Tài liệu Giáo án lịch sử bài phong trào tây sơn

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 110 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Bµi 26: Phong trµo t©y s¬n I. Khëi nghÜa n«ng d©n T©y S¬n TiÕt 51 A. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: Qua bµi häc gióp häc sinh n¾m ®­îc. - NÐt chÝnh vÒ t×nh h×nh x· héi ë ®µng trong nöa sau thÕ kØ XVIII. - V× sao nh÷ng cuéckhëi nghÜa n«ng d©n T©y S¬ bïng næ, t¹i sao nh©n d©n h¨ng h¸i th¹m gia khëi nghÜa. 2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng ®äc vÏ b¶n ®å lÞch sö. 3. Gi¸o dôc t­ t­ëng: - Gi¸o dôc lßng c¨m thï bän phong kiÕn ®· bãc lét tµn tÖ nh©n d©n. B. ChuÈn bÞ: 1. Trß: §äc tr­íc bµi häc. 2. ThÇy: L­îc ®å c¨n cø ®Þa cña nghÜa qu©n T©y S¬n. c. TiÕn tr×nh bµi d¹y. 1. æn ®Þnh tæ chøc, kiÓm tra bµi cò:(4 phót) 1. C©u hái: Sù môc n¸t cña chÝnh quyÒn hä TrÞnh ®· dÉn ®Õn nh÷ng hËu qu¶ g×? *§¸p ¸n: (6 ®iÓm) - Kinh tÕ suy tho¸i vÒ mäi mÆt: + N«ng nghiÖp: h¹n h¸n lôt léi, mÊt mïa liªn tiÕp x¶y ra. + C«ng th­¬ng nghiÖp ®×nh ®èn v× nhµ n­íc ®¸nh thuÕ rÊt nÆng c¸c s¶n phÈm hµng ho¸. - §êi sèng nhan d©n v« cïng cùc khæ: N«ng d©n chÕt dãi rÊt nhiÒu , nhiÒu ng­êi phaØ rêi lµng quª phiªu t¸n kh¾p n¬i. =>Nh©n d©n m©u thuÉn víi chÝnh quyÒn phong kiÕn -> ®Êu tranh. 2. Bµi tËp: §iÒn tiÕp thêi gian diÔn ra c¸c cuéc khëi nghÜa vµo chç trèng sao cho phï hîp: (4®’) - Khëi nghÜa NguyÔn Danh Ph­¬ng (1740) - Khëi nghÜa Hoµng C«ng ChÊt (1739) - Khëi nghÜa NguyÔn H÷u CÇu (1741) - Khëi nghÜa NguyÔn D­¬ng H­ng (1737) 2. Giíi thiÖu GV: TiÕt tr­íc chóng ta ®· thÊy ®­îc sù môc n¸t cña chÝnh quyÒn hä TrÞnh ë §µng ngoµi, mµ nh÷ng cuéc khëi nghÜa n«ng d©n §µng ngoµi thÕ kØ XVIII lµ hËu qu¶ tÊt yÕu. Còng trong thêi gian nµy, ë §µng trong t×nh h×nh diÔn ra t­¬ng tù. ChÝnh quyÒn hä NguyÔn còng tá ra môc n¸t kh«ng kÐm vµ hËu qu¶ tÊt yÕu cña nã ®· dÉn ®Õn c¸c cuéc ®Êu tranh cña n«ng d©n. §Æc biÖt lµ cuéc khëi nghÜa n«ng d©n T©y S¬n, bµi häc h«m nay chóng ta cïng nhau t×m hiÓu bµi häc nµy 3. Bµi míi. Yªu cÇu 1 Häc sinh ®äc môc ®Çu SGK ( 1) 1. X· héi §µng trong nöa sau thÕ kØ XVIII: Sù môc n¸t cña chÝnh quyÒn hä NguyÔn ë §µng (16 phót) trong nöa sau thÕ kØ XVIII ®· thÓ hiÖn nh­ thÕ a. T×nh h×nh x· héi: nµo? - Mua b¸n quan t­íc phæ biÕn. - Quan l¹i c­êng hµo bãc lét nh©n d©n. TrÝch sö liÖu minh ho¹ (dÉn lêi nhËn xÐt cña Lª - TËp ®oµn Tr­¬ng Phóc Loan n¾m mäi quyÒn Quý §«n ) “1 x· cã 20 x· tr­ëng vµ hµng chôc v¹n hµnh. =>ChÝnh quyÒn hä NguyÔn suy yÕu, môc n¸t. nh©n viªn thu thuÕ - gäi lµ t­íng thÇn”. ViÖc quan l¹i t¨ng qu¸ møc nh­ vËy ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn t×nh h×nh x· héi? - Lµ g¸nh nÆng cho x· héi. - Mua chøc quan lµ ®Ó moi tiÒn cña nh©n d©n phôc vô cho viÖc ¨n ch¬i phung phÝ... - §êi sèng nh©n d©n c¬ cùc: Cßn cuéc sèng n«ng d©n th× sao? + BÞ ®Þa chñ c­êng hµo chiÕm ruéng ®Êt (TrÝch sö liÖu ): “.... chÕ ®é t« thuÕ nÆng nÒ vµ phiÒn phøc. + ThuÕ kho¸ nÆng nÒ Theo lª Quý §«n ë ®©y hµng n¨m cã hµng tr¨m thø thuÕ mµ tr­ng thu th× phiÒn phøc, gian lËn, nh©n d©n khæ v× mét cæ hai trßng, nh÷ng x· ®­îc cÊp lµm ngô léc cho c¸c quan, tuy kh«ng ph¶i nép thuÕ nh­ng hä ph¶i chÞu nhiÒu kho¶n t¹p dÞch nÆng nÒ - ThuÕ thæ s¶n th× cã hµng tr¨m thø thuÕ, ng­êi bu«n b¸n th× ph¶i ®ãng c¸c lo¹i thuÕ ®Çu nguån, thuÕ tuÇn ti, thuế chî, thuÕ ®ß... ngoµi ra cßn ph¶i nép c¸c lo¹i lÔ vËt kh¸c. - N¨m 1752 1 n¹n ®ãi lín ®· x¶y ra , d©n bÞ chÕt ®ãi rÊt nhiÒu, ®Æc biÖt lµ n¨m 1774, ThuËn Ho¸ bÞ ®ãi lín, theo gi¸o sÜ la ba ct “g¹o d¾t nh­ vµng ....c¶nh t­¬ng ®ãi khæ bµy ra l¾m c¶nh th­¬ng t©m khã t¶, x¸c chÕt chång chÊt lªn nhau”. Ph¶n øng cña c¸c tÇng líp nh©n d©n §µng trong - Nh©n d©n >< chÝnh quyÒn hä NguyÔn. víi chÝnh quyÒn hä NguyÔn nh­ thÕ nµo? Nçi bÊt b×nh cña c¸c thÕ lùc nh©n d©n ®µng trong ngµy cµng d©ng cao, cuéc khëi nghÜa chµng LÝa ®· næ ra trong hoµn c¶nh ®ã. b. Cuéc khëi nghÜa cña chµng LÝa: kÓ tªn c¸c cuéc khëi nghÜa tr­íc cuéc khëi nghÜa cña chµng LÝa? Cã rÊt nhiÒu cuéc khëi nghÜa ®· næ ra. - Khëi nghÜa do 1 ng­êi tªn lµ Lµnh cÇm ®Çu (1695) ë Qu¶ng Ng·i. - Cuéc khëi nghÜa cña LÝ V¨n Quang (1747) ë Gia §Þnh. Em h·y nªu vµi nÐt vÒ tiÓu sö chµng LÝa? Khëi - Næ ra ë Tru«ng m©y (B×nh §Þnh) - Chñ tr­¬ng: lÊy cña nhµ giµu chia cho ng­êi nghÜa næ ra ë ®©u? nghÌo. -> §äc phÇn in nghiªng SGK vÒ cuéc khëi nghĩa. Cuéc khëi nghÜa tuy thÊt b¹i nh­ng cã ý nghi· nh­ thÕ nµo? - ThÓ hiÖn tinh thÇn ®Êu tranh chèng ¸p bøc bãc lét cña nh©n d©n ta. - B¸o trø¬c c¬n b·o t¸p ®Êu tranh giai cÊp sÏ d¸ng vµo chÝnh quyÒn phong kiÕn hä NguyÔn. Khëi nghÜa Chµng LÝa bÞ dËp t¾t, nh­ng ¶nh h­ëng cña chµng LÝa cßn m·i m·i trong lßng d©n miÒn Trung. “ Ai vµo B×nh §Þnh mµ nghe Nghe th¬ chµng LÝa, h¸t vÒ Qu¶ng Nam. ChiÒu chiÒu Ðn liÖng tu«ng m©y C¶m th­¬ng chó LÝa bÞ v©t trong thµnh” (ChuyÓn ý) tiÕp theo khëi nghÜa chµng LÝa, mét cuéc khëi nghÜa n«n d©n lín ®· lËt ®æ c¸c tËp ®oµn phong kiÕn trong n­íc, chi tiÕt cô thÓ nh­ thÕ nµo chóng ta cïng t×m hiÓu phÇn 2 => 2. Khëi nghÜa T©y S¬n bïng næ: (19 phót ) Tr×nh bµy hiÓu biÕt cña em vÒ l·nh ®¹o khëi nghÜa n«ng d©n T©y S¬n? a. L·nh ®¹o: ba anh em (NguyÔn Nh¹c, Mïa xu©n n¨m 1771, 3 anh em NguyÔn Nhac, NguyÔn NguyÔn HuÖ, NguyÔn L÷). HuÖ, NguyÔn L÷ lªn vïng S¬n t©y Th­îng ®¹o (An Khª Gia Lai) lËp c¨n cø dùng cê khëi nghÜa chèng l¹i chÝnh quyÒn hä NguyÔn. §äc môc in ngiªng SGK (Gi¶i thÝch thªm): Tæ 4 ®êi cña anh em T©y S¬n vèn lµ n«ng d©n , quª lµng Th¸i L·o – huyÖn H­ng Nguyªn – tØnh NghÖ An. Trong cuéc chiÕn tranh TrÞnh –Nguyễn, chóa NguyÔn cã lÇn v­ît qua s«ng Gianh, b¾t nhiÒu n«ng d©n ®µng ngoµi, ®­a vµo khai hoang ë ®µng trong. Gia ®×nh anh em T©y S¬n lµ 1 gia d×nh kh¸ gi¶ ë Êp T©y S¬n thuéc phñ Quy Nh¬n (nay thuéc hai tØnh Kon Tum vµ B×nh §Þnh). Anh em NguyÔn Nh¹c ®· chuÈn bÞ nh÷ng g×? -> - X©y thµnh ®¾p luü, luyÖn tËp nghÜa qu©n. -KhÈu hiÖu “lÊy cña nhµ giµu chia cho ng­êi nghÌo”. b. C¨n cø: Em cã nhËn xÐt g× so víi chñ tr­¬ng cña chµng - T©y S¬n th­îng ®¹o. LÝa? Gièng nhau - T©y S¬n h¹ ®¹o. - KhÈu hiÖu “lÊy cña nhµ giµu chia cho ng­êi KhÈu hiÖu nµy nãi lªn tÝnh chÊt g× cña cuéc khëi nghÌo”. nghÜa? Vµ ®· cã t¸c dông nh­ thÕ nµo? Nãi lªn tÝnh chÊt nh©n d©n cña cuéc khëi nghÜa T©y S¬n, nªn tËp hîp ®­îc ®«ng ®¶o lùc l­îng nh©n d©n. Dïng l­îc ®å c¨n cø ®Þa nghi· qu©n T©y S¬n ®Ó giíi thiÖu: -C¨n cø ®Çu tiªn lµ T©y S¬ th­îng §¹o (vÕt tÝch cßn l¹i, vÕt tÝch luü An Khª, luü ®Êt nèi liÒn nói «ng nh¹c vµ «ng B×nh thuéc huyÖn An Khe – TØnh Gia Lai). -§©y lµ Cao nguyªn cã ng­êii Ba Na, ng­êi kinh, chung sèng, nh©n d©n ®Þa ph­¬ng rÊt nhiÖ t×nh ñng hé. -Khi lùc l­îng ®· m¹nh nghÜa qu©n më réng c¨n cø xuèng ®ång b»ng, ho¹t déng kh¾p vïng Quy Nh¬n (B×nh §Þnh) gäi lµ T©y S¬ H¹ ®¹o, lÊy Êp kiªn Thnµh lµm trung t©m. Nh÷ng lùc l­îng tham gia cuéc khëi nghi·? -> N«ng d© , thî thñ c«ng, vµ ®ång bµo d©n téc.. (bæ xung): §Ó thu hót ®«ng ®¶o lùc l­îng tham gia ngay tõ ®Çu, ®Æc biÖt lµ t/t thèng trÞ cña hä NguyÔn, nguyªn nh¹c d· khÐo lÐo nªu khÈu hiÖu “®¸ng ®æ quyÒn thÇn Tr­¬ng Phóc Loan, ñng hé