Tài liệu Giáo án lịch sử lớp 5 cả năm_ckt

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

?&@ Baøi 1: "Bình taây ñaïi nguyeân soaùi" Tröông Ñònh. I. Muïc tieâu: Sau baøi hoïc HS neâu ñöôïc. -Tröông Ñònh laø moät trong nhöõng taám göông tieâu bieâu trong phong traøo ñaáu tranh choáng thöïc daân phaùp xaâm löôïc cuûa nhaân daân Nam Kì. -OÂng laø ngöôøi coù loøng yeâu nöôùc saâu saéc, daùm choáng laïi leänh vui ñeâ kieân quyeát cuøng nhaân daân choáng quaân phaùp xaâm löôïc. -OÂng ñöôïc nhaân daân khaâm phuïc, tin yeâu vaø suy toân laø " Bình Taây ñaïi nguyeân soaùi". -Sô ñoà keû saün theo muïc cuûng coá. II: Ñoà duøng: -Hình veõ trong SGK, phoùng to neáu coù ñieàu kieän. -Baûn ñoà hoïc taäp cho HS. -Phieáu hoïc taäp. -Sô ñoà keû saün theo muïc cuûng coá. . Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu. ND – TL 1 Giôùi thieäu baøi môùi. 2 Tìm hieåu baøi. HÑ1; Tình hình ñaát nöôùc ta sau khi thöïc daân phaùp môû cuoäc xaâm löôïc. Giaùo vieân -GV giôùi thieäu baøi cho HS. -Daãn daét vaø ghi teân baøi. -GV yeâu caàu HS laøm vieäc vôùi SGK vaø traû lôøi cho caùc caâu hoûi sau. +Nhaân daân Nam Kì ñaõ laøm gì khi thöïc daân Phaùp xaâm löôïc nöôùc ta? +Trieàu ñình nhaø Nguyeãn coù thaùi ñoä theá naøo tröôùc cuoäc xaâm löôïc cuûa thöïc daân Phaùp? -GV goïi HS traû lôøi caùc caâu hoûi tröôùc lôùp. -GV giaûng theâm cho HS hieâu. -GV toå chöùc cho HS thaûo luaän nhoùm ñeå hoaøn thaønh phieáu. HÑ2; Tröông -Ñoïc saùch thaûo luaän ñeå traû lôøi Ñònh kieân caâu hoûi. quyeát cuøng . Naêm 1862, vua ra leänh cho Hoïc sinh -Nghe. -HS ñoïc SGK, suy nghó vaø tìm caâu traû lôøi. -Duõng caûm ñöùng leân choáng thöïc daân phaùp xaâm löôïc. Nhieàu cuoäc khôûi nghóa ñaõ noå ra…. +Nhöôïng boä khoâng kieân quyeát chieán ñaáu baûo veä ñaát nöôùc. -2 HS laàn löôït traû lôøi, caû lôùp theo doõi vaø boå sung. -HS chia thaønh caùc nhoùm nhoû, cuøng ñoïc saùch, thao luaän ñeå hoaøn thaønh phieáu. -Ban leänh xuoáng buoäc Tröông nhaân daân choáng quaân xaâm löôïc. Tröông Ñònh laøm gì? Theo em, Ñònh phaûi giaûi taùn nghóa quaân leänh cuûa nhaø vua ñuùng hay sai? vaø ñi nhaän chöùc Laõnh Binh ôû Vì sao? An Giang. -Leänh cuûa nhaø vua laø khoâng hôïp lí…. . Nhaän ñöôïc leänh vua, Tröông -Baên khoaên suy nghó: laøm quan Ñònh coù thaùi ñoä vaø suy nghó nhö thì phaûi tuaân leänh vua, neáu theá naøo? khoâng phaûi chòu toäi phaûn ……… nghòch….. -GV toå chöùc cho HS baùo caùo -Baùo caùo keát quaû thaûo luaän vaø keát quaû thaûo luaän töøng caâu hoûi HD cuûa GV. tröôùc lôùp. +Cöû 1 HS laøm chuû toaï cuûa cuoäc -Lôùp cöû moät HS khaù, maïnh toaï ñaøm. daïn. +HD HS chuû toaïn döïa vaøo caùc -HS caû lôùp phaùt bieåu yù kieán caâu hoûi ñaõ neâu ñeå ñieàu khieân theo söï ñieàu khieån cuûa baïn chuû toaï ñaøm. toaï. +GV theo doõi HS laøm vieäc vaø laø coá vaán, troïng taøi khi caàn thieát. -Nhaän xeùt keát quaû thaûo luaän. -GV keát luaän ngaén veà noäi dung hoaït ñoäng: Naêm 1862 trieàu ñình nhaø Nguyeãn kí hoaø öôùc… -GV laàn löôït neâu caâu hoûi. -HS suy nghó, tìm caâu traû lôøi vaø giô tay xin phaùt bieåu yù kieán. HÑ3: Loøng -OÂng laø ngöôøi yeâu nöôùc, duõng bieát ôn cuûa +Neâu caûm nghó cuûa em veà Bình caûm, saün saøng hi sinh ban thaân nhaân daân ta Taây ñaïi nguyeân soaùi Tröông mình cho daân toäc, cho ñaát vôùi Bình Taây Ñònh? nöôùc. Ñaïi Nguyeân +Haõy keå theâm moät vaøi maåu -HS keå chuyeän mình söu taàm Soaùi. chuyeän maø em bieát veà oâng? ñöôïc. …….. Kl: Tröông Ñònh laø moät trong nhöõng taám göông tieâu bieåu trong phoøng traøo ñaáu tranh choáng thöïc daân phaùp…. -HS keû sô ñoà vaøo vôû vaø hoaøn -GV yeâu caàu HS caû lôùp suy thaønh sô ñoà. nghó vaø hoaøn thaønh nhanh sô ñoà. 3 Cuûng coá daën doø -GV toång keát, giôø hoïc vaø tuyeân döông caùc HS tích cöïc hoaït ñoäng tham gia xaây döïng baøi. -Daën doø HS veà nhaø hoïc thuoäc baøi vaø laøm caùc baøi taäp töï ñaùnh giaù keát quaû vaø söu taàm caâu chuyeän keå veà Nguyeãn Tröôøng Toä. ?