nhöõng ñoùng goùp cuûa Nhaø maùy Cô khí Haø Noäi trong coâng cuoäc xaây döïng vaø baûo veä ñaát nöôùc: goùp phaàn trang bò maùy moùc cho saûn xuaát ôû mieàn Baéc, vuõ khí cho boä ñoäi. - GDMT : Vai troø cuûa thuyû ñieän ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá vaø ñoái vôùi moâi tröôøng II. Ñồ dùuøng daïy hoïc : + GV: Moät soá aûnh tö lieäu veà nhaø maùy cô khí Haø Noäi. + HS: SGK, hoïc baøi cuõ, xem baøi môùi. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : Hoaït ñoäng giaùo vieân Hoaït ñoäng hoïc sinh - 13 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. 1 - OÅn ñònh lôùp : 2 - Kieåm tra baøi cuõ : “ Beán tre Ñoàng khôûi”. -Nguyeân nhaân buøng noå phong traøo “Ñoàng khôûi” ? -Neâu yù nghóa cuûa phong traøo “Ñoàng khôûi” ? * Nhaän xeùt KTBC. 3 – Baøi môùi : a – Giôùi thieäu baøi :Trong luùc nhaân daân Mieàn Nam ñang ñaáu tranh choáng ñeá quoác Mó thì ôû Mieàn Baéc xaây döïng ñaát nöôùc “ Nhaø maùy hieän ñaïi ñaàu tieân cuûa nöôùc ta” laø moät minh chöùng – Hoaït ñoäng : HÑ 1 : Laøm vieäc caû lôùp - GV giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm laøm vieäc. HÑ 2 : Laøm vieäc theo nhoùm . - N.1 : Taïi sao Ñaûng vaø Chính phuû nöôùc ta quyeát ñònh xaây döïng nhaø maùy Cô khí Haø Noäi? - N.2 : Thôøi gian khôûi coâng ñòa ñieåm xaây döïng vaø thôøi gian khaùnh thaønh Nhaø maùy Cô khí Haø Hoäi. Söï ra ñôøi cuûa Nhaø maùy Cô khí Haø Noäi coù yù nghóa nhö theá naøo? - N.3 : Neâu thaønh tích tieâu bieåu cuûa Nhaø maùy Cô khí Haø Noäi? HỨA TRƯỜNG PHONG - Haùt vui - HS traû lôøi. - HS nghe . - HS nghe . *Caùc nhoùm laøm vieäc - N.1: Sau chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû vaø Hieäp ñònh Giô-ne-vô, mieàn Baéc nöôùc ta böôùc vaøo thôøi kì xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi vaø trôû thaønh haâïu phöông lôùn cho caùch maïng mieàn nam. Ñaûng vaø chính phuû quyeát ñònh xaây döïng moät Nhaø maùy Cô khí hieän ñaïi, laøm noøng coát cho nghaønh coâng nghieäp cuûa nöôùc ta. - N.2 : Thaùng 12-1955 Nhaø maùy Cô khí ñöôïc khôûi coâng xaây döïng treân dieän tích 10 vaïn meùt vuoâng ôû phía Taây Nam Thuû ñoâ Haø Noäi. Thaùng 4-1958 Nhaø maùy ñöôïc khaùnh thaønh. Nhaø maùy Cô khí Haø Noäi goùp phaàn quan troïng cho söï nghieäp xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác. - N.3: Naêm 1958-1965: Nhaø maùy Cô khí Haø Noäi ñaõ saûn xuaát 3353 maùy coâng cuï caùc loaïi, phuïc vuï neàn kinh teá ñaát nöôùc. - 14 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. HỨA TRƯỜNG PHONG HÑ3: laøm vieäc caû lôùp. - Nhöõng saûn phaåm do Nhaø maùy Cô khí Haø Noäi saûn xuaát coù taùc duïng nhö theá naøo ñoái vôùi söï nghieäp xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác? - Ñaûng, Nhaø nöôùc vaø Baùc Hoà ñaõ giaønh cho Nhaø maùy Cô khí Haø Noäi phaàn thöôûng cao quí naøo? - Giai ñoaïn 1966-1975 nhaø maùy ñaõ saûn xuaát haøng loaït maùy coâng cuï phuïc vuï cho neàn kinh teá: K 125, B 665,… ngaøy 11-10-1972 ñaõ baén rôi maùy bay phaûn löïc F8 cuûa Mó. - Goùp phaàn quan troïng trong söï nghieäp xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác. - Nhaø nöôùc taëng thöôûng 2 Huaân chöông Chieán coâng haïng 3… 4 – Cuûng coá : Goïi HS ñoïc noäi dung chính cuûa baøi . - 2 HS ñoïc . 