hoµng t«n NguyÔn Phóc D­¬ng”, nªn ®· l«i kÐo ®­îc 1 bé phËn trong thÕ lùc thèng trÞ vèn bÊt b×nh víi phe c¸nh Tr­¬ng Phóc Loan, mét sè nhµ giµu thæ hµo (HuyÒn Khª, NguyÔn Th«ng... ®· bá tiÒn cña ra gióp nghÜa qu©n. Khi ho¹t ®éng ë ®ång b»ng nghÜa qu©n trõng trÞ bän quan l¹i, xo¸ nî cho nh©n d©n. Em cã nh©n xÐt g× vÒ lùc l­îng cuéc khëi nghÜa c. Lùc l­îng: - D©n nghÌo, ®ång bµo d©n téc. T©y S¬n? Lùc l­îng ®«ng ®¶o c¸c tÇng líp nh©n d©n tham gia. T¹i sao nh©n d©n di theo ba anh em hä NguyÔn khëi nghÜa ë T©y S¬n? =>Môc tiªu cña cuéc khëi nghÜa phï hîp víi -> lßng d©n, v× thÕ ®­îc mäi tÇng líp nh©n d©n Yªu cÇu häc sinh ®äc môc in nghiªng SGK. (kh¸i qu¸t) V× ¸ch ©p bøc bãc lét tµn b¹o cña quan ñng hé, tham gia ngay tõ ngµy ®Çu næi dËy. l¹i hä NguyÔn, lµm cho mäi thÕ lùc nh©n d©n bÊt b×nh, ®· næi dËy ®Êu tranh. 4.Cñng cè: (4 phót) *Th¶o luËn nhãm: (2’) Hái: Theo em cuéc khëi nghÜa T©y S¬n næ ra cã nh÷ng thuËn lîi g×? HS:- §Þa thÕ hiÓm yÕu, réng -Thêi c¬: chÝng quyÒn hä NguyÔn suy yÕu, lßng d©n c¨m giËn; Khëi nghÜa d­îc sù ñng hé cña nh©n d©n. *Bµi tËp: Nguyªn nh©n chñ yÕu dÉn tíi khëi nghÜa T©y S¬n lµ g×? a. Quan l¹i ë trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng qu¸ ®«ng. b.ThuÕ kho¸ nÆng nÒ, quan l¹i tham nhòng ®êi sèng nh©n d©n cùc khæ. c..§Þa chñ c­êng hµo lÊn chiÕm ruéng ®Êt. d. T­¬ng phóc Loan chuyªn quyÒn. - §¸p ¸n: (b) 5.H­íng dÉn häc bµi ë nhµ: (1 phót) 1)NÐt chÝnh vÌ t×nh h×nh x· héi ®µng trong nöa sau thÕ kØ XVIII? 2)V× sao khëi nghÜa T©y S¬ bïng næ? T¹i sao c¸c tÇng líp nh©n d©n l¹i ñng hé vµ ®i theo khëi nghÜa T©y S¬n? ____________________________________________________________________ Bµi 26: Phong trµo t©y s¬n (TiÕp theo) TiÕt 52 II. T©y s¬n lËt ®æ chÝnh quyÒn hä NguyÔn vµ ®¸nh tan qu©n x©m l­îc Xiªm A. Môc tiªu bµi häc: 1.KiÕn thøc: Qua bµi häc gióp häc sinh n¾m ®­îc - T©y S¬ lËt ®æ chÝnh quyÒn hä NGuyÔn nh­ thÕ nµo? - TrËn R¹ch gÇm – Xoµi Mót: ¢m m­u cña qu©n Xiªm, diÔn biÕn vµ kÕt qña, ý nghÜa 2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng ®äc vÏ b¶n ®å lÞch sö qua l­îc ®å 1 trËn chiÕn 3. Gi¸o dôc t­ t­ëng : - Gi¸o dôc lßng c¨m thï bän phong kiÕn ®· bãc lét tµn tÖ nh©n d©n - ñng hé c¸c cuéc ®Êu tranh cña n«ng d©n - ChÝnh quyÒn phong kiÕn bÞ lËt ®æ lµ ®iÒu tÊt yÕu cña lÝch ö B. ChuÈn bÞ: 1.Trß: §äc tr­íc bµi häc 2.ThÇy: L­îc ®å khëi nghÜa T©y S¬n (chiÕn th¾ng R¹ch gÇm – Xoµi mót) C. TiÕn tr×nh bµi d¹y I.æn ®Þnh tæ chøc, kiÓm tra bµi cò: (4 phót) 1.C©u hái: V× sao cuéc khëi nghÜa T©y S¬n bïng næ, c¸c tÇng líp nh©n d©n l¹i ñng hé ®i theo nghÜa qu©n 2. §¸p ¸n: - Nguyªn nh©n: do chÝnh quyÒn hä NguyÔn thèi n¸t, c¸c lùc l­îng nh©n d©n ndÒu o¸n hËn, s½n sµng næi dËy khi cã ®iÒu kiÖn. (4 điÓm) - V× cuéc khëi nghÜa T©y S¬n ®· nªu râ môc tiªu cña cuéc khØ nghÜa “lÊy cña nhµ giµu chia cho ng­êi nghÌo” xo¸ nî cho n«ng d©n vµ b·i nhiÒu thứ thuÕ -> phï hîp víi lßng d©n đ­îc nh©n d©n h­ëng øng tham gia. (6 ®iÓm) 2. Giíi thiÖu. GV: TiÕt häc tr­íc chóng ta ®· thÊy cuéc khëi nghÜa nh©n d©n T©y S¬n b×ng næ vµ nhanh chãng thµnh c«ng, ®­îc sù ñng hé cña c¸c thÕ lùc nh©n d©n vµ c¸c d©n téc, thanh thÕ cuéc kh¬Ø nghÜa lín m¹nh nhanh chãng. Trong c¬n b·o t¸p nµy chÝnh quyÒn hä NguyÔn chèng ®ì ®­îc kh«ng? chóng ta cÇn chó ý trong tiÕt häc h«m nay. 3. Bµi míi. Giíi thiÖu l­îc ®å khëi nghÜa T©y S¬n. 1. LËt ®æ chÝnh quyÒn hä NguyÔn: (17 phót ) Yªu cÇu häc sinh ®äc ®o¹n ®Çu cña môc 1 SGK Lùc lù¬ng nghÜa qu©n T©y S¬n ®· ph¸t triÓn -1771: khëi nghi· T©y S¬n bïng næ. nhanh chãng