Tài liệu Giáo án lịch sử lớp 5 cả năm

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 843 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TuÇn 1: Thø hai ngµy 4 th¸ng 9 n¨m 2006 LÞch sö "B×nh t©y ®¹i nguyªn so¸i" Tr¬ng §Þnh I.Môc tiªu: Häc xong bµi nµy,HS biÕt: - Tr¬ng §Þnh lµ mét trong nh÷ng tÊm g¬ng tiªu biÓu ë cña phong trµo ®Êu tranh chèng thùc d©n Ph¸p ë Nam K×. - Víi lßng yªu níc, Tr¬ng §Þnh ®· kh«ng t©n theo lÖnh vua, kiªn quyÕt ë l¹i cïng nh©n d©n chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc. - Gi¸o dôc HS tù hµo vµ häc tËp tinh thÇn yªu níc ë Tr¬ng §Þnh. II. §å dïng d¹y – häc: - H×nh trong SGK phãng to. B¶n ®å hµnh chÝnh. PhiÕu häc tËp cña HS. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp (2p): - GV giíi thiÖu bµi vµ chØ trªn b¶n ®å ®Þa danh §µ N½ng, 3 tØnh miÒn §«ng vµ 3 tØnh miÒn T©y Nam K×. + S¸ng 1-9-1858, TDP chÝnh thøc næ sóng tÊn c«ng §µ N½ng, më ®Çu cuéc x©m lîc níc ta. T¹i ®©y qu©n Ph¸p ®· vÊp ph¶i sù chèng tr¶ quyÕt liÖt cña qu©n vµ d©n ta nªn chóng kh«ng thùc hiÖn ®îc kÕ ho¹ch ®¸nh nhanh th¾ng nhanh. + N¨m sau, TDP ph¶i chuyÓn híng, ®¸nh vµo Gia §Þnh. Nh©n d©n Nam K× kh¾p n¬i ®øng lªn chèng Ph¸p x©m lîc, ®¸ng chó ý nhÊt lµ phong trµo kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n díi sù chØ huy cña Tr¬ng §Þnh. - GV giao nhiÖm vô häc tËp cho HS: + Khi nhËn ®îc lÖnh cña triÒu ®×nh cã ®iÒu g× lµm Tr¬ng §Þnh b¨n kho¨n suy nghÜ? + Tríc nh÷ng b¨n kho¨n ®ã, nghÜa qu©n vµ d©n chóng ®· lµm g×? + Tr¬ng §Þnh ®· lµm g× ®Ó ®¸p l¹i lßng tin yªu cña nh©n d©n? 2. D¹y bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc c¶ líp - GV chia nhãm yªu cÇu HS lµm viÖc víi phiÕu häc tËp, mçi nhãm gi¶i quyÕt mét nhiÖm vô trªn. - §¹i diÖn HS tr×nh bµy. - GV gióp HS hoµn thiÖn c©u tr¶ lêi theo gîi ý SGV. Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc c¶ líp - GV ®Æt c©u hái: + Em cã suy nghÜ nh thÕ nµo tríc viÖc Tr¬ng ®Þnh kh«ng tu©n theo lÖnh triÒu ®×nh, quyÕt t©m ë l¹i cïng nh©n d©n chèng Ph¸p? + Em biÕt g× thªm vÒ Tr¬ng §Þnh? + Em cã biÕt ®êng phè nµo mang tªn Tr¬ng §Þnh? Ho¹t ®éng 3: Cñng cè - dÆn dß: - HÖ thèng bµi: HS nh¾c l¹i bµi häc. - ChuÈn bÞ bµi sau. TuÇn 2: Thø hai ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2006 LÞch sö NguyÔn Trêng Té mong muèn canh t©n ®Êt níc. I. Môc tiªu Häc xong bµi nµy, HS biÕt: - Nh÷ng ®Ò nghÞ chñ yÕu cña NguyÔn Trêng té ®Ó canh t©n ®Êt níc. - Nh©n d©n ®¸nh gi¸ vÒ lßng yªu níc cña NguyÔn Trêng Té nh thÕ nµo? - Gi¸o dôc HS kh©m phôc NguyÔn Trêng Té. II. §å dïng d¹y - häc H×nh trong SGK. PhiÕu häc tËp. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu 1. KiÓm tra bµi cò: + Khi nhËn ®îc lÖnh vua, Tr¬ng §Þnh ®· lµm g× ®Ó ®¸p l¹i lßng tin yªu cña nh©n d©n? 2. Giíi thiÖu bµi: Giíi thiÖu bµi: - GV nªu bèi c¶nh níc ta nöa sau thÕ kØ XIX (PhÇn ch÷ nhá ®Çu trong SGK). - Mét sè ngêi cã tinh thÇn yªu níc, muèn lµm cho ®Êt níc giÇu m¹nh ®Ó tr¸nh ho¹ x©m l¨ng ( trong ®è cã NguyÔn Trêng Té). - GV nªu nhiÖn vô häc tËp cho HS: + Nh÷ng ®Ò nghÞ canh t©n ®Êt níc cña Nguyªn Trêng Té lµ g×? + Nh÷ng ®Ò nghÞ ®ã cã ®îc triÒu ®×nh thùc hiÖn kh«ng, v× sao? + Nªu c¶m nghÜ cña em vÒ NguyÔn Trêng Té. 3. D¹y bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc theo nhãm - Gi¸o viªn yªu cÇu HS ®äc SGK vµ tr¶ lßi c¸c c©u hái ®Ó gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô trªn. - Tæ chøc cho HS tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn. - GV gióp HS hoµn thiÖn c©u tr¶ lêi. * ý 1: + Më réngquan hÖ ngo¹i giao, bu«n b¸n víi nhiÒu níc. ` + Thuª chuyªn gia níc ngoµi gióp ta ph¸p triÓn kinh tÕ. + Më trêng d¹y c¸ch ®ãng tµu, ®óc sóng, sö dông m¸y mãc,… * ý 2: + TriÒu ®×nh bµn luËn kh«ng thèng nhÊt, Vua Tù §øc cho r»ng kh«ng cÇn nghe theo NguyÔn Trêng Té. + V× vua quan nhµ NguyÔn b¶o thñ. * ý 3: + NguyÔn Trêng Té cã lßng yªu níc muèn, canh t©n ®Êt níc ®Ó ®Êt níc ph¸t triÓn. + Kh©m phôc tinh thÇn yªu níc cña Nguyªn Trêng Té. Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc c¶ líp - GV nªu c©u hái: T¹i sao NguyÔn Trêng Té l¹i ®îc ngêi ®êi sau kÝnh träng? ( Tríc ho¹ x©m l¨ng bªn c¹nh nh÷ng ngêi ViÖt Nam yªu níc cÇm vò khÝ ®øng lªn chèng Ph¸p nh: Tr¬ng §Þnh, NguyÔn Trung Trùc, NguyÔn H÷u Hu©n… cßn cã nh÷ng ngêi ®Ò nghÞ canh t©n ®Êt níc mong muèn cho d©n giµu, níc m¹nh nh NguyÔn Trêng Té. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè - dÆn dß: HÖ thèng bµi. ChuÈn bÞ bµi sau. LÞch sö Cuéc ph¶n c«ng ë kinh thµnh HuÕ I. Môc tiªu Häc xong bµi nµy, HS biÕt: - Cuéc ph¶n c«ng qu©n Ph¸p ë kinh thµnh HuÕ do T«n ThÊt ThuyÕt vµ mét sè quan l¹i yªu níc tæ chøc, d· më ®Çu cho phong trµo CÇn V¬ng ( 1858 - 1896). - Tr©n träng tù hµo vÒ truyÒn thèng yªu níc. II. §å dïng d¹y - häc - Lîc ®å kinh thµnh HuÕ N¨m 1885. - B¶n ®å hµnh chÝnh ViÕt Nam. PhiÕu häc tËp. III. Ho¹t ®éng d¹y - häc 1. KiÓm tra bµi cò: + Nªu nh÷ng ®Ò nghÞ canh t©n ®Êt níc cña NguyÔn Trêng Té. 2. D¹y bµi míi Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi:Trùc tiÕp - GV nªu nhiÖm vô: + Ph©n biÖt ®iÓm kh¸c nhau vÒ chñ tr¬ng cña ph¸i ph¸i chñ chiÕn vµ ph¸i chñ hoµ trong triÒu ®×nh nhµ NguyÔn. + T«n ThÊt ThuyÕt ®· lµm g× ®Ó chèng Ph¸p? + Têng thuËt l¹i cuéc ph¶n c«ng ë kinh thµnh HuÕ. + ý nghÜa cña cuéc ph¶n c«ng ë kinh thµnh HuÕ. Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc theo nhãm - GV cho HS th¶o luËn nhãm. (GV ph¸t phiÕu häc tËp cho HS). - Tæ chøc cho HS tr×nh bµy kÕt qña. GV nhËn xÐt gióp HS hoµn thiÖn c©u tr¶ lêi: + Ph¸i chñ hµo chñ tr¬ng hµo víi ph¸p; ph¸i chñ chiÕn chñ tr¬ng chèng Ph¸p. + T«n ThÊt ThuyÕt cho lËp c¨n cø kh¸ng chiÕn. + HS têng thuËt l¹i diÔn biÕn theo c¸c ý: thêi gian, hµnh ®éng cña Ph¸p, tinh thÇn quyÕt t©m chèng Ph¸p cña ph¸i chñ chiÕn. + §iÒu nµy thÓ hiÖn lßng yªu níc cña mét bé phËn quan l¹i trong triÒu ®×nh NguyÔn, khÝch lÖ nh©n d©n ®Êu tranh chèng Ph¸p. - GV nhÊn m¹nh: + T«n ThÊt thuyÕt quyÕt ®Þnh ®a vua Hµm Nghi vµ ®oµn tuú tïng lªn vïng rõng nói Qu¶ng TrÞ. + T¹i c¨n cø kh¸ng chiÕn, T«n ThÊt ThuyÕt lÊy danh nghÜa vua Hµm Nghi th¶o chiÕu "CÇn v¬ng", kªu gäi nh©n d©n c¶ níc gióp vua ®¸nh Ph¸p. + HS kÓ tªn mét sè cuéc khëi nghÜa tiªu biÓu vµ h×nh ¶nh mét sè nh©n vËt lÞch sö tiªu biÓu cña phong trµo "CÇn v¬ng"(KÕt hîp chØ trªn b¶n ®å). Ho¹t ®éng 3 : Lµm viÖc c¶ líp: Em biÕt g× thªm vÒ phong trµo "CÇn v¬ng"? Em biÕt ë ®©u cã ®êng phè, trêng häc… mang tªn c¸c l·nh tô trong phong trµo "CÇn v¬ng"? Ho¹t ®éng 4: Cñng cè - dÆn dß: HÖ thèng bµi. ChuÈn bÞ bµi sau. LÞch sö X· héi ViÖt Nam cuèi thÕ kØ XIX - ®Çu thÕ kØ XX I. Môc tiªu Häc xong bµi nµy, HS biÕt: - Cuèi thÕ kØ XIX - ®Çu thÕ lØ XX, nÒn kinh tÕ - x· héi níc ta cã nhiÒu biÕn ®æi do chÝnh s¸ch khai th¸c thuéc ®Þa cña thùc d©n Ph¸p. - Bíc ®Çu nhËn biÕt vÒ mèi quan hÖ gi÷a kinh tÕ vµ x· héi (kinh tÕ thay ®æi ®ång thêi x· héi còng thay ®æi theo). - Gi¸o dôc HS ham t×m hiÓu vÒ lÞch sö II. §å dïng d¹y - häc - B¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam. - Tranh ¶nh, t liÖu ph¶n ¸nh vÒ sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë ViÖt nam lóc bÊy giê. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 1. KiÓm tra bµi cò: + Em h·y thuËt l¹i cuéc ph¶n c«ng ë kinh thµnh HuÕ. 2. D¹y bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp - GV nªu nhiÖm vô häc tËp cho HS + Nh÷ng biÓu hiÖn vÒ sù thay ®æi trong nÒn kinh tÕ ViÖt nam cuèi thÕ kØ XIX - ®Çu thÕ kØ XX. + Nh÷ng biÓu hiÖn vÒ sù thay ®æi vÒ x· héi ViÖt Nam cuèi thÕ kØ XIX - ®Çu thÕ kØ XX. + §êi sèng cña c«ng nh©n, n«ng d©n ViÖt Nam trong thêi k× nµy. Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc theo nhãm - GV tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm vÒ nhiÖm vô cña bµi häc theo c¸c gîi ý: + Tríc khi bÞ thùc d©n Ph¸p x©m lîc nÒn kinh tÕ ViÖt nam cã nh÷ng ngµnh nµo lµ chñ yÕu? Sau khi thùc d©n Ph¸p x©m lîc cã nh÷ng ngµnh kinh tÕ nµo míi xÊt hiÖn ë níc ta? Ai sÏ ®îc hëng nguån lîi do sù ph¸t triÓn kinh tÕ? + Tríc ®©y x· héi ViÖt Nam chñ yÕu cã nh÷ng giai cÊp nµo? §êi sèng cña c«ng nh©n vµ n«ng d©n ViÖt nam ra sao? Ho¹t ®éng3: Lµm viÖc c¶ líp. - C¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶. - GV hoµn thiÖn c©u tr¶ lêi cña HS. Ho¹t ®éng 4: Lµm viÖc c¶ líp - GV tæng hîp ý kiÕn cña Hs, nhÊn m¹nh nh÷ng biÕn ®æi vÒ kinh tÕ, x· héi níc ta ®Çu thÕ kØ XX: + Sù xuÊt hiÖn nh÷ng ngµnh kinh tÕ míi, ®êi sèng cña nh©n d©n v« cïng khæ cùc. + Trong x· héi ViÖt nam: c¸c giai cÊp, tÇng líp míi ra ®êi nh: c«ng nh©n, nhµ bu«n tri thøc, viªn chøc… Ho¹t ®éng 5: Cñng cè - dÆn dß: HÖ thèng bµi. ChuÈn bÞ bµi sau. LÞch sö Phan Béi Ch©u vµ phong trµo §«ng Du I. Môc tiªu: Häc xong bµi nµy, HS biÕt : - Phan Béi Ch©u lµ nhµ yªu níc tiªu biÓu ë ViÖt Nam ®Çu thÕ kØ XX - Phong trµo §«ng du lµ phong trµo yªu níc, nh»m môc ®Ých chèng Ph¸p. - Gi¸o dôc HS tinh thÇn yªu níc. II. §å dïng d¹y – häc: B¶n ®å thÕ giíi. T liÖu vÒ Phan Béi Ch©u vµ phong trµo §«ng du. III. Ho¹t ®éng d¹y - häc 1. KiÓm tra bµi cò: + Nªu nh÷ng chuyÓn biÕn vÒ kinh tÕ, x· héi ë níc ta cuèi thÕ kØ XIX - ®Çu thÕ kØ XX. 2. D¹y bµi míi Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp - Tõ khi thùc d©n Ph¸p x©m lîc níc ta, nh©n d©n ta tõ Nam chÝ B¾c ®É ®øng lªn kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, nhng tÊt c¶ c¸c phong trµo ®Êu tranh ®Òu bi thÊt b¹i. - §Õn ®Çu thÕ kØ XX, xuÊt hiÖn hai nhµ yªu níc tiªu biÓu lµ Phan Béi Ch©u vµ Phan Ch©u Trinh. Hai «ng ®É ®i theo khuynh híng cøu níc míi. - GV nªu nhiÖm vô häc tËp cho HS: + Phan Béi Ch©u tæ chøc phong trµo §«ng du nh»m môc ®Ých g×? + KÓ l¹i nh÷ng nÐt chÝnh vÒ Phong trµo §«ng du. + ý nghÜa cña phong trµo §«ng du. Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc theo nhãm. Tæ chøc cho HS th¶o luËn c¸c ý nªu trªn. * Gîi ý tr¶ lêi: - Nh÷ng ngêi yªu níc ®îc ®µo t¹o ë níc NhËt tiªn tiÕn ®Ó cã kiÕn thøc vÒ khoa häc, kÜ thuËt, sau ®ã ®a hä vÒ ho¹t ®éng cøu níc. - Sù hëng øng phong trµo §«ng du cña nh©n d©n trong níc, nhÊt lµ cña nh÷ng thanh niªn yªu níc ViÖt Nam. - Phong trµo ®· kh¬i dËy lßng yªu níc cña nh©n d©n ta. Ho¹t ®éng3: Lµm viÖc c¶ líp. HS tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn.. - GV bæ sung: Giíi thiÖu thªm vÒ Phan Béi Ch©u. + Hái: T¹i sao Phan Béi Ch©u l¹i chñ tr¬ng dùa vµo NhËt B¶n ®Ó ®¸nh Ph¸p? Phong trµo §«ng du kÕt thóc nh thÕ nµo? Ho¹t ®éng 4: Lµm viÖc c¶ líp. GV nhÊn m¹nh nh÷ng néi dung cÇn n¾m. - Nªu c©u hái cho häc sinh t×m hiÓu thªm: + Ho¹t ®éng cña Phan Béi Ch©u cã ¶nh hëng nh thÕ nµo tíi phong trµo c¸ch m¹nh cña níc ta ®Çu thÕ kØ XX? 3.Cñng cè - dÆn dß: ChuÈn bÞ bµi sau ;QuyÕt chÝ ra ®i t×m ®êng cøu níc. LÞch sö QuyÕt chÝ ra ®i t×m ®êng cøu níc I. Môc tiªu: Häc xong bµi nµy, HS biÕt: - NguyÔn TÊt Thµnh chÝnh lµ B¸c Hå kÝnh yªu. - NguyÔn TÊt Thµnh ra níc ngoµi chÝnh lµ do lßng yªu níc, th¬ng d©n, m«ng muèn t×m con ®êng cøu níc. - Gi¸o dôc HS lßng kÝnh yªu vµ biÕt ¬n B¸c Hå. II. §å dïng d¹y - häc - ¶nh vÒ quª h¬ng B¸c Hå, bÕn c¶ng nhµ Rång ®Çu thÕ kØ XX, tµu §« ®èc La-tu-s¬ Tê-rª-vin. - B¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam. PhiÕu häc tËp. