Tài liệu Giáo án lịch sử lớp 4 cả năm

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 110 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Moân: Lòch söû :3 Tieát NÖÔÙC VAÊN LANG I Muïc ñích - yeâu caàu: 1.Kieán thöùc: - Naém ñöôïc moät soá söï kieän veà nhaø nöôùc Vaên Lang : thôøi gian ra ñôøi, nhöõng neùt chính veà ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa ngöôøi vieät Coå: + Khoaûng naêm 700 TCN nöôùc Vaên Lang nhaø nöôùc ñaàu tieân trong lòch söû nöôùc tara ñôøi. + Ngöôøi Laïc Vieät bieát laøm ruoäng , öôm tô, deät luïa, ñuùc ñoàng laøm vuõ khí vaø coâng cuï saûn xuaát. + Ngöôøi Laïc Vieât ôû nhaø saøn, hoïp nhau thaønh caùc laøng, baûn. + Ngöôøi Laïc Vieät coù tuïc nhuoäm raêng, aên traàu; ngaøy leã hoäi thöôøng ñua thuyeàn, ñaáu vaät,… - Bieát sô löôïc veà toå chöùc xaõ hoäi thôøi Huøng Vöông 2.Kó naêng: - HS moâ taû ñöôïc nhöõng neùt chính veà ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa ngöôøi Laïc Vieät 3.Thaùi ñoä: - HS töï haøo veà thôøi ñaïi vua Huøng & truyeàn thoáng cuûa daân toäc. II Ñoà duøng daïy hoïc : - Hình trong SGK phoùng to - Phieáu hoïc taäp - Phoùng to löôïc ñoà Baéc Boä vaø Baéc Trung Boä . - Baûng thoáng keâ ( chöa ñieàn ) Saûn xuaát - Luùa - Khoai - Caây aên quaû - Öôm tô deät vaûi - Ñuùc ñoàng: giaùo maùc, muõi teân , rìu , löôõi caøy - Naën ñoà ñaát - Ñoùng thuyeàn AÊn - Côm, xoâi - Baùnh chöng, baùnh giaày - Uoáng röôïu - Maém Giaùo vieân: Nguyeãn Thanh Minh Maëc & trang ñieåm - Phuï nöõ duøng nhieàu ñoà trang söùc , buùi toùc hoaëc caïo troïc ñaàu . ÔÛ - Nhaø saøn - Quaây quaàn thaønh laøng Leã hoäi - Vui chôi, nhaûy muùa - Ñua thuyeàn - Ñaáu vaät Trang:1 III Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc : Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1 - Khôûi ñoäng: Haùt 2 - Baøi môùi: Giôùi thieäu: Nöôùc Vaên Lang Hoaït ñoäng 1 : Laøm vieäc caû lôùp - Treo löôïc ñoà Baéc Boä vaø moät phaàn Baéc Trung Boä vaø veõ truïc thôøi gian leân baûng . - Giôùi thieäu veà truïc thôøi gian : Ngöôøi ta quy öôùc naêm 0 laø naêm Coâng nguyeân ( CN ) ; phía beân traùi hoaëc phía döôùi naêm CN laø nhöõng naêm tröôùc CN; phía beân phaûi hoaëc phía treân naêm CN laø nhöõng naêm sau CN . Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc caù nhaân - GV ñöa ra khung sô ñoà (chöa ñieàn noäi dung ) Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh - HS döïa vaøo keânh hình vaø keânh chöõ trong SGK ñeå xaùc ñònh ñòa phaän cuûa nöôùc Vaên Lang & kinh ñoâ Vaên Lang treân baûn ñoà; xaùc ñònh thôøi ñieåm ra ñôøi treân truïc thôøi gian - HS coù nhieäm vuï ñoïc SGK & ñieàn vaøo sô ñoà caùc giai taàng sao cho phuø hôïp Huøng Vöông Laïc haàu , Laïc töôùng Laïc daân Noâ tì - HS ñoïc keânh chöõ vaø xem keânh hình ñeå ñieàn noäi dung vaøo caùc coät cho hôïp lí nhö baûng thoáng keâ treân . Hoaït ñoäng 3 : Laøm vieäc caù nhaân - GV ñöa ra khung baûng thoáng keâ - HS traû lôøi , HS khaùc boå sung . phaûn aùnh ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh -3 ,4 em ñoïc. thaàn cuûa ngöôø Laïc Vieät . - GV yeâu caàu HS moâ taû laïi baèng ngoân ngöõ cuûa mình veà ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân Laïc Vieät -Yeâu caàu HS ñoïc ghi nhôù. 3 – Cuûng coá – daën doø : -Nhaän xeùt tieât hoïc. - Chuaån bò : baøi “Nöôùc AÂu Laïc” ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Moân: Lòch söû Tieát : 4 