&@ Baøi 2: Nguyeãn Tröôøng Toä Mong muoán canh taân ñaát nöôùc. I. Muïc ñích yeâu caàu. Sau baøi hoïc HS coù theå: -Nhöõng ñeà nghò chuû yeáu ñeå canh taân ñaát nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä. -Suy nghó vaø ñaùnh giaù cuûa nhaân daân ta veà nhöõng ñeà nghò veà canh taân vaø loøng yeâu nöôùc cuûa oâng. II Ñoà duøng daïy hoïc. -Chaân dung Nguyeãn Tröôøng Toä. -HS tìm hieâu veà Nguyeãn Tröôøng Toä. III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu. ND – TL 1 Kieåm tra baøi cuõ Giaùo vieân -GV goïi moät soá HS leân baûng kieâm tra baøi. -Nhaän xeùt cho ñieåm HS. 1 Giôùi thieäu baøi -GV giôùi thieäu baøi cho HS. môùi. -Daãn daét vaø ghi teân baøi. 2 Tìm hieåu baøi. -GV toå chöùc cho HS hoaït HÑ1:Tìm hieåu ñoäng theo nhoùm ñeå chia seû veà Nguyeãn caù thoâng tin ñaõ tìm hieåu veà Tröôøng Toä. Nguyeãn Tröôøng Toä theo höôùng daãn. . Töøng baïn trong nhoùm ñöa ra caù thoâng tin maø mình söu taàm ñöôïc. . Caû nhoùm choïn loïc thoâng tin vaø thö kí ghi vaøo phieáu theo Hoïc sinh -2-3 HS leân baûng thöïc hieän yeâu caàu cuûa GV. -Nghe. -HS chia thaønh caùc nhoùm nhoû, moãi nhoùm coù 6-8 HS hoaït ñoâng theo HD. -Keát quaû thaûo luaän, tìm hieâu toát laø: Nguyeãn tröôøng Toä sinh naêm 1830 maát naêm 1971. trình töï. -Naêm sinh maát cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä. -Queâ quaùn cuûa oâng…… -GV cho HS caùc nhoùm baùo caùo keát quaû laøm vieäc. HÑ2: Tình hình ñaát nöôùc ta tröôùc söï xaâm löôïc cuûa thöïc daân phaùp. -GV nhaän xeùt keát quaû laøm vieäc cuûa HS vaø ghi moät soá neùt chính veà tieåu söû cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä. -GV neâu tieáp vaán ñeà; Vì sao luùc ñoù Nguyeãn Tröôøng Toä laïi nghó ñeán vieäc phaûi thöï hieän canh taân ñaát nöôùc. -GV yeâu caàu HS tieáp tuïc hoaït ñoäng theo nhoùm, cuøng trao ñoåi ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi. -Taïi sao Phaùp coù theå deã daùng xaâm löôïc nöôùc ta? Ñieàu ñoù cho thaáy tình hình ñaát nöôùc ta luùc ñoù nhö theá naøo? -GV cho HS baùo caùo keát quaû tröôùc lôùp. H: theo em, tình hình ñaát nöôùc nhö treân ñaõ ñaët ra yeâu caàu gì ñeå khoûi bò laïc haäu? KL: Vaøo nöûa theá kæ XIX, khi thöïc daân phaùp xaâm löôïc nöôùc ta…. HÑ3: nhöõng ñeà -GV yeâu caàu HS töï laøm vieäc nghò canh taân vôùi SGK vaø traû lôøi caâu hoûi. ñaát nöôùc cuûa +Nguyeãn Tröôøng Toä ñöa ra Nguyeãn Tröôøng nhöõng ñeà nghò gì ñeå canh taân Toä ñaát nöôùc? -Queâ quaùn: Laøng Buøi ChuHöng Nguyeân-Ngheä An. ……… -Ñaïi dieän nhoùm daùn phieáu cuûa nhoùm mình leân baûng vaø trình baøy caùc nhoùm khaùc theo doõi boå sung. -HS hoaït ñoäng trong nhoùm cuøng trao ñoåi vaø traû lôøi caâu hoûi. Coù theå neâu: Vì: Trieàu ñình nhaø Nguyeãn nhöôïng boä thöïc daân phaùp. -Kinh teá ñaát nöôùc ngheøo naøn, laïc haäu. -Ñaát nöôùc khoâng ñuû söùc ñeå töï laäp… -Ñaïi dieän 1 nhoùm HS phaùt bieåu yù kieán tröôùc lôùp, HS caùc nhoùm khaùc boå sung. -Caàn ñoåi môùi ñeå ñuû söùc töï laäp, töï cöôøng. -HS ñoïc SGK vaø tìm caâu traû lôøi cho caùc caâu hoûi. -Môû roäng quan heä ngoaïi giao. -Thueâ chuyeân gia nöôùc ngoaøi giuùp ta phaùt trieån kinh teá. -Xaây döïng quaân ñoäi….. +Nhaø vua vaø trieàu ñình nhaø Nguyeãn coù thaùi ñoä nhö theá nnaøo vôùi nhöõng ñeà nghò cuûa Nguyeãn Tröôøng Toä? Vì sao? -GV toå chöùc cho HS baùo caùo keát quaû laøm vieäc tröôùc lôùp; GV neâu töøng caâu hoûi cho HS traû lôøi. -Vieäc vua quan nhaø Nguyeãn phaûn ñoái ñeà nghò canh taân cuûa Nguyeãn Tröôøng Toâ cho thaáy hoï laø ngöôøi nhö theá naøo? 3 Cuûng coá daën doø -Môû tröôøng daïy caùch söû duïng maùy moùc, ñoùng taøu, ñuùc suùng…. -Khoâng thöïc hieän theo ñeà nghò cuûa oâng. Vua Töï Ñöùc bao thuû cho raèng nhöõng phöông phaùp cuõ ñaõ ñuû ñeå ñieàu khieån quoác gia roài. -2 HS laàn löôït neâu yù kieán cuûa mình tröôùc lôùp. -Hoï laø ngöôøi baûo thuû. -Laø ngöôøi laïc haäu, khoâng hieåu gì veà theá giôùi beân ngoaøi. -GV yeâu caàu HS laáy nhöõng ví -VD: Vua nhaø Nguyeãn khoâng duï chöùng minh söï laïc haäu tinn raèng ñeøn treo ngöôïc, cuûa vua quan nhaø Nguyeãn. khoâng coù daàu maø vaãn saùng. ….. KL: Vôùi mong muoán canh taân ñaát nöôùc, phuïng söï quoác gia, Nguyeãn Tröôøng Toä ñaõ göûi ñeán nhaø vua nhieàu baûn ñieàu traàn ñeà nghò…. -GV neâu caâu hoûi, yeâu caàu HS -HS tieáp noái nhau traû lôøi tröôùc traû lôøi. lôùp. +Nhaân daân ta ñaùnh giaù nhö -Nhaân daân toû thaùi ñoä kính theá naøo veà con ngöôøi vaø troïng oâng, coi oâng laø ngöôøi coù nhöõng ñeà nghò canh taân ñaát hieåu bieát saâu roäng, coù loøng nöôùc cuûa Nguyeãn Tröôøng yeâu nöôùc vaø mong muoán daân Toä? giaøu nöôùc maïnh. +Haõy phaùt bieåu caûm nghó cuûa -Em raát kính troïng Nguyeãn em veà Nguyeãn Tröôøng Toä. Tröôøng Toä, thoâng caûm vôùi hoaøn caûnh cuûa oânng….. -GV nhaän xeùt tieát hoïc, daën doø HS veà nhaø hoïc thuoäc baøi vaø söu taàm theâm caùc taøi lieäu veà Chieáu Caàn Vöông. ?