5 Daën doø - Nhaän xeùt tieát hoïc . - HS laéng nghe . Chuaån bò baøi sau :” Ñöôøng Tröôøng - Xem baøi tröôùc . Sôn”. Tuaàn 24 Lịch sử Bài 22 ÑÖÔØNG TRÖÔØNG SÔN I. Muïc tieâu: - Bieát ñöôøng Tröôøng Sôn vôùi vieäc chi vieän söùc ngöôøi, vuõ khí, löông thöïc … cuûa mieàn Baéc cho caùch maïng mieàn Nam, goùp phaàn to lôùn vaøo thaéng lôïi cuûa caùch maïng mieàn Nam : + Ñeå ñaùp öùng nhu caàu chi vieän cho mieàn Nam, ngaøy 19 - 5 - 1959, Trung öông Ñaûng quyeát ñònh môû ñöôøng Tröôøng Sôn(ñöôøng Hoà Chí Minh). + Qua ñöôøng Tröôøng Sôn, mieàn Baéc chi vieän söùc ngöôøi, söùc cuûa cho mieàn Nam, goùp phaàn to lôùn vaøo söï nghieäp giaûi phoùng mieàn Nam. - GDMT : Vai troø cuûa giao thoâng vaän taûi ñoái vôùi ñôøi soáng. II. Ñoà duøng daïy hoïc: + GV: AÛnh SGK, baûn ñoà haønh chính Vieät Nam + HS: SGK, xem tröôùc baøi III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : - 15 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. Hoaït ñoäng giaùo vieân I – OÅn ñònh lôùp : II – Kieåm tra baøi cuõ : “ Nhaø maùy hieän ñaïi ñaàu tieân cuûa nöôùc ta “ -Taïi sao Ñaûng & Chính phuû quyeát ñònh xaây döïng Nhaø maùy Cô khí Haø Noäi ? -Nhaø maùy cô khí Haø Noäi ñaõ coù ñoùng goùp gì vaøo coâng cuoäc xaây döïng & baûo veä ñaát nöôùc ? Nhaän xeùt K.T baøi cuõ . III – Baøi môùi : 1 – Giôùi thieäu baøi :Moät con ñöôøng chieán löôïc cuûa boä ñoäi ta ñaõ môû ñeå vaän chuyeån haøng hoùa töø mieàn Baéc chi vieän vaøo Nam ñoù laø con ñöôøng : “ Ñöôøng Tröôøng Sôn “ hoâm nay ta tìm hieåu 2 – Hoaït ñoäng : HÑ 1 : Laøm vieäc caû lôùp -GV giao nhieäm vuï - Goïi 1 HS keå laïi . HÑ 2 : Laøm vieäc theo nhoùm . - N.1 : Xaùc ñònh phaïm vi heä thoáng döôøng Tröôøng Sôn ( treân baûn ñoà ) GV nhaán maïnh : ñöôøng Tröôøng Sôn laø heä thoáng nhöõng tuyeán ñöôøng , bao goàm raát nhieàu con ñöôøng tren caû hai tuyeán : Ñoâng Tröôøng Sôn , Taây Tröôøng Sôn _ N.2 : Muïc ñích môû ñöôøng tröôøng Sôn ? _ N.3 : Taàm quan troïng cuûa tuyeán ñöôøng Tröôøng Sôn trong söï nghieäp thoáng nhaát ñaát nöôùc nhö theá naøo ? HÑ 3 : Laøm vieäc caû lôùp . _ Haõy keå moät soá göông chieán ñaáu duõng HỨA TRƯỜNG PHONG Hoaït ñoäng hoïc sinh - Haùt vui - HS traû lôøi . - HS nghe . - HS ñoïc thoâng tin - N.1 : HS chæ treân baûn ñoà vò trí cuûa ñöôøng Tröôøng Sôn : Töø höõu ngaïn soâng Maõ – Thanh Hoaù qua mieàn taây Ngheä An ñeán mieàn Ñoâng Nam Boä - N.2 : Chi vieän cho mieàn Nam , thöïc hieän nhieäm vuï thoáng nhaát ñaát nöôùc - N.3 : Ñoù laø con ñöôøng chieán löôïc , laø maïch maùu giao thoâng oái lieàn söï chi vieän söùc ngöôøi , söùc cuûa töø mieàn baéc vaøo chieán tröôøng mieàn Nam . - Anh Nguyeãn Vieát Sinh , chò Leâ - 16 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. HỨA TRƯỜNG PHONG caûm cuûa caùc chieán só treân ñöôøng Tröôøng Sôn . _ Yeâu caàu HS keå theâm veà boä ñoäi laùi xe , thanh nieân xung phong … 4– Cuûng coá : _ Neâu yù nghóa cuûa tuyeán ñöôøng Tröôøng Sôn . 