Tài liệu Giáo án lịch sử cơ bản 12

  • Số trang: 239 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 160 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

Ngaøy soaïn: 28-08-2007. Baøi 1. LIEÂN XOÂ VAØ CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG AÂU SAU CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI THÖÙ HAI Tieát: 01 I – LI EÂN XOÂ I-MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC -Kieán thöùc: Nhöõng neùt chính veà coâng cuoäc khoâi phuïc kinh teá cuûa Lieân Xoâ sau CTTG II töø 1945 ñeán 1950, qua ñoù thaáy ñöôïc nhöõng toån thaát to lôùn cuûa lieân Xoâ trong chieán tranh vaø tinh thaàn lao ñoäng saùng taïo queân mình cuûa nhaân daân Lieân Xoâ nhaèm khoâi phuïc ñaát nöôùc. Naém ñöôïc nhöõng thaønh töïu to lôùn vaø nhöõng haïn cheá, thieáu soùt, sai laàm trong coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû Lieân Xoâ töø 1950 ñeán nöûa ñaàu nhöõng naêm 70 cuûa theá kæ XX. Tình hình chính trò vaø nhöõng neùt chính veà chính saùch ñoái ngoaïi cuûa Lieân Xoâ töø sau CTTGII ñeán nöûa ñaàu nhöõng naêm 70 cuûa theá kæ XX. -Kyõ naêng: Bieát khai thaùc tö lieäu lòch söû, tranh aûnh ñeå hieåu theâm nhöõng vaán ñeà kinh teá-xaõ hoäi cuûa Lieân Xoâ. Bieát so saùnh söùc maïnh cuûa Lieân Xoâ vôùi caùc nöôùc tö baûn nhöõng naêm sau CTTG II. -Tö töôûng, tình caûm: Giaùo duïc loøng töï haøo veà nhöõng thaønh töïu xaây döïng CNXH ôû Lieân Xoâ, thaáy ñöôïc tính öu vieät cuûa cheá ñoä XHCN vaø vai troø laõnh ñaïo to lôùn cuûa ÑCS vaø nhaø nöôùc Xoâ Vieát. Bieát ôn söï giuùp ñôõ cuûa nhaân daân Lieân Xoâ ñoái vôùi söï nghieäp caùch maïng cuûa nhaân daân ta. II-PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC: Thuyeát trình, tröïc quan, gôïi môû. III-THIEÁT BÒ, ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC VAØ TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC 1-Giaùo vieân: Soaïn baøi. Moät soá tranh aûnh moâ taû coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû Lieân Xoâ töø 1945 ñeán nhöõng naêm 70. 2-Hoïc sinh: Saùch giaùo khoa, ñoà duøng hoïc taäp phuïc vuï cho moân học. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC -Oån ñònh toå chöùc (1’) Naém só soá lôùp. -Giôùi thieäu nhöõng neùt chính veà chöông trình lòch söû theá giôùi (5’) -Baøi môùi Thôøi löôïng 22’ Kieán thöùc cô baûn Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø 1-Coâng cuoäc khoâi phuïc kinh teá sau chieán tranh vaø xaây döïng cô sôû vaät chaát kæ thuaät cuûa CNXH (töø 1945 ñeán nöûa ñaàu nhöõng naêm 70) a-Hoaøn caûnh trong nöôùc vaø quoác teá -Lieân Xoâ xaây döïng CNXH trong hoaøn caûnh nhö theá naøo ? (Y, TB) -Trong nöôùc: Nhaân daân Lieân Xoâ phaûi gaùnh +Trong nöôùc ? chòu nhöõng hi sinh vaø toån thaát to lôùn : treân -Hieän nay coù taøi lieäu cho raèng trong Chieán 20 trieäu ngöôøi cheát, 1710 thaønh phoá, hôn tranh theá giôùi thöù hai Lieân Xoâ coù khoaûng 27 70.000 laøng maïc, 32.000 xí nghieäp bò taøn trieäu ngöôøi cheát, chieám khoaûng 16,2 % soá phaù. daân (naêm 1939). -Giôùi chính trò phöông Taây cho raèng LX seõ “khoâng theå naøo töï göôïng daäy” neáu khoâng -Quoác teá: coù söï giuùp ñôõ cuûa hoï. +Caùc nöôùc ñeá quoác tieán haønh bao vaây +Quoác teá ? kinh teá, chaïy ñua vuõ trang chuaån bò chieán ° Coù gì baát lôïi ? 1 tranh toång löïc nhaèm tieâu dieät Lieân Xoâ vaø ° Coù gì thuaän lôïi ? -Khaùi nieäm: Chieán tranh toång löïc. caùc nöôùc XHCN khaùc. +Phong traøo giaûi phoùng daân toäc phaùt -Caùc nöôùc ñeá quoác do Mó caàm ñaàu phaùt ñoäng “Chieán tranh laïnh” choáng LX. trieån maïnh meõ. -Trong hoaøn caûnh lòch söû nhö vaäy Lieân Xoâ phaûi laøm gì ? (TB, K) +Töï löïc, töï cöôøng khoâi phuïc vaø xaây döïng ñaát nöôùc. +Cuûng coá quoác phoøng ñeå choáng caùc nöôùc ñeá quoác phöông Taây. b-Thaønh töïu +Giuùp ñôõ phong traøo caùch maïng theá giôùi. -Keá hoaïch 5 naêm khoâi phuïc kinh teá (1946 – 1950) hoaøn thaønh trong 4 naêm 3 thaùng. -Trong thôøi gian khoâi phuïc kinh teá, trung bình moãi ngaøy coù 3 xí nghieäp xaây döïng môùi -Thöïc hieän nhieàu keá hoaïch daøi haïn nhaèm (hoaëc khoâi phuïc) ñöôïc ñöa vaøo saûn xuaát. xaây döïng cô sôû vaät chaát–kæ thuaät cuûa -Caùc keá hoaïch daøi haïn: 5 naêm laàn thöù 5 CNXH. (1951-1955), laàn 6 (1956-1960), keá hoaïch 7 naêm (1959-1965), laàn 8 (1966-1970), laàn 9 (1971-1975) *Kinh teá -Giöõa nhöõng naêm 70, chæ caàn 2,5 ngaøy saûn +Naêm 1950, toång saûn löôïng coâng nghieäp xuaát laø ñuû ñaït saûn löôïng cuûa caû naêm 1913. taêng 73% so vôùi tröôùc chieán tranh. Giöõa thaäp nieân 70 saûn löôïng coâng nghieäp Lieân Xoâ chieám 20% toång saûn löôïng cuûa toaøn theá giôùi. +Naêm 1972, saûn löôïng coâng nghieäp taêng 321 laàn, thu nhaäp quoác daân taêng 112 laàn so vôùi naêm 1922. +Töø thaäp nieân 50 ñeán nöûa ñaàu nhöõng naêm 70, LX trôû thaønh cöôøng quoác coâng nghieäp haøng thöù 2 treân theá giôùi (chæ sau -Lieân Xoâ coù moät soá ngaønh coâng nghieäp Mó). naøo ñöùng ñaàu theá giôùi ? (Y, TB) +Daàu moû, than, quaëng saét, gang… -Moät soá ngaønh saûn xuaát noâng nghieäp cuõng vöôït möùc tröôùc chieán tranh. *Khoa hoïc-kó thuaät +Naêm 1949, Lieân Xoâ cheá taïo thaønh coâng -Vieäc Lieân Xoâ cheá taïo thaønh coâng bom bom nguyeân töû, phaù vôõ theá ñoäc quyeàn vuõ nguyeân töû coù yù nghóa gì ? (TB, K) khí nguyeân töû cuûa Mó. -Muøa heø naêm 1954, nhaø maùy ñieän nguyeân tö û OÁpôninxki ñöôïc ñöa vaøo hoaït ñoäng. +1957, Lieân Xoâ laø nöôùc ñaàu tieân phoùng thaønh coâng veä tinh nhaân taïo cuûa Traùi Ñaát. -Ngaøy 12-4-1961, phoùng taøu vuõ truï Phöông +1961, Lieân Xoâ phoùng thaønh coâng taøu vuõ Ñoâng ñöa nhaø du haønh Gagarin bay voøng truï coù ngöôøi laùi ñaõ môû ñaàu kæ nguyeân quanh Traùi Ñaát. chinh phuïc vuõ truï cuûa loaøi ngöôøi. *Quaân söï 2 +Nhöõng naêm 70, Lieân Xoâ kí vôùi Mó nhieàu hieäp öôùc veà haïn cheá vuõ khí tieán coâng chieán löôïc ñaõ ñaùnh daáu theá caân baèng chieán löôïc veà söùc maïnh quaân söï cuûa Lieân Xoâ so vôùi Mó vaø caùc ñoàng minh. c-YÙ nghóa -Trôû thaønh sieâu cöôøng veà kinh teá, quaân söï cuûa theá giôùi. -Laøm ñaûo loän toaøn boä chieán löôïc cuûa Mó vaø ñoàng minh cuûa Mó. -Goùp phaàn cuûng coá hoaø bình vaø thuùc ñaåy caùch maïng theá giôùi. 