&@ Baøi 3 Cuoäc phaûn coâng ôû kinh thaønh Hueá. IMuïc ñích – yeâu caàu: Sau baøi hoïc HS coù theå: -Thuaät laïi ñöôïc cuoäc phaûn coâng ôû kinh thaønh Hueá do Toân Thaát Thuyeát chæ huy vaøo ñeâm moàng 5-7-1885. -Neâu ñöôïc cuoäc phaûn coâng ôû kinh thaønh Hueá ñaõ môû ñaàu cho phong traøo Caàn Vöông (1885-1896). -Bieát traân troïng, töï haøo veà truyeàn thoáng yeâu nöôùc, baát khuaát cuûa daân toäc ta. II. Ñoà duøng daïy – hoïc. -Löôïc ñoà kinh thaønh Hueá naêm 1885, coù caùc vò trí kinh thaønh Hueá, ñoàn Mang Caù, toaø Khaâm söù neáu coù. -Baûn ñoà haønh chính VN. -Hình minh hoaï tronng SGK. -Phieáu hoïc taäp. III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu ND – TL 1 Kieåm tra baøi cuõ 1 Giôùi thieäu baøi môùi. 2 Tìm hieåu baøi. HÑ1:Ngöôøi ñaïi dieän phía chuû chieán. Giaùo vieân -GV goïi moät soá HS leân baûng kieâm tra baøi. -Nhaän xeùt cho ñieåm HS. -GV giôùi thieäu baøi cho HS. -Daãn daét vaø ghi teân baøi. -GV neâu vaán ñeà: 1884, trieàu ñình nhaø Nguyeãn kí hieäp öôùc coâng nhaän quyeàn ñoâ hoä cuûa thöïc daân phaùp treân toaøn ñaát nöôùc ta. Sau hieäp öôùc naøy, tình hình nöôùc ta coù nhöõng neùt chính naøo? Em haõy ñoïc SGK vaø traû lôøi caâu hoûi. +Quan laïi trieàu ñình nhaø Nguyeãn coù thaùi ñoä ñoái vôùi thöïc daân Phaùp nhö theá naøo? Hoïc sinh -2-3 HS leân baûng thöïc hieän yeâu caàu cuûa GV. -Nghe. -Nghe vaø neâu ñeå xaùc ñònh vaán ñeà, sau ñoù töï ñoïc SGK vaø tìm caâu traû lôøi cho caùc caâu hoûi. -Quan laïi nhaø Nguyeãn chia thaønh 2 phaùi. Chuû hoaø vaø chuû chieán. +Nhaân daân ta phaûn öùng theá naøo tröôùc söï vieäc trieàu ñình kí hieäp öôùc vôùi thöïc daân phaùp? -GV neâu töøng caâu hoûi treân vaø goïi HS traû lôøi tröôùc lôùp. -GV nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa HS sau ñoù neâu KL. HÑ2: -GV chia HS thaønh cacù nhoùm, Nguyeân nhaân yeâu caàu thaûo luaän ñeå traû lôøi caùc dieãn bieán vaø caâu hoûi. yù nghóa cuûa cuoäc phaûn +Nguyeân nhaân naøo daãn ñeán coânng ôû kinh cuoäc phaûn coâng ôû kinh thaønh thaønh Hueá. Hueá? -Chuû hoaø chuû tröông thuyeát phuïc thöïc daân phaùp. -Chuû chieán. Ñaïi dieän laø Toân Thaát Thuyeát, cuøng nhaân daân tieáp tuïc chieán ñaáu….. -Khoâng chòu khuaát phuïc thöïc daân phaùp. -2 HS laàn löôït traû lôøi, HS caû lôùp theo doõi vaø boå sung yù kieán. -Chia thaønh caùc nhoùm nhoû, moãi nhoùm 4-6 HS, cuøng thaûo luaän vaø ghi caùc caâu traû lôøi vaøo phieáu. -Toân Thaát Thuyeát ñaõ tích cöïc chuaån bò ñeå choáng giaëc phaùp. Giaëc phaùp laäp möu baét oâng nhöng khoâng thaønh. Tröôùc söï uy hieáp cuûa keû thuø oâng quyeát ñònh noå suùng tröôùc ñeå giaønh theá chuû coâng. +Haõy thuaät laïi cuoäc phaûn coâng +Ñeâm moâng 5-7 -1885, cuoäc ôû kinh thaønh Hueá dieãn ra khi phaûn coâng baét ñaàu baèng tieáng naøo? Ai laø ngöôøi laõnh ñaïo? noå raàm trôøi caûu suùng " thaàn Tinh thaàn phaûn coâng cuûa quaân coâng" quaân ta do Toân Thaát ta nhö theá naøo? Thuyeát chæ huy ñaõ taán coânng Vì sao cuoäc phaûn coâng thaát baïi? vaø ñoàn Maïng Caù vaø toaø Khaâm söù phaùp…… -GV toå chöùc cho HS trình baøy -3 nhoùm HS cöû ñaïi dieän baùo keát quaû thaûo luaän tröôùc lôùp. caùo keát quaû thaûo luaän. -GV nhaän xeùt veà keát quaû thaûo luaän cuûa HS. HÑ3: Toân Thaát Thuyeát, vua Haøm Nghi vaø -GV yeâu caàu HS traû lôøi: +Sau khi cuoäc phaûn coâng ôû kinh -Ñaõ ñöa vua Haøm Nghi vaø thaønh Hueát thaát baïi. Toân Thaát ñoaøn tuyø tuøng leân vuøng röøng Thuyeát ñaõ laøm gì? Vieäc laøm ñoù nuùi Quaûng Trò ñeå tieáp tuïc phong traøo Caàn Vöông. 3 Cuûng coá daën doø coù yù nghóa nhö theá naøo vôùi phong traøo choáng Phaùp cuûa nhaân daân ta? khaùng chieán. Taïi ñaây oâng ñaõ laáy danh nghóa vua Haøm Nghi ra chieáu Caàn vöông keå goïi nhaân daân caû nöôùc giuùp vua. -GV yeâu caàu HS laøm vieäc theo -HS laøm vieäc trong nhoùm theo nhoùm, chia seû vôùi caùc baïn trong yeâu caàu cuûa GV. nhoùm nhöõng thoâng tin, hình aûnh mình söu taàm ñöôïc veà Haøm Nghi vaø chieáu Caàn Vöông. -GV goïi HS trình baøy keát quaû -3 HS laàn löôït trình baøy keát thaûo luaän vaø yeâu caàu HS caùc quaû chia seû kieán thöùc tröôùc nhoùm khaùc theo doõi, boå sung yù lôùp. kieán khi caàn thieát. -GV coù theå giôùi thieâu theâm veà vua Haøm nghi. -GV neâu caâu hoûi. -Em haõy neâu teân caùc cuoäc khôûi -Phaïm Baønh, Ñình Coâng nghóa tieâu bieåu höôûng öùng Traùng (Ba ñình- Thanh hoaù) chieáu Caàn Vöông. -Phan ñình Phuøng (Höông kheâ-GV toùm taét noâi dung hoaït ñoäng haø tónh) 3. ……….. -GV nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông caùc HS, nhoùm HS tích cöïc tham gia xaây döïng baøi, nhaéc nhôû caùc HS coøn chöa coá gaéng. -Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc baøi vaø chuaån bò baøi sau. ?