Tài liệu Giáo án lịch sử 9 cực chi tiết

  • Số trang: 207 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 102 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n LÞch sö 9 TriÒu Líp Ngµy so¹n Ngµy d¹y §iÒu chØnh 9a 12/8 21/8 NguyÔn ThÞ Thùc Trêng THCS Thuû 9b 9c 9d 21/8 16/8 16/8 PhÇn I LÞch sö thÕ giíi hiÖn ®¹i tõ n¨m 1945 ®Õn nay Ch¬ng I Liªn x« vµ c¸c níc §«ng ¢u Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai Bµi 1 Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u tõ n¨m 1945 ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kØ XX TiÕt 1- I- Liªn x« A.Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc - BiÕt ®îc t×nh h×nh Liªn X« tõ n¨m 1945 ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 70thÕ kØ XX: + Nh÷ng thµnh tùu cña nh©n d©n Liªn X« trong c«ng cuéc kh«i phôc kinh tÕ sau chiÕn tranh( 1945-1950) vµ thµnh tùu næi bËt trong c«ng cuéc x©y dùng CNXH ( Tõ n¨m 50 cho ®Õn ®Çu nh÷ng n¨m 70). 2.Kü n¨ng: - RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng ph©n tÝch,nhËn ®Þnh,®¸nh gi¸ ,so s¸nh c¸c sù kiÖn lÞch sö, kÜ n¨ng khai th¸c tranh ¶nh. 3. T tëng: - Kh¼ng ®Þnh nh÷ng thµnh tùu to lín, nh÷ng thay ®æi c¨n b¶n cña nh©n d©n Liªn X« lµ nh÷ng sù thËt lÞch sö. B. Ph¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, ®µm tho¹i, th¶o luËn... C.ChuÈn bÞ -B¶n ®å Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u(B¶n ®å Ch©u ¢u) -Tranh ¶nh minh ho¹ vÒ Liªn X« trong giai ®o¹n 1945-1970 D.TiÕn tr×nh d¹y häc: I. KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra s¸ch vë cña häc sinh II.Giíi thiÖu bµi míi : LÞch sö thÕ giíi hiÖn ®¹i ®îc tÝnh tõ mèc thêi gian 1917 ®Õn nay. Líp 8 c¸c em ®· ®îc nghiªn cøu thêi kú thø nhÊt tõ 1917-1945 , Líp 9 c¸c em sÏ ®îc nghiªn cøu tiÕp thêi kú thø hai tõ n¨m 1945 ®Õn n¨m 2000 víi bµi häc ®Çu tiªn lµ:Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u tõ n¨m 1945 ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kØ XX. III. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ho¹t ®éng 1. Nhãm, c¸ nh©n * Híng dÉn HS t×m hiÓu th«ng tin SGK. GV:Treo b¶n ®å Liªn X«( hoÆc b¶n ®å Ch©u ¢u) ?Em h·y x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña Liªn X« trªn b¶n ®å? -1 HS lªn x¸c ®Þnh vÞ trÝ ?Nªu t×nh h×nh cña Liªn X« sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai? -Tuy lµ níc chiÕn th¾ng nhng N¨m häc 2013-2014 ChuÈn kÜ n¨ng cÇn ®¹t ChuÈn kiÕn thøc cÇn ®¹t Cñng cè c¸c thao t¸c t duy I.Liªn X« 1.C«ng cuéc kh«i phôc kinh tÕ sau chiÕn tranh (1945-1950) - Quan s¸t b¶n ®å - X¸c ®Þnh vÞ trÝ Liªn X« - §Êt níc X« -ViÕt bÞ trªn b¶n ®å. chiÕn tranh tµn ph¸ hÕt søc - Tr×nh bµy t×nh h×nh Liªn nÆng nÒ: X« sau chiÕn tranh TG II. 1 Gi¸o ¸n LÞch sö 9 TriÒu chÞu thiÖt h¹i ,tæn thÊt nÆng nÒ: -27triÖu ngêi chÕt, 1.710 thµnh phè bÞ tµn ph¸ , h¬n 7 v¹n lµng m¹c, gÇn 32.000 nhµ m¸y xÝ nghiÖp, 6.5 v¹n km ®êng s¾t bÞ ph¸ huû... GV treo b¶ng phô: b¶ng thèng kª sè ngêi chÕt ë 10 níc tham chiÕn chñ yÕu trong chiÕn tranh TGII. -Häc sinh th¶o luËn nhãm theo bµn(1 phót): ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ sù thiÖt h¹i cña Liªn X« trong chiÕn tranh thÕ giíi thø hai? - HS dùa vµo sù thiÖt h¹i cña Liªn X« vµ b¶ng sè liÖu ®Ó tr¶ lêi . -GV nhËn xÐt ,bæ sung néi dung HS tr¶ lêi vµ nhÊn m¹nh : §©y lµ sù thiÖt h¹i rÊt to lín vÒ ngêi vµ cña cña nh©n d©n Liªn X« , ®Êt níc gÆp mu«n vµn khã kh¨n tëng chõng nh kh«ng thÓ vît qua næi . ? NhiÖm vô cña nh©n d©n Liªn X« lóc nµy lµ g× ? §¶ng vµ nhµ níc Liªn X« cã chñ tr¬ng g×? -CÇn kh«i phôc kinh tÕ,hµn g¾n vÕt th¬ng chiÕn tranh,tiÕp tôc x©y dùng CNXH. - Thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø 4 ( 1946-1950). - GV ph©n tÝch sù quyÕt t©m cña §¶ng vµ nhµ níc Liªn X« trong viÖc ®Ò ra vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch kh«i phôc kinh tÕ . quyÕt t©m nµy ®îc sù ñng hé cña nh©n d©n . ?Em h·y nªu nh÷ng thµnh tùu mµ Liªn X« ®¹t ®îc trong giai ®o¹n nµy? N¨m häc 2013-2014 NguyÔn ThÞ Thùc Trêng THCS Thuû - HS quan s¸t ®Ó so s¸nh nh÷ng thiÖt h¹i to lín cña Liªn X« víi c¸c níc §ång Minh kh¸c ®Ó thÊy râ sù thiÖt h¹i cña Liªn X« lµ v« cïng lín. - NhËn xÐt - Tr×nh bµy nhiÖm vô ,chñ tr¬ng cña nh©n d©n Liªn X«. - Tr×nh bµy nh÷ng thµnh -Thµnh tùu : tùu cña nh©n d©n Liªn X« +VÒ kinh tÕ : tõ 1946-1950. /Hoµn thµnh th¾ng lîi kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø t(1946-1950) tríc thêi h¹n 9 th¸ng. /C«ng nghiÖp t¨ng 73% , n«ng nghiÖp vît møc tríc chiÕn tranh. 2 Gi¸o ¸n LÞch sö 9 TriÒu * Th¶o luËn nhãm theo bµn ?Em cã nhËn xÐt g× vÒ tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cña Liªn X« trong thêi k× nµy, nguyªn nh©n cña sù ph¸t triÓn ®ã? - Tèc ®é t¨ng trëng thêi k× nµy t¨ng lªn nhanh chãng -§ã lµ nh÷ng thµnh tùu cã ý nghÜa to lín,®a Liªn X« tho¸t khái nh÷ng khã kh¨n ®i lªn XD CNXH. - Do sù thèng nhÊt vÒ t tëng , chÝnh trÞ cña x· héi Liªn X« , tinh thÇn tù lËp ,tù cêng , chÞu ®ùng gian khæ , lao ®éng cÇn cï , quªn m×nh cña nh©n d©n Liªn X«. GV NhËn xÐt vµ kÕt luËn - Thµnh tùu Liªn X« ®¹t ®îc trong nh÷ng n¨m 1946- 1950 lµ v« cïng to lín ®èi víi c¶ Liªn X« vµ nh©n lo¹i