NÖÔÙC AÂU LAÏC I Muïc ñích - yeâu caàu: Naém ñöôïc moät caùch sô löôïc cuoäc khaùng chieán choáng trieäu Ñaø cuûa nhaân daân Aâu Laïc: Trieäu Ñaø nhieàu laàn keùo quaân sang xaâm löôïc Aâu Laïc. Thôøi kì ñaàu do ñoaøn keát, coù vuõ khí lôïi haïi neân giaønh ñöôïc thaéng lôïi; nhöng veà sau do An Döông Vöông chuû quan neân cuoäc khaùng chieán thaát baïi. II Ñoà duøng daïy hoïc : - Hình aûnh minh hoaï - Löôïc ñoà Baéc Boä vaø Baéc Trung Boä . - Phieáu hoïc taäp cuûa HS Hoï vaø teân: …………………………………………………. Lôùp: Boán Moân: Lòch söû PHIEÁU HOÏC TAÄP Em haõy ñieàn daáu x vaøo oâ  ñeå chæ nhöõng ñieåm gioáng nhau veà cuoäc soáng cuûa ngöôøi Laïc Vieät & ngöôøi AÂu Vieät.  Soáng cuøng treân moät ñòa ñieåm  Ñeàu bieát cheá taïo ñoà ñoàng  Ñeàu bieát reøn saét  Ñeàu troàng luùa vaø chaên nuoâi  Tuïc leä nhieàu ñieåm gioáng nhau III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Khôûi ñoäng: Haùt  Baøi cuõ: Nöôùc Vaên Lang - Nöôùc Vaên Lang ra ñôøi ôû ñaâu & vaøo thôøi gian naøo? - Ñöùng ñaàu nhaø nöôùc laø ai? - Giuùp vua coù nhöõng ai? - Daân thöôøng goïi laø gì? - Ngöôøi Vieät Coå ñaõ sinh soáng nhö theá naøo? - GV nhaän xeùt.  Baøi môùi:  Giôùi thieäu: Nöôùc Aâu Laïc Hoaït ñoäng 1 : Laøm vieäc caù nhaân - Yeâu caàu HS ñoïc SGK vaø laøm phieáu hoïc taäp - GV höôùng daãn HS keát luaän: Cuoäc soáng cuûa ngöôøi AÂu Vieät & ngöôøi Laïc Vieät coù nhieàu ñieåm töông ñoàng vaø hoï soáng hoaø hôïp vôùi nhau. Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc caû lôùp - So saùnh söï khaùc nhau veà nôi ñoùng ñoâ cuûa nöôùc Vaên Lang vaø nöôùc AÂu Laïc? - Thaønh töïu lôùn nhaát cuûa ngöôøi daân AÂu Laïc laø gì? - GV (hoaëc HS) keå sô veà truyeàn thuyeát An Döông Vöông - GV moâ taû veà taùc duïng cuûa noû & thaønh Coå Loa (qua sô ñoà) Hoaït ñoäng 1 : Laøm vieäc caû lôùp - GV yeâu caàu HS ñoïc SGK - Caùc nhoùm cuøng thaûo luaän caùc caâu hoûi sau: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - HS traû lôøi - HS nhaän xeùt - HS coù nhieäm vuï ñieàn daáu x vaøo oâ  ñeå chæ nhöõng ñieåm gioáng nhau trong cuoäc soáng cuûa ngöôøi Laïc Vieät & ngöôøi AÂu Vieät - Xaây thaønh Coå Loa & cheá taïo noû. - HS ñoïc to ñoaïn coøn laïi - Do söï ñoàng loøng cuûa nhaân daân ta, coù chæ huy gioûi, coù noû, coù thaønh luyõ kieân coá. + Vì sao cuoäc xaâm löôïc cuûa quaân Trieäu - HS traû lôøi & neâu yù kieán cuûa rieâng Ñaø laïi thaát baïi? mình + Vì sao naêm 179 TCN nöôùc AÂu Laïc laïi rôi vaøo aùch ñoâ hoä cuûa phong kieán phöông Baéc? - GV nhaán maïnh: Nöôùc AÂu Laïc rôi vaøo tay Trieäu Ñaø bôûi vì aâm möu nham hieåm cuûa Trieäu Ñaø & cuõng bôûi vì söï maát caûnh -3 ,4 em ñoïc . giaùc cuûa An Döông Vöông.  Cuûng coá Daën doø: -Yeâu caàu HS ñoïc ghi nhôù - Em hoïc ñöôïc gì qua thaát baïi cuûa An Döông Vöông? - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Chuaån bò baøi: Nöôùc ta döôùi aùch ñoâ hoä cuûa phong kieán phöông Baéc. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Moân: Lòch söû Tuaàn : 5 Ngaøy : NÖÔÙC TA DÖÔÙI AÙCH ÑOÂ HOÄ CUÛA CAÙC TRIEÀU ÑAÏI PHONG KIEÁN PHÖÔNG BAÉC I Muïc ñích - yeâu caàu: 1.Kieán thöùc: - Bieát ñöôïc töø naêm 179 TCN ñeán naêm 938 SCN, nöôùc ta bò phong kieán phöông Baéc ñoâ hoä . 