2-Tình hình chính trò vaø chính saùch ñoái ngoaïi cuûa Lieân Xoâ a-Tình hình chính trò -Khoaûng 30 naêm ñaàu sau chieán tranh tình hình chính trò ôû Lieân Xoâ oån ñònh. -Beân caïnh, caùc nhaø laõnh ñaïo Lieân Xoâ ñaõ maéc phaûi moät soá sai laàm veà ñöôøng loái. 15’ -Hieäp öôùc ABM vaø Hieäp ñònh SALT-1 vaø SALT-2. -Nhöõng thaønh töïu Lieân Xoâ ñaït ñöôïc coù yù nghóa gì ? (K, G) -OÅn ñònh bieåu hieän nhö theá naøo ? (K, G) -Trong noäi boä Ñaûng coäng saûn. -Khoái ñoaøn keát daân toäc trong toaøn Lieân bang. (hôn 100 daân toäc) -Chuû quan, noùng voäi, ñoát chaùy giai ñoaïn (10-1961, ÑH XXII cuûa ÑCS LX cho raèng coâng cuoäc xaây döïng CNXH ñaõ thaéng lôïi hoaøn toaøn vaø trieät ñeå vaø ñeà ra keá hoaïch xaây döïng CNCS trong voøng 15 – 20 naêm) -Thieáu daân chuû vaø vi phaïm phaùp cheá XHCN. -Thieáu coâng baèng xaõ hoäi vaø chöa nhaân ñaïo. ->Ñaõ dieãn ra nhöõng cuoäc ñaáu tranh noäi boä. b-Ñoái ngoaïi: luoân quaùn trieät chính saùch -Lieân Xoâ thöïc hieän chính saùch ñoái ngoaïi ñoái ngoaïi hoaø bình vaø tích cöïc uûng hoä nhö theá naøo ? (TB, K) caùch maïng theá giôùi. +Giuùp ñôõ caùc nöôùc XHCN veà vaät chaát vaø tinh thaàn ñeå xaây döïng CNXH. +UÛng hoä, giuùp ñôõ caùc nöôùc trong cuoäc ñaáu tranh vì ñoäc laäp daân toäc vaø tieán boä xaõ hoäi. +Ñi ñaàu trong cuoäc ñaáu tranh cho neàn hoaø bình vaø an ninh theá giôùi, choáng chính saùch gaây chieán, xaâm löôïc cuûa chuû nghóa ñeá quoác. =>Lieân Xoâ laø thaønh trì cuûa hoaø bình, laø -Taùc duïng cuûa chính saùch ñoái ngoaïi treân choã döïa cuûa phong traøo caùch maïng theá ñoái vôùi LX nhö theá naøo ? (TB, K) giôùi. Vò trí quoác teá cuûa Lieân Xoâ ngaøy caøng ñöôïc naâng cao. 3 +Daën doø, baøi taäp veà nhaø (2’) Töø naêm 1945 ñeán nöûa ñaàu nhöõng naêm 70, trong coâng cuoäc xaây döïng CNXH Lieân Xoâ ñaõ maéc nhöõng sai laàm thieáu soùt naøo ? Giöõa nhöõng thaønh töïu vaø thieáu soùt, sai laàm maët naøo laø chuû yeáu ? IV-BOÅ SUNG, RUÙT KINH NGHIEÄM Ngaøy soaïn: 05-09-2007. Baøi 1. LIEÂN XOÂ VAØ CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG AÂU SAU CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI THÖÙ HAI Tieát: 02 II - CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG AÂU I-MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC -Kieán thöùc: Nhöõng neùt chính veà söï thaønh laäp caùc Nhaø nöôùc daân chuû nhaân daân ôû Ñoâng AÂu vaø coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû caùc nöôùc naøy töø 1950 ñeán nöûa ñaàu nhöõng naêm 70 cuûa theá kæ XX. Naém ñöôïc nhöõng neùt cô baûn veà heä thoáng caùc nöôùc XHCN, qua ñoù hieåu ñöôïc nhöõng moái quan heä, aûnh höôûng vaø ñoùng goùp cuûa heä thoáng XHCN ñoái vôùi phong traøo caùch maïng theá giôùi noùi chung vaø caùch maïng Vieät Nam noùi rieâng. -Kyõ naêng: Söû duïng baûn ñoà theá giôùi ñeå xaùc ñònh vò trí caùc nöôùc Ñoâng AÂu. Bieát khai thaùc tranh aûnh, tö lieäu lòch söû ñeå ñöa ra nhaän xeùt cuûa mình. -Tö töôûng, tình caûm: Khaúng ñònh söï ñoùng goùp cuûa caùc nuôùc Ñoâng AÂu trong vieäc xaây döïng heä thoáng CNXH theá giôùi, bieát ôn söï giuùp ñôõ cuûa nhaân daân caùc nöôùc Ñoâng AÂu ñoái vôùi söï nghieäp caùch maïng nöôùc ta. II-PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC: Thuyeát trình, tröïc quan, gôïi môû III-THIEÁT BÒ, ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC VAØ TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC: 1-Giaùo vieân: Soaïn baøi, baûn ñoà theá giôùi, baûn ñoà caùc nöôùc Ñoâng AÂu sau Chieán tranh theá giôùi thöù hai. 2-Hoïc sinh: Söu taàm tranh aûnh, nhöõng maãu chuyeän veà coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû caùc nöôùc Ñoâng AÂu. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC -Oån ñònh toå chöùc (1’) Naém só soá lôùp -Kieåm tra baøi cuõ (5’) + Trình baøy nhöõng thaønh töïu veà kinh teá, khoa hoïc-kó thuaät cuûa Lieân Xoâ trong coâng cuoäc xaây döïng CNXH töø 1945 ñeán nöûa ñaàu nhöõng naêm 70. +Em coù nhaän xeùt gì veà chính saùch ñoái ngoaïi cuûa Lieân Xoâ ? -Baøi môùi Thôøi löôïng Kieán thöùc cô baûn Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø 1-Caùc nöôùc daân chuû nhaân daân Ñoâng AÂu -Giaûi thích khaùi nieäm: “Ñoâng AÂu” keát hôïp söû duïng baûn ñoà chæ roõ vò trí ñòa lyù cuûa caùc thaønh laäp nöôùc Ñoâng AÂu. -Caùc nöôùc Ñoâng AÂu ra ñôøi trong hoaøn -Nhöõng naêm 1944-1945, khi Hoàng quaân caûnh nhö theá naøo ? (Y, TB) +Ngoaïi tröø Ñoâng Ñöùc: 9-1949:CHLB Ñöùc; Lieân Xoâ truy kích phaùt xít Ñöùc qua laõnh thoå Ñoâng AÂu, nhaân daân vaø löïc löôïng vuõ 7-10-1949:CHDC Ñöùc. trang ñaõ phoái hôïp vôùi Hoàng quaân Lieân Xoâ 4 10’ 10’ tieâu dieät phaùt xít giaønh chính quyeàn vaø thaønh laäp caùc nöôùc daân chuû nhaân daân. -Nhaø nöôùc DCND laø gì ? (K, G) +Laø hình thöùc chính quyeàn caùch maïng ñöôïc xaây döïng treân cô sôû Nhaø nöôùc thuoäc veà nhaân daân lao ñoäng döôùi söï laõnh ñaïo cuûa giai caáp coâng nhaân. -Söï ra ñôøi cuûa caùc nhaø nöôùc DCND Ñoâng -> Söï ra ñôøi cuûa caùc nhaø nöôùc daân chuû AÂu coù yù nghóa gì ? (TB, K) nhaân daân Ñoâng AÂu laø moät thay ñoåi lôùn cuûa cuïc dieän Chaâu AÂu sau Chieán tranh theá giôùi thöù hai (?) 