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 1. KiÓm tra bµi cò: + KÓ l¹i nh÷ng nÐt chÝnh vÒ phong trµo §«ng du? Nªu ý nghÜa cña phong trµo §«ng du? 2. D¹y bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc c¶ líp. GV giíi thiÖu bµi: + Vµo ®Çu thÕ kØ XX, níc ta cha cã con ®êng cøu níc ®óng ®¾n. B¸c Hå kÝnh yªu cña chóng ta ®· quyÕt chÝ ra ®i t×m ®êng cøu níc míi cho d©n téc ViÖt nam. - GV nªu nhiÖm vô häc tËp: + T×m hiÓu vÒ gia ®×nh, quª h¬ng nguyÔn TÊt Thµnh. + Môc ®Ých ®i ra níc ngoµi cña NguyÔn TÊt Thµnh lµ g×? + QuyÕt t©m cña NguyÔn TÊt Thµnh muèn ra níc ngoµi ®Ó t×m ®¬ng cøu níc ®îc biÓu hiÖn nh thÕ nµo? Ho¹t ®éng 2: Tæ chøc cho HS th¶o luËn. + NguyÔn TÊt Thµnh sinh ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 1890 t¹i lµng Kim Liªn huyÖn Nam §µn tØnh NghÖ An. Cha lµ Nguyªn Sinh S¾c (Mét nhµ nho yªu níc, ®ç phã b¶ng bÞ Ðp ra lµm quan, sau bÞ c¸ch chøc chuyÓn ra lµm nghÒ thÇy thuèc). MÑ lµ Hoµng ThÞ Loan, mét phô n÷ ®¶m ®ang ch¨m lo cho chång con hÕt mùc. + Yªu níc, th¬ng d©n, cã ý chÝ ®¸nh ®uæi giÆc Ph¸p. + NguyÔn TÊt Thµnh kh«ng t¸n thµnh con ®êng cøu níc cña c¸c nhµ tiÒn bèi. - HS ®äc ®o¹n: "NguyÔn TÊt Thµnh kh©m phôc…kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc" vµ tr¶ lêi c©u hái: Tríc t×nh h×nh ®ã NguyÔn TÊt thµnh quyÕt ®Þnh lµm g×? - HS b¸o c¸o th¶o luËn. GV kÕt luËn. Ho¹t ®éng 4: Lµm viÖc c¶ líp - GV cho häc sinh x¸c ®Þnh vÞ trÝ thµnh phè Hå ChÝ Minh trªn b¶n ®å. KÕt hîp víi ¶nh bÕn c¶ng Nhµ Rång ®Çu thÕ kØ XX, GV tr×nh bµy sù kiÖn ngµy 5-6-1911, NguyÔn TÊt Thµnh ra ®i t×m ®êng cøu níc. + V× sao bÕn c¶ng Nhµ Rång l¹i ®îc c«ng nhËn lµ di tÝch lÞch sö? Ho¹t ®éng 5: Lµm viÖc c¶ líp. GV cñng cè cho HS nh÷ng néi dung chÝnh sau: + Th«ng qua bµi häc, em hiÓu b¸c Hå lµ ngêi nh thÕ nµo? (suy nghÜ vµ hµnh ®éng v× ®Êt níc, v× nh©n d©n). DÆn dß: ChuÈn bÞ bµi sau. LÞch sö §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi I. Môc tiªu: Häc xong bµi nµy, HS biÕt: - L·nh tô NguyÔn ¸i Quèc lµ ngêi chñ tr× Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. - §¶ng ra ®êi lµ mét sù kiÖn lÞch sö träng ®¹i, ®¸nh giÊu thêi k× c¸ch m¹ng níc ta cã sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n giµng nhiÒu th¾ng lîi to lín. - Gi¸o dôc HS lßng biÕt ¬n §¶ng. II. §å dïng d¹y häc: T liÖu lÞch sö, phiÕu häc tËp. III. Ho¹t ®éng d¹y häc 1. KiÓm tra bµi cò: + T¹i sao NguyÔn TÊt Thµnh quyÕt chÝ ra ®i t×m ®êng cøu níc? + NguyÔn TÊt Thµnh quyÕt chÝ ra ®i t×m ®êng cøu níc vµo ngµy th¸ng n¨m nµo? 2. D¹y bµi míi Ho¹t ®éng1: GV giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp. - GV nªu nhiÖm vô häc tËp: + §¶ng ta ®îc thµnh lËp trong hoµn c¶nh nµo? + NguyÔn ¸i Quèc cã vai trß nh thÕ nµo trong Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng? + ý nghÜa lÞch sö cña viÖc thµnh lËp §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc c¶ líp. GV tæ chøc cho HS t×m hiÓu vÒ viÖc thµnh lËp §¶ng: Tõ nh÷ng n¨m 1926 - 1927 trë ®i, phong trµo c¸ch m¹ng níc ta ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Tõ th¸ng 6 ®Õn th¸ng 9 - 1929, ë ViÖt Nam lÇn lît ra ®êi 3 tæ chøc céng s¶n. C¸c tæ chøc céng s¶n ®· l·nh ®¹o phong trµo ®Êu tranh chèng thùc d©n Ph¸p, gióp ®ì lÉn nh©u trong mét sè cuéc ®Êu tranh, nhng l¹i c«ng kÝch, ¶nh hëngvíi nhau. T×nh h×nh thiÓu thèng nhÊt trong l·nh ®¹o kh«ng thÓ kÐo dµi. - GV nªu c©u hái: + T×nh h×nh nãi trªn ®· ®Æt ra yªu cÇu g×? ( CÇn ph¶i sím hîp nhÊt 3 tæ chøc céng s¶n, thµnh lËp mét §¶ng duy nhÊt. ViÖc nµy ®ßi hái ph¶i cã mét l·nh tô ®ñu uy tÝn vµ n¨ng lùc míi lµm ®îc). + Ai lµ ngêi cã thÓ lµm ®îc ®iÒu ®ã? (L·mh tô NguyÔn ¸i Quèc) + V× sao chØ cã l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc míi cã thÓ thèng nhÊt c¸c tæ chøc céng s¶n ë ViÖt Nam? ( NguyÔn ¸i Quèc lµ ngêi cã hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ lÝ luËn vµ thùc tiÔn c¸ch m¹ng, cã uy tÝn trong phong trµo c¸ch m¹ng quèc tÕ; ®îc nh÷ng ngêi yªu níc ViÖt nam ngìng mé) Ho¹t ®éng 3: Lµm viÖc c¶ líp. GV nªu c©u hái ®Ó HS th¶o luËn + Sù thèng nhÊt c¸c tæ chøc céng s¶n ®· ®¸p øng ®îc yªu cÇu g× cña c¸ch m¹ng ViÖt nam? + Liªn hÖ thùc tÕ vÒ vai trß cña §¶ng. - GV kÕt luËn: C¸ch m¹ng ViÖt Nam cã mét tæ chøc tiªn phong l·nh ®¹o, ®a cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n ta ®i theo con ®êng ®óng ®¾n. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè- dÆn dß: GV hÖ thèng bµi. ChuÈn bÞ bµi sau. Thø n¨m ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2008 LÞch sö X« viÕt nghÖ tÜnh I. Môc tiªu: Häc xong bµi nµy, HS biÕt: -X« viÕt NghÖ - TÜnh lµ ®Ønh cao cña phong trµo c¸ch m¹ng ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m 1930 - 1931. - Nh©n d©n mét sè ®Þa ph¬ng ë NghÖ - TÜnh ®· ®Êu tranh giµnh quyÒn lµm chñ th«n x·, x©y dùng cuéc sèng míi v¨n minh, tiÕn bé. - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc ham t×m hiÎu lÞch sö. II. §å dïng d¹y – häc : B¶n ®å ViÖt Nam, phiÕu häc tËp III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 1. KiÓm tra bµi cò: + Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam diÔn ra ë ®©u? Do ai chñ tr×? 