2.Kó naêng: - Keå laïi moät soá chính saùch aùp böùc boùc loät cuûa caùc trieàu ñaïi phong kieán phöông Baéc ñoái vôùi nhaân daân ta: + Nhaân daân ta phaûi coáng naïp saûn vaät quí. + Boïn ñoâ hoä ñöa ngöôøi Haùn sang ôû laãn vôùi nhaân daân ta, baét nhaân daân ta phaûi hoïc chöõ Haùn, soáng theo phong tuïc cuûa ngöôøi Haùn. 3.Thaùi ñoä: - Nhaân daân ta ñaõ khoâng cam chòu laøm noâ leä , lieân tuïc ñöùng leân khôûi nghóa ñaùnh ñuoåi quaân xaâm löôïc , giöõ gìn neàn vaên hoaù daân toäc . II Ñoà duøng daïy hoïc : - SGK - Phieáu hoïc taäp Hoï vaø teân: ……………………………………………… Lôùp: Boán Moân: Lòch söû PHIEÁU HOÏC TAÄP Em haõy ñieàn teân caùc cuoäc khôûi nghóa vaøo coät “Cuoäc khôûi nghóa” cho phuø hôïp vôùi thôøi gian dieãn ra cuoäc khôûi nghóa Thôøi gian Cuoäc khôûi nghóa Naêm 40 Naêm 248 Naêm 542 – 602 Naêm 722 Naêm 766 – 779 Naêm 905 Naêm 938 - Baûng thoáng keâ Thôøi gian Caùc maët Tröôùc naêm 179 TCN Töø naêm 179 TCN ñeán naêm 938 SCN Chuû quyeàn Kinh teá Vaên hoaù III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU THÔØI GIAN 2 phuùt 5 phuùt 15 phuùt 15 phuùt HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Khôûi ñoäng: Haùt  Baøi cuõ: Nöôùc AÂu Laïc - Thaønh töïu lôùn nhaát cuûa ngöôøi daân AÂu Laïc laø gì? - Ngöôøi Laïc Vieät & ngöôøi AÂu Vieät coù nhöõng ñieåm gì gioáng nhau? - GV nhaän xeùt  Baøi môùi:  Giôùi thieäu: Hoaït ñoäng1: Laøm vieäc theo nhoùm - GV ñöa moãi nhoùm moät baûng thoáng keâ (ñeå troáng, chöa ñieàn noäi dung), yeâu caàu caùc nhoùm so saùnh tình hình nöôùc ta tröôùc vaø sau khi bò phong kieán phöông Baéc ñoâ hoä - GV nhaän xeùt - GV giaûi thích caùc khaùi nieäm chuû quyeàn , vaên hoùa . Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc caù nhaân - GV ñöa phieáu hoïc taäp (coù ghi thôøi gian dieãn ra caùc cuoäc khôûi nghóa, coät caùc cuoäc khôûi nghóa ñeå troáng) HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS ÑDD H - HS traû lôøi - HS nhaän xeùt - HS coù nhieäm vuï ñieàn noäi Baûng dung vaøo caùc oâ troáng, sau ñoù thoáng caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân baùo keâ caùo keát quaû laøm vieäc Phieáu - HS ñieàn teân caùc cuoäc khôûi hoïc nghóa sao cho phuø hôïp vôùi thôøi taäp gian dieãn ra caùc cuoäc khôûi nghóa . - HS baùo caùo keát quaû laøm vieäc cuûa mình . 3 phuùt  Cuûng coá - Daën doø: - Chuaån bò : Khôûi nghóa Hai Baø Tröng Caùc ghi nhaän, löu yù : ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Moân: Lòch söû Tuaàn : 6 Ngaøy : KHÔÛI NGHÓA HAI BAØ TRÖNG ( Naêm 40 ) I Muïc ñích - yeâu caàu: 1.Kieán thöùc: HS bieát - Keå ngaén goïn cuoäc khôûi nghóa cuûa Hai Baø Tröng: + Nguyeân nhaân khôûi nghóa: Do caêm thuø quaân xaâm löôïc, Thi Saùch bò Toâ Ñònh gieát haïi( traû nôï nöôùc thuø nhaø) + Dieãn bieán: Muøa xuaân naêm 40 taïi cöûa soâng Haùt, Hai Baø Tröng phaát côø khôûi nghóa…Nghóa quaân laøm chuû Meâ Linh, chieám Coå Loa roài taán coâng Luy Laâu , trung taâm cuûa chính quyeàn ñoâ hoä. + YÙ nghóa: Ñaây laø cuoäc khôûi nghóa thaéng lôïi ñaàu tieân sau hôn 200 naêm nöôùc ta bò caùc trieàu ñaïi phong kieán phöông Baéc ñoâ hoä; theå hieän tinh thaàn yeâu nöôùc cuûa nhaân daâân ta. 2.Kó naêng: - Töôøng thuaät treân baûn ñoà dieãn bieán chính cuoäc khôûi nghóa. 