&@ Xaõ hoäi Vieät Nam Cuoái theá kæ XIX- ñaàu theá kæ XX. I. Muïc tieâu: Sau baøi hoïc neâu ñöôïc. -Cuoái theá kæ XIX- ñaàu theá kæ XX, xaõ hoäi nöôùc ta coù nhieàu bieán ñoåi do heä quaû cuûa chính saùch khai thaùc thuoäc ñòa cuûa thöïc daân phaùp. -Böôùc ñaàu nhaän bieát moái quan heä giöõa kinh teá xaõ hoäi. II: Ñoà duøng: -Caùc hình minh hoaï trong SGK phoùng to, neáu coù ñieàu kieän. -Phieáu hoïc taäp cho HS. -Tranh aûnh, tö lieäu veà kinh teá xaõ hoäi Vieät Nam cuoái theá kæ XIX- ñaàu theá kæ XX. . Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu. ND – TL 1 Kieåm tra baøi cuõ 1 Giôùi thieäu baøi môùi. 2 Tìm hieåu baøi. HÑ1:Nhöõng thay ñoåi cuûa neàn kinh teá Vieät Nam cuoái theå kæ 19 ñaàu theà kæ 20. Giaùo vieân -GV goïi moät soá HS leân baûng kieâm tra baøi. -Nhaän xeùt cho ñieåm HS. -GV giôùi thieäu baøi cho HS. -Daãn daét vaø ghi teân baøi. -GV yeâu caàu HS laøm vieäc theo caëp cuøng ñoïc saùch, quan saùt caùc hình minh hoaï ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi sau: +Tröôùc khi thöïc daân Phaùp xaâm löôïc, neàn kinh teá Vieät Nam coù nhöõng ngaønh nnaøo laø chuû yeáu? Hoïc sinh -2-3 HS leân baûng thöïc hieän yeâu caàu cuûa GV. +Sau khi thöïc daân phaùp ñaët aùch thoáng trò ôû VN chuùng ñaõ thi haønh nhöõng bieän phaùp naøo ñeå khai thaùc, boùc loät vô veùt taøi nguyeân cuûa nöôùc ta? ….. +Ai laø ngöôøi ñöôïc höôûng nhöõng nguoàn lôïi do phaùt trieån kinh teá? -Chuùng khai thaùc khoaùng saûn cuûa ñaát nöôùc ta nhö khai thaùc than, thieác, baïcc, vaøng…… -GV goïi HS phaùt bieåu yù kieán tröôùc lôùp. HÑ2: Nhöõng thay ñoåi trong xaõ hoâi VN cuoái theá kæ 19 ñaàu theá kæ 20. KL: Töø cuoái theá kæ 19 thöïc daân phaùp taêng cöôøng khai moû…. -GV tieáp tuïc yeâu caàu HS thaûo luaän theo caëp ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi sau ñaây. +Tröôùc khi thöïc daân Phaùp vaøo xaâm löôïc, xaõ hoäi Vieät Nam coù nhöõng taàng lôùp naøo? ……….. -Nghe. -HS laøm vieäc theo caëp ñeå cuøng nhau baøn baïc giaûi queát vaán ñeà. -Tröôùc khi phaùp xaâm löôïc kinh teá Vieät Nam döïa vaøo noâng nghieäp laø chuû yeáu….. -Ngöôøi phaùp laø nhöõng ngöôøi ñöôïc höôûng nguoàn lôïi cuûa söï phaùt trieån kinh teá. -3 HS laàn löôït phaùt bieâu yù kieán, sau moãi laàn coù HS phaùt bieåu, caùc baïn khaùc laïi cuøng nhaän xeùt. -HS laøm vieäc theo caëp cuøng trao ñoåi vaø traû lôøi caâu hoûi. -Coù 2 giai caáp laø ñòa chuû phong kieán vaø noâng daân. +Neâu nhöõng neùt chính veà ñôøi soáng cuûa coâng nhaân vaø noâng daân Vieät Nam cuoái theá kæ 19 ñaàu theà kæ XX. -GV cho HS phaùt bieåu yù kieán tröôùc lôùp. 3 Cuûng coá daën doø +Noâng daân Vieät Nam bò maát ruoâng ñaát, ñoùi ngheøo phaûi vaøo laøm vieäc trong caùc nhaø maùy, xí nghieäp, ñoàn ñieàn vaø nhaän ñoàng löông reû maït….. -3 HS laàn löôït trình baøy yù kieán cuûa mình theo caùc caâu hoûi treân. -GV nhaän xeùt keát quaû laøm vieä cuûa HS vaø hoûi theâm. -KL: Nhöõng neùt chính veà söï bieán ñoåi trong xaõ hoäi nöôùc ta… -GV yeâu caàu HS laäp baûng so -HS laøm vieäc caù nhaân, töï hoaøn saùnh tình hình kinh teá, xaõ hoäi thaønh baûng so saùnh. Vieät Nam tröôùc khi thöïc daân phaùp xaâm löôïc nöôùc ta vaø sau khi thöïc daânn phaùp xaâm löôïc nöôùc ta. -GV nhaän xeùt phaàn laäp baûng cuûa HS. Sau ñoù toång keát tieát hoïc, daën doø HS veà nhaø hoïc thuoäc baøi vaø chuaån bò baøi sau: Söu taàm tranh aûnh tö lieäu veà nhaân vaät lòch söû Phan Boäi Chaâu vaø Phong traøo Ñoâng Du. ?&@ Baøi 5: Phan Boäi Chaâu vaø Phong Traøo Ñoâng Du. I. Muïc ñích yeâu caàu. Sau baøi hoïc HS coù theå bieát. -Phan Boäi Chaâu laø nhaø yeâu nöôùc tieâu bieåu ôû Vieät Nam ñaàu theá kæ 20. -Phong traøo Ñoâng du laø moät phong traøo yeâu nöôùc nhaèm muïc ñích choáng thöïc daân phaùp; thuaät laïi phong traøo Ñoâng du. II Ñoà duøng daïy hoïc. -Chaân dung Phan Boäi Chaâu. -Phieáu hoïc taäp cho HS. -HS chuaån bò caùc thoâng tin, tranh aûnh söu taàm ñöôïc veà phong traøo Ñoâng du vaø Phan Boäi Chaâu. III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu. ND – TL 1 Kieåm tra baøi cuõ Giaùo vieân -GV goïi moät soá HS leân baûng kieâm tra baøi. -Nhaän xeùt cho ñieåm HS. 1 Giôùi thieäu baøi -GV giôùi thieäu baøi cho HS. môùi. -Daãn daét vaø ghi teân baøi. 2 Tìm hieåu baøi. -GV toå chöùc cho HS laøm vieäc HÑ1:Tieåu söû theo nhoùm ñeå giaûi quyeát yeâu Phan Boäi Chaâu. caàu. +Chia seû vôùi caùc baïn trong nhoùm thoâng tin, tö lieâu em tìm hieåu ñöôïcc veà Phan Boäi Chaâu. +Caû nhoùm cuøng thaûo luaän, choïn loïc thoâng tìn ñeå vieát thaønh tieåu söû cuûa Phan Boäi Chaâu. -GV toå chöùc cho HS baùo caùo keát quaû tìm hieåu tröôùc lôùp. -GV nhaän xeùt phaàn tìm hieåu cuûa HS, sau ñoù neâu moät soá neùt chính vaø tieåu söû Phan Boäi Chaâu. HÑ2: Sô löôïc -GV yeâu caàu HS hoaït ñoäng veà phong traøo theo nhoùm, cuõng ñoïc SGK vaø Ñoâng du. thuaät laïi nhöõng neùt chính veà phong traøo Ñoâng du döïa theo caùc caâu hoûi gôïi yù sau. +Phong traøo Ñoâng du dieãn ra vaøo thôøi gian naøo? Ai laø ngöôøi laõnh ñaïo? Muïc ñích cuûa phong traøo laø gì? ………….. +Keát quaû cuûa phong traøo Ñoâng du vaø yù nghóa cuûa phong traøo naøy laø gì? Hoïc sinh -2-3 HS leân baûng thöïc hieän yeâu caàu cuûa GV. -Nghe. -HS laøm vieäc theo nhoùm. -Laàn löôït töøng HS trình baøy thoâng tin cuûa mình tröôùc nhoùm, caû nhoùm cuøng theo doõi -Caùc thaønh vieân trong nhoùm thaûo luaän ñeå löa choïn thoâng tin vaø ghi vaøo phieáu hoïc taäp cuûa nhoùm mình. -Ñaò dieän 1 nhoùm HS trình baøy yù kieán, caùc nhoùm khaùc boå sung yù kieán. -HS laøm vieäc theo nhoùm moãi nhoùm coù 4 HS cuøng ñoïc SGK thaûo luaän ñeå ruùt ra caùc neùt chính cuûa phong traøo Ñoâng du. -Dieãn ra töø naêm 1905, do Phan Boäi Chaâu laõnh ñaïo. Muïc ñích laø ñaøo taïo nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc coù kieán thöùc… -Phong traøo phaùt trieån laøm cho thöïc daân phaùp heát söùc lo ngaïi, naêm 1908 vaø thöc daân phaùp caáu keát vôùi nhaät choáng phaù phong traøo…. -GV toå chöùc cho HS trình baøy -3 HS laàn löôït trình baøy 1 phaàn 3 Cuûng coá daën doø caùc neùt chính veà phong traøo Ñoâng du tröôùc lôùp. treân sau moãi laàn coù baïn trình baøy. -GV nhaän xeùt veà keát quaû thaûo luaän cuûa HS, sau ñoù caû lôùp: +Taïi sao trong ñieàu kieän khoù khaên, thieáu thoán, nhoùm thanh nieân Vieät Nam vaãn haêng say hoïc taäp? +Taïi sao chính phuû Nhaät truïc xuaát Phan Boâi Chaâu vaø nhöõng ngöôøi du hoïc? -GV giaûng theâm cho HS hieåu hôn. -GV yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi: Neâu nhöõng suy nghó cuûa em veà Phan Boäi Chaâu. -GV nhaän xeùt tieát hoïc, daën doø HS veà nhaø tìm hieâu queâ höông vaø thôøi nieân thieáu cuûa Nguyeãn Taát Thaønh. -HS caû lôùp cuøng suy nghó, sau ñoù phaùt bieåu yù kieán tröôùc lôùp. -Vì hoc coù loøng yeâu nöôùc neân quyeát taâm hoïc taäp ñeå veà cöùu nöôùc. -Vì thöïc daân Phaùp caáu keát vôùi nhaät choáng phaù phong traøo Ñoâng du. -Moât soá HS neâu yù kieán tröôùc lôùp. ?&@ Baøi 6: Quyeát chí ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc. IMuïc ñích – yeâu caàu: Sau baøi hoïc HS neâu ñöôïc. -Sô löôïc veà queâ vaø thôøi nieân thieáu cuûa Nguyeãn Taát Thaønh. -Nhöõng khoù khaên cuûa Nguyeãn Taát Thaønh khi döï ñònh ra nöôùc ngoaøi. -Nguyeãn Taát Thaønh ñi ra nöôùc ngoaøi laø do loøng yeâu nöôùc, thöông daân, mong muoán tìm con ñöôøng cöùu nöôùc môùi. II. Ñoà duøng daïy – hoïc. -Chaân dung Nguyeãn Taát Thaønh. -Caùc aûnh minh hoaï trong SGK. -Truyeän Buùp Sen Xanh cuûa nhaø vaên Sôn Tuøng. -HS tìm hieâu veà queâ höông vaø thôøi nieân thieáu cuûa Nguyeãn Taát Thaønh. III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu ND – TL Giaùo vieân Hoïc sinh 1 Kieåm tra baøi cuõ 1 Giôùi thieäu baøi môùi. 2 Tìm hieåu baøi. HÑ1;Queâ Höông vaø thôøi nieân thieáu cuûa Nguyeãn Taát Thaønh. HÑ2: Muïc ñích ra nöôùc ngoaøi cuûa Nguyeãn Taát Thaønh. -GV goïi moät soá HS leân baûng kieâm tra baøi. -Nhaän xeùt cho ñieåm HS. -GV giôùi thieäu baøi cho HS. -Daãn daét vaø ghi teân baøi. -GV toå chöùc cho HS laøm vieäc theo nhoùm ñeå giaûi quyeát yeâu caàu: +Chia seû vôùi caùc baïn trong nhoùm thoâng tin, tö lieäu em tìm hieåu ñöôïc veà queâ höông vaø thôøi nieân thieáu cuûa Nguyeãn Taát Thaønh. +Caû nhoùm cuøng thaûo luaän, choïn loïc thoâng tin ñeå vieát vaøo phieáu luaän cuûa nhoùm. -GV toå chöùc cho HS baùo caùo keát quaû tìm hieåu tröôùc lôùp. -GV nhaän xeùt phaàn tìm hieåu cuûa HS sau ñoù neâu moät soá neùt chính veà queâ höông vaø thôøi nieân thieáu cuûa Nguyeãn Taát Thaønh. -GV yeâu caàu HS ñoïc SGK töø Nguyeãn Taát Thaønh khaâm phuïc… quyeát ñònh phaûi tìm con ñöôøng môùi ñeå cöùu nöôùc cöùu daân vaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau. +Muïc ñích ñi ra nöôùc ngoaøi cuûa Nguyeãn Taát Thaønh laø gì? +Nguyeãn Taát Thaønh ñöôøng ñi veà höôùng naøo? Vì sao oâng khoâng ñi theo caùc baäc tieàn boái yeâu nöôùc. -GV laàn löôït neâu töøng caâu hoûi treân vaø goïi HS traû lôøi. -2-3 HS leân baûng thöïc hieän yeâu caàu cuûa GV. -Nghe. -HS laøm vieäc theo nhoùm. +Laàn löôït töøng HS trình baøy thoâng tin cuûa mình tröôùc nhoùm, caû nhoùm cuøng theo doõi. -Caùc thaønh vieân trong thaûo luaän ñeå löïa choïn thoâng tin vaø ghi vaøo phieáu hoïc taäp cuûa nhoùm mình. -Ñaïi dieän 1 nhoùm HS trình baøy yù kieán, caùc nhoùm khaùc boå sung yù kieán. -HS laøm vieäc caù nhaân, ñoïc thaàm thoâng tin trong SGK vaø traû lôøi