2-Hoaøn thaønh caùch maïng daân chuû nhaân daân -Chính quyeàn cuûa caùc nöôùc DCND Ñoâng -Chính quyeàn ôû caùc nöôùc Ñoâng AÂu laø AÂu vöøa ñöôïc thieát laäp coù ñaëc ñieåm gì ? chính quyeàn lieân hieäp goàm nhieàu giai caáp, (TB, K) ñaûng phaùi trong Maët traän daân toäc thoáng nhaát choáng phaùt xít. -Nhöõng naêm 1947-1948, giai caáp tö saûn -Baèng phöông phaùp toång hôïp caàn phaân tích cuøng caùc theá löïc phaûn ñoäng ñaõ tieán haønh cho hoïc sinh cuoäc ñaáu tranh giöõa hai con nhieàu aâm möu ñaûo chính nhaèm giaønh toaøn ñöôøng: boä chính quyeàn. +Con ñöôøng theo CNXH do ÑCS laõnh ñaïo. +Con ñöôøng TBCN do giai caáp TS laõnh ñaïo. -Ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa Lieân Xoâ, giai caáp voâ -Daãn chöùng söï giuùp ñôõ veà KT, CT cuûa Lieân saûn vaø nhaân daân caùc nöôùc Ñoâng AÂu ñaõ Xoâ ñaõ ñoùng vai troø heát söùc quan troïng ñoái ñaùnh baïi moïi haønh ñoäng phaûn caùch vôùi thaéng lôïi cuûa CM ôû Ñoâng AÂu maïng, thieát laäp chuyeân chính voâ saûn vaø -Daãn chöùng moät soá cuoäc ñaáu tranh tieâu thöïc hieän nhieàu caûi caùch daân chuû. bieåu ôû Tieäp Khaéc, Bungari… -1948-1949, caùc nöôùc ÑA laàn löôït hoaøn thaønh caùch maïng DCND vaø böôùc vaøo thôøi kì xaây döïng CNXH. -Caùc nöôùc Ñoâng AÂu hoaøn thaønh CMDC ND vaø thaéng lôïi cuûa caùch maïng TQ -> Söï thaéng lôïi cuûa caùch maïng DCND vaø (1949) coù yù nghóa gì ? (TB) böôùc vaøo xaây döïng CNXH ôû Ñoâng AÂu cuøng +Laø cô sôû ñeå caùc nöôùc Ñoâng AÂu böôùc vaøo thaéng lôïi cuûa caùch maïng Trung Quoác thôøi kyø XD CNXH . (1949) ñaùnh daáu CNXH ñaõ vöôït ra phaïm + Goùp phaàn ñaùnh daáu söï ra ñôøi cuûa vi moät nöôùc vaø böôùc ñaàu trôû thaønh heä CNXH vaø CNXH trôû thaønh heä thoáng theá thoáng theá giôùi. giôùi 3-Caùc nöôùc Ñoâng AÂu xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi (töø 1950 ñeán nöûa ñaàu nhöõng naêm 70) a-Hoaøn caûnh -Caùc nöôùc Ñoâng AÂu xd CNXH trong hoaøn 5 17’ +Trong nöôùc: cô sôû vaät chaát-kó thuaät laïc haäu, caùc theá löïc phaûn ñoäng trong nöôùc ra söùc choáng phaù. +Beân ngoaøi -Caùc nöôùc ñeá quoác bao vaây kinh teá, can thieäp, phaù hoaïi veà chính trò -Ñöôïc söï giuùp ñôõ to lôùn cuûa Lieân Xoâ. b-Thaønh töïu (Xem SGK) caûnh naøo ? (Y, TB) +Trong nöôùc ? -Tröø Tieäp Khaéc vaø CHDC Ñöùc. +Beân ngoaøi ? -Daãn chöùng söï kieän: Hunggari (1956), Tieäp Khaéc (1968) -Töø 1950 -> 1975, caùc nöôùc Ñoâng AÂu ñaõ thöïc hieän lieân tieáp 5 keá hoaïch 5 naêm vaø ñaït nhieàu thaønh töïu to lôùn. +Anbani, Ba Lan, Bungari, CHDC Ñöùc, Hunggari, Rumani, Tieäp Khaéc. -Phaân tích roõ nhöõng thaønh töïu maø nhaân daân caùc nöôùc Ñoâng AÂu ñaõ ñaït ñöôïc veà KT, VH, XH… -Caàn choïn loïc moät soá soá lieäu tieâu bieåu noåi baät trong saùch giaùo khoa. -So saùnh tình hình luùc ñoù vôùi tröôùc chieán tranh nhaèm giuùp cho hoïc sinh thaáy roõ tính öu vieät cuûa CNXH. -Nhöõng thaønh töïu maø nhaân daân caùc nöôùc Ñoâng AÂu ñaït ñöôïc coù yù nghóa gì ? (TB, K) +Laøm thay ñoåi boä maët caùc nöôùc Ñoâng AÂu. Ñôøi soáng vaät chaát, tinh thaàn cuûa ND taêng leân roõ reät. +Taêng cöôøng söùc maïnh cho phe XHCN vaø thuùc ñaåy phong traøo caùch maïng theá giôùi c-Sai laàm, thieáu soùt phaùt trieån. -Raäp khuoân theo moâ hình xaây döïng CNXH -Coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû Ñoâng AÂu cuûa Lieân Xoâ trong nhöõng hoaøn caûnh vaø coøn gì sai laàm vaø thieáu soùt ? (TB, K) ñieàu kieän ñaát nöôùc khaùc bieät vôùi Lieân Xoâ. +Öu tieân phaùt trieån coâng nghieäp naëng, taäp -Thieáu daân chuû vaø coâng baèng xaõ hoäi, vi theå hoaù noâng nghieäp, nhaø nöôùc naém ñoäc phaïm phaùp cheá XHCN. quyeàn veà kinh teá daãn ñeán nhaø nöôùc bao caáp veà kinh teá. -Haäu quaû cuûa nhöõng sai laàm, thieáu soùt ? (TB) + Giaûm suùt baûn chaát öu vieät cuûa cheá ñoä XHCN. + Laøm maát loøng tin cuûa nhaân daân. +Daën doø, baøi taäp veà nhaø (2’) -Neâu nhöõng thaønh töïu maø nhaân daân caùc nöôùc Ñoâng AÂu ñaït ñöôïc trong coâng cuoäc xaây döïng CNXH töø 1950 ñeán nöûa ñaàu nhöõng naêm 70 ? YÙ nghóa cuûa noù ? 6 -Nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán söï suïp ñoå cuûa CNXH ôû LX. IV-BOÅ SUNG, RUÙT KINH NGHIEÄM Ngaøy soaïn: 12-09-2007. Baøi 1. LIEÂN XOÂ VAØ CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG AÂU SAU CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI THÖÙ HAI Tieát: 03 I-MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC -Kieán thöùc: Nhöõng neùt chính veà khuûng hoaûng vaø tan raõ cuûa LX vaø caùc nöôùc XHCN Ñoâng AÂu. Hieåu ñöôïc nguyeân nhaân söï khuûng hoaûng vaø suïp ñoå cuûa CNXH ôû Lieân Xoâ vaø Ñoâng AÂu. Quan heä giöõa Lieân Xoâ, Ñoâng AÂu vaø caùc nöôùc XHCN khaùc. -Kyõ naêng: Reøn kyõ naêng nhaän bieát söï bieán ñoåi cuûa lòch söû töø tieán boä sang phaûn ñoäng, töø chaân chính sang phaûn boäi laïi quyeàn lôïi cuûa giai caáp coâng nhaân vaø nhaân daân lao ñoäng cuûa caùc caù nhaân giöõ troïng traùch lòch söû. Bieát khai thaùc tö lieäu lòch söû ñeå naém chaéc söï bieán ñoåi cuûa lòch söû. -Tö töôûng, tình caûm: Nhaän thöùc ñuùng ñaén veà söï suïp ñoå cuûa cheá ñoä XHCN ôû LX vaø Ñoâng AÂu. Tin töôûng vaøo thaéng lôïi cuûa coâng cuoäc xaây döïng CNXH döôùi söï laõnh ñaïo cuûa ÑCS VN. II-PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC: Thuyeát trình, phaùt vaán, gôïi môû. III-THIEÁT BÒ, ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC VAØ TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC: 1-Giaùo vieân: Soaïn baøi, tranh aûnh, tö lieäu veà söï tan raõ cuûa LX vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu. 2-Hoïc sinh: Hoïc baøi cuõ, chuaån bò baøi môùi theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC -Oån ñònh toå chöùc (1’) Naém só soá lôùp -Kieåm tra baøi cuõ (5’) + Coâng cuoäc xaây döïng CNXH cuûa caùc nöôùc Ñoâng AÂu ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu gì ? + YÙ nghóa cuûa nhöõng thaønh töïu treân. -Baøi môùi Thôøi löôïng Kieán thöùc cô baûn Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø III-Tình hình xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi ôû Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu (töø nöûa sau nhöõng naêm 70 ñeán 1991) 1-Cuoäc khuûng hoaûng cuûa CNXH ôû Lieân 7 7’ 10’ Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu -Töø nöûa sau nhöõng naêm 70 trôû ñi, Lieân Xoâ -Nguyeân nhaân naøo laøm cho Lieân Xoâ laâm laâm vaøo tình traïng trì treä, khuûng hoaûng. vaøo tình traïng khuûng hoaûng, trì treä ? (TB, K) -Khuûng hoaûng buøng noå treân theá giôùi -Nhöõng ngöôøi ñöùng ñaàu Ñaûng vaø Nhaø nöôùc chuû quan, chaäm thích öùng, chaäm söûa ñoå. -Töø cuoái naêm 1988 ñeán naêm 1991, caùc -Khuûng hoaûng baét ñaàu töø Ba Lan, sau ñoù lan nöôùc Ñoâng AÂu laàn löôït laâm vaøo cuoäc sang Hunggri, Tieäp Khaéc, Rumani, khuûng hoaûng. Bunggari, Nam Tö. -Söï suïp ñoå cuûa CNXH ôû LX vaø Ñoâng AÂu ->Ñeán 1991, cheá ñoä XHCN ñaõ suïp ñoå ôû (SGK) LX vaø Ñoâng AÂu. 2-Nguyeân nhaân daãn ñeán söï suïp ñoå cuûa cheá ñoä XHCN ôû Lieân Xoâ vaø Ñoâng AÂu -Xaây döïng moâ hình veà CNXH chöa ñuùng -Nguyeân nhaân daãn ñeán söï suïp ñoåù cuûa ñaén, chöa phuø hôïp. CNXH ôû Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu ? (K, G) -Bieåu hieän cuûa söï chöa ñuùng ñaén chöa phuø hôïp ? (G) +Chöa phuø hôïp vôùi quy luaät phaùt trieån khaùch quan treân nhieàu maët KT-XH (?), chöa -Chaäm söûa chöõa, thay ñoåi tröôùc nhöõng daân chuû, chöa coâng baèng, chöa nhaân ñaïo… bieán ñoäng lôùn cuûa tình hình theá giôùi. Khi söûa chöõa, thay ñoåi thì laïi rôøi boû nhöõng nguyeân lí ñuùng ñaén cuûa chuû nghóa Maùc- Leâ Nin. -Daãn chöùng theo saùch giaùo khoa (LX+ÑA) -Nhöõng sai laàm vaø tha hoùa veà phaåm chaát chính trò, ñaïo ñöùc caùch maïng cuûa moät soá ngöôøi laõnh ñaïo. -Daãn chöùng theo SGK. -Söï choáng phaù CHXH cuûa caùc theá löïc ñoái laäp trong vaø ngoaøi nöôùc. Caâu hoûi veà nhaø: Em coù suy nghó gì veà söï suïp ñoå cuûa CNXH ôû LX vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu ? -GV höôùng daãn hoïc sinh traû lôøi. IV-Quan heä hôïp taùc giöõa Lieân Xoâ, caùc nöôùc Ñoâng AÂu vaø caùc nöôùc XHCN khaùc 1-Hoäi ñoàng töông trôï kinh teá (SEV) vaø toå -Höôùng daãn cho hoïc sinh veà nhaø ñoïc SGK chöùc lieân minh phoøng thuû Vacxava traû lôøi caâu hoûi:Hoaøn caûnh ra ñôøi cuûa Hoäi ñoàng töông trôï kinh teá vaø Toå chöùc lieân minh phoøng thuû Vacxava. 8 11’ 10’ -8–1–1949, Hoäi ñoàng töông trôï (SEV) thaønh laäp goàm: Lieân Xoâ, Anbani, Ba Lan, Bungari, Hungari, Rumani, Tieäp Khaéc. Sau ñoù coù theâm CHDC Ñöùc, Moâng Coå, Cu Ba, Vieät Nam. -14–5–1955, Toå chöùc lieân minh phoøng thuû Vacxava thaønh laäp goàm: Lieân Xoâ, Anbani, Ba Lan, Bungari, Hungari, Rumani, CHDC Ñöùc, Tieäp Khaéc. *Muïc ñích cuûa 2 toå chöùc: -Taêng cöôøng söï hôïp taùc, giuùp ñôõ nhau veà KT, VH, KH-KT giöõa Lieân Xoâ, caùc nöôùc Ñoâng AÂu vaø caùc nöôùc XHCN khaùc. -Laø lieân minh chính trò-quaân söï nhaèm choáng laïi aâm möu gaây chieán, xaâm löôïc cuûa khoái quaân söï Nato vaø giöõ gìn hoaø bình ôû Chaâu AÂu. *Vai troø vaø taùc duïng: -Thuùc ñaåy söï phaùt trieån KT cuûa caùc nöôùc XHCN, taïo cô sôû vaät chaát-kæ thuaät ñeå ñaåy maïnh coâng cuoäc xaây döïng CNXH. -Taêng cöôøng söùc maïnh quaân söï, gìn giöõ hoaø bình vaø an ninh cuûa caùc nöôùc XHCN nhaèm ñoái phoù vôùi moïi aâm möu gaây chieán, xaâm löôïc cuûa CNÑQ. 2-Quan heä hôïp taùc giöõa Lieân Xoâ, caùc nöôùc Ñoâng AÂu vaø caùc nöôùc XHCN khaùc -Giöõa Lieân Xoâ caùc nöôùc Ñoâng AÂu vaø nöôùc XHCN khaùc coù nhieàu moái quan heä hôïp taùc veà moïi maët: +Giöõa Lieân Xoâ vaø Trung Quoác: vaøo nhöõng naêm 50 laø quan heä höõu nghò; töø thaäp nieân 60, baét ñaàu coù nhöõng baát ñoàng ñi ñeán ñoái ñaàu caêng thaêûng; ñeán cuoái thaäp nieân 80 quan heä trôû laïi bình thöôøng. +Giöõa Lieân Xoâ vaø Anbani: töø ñaàu thaäp nieân 60 ñeán 80, coù söï baát hoaø ñi ñeán caêng thaúng; ñaàu thaäp nieân 90, trôû laïi bình thöôøng . +Caùc nöôùc khaùc (Vieät Nam, Cu Ba,Trieàu Tieân, Laøo …) nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ tích cöïc cuûa Lieân Xoâ, TQ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu. -CHDC Ñöùc (1950), Moâng Coå (1962), Cu Ba (1972), Vieät Nam (1978). -28-6-1991 khoái SEV ngöøng hoaït ñoäng taïi kyø hoïp 45 cuûa Hoäi ñoàng ôû Buñapet. -1-7-1991, bò giaûi theå. -Hai toå chöùc naøy thaønh laäp nhaèm muïc ñích gì ? (Y, TB) -Vai troø vaø taùc naøy ? (Y, TB) duïng cuûa hai toå chöùc -Giöõa Lieân Xoâ vôùi caùc nöôùc XHCN coù moái quan heä nhö theá naøo ? (TB, K) -Döïa vaøo SGK daãn chöùng cho hoïc sinh naém roõ quan heä phöùc taïp giöõa Lieân Xoâ vaø Trung Quoác. -Lieân Xoâ, Trung Quoác vaø caùc nöôùc XHCN khaùc ñaõ uûng hoä Vieät Nam nhö theá naøo ? (K, G) +UÛng hoä giuùp ñôõ nhaân daân VN veà tieàn 9 cuûa, chuyeân gia, kyû thuaät, ñaøo taïo caùn boä, xaây döïng cô vaät chaát (caàu Thaêng Long, thuyû ñieän Hoaø Bình, beänh vieän Höõu nghò…) -YÙ nghóa cuûa söï giuùp ñôõ naøy ? (TB, K) +Ñaõ goùp phaàn quan troïng ñeå nhaân daân Vieät Nam coù theå ñaùnh baïi ñöôïc CNÑQ, CNTD cuõ vaø môùi, giaønh ñoäc laäp vaø tieán leân CNXH. +Daën doø, baøi taäp veà nhaø (1’) Em coù suy nghó gì veà söï suïp ñoå cuûa CNXH ôû LX vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu. IV-BOÅ SUNG, RUÙT KINH NGHIEÄM Ngaøy soaïn: 14-09-2007. Chöông II. CAÙC NÖÔÙC AÙ, PHI, MÓ LA TINH SAU CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI THÖÙ HAI Tieát: 04 Baøi 2. CAÙC NÖÔÙC AÙ, PHI, MÓ LA TINH SAU CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI THÖÙ HAI I - TRUNG QUOÁC I-MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC -Kieán thöùc: -Nhöõng söï kieän cô baûn veà cuoäc caùch maïng daân toäc daân chuû ôû Trung Quoác sau naêm 1945, yù nghóa cuûa vieäc thaønh laäp nöôùc CHND Trung Hoa. -Caùc giai ñoaïn vaän ñoäng tieáp theo cuûa caùch maïng Trung Quoác, noäi dung cuûa töøng giai ñoaïn. -Kyõ naêng: Reøn luyeän kó naêng toång hôïp vaø heä thoáng hoaù caùc söï kieän lòch söû. Bieát söû duïng vaø khai thaùc tranh aûnh lòch söû ñeå hieåu noäi dung caùc söï kieän lòch söû. -Tö töôûng, tình caûm: -Nhaän thöùc ñöôïc söï ra ñôøi cuûa nöôùc CHND Trung Hoa khoâng chæ laø thaønh quaû ñaáu tranh cuûa nhaân daân Trung Quoác maø coøn laø thaéng lôïi chung cuûa caùc daân toäc bò aùp böùc. -Quaù trình xaây döïng CNXH dieãn ra khoâng theo con ñöôøng thaúng taép, baèng phaúng maø gaäp gheành, khoù