2. D¹y bµi míi Ho¹t ®éng 1: GV giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp. - GV nªu nhiÖm vô häc tËp: +Tinh thÇn c¸ch m¹ng cña nh©n d©n X« ViÕt NghÖ - TÜnh trong nh÷ng n¨m 1930 1931 ( tiªu biÓu qua sù kiÖn 12-9-1930). + Nh÷ng chuyÓn biÕn míi ë nh÷ng n¬i nh©n d©n NghÖ - TÜnh giµnh ®îc chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng. + ý nghÜa cña phong trµo X« viÕt NghÖ - TÜnh. Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc c¶ líp - GV cho HS ®äc SGK, sau ®ã GV têng thuËt vµ tr×nh bµy l¹i cuéc biÓu t×nh ngµy 129-1930; NhÊn m¹nh ngµy 12-9 lµ ngµy kØ niÖm X« viÕt NghÖ - TÜnh. - GV nªu nh÷ng sù kiÖn tiÕp theo diÔn ra trong n¨m 1930. Ho¹t ®éng 3: Lµm viÖc theo nhãm - GV nªu c©u hái: Nh÷ng n¨m 1930 - 1931, trong c¸c th«n xãm ë NghÖ - TÜnh cã chÝnh quyÒn x« viÕt ®· diÔn ra ®iÒu g× míi? - HS ®äc SGK sau ®ã ghi l¹i kÕt qu¶ häc tËp vµo phiÕu häc tËp. - GV yªu cÇu HS dùa vµo kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm m×nh ®Ó tr¶ lêi c©u hái. - GV tr×nh bµy tiÕp: Bän ®Õ quèc, phong kiÕn ho¶ng sî, ®µn ¸p phong trµo X« viÕt nghÖ - TÜnh hÕt søc d· man. Chóng ®iÒu thªm lÝnh vÒ ®µn ¸p, triÖt h¹ xãm lµng. Hµng ng×n ®¶ng viªn §¶ng Céng s¶n bÞ tï ®µy hoÆc giÕt h¹i. §Õn gi÷a n¨m 1931, phong trµo bÞ l¾ng xuèng. Ho¹t ®éng 4: Lµm viÖc c¶ líp - GV nªu vÊn ®Ò cho c¶ líp th¶o luËn: Phong trµo X« viÕt NghÖ - TÜnh cã ý nghÜa g×? (- Chøng tá tinh thÇn dòng c¶m, kh¶ n¨ng c¸ch m¹ng cña nh©n d©n lao ®éng. - Cæ vò tinh thÇn yªu nîc cña nh©n d©n ta). Ho¹t ®éng 5: Cñng cè - dÆn dß: HÖ thèng bµi. ChuÈn bÞ bµi sau. LÞch sö C¸ch m¹ng mïa thu I. Môc tiªu: Häc xong bµi nµy, HS biÕt: - Sù kiÖn tiªu biÓu cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m lµ cuéc khíi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi,. HuÕ vµ Sµi Gßn. - Ngµy 19-8 trë tµnh ngµy kØ niÖm C¸ch m¹ng th¸ng T¸m ë níc ta. - ý nghÜa lÞch sö cña C¸nh m¹ng th¸ng T¸m. - Liªn hÖ víi c¸c cuéc khëi nghÜa giµng chÝnh quyÒn ë ®Þa ph¬ng. II. §å dïng d¹y – häc : ¶nh t liÖu. PhiÕu häc tËp cña HS. III. Ho¹t ®éng d¹y - häc 1. KiÓm tra bµi cò: + Nh÷ng n¨m 1930-1931, ë nhiÒu vïng n«ng th«n NghÖ - TÜnh diÔn ra ®iÒu g× míi? 2. D¹y bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp - GV nªu nhiÖm vô häc tËp: + Nªu ®îc diÔn biÕn tiªu biÓu cña cuéc khëi nghÜa ngµy 19-8-1945 ë Hµ Néi. BiÕt ngµy næ ra khëi nghÜa ë HuÕ, Sµi Gån. + Nªu ý nghÜa C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945. + Liªn hÖ víi c¸c cuéc næi dËy khëi nghÜa ë ®Þa ph¬ng. Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc theo nhãm. GV giao nhiÖm vô, ph¸t phiÕu häc tËp: - HS th¶o luËn theo c¸c c©u hái trong phiÕu häc tËp: 1. ViÖc vïng lªn giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi diÔn ra nh thÕ nµo, kÕt qu¶ ra sao? 2. Tr×nh bµy ý nghÜa cña cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi. Gîi ý tr¶ lêi: + Cuéc khëi nghÜa ë Hµ Néi cã vÞ trÝ nh thÕ nµo? (NÕu kh«ng giµnh ®îc khëi nghiac ë Hµ Néi th× c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c sÏ ra sao?) + Cuéc khëi nghÜa cña nh©n d©n Hµ Néi cã t¸c ®éng nh thÕ nµo tíi tinh thÇn c¸ch m¹ng cña nh©n d©n c¶ níc? ( Cæ vò tinh thÇn nh©n d©n c¶ níc ®øng lªn ®Êu tranh giành chÝnh quyÒn.) - HS b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn. GV giíi thiÖu vÒ cuéc khëi nhÜa ë HuÕ vµ Sµi Gßn. - Liªn hÖ ®Þa ph¬ng em. Ho¹t ®éng 3. Lµm viÖc c¸ nh©n. HS t×m hiÓu ý nghÜa cña C¸ch m¹nh th¸ng T¸m. + KhÝ thÕ cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m thÓ hiÖn ®iÒu g× ?(lßng yªu níc, tinh thÇn c¸ch m¹ng.) + Cuéc vïng lªn cña nh©n d©n ta ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ g×? (giµnh ®îc ®éc lËp, tù do cho níc nhµ) KÕt qu¶ ®ã mang l¹i t¬ng lai g× cho ®Êt níc? (®a nh©n d©n ta tho¸t khái kiÕp n« lÖ) Ho¹t ®éng 4: Cñng cè, hÖ thèng bµi, chuÈn bÞ cho giê sau LÞch sö B¸c Hå ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp I. Môc tiªu: Häc xong bµi nµy, HS biÕt: - Ngµy 2-9-1945, t¹i qu¶ng trêng Ba §×nh (Hµ Néi0, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®äc Tuyªn ng«n §éc lËp. - §©y lµ sù kiÖn lÞch sö träng ®¹i, khai sinh ra níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ. Ngµy 2 – 9 trë thµnh ngµy Quèc kh¸nh cña níc ta. - Gi¸o dôc häc sinh lßng tù hµo d©n téc. II.§å dïng d¹y häc: H×nh trong SGK, t liÖu, phiÕu häc tËp III.Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.KiÓm tra bµi cò: Nªu ý nghÜa lÞc sö cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m? 2.D¹y bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp. * GV nªu nhiÖm vô häc tËp: + BiÕt têng thuËt l¹i diÔn biÕn buæi lÔ tuyªn bè ®éc lËp. + BiÕt tr×nh bµy nh÷ng néi dung cña Tuyªn ng«n §éc lËp ®îc trÝch trong SGK. + Nªu ý nghÜa lÞch sö cña ngµy 2-9-1945. Ho¹t ®éng 2 (HS lµm viÖc theo nhãm) * HS têng thuËt l¹i diÔn biÕn cña buæi lÔ: HS ®äc SGK ®o¹n: “Ngµy 2-9-1945…b¾t ®Çu ®äc b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp” - Em cã nhËn xÐt g× vÒ quang c¶nh ngµy 2-9-1945 ë Hµ Néi? * HS ®äc ®o¹n tiÕp theo. Em h·y thuËt l¹i ®o¹n ®Çu buæi lÔ tuyªn bè ®éc lËp. * HS t×m hiÓu hai néi dung chÝnh cña ®o¹n trÝch Tuyªn ng«n §éc lËp trongSGK. * HS lµm theo nhãm vµ ghi vµo phiÕu häc tËp. * HS b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn. * GV kÕt luËn: B¶n Tuyªn ng«n §äc LËp ®·: + Kh¼ng ®Þnh quyÒn ®éc lËp, tù do thiªng liªng cña d©n téc ViÖt Nam. + D©n téc ViÖt Nam quyÕt t©m gi÷ v÷ng quyÒn tù do, ®éc lËp Êy. Ho¹t ®éng 3 (Lµm viÖc c¶ líp). * GV tæ chøc cho HS t×m hiÓu vÒ ý nghÜa lÞch sö cña sù kiÖn 2-9-1945 Y nghÜa: Ngµy 2-9-1945, Chñ tich Hå Chi Minh ®äc b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp, khai sinh ra níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ. - Sù kiÖn 2-9-1945 cã t¸c ®éng nh thÕ nµo tíi lÞch sö níc ta? (kh¼ng ®Þnh quyÒn ®éc lËp d©n téc, khai sinh chÕ ®é míi) HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK. Ho¹t ®éng4: Cñng cè dÆn dß: Ngµy 2-9- 1945 lµ ngµy kØ niÖm g× cña d©n téc ta? (Ngµy Quèc kh¸nh níc Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam.) DÆn dß : VÒ nhµ «n l¹i c¸c bµi ®Ó giê sau «n tËp. LÞch sö «n tËp: H¬n t¸m m¬i n¨m chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc vµ ®« hé (1858-1945) I.Môc tiªu: Qua bµi nµy: - Gióp häc sinh nhí l¹i nh÷ng mèc thêi gian, sù kiÖn lÞch sö tiªu biÓu nhÊt tõ n¨m 1858 ®Õn n¨m 1945 vµ ý nghÜa cña nh÷ng sù kiÖn lÞch sö ®ã. - Gi¸o dôc häc sinh lßng tù hµ cña d©n téc. II.§å dïng d¹y häc: B¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt nam, B¶ng thèng kª c¸c sù kiÖn LS III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.KiÓm tra bµi cò: HS nªu ý nghÜa lÞch sö cña ngµy 2-9-1945? 2.D¹y bµi míi: Ho¹t ®éng 1. HS th¶o luËn nhãm. * GV chia líp thµnh 2 nhãm, mét nhãm ®Æt c©u hái, mét nhãm tr¶ lêi, GV lµm träng tµi. * Tõ khi TDP x©m lîc níc ta ®Õn C¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945, nh©n d©n ta ®· tËp trung thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô g×? (Chèng l¹i ¸ch x©m lîc vµ ®« hé cña TDP) * Mét sè nh©n vËt, sù kiÖn lÞch sö trong giai ®o¹n 1858-1945: - Ngµy 1-9-1945 TDP næ sóng x©m lîc níc ta. - Nöa cuèi thÕ kØ XIX : phong trµo chèng Ph¸p cña Tr¬ng §Þnh vµ phong trµo CÇn v¬ng. - §Çu thÕ kØ XX: phong trµo §«ng du cña Phan Béi Ch©u. - Ngµy 3-2-1930: §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi. - Ngµy 19-8-1945: khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi. - Ngµy 2-9-1945: X Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®äc Tuyªn ng«n §éc lËp. Níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ thµnh lËp. * H·y kÓ l¹i mét sù kiÖn hoÆc mét nh©n vËt lich sö trong giai ®o¹n nµy mµ em nhí nhÊt? * Nªu tªn sù kiÖn lÞch sö t¬ng øng víi c¸c n¨m trªn trôc thêi gian. - GV kÎ trôc thêi gian trªn b¶ng, HS dùa vµo ®ã ®Ó tr¶ lêi. GV nhËn xÐt bæ sung. Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i ¤ ch÷ k× diÖu. - GV phæ biÕn luËt ch¬i, chia líp lµm 3 nhãm, mçi nhãm 4 b¹n, c¸c b¹n kh¸c lµm cæ ®éng viªn. - HS ch¬i trß ch¬i, GV lµm ngêi dÉn ch¬ng tr×nh vµ còng lµ träng tµi. 3.Cñng cè dÆn dß: GV tæng kÕt giê häc, tuyªn d¬ng c¸c HS ®· chuÈn bÞ bµi tèt. DÆn HS vÒ nhµ chuÈn bµi sau: Vît qua t×nh thÕ hiÓm nghÌo. LÞch sö Vît qua t×nh thÕ hiÓm nghÌo I.Môc tiªu: Häc xong bµi nµy HS biÕt: - T×nh thÕ “ngh×n c©n treo sîi tãc” ë níc ta sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945. - Nh©n d©n ta, díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ B¸c Hå, ®· vît qua t×nh thÕ “ngh×n c©n treo sîi tãc” ®ã nh thÕ nµo. - Gi¸o dôc häc sinh biÕt ¬n §¶ng, B¸c Hå. II. §å dïng d¹y häc: Tranh SGK, c¸c t liÖu, phiÕu häc tËp. III.Ho¹t ®éng d¹y häc : 1.KiÓm tra bµi cò: Nªu ý nghÜa cña ngµy thµnh lËp §¶ng? 2.D¹y bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi * GV nªu nhiÖm vô häc tËp cho HS : - Sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945 nh©n d©n ta gÆp nh÷ng khã kh¨n g×? - §Ó tho¸t khái t×nh thÕ hiÓm nghÌo, §¶ng vµ B¸c Hå ®· l·nh ®¹o nh©n d©n ta lµm nh÷ng viÖc g×? - Y nghÜa cña viÖc vît qua t×nh thÕ “ngh×n c©n treo sîi tãc”. Ho¹t ®éng 2: th¶o luËn nhãm, GV giao nhiÖm vô cho tõng nhãm. * Nhãm 1: T¹i sao B¸c Hå giä ®ãi vµ dèt lµ “giÆc”? - NÕu kh«ng chèng ®îc hai thø giÆc nµy th× ®iÒu g× sÏ x¶y ra? * Nhãm 2: §Ó tho¸t khái t×nh thÕ hiÓm nghÌo, B¸c Hå ®· l·nh ®¹o nh©n d©n ta lµm g×? - B¸c Hå ®· l·nh ®¹o nh©n d©n ta chèng “giÆc ®ãi “ nh thÕ nµo? - Tinh thÇn chèng “giÆc dèt” cña nh©n d©n ta ®îc thÓ hiÖn ra sao? - §Ó cã thêi gian chuÈn bÞ kh¸ng chiÕn l©u dµi, ChÝnh phñ ®· ®Ò ra biÖn ph¸p g× ®Ó chèng giÆc ngo¹i x©m? * Nhãm 3: Y nghÜa cña viÖc nh©n d©n ta vît qua t×nh thÐ “ngh×n c©n treo sîi tãc”. - Trong thêi gian ng¾n, nh©n d©n ta ®· lµm ®îc nh÷ng viÖc g× thùc hiÖn ®iÒu Êy? - Khi l·nh ®¹o c¸ch m¹ng vît qua ®îc c¬n hiÓm nghÌo, uy tÝn cña ChÝnh phñ vµ B¸c Hå ra sao? * GV cho c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn. Ho¹t ®éng 3: (C¶ líp) - HS quan s¸t vµ nhËn xÐt ¶nh t liÖu: ¶nh t liÖu vÒ phong trµo b×nh d©n häc vô ®Ó - HS nhËn xÐt vÒ tinh thÇn “diÖt giÆc dèt” cña nh©n d©n ta. 3.Cñng cè dÆn dß: Yªu cÇu HS nªu: - Nh÷ng khã kh¨n cña níc ta sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m, - Y nghÜa cña viÖc vît qua t×nh thÕ “ngh×n c©n treo sîi tãc”. - DÆn HS vÒ nhµ chuÈn bÞ bµi sau: “Thµ hi sinh tÊt c¶, chø nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu mÊt níc” LÞch sö “Thµ hi sinh tÊt c¶, chø nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu mÊt níc” I.Môc tiªu: Häc xong bµi nµy, HS biÕt: - Ngµy 19-12-1946, nh©n d©n ta tiÕn hµnh kh¸ng chiÕn toµn quèc. - Tinh thÇn kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n Hµ Néi vµ mét sè ®Þa ph¬ng trong nh÷ng ngµy ®Çu toµn quèc kh¸ng chiÕn. - Gi¸o dôc häc sinh biÕt ¬n §¶ng, B¸c Hå. II.