3.Thaùi ñoä: - Boài döôõng loøng töï haøo veà ngöôøi anh huøng daân toäc vaø truyeàn thoáng ñaáu tranh choáng ngoaïi xaâm cuûa nhaân daân ta . II Ñoà duøng daïy hoïc : - SGK - Löôïc ñoà cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng . - Phieáu hoïc taäp . III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU THÔØ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV I GIA N 2  Khôûi ñoäng: Haùt phuùt  Baøi cuõ: Nöôùc ta döôùi aùch 5 ñoâ hoä cuûa phong kieán phöông Baéc phuùt - Nhaân daân ta ñaõ bò chính quyeàn ñoâ hoä phöông Baéc cai trò nhö theá naøo? - Haõy keå teân caùc cuoäc khôûi nghóa cuûa nhaân daân ta? - GV nhaän xeùt  Baøi môùi:  Giôùi thieäu: Hoaït ñoäng1: Thaûo luaän nhoùm - Giaûi thích khaùi nieäm quaän Giao 10ph Chæ : Thôøi nhaø Haùn ñoâ hoä nöôùc ta , uùt vuøng ñaát Baéc Boä vaø Baéc Trung Boä chuùng ñaët laø quaän Giao Chæ . - GV ñöa vaán ñeà sau ñeå caùc nhoùm thaûo luaän “Khi tìm nguyeân nhaân cuûa cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng, coù hai yù kieán sau: + Do nhaân daân ta caêm thuø quaân xaâm löôïc, ñaëc bieät laø Thaùi thuù Toâ Ñònh. + Do Thi Saùch, choàng cuûa baø Tröng Traéc, bò Toâ Ñònh gieát haïi. Theo em, yù kieán naøo ñuùng? Taïi sao? - GV höôùng daãn HS keát luaän : Thi Saùch bò gieát haïi chæ laø caùi côù ñeå cuoäc khôûi nghóa noå ra , nguyeân nhaän saâu xa laø do loøng yeâu nöôùc , 10ph caêm thuø giaëc cuûa hai baø . uùt Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc caù nhaân - GV treo löôïc ñoà . HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS ÑDDH - HS traû lôøi - HS nhaän xeùt - Caùc nhoùm thaûo luaän, sau ñoù neâu keát quaû SGK Phieáu Löôïc ñoà - GV giaûi thích : Cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng dieãn ra treân phaäm vi raát roäng , löôïc ñoà chæ phaûn aùnh khu vöïc chính dieãn ra cuoäc khôûi nghóa . - GV yeâu caàu HS neâu laïi dieãn bieán cuûa cuoäc khôûi nghóa? 10ph uùt 3 phuùt - GV nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 3: Laøm vieäc caû lôùp - Khôûi nghóa Hai Baø Tröng thaéng lôïi coù yù nghóa gì ? - GV choát: Sau hôn 200 naêm bò phong kieán nöôùc ngoaøi ñoâ hoä, laàn ñaàu tieân nhaân daân ta giaønh ñöôïc ñoäc laäp. Söï kieän ñoù chöùng toû nhaân daân ta vaãn duy trì vaø phaùt huy ñöôïc truyeàn thoáng baát khuaát choáng ngoaïi xaâm.  Cuûng coá - Daën doø: - Cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng do ai laõnh ñaïo? - Nguyeân nhaân cuûa cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng? - Chuaån bò : Ngoâ Quyeàn & chieán thaéng Baïch Ñaèng - HS quan saùt löôïc ñoà & döïa vaøo noäi dung cuûa baøi ñeå töôøng thuaät laïi dieãn bieán cuûa cuoäc khôûi nghóa. - Caû lôùp thaûo luaän ñeå ñi ñeán thoáng nhaát. Caùc ghi nhaän, löu yù : ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Moân: Lòch söû Tuaàn : 7 Ngaøy : CHIEÁN THAÉNG BAÏCH ÑAÈNG DO NGOÂ QUYEÀN LAÕNH ÑAÏO ( Naêm 938 ) I Muïc ñích - yeâu caàu: 1.Kieán thöùc: - Keå ngaén goïn traän Baïch Ñaèng naêm 938: + Ñoâi neùt veà ngöôøi laõnh ñaïo traän Baïch Ñaèng : Ngoâ Quyeàn queâ ôû huyeän Ñöôøng Laâm, con reã Döông Ñình Ngheä. + Nguyeân nhaân traän Baïch Ñaèng: Kieàu Coâng Tieãn gieát Döông Ñình Ngheä caàu cöùu nhaø Nam Haùn. Ngoâ Quyeàn gieát Kieàu Coâng Tieãn vaø chuaån bò ñoùn ñaùnh quaân Nam Haùn. + Nhöõng neùt chính veà dieãn bieán cuûa traän Baïch Ñaèng: Ngoâ Quyeàn chæ huy quaân ta döïa vaøo thuûy trieàu leân xuoáng treân soâng Baïch Ñaèng, nhöû giaëc vaøo baõi coïc vaø tieâu dieät ñòch. 2.Kó naêng: - Trình baøy ñöôïc yù nghóa cuûa traän Baïch Ñaèng ñoái vôùi lòch söû daân toäc. 3.Thaùi ñoä: - Luoân coù tinh thaàn baûo veä neàn ñoäc laäp daân toäc. II Ñoà duøng daïy hoïc : - Hình minh hoïa - Boä tranh veõ dieãn bieán traän Baïch Ñaèng - Phieáu hoïc taäp Hoï vaø teân: …………………………………………… Lôùp: Boán Moân: Lòch söû PHIEÁU HOÏC TAÄP Em haõy ñieàn daáu x vaøo  sau thoâng tin ñuùng veà Ngoâ Quyeàn + Ngoâ Quyeàn laø ngöôøi laøng Ñöôøng Laâm (Haø Taây) + Ngoâ Quyeàn laø con reå Döông Ñình Ngheä. + Ngoâ Quyeàn chæ huy quaân daân ta ñaùnh quaân Nam Haùn    III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS ÑDDH 1 phuùt 5 phuùt  Khôûi ñoäng: Haùt  Baøi cuõ: Khôûi nghóa Hai Baø Tröng. - Vì sao cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng laïi xaûy ra? - YÙ nghóa cuûa cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng? - GV nhaän xeùt.  Baøi môùi:  Giôùi thieäu: 8 phuùt Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng caù nhaân - GV yeâu caàu HS laøm phieáu hoïc taäp - GV yeâu caàu moät vaøi HS döïa vaøo keát quaû laøm vieäc ñeå giôùi thieäu vaøi 10phuù neùt veà con ngöôøi Ngoâ Quyeàn. t Hoaït ñoäng 2: Hoaït ñoäng nhoùm - GV yeâu caàu HS ñoïc SGK, cuøng thaûo luaän nhöõng vaán ñeà sau: + Cöûa soâng Baïch Ñaèng naèm ôû ñaâu? + Quaân Ngoâ Quyeàn ñaõ döïa vaøo thuyû trieàu ñeå laøm gì? + Traän ñaùnh dieãn ra nhö theá naøo? + Keát quaû traän ñaùnh ra sao? - GV yeâu caàu HS döïa vaøo keát quaû laøm vieäc ñeå thuaät laïi dieãn bieán cuûa 8 phuùt traän ñaùnh Hoaït ñoäng 3: Hoaït ñoäng caû lôùp GV neâu vaán ñeà cho caû lôùp thaûo luaän - Sau khi ñaùnh tan quaân Nam Haùn, Ngoâ Quyeàn ñaõ laøm gì? - Ñieàu ñoù coù yù nghóa nhö theá naøo? 2 phuùt - GV keát luaän  Cuûng coá - Daën doø: - Chuaån bò baøi: Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân. - HS traû lôøi - HS nhaän xeùt - HS laøm phieáu hoïc taäp Phieáu hoïc taäp - HS xung phong giôùi thieäu veà con ngöôøi Ngoâ Quyeàn. - HS ñoïc ñoaïn: “Sang ñaùnh nöôùc ta… thaát baïi” ñeå cuøng thaûo luaän nhoùm SGK - HS thuaät laïi dieãn bieán cuûa traän ñaùnh - HS thaûo luaän – baùo caù - Muøa xuaân 939, Ngoâ Quyeàn xöng vöông, ñoùng ñoâ ôû Coå Loa. - Ñaát nöôùc ñöôïc ñoäc laäp sau hôn moät nghìn naêm Baéc thuoäc. Caùc ghi nhaän, löu yù : ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Moân: Lòch söû Tuaàn : 8 Ngaøy : OÂN TAÄP I Muïc ñích - yeâu caàu: 1.Kieán thöùc: - HS cuûng coá laïi kieán thöùc töø baøi 1 ñeán baøi 5 veà hai giai ñoaïn lòch söû : buoåi ñaàu döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc; hôn moät nghìn naêm ñaáu tranh giaønh laïi ñoäc laäp 2.Kó naêng: - HS keå teân laïi nhöõng söï kieän lòch söû tieâu bieåu trong hai thôøi kì naøy roài bieåu dieãn noù treân truïc vaø baûng thôøi gian. 3.Thaùi ñoä: - Boài döôõng loøng töï haøo daân toäc, loøng yeâu nöôùc. II Ñoà duøng daïy hoïc : - Baêng vaø truïc thôøi gian - Moät soá tranh , aûnh , baûn ñoà . III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU THÔØI GIAN 1 phuùt HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Khôûi ñoäng: Haùt  Baøi môùi:  Giôùi thieäu: 8 phuùt Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng theo nhoùm - GV phaùt cho moãi nhoùm moät baûn thôøi gian vaø caùc nhoùm ghi 8 phuùt noäi dung cuûa moãi giai ñoaïn . Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc caû lôùp HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS ÑDDH - HS hoaït ñoäng theo nhoùm . - Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo sau khi thaûo luaän . Giaáy, buùt - HS leân baûng ghi laïi caùc söï 10phuù t - GV treo truïc thôøi gian leân baûng va yeâu caàu HS ghi caùc söï kieän töông öùng vôùi thôøi gian coù treân truïc : khoaûng 700 naêm TCN , 179 TCN , 938 . Hoaït ñoäng 3: Laøm vieäc theo nhoùm - GV chia lôùp thaønh 3 nhoùm thaûo luaän . 