khaên. II-PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC: Thuyeát trình, tröïc quan, gôïi môû. III-THIEÁT BÒ, ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC VAØ TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC 1-Giaùo vieân: Soaïn baøi. Baûn ñoà veà cuoäc noäi chieán ôû Trung Quoác töø sau naêm 1945. Caùc taøi lieäu tham khaûo coù lieân quan. 2-Hoïc sinh: Hoïc baøi cuõ, chuaån bò baøi môùi theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC -Oån ñònh toå chöùc (1’) Naém só soá lôùp -Kieåm tra baøi cuõ (5’) 10 + Nguyeân nhaân daãn ñeán söï khuûng hoaûng roài suïp ñoå cuûa CNXH ôû LX vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu. + Em coù suy nghó gì veà söï suïp ñoå cuûa CNXH ôû LX vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu ? -Baøi môùi Thôøi löôïng 15’ Kieán thöùc cô baûn 1-Caùch maïng daân toäc daân chuû Trung Quoác thaéng lôïi a-Nhöõng tieàn ñeà chuû quan vaø khaùch quan ñöa caùch maïng ñeán thaéng lôïi -Söï lôùn maïnh cuûa löïc löôïng caùch maïng: quaân chuû löïc leân tôùi 120 vaïn, daân quaân 200 vaïn ngöôøi, vuøng giaûi phoùng ñöôïc môû roäng chieám 1/4 dieän tích vaø chieám 1/3 daân soá caû nöôùc. -Söï giuùp ñôõ to lôùn cuûa Lieân Xoâ vaø taùc ñoäng cuûa phong traøo caùch maïng theá giôùi. Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø -Ngay sau CTTG II keát thuùc, caùch maïng TQ coù nhöõng thuaän lôïi gì ñeå phaùt trieån ? (Y, T B) -Lieân Xoâ chuyeån giao vuøng Ñoâng-Baéc Trung Quoác, moät vuøng coâng nghieäp coù vò trí chieán löôïc quan troïng cho ÑCSTQ cuøng toaøn boä vuõ khí töôùc ñöôïc cuûa hôn 1 trieäu quaân Nhaät vaø 1 phaàn vuõ khí cuûa LX. -Phong traøo GPDT phaùt trieån maïnh ôû VN, Inño, AÁn Ñoä,… -Ñöôïc Mó giuùp söùc, Töôûng coù aâm möu gaây -(Laø nguyeân nhaân chuû yeáu laøm cho noäi chieán buøng noå) noäi chieán. -Söï giuùp ñôõ cuûa Mó cho Töôûng (SGK) -Löïc löôïng cuûa Töôûng coù 4 trieäu 300 ngaøn quaân. -Chính quyeàn Töôûng kieåm soaùt ¾ dieän tích vaø 2/3 daân soá, khoáng cheá caùc thaønh phoá lôùn vaø caùc tuyeán ñöôøng giao thoâng quan troïng. b-Dieãn bieán -20-7-1946 taäp ñoaøn Töôûng Giôùi Thaïch môû cuoäc taán coâng toaøn dieän vaøo caùc vuøng giaûi phoùng do ÑCS laõnh ñaïo. Noäi chieán -Em coù nhaän xeùt gì veà töông quan löïc buøng noå. löôïng giöõa hai beân ? (Y, TB) +ÑCS yeáu hôn -> chieán löôïc “phoøng ngöï tích cöïc” -Töø 7-1946 ñeán 6-1947 laø giai ñoaïn phoøng ngöï tích cöïc cuûa quaân caùch maïng, chuû tröông khoâng giöõ ñaát ñai maø chuû yeáu laø tieâu dieät sinh löïc ñòch, xaây döïng löïc löôïng caùch maïng. +Keát quaû: Qua 1 naêm, quaân giaûi phoùng 11 tieâu dieät 1.112.000 quaân Quoác daân quaân chuû löïc leân tôùi 2 trieäu ngöôøi. -Töø 6-1947 ñeán 10-1949 laø giai phaûn coâng caùch maïng. +9-1948, quaân giaûi phoùng môû 3 dòch lôùn, tieâu dieät 1.540.000 quaân daân ñaûng 10’ 12 ñaûng, ñoaïn -Lieâu-Thaåm (vuøng Lieâu Ninh + Thaåm chieán Döông + Tröôøng Xuaân) Quoác -Hoaøi-Haûi (Haûi Chaâu + Thöôïng Khöu + Laâm Thaønh + Töø Chaâu) -Bình-Taân (Baéc Bình + Thieân Taân) trong 4 thaùng 19 ngaøy.(9-1948 -> 1-1949) +4-1949, quaân caùch maïng tieán vaøo Nam Kinh (23-4), neàn thoáng trò Quoác daân Ñaûng -Töôûng Giôùi Thaïch chính thöùc suïp ñoå. +1-10-1949, nöôùc Coäng hoaø nhaân daân -Toaøn boä luïc ñòa Trung Quoác (tröø Taây Taïng) Trung Hoa tuyeân boá chính thöùc thaønh laäp. ñöôïc giaûi phoùng. Taäp ñoaøn Töôûng Giôùi Thaïch chaïy sang Ñaøi Loan -> Trung Hoa daân quoác. c-YÙ nghóa -Caùch maïng daân toäc daân chuû Trung Quoác -Caùch maïng daân toäc daân chuû ôû Trung thaéng lôïi ñaõ keát thuùc 100 naêm Trung Quoác Quoác thaéng lôïi coù yù nghóa gì ? (TB, K) bò ñeá quoác, phong kieán vaø tö saûn maïi baûn -Keát thuùc 100 naêm Trung Quoác bò ñeá quoác noâ dòch, thoáng trò. phong kieán, tö saûn maïi baûn noâ dòch, ñöa nhaân daân Trung Quoác böôùc vaøo kæ nguyeân môùi, kæ nguyeân ñoäc laäp töï do tieán leân -Taêng cöôøng löïc löôïng cuûa CNXH treân CNXH. phaïm vi theá giôùi. -Trung Quoác chieám ¼ dieän tích chaâu AÙ vaø -AÛnh höôûng saâu saéc ñeán phong traøo giaûi ¼ daân soá theá giôùi. phoùng daân toäc treân theá giôùi 2-Möôøi naêm ñaàu xaây döïng cheá ñoä môùi -Lieân heä vôùi Vieät Nam. (1949 -1959 ) -Töø 1950, Trung Quoác tieán haønh nhieàu caûi caùch nhaèm xaây döïng ñaát nöôùc theo con -Lieân Xoâ ñaõ vieän trôï cho Trung Quoác 6 tæ ñöôøng XHCN. ruùp, treân 1000 haïng muïc coâng trình trong -Thaønh töïu +Hoaøn thaønh thaéng lôïi keá hoaïch 5 naêm ñoù coù 374 coâng trình ñaëc bieät . -Naêm 1957 so vôùi 1952, saûn löôïng coâng laàn thöù I (1953 – 1957). nghieäp taêng 140% , saûn löôïng noâng nghieäp taêng 25% töï saûn xuaát ñöôïc 60% maùy moùc +Toång saûn löôïng coâng-noâng nghieäp taêng caàn thieát. 11,8 laàn, vaên hoaù -giaùo duïc coù böôùc tieán vöôït baäc. -Ngaøy 15-9-1954, Quoác hoäi khoaù moät hoïp vaø thoâng qua Hieán phaùp nöôùc CHND Trung Hoa. -Ñoái ngoaïi +Kyù vôùi Lieân Xoâ hieäp öôùc höõu nghò lieân 13’ minh vaø töông trôï Trung-Xoâ (2-1950). +UÛng hoä vaø giuùp ñôõ nhaân daân Vieät Nam vaø nhaân daân caùc nöôùc AÙ, Phi, Mó La Tinh trong söï nghieäp ñaáu tranh giaûi phoùng daân -Ñöa quaân tình nguyeän sang uûng hoä nhaân toäc. daân Trieàu Tieân choáng Mó, giuùp ñôõ vuõ khí, phöông tieän chieán tranh, thuoác men,… cho nhaân daân Vieät Nam choáng Phaùp. -Em coù nhaän xeùt gì veà chính saùch ñoái 3-Tình hình Trung Quoác töø sau naêm 1959 ngoaïi cuûa TQ giai ñoaïn naøy ? (TB, K) vaø coâng cuoäc caûi caùch hieän nay a-Töø 1959 – 1978: Laø giai ñoaïn khoâng oån ñònh veà kinh teá, chính trò, xaõ hoäi. -Kinh teá: thöïc hieän ñöôøng loái “3 ngoïn côø hoàng” laøm cho neàn kinh teá Trung Quoác -Ñöôøng loái “3 ngoïn côø hoàng” goàm: “ñöôøng laâm vaøo caûnh hoãn loaïn, saûn xuaát giaûm suùt, loái chung” xaây döïng CNXH; “ñaïi nhaûy voït” vaø xaây döïng “coâng xaõ nhaân daân “. ñôøi soáng nhaân daân khoù khaên. -Daãn chöùng theo SGK. -Em coù suy nghó gì qua vieäc thöïc