§å dïng d¹y häc: Tranh SGK, phiÕu häc tËp. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.KiÓm tra bµi cò: Nªu nh÷ng khã kh¨n cña níc ta sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m? 2.D¹y bµi míi: Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp. Ho¹t ®éng 1(C¶ líp) * GV nªu nhiÖm vô häc tËp cho HS: - T¹i sao ta ph¶i tiÕn hµnh kh¸ng chiÕn toµn quèc? - Lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh thÓ hiÖn ®iÒu g×? - ThuËt l¹i cuéc chiÕn ®Êu cña qu©n vµ d©n Thñ ®« Hµ Néi. - ¥ c¸c ®Þa ph¬ng, nh©n d©n ®· kh¸ng chiÕn víi tinh thÇn nh thÕ nµo? - Nªu suy nghÜ cña em sau khi häc bµi nµy. Ho¹t ®éng 2 (C¸ nh©n) - V× sao nh©n d©n ta ph¶i tiÕn hµnh kh¸ng chiÕn toµn quèc? (§Ó b¶o vÖ nÒn ®éc lËp) - Ngµy 20-12-1946 cã sù kiÖn g× x¶y ra? (§µi tiÕng nãi ViÖt Nam ph¸t ®i lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh) - Lêi kªu gäi ®ã thÓ hiÖn ®iÒu g×? (Tinh thÇn quyÕt t©m chiÕn ®Êu hi sinh v× nÒn ®éc lËp, tù do cña nh©n d©n ta) Ho¹t ®éng 3: (Th¶o luËn nhãm) - Tinh thÇn quyÕt tö cho Tæ quèc quyÕt sinh cña qu©n vµ d©n Thñ ®« Hµ Néi thÓ hiÖn nh thÕ nµo? (Giµnh giËt víi ®Þch tõng gãc phè…) - §ång bµo c¶ níc®· thÓ hiÖn tinh thÇn kh¸ng chiÕn ra sao? (Tiªu biÓu lµ ë HuÕ, §µ N½ng…) - V× sao qu©n vµ d©n ta l¹i cã tinh thÇn quyÕt t©m nh vËy? - HS ®äc néi dung phÇn ghi nhí trong SGK. 3.Cñng cè dÆn dß: NhËn xÐt giê häc . VÒ nhµ chuÈn bÞ cho bµi sau: Thu ®«ng 1947, ViÖt B¾c “må ch«n giÆc Ph¸p” LÞch sö Thu - ®«ng 1947, ViÖt B¾c “må ch«n giÆc ph¸p” I. Môc tiªu: - BiÕt diÔn biÕn s¬ lîc cña chiÕn dÞch ViÖt B¾c thu - ®«ng 1947. - Nªu ®îc ý nghÜa cña chiÕn dÞch ViÖt B¾c ®èi víi cuéc kh¸ng chiÕn cña d©n téc ta. Gi¸o dôc häc sinh lßng tù hµo d©n téc. II. §å dïng d¹y – häc: - B¶n ®å Hµnh chÝnh ViÖt Nam. - Lîc ®å chiÕn dÞch ViÖt B¾c thu ®«ng 1947. - PhiÕu häc tËp. III. Ho¹t ®éng dËy – häc: 1. KiÓm tra bµi cò: (3p) + T¹i sao ta ph¶i kh¸ng chiÕn toµn quèc? + ThuËt l¹i cuéc kh¸ng chiÕn cña qu©n d©n thñ ®« Hµ Néi. 2. D¹y bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc c¶ líp: (5p) - GV giíi thiÖu bµi vµ nªu nhiÖm vô häc tËp: + V× sao ®Þch më cuéc tÊn c«ng lªn ViÖt B¾c? + Nªu diÔn biÕn s¬ lîc cña chiÕn dÞch ViÖt B¾c thu ®«ng 1947. + Nªu ý nghÜa cña chiÕn dÞch ViÖt B¾c thu - ®«ng 1947 Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc theo nhãm: (15p) - GV híng dÉn HS t×m hiÓu t¹i sao ®Þch më cuéc tÊn c«ng quy m« lªn ViÖt B¾c. GV ph¸t phiÕu cho c¸c nhãm th¶o lô©n: + Muèn nhanh chãng kÕt thóc chiÕn tranh, thùc d©n ph¸p ph¶i lµm g×? + T¹i sao c¨n cø ®Þa ViÖt B¾c trë thµnh môc tiªu tÊn c«ng cña qu©n Ph¸p? - HS tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn. Ho¹t ®éng 3: Lµm viÖc theo nhãm vµ c¶ líp: (15p) - GV híng dÉn HS h×nh thµnh biÓu tîng vÒ chiÕn dich ViÖt B¾c thu - ®«ng 1947. - GV sö dông lîc ®å ®Ó thuËt l¹i diÔn biÕn cña chiÕn dÞch ViÖt B¾c thu - ®«ng 1947, sau ®ã híng dÉn HS lµm viÖc theo nhãm, tãm t¾t c¸c ý díi ®©y: + Lùc lîng cña ®Þch khi b¾t ®Çu tÊn c«ng lªn ViÖt B¾c. + Sau h¬n mét th¸ng tÊn c«ng lªn ViÖt b¾c, qu©n ®Þch r¬i vµo t×nh thÕ NTN? + Sau 75 ngµy ®ªm ®¸nh ®Þch, ta thu ®îc kÕt qu¶ ra sao? + ChiÕn th¾ng nµy cã t¸c ®éng g× ®Õn cuéc sèng cña ND ta? - HS lµm viÖc vµ ghi kÕt qu¶ vµo phiÕu häc tËp. - §¹i ®iÖn mét sè nhãm tr×nh bµy. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè – dÆn dß: (3p) - HÖ thèng bµi: HS ®äc bµi häc. - ChuÈn bÞ bµi sau. LÞch sö ChiÕn th¾ng Biªn giíi thu - ®«ng 1950 I. Môc tiªu: - HS biÕt t¹i sao qu©n ta më chiÕn dÞch Biªn Giíi thu ®«ng 1950. - HiÓu ý nghÜa cña chiÕn dÞch Biªn Giíi thu - ®«ng 1950. - Nªu ®îc sù kh¸c biÖt giìa chiÕn th¾ng ViÖt B¾c thu - ®«ng 1947 vµ chiÕn th¾ng thu ®«ng 1950. II. §å dïng d¹y häc: - B¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam. - Lîc ®å chiÕn dÞch Biªn giíi thu - ®«ng 1950. - PhiÕu häc tËp cho HS. III. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.KiÓm tra bµi cò: (3p) + Nªu ý nghÜa lÞch sö cña chiÕn th¾ng thu - ®«ng 1947. 2. D¹y bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc c¶ líp (3p) - GV giíi thiÖu bµi vµ nªu nhiÖm vô bµi häc: + V× sao ta quyÕt ®Þnh më chiÕn dÞch Biªn giíi thu - ®«ng 1950? + V× sao qu©n ta chän cø ®iÓm §«ng Khª lµm ®iÓm tÊn c«ng ®Ó më mµn chiÕn dÞch? + ChiÕn th¾ng Biªn giíi thu - ®«ng 1950 cã t¸c dông nh thÕ nµo ®èi víi cuéc kh¸ng chiÕn cña qu©n ta? Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc c¶ líp (8p) - Híng dÉn t×m hiÓu v× sao ®Þch ©m mu khãa chÆt biªn giíi ViÖt – Trung. - GV nªu c©u hái: NÕu kh«ng khai th«ng biªn giíi th× cuéc kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n ta sÏ ra sao? (Cuéc kh¸ng chiÕn cña ta sÏ bÞ c« lËp dÉn ®Õn thÊt b¹i) Ho¹t ®éng 3: Lµm viÖc theo nhãm: (10p) - GV nªu vÊn ®Ò cho HS t×m hiÓu vÒ chiÕn dÞch biªn gipÝ thu - ®«ng 1950: + §Ó ®èi phã víi ©m mu cña ®Þch, trung ¬ng §¶ng vµ B¸c Hå ®· quyÕt ®Þnh nh thÕ nµo? QuyÕt ®Þnh Êy thÓ hiÖn ®iÒu g×? + TrËn ®¸nh tiªu biÓu nhÊt trong chiÕn dÞc Biªn giíi thu ®«ng 1950 diÕn ra ë ®©u h·y têng thuËt l¹i trËn ®¸nh Êy. + ChiÕn th¾ng Biªn giíi thu - ®«ng 1950 cã t¸c dông ra sao ®èi víi cuéc kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n ta? - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn. Ho¹t ®éng 4: Lµm viÖc theo nhãm: (10p) - GV chia nhãm vµ híng dÉn HS th¶o luËn theo gîi ý sau: Nhãm 1: Nªu ®iÓm kh¸c chñ yÕu cña chiÕn dÞch ViÖt B¾c thu-®«ng 1947 vµ chiÕn dÞch Biªn giíi thu-®«ng 1950 (thu ®«ng 1950 ta chñ ®éng më chiÕn dÞch). Nhãm 2: TÊm g¬ng chiÕn ®Êu dòng c¶m cña La V¨n CÇu thÓ hiÖn ®iÒu g×? Nhãm 3: H×nh ¶nh B¸c Hå tong chiªn dÞch gîi cho em suy nghÜ g×? Nhãm 4: Quan s¸t h×nh ¶nh tï binh Ph¸p bÞ b¾t trong chiÕn dÞch Biªn giíi thu ®«ng 1950 em cã suy nghÜ g×? Ho¹t ®éng 5: Lµm viÖc c¶ líp (6p) - GV nªu t¸c dông cña chiÕn dÞch Biªn giíi (SGV trang 45) Ho¹t ®éng 6: Cñng cè – dÆn dß (2p) - HÖ thèng bµi, chuÈn bÞ bµi sau. LÞch sö HËu ph¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi I. Môc tiªu: - BiÕt mèi quan hÖ gi÷a tiÒn tuyÕn vµ hËu ph¬ng trong kh¸ng chiÕn. - ThÊy ®îc vai trß cña hËu ph¬ng ®èi víi cuéc kh¸ng chiÕn chèng TDP. - Gi¸o dôc HS tinh thÇn yªu níc. II. ChuÈn bÞ: - ¶nh c¸c anh hïng t¹i ®¹i héi chiÕn sÜ thi ®ua vµ c¸n bé g¬ng mÉu toµn quèc. - PhiÕu häc tËp. II. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. KiÓm tra bµi cò: (3p) + ChiÕn th¾ng Biªn giíi thu ®«ng 1950 cã t¸c ®éng ra sao ®«i víi cuéc kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n ta? 2. D¹y bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc c¶ líp (3p) - GV giíi thiÖu bµi vµ nªu nhiÖm vô cña bµi häc: + §¹i héi ®¹i biÎu toµn quèc lÇn thø II cña §¶ng ®Ò ra nhiÖm vô g× cho c¸ch m¹ng níc ta? + T¸c dông cña §¹i héi chiÕn sÜ thi ®ua vµ c¸n bé g¬ng mÉu toµn quèc. + Tinh thÇn thi ®ua kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n ta ®îc thÓ hiÖn ra sao? + T×nh h×nh hËu ph¬ng nh÷ng n¨m 1951 – 1952 cã t¸c ®éng g× ®Õn cuéc kh¸ng chiÕn? Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc theo nhãm (20p) - GV chia líp thµnh 3 nhãm, ph¸t phiÕu mçi nhãm th¶o luËn mét nhiÖm vô: Nhãm 1: T×m hiÓu vÒ ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø II cña §¶ng: + §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø II cña §¶ng diÔn ra vµo thêi gian nµo? + §¹i häi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø II cña §¶ng ®Ò ra nhiÖm vô g× cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam? §iÒu kiÖn ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô Êy lµ g×? Nhãm 2: T×m hiÓu vÒ §¹i héi chiÕn sÜ thi ®ua vµ c¸n bé g¬ng mÉu toµn quèc: +§¹i héi chiÕn sÜ thi ®ua vµ c¸n bé g¬ng mÉu toµn quèc diÔn ra trong hoµn c¶nh nµo? + ViÖc tuyªn d¬ng nh÷ng tËp thÓ vµ c¸ nh©n tiªu biÓu trong §¹i héi cã t¸c dông nh thÕ nµo ®èi víi phong trµo thi ®ua yªu níc phôc vô kh¸ng chiÕn? + LÊy dÉn chøng vÒ mét trong 7 tÊm g¬ng tiªu biÓu ®îc bÇu. Nhãm 3: Tinh thÇn thi ®ua yªu níc cña ®ång bµo ta ®îc thÓ hiÖn qua c¸c mÆt: + Kinh tÕ. + V¨n hãa, gi¸o dôc. + NhËn xÐt vÒ tinh thÇn thi ®ua häc tËp vµ t¨ng gia s¶n xuÊt cña hËu ph¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dich Biªn giíi. + Bíc tiÕn míi cña hËu ph¬ng cã t¸c ®éng nh thÕ nµo tíi tiÒn tuyÕn? Ho¹t ®éng 3: Lµm viÖc c¶ líp (10p) - GV kÕt luËn . Ho¹t ®éng 4 : Cñng cè dÆn dß: - Gi¸o viªn hÖ thèng bµi.NhËn xÐt giê häc. LÞch sö ¤n tËp häc k× I.Môc tiªu : Cñng cè cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc mµ c¸c em ®· häc giai ®o¹n tõ n¨m (1945 – 1954) Häc sinh «n tËp n¾m ch¾c néi dung ®Ó chuÈn bÞ cho kiÓm tra häc k× I. Gi¸o dôc häc sinh ý thøc ham häc bé m«n. II.§å dïng d¹y häc : Häc sinh «n bµi, phiÕu häc tËp ghi c©u hái. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.KiÓm tra bµi cò: Gi¸o viªn kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. 2.D¹y bµi míi: Ho¹t ®éng 2 : Giíi thiÖu bµi : Trùc tiÕp. Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn häc sinh «n tËp. Gi¸o viªn nªu yªu cÇu cña giê häc. Nªu cho häc sinh nh÷ng viÖc cÇn lµm trong giê häc. Cho häc sinh lµm viÖc theo nhãm c¸c yªu cÇu cña gi¸o viªn. GV quan s¸t häc sinh lµm bµi. Gäi häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy theo nhãm. C¶ líp vµ gi¸o viªn theo dâi ®Ênh gi¸ kÕt qu¶. NhËn xÐt chung. Ho¹t ®éng 4: Häc sinh ch¬i trß ch¬i h¸i hoa d©n chñ. Gi¸o viªn ®a ra mét sè c©u hái ®Ó häc sinh lªn bèc th¨m vµ tr¶ lêi c©u hái, nÕu bèc th¨m c©u hái kh«ng tr¶ lêi ®îc ®æi c©u hái kh¸c nhng ph¶i trõ ®iÓm. Gäi lÇ n lît tõng häc sinh lªn bèc rh¨m c©u hái vµ tr¶ lêi. C¶ líp vµ gi¸o viªn theo dâi vµ nhËn xÐt. C©u hái gîi ý : 1)Em h·y nªu nh÷ng khã kh¨n cña níc ta sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m? 2)Thùc d©n Ph¸p më cuéc tÊn c«ng lªn ViÖt B¾c nh»m ©m mu g×? 3)ChiÕn th¾ng ViÖt B¾c thu -®«ng 1947 cã ý nghÜa g×? 4)Ta quyÕt ®inh më chiÕn dÞch Biªn giíi thu - ®«ng n¨m 1950 nh»m môc ®Ých g×? 