nh­ thÕ nµo? -1773: ChiÕm phñ thµnh Quy Nh¬n. -> -1774: Më réng vïng kiÓm so¸t tõ Qu¶ng Nam (kÓ chuyÖn): TÊm g­¬ng dòng c¶m cña NguyÔn Nh¹c khi - B×nh ThuËn. chiÕm phñ Quy Nh¬n. ¤ng tù nhèt m×nh vµo còi, råi sai ngõi khiªng gi¶ vê nép cho quan phñ Quy Nh¬n. Nöa ®ªm, «ng ph¸ còi , lµm néi øng tõ trong ®¸nh ra, kÕt hîp víi qu©n khëi nghÜa bªn ngoµi ®¸nh vµo. KÕt qu¶ nghÜa qu©n chiÕm ®­îc thµnh Quy Nh¬n. Nghe tin khëi nghÜa T©y S¬n bïng næ, chóa TrÞnh ®· cã hµnh ®éng g×? Cho 3 v¹n qu©n tiÕn vµo víi danh nghÜa gióp chóa NguyÔn ®¸nh ®æ quyÒn thÇn Tr­¬ng Phóc Loan vµ dÑp lo¹n T©y S¬n. (bæ xung): Nh­ng sau khi Tr­¬ng Phóc Loan ®· bÞ b¾t, Hoµng Ng÷ Phóc vÉn cho qu©n tiÕn ®¸nh kinh ®« Phó Xu©n cña chóa NguyÔn, chóa NguyÔn chèng cù kh«ng næi ph¶i ®ªm gia quyÕn vµ lùc l­îng cña m×nh v­ît biÓn tiÕn vµo Gia §Þnh. Th¶o luËn nhãm häc sinh: (3 phót) ViÖc qu©n TrÞnh tiÕn ®¸nh chóa NguyÔn vµ chóa NguyÔn v­ît biÓn ch¹y vµo Gia §Þnh ®· ®Æt qu©n T©y S¬n ®øng tr­íc t×nh thÕ nh­ thÕ nµo? Qu©n T©y S¬n ®· lµm nh­ thÕ nµo ®Ó tho¸t khái t×nh thÕ nguy hiÓm ®ã? -T©y S¬n ë vµo t×nh thÕ bÊt lîi: phÝa B¾c qu©n TrÞnh; phÝa Nam qu©n NguyÔn. -NguyÔn Nh¹c ®· kh«n khÐo t¹m hoµ ho·n víi qu©n TrÞnh ®Ó dån søc tÊn c«ng NguyÔn. (bæ xung): tõ 1776 -> 1783 nghÜa qu©n T©y S¬n ®· 4 lÇn tÊn c«ng vµo Gia §Þnh. T©y S¬n ®· lËt ®æ chÝnh quyÒn hä NguyÔn nh­ thÕ -1777: b¾t vµ giÕt ®­îc chóa NguyÔn -> chÝnh nµo? quyÒn hä NguyÔn ®Õn ®©y bÞ lËt ®æ. -> (t­êng thuËt trªn b¶n đå): sau khi t¹m yªn m¹n B¾c (hoµ víi qu©n TrÞnh) nghÜa qu©n t©y S¬n tËp trung lùc l­îng ®¸nh chóa NguyÔn. NguyÔn Nh¹c sai NguyÔn HuÖ (lóc ®ã míi 23 tuæi) ®em ®¹i qu©n ®¸nh óp Phó Yªn vµ giµnh th¾ng lîi lín. Tõ Phó Yªn ®¹i qu©n T©y S¬n tiÕn ®¸nh Gia §Þnh . Trong lÇn tiÕn qu©n 1777 b¾t d­îc chóa NguyÔn (NguyÔn Phóc ThuÇn) chØ cßn NguyÔn ¸nh ch¹y tho¸t. 2. ChiÕn th¾ng R¹ch GÇm – Xoµi Mót Yªu cÇu häc sinh ®äc môc 2. ( 1785 ): (18 phót) V× sao NguyÔn ¸nh cÇu cøu Vua Xiªm vµ Vua Xiªm l¹i ®ång ý gióp NguyÔn ¸nh? * Nguyªn nh©n: -> Sau nhiÒu lÇn bÞ NguyÔn HuÖ ®¸nh b¹i ë ®Êt Gia §Þnh (4 lÇn) - NguyÔn ¸nh cÇu cøu Vua Xiªm, vua Xiªm trong t×nh thÕ tuyÖt väng ®ã , n¨m 1784 NguyÔn ¸nh cö Chu nh©n c¬ héi ®ã thùc hiÖn ý ®å x©m l­îc §¹i V¨n TiÕp sang Xiªm cÇu viÖn, hi väng cã thÓ chèng chäi l¹i ViÖt. víi qu©n T©y S¬n kh«i phôc l¹i chÝnh quyÒn hä NguyÔn. Qu©n Xiªm còng hy väng qua ®©y thùc hiÖn ý ®å x©m l­îc §¹i ViÖt, nªn khi Chu V¨n TiÕp ®Õn cÇu viÖn Vua Xiªm ®· ®em thuû binh hé tèng NguyÔn ¸nh vÒ B¨ng Cèc. Qu©n Xiªm ®· kÐo vµo n­íc ta nh­ thÕ nµo? -> Dïng l­îc ®å ®Ó t­êng thuËt: - Qu©n thuû 2 v¹n do Chiªu T¨ng+ Chiªu S­¬ng chØ huy 300 chiÕc thuyÒn + NguyÔn ¸nh + Chu V¨n TiÕp ®æ bé lªn Kiªn Giang. - Qu©n bé tiÕn ®¸nh CÇn Th¬ : qu©n T©y S¬n lùc l­îng máng manh ph¶i rót vÒ cè thñ ë Gia §Þnh vµ MÜ Tho. -Qu©n x©m l­îc ®· chiÕm ®­îc qu¸ nöa phÇn ®Êt phÝa T©y Gia §Þnh . * DiÔn biÕn: - 7/ 1784 2 v¹n qu©n thuû + 3 v¹n qu©n bé x©m l­îc n­íc ta. - N¨m 1784 qu©n Xiªm chiÕm ®­îc miÒn T©y Gia §Þnh. Téi ¸c cña qu©n x©m l­îc Xiªm ®èi víi nh©n d©n ta nh­ thÕ nµo? C­íp cña, giÕt ng­êi tµn b¹o ....... Dïng l­îc då chiÕn th¾ng R¹ch GÇm – Xoµi Mót ®Ó tr×nh bµy diÔn biÕn. Qu©n T©y S¬n ®· bè trÝ trËn dÞa nh­ thÕ *Qu©n T©y S¬n: nµo ? - Bè trÝ trËn ®Þa mai phôc ë R¹ch GÇm - Xoµi NguyÔn HuÖ tiÕn qu©n vµo Gia §Þnh , ®Ó tiÕn hµnh ®¸nh ®uæi Mót. qu©n x©m l­îc «ng ®ãng ®¹i b¶n doanh ë MÜ Tho vµ chän - §¸nh tan 5 v¹n qu©n Xiªm. khóc s«ng TiÒn ®o¹n tõ R¹ch GÇm ( hiuyÖn Ch©u thµnh – TiÒn Giang ) ®Õn Xoµi Mót ( B×nh §øc – MÜ Tho ) lµm trËn ®Þa quyÕt chiÕn víi qu©n thï Cho häc sinh ®äc tõ “bè chÝ song .....sang Xiªm” ý nghÜa trËn th¾ng? Y/c1 Häc sinh ®äc ®o¹n dÉn in nghªng SGK *ý nghÜa: - Lµ mét trong nh÷ng trËn thuû chiÕn lín nhÊt trong lÞch sö chèng ngäai x©m cña d©n téc ta. - §Ëp tan ©m m­u x©m l­îc cña qu©n Xiªm. 4.Cñng cè , luyÖn tËp: (4 phót) Bµi tËp: ViÕt ®óng (§) sai (S) vµo « trèng tr­íc ý tr¶ lêi: NguyÔn HuÖ chØ huy trËn R¹ch GÇm – Xo×a mót. MiÒn t©y Gia §Þnh lµ miÒn t©y c¸c tØnh Nam Bé ngµy nay. R¹ch GÇm - Xoµi mót thuéc tØnh Ch©u Thµnh tØnh TiÒn Giang ngµy nay. Sau trËn R¹ch gÇm – Xoµi Mót NguyÔn ¸nh ch¹y sang ph¸p. §¸p ¸n : §- S - § - S GV (s¬ kÕt): Mïa xu©n n¨m 1771 ba anh em NguyÔn HuÖ, NguyÔn Nh¹c, NguyÔn L÷ lªn vïng T©y S¬n Th­îng ®¹o (An Khª - Gia Lai) lËp c¨n cø , dùng cê khëi nghÜa, lËt ®æ chÝnh quyÒn hä NguyÔn vµ ®¸nh tan 5 v¹n qu©n Xiªm . 5 .H­íng dÉn häc bµi ë nhµ: ( 1 phót) 1)T¹i sao nguyÔn HuÖ chän khóc s«ng TiÒn tõ R¹ch GÇm ®Õn Xoµi Mót lµm trËn ®Þa quyÕt chiÕn? 2)Dùa vµo l­îc ®å em h·y tr×nh bµy diÔn biÕn trËn R¹ch gÇm – Xoµi Mót? 3)Theo em chiÕn th¾ng R¹ch GÇm –Xoµi Mót cã ý nghÜa quan träng nh­ thÕ nµo? Bµi tËp : a.TrËn R¹ch GÇm - Xoµi Mót c¸ch trËn Ng« QuyÒn ®¸nh tan qu©n Nam H¸n bao nhiªu n¨m? b.C¸ch trËn B¹ch §»ng trong cuuéc kh¸ng chiÕn lÇn 3 chèng qu©n Nguyªn bao nhiªu n¨m? ................................................................................................................ Bµi 26: Phong trµo t©y s¬n (TiÕp theo) TiÕt 53 III. T©y S¬n lËt ®æ chÝnh quyÒn hä TrÞnh A. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: Qua bµi häc gióp häc sinh n¾m ®­îc - NghÜa qu©n T©y S¬n ®· h¹ thµnh Phó Xu©n nh­ thÕ nµo ? ý nghÜa cña th¾ng lîi nµy? - T©y S¬n lËt ®æ chÝnh quyÒn hä TrÞnh , t¹o ®iÒu kiÖn thèng nhÊt ®Êt n­íc. - S¬ l­îc qu¸ tr×nh NguyÔn HuÖ thu phôc B¾c Hµ, nguyªn nh©n thµnh c«ng. 2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng ®äc vÏ b¶n ®å lÞch sö qua l­îc ®å 1 trËn chiÕn, ph©n tÝch sù kiÖn nh©n vËt lÞch sö 3. Gi¸o dôc t­ t­ëng: - Gi¸o dôc ý thøc thèng nhÊt quèc gia. - B­íc ®Çu hiÓu vai trß quÇn chóng vµ c¸ nh©n trong lÞch sö. B. ChuÈn bÞ 1.Trß: §äc tr­íc bµi häc. 2.ThÇy: L­îc ®å khëi nghÜa T©y S¬n. C. TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. æn ®Þnh tæ chøc, kiÓm tra bµi cò: (4 phót) C©u hái: Khi cuéc khëi nghÜa T©y S¬n bïng næ, chóa TrÞnh ph¸i qu©n vµo §µng Trong nh»m môc ®Ých g×? Cuéc tÊn c«ng nµy ®· ®Æt T©y S¬n ®øng tr­íc t×nh thÕ nµo? §¸p ¸n: (ý1 =4 ®iÓm ; ý 2 = 6 ®iÓm) - Môc ®Ých: tiªu diÖt chóa NguyÔn vµ phong trµo n«ng d©n T©y S¬n. - Khi chóa NguyÔn v­ît biÓn ch¹y vµo Gia §Þnh..... qu©n t©y S¬ ë vµo t×nh thÕ bÊt lîi. + PhÝa b¾c: cã qu©n TrÞnh. + PhÝa Nam: cã qu©n NguyÔn. 2. Giíi thiÖu 1’ GV: Sau khi lËt ®æ chÝnh quyÒn hä NguyÔn vµ d¸nh tan qu©n x©m l­îc Xiªm, Lùc l­îng T/S trë nªn hïng m¹nh, T©y S¬n tiÕp tôc lËt ®æ chÝnh quyÒn hä TrÞnh vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc thèng nhÊt ®Êt n­íc nh­ thÕ bµo chóng ta cïng nhau t×m hiÒu bµi häc h«m nay. 3. Bµi míi : ViÖc ®Çu tiªn lµ h¹ thµnh Phó Xu©n. 1. H¹ thµnh Phó Xu©n – tiÕn ra B¾c Hµ diÖt Thµnh Phó Xu©n do ai chiÕm ®ãng, trong hoµn c¶nh hä TrÞnh: (18 phót) nµo ? Qu©n TrÞnh, khi vµo ®¸nh NguyÔn , diÖt TrÞnh S©m. - 6/ 1786 qu©n T©y S¬n ®· nhanh chãng h¹ Yªu cÇu häc sinh ®äc ®o¹n m« t¶ T©y S¬n h¹ thµnh Phó Xu©n. thµnh Phó Xu©n. Nguyªn nh©n nµo T©y S¬n ®· h¹ thµnh Phó Xu©n mét c¸ch nhanh chãng nh­ thÕ nµo ? - Nguyªn nh©n: -> + §­îc sù gióp søc cña NguyÔn H÷u ChØnh (1 H¹ thµnh Phó Xu©n xong, NguyÔn HuÖ quyÕt ®Þnh tiÕn th¼ng ra B¾c .