hieän döôøng loái “3 ngoïn côø hoàng”? (K, G) +Tö töôûng chuû quan, noùng voäi, khoâng töôûng -> Ñeå laïi haäu quaû naëng neà (?) -Chính trò: Trong giôùi laõnh ñaïo Ñaûng vaø Nhaø nöôùc dieãn ra nhöõng baát ñoàng veà -Thaùng 12-1958, hoäi nghò Trung öông Ñaûng ñöôøng loái vaø tranh chaáp veà quyeàn löïc maø ôû Vuõ Xöông ñaõ cöû Löu Thieáu Kyø laøm chuû ñænh cao laø cuoäc “ñaïi caùch maïng vaên hoaù tòch nöôùc thay cho Mao Traïch Ñoâng. voâ saûn” (1966 – 1968). -Daãn chöùng theo SGK. -Ñoái ngoaïi: giôùi laõnh ñaïo thöïc hieän ñöôøng loái baát lôïi cho caùch maïng Trung Quoác vaø -Gaây neân nhöõng vuï xung ñoät vuõ trang tranh caùch maïng theá giôùi. chaáp bieân giôùi vôùi AÁn Ñoä, Lieân Xoâ,… -Töø sau “Thoâng caùo Thöôïng Haûi” (1972) gaây nhieàu baát lôïi cho caùch maïng Ñoâng Döông. b-Töø 1978 – 1991 -Thaùng 12-1978, Hoäi nghò chaáp haønh BCH -Trung Quoác thöïc hieän ñöôøng loái ñoåi môùi TW Ñaûng vaïch ra ñöôøng loái ñoåi môùi. môû ñaàu cho coâng cuoäc caûi caùch kinh teá, -Thaùng 9-1982, Ñaïi hoäi laàn thöù XII vaø xaõ hoäi ôû Trung Quoác, chuû tröông xaây döïng thaùng 10 – 1987, Ñaïi hoäi laàn thöù XIII naâng CNXH mang maøu saéc Trung Quoác. leân thaønh ñöôøng loái chung cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc TQ -GV giaûi thích CNXH mang maøu saéc Trung Quoác: -Laáy XD KT laøm trung taâm. -Kieân trì 4 nguyeân taéc (?). -Thöïc hieän caûi caùch vaø môû cöûa. -XD Trung Quoác thaønh nöôùc XHCN hieän 13 ñaïi hoaù, giaøu maïnh, daân chuû, vaên minh. -Ñoái ngoaïi: bình thöôøng hoaù quan heä vôùi -Chính saùch ñoái ngoaïi cuûa TQ nhö theá Lieân Xoâ, Vieät Nam, Laøo, … môû roäng quan naøo ? (TB, K) heä höõu nghò, hôïp taùc vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi. -Lieân heä tình hình TQ hieän nay. +Baøi taäp veà nhaø (1’) Chính saùch ñoái ngoaïi cuûa Trung Quoác töø 1949 ñeán nay nhö theá naøo ? IV-BOÅ SUNG, RUÙT KINH NGHIEÄM Ngaøy soaïn:18-09-2007. Baøi 2. CAÙC NÖÔÙC AÙ, PHI, MÓ LA TINH SAU CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI THÖÙ HAI Tieát: 05 II - CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG NAM AÙ I-MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC -Kieán thöùc: Caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa cuoäc caùch maïng giaûi phoùng daân toäc vaø coâng cuoäc xaây döïng ñaát nöôùc ôû Laøo, Campuchia sau Chieán tranh theá giôùi II ñeán nay -Kyõ naêng: Reøn luyeän cho hoïc sinh kó naêng phaân tích, ñaùnh giaù, lieân heä, veõ baûn ñoà. -Tö töôûng, tình caûm: Giaùo duïc cho hoïc sinh yù thöùc traân troïng, loøng töï haøo veà nhöõng thaéng lôïi cuûa nhaân daân hai nöôùc Laøo vaø CPC trong cuoäc ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc vaø xaây döïng ñaát nöôùc töø 1945 ñeán nay. II-PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC: Thuyeát trình, tröïc quan, gôïi môû. III-THIEÁT BÒ, ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC VAØ TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC 1-Giaùo vieân: Soaïn baøi, chuaån bò tö lieäu phuïc vuï baøi giaûng, baûn ñoà töï nhieân Laøo vaø Campuchia. 2-Hoïc sinh: Hoïc baøi cuõ, chuaån bò baøi môùi. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC 14 -Oån ñònh toå chöùc (1’) Naém só soá lôùp -Kieåm tra baøi cuõ (5’) +Trình baøy dieãn bieán cuûa cuoäc noäi chieán ôû Trung Quoác töø 1946 ñeán 1949. +Chính saùch ñoái ngoaïi cuûa Trung Quoác töø 1978 ñeán nay. -Baøi môùi Thôøi löôïng 18’ Kieán thöùc cô baûn Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø 1-Laøo -Caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa Caùch maïng a-Giai ñoaïn 1945 -> 1954 Laøo ? TB, K) -Chôùp thôøi cô khi Nhaät ñaàu haøng Ñoàng -Caùch maïng naøy goïi laø”CM Tu la” töùc laø minh, nhaân daân Laøo noåi daäy giaønh chính CM thaùng Möôøi. quyeàn. Ngaøy 12-10-1945, nöôùc Laøo tuyeân -12-10-1945, chính phuû Laøo ra maét tröôùc boá ñoäc laäp. quoác daân Vieâng Chaên, trònh troïng tuyeân boá tröôùc theá giôùi neàn ñoäc laäp cuûa Laøo. -3-1946, thöïc daân Phaùp trôû laïi xaâm löôïc -Vua Laøo Xixa vang, con trai laø Xixa vang Laøo, nhaân daân Laøo tieán haønh khaùng chieán Vat thana laø thuû töôùng chính phuû buø nhìn choáng Phaùp. laøm tay sai cho Phaùp. -Töø 1947, caùc chieán khu ñöôïc hình thaønh ôû Taây Laøo,Thöôïng Laøo, Ñoâng Baéc Laøo. -Quaân giaûi phoùng Laøo laáy teân laø Laùt xa Ngaøy 20-1-1949, Quaân giaûi phoùng nhaân voâng do Cay xoûn Phoâm vi Haõn chæ huy. daân Laøo chính thöùc thaønh laäp. -13-8-1950 Ñaïi hoäi toaøn quoác khaùng chieán Laøo tuyeân boá thaønh laäp Maët traän Laøo töï do, ñeà ra cöông lónh chính trò goàm 12 ñieåm vaø -13-8-1950, Maët traän Laøo töï do vaø Chính tuyeân boá thaønh laäp chính phuû khaùng chieán phuû khaùng chieán Laøo ñöôïc thaønh laäp. do Hoaøng thaân Xuphanuvoâng ñöùng ñaàu. -Trong nhöõng naêm 1953-1954, phoái hôïp -1953-1954 phoái hôïp vôùi quaân tình nguyeän vôùi boä ñoäi Vieät Nam, quaân daân Laøo ñaõ Vieät Nam, quaân daân Laøo môû chieán dòch ôû giaønh nhieàu thaéng lôïi, buoäc Phaùp kyù Hieäp Trung Laøo, Thöôïng Laøo, Haï Laøo … ñònh Giônevô coâng nhaän neàn ñoäc laäp cuûa Laøo. b-Giai doaïn 1954 -> 1975 -Döôùi chính saùch “vieän trôï”, Mó ñaõ haát caúng Phaùp vaø bieán Laøo thaønh thuoäc ñòa -Döïa vaøo taøi lieäu tham khaûo trình baøy nhöõng neùt lôùn veà cuoäc khaùng chieán choáng kieåu môùi. Mó cuûa Laøo. +1954-1963, thôøi kyø ñaáu tranh choáng -Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng nhaân daân chieán löôïc 2 maët phaûn CM cuûa Mó vaø tay caùch maïng Laøo (22-3-1955), quaân daân Laøo sai. +1964-1973 choáng “chieán tranh ñaëc bieät” giaønh nhieàu thaéng lôïi ñaõ buoäc Mó kyù Hieäp ñònh Vieâng Chaên (21-2-1973) laäp laïi hoaø vaø “ chieán tranh ñaëc bieät taêng cöôøng” cuûa Mó . bình ôû Laøo. +1973-1975 thôøi kyø hoaøn thaønh -Thaéng lôïi cuûa caùch maïng Vieät Nam (304-1975) taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho quaân CMDTDC. 