2 phuùt kieän töông öùng - Nhoùm 1: Veõ tranh veà ñôøi soáng cuûa ngöôøi Laïc Vieät döôùi Giaáy, thôøi Vaên Lang. maøu - Nhoùm 2: keå laïi baèng lôøi veà cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng: noå ra trong hoaøn caûnh naøo? YÙ nghóa & keát quaû cuûa cuoäc khôûi nghóa? - Nhoùm 3: Neâu dieãn bieán & yù nghóa cuûa chieán thaéng Baïch Ñaèng - Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo . - GV nhaän xeùt  Cuûng coá - Daën doø: - Veà nhaø oân baøi . - Chuaån bò baøi: Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân Caùc ghi nhaän, löu yù : ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Moân: Lòch söû Tuaàn : 9 Ngaøy : ÑINH BOÄ LÓNH DEÏP LOAÏN 12 SÖÙ QUAÂN I Muïc ñích - yeâu caàu: 1.Kieán thöùc : - Naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà söï kieän Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân: + Bieát sau khi Ngoâ Quyeàn maát, ñaát nöôùc rôi vaøo caûnh loaïn laïc, neàn kinh teá bò kìm haõm bôûi chieán tranh lieân mieân + Ñinh Boä Lónh ñaõ coù coâng deïp loaïn 12 söù quaân, thoáng nhaát ñaát nöôùc. 2.Kó naêng: - HS naém ñöôïc söï ra ñôøi cuûa ñaát nöôùc Ñaïi Coà Vieät vaø teân tuoåi, söï nghieäp cuûa Ñinh Boä Lónh. 3.Thaùi ñoä: - Töï haøo veà truyeàn thoáng döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc cuûa daân toäc ta . II Ñoà duøng daïy hoïc : - Tranh trong SGK - Phieáu hoïc taäp : Baûng so saùnh tình hình ñaát nöôùc tröôùc & sau khi ñöôïc thoáng nhaát ( chöa ñieàn ) Tröôùc khi thoáng nhaát Sau khi thoáng nhaát - Laõnh thoå - Bò chia thaønh 12 vuøng - Ñaát nöôùc quy veà moät moái - Trieàu ñình - Luïc ñuïc - Ñöôïc toå chöùc laïi quy cuû - Ñôøi soáng cuûa nhaân daân - Laøng maïc, ñoàng ruoäng - Ñoàng ruoäng trôû laïi xanh töôi, bò taøn phaù, ñoå maùu voâ ích ngöôïc xuoâi buoân baùn, khaép nôi chuøa thaùp ñöôïc xaây döïng Thôøi gian Caùc maët III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU THÔØI GIAN 1 phuùt HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS  Khôûi ñoäng: Haùt  Baøi môùi: 2 phuùt  Giôùi thieäu: - Ngöôøi naøo ñaõ giuùp nhaân daân ta giaønh ñöôïc ñoäc laäp sau hôn 1000 - Ngoâ Quyeàn naêm bò quaân Nam Haùn ñoâ hoä? (baøi cuõ) - Ngoâ Vöông leân laøm vua 6 naêm thì maát, quaân thuø tieáp tuïc laêm le ÑDDH bôø coõi, trong nöôùc thì roái ren, ai cuõng muoán ñöôïc naém quyeàn nhöng khoâng ñuû taøi. Vaäy ai seõ laø ngöôøi ñöùng leân cuûng coá neàn ñoäc laäp cuûa nöôùc nhaø & thoáng nhaát ñaát nöôùc? Chuùng ta seõ cuøng nhau 5 phuùt tìm hieåu qua baøi: Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân. - HS hoaït ñoäng theo nhoùm - Caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân trình baøy Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng caû lôùp - GV yeâu caàu HS döïa vaøo SGK 12phuù thaûo luaän vaán ñeà sau: - HS döïa vaøo SGK ñeå traû lôøi t + Tình hình ñaát nöôùc sau khi Ngoâ Vöông maát? - Ñinh Boä Lónh sinh ra & lôùn Hoaït ñoäng2: Hoaït ñoäng nhoùm leân ôû Hoa Lö, Gia Vieãn, Ninh - GV ñaët caâu hoûi: + Em bieát gì veà con ngöôøi Ñinh Bình, truyeän Côø lau taäp traän noùi leân töø nhoû Ñinh Boä Lónh Boä Lónh? ñaõ coù chí lôùn GV giuùp HS thoáng