5)Nªu ý nghÜa cña chiÕn dÞch Biªn giíi thu ®«ng 1950? 6)§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø II cña §¶ng ®Ò ra nhiÖm vô g× cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam? Ho¹t ®éng 5 : Cñng cè dÆn dß: Gi¸o viªn hÖ thèng bµi. NhËn xÐt giê häc, dÆn häc sinh vÒ nhµ chuÈn bÞ cho giê sau kiÓm tra ®Þnh k×. LÞch sö KiÓm tra ®Þnh k× cuèi häc k× I I.Môc tiªu Häc sinh ®îc kiÓm tra nh÷ng kiÕn thøc mµ c¸c em ®· häc trong häc k× I. Häc sinh biÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó lµm bµi kiÓm tra. Gi¸o dôc häc sinh ý thøc tù gi¸c trong khi lµm bµi kiÓm tra. II.§å dïng d¹y häc Häc sinh «n tËp bµi. III.Ho¹t ®éng d¹y häc §Ò chung toµn khèi. LÞch sö ChiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ I. Môc tiªu: - HS thÊy ®îc tÇm quan träng cña chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. - N¾m ®îc s¬ lîc cña chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. - Nªu ®îc ý nghÜa cña chiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ. II. §å dïng d¹y – häc: - B¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam. - Lîc ®å chiÕn dÞch §BP phãng to. - PhiÕu häc tËp. III. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. KiÓm tra bµi cò: (3p) + §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc cña §¶ng ®Ò ra nh÷ng nhiÖm vô g× cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam? + Nªu néi dung bµi häc. 2. D¹y bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc c¶ líp (3p) - GV Giíi thiÖu bµi vµ nªu nhiÖm vô bµi häc: + DiÔn biÕn s¬ lîc cña chiÕn dich §iÖn Biªn Phñ. + ý nghÜa lÞch sö cña chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc theo nhãm (12p) - GV chia nhãm ®Ó HS th¶o luËn: + Nhãm 1: ChØ ra nh÷ng chøng cø ®Ó kh¼ng ®Þnh r»ng “tËp ®oµn cø ®iÓm §iÖn Biªn Phñ” lµ “ph¸o ®µi” kiªn cè nhÊt cña Ph¸p t¹i chiÕn trêng§«ng D¬ng trong nh÷ng n¨m 1953-1954. + Nhãm 2: Tãm t¾t nh÷ng mèc thêi gian quan träng trong chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. + Nhãm 3: Nªu nh÷ng sù kiÖn, nh©n vËt tiªu biÓu trong chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. + Nhãm 4: Nªu nguyªn nh©n th¾ng lîi cña chiÕn th¾ng §iªn Biªn Phñ. - Yªu cÇu c¸c nhãm ®¹i diÖn tr×nh bµy. Ho¹t ®éng 3: Lµm viÖc theo nhãm (12p) - GV giao nhiÖm vô cho tõng nhãm: + Nhãm 1,2 : Nªu diÔn biÕn s¬ lîc cña chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. + Nhãm 3,4 : Nªu ý nghÜa lÞch sö cña chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. Ho¹t ®éng 4: Lµm viÖc c¶ líp (8p) - GV cho HS quan s¸t ¶nh t liÖu. - Yªu cÇu HS t×m ®äc c¸c c©u th¬, h¸t nh÷ng bµi h¸t vÒ chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ. - HS kÓ vÒ mét trong nh÷ng tÊm g¬ng tiªu biÓu trong chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. Ho¹t ®éng 5: Cñng cè – dÆn dß (2p) - HÖ théng bµi: HS ®äc bµi häc. - DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau. LÞch sö ¤n tËp: ChÝn n¨m kh¸ng chiÕn b¶o vÖ ®éc lËp d©n téc I. Môc tiªu: - HÖ thèng l¹i nh÷ng sù kiÖn lÞch sö tiªu biÓu tõ n¨m 1945 ®Õn n¨m 1954; lËp ®îc b¶ng thèng kª mét sè sù kiÖn theo thêi gian. - RÌn kÜ n¨ng tãm t¾t c¸c sù kiÖn lÞch sö tiªu biÓu trong gia ®o¹n lÞch sö. - Gi¸o dôc HS tù hµo vÒ truyÒn thèng d©n téc. II. §å dïng d¹y – häc: - B¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam. - PhiÕu häc tËp. III. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. KiÓm tra bµi cò: (3p) + Nªu diÏn biÕn cña chiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ. + Nªu ý nghÜa cña chiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Niªn Phñ. 2. D¹y bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp (1p) Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc theo nhãm (20p) - GV chia líp thµnh 4 nhãm vµ ph¸t phiÕu häc tËp cho tõng nhãm yªu cÇu mçi nhãm th¶o luËn 1 c©u hái trong SGK. + Nhãm 1: c©u hái 1.T×nh thÕ hiÓm nghÌo cña níc ta sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m thêng ®îc diÔn t¶ b»ng nh÷ng côm tõ nµo? H·y kÓ tªn ba lo¹i “giÆc” mµ c¸ch m¹ng níc ta ®· ph¶i ®¬ng ®Çu tõ cuèi n¨m 1945? + Nhãm 2: c©u hái 2. “ChÝn n¨m lµm mét §iÖn Biªn, Nªn vµnh hoa ®á , nªn thiªn sö vµng!”.Em h·y co biÕt : ChÝn n¨m ®ã ®îc b¾t ®Çu vµ kÕt thóc vµo thêi gian nµo? + Nhãm 3: c©u hái 3. L× kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· kh¼ng ®Þnh ®iÒu g×? Lêi kªu gäi Êy gióp em liªn tëng tíi bµi th¬ nµo ra ®êi trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Tèng x©m lîc lÇ thø hai (®· häc ë líp 4)? + Nhãm 4: c©u hái 4.H·y thèng kª mét sè sù kiÖn mµ em cho lµ tiªu biÓu nhÊt trong chÝn n¨m kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc. - C¸c nhãm lµm viÖc, sau ®ã cö ®¹i diÖn tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn, c¸c nhãm kh¸c bæ sung. Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc c¶ líp (10p) - Tæ chøc cho HS thùc hiÖn trß ch¬i theo chñ ®Ò: “T×m ®Þa chØ ®á” C¸ch tiÕn hµnh: GV dïng b¶ng phô cã ®Ò s½n c¸c ®Þa danh tiªu biÓu, HS dùa vµ kiªn thøc ®· häc kÓ l¹i sù kiÖn, nh©n vËt lÞch sö t¬ng øng víi c¸c ®Þa danh ®ã. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè – dÆn dß (2p) - GV tæng kÕt néi dung bµi häc. - DÆn HS vÒ «n tËp.
- Xem thêm -