5 daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . Chuaån bò baøi sau “ Saám xeùt ñeâm giao thöøa “ Tuaàn 25 Phöông - HS keå - Ñaây laø con ñöôøng ñeåû mieàn Baéc chi vieän söùc ngöôøi , vuõ khí , löông thöïc … cho chieán tröôøng , goùp phaàn to lôùn vaøo söï nghieäp giaûi phoùng mieàn Nam . - HS laéng nghe . - Xem baøi tröôùc . Lịch sử Bài 23 SAÁM SEÙT ÑEÂM GIAO THÖØA I. Muïc tieâu: Biết.cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân miền Nam vào diệp tết Mâu Thân (1968), tiêu biểu là cuộc chiến đấu ở Sứ quán tại Sài Gòn : + Tết Mậu Thân 1968, quân và dân miền Nam đồng loạt tổng tiến công và nội dậy ở khắp các thành phố và thị xã. + Cuộc chiến đấu tại Sứ quán Mĩ diễn ra quyết liệt và là sự kiện tiêu biểu của cuộc Tổng tiến công. II.Ñoà duøng daïy hoïc : + GV: SGK, gôïi yù. + HS: SGK, hoïc baøi cuõ, xem baøi môùi. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : Hoaït ñoäng giaùo vieân Hoaït ñoäng hoïc sinh - Haùt vui 1 – OÅn ñònh lôùp : - 17 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. 2 – Kieåm tra baøi cuõ : “ Ñöôøng Tröôøng Sôn “ _ Muïc ñích ta môû ñöôøng Tröôøng Sôn . _ Neâu taàm quan troïng cuûa tuyeán ñöôøng Tröôøng Sôn trong söï nghieäp thoáng nhaát ñaát nöôùc . Nhaän xeùt K.T baøi cuõ . 3 – Baøi môùi : a – Giôùi thieäu baøi :Muøa xuaân naêm 1968 quaân vaø daân ta ñaõ ñoàng loaït taán coâng vaø noåi daäy ñaõ laøm cho giaëc Mó toån thaát naëng neà ,baøi “ Saám seùt ñeâm giao thöøa “ caùc em cuøng tìm hieåu hoâm nay. – Hoaït ñoäng : HÑ 1 : Laøm vieäc caû lôùp _ GV neâu nhieäm vuï baøi hoïc keát hôïp giaûi nghóa töø khoù . HÑ 2 : Laøm vieäc theo nhoùm . * N.1 : Teát Maäu Thaân naêm 1968 ñaõ dieãn ra söï kieän gì ôû mieàn Nam nöôùc ta ? * N.2 : Thuaät laïi traän ñaùnh tieâu bieåu cuûa boä ñoäi ta trong dò¬ Teát Mauïu Thaân naêm 1968 . * N.3 : Söï kieän Teát Maäu Thaân 1968 coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi cuoäc khaùng chieán choáng Mó , cöùu nöôùc cuûa nhaân daân ta ? HÑ 3 : Laøm vieäc caû lôùp . _Cho HS thaûo luaän veà thôøi ñieåm, caùch ñaùnh , tinh thaàn cuûa quaân & daân ta töø ñoù ruùt ra nhaän ñònh ? HỨA TRƯỜNG PHONG - HS traû lôøi .( Quang , Thaønh) - HS nghe . - HS ñoïc saùch Gk - N.1 : Quaân & daân mieàn Nam ñaõ toång tieán coâng & noåi daäy . - N.2 : HS döïa vaøo SGK ñeå thuaät laïi cuoäc taán coâng cuûa quaân giaûi phoùng vaøo Toaø ñaïi söù Mó . - N.3 : Taán coâng ñòch trreân khaép mieàn Nam , khieán cho Mó , Nguî kinh hoaøng . Chöùng toû söùc maïnh & theá tieán coâng lieân tuïc cuûa caùch maïng mieàn Nam . - HS thaûo luaän & traû lôøi : + Ta tieán coâng ñòch khaép mieàn Nam , laøm cho ñòch hoang mang , lo sôï . + Söï kieän naøy taïo ra böôùc ngoaëc , cho cuoäc khaùng chieán choáng Mó , cöùu nöôùc . - 18 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. HỨA TRƯỜNG PHONG - HS traû lôøi . 