nhaát: - Lôùn leân gaëp buoåi loaïn laïc, Ñinh Boä Lónh ñaõ xaây döïng +OÂng ñaõ coù coâng gì? löïc löôïng, ñem quaân ñi deïp GV giuùp HS thoáng nhaát: loaïn 12 söù quaân. Naêm 968, oâng ñaõ thoáng nhaát ñöôïc giang + Sau khi thoáng nhaát ñaát nöôùc, sôn. - Leân ngoâi vua laáy hieäu laø Ñinh Boä Lónh ñaõ laøm gì? Ñinh Tieân Hoaøng, ñoùng ñoâ ôû GV giuùp HS thoáng nhaát: Hoa Lö, ñaët teân nöôùc laø Ñaïi - GV giaûi thích caùc töø + Hoaøng: laø Hoaøng ñeá, ngaàm noùi Coà Vieät, nieân hieäu Thaùi Bình vua nöôùc ta ngang haøng vôùi Hoaøng ñeá Trung Hoa + Ñaïi Coà Vieät: nöôùc Vieät lôùn + Thaùi Bình: yeân oån, khoâng coù 10phuù loaïn laïc & chieán tranh t - GV ñaùnh giaù vaø choát yù. Hoaït ñoäng 3: Hoaït ñoäng nhoùm - GV yeâu caàu caùc nhoùm laäp baûng so saùnh tình hình ñaát nöôùc 5 phuùt tröôùc & sau khi ñöôïc thoáng nhaát - HS laøm vieäc theo nhoùm SGK Baûng so saùnh Chuyeän veà Ñinh - Ñaïi dieän nhoùm thoâng baùo Boä Lónh  Cuûng coá Daën doø: - GV cho HS thi ñua keå caùc keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm chuyeän veà Ñinh Boä Lónh maø caùc - HS thi ñua keå chuyeän em söu taàm ñöôïc. - Chuaån bò baøi: Cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng laàn thöù nhaát (981) Caùc ghi nhaän, löu yù : ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Moân: Lòch söû Tuaàn : 10 Ngaøy : CUOÄC KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG QUAÂN TOÁNG XAÂM LÖÔÏC LAÀN THÖÙ NHAÁT (Naêm 981) I Muïc ñích - yeâu caàu: 1.Kieán thöùc: Naêm ñöôïc nhöõng neùt chính veà cuoäc khaùng chieán choáng Toáng laàn thöù nhaát (naêm 981) do Leâ Hoaøn chæ huy. - Leâ Hoaøn leân ngoâi vua laø phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa ñaát nöôùc vaø hôïp vôùi loøng daân - Töôøng thuaät ngaén goïn dieãn bieán cuûa cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng xaâm löôïc. Ñoâi neùt veà Leâ Hoaøn: Leâ Hoaøn laø ngöôøi chæ huy quaân ñoäi nhaø Ñinh vôùi chöùc laø Thaäp ñaïo töôùng quaân. Khi Ñinh Tieân Hoaøng bò aùm haïi, quaân Toáng sang xaâm löôïc, Thaùi haäu hoï Döông vaø quaân só ñaõ toân oâng leân ngoâi Hoaøng ñeá. OÂng ñaõ chæ huy cuoäc khaùng chieán choáng Toáng thaéng lôïi. 2.Kó naêng: - Neâu ñöôïc dieãn bieán cuûa cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng xaâm löôïc vaø yù nghóa thaéng lôïi cuûa cuoäc khaùng chieán . 3.Thaùi ñoä: - HS töï haøo veà chieán thaéng Baïch Ñaèng, Chi Laêng vaø ngöôøi anh huøng daân toäc Leâ Hoaøn cuøng toaøn daân ñaõ laøm neân nhöõng chieán thaéng vang doäi ñoù. II Ñoà duøng daïy hoïc : - GV: + Löôïc ñoà minh hoïa + Tìm hieåu haønh ñoäng cao ñeïp cuûa Döông Vaân Nga trao aùo long coån cho Leâ Hoaøn: Döông Vaân Nga: Döông Vaân Nga trao aùo long coån cho Leâ Hoaøn thöïc chaát laø töø boû ngoâi vua cuûa doøng hoï mình cho moät doøng hoï khaùc. Bôûi vì Döông Vaân Nga laø vôï Ñinh Boä Lónh, baáy giôø con cuûa Döông Vaân Nga laø Ñinh Toaøn môùi 6 tuoåi ñang ôû ngoâi vua, chöa ñuû taøi trí ñeå laõnh ñaïo nhaân daân choáng laïi giaëc ngoaïi xaâm. (Thôøi Leâ Hoaøn, söû ghi laø Tieàn Leâ) - HS: SGK III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU THÔØI GIAN 1 phuùt 5 phuùt HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV  Khôûi ñoäng:  Baøi cuõ: Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân - Ñinh Boä Lónh ñaõ coù coâng gì? - Ñinh Boä Lónh laáy nôi naøo laøm kinh ñoâ & ñaët teân nöôùc ta laø gì? - GV nhaän xeùt.  