caâu hoûi. -Nguyeãn Taát Thaønh quyeát taâm ra nöôùc ngoaøi ñeå tìm con ñöôøng cöùu nöôùc phuø hôïp. -Choïn ñöôøng ñi veà phöông taây, ngöôøi khoâng ñi theo caùc con ñöôøng cuûa caùc só phu yeâu nöôùc tröôùc ñoù vì caùc con ñöôøng naøy ñeàu thaát baïi…. -2 HS traû lôøi tröôùc lôùp, HS caû lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt, boå sung yù kieán neáu caàn. -GV giaûng theâm: vôùi mong muoán tìm ra con ñöôøng cöùu nöôùc ñuùng ñaén….. -GV yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm cuøng thaûo luaän vaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau: HÑ3; YÙ chí quyeát taâm ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc cuûa Nguyeãn Taát +Nguyeãn Taát Thaønh ñaõ löôøng Thaønh. tröôùc nhöõng khoù khaên naøo khi ôû nöôùc ngoaøi? 3 Cuûng coá daën doø -HS laøm vieäc theo nhoùm nhoû, moãi nhoùm 4 HS, cuøng ñoïc SGK vaø tìm caâu traû lôøi cho caâu hoûi. -Bieát tröôùc khi ra nöôùc ngoaøi moät mình laø maïo hieåm, nhaát laø luùc oám ñau. Beân caïnh ñoù, ngöôøi cuõng khoâng coù tieàn. +Ngöôøi ñaõ ñònh höôùng giaûi -Ruû Tö Leâ, moät ngöôøi baïn quyeát caùc khoù khaên nhö theá thaân ñi cuøng, phoøng khi oám naøo? ñau coù ngöôøi beân caïnh nhöng Tö Leâ khoâng ñuû cam ñaûm ñi ………… cuøng……….. +Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi töø -Ngaøy 5-6-1911 Nguyeãn Taát ñaâu, treân con taøu naøo, vaøo ngaøy Thaønh vôùi caùi teân môùi –Vaên naøo? Ba- ñaõ ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc treân taøu Ñoâ ñoác La –Tusô tôø –reân-vin. -GV toå chöùc cho HS baùo caùo keát quaû thaûo luaän tröôùc lôùp. +GV cöû 1 HS laøm chuû toaï, yeâu -1 HS laøm chuû toaï. caàu ñieàu khieån caùc baïn baùo caùo keát quaû thaûo luaän. +HS caû lôùp laàn löôït baùo caùo theo noäi dung caùc caâu hoûi treân +GV theo doõi vaø laøm troïng taøi döôùi söï chuû trì cuûa chuû toaï. cho HS khi caàn thieát. -GV nhaän xeùt keát quaû laøm vieäc cuûa HS. KL: Naêm 1911, vôùi loøng, yeâu nöôùc, thöông daân, Nguyeãn Taát Thaønh ñaõ töø caûng nhaø Roàng quyeát chí ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc. -Yeâu caâuø HS söû duïng caùc aûnh -2 HS laàn löôït trình baøy tröôùc tö lieäu trong SGK vaø keå laïi söï lôùp, caû lôùp theo doõi vaø nhaän kieän Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi xeùt. tìm ñöôøng cöùu nöôùc. H: Theo em, neáu khoâng coù vieäc Baùc Hoà ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc thì ñaát nöùôc ta seõ nhö theá naøo? -GV nhaän xeùt tieát hoïc, daën doø HS veà nhaø hoïc thuoäc baøi vaø chuaån bò baøi sau. ?&@ Baøi 7: Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam Ra Ñôøi. I. Muïc tieâu: Sau baøi hoïc HS neâu ñöôïc: -3-2-1930 Ñaûng coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi; Laõnh tuï Nguyeãn AÙi Quoác laø ngöôøi chuû trì hoäi nghò thaønh laäp Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam. -Ñaûng ra ñôøi laø moät söï kieän lòch söû troïng ñaïi, ñaùnh daáu thôøi kì caùch maïng nöôùc ta coù söï laõnh ñaïo ñuùng ñaén, giaønh nhieàu thaéng lôïi to lôùn. II: Ñoà duøng: -Chaân dung laõnh tuï Nguyeãn AÙi Quoác. -Phieáu hoïc taäp cho HS. . Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu. ND – TL 1 Kieåm tra baøi cuõ Giaùo vieân -GV goïi moät soá HS leân baûng kieâm tra baøi. -Nhaän xeùt cho ñieåm HS. 1 Giôùi thieäu -GV giôùi thieäu baøi cho HS. baøi môùi. -Daãn daét vaø ghi teân baøi. 2 Tìm hieåu -GV neâu yeâu caàu: Haõy thaûo baøi. luaän theo caëp ñeå traû lôøi caùc caâu HÑ1:Hoaøn hoûi sau: caûnh ñaát -Theo em, neáu ñeå laâu daøi tình nöôùc 1929 vaø hình maát ñoaøn keát, thieáu thoáng yeâu caàu nhaát trong laõnh ñaïo seõ coù aûnh thaønh laäp höôûng theá naøo vôùi caùch maïng Ñaûng Coäng Vieät Nam? Saûn. +Tình hìh noùi treân ñaõ ñaët ra yeâu caàu gì? Hoïc sinh -2-3 HS leân baûng thöïc hieän yeâu caàu cuûa GV. -Nghe. -HS laøm vieäc theo caëp, cuøng trao ñoåi vaø neâu yù kieán cuûa mình. +Neáu ñeå laâu daøi tình hình treân seõ laøm cho löïc löôïng caùch maïng phaân taùn vaø khoâng ñaït ñöôïc thaéng lôïi. -Cho thaáy ñeå taêng theâm söùc maïnh cuûa caùch maïng phaûi sôùm hôïp nhaát caùc toå chöùc coäng saûn…. HÑ2: Hoäi nghò thaønh laäp Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam. +Ai laø ngöôøi coù theå ñaûm ñöông vieâc hôïp nhaát caùc toå chöùc coäng saûn trong nöùôc ta thaønh moät toå chöùc duy nhaát? Vì sao? -Chæ coù Nguyeãn AÙi Quoác môùi laøm ñöôïc vieäc naøy vì ngöôøi laø moät chieán só coäng saûn coù hieåu bieát saâu saéc veà lí luaän vaø thöïc tieãn caùch maïng…. -GV toå chöùc cho HS baùo caùo keát quaû thaûo