4 – Cuûng coá : _ Xuaân 1968 , ôû mieàn Nam xaûy ra söï kieän lòch söû naøo ? _ Neâu yù nghóa cuûa söï kieän xuaân Maäu Thaân ( 1968 ) -Cuoäc tieán coâng vaø noåi daäy cuûa nhaân daân ta vaøo cô quan ñaàu naõo cuûa ñeá quoác Mó - Chöùng toû söùc maïnh cuûa quaân vaø daân ta ñuû söùc ñöông daàu vôùi giaëc Mó, tinh thaàn quaät cöôøng cuûa nhaân daân ta 5 /Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . - HS laéng nghe . Chuaån bò baøi sau : “ Chieán thaéng Ñieän - Xem baøi tröôùc . Bieân Phuû treân khoâng “ Tuaàn 26 Lịch sử Bài 24 CHIEÁN THAÉNG “ÑIEÄN BIEÂN PHUÛ TREÂN KHOÂNG” I. Muïc tieâu: - Bieát cuoái naêm 1972, Mó duøng maùy bay B52 neùm bom hoøng huyû dieät Haø Noäi vaø caùc thaønh phoá lôùn ôû mieàn Baéc, aâm möu khuaát phuïc nhaân daân ta. - Quaân vaø daân ta ñaõ laäp neân chieán thaéng oanh lieät “ Ñieän Bieän Phuû treân khoâng”. - GD : Tinh thaàn töï haøo về truyền thống đấu tranh bất khuất của daân toäc. II.Ñoà duøng daïy hoïc : + GV: SGK, gôïi yù. + HS: SGK, hoïc baøi cuõ, xem baøi môùi. - 19 - Lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2. HỨA TRƯỜNG PHONG III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : Hoaït ñoäng giaùo vieân Hoaït ñoäng hoïc sinh - Haùt vui 1– OÅn ñònh lôùp : 2 – Kieåm tra baøi cuõ : “ Saám seùt - HS traû lôøi . ñeâm giao thöøa _ Xuaân 1968 , ôû mieàn Nam xaûy ra söï kieän lòch söû naøo ? _ Neâu yù nghóa cuûa söï kieän xuaân Maäu Thaân ( 1968 ) Nhaän xeùt K.T baøi cuõ . 3 – Baøi môùi : a – Giôùi thieäu baøi : Sau thaát baïi - HS nghe . xuaân Maäu Thaân , ñeá quoác Mó buoäc phaûi ngoài vaøo ñaøm phaùn vôùi chuùng ta , nhöng ñeå taïo aùp löïc treân baøn ñaøm phaùn giaëc Mó ñaõ ñieân cuoàng ñem bom ñaùnh phaù mieàn baéc “ Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû treân khoâng “ ñaõ noùi leân chieán thaéng naøy b – Hoaït ñoäng : HÑ 1 : Laøm vieäc caû lôùp - HS ñoïc caùc thoâng tin trong _ GV giaûi nghóa töø khoù vaø SGK vaø quan saùt tranh , aûnh tö neâu nhieäm vuï . lieäu HÑ 2 : Laøm vieäc caù nhaân . _ GV cho HS ñoïc SGK & trình baøy yù kieán rieâng veà aâm möu cuûa Mó trong vieäc duøng maùy bay B52 ñaùnh phaù Haø Noäi . _ Cho HS quan saùt hình trong SGK , sau ñoù GV noùi veà vieäc maùy bay B52 cuûa Mó taøn phaù Haø Noäi . HÑ 3 : Laøm vieäc caû lôùp . - Ñaùnh vaøo thuû ñoâ-trung taâm ñaàu naõo cuûa ta , hoøng buoäc chính phuû ta phaûi chaáp nhaän kí Hieäp ñònh Pa-Ri coù lôïi cho Mó . - Maùy bay B52 cuûa Mó taøn saùt treû em , gieát haïi daân thöôøng , ñaùnh saäp beänh vieän , tröôøng hoïc . Ñieån hình nhaát laø söï huyû dieät phoá Khaâm Thieân - HS döïa vaøo SGK keå laïi traän chieán ñaáu ñeâm 26-12-1972 treân baàu trôøi Haø Noäi . - 20 - Lớp 5
- Xem thêm -