Baøi môùi: 2 phuùt  Giôùi thieäu: - Buoåi ñaàu ñoäc laäp cuûa daân toäc, nhaân daân ta phaûi lieân tieáp ñoái phoù vôùi thuø trong giaëc ngoaøi. Nhaân nhaø Ñinh suy yeáu, quaân Toáng ñaõ ñem quaân sang ñaùnh nöôùc ta. Lieäu roài soá phaän cuûa giaëc Toáng seõ ra sao? Hoâm nay coâ cuøng caùc em tìm hieåu baøi: Cuoäc khaùng chieán choáng quaân 9 phuùt Toáng laàn thöù nhaát (981) Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng caû lôùp - Leâ Hoaøn leân ngoâi vua trong hoaøn caûnh naøo ? HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS ÑDD H - HS traû lôøi - HS nhaän xeùt - Vua Ñinh & con tröôûng laø Ñinh Lieãn bò gieát haïi SGK - Con thöù laø Ñinh Toaøn môùi 6 tuoåi leân ngoâi vì vaäy khoâng ñuû söùc gaùnh vaùc vieäc nöôùc - Lôïi duïng cô hoäi ñoù, nhaø Toáng ñem quaân sang xaâm löôïc nöôùc ta - Ñaët nieàm tin vaøo “Thaäp ñaïo töôùng quaân” (Toång chæ huy quaân ñoäi) Leâ Hoaøn vaø - Vieäc Leâ Hoaøn ñöôïc toân leân laøm giao ngoâi vua cho oâng. vua coù ñöôïc nhaân daân uûng hoä - HS trao ñoåi & neâu yù kieán khoâng ? - GV neâu vaán ñeà: “Vieäc Leâ Hoaøn leân ngoâi vua coù hai yù kieán khaùc nhau: + Thaùi haäu Döông Vaân Nga yeâu quyù Leâ Hoaøn neân ñaõ trao cho oâng ngoâi vua. + Leâ Hoaøn ñöôïc toân leân laøm vua laø phuø hôïp vôùi tình hình ñaát nöôùc & nguyeän voïng cuûa nhaân daân luùc ñoù. Em haõy döïa vaøo noäi dung ñoaïn trích trong SGK ñeå choïn ra yù kieán ñuùng.” - GV keát luaän: YÙ kieán thöù hai ñuùng vì: Ñinh Toaøn khi leân ngoâi coøn quaù nhoû; nhaø Toáng ñem quaân sang xaâm löôïc. Leâ Hoaøn giöõ chöùc Toång chæ huy quaân ñoäi; khi Leâ 12phuù Hoaøn leân ngoâi ñöôïc quaân só tung t hoâ “Vaïn tueá” - GV giaûng veà haønh ñoäng cao ñeïp cuûa Döông Vaân Nga trao aùo loâng coån cho Leâ Hoaøn: ñaët lôïi ích - HS döïa vaøo phaàn chöõ & cuûa daân toäc leân treân lôïi ích cuûa löôïc ñoà trong SGK ñeå thaûo luaän doøng hoï, cuûa caù nhaân. - Ñaïi dieän nhoùm leân baûng Hoaït ñoäng 2: Hoaït ñoäng nhoùm GV yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän thuaät laïi cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng cuûa nhaân caùc caâu hoûi sau: - Quaân Toáng sang xaâm löôïc nöôùc daân treân baûn ñoà. ta vaøo naêm naøo? 8 phuùt - Quaân Toáng tieán vaøo nöôùc ta theo nhöõng ñöôøng naøo? Löôïc ñoà traän ñaùnh - Hai traän ñaùnh lôùn dieãn ra ôû ñaâu vaø dieãn ra nhö theá naøo? - Quaân Toáng coù thöïc hieän ñöôïc yù ñoà xaâm löôïc cuûa chuùng khoâng? Hoaït ñoäng 3: Laøm vieäc caû lôùp 3 phuùt - Thaéng lôïi cuûa cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng ñaõ ñem laïi keát quaû gì cho nhaân daân ta? - Giöõ vöõng neàn ñoäc laäp daân toäc, ñöa laïi nieàm töï haøo vaø nieàm tin saâu saéc ôû söùc maïnh & tieàn ñoà cuûa daân toäc.  Cuûng coá Daën doø: - Nhôø söùc maïnh ñoaøn keát cuûa daân toäc, nhôø tinh thaàn yeâu nöôùc maõnh lieät cuûa caùc taàng lôùp nhaân daân ta, Leâ Hoaøn cuøng caùc töôùng só ñaõ ñaäp tan cuoäc xaâm löôïc laàn thöù nhaát cuûa nhaø Toáng, tieáp tuïc giöõ vöõng neàn ñoäc laäp cuûa nöôùc nhaø. Chuùng ta töï haøo saâu saéc vôùi quaù khöù ñoù - Chuaån bò : Nhaø Lyù dôøi ñoâ ra Thaêng Long Caùc ghi nhaän, löu yù : ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Moân: Lòch söû Tuaàn : 11 Ngaøy : NHAØ LYÙ DÔØI ÑOÂ RA THAÊNG LONG I Muïc ñích - yeâu caàu: 1.Kieán thöùc - Kó naêng: HS bieát
- Xem thêm -