luaän cuûa mình tröôùc lôùp. Khi coù HS baùo caùo, neân gôïi yù ñeå HS nhaän ra vaø neâu ñöôïc caâu traû lôøi nhö treân. -GV nhaän xeùt keát quaû laøm vieäc cuûa HS. KL: Cuoái naêm 1929, phong traøo caùch maïng Vieät Nam raát phaùt trieån, ñaõ coù 3 toå chöùc….. -GV yeâu caàu HS hoaït ñoäng nhoùm, cuøng ñoïc SGK ñeå tìm hieåu nhöõng neùt cô baûn veà hoäi nghò thaønh laäp Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam theo caù caâu hoûi gôïi yù sau. +Hoäi nghi thaønh laäp Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñöôïc dieãn ra ôû ñaâu, vaøo thôøi gian naøo? +Hoäi nghi dieãn ra trong hoaøn caûnh naøo? Do ai chuû trì? -3 HS laàn löôït neâu yù kieán, HS lôùp theo doõi vaø boå sung yù kieán neáu caàn. +Neâu keát quaû cuûa hoâi nghò. -GV toå chöùc cho HS baùo caùo keát quaû thaûo luaän cuûa nhoùm mình. -GV nhaän xeùt keát quaû laøm vieâc cuûa HS, neáu HS coøn thieáu yù thì GV neâu. -GV goïi 1 HS khaùc yeâu caàu -Nghe. -HS chia thaønh caùc nhoùm nhoû, moãi nhoùm 4 HS, cuøng ñoïc SGK, trao ñoåi vaø ruùt ra nhöõng neùt chính veà hoäi nghò thaønh laäp Ñaûng Coäng Saûn roài ghi vaøo phieáu….. -Dieãn ra vaøo ñaàu xuaân 1930, taïi Hoàng Koâng. -Phaûi laøm vieäc bí maät döôùi söï laõnh ñaïo cuûa laõnh tuï Nguyeãn AÙi Quoác…. -Ñaõ nhaát trí hôïp nhaát caùc toå chöùc coäng saûn thaønh moät ñaûng duy nhaát laø Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam…. -Ñaïi dieän 1 nhoùm HS trình baøy nhöõng neùt cô baûn veà hoäi nghò thaønh laäp Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam, caùc nhoùm khaùc boå sunng yù kieán…. -1 HS trình baøy, HS caû lôùp theo trình baøy laïi veà hoäi nghò thaønh laäp Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam. -H: taïi sao chuùng ta phaûi toå chöùc hoäi nghi ôû nöôùc ngoaøi vaø laøm vieäc trong hoaøn caûnh bí maät? HÑ3: YÙ nghóa cuûa vieäc thaønh laäp Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam. 3 Cuûng coá daën doø -GV neâu: Ñeå toå chöùc ñöôïc hoâi nghò,laõnh tuï Nguyeãn AÙi Quoác….. -Gv laàn löôït neâu caùc caâu hoûi sau vaø yeâu caàu traû lôøi caâu hoûi. +Söï thoáng nhaát ba toå chöùc coâng saûn thaønh Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu gì cuû caùch maïng Vieät Nam? doõi. -Vì thöïc daân Phaùp luoân tìm caùch daäp taét caùc phong traøo caùch maïng Vieät Nam. Chuùg ta phaûi toå chöùc hoäi nghi ôû nöôùc ngoaøi vaø bí maät…. -Ñaõ laøm cho caùch maïng Vieät Nam coù ngöôøi laõnh ñaïo, taêng theâm söùc maïnh, thoáng nhaát löïc löôïng vaø coù ñöôøng ñi ñuùng ñaén. -Caùch maïng Vieät Nam giaønh ñöôïc nhöõng thaéng lôïi veû vang. +Khi coù ñaûng, caùch maïng Vieät Nam phaùt trieån theá naøo? KL: Ngaøy 3-2 -1930 Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ ra ñôøi…. -GV yeâu caàu HS lieân heä: Em -Moät soá HS neâu tröôùc lôùp. haõy keå laïi nhöõng vieäc gia ñình, ñòa phöông em ñaõ laøm ñeå kæ nieäm ngaøy thaønh laäp ñaûng…. -GV yeâu caàu HS veà nhaø hoïc thuoäc baøi vaø tìm hieåu veà phong traøo Xoâ Vieát Ngheä-Tónh. ?&@ Baøi 8: Xoâ Vieát Ngheâ- Tónh. I. Muïc tieâu: Sau baøi hoïc HS neâu ñöôïc. -Xoâ vieát Ngheä –Tónh laø ñænh cao cuûa phong traøo caùch maïng VN trong nhöõng naêm 1930-1931. -Nhaân daân moât soá ñòa phöông ôû Ngheä –Tónh ñaõ ñaáu tranh giaønh quyeàn laøm chuû thoân xaõ, xaây döïng cuoäc soáng môùi, vaên minh, tieán boä. II: Ñoà duøng: -Baûn ñoà haønh chính VN. -Caùc hình minh hoaï SGK. -Phieáu hoïc taäp cuûa HS. . Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu. ND – TL 1 Kieåm tra baøi cuõ 1 Giôùi thieäu baøi môùi. 2 Tìm hieåu baøi. HÑ1:Cuoäc bieåu tình ngaøy 12-91930 vaø tinh thaàn caùch maïng cuûa nhaân daân Ngheä Tónh trong nhöõng naêm ñoù. Giaùo vieân -GV goïi moät soá HS leân baûng kieâm tra baøi. -Nhaän xeùt cho ñieåm HS. -GV giôùi thieäu baøi cho HS. -Daãn daét vaø ghi teân baøi. -GV treo baûn ñoà haønh chính Vieät Nam, yeâu caàu HS tìm vaø chæ vò trí hai tænh Ngheä An, Haø Tónh. -GV giôùi thieäu: Ñaây laø nôi dieãn ra ñænh cao cuûa phong traøo caùch maïng VN….. -GV neâu yeâu caàu: Döïa vaøo tranh minh hoaï vaø noäi dung SGK em haõy thuaät laïi cuoäc bieåu tình ngaøy 12-9-1930 taïi Ngheä An. -GV goïi HS trình baøy tröôùc lôùp. Hoïc sinh -2-3 HS leân baûng thöïc hieän yeâu caàu cuûa GV. -Nghe. -1 Hs leân baûng chæ cho HS caû lôùp theo doõi. -HS laøm vieäc theo 2 caëp, 2 HS ngoài caïnh nhau cuøng ñoïc SGK vaø thuaät laïi cho nhau nghe. -1 HS trình baøy tröôùc lôùp, HS caû lôùp theo doõi, nhaän xeùt. -GV boå sung nhöõng yù HS chöa -1 HS khaùc ruùt kinh nghieäm taø baøi neâu, sau ñoù goïi HS khaùc trình cuûa