Tài liệu Giáo án lịch sử lớp 5 bài cuộc phản công ở kinh thành huế

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 124 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Bµi: cuéc ph¶n c«ng ë kinh Thµnh huÕ I - Môc tiªu - T­êng thuËt ®­îc s¬ l­îc cuéc ph¶n c«ng ë kinh thµnh HuÕ do T«n ThÊt ThuyÕt vµ mét sè quan lai yªu n­íc tæ chøc:  Trong néi bé triÒu ®×nh HuÕ cã hai ph¸i: chñ hoµ vµ chñ chiÕn (®¹i diÖn lµ T«n ThÊt ThuyÕt).  Đªm mång 4 r¹ng mång 5-7-1885, ph¸i chñ chiÕn d­íi sù chØ huy cña T«n ThÊt ThuyÕt chñ ®éng tÊn c«ng Ph¸p ë kinh thµnh HuÕ.  Tr­íc thÕ m¹nh cña giÆc, nghÜa qu©n ph¶i rót lui lªn vïng rõng nói Qu¶ng trÞ.  T¹i vïng c¨n cø, vua Hµm Nghi ra chiÕu CÇn v­¬ng kªu gäi nh©n d©n ®¸nh Ph¸p. - HS kh¸, giái: ph©n biÖt ®iÓm kh¸c nhau gi÷a ph¸i chñ chiÕn vµ ph¸i chñ hoµ: ph¸i chñ hoµ chñ tr­¬ng th­¬ng thuyÕt víi Ph¸p; ph¸i chñ chÕn chñ tr­¬ng cïng nh©n d©n tiÕp tôc ®¸nh Ph¸p. II - §å dïng d¹y häc - ChuÈn bÞ cña thÇy: + L­îc ®å kinh thµnh HuÕ 1885. + B¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam. + ¶nh Phan §×nh Phïng, Hµm Nghi, T«n ThÊt ThuyÕt... - ChuÈn bÞ cña trß: Tranh ¶nh s­u tÇm. III - Néi dung vµ tiÕn tr×nh tiÕt d¹y: 1 - Tæ chøc líp: - Nh¾c HS æn ®Þnh nÒ nÕp, chuÈn bÞ s¸ch vë, ®å dïng häc tËp. 2 - TiÕn tr×nh tiÕt d¹y: Thê i gian 5’ 3’ 10’ Néi dung c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu A/ KiÓm tra bµi cò: - Th¸i ®é cña nhµ NguyÔn tr­íc viÖc ®æi míi ®Êt n­íc nh­ thÕ nµo? - H·y kÓ l¹i nh÷ng ®iÒu em biÕt vÒ NguyÔn Tr­êng Té. Ph­¬ng ph¸p tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc t­¬ng øng Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - 2 HS tr¶ lêi. - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm. B/ Bµi míi: 1. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi míi - GV giíi thiÖu vµ ghi - Giíi thiÖu bèi c¶nh lÞch sö n­íc ta tªn bµi. sau khi triÒu NguyÔn ký víi Ph¸p hiÖp ­íc Pa - t¬ - nèt c«ng nhËn quyÒn ®« hé cña thùc d©n Ph¸p ®èi víi n­íc ta. - Khi triÒu ®×nh ®Çu hµng nh­ng nh©n d©n ta kh«ng chÞu khuÊt phôc. Trong quan l¹i, trÝ thøc nhµ NguyÔn ®· ph©n hãa thµnh 2 bé phËn: Ph¸i chñ chiÕn vµ ph¸i chñ hßa. - GV nªu c©u hái. - Yªu cÇu mçi nhãm. 2. Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc c¶ líp - HS l¾ng nghe vµ ghi vë. - Vµi HS tr¶ lêi. - Ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a ph¸i chñ chiÕn vµ ph¸i chñ hßa. Thê i gian Néi dung c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu - T«n ThÊt ThuyÕt ®· lµm g× ®Ó chuÈn bÞ chèng Ph¸p? 15’ 3. Ho¹t ®éng 3: Lµm viÖc theo nhãm - Th¶o luËn: + Cuéc ph¶n c«ng ë kinh thµnh HuÕ diÔn ra khi nµo? Ai chØ huy? + T­êng thuËt l¹i cuéc ph¶n c«ng ë kinh thµnh HuÕ? + V× sao cuéc ph¶n c«ng thÊt b¹i? - Tr×nh bµy kÕt qu¶. - Ghi b¶ng: + §ªm 5-7-1885, cuéc ph¶n c«ng ë kinh thµnh HuÕ b¾t ®Çu. + Do T«n ThÊt ThuyÕt chØ huy. Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc t­¬ng øng Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña thÇy trß gi¶i quyÕt 1 ý - GV ph¸t phiÕu häc tËp. - GV ghi b¶ng ý chÝnh. - GV nhÊn m¹nh thªm vÒ viÖc T«n ThÊt ThuyÕt lµm sau cuéc ph¶n c«ng thÊt b¹i. - 1 HS ®äc c©u hái th¶o luËn. - C¸c nhãm th¶o luËn råi tr¶ lêi vµo phiÕu häc tËp. - C¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn trªn l­îc ®å. - Líp ghi vë. - HS l¾ng nghe. 7’ - Nªu sù hiÓu biÕt cña em vÒ phong trµo CÇn V­¬ng? - Gi¶i nghÜa tõ CÇn V­¬ng. - Giíi thiÖu cho HS tiÓu sö cña c¸c nh©n vËt lÞch sö trong phong trµo CÇn V­¬ng nh­ Ph¹m Bµnh, §inh C«ng Tr¸ng?... - GV hái thªm. 4. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè: - Nªu ý nghÜa cña cuéc ph¶n c«ng ë kinh thµnh HuÕ? - GV nªu c©u hái. - GV ghi b¶ng nh­ SGK. - GV nªu c©u hái.. - GV gi¶i nghÜa. - GV nªu vµ giíi thiÖu tranh. - KÓ tªn mét sè ®­êng phè tr­êng häc, mang tªn c¸c l·nh tô cña phong trµo CÇn V­¬ng. *DÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - VÒ häc thuéc bµi tr¶ lêi tèt c¸c c©u hái - ChuÈn bÞ tèt bµi sau: Bµi 4. - Vµi HS tr¶ lêi. - HS l¾ng nghe. - HS l¾ng nghe vµ quan s¸t. - HS tr¶ lêi. - HS ghi vë. - Vµi HS nªu.
- Xem thêm -