GV chuyÓn ý Nhng chÝnh nh÷ng thµnh tùu ®ã còng mang hoµn c¶nh míi cho nh©n d©n Liªn X« trong giai ®o¹n tiÕp theo Ho¹t ®éng 2. C¸ nh©n -Gv gi¶ng:Sau khi kh«i phôc kinh tÕ Liªn X« ®· tiÕp tôc x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho CNXH . GV: ? Em hiÓu thÕ nµo vÒ kh¸i niÖm " C¬ së vËt chÊt cña CNXH"? Gv gi¶i thÝch: §ã lµ 1 nÒn s¶n xuÊt ®¹i c¬ khÝ víi CN hiÖn ®¹i,n«ng nghiÖp hiÖn ®¹i vµ KHKT tiªn tiÕn. ? Liªn X« x©y dùng c¬ së vËt chÊt – kÜ thuËt cña CNXH trong hoµn c¶nh nµo? Hoµn c¶nh ®ã cã ¶nh hëng g× ®Õ c«ng cuéc x©y dùng CNXH ë Liªn X«? + C¸c níc t b¶n ph¬ng T©y ®Æc biÖt lµ MÜ bao v©y , chèng ph¸ Liªn X« c¶ kinh tÕ ,chÝnh trÞ qu©n sù + V× vËy Liªn X« ph¶i chi phÝ lín cho quèc phßng vµ an N¨m häc 2013-2014 NguyÔn ThÞ Thùc Trêng THCS Thuû +VÒ KH_KT: N¨m 1949 chÕ t¹o thµnh - Th¶o luËn nhãm vÒ c«ng bom nguyªn tö. nhuyªn nh©n sù ph¸t triÓn cña Liªn X« t 1946-1950 2.TiÕp tôc c«ng cuéc XD c¬ së vËt chÊt cña CNXH(tõ 1950 ®Õn ®Çu nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kØ XX) - H×nh thµnh kh¸i niÖm - Tr×nh bµy hoµn c¶nh 3 Gi¸o ¸n LÞch sö 9 TriÒu ninh ®Ó b¶o vÖ thµnh qu¶ cña c«ng cuéc x©y dùng CNXH, lµm gi¶m tèc ®é cña c«ng cuéc XD CNXH. ? §¶ng vµ nhµ níc Liªn X« ®Ò ra kÕ häach g× ®Ó tiÕp tôc x©y dùng c¬ së vËt chÊt cña CNXH? ?Ph¬ng híng chÝnh cña c¸c kÕ ho¹ch ®ã lµ g×? -¦u tiªn ph¸t triÓn CN nÆng(nÒn t¶ng nÒn kinh tÕ quèc d©n).Th©m canh trong n«ng nghiÖp,¸p dông khoa häc kÜ thuËt.T¨ng cêng søc m¹nh quèc phßng. ?Em h·y cho biÕt nh÷ng thµnh tùu vÒ kinh tÕ cña Liªn X« trong giai ®o¹n nµy? §¸nh gi¸ chung vÒ thµnh tùu kinh tÕ mµ Liªn X« ®¹t ®îc? ->Liªn X« hoµn thµnh c¸c kÕ ho¹ch 5 n¨m vµ 7 n¨m: +1951-1955 +1956-1960 +KÕ ho¹ch 7 n¨m 1959-1965 -§¹t nhiÒu thµnh tùu rùc rì,®Æc biÖt vÒ kinh tÕ trong c«ng nghiÖp nh÷ng n¨m 60 , Liªn X« lµ cêng quèc ®øng thø hai thÕ giíi sau MÜ. +VÒ khoa häc kÜ thuËt Liªn X« N¨m 1957 phãng thµnh c«ng vÖ tinh nh©n t¹o. N¨m 1961 phãng con tµu “Ph¬ng §«ng”®a nhµ du hµnh vò trô ®Çu tiªn Gagarin bay vßng quanh tr¸i ®Êt. NguyÔn ThÞ Thùc - §Ò ra c¸c kÕ ho¹ch 5 n¨m vµ 7 n¨m - Ph¸t hiÖn kiÕn thøc SGK - Nªu ph¬ng híng - Thµnh tùu: + VÒ kinh tÕ: Trë thµnh c- Nªu nh÷ng thµnh tùu êng quèc vÒ CN ®øng thø chÝnh, ®¸nh gi¸ hai thÕ giíi sau MÜ, mét sè nghµnh vît MÜ +Thµnh tùu KHKT /N¨m 1957 phãng vÖ tinh nh©n t¹o vµo vò trô. /N¨m 1961 lÇn ®Çu tiªn trªn thÕ giíi ®a ngêi bay vµo vò trô. (GVbæ sung:Tõ 1951-1975 tèc ®é t¨ng trëng CN lµ 9,6%.N¨m1970 ®iÖn lùc ®¹t 740 KW giê gÊp 352 lÇn n¨m 1913,b»ng s¶n lîng cña 4 níc Anh,Ph¸p,T©y §øc,Italia