¤ng nªu danh nghÜa “ phï Lª diÖt TrÞnh “vµ kªu gäi nh©n d©n t­íng cò cña ®Þch). + Th¸i ®é kiªu c¨ng b¹c nh­îc cña qu©n TrÞnh. h­ëng øng. T¹i sao Nguüen HuÖ lÊy danh nghÜa “phï Lª diÖt TrÞnh”? §Ó tranh thñ sù ®ång t×nh ñng hé cña nh©n d©n B¾c Hµ. Yªu cÇu häc sinh ®äc ®o¹n qu©n T©y S¬n tiÕn vµo Th¨ng Long.. Sau khi lËt ®æ chÝnh quyÒn hä TrÞnh , qu©n t©y S¬n - Gi÷a n¨m 1786 NguyÔn HuÖ ®¸nh vµo Th¨ng ®· lµm g× ? Long, chóa TrÞnh ( TrÞnh Kh¶i ) bÞ d©n b¾t nép Trao chÝnh quyÒn cho Vua Lª råi trë vÒ Nam cho qu©n T©y S¬n. §Õn ®©y chÝnh quyÒn hä Vua Lª (Lª H¶i T«n), phong cho NguyÔn HuÖ chøc Uy Quèc TrÞnh tån t¹i h¬n 200 n¨m ®· sôp ®æ. C«ng, nh­êng cho T©y S¬n ®Êt NghÖ An, gäi lµ ®Ó th­ëng c«ng vµ g¶ c«ng chóa Ngäc H©n cho NguyÔn HuÖ. (kh¸ giái): ý nghÜa quan träng nhÊt cña viÖc qu©n - ý nghÜa: T¹o ®iÒu kiÖn c¬ b¶n cho viÖc thèng T©y S¬n lËt ®æ ®­îc chÝnh quyÒn hä NguyÔn, hä nhÊt ®Êt n­íc . TrÞnh lµ g×? -> (ChuyÓn ý): T×nh h×nh B¾c Hµ sau khi qu©n T©y 2. NguyÔn H÷u ChØnh m­u ph¶n - NguyÔn S¬n trë vÒ Nam, trë nªn rèi lo¹n => HuÖ thu phôc B¾c Hµ: (17 phót) Yªu cÇu häc sinh ®äc ®o¹n ®Çu môc 2 SGK (Th¶o luËn nhãm): Sau khi qu©n t©t S¬n trë vÒ Nam, t×nh h×nh B¾c Hµ - T×nh h×nh B¾c Hµ rèi lo¹n: + Con ch¸u hä TrÞnh chèng l¹i Vua Lª. nh­ thÕ nµo? + NguyÔn H÷u ChØnh m­u ph¶n, léng quyÒn §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi -> chèng l¹i T©y S¬n. M­u ®å cña ChØnh thÓ hiÖn trong mét bµi th¬ cã c©u: “ §­êng trêi më réng thªnh th¸ng Ta ®©y còng mét triÒu ®×nh kÐm ai” NguyÔn H÷u ChØnh lµ ai? Mét t­íng cò cña hä TrÞnh ®­îc cö theo Hoµng Ngò Phóc vµo ®µng trong ®¸nh chóa NguyÔn vµ T©y S¬n. ChØnh d· lµm ph¶n theo T©y S¬n, bµy kÕ cho NguyÔn HuÖ h¹ thµnh Phó Xu©n. Khi NguyÔn HuÖ trë vµo Nam, NguyÔn HuÖ d· cho ChØnh ë l¹i NghÖ An gióp trÊn thñ NguyÔn V¨n DuÖ. NguyÔn HuÖ cö Vò V¨n NhËm ra trÞ téi ChØnh, NguyÔn H÷u ChØnh chèng cù kh«ng næi ph¶i cïng Vua Lª Chiªu Thèng ch¹y sang Kinh B¾c. §Õn vïng Yªn ThÕ- B¾c Giang ChØnh bÞ b¾t vµ bÞ giÕt, Lª Chiªu Thèng trèn tho¸t ch¹y sang Qu¶ng T©y. - Vò V¨n NhËm l¹i cã m­u ®å riªng. DÑp song NguyÔn H÷u ChØnh, NhËm l¹i cã ý ®å g× ? -> - NguyÔn HuÖ kÐo qu©n ra B¾c diÖt NhËm, tù Tr­íc t×nh h×nh dã NguyÔn HuÖ ®· lµm g×? tay x©y dùng chÝnh quyÒn trªn ®Êt B¾c Hµ. -> * ý nghÜa: (HS kh¸ giái): V× sao NguyÔn HuÖ thu phôc d­îc - Tiªu diÖt chóa NguyÔn ë §µng trong, lËt ®æ B¾c Hµ? chÝnh quyÒn Lª-TrÞnh ë ®µng Ngoµi ®Æt nÒn - ViÖc lµm cña NguyÔn HuÖ chÝnh nghÜa, phï hîp víi nguyÖn mãng thèng nhÊt l·nh thæ. väng cña nh©n d©n nªn ®­îc nh©n d©n ñng hé. -Th¸i ®é cÇu hiÒn, tr©n träng c¸c sÜ phu B¾c Hµ hÕt søc ñng hé. 4. Cñng cè, luyÖn tËp: (4 phót ) Nªu nh÷ng ho¹t ®éng cña T©y S¬n trong 3 lÇn ra B¾c (tõ 1786 -1788 ): - LÇn thø nhÊt ................. ............................................................................................... - LÇn thø hai..................................................................................................................... - LÇn thø ba...................................................................................................................... GV (s¬ kÕt): §­îc sù ñng hé cña nh©n d©n B¾c Hµ, qu©n T©y S¬n ®· lËt ®æ chÝnh quyÒn hä TrÞnh, Vua Lª, diÖt néi ph¶n.... x©y d­ng chÝnh quyÒn míi trªn ®Êt B¾c Hµ. V.H­íng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ: (1 phót) 1)T©y S¬n ®· tiÕn hµnh lËt ®æ chÝnh quyÒn hä TrÞnh ë §µng ngoµi nh­ thÕ nµo? 2)V× sao NguÔn HuÖ thu phôc d­îc B¾c Hµ? Bµi 26: TiÕt 54 Phong trµo t©y s¬n (TiÕp theo) IV. t©y s¬n ®¸nh tan qu©n thanh A. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: Qua bµi häc gióp häc sinh n¾m ®­îc. -Tµi thao l­îc cña Quang Trung vµ danh t­íng Ng« th× NhËm. -Nh÷ng sù kiÖn lín: trËn Ngäc Håi vµ §èng §a. 2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng sö dông l­îc ®å cuéc ®¹i ph¸ qu©n Thanh. 3. Gi¸o dôc t­ t­ëng: -Gi¸o dôc lßng yªu n­íc vµ lßng tù hµo vÒ trang sö vÎ vang cña d©n téc. -C¶m phôc thiªn tµi qu©n sù NguyÔn HuÖ. B. ChuÈn bÞ: 1. Trß: §äc tr­íc bµi häc. 2. ThÇy: L­îc ®å khëi nghÜa T©y S¬n, L­îc ®å Ngäc Håi – §èng ®a. C.TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1.æn ®Þnh tæ chøc, kiÓm tra bµi cò: (4 phót) C©u hái: V× sao NguyÔn HuÖ thu phôcd­îc B¾c Hµ? §¸p ¸n: ( ý1 =4 ®iÓm ; ý 2 = 6 ®iÓm ) - Sù nghiÖp cña NguyÔn HuÖ lµ chÝnh nghÜa , phï hîp víi nguyÖn väng cña toµn thÓ nh©n d©n (giÖt hä TrÞnh ; hä nguyÔn t¹o diÒu kiÖn thèng nhÊt ®Êt n­íc) nªn ®­îc nh©n d©n ñng hé. - Thai ®é cÇu hiÒn, tr©n träng sÜ phu B¾c Hµ cña NguyÔn HuÖ, nªn ®­îc c¸c sÜ phu B¾c Hµ hÕt søc ñng hé nh­: NGuyÔn ThiÕp, Ng« Th× NhËm, Phan Huy Chó...... 2. Giíi thiÖu. GV: ë tiÕt häc tr­íc chóng ta ®· biÕt, khi Vò V¨n NhËm chØ huy qu©n T©y S¬n ra B¾c tiªu diÖt NguyÔn H÷u ChØnh. ChØnh ®· cïng Lª Chiªu Thèng ch¹y sang kinh B¾c, đÕn B¾c Giang ChØnh bÞ b¾t, Lª Chiªu Thèng trèn tho¸t ch¹y sang Qu¶ng T©y. ThÕ cïng lùc kiÖt Lª Chiªu Thèng d· sai ng­êi cÇu cøu nhµ Thanh. ChØ chê nh­ vËy, nhµ Thanh đ· sang x©m l­îc n­íc ta. NguyÔn HuÖ ®· ®èi phã nh­ thÕ nµo ®Ó b¶o vÖ nÒn ®éc lËp d©n téc. Sè phËn kÎ c­íp n­íc vµ b¸n n­íc ra sao? Chóng ta cïng nhau t×m hiÓu bµi häc h«m nay. 3. Bµi míi : Gäi häc sinh ®äc 3 dßng ®Çu SGK 1. Qu©n Thanh x©m l­îc n­íc ta: (10 phót) Qu©n Thanh x©m l­îc n­íc ta nh»m môc ®Ých g×? * Hoµn c¶nh: -> - Lª Chiªu Thèng sang cÇu cøu nhµ Thanh. (Gi¶i thÝch thªm): Tõ khi n­íc ta tho¸t khái ¸ch ®« hé ngh×n => Hµnh ®éng hÌn h¹, b¸n n­íc. n¨m cña bän phong kiÕn ph­¬ng B¾c , giµnh l¹i déc lËp n¨m 938 dÕn nay (n¨m 1788), bän phong kiÕn ph­¬ng B¾c qua c¸c triÒu ®¹i: Tèng, Nguyªn, Minh, ®Òu t×m c¸ch x©m l­îc n­íc ta, hßng b¾t nh©n d©n ta trë l¹i vßng ®« hé nh­ cò. Song ý ®å ®ã cña chóng ®· bÞ ®¸nh b¹i, nhµ M·n Thanh còng vËy, m­în cí cÇu cøu cña Lª Chiªu Thèng ®Ó x©m l­îc n­íc ta. - Môc ®Ých: chiÕm n­íc ta, më réng l·nh thæ xuèng phÝa nam. §¸nh gi¸ hµnh ®éng cña Lª Chiªu Thèng? §ã lµ kÎ b¸n n­íc hÌn h¹. - N¨m 1788 T«n SÜ NghÞ ®em 29 v¹n qu©n chia Lùc l­îng qu©n Thanh sang x©m l­îc n­íc ta? chØ lµm 4 ®¹o tiÕn ®¸nh n­íc ta. huy? -> Sö dông l­îc ®å h×nh 57 - §¹o 1: do T«n SÜ NghÞ chØ huy tõ Qu¶ng T©y -> L¹ng S¬n. - §¹o 2: do SÇm Nhi §èng chØ huythu ®­êng Cao B»ng. - §¹o 3: theo ®­êng Tuyªn Quang - §¹o 4: theo ®­êng Qu¶ng Ninh -> H¶i D­¬ng. Cho häc sinh ®äc ®¹on (tr­íc hÕt .....v÷ng ch¾c) V× sao qu©n ta rót khái Th¨ng Long? Tr­íc thÕ giÆc m¹nh, ph¶i b¶o toµn lùc l­îng, chê ®îi thêi c¬ Rót khái Th¨ng Long qu©n t©y S¬ ®· lµm g×? -> M« t¶ nÐt chÝnh vÒ phßng tuyÕn Tam §iÖp – BiÖn S¬n: - Qu©n T©y S¬n: rót lui ®Ó b¶o toµn lùc l­îng; x©y dùng phßng tuyÕn Tam §iÖp – BiÖn S¬n. + Qu©n bé ®ãng ë Tam §iÖp (Ninh B×nh) + Quan Thuû dãng ë BiÖn S¬n (Cöa B¹ng - Thanh Ho¸) =>huû bé liªn kÕt v÷ng ch¾c. T×nh h×nh Th¨ng Long d­íi ¸ch chiÕm ®ãng cña quan x©m l­îc? - Lª Chiªu Thèng (Vua bï nh×n, hÑn h¹) - Qu©n Thanh c­íp cña, giÕt ng­êi, tµn ph¸ kinh thµnh. Lßng o¸n hËn cña nh©n d©n lªn ®Õn cao ®é 2. Quang Trung ®¹i ph¸ qu©n Thanh: 15’ Yªu cÇu häc sinh 1 häc sinh ®o¹n ®Çu môc 2 - 11/ 1788 NguyÔn HuÖ lªn ng«i hoµng ®Õ, niªn NhËn ®­îc tin qu©n Thanh x©m l­îc n­íc ta hiÖu lµ Quang Trung, tiÕn qu©n ra B¾c. NguyÔn HuÖ ®· lµm g×? -> (HS kh¸ giái): ViÖc NguyÔn HuÖ lªn ng«i Hoµng đÕ cã ý nghÜa g×? - TËp hîp ®­îc lßng d©n, t¹o søc m¹nh ®oµn kÕt d©n téc - Kh¶ng ®Þnh chÝnh quyÒn t/d vµ cho qu©n Thanh biÕt r»ng n­íc ta cã chñ. (ChØ b¶n ®å): - Mòi tªn mµu xanh lµ ®­êng tiÕn qu©n cña Quang Trung ra B¾c, tõ Phó Xu©n ra Tam §iÖp, Quang Trung võa hµnh qu©n gÊp , võa bæ sung lùc l­îng, võa ®éng viªn binh sÜ (kÓ chuyÖn hµnh qu©n chÝ ba ng­êi lµm 1 cÆp) - §Õn NghÖ An më cuéc duyÖt binh lín tr­íc ®Ó lÊy khÝ thÕ vµ tinh thÇn cho binh sÜ. - §Õn Thanh Ho¸ ®äc lêi tuyªn thÖ NhËn xÐt vÒ lêi tuyªn thÖ cña QuangTrung ? ThÓ hiÖn tinh thÇn quuyÕt t©m chèng giÆc ngo¹i x©m, b¶o vÖ ®éc lËp d©n téc c¶u qu©n T©y S¬n. - §Õn Tam §iÖp Quang Trung ®éng viªn qu©n sÜ; khen ngîi kÕ ho¹ch cña Ng« Th× NhËm - Quang Trung quyÕt ®Þnh ®¸nh qu©n Thanh vµo Quang Trung dù ®Þnh ®¸nh qu©nThanh vµo thêi dÞp tÕt kØ dËu. gian nµo? - Tõ Tam §iÖp qu©n T©y S¬n chia lµm 5 ®¹o -> V× sao? (dÞp tÕt qu©n Thanh sÏ m¶i mª, vui ch¬i, tiÕn lªn Th¨ng Long. sao nh·ng kh«ng ®Ò phßng) Sö dông l­îc ®å “Quang Trung ®¹i ph¸ qu©n + §ªm 30 tÕt: tiªu diÖt ®Þch ë ®ån tiÒn tiªu + §ªm 3 tÕt h¹ ®ån Ngäc Håi. Thanh”. + R¹ng s¸ng 5 tÕt: Ngäc Håi, Kh­¬ng Th­îng - §¹o chñ lùc: Quang Trung th¼ng h­íng Th¨ng Long. - §¹o 2, 3: §« §èc Long vµ §« §èc B¶o –t/nam Th¨ng Long. §èng §a ->5 tÕt giµnh th¾ng lîi hoµn toµn. QuÐt s¹ch 29 - §¹o 4: tiÕn ra phÝa H¶i D­¬ng - §¹o 5: Lªn L¹ng Giang (B¾c Giang) v¹n qu©n Thanh. M« t¶ nÐt chÝnh diÔn biÕn ChiÕn th¾ng Ngäc Håi cã ý nghÜa g×? §©y lµ ®ån quan träng nhÊt cã nghÜa sèng cßn cña giÆc ë Th¨ng Long.MÊt Ngä Håi th× Th¨ng Long khong cßn kh¶ n¨ng gi÷, thÕ thua lµ râ rµng. Ngäc Håi - §èng §a ®¹i b¹i, quan Thanh hèt ho¶ng rót ch¹y..... Tr­a mïng 5 tÕt, qu©n T©y S¬n tiÕn vµo Th¨ng Long (tr­íc 2 ngµy). Th¶o luËn phiÕu häc tËp. ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi (nguyªn nh©n ? ý nghÜa?) 3. Nguyªn nh©n th¾ng lîi vµ ý nghÜa lÞch sö cña phong trµo T©y S¬n: (10 phót) Suèt 17 n¨m (1771 – 1789) chiÕn ®Êu, phong trµo T©y S¬n ®· - Nguyªn nh©n : thu ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ to lín, ®ã lµ sù ñng hé cña nh©n d©n + Tinh thÇn yªu n­íc vµ ý chÝ ®Êu tranh kiªn + sù l·nh d¹o tµi t×nh cña Quang trung. c­êng, m­u l­îc cña nh©n d©n. + Sù l·nh ®¹o tµi t×nh cña Quang Trung vµ ban chØ huy nghÜa qu©n. - ý nghÜa : + LËt ®æ chÝnh quyÒn hä NguyÔn, TrÞnh, t¹o ®iÒu kiÖn thèng nhÊt ®Êt n­íc. + §¸nh tan qu©n x©m l­îc Xiªm, Thanh, gi÷ v÷ng nÒn ®éc lËp cña tæ quèc. 4. Cñng cè: (4 phót) Hái: NHËn xÐt vÒ tµi chØ huy qu©n sù c¶u Quang Trung? HS: -TiÕn hµnhcuéc hµnh qu©n thÇn tèc tõ Phó Xu©n ra NghÖ An. -Tiªn ®o¸n ngµy mïng 7 tÕt khao qu©n. -ChØ ®¹o ®¹i ph¸ qu©n Thanh: thÇn tèc, bÊt ngê, t¸o b¹o, chØ ®¹o vµ tæ chøc chiÕn dÊu hÐt søc c¬ ®éng. GV (s¬ kÕt bµi): Th¾ng lîi ®¹i ph¸ qu©n Thanh gi÷ v÷n ®éc lËp d©n téc, mét lÇn n÷a ®Ëp tan cuång väng x©m l­îc cña c¸c ®Õ chÕ qu©n chñ ph­¬ng B¾c. 5. H­íng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ: (1 phót) 1)Khi 29 v¹n qu©n Thanh kÐo sang x©m l­îc n­íc ta, v× sao qu©n t©y S¬n ë B¾c hµ l¹i rót khái Th¨ng Long vÒ x©y dùng phßng tuyÕn Tam §iÖp –BiÖn S¬n? 2)Tr×nh bµy diÔn biÕn trªn l­îc đå? 3)Nguyªn nh©n th¾ng lîi vµ ý nghÜa lÞch sö cña phong trµo T©y S¬n?
- Xem thêm -