15 20’ daân Laøo noåi daäy giaønh chính quyeàn. Ngaøy 2-12-1975, nöôùc Coäng hoaø nhaân daân Laøo chính thöùc thaønh laäp. c-Giai ñoaïn 1975 ñeán nay (1991): Nhaân daân Laøo tieán haønh xaây döïng cheá ñoä daân chuû nhaân daân vaø tieán leân theo ñònh höôùng XHCN. 2-Campuchia a-Töø 1945 -> 1954 -10-1945, Phaùp trôû laïi xaâm löôïc Cam puchia, nhaân daân Campuchia phaûi tieán haønh khaùng chieán choáng Phaùp. -4-1950, Uyû ban Maët traän daân toäc thoáng nhaát Campuchia ñöôïc thaønh laäp. -19-6-1951, quaân ñoäi caùch maïng CPC (Itxaraéc) chính thöùc ñöïôc thaønh laäp. -Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa ÑCSÑD sau laø Ñaûng Nhaân daân caùch maïng Campuchia (1951), nhaân daân Campuchia giaønh nhieàu thaéng lôïi. Sau thaát baïi ôû Ñieän Bieân Phuû (1954), Phaùp kyù Hieäp ñònh Giônevô coâng nhaän ñoäc laäp, chuû quyeàn, thoáng nhaát vaø toaøn veïn laõnh thoå cuûa Campuchia. b-Töø 1954 -> 1970 -Töø 1975-1991, CM Laøo böôùc vaøo thôøi kì phaùt trieån môùi: xaây döïng cheá ñoä daân chuû nhaân daân roài tieán leân theo ñònh höôùng XHCN. -Caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa Caùch maïng CPC (TB, K) -Phaùp trôû laïi xaâm löôïc Campuchia, trieàu ñình nhanh choùng qui thuaän, kyù vôùi Phaùp hieäp ñònh (7-4-1946) chaáp nhaän söï thoáng trò cuûa Phaùp ôû Campuchia. -4-1950, nhöõng ngöôøi khaùng chieán CPC tieán haønh ÑH quoác daân, thnaøh laäp UBMTDT thoáng nhaát (Maët traän Khôme), baàu ra Uyû ban DTGPTW laâm thôøi, töùc Chính phuû khaùng chieán CPC do Sôn Ngoïc Minh laøm chuû tòch. -Quaân ñoâïi CPC laáy teân laø quaân ñoäi Itxaraéc. -Naêm 1953-1954 Campuchia giaønh thaéng lôïi, vuøng giaûi phoùng chieám ¼ laõnh thoå, gaàn 2 trieäu daân. -Hieäp ñònh Giônevô coù yù nghóa gì ñoái vôùi Campuchia ? (TB, K) -Campuchia khoâng gia nhaäp baát kì lieân -Sau Hieäp ñònh Giônevô, chính phuû do minh quaân söï, chính trò naøo. Xihanuc ñöùng ñaàu thöïc hieän ñöôøng loái hoaø bình, trung laäp ñeå xaây döïng, phaùt trieån ñaát nöôùc Campuchia. c-Töø 1970 -> 1975 -3-1970, caùc theá löïc thaân Mó laøm ñaûo chính laät ñoå Xihanuc khieán CPC rôi vaøo quyõ ñaïo cuûa cuoäc chieán tranh xaâm löôïc -Ñöïôc söï giuùp ñôõ cuûa tình nguyeän Vieät thöïc daân môùi cuûa Mó ôû ÑD. -Ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa quaân tình nguyeän Nam, cuoäc khaùng chieán choáng Mó cuûa Vieät Nam, cuoäc khaùng chieán choáng Mó cuûa Campuchia coù böôùc phaùt trieån, löïc löôïng vuõ nhaân daân CPC giaønh nhieàu thaéng lôïi. 17- trang lôùn maïnh, caên cöù giaûi phoùng ñöôïc môû 4-1975, thuû ñoâ PhnoâmPeânh ñöôïc giaûi roäng. phoùng, cuoäc khaùng chieán choáng Mó keát 16 thuùc thaéng lôïi. d-Töø 1975 -> 1979ø -Cuoäc khaùng chieán choáng Mó vöøa keát thuùc, taäp ñoaøn Poân Poát-Ieâng Xari phaûn boäi caùch maïng, thöïc hieän chính saùch dieät chuûng, ñaõ taøn saùt haøng trieäu ngöôøi voâ toäi, gaây ra chieán tranh xaâm löôïc bieân giôùi Taây Nam Vieät Nam. -3-12-1978, Maët traän daân toäc cöùu nöôùc CPC ñöôïc thaønh laäp, cuøng vôùi söï giuùp ñôõ cuûa quaân tình nguyeän Vieät Nam, nhaân daân Campuchia ñaõ laät ñoå cheá ñoä Poân Poát-Ieâng Xari (7-1-1979). e-Töø 1979 -> 1991 -Töø 1979, nhaân daân CPC vöøa phaûi tieán haønh ñaáu tranh choáng taøn quaân Poân Poát vöøa phaûi xaây döïng laïi ñaát nöôùc. -10-1991, Hieäp ñònh hoaø bình veà CPC ñöôïc kí keát ñaõ môû ra thôøi kyø oån ñònh vaø phaùt trieån cho ñaát nöôùc CPC. -Kích ñoäng söï thuø haèn daân toäc. -9-1989 quaân tình nguyeän Vieät Nam ñaõ chuû ñoäng vaø ñôn phöông ruùt khoûi CPC. -Vôùi söï giuùp ñôõ cuûa caùc nöôùc Phaùp, Inñoâneâ xia vaø caùc nöôùc uyû vieân thöôøng tröïc Hoäi ñoàng baûo an qua nhieàu naêm thöông löôïng caùc beân CPC thoaõ thuaân thaønh laäp Hoäi Ñoàng daân toäc toái cao CPC do thaùi töû Xihanuùc laøm Chuû tòch.Ngaøy 23-10-1991 taïi Hoäi nghò quoác teá Pari veà CPC, caùc beân ñaõ kí keát Hieäp ñònh hoaø bình veà CPC -Tham khaûo SGK-Tr 114. +Baøi taäp veà nhaø (1’) Moái quan heä giöõa ba nöôùc Vieät Nam, Laøo, Campuchia töø 1945 ñeán nay nhö theá naøo ? IV-BOÅ SUNG, RUÙT KINH NGHIEÄM Ngaøy soaïn: 20-09-2007. Baøi 2. CAÙC NÖÔÙC AÙ, PHI, MÓ LA TINH SAU CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI THÖÙ HAI Tieát: 06 II - CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG NAM AÙ (TT) I-MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC -Kieán thöùc: Quaù trình giaønh ñoäc laäp cuûa caùc nöôùc Ñoâng Nam A Ùkhaùc. Söï ra ñôøi cuûa khoái quaân söï SEATO vaø toå chöùc ASEAN. -Kyõ naêng: Reøn luyeän cho hoïc sinh kó naêng phaân tích, ñaùnh giaù caùc söï kieän vaø hieän töôïng, veõ baûn ñoà. 17 -Tö töôûng, tình caûm: Giaùo duïc cho hoïc sinh yù thöùc traân troïng, loøng töï haøo veà nhöõng thaéng lôïi cuûa nhaân daân caùc nöôùc trong cuoäc ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp vaø xaây döïng ñaát nöôùc. Moái quan heä giöõa caùc nöôùc trong khu vöïc hieän nay. II-PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC: Thuyeát trình, tröïc quan, gôïi môû III-THIEÁT BÒ, ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC VAØ TAØI LIEÄU DAÏY HOÏC 1-Giaùo vieân: soaïn baøi, caùc tö lieäu coù lieân quan. Baûn ñoà caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ. 2-Hoïc sinh: Hoïc baøi cuõ, chuaån bò baøi môùi. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC -Oån ñònh toå chöùc (1’) Naém só soá lôùp -Kieåm tra baøi cuõ (5’) +Trình baøy toùm taét dieãn bieán cuûa caùch maïng Laøo töø 1945 ñeán 1975. -Baøi môùi Thôøi löôïng Kieán thöùc cô baûn -Keát hôïp vieäc söû duïng löôïc ñoà caùc quoác gia ÑNA ñeå trình baøy. -Trình baøy vaøi neùt veà ñaát nöôùc Inñoâneâxia? -8-1945, nöôùc CH Inñoâneâxia ñöôïc thaønh (Y, TB) -Ñaïi dieän caùc ñoaøn theå, ñaûng phaùi ñaõ soaïn laäp. thaûo vaø kí vaøo Tuyeân ngoân ñoäc laäp. 17-81945, baùc só Xucaùcnoâ ñoïc baûn Tuyeân ngoân ñoäc laäp tröôùc ñoâng ñaûo quaàn chuùng ôû Giacacta, tuyeân boá thaønh laäp nöôùc CH Inñoâ. -18-8-1945 chính phuû Inñoâ thaønh laäp. do Xucacnoâ laøm toång thoáng. -11-1945, thöïc daân Haø Lan xaâm löôïc vaø bieán Inñoâneâxia thaønh nöôùc nöûa thuoäc ñòa. -Nguyeân nhaân naøo laøm cho Inñoâ trôû thaønh nöôùc nöûa thuoäc ñòa cuûa Haø lan ? (Y, TB) -Chính phuû khoâng coi troïng khaùng chieán maø naëng veà thöông löôïng ,thoaû hieäp vôùi Haø Lan -> 1949, baèng vieäc kí hieäp öôùc Lahay, -Töø 1953, chính phuû DTDC do Ñaûng Inño bò bieán thaønh nöôùc nöûa thuoäc ñòa. Quoác Daân laõnh ñaïo ñaõ thöïc hieän nhieàu bieän phaùp nhaèm khoâi phuïc vaø cuûng coá neàn ñoäc laäp cuûa ñaát nöôùc. -Sau cuoäc ñaûo chính khoâng thaønh (30-9- -Daãn chöùng theo SGK trang 36. 1965), Xuhacto leân caàm quyeàn. Tình hình chính trò oån ñònh, kinh teá, vaên hoaù-giaùo duïc phaùt trieån. *Ñoái ngoaïi: Thöïc hieän chính saùch hoaø -Inñoâ thöïc hieän chính saùch ñoái ngoaïi nhö bình, trung laäp, giöõ vai troø quan troïng theá naøo ? (Y, TB) trong khu vöïc vaø treân tröôøng quoác teá. 3-In ñoâneâxia vaø Thaùi Lan a-Inñoâneâxia 12’ 18 Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø b-Thaùi Lan -Sau CTTG II, Anh chieám ñoùng Thaùi Lan. -Thoâng qua chính saùch “vieän trôï” kinh teáquaân söï vaø caùc cuoäc ñaûo chính, Mó haát caúng Anh vaø bieán Thaùi Lan phuï thuoäc vaøo Mó. -9-1954, Thaùi Lan gia nhaäp khoái phoøng thuû Ñoâng Nam AÙ (SEATO), laø ñoàng minh cuûa Mó trong cuoäc chieán tranh Ñoâng Döông, ngaên caûn coâng cuoäc hoài sinh cuûa ñaát nöôùc CPC. 10’ -Caùc cuoäc ñaûo chính (11-1947) vaø(111951) -Ñöa caùc theá löïc thaân Mó leân caàm quyeàn. -Thaùi Lan ñaõ phaùi caùc ñôn vò lính ñaùnh thueâ sang tham chieán beân caïnh Mó ôû Laøo vaø Vieät Nam. -Thaùi Lan uûng hoä vaø cung caáp “ñaát thaùnh” cho caùc theá löïc choáng ñoái laïi chính phuû Phnoâm Peânh. -Töø cuoái thaäp nieân 80, giôùi caàm quyeàn “Bieán Ñoâng Döông töø chieán tröôøng thaønh Thaùi Lan chuyeån töø chính saùch ñoái ñaàu thò tröôøng" sang ñoái thoaïi, hôïp taùc vôùi 3 nöôùc Ñoâng Döông. -Töø 1960 ñeán nay, kinh teá Thaùi Lan phaùt trieån nhanh vaø ñöùng tröôùc ngöôõng cöûa trôû thaønh nöôùc coâng nghieäp. 4-Caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ khaùc a-Malaixia: -Tröôùc CTTG II laø thuoäc ñòa cuûa Anh. Sau -Chính phuû Anh ñaõ huy ñoäng haøng chuïc CTTG II, nhaân daân Maõ Lai tieán haønh ñaáu vaïn quaân coù xe taêng, maùy bay, ñaïi baùc yeåm trôï ñeå tieâu dieät löïc löôïng khaùng chieán, tranh vuõ trang choáng Anh. chuùng doàn daân vaøo caùc “aáp chieán löôïc” nhaèm kieåm soaùt vaø taùch nhaân daân ra khoûi caùch maïng. -31-8-1957, Maõ Lai tuyeân boá ñoäc laäp. -1963, Lieân bang Malaixia ñöôïc thaønh laäp. -Sau khi thaønh laäp, kinh teá Malaixia phaùt trieån nhanh. b-Xingapo: -Laø thuoäc ñòa cuûa Anh. 1957, giaønh ñoäc -Xingapo saûn xuaát nhieàu saûn phaåm noåi laäp. 1963, gia nhaäp Lieân bang Malaixia. tieáng: giaøn khoan daàu treân bieån, caùc linh Ñeán 1965, thaønh laäp moät nhaø nöôùc ñoäc kieän ñieän töû, thieát bò vaø maùy tính ñieän töû. laäp. Töø nhöõng naêm 1970 ñeán nay, kinh teá -4 con roàng chaâu AÙ: Xingapo, Ñaøi loan, Xingapo phaùt trieån nhanh vaø ñöôïc goïi laø Haøn quoác, Hoàng koâng. nöôùc CN môùi (NIC). c-Mieán Ñieän (Mianma) -Laø thuoäc ñòa cuûa Anh. 4-1-1948, Lieân -Lieân minh töï do nhaân daân choáng phaùt xít. bang Mieán Ñieän ñöôïc thaønh laäp. Töø ñoù -10-1947, Anh buoäc phaûi kí Hieäp öôùc Anhñeán nay, Mieán Ñieän thöïc hieän ñöôøng loái Mieán coâng nhaän ñoäc laäp cuûa Mieán Ñieän. trung laäp. d-Philippin: Laø thuoäc ñòa cuûa Mó. 7-1946, -Maëc duø Mó ñaõ coâng nhaän neàn ñoäc laäp nhöng chính quyeàn Philippin phaûi kí vôùi Mó 19 nöôùc CH Philippin ñöôïc thaønh laäp. 3-Khoái quaân söï SEATO vaø toå chöùc ASEAN a-Khoái quaân söï SEATO 15’ -8-9-1954, “Toå chöùc hieäp öôùc phoøng thuû taäp theå ÑNA” (SEATO) thaønh laäp goàm 8 nöôùc: Mó, Anh, Phaùp, OÂxtraâylia, Niudilôn, Pakixtan, Philippin, Thaùi Lan. -Muïc ñích: laø lieân minh chính trò-quaân söï do Mó caàm ñaàu nhaèm choáng laïi phong traøo giaûi phoùng daân toäc vaø CNXH ôû Ñoâng Nam AÙ. b-Toå chöùc ASEAN -8-8-1967, Hieäp hoäi caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ (ASEAN) ñöôïc thaønh laäp goàm: Inñoâneâxia, Malaixia, Xingapo, ThaùiLan, Philippin. Sau theâm: Brunaây (1984); Vieät Nam (1995); Laøo, Mianma (1997); CPC (1999). nhieàu hieäp öôùc baát bình ñaúng, chòu söï raøng buoäc vôùi Mó veà KT, QS. (SGK-40) -Söï ra ñôøi cuûa Ñoâng Timo. -Toå chöùc SEATO ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøo, thôøi gian, muïc ñích ? (TB, K)) -9-1975, do söï thaát baïi cuûa Mó ôû Ñoâng Döông, khoái quaân söï SEATO bò giaûi theå. -Toå chöùc ASEAN ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøo, thôøi gian, muïc ñích ? (TB, K) -7-1-1984 Brunaây gia nhaäp. -28-7-1995 Vieät nam gia nhaäp. -23-7-1997 Laøo, Mianma gia nhaäp. -30-4-1999 CPC gia nhaäp. -Trong töông lai Ñoâng Ti mo cuõng seõ trôû thaønh thaønh vieân cuûa ASEAN -Muïc tieâu: Laø lieân minh chính trò-kinh teá nhaèm xaây döïng moái quan heä hoaø bình höõu nghò vaø hôïp taùc giöõa caùc nöôùc trong khu vöïc, taïo neân moät coäng ñoàng Ñoâng Nam AÙ huøng maïnh treân cô sôû töï cöôøng khu vöïc vaø -Moái quan heä giöõa VN vôùi ASEAN nhö theá thieát laäp moät khu vöïc hoaø bình, töï do, naøo ? (K, G) trung laäp ôû Ñoâng Nam AÙ. +GV gôïi yù ñeå HS traû lôøi. -Thôøi cô vaø thaùch thöùc cuûa Vieät Nam khi gia nhaäp vaøo ASEAN ? (K) +Thôøi cô: Taïo ñieàu kieän cho VN hoaø nhaäp thò tröôøng khu vöïc, thu huùt voán ñaàu tö, coù cô hoäi giao löu hoïc taäp, tieáp thu trình ñoä KH-coâng ngheä, vaên hoaù ñeå xaây döïng vaø phaùt trieån ñaát nöôùc. +Thaùch thöùc: Chòu söï caïnh tranh quyeát lieät, nhaát laø veà kinh teá. Hoaø nhaäp neáu khoâng ñöùng vöõng seõ bò tuït haäu veà kinh teá, bò hoaø tan veà chính trò, vaên hoaù. -Neâu nhöõng daãn chöùng veà moái quan heä 20
- Xem thêm -