baïn ñeå trình baøy laïi tröôùc lôùp. baøy laïi. H: Cuoäc bieåu tình ngaøy 12-91930 ñaõ cho thaáy tinh thaàn ñaáu tranh cuûa nhaân daân Ngheä AnHaø Tónh nhö theá naøo/ -Nhaân daân coù tinh thaàn ñaáu tranh cao, quyeát taâm ñaùnh ñuoåi thö daân phaùp vaø beø luõ tay sai. Cho duø chuùng ñaøn aùp daõ man, duøng maùy bay neùm bom, nhieàu ngöôøi cheát, ngöôøi bi thöông nhöng khoâng theå laøm lung KL: Ñaûng ta vöøa ra ñôøi ñaõ ñöa laïc yù chí chieán ñaáu cuûa nhaân daân. phong traøo caùch maïng buøng leân ôû moât soá ñòa phöông. Trong ñoù, phong traøo Xoâ vieátNgheä Tónh laø ñænh cao, phong HÑ2: Nhöõng chuyeån bieán môùi ôû nhöõng nôi nhaân daân Ngheä Tónh giaønh ñöôï chính quyeàn caùch maïng. taøo naøy laøm neân nhöõng ñoåi môùi ôû laøng queâ Ngheä-Tónh nhöõng naêm 1930-1931 haõy cuøng tìm hieåu ñieàu naøy. -GV yeâu caàu HS quan saùt hình minh hoaï 2 trang 18 SGK vaø hoûi: Haõy neâu noäi dung cuûa hìh minh hoaï 2. H: khi soáng döôùi aùch ñoâ hoä cuûa thöïc daân phaùp ngöôøi noâng daân coù ruoâng ñaát khoâng? Hoï phaûi caøy ruoäng cho ai? -GV neâu: Theá nhöng vaøo nhöõng naêm 1930-1931, ôû nhöõng nôi nhaân daân giaønh ñöôc chính queàn caùch maïng…. -GV: Haõy ñoïc SGK vaø ghi laïi nhöõng ñieåm môùi ôû nhöõng nôi daân Ngheä-Tónh giaønh ñöôïc chính quyeàn caùch maïng nhöõng naêm 1930-1931. -GV goïi HS nhaän xeùt, boå sug yù kieán cho baïn laøm baøi treân baûng lôùp. HÑ3: YÙ nghóa cuûa phong traøo Xoâ vieát Ngheä Tónh. -1 HS neâu: Hình minh hoaï cho thaáy ngöôøi noâng daân Haø Tónh ñöôïc caøy treân thöûa ruoâng do chính queàn Xoâ vieát chia trong nhöõng naêm30-31. -Ngöôøi noâng daân khong coù ruoâng, hoï phaûi caøy thueâ, cuoác möôùn cho ñòa chuû, thöïc daân hay boû laøng ñi laøm vieäc khaùc. -Laøm vieäc caù nhaân. Töï ñoïc saùch vaø thöïc hieän yeâu caàu,1 HS leân ghi caùc ñieåm môùi mình tìm ñöôïc leân baûng lôùp. -Caû lôùp boå sung yù kieán vaø ñi ñeán thoáng nhaát. -Nhöõng naêm 30-31, trong caùc thoân xaõ ôû Ngheä-Tónh coù chính quyeàn Xoâ vieát ñaõ dieãn ra raát nhieàu ñieàu môùi nhö: Khoâng theå xaûy ra troäm caép. -Caùc thöù thueát voâ lí bò xoaù boû….. H: Khi ñöôïc soáng döôùi chính -Ngöôøi daân ai cuõng caûm thaáy phaán quyeàn Xoâ vieát, ngöôøi daân coù khôûi, thoaùt khoûi aùch noâ leä vaø trôû caûm nghó gì? thaønh ngöôøi chuû thoân xoùm. -GV yeâu caàu HS caû lôùp cuøng -2 HS ngoài caïnh nhau trao ñoåi vôùi trao ñoåi vaø neâu yù nghóa cuûa nhau vaø neâu yù kieán. phong traøo Xoâ vieát Ngheä-Tónh -1 HS neâu yù kieán tröôùc lôùp, caû lôùp (Caâu hoûi gôïi yù: Phong traøo Xoâ theo doõi vaø boå sung yù kieán roài ñi vieát Ngheä –Tónh noùi leân ñieàu ñeán thoáng nhaát. gì veà tinh thaàn chieán ñaáu vaø +Phong traøo Xoâ vieát Ngheâ- Tónh khaû naêng laøm caùch maïng cuûa cho thaáy tinh thaàn duõng caûm cuûa nhaân daân ta? Phong traøo coù taùc nhaân daân ta, söï thaønh coâng böôùc 3 Cuûng coá daën doø ñoâng gì ñoái vôùi phong traøo cuûa ñaàu cho thaáy nhaân daân ta hoaøn toaøn caû nöôùc?) coù theå laøm caùch maïng thaønh coâng. +Phong traøo Xoâ vieát Ngheâ- Tónh ñaõ khích leâ, coå vuõ tinh thaàn yeâu nöôùc cuûa nhaân daân ta. -GV keát luaän veà yù nghóa cuûa phong traøo Xoâ vieát NgheäTónh nhö treân. -GV nhaän xeùt tieát hoïc, daën HS -Nghe. veà nhaø chuaån bò baøi sau. ?&@ Baøi 9: Caùch mang muøa thu. I. Muïc ñích yeâu caàu. Sau baøi hoïc HS neâu ñöôïc. -Mua thu naêm 1945, nhaân daân caû nöôùc vuøng leân phaù tan xieàng xích noâ leä, cuoâc caùch mang naøy ñöôïc goïi laø Caùch maïng thaùng taùm. -Tieâu bieåu cho Caùch mang thaùng taùm laø cuoäc khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû Haø Noäi vaøo ngaøy 19-8-1945. Ngaøy 19-8 trôû thaønh ngaøy kæ nieäm cuûa caùch maïng thaùng 8. -YÙ nghóa lòch söû cuûa caùch maïng thaùng 8. II Ñoà duøng daïy hoïc. -Baûn ñoà haønh chính VN. -AÛnh tö lieäu veà Caùch maïng thaùng 8. -Ñaøi, baêng nhaïc coù ghi baøi haùt Möôøi chính thaùng 8 cuûa nhaïc só Xuaân Oanh. -Phieáu hoïc cuûa HS. -HS söu taàm thoâng tin veà khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû queâ höông mình naêm 1945. III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu. ND – TL 1 Kieåm tra baøi cuõ Giaùo vieân -GV goïi moät soá HS leân baûng kieâm tra baøi. -Nhaän xeùt cho ñieåm HS. 1 Giôùi thieäu baøi -GV giôùi thieäu baøi cho HS. môùi. -Daãn daét vaø ghi teân baøi. 2 Tìm hieåu baøi. -GV yeâu caàu HS ñoïc phaàn HÑ1;Thôøi cô chöõ noû ñaàu tieân trong baøi Hoïc sinh -2-3 HS leân baûng thöïc hieän yeâu caàu cuûa GV. -Nghe. -1 HS ñoïc thaønh tieáng phaàn cuoái naêm 1940…. ñaõ giaønh ñöôïc thaéng
- Xem thêm -