céng l¹i. -DÇu má:353 triÖu tÊn -Than :624 triÖu tÊn -N¨m 1971 thÐp ®¹t 121 triÖu tÊn vît MÜ.N«ng nghiÖp n¨m 1971 ®¹t 186 triÖu tÊn .) N¨m häc 2013-2014 Trêng THCS Thuû 4 Gi¸o ¸n LÞch sö 9 TriÒu NguyÔn ThÞ Thùc - Híng dÉn HS quan s¸t H1 SGK ? ViÖc phãng thµnh c«ng vÖ tinh nh©n t¹o cã ý nghÜa ntn? - Quan s¸t h×nh -> Liªn X« lµ níc ®Çu tiªn phãng thµnh c«ng vÖ tinh - Tr×nh bµy ý nghÜa nh©n t¹o , më ®Çu kØ nguyªn chinh phôc vò trô ? Nªu theo hiÓu biÕt cña em vÒ Ga – ga- rin? ?ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña - Tr×nh bµy Liªn X« trong thêi kú nµy? -ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i hoµ b×nh h÷u nghÞ víi tÊt c¶ c¸c níc,ñng hé phong trµo ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc thÕ giíi vµ trë thµnh chç dùa v÷ng ch¾c cña phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi. GV:N¨m 1960 theo s¸ng kiÕn cña Liªn X«,LHQ th«ng qua tuyªn ng«n vÒ thñ tiªu hoµn toµn CNTD vµ trao tr¶ ®éc lËp cho c¸c níc thuéc ®Þa.N¨m 1961 th«ng qua Tuyªn ng«n vÒ cÊm sö dông vò khÝ h¹t nh©n.N¨m 1963 qua Liªn X«,LHQ th«ng qua tuyªn ng«n thñ tiªu tÊt c¶ c¸c h×nh thøc cña chÕ ®é ph©n biÖt chñng téc. ? Theo em nh÷ng thµnh tùu mµ nh©n d©n Liªn X« ®· ®¹t ®îc t 1946-1970 cã ý nghÜa - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ g× víi Liªn X« vµ thÕ giíi? -> Uy tÝn chÝnh trÞ vµ ®Þa vÞ quèc tÕ cña Liªn X« ®îc ®Ò cao LX trë thµnh chç dùa cho hoµ b×nh thÕ giíi GV S¬ kÕt Tõ 1946 ®Õn ®Çu nh÷ng n¨m 70 Liªn X« ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tù quan trong mang tÝnh toµn cÇu trong c«ng cuéc kh«i phôc kinh tÕ vµ x©y dùng c¬ së vËt chÊt cña chñ nghÜa x· héi, trë thµnh cêng quèc ®èi ®Çu víi Liªn X«. N¨m häc 2013-2014 5 Trêng THCS Thuû +VÒ ®èi ngo¹i. /Hoµ b×nh h÷u nghÞ víi tÊt c¶ c¸c níc. /ñng hé phong trµo ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc trªn thÕ giíi. /Lµ chç dùa v÷ng ch¾c cña CMTG => Liªn X« trë thµnh thµnh tr× cña c¸ch m¹ng thÕ giíi. Gi¸o ¸n LÞch sö 9 TriÒu NguyÔn ThÞ Thùc Trêng THCS Thuû IV.Cñng cè GV kh¸i qu¸t néi dung bµi häc theo c©u hái. ?V× sao sau ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai ,Liªn X« ph¶i tiÕn hµnh kh«i phôc kinh tÕ,hµn g¾n vÕt th¬ng chiÕn tranh vµ tiÕp tôc x©y dùng CNXH? ?Nªu thµnh tùu mµ nh©n d©n Liªn X« ®· ®¹t ®îc tõ 1945 ®Õn ®Çu nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kØ XX? Bµi tËp :S¾p xÕp c¸c sù kiÖn ë cét A cho phï hîp víi cét B A B 1.Liªn X« bíc ra khái ChiÕn tranh a.H¬n 27 triÖu ngêi chÕt thÕ giíi thø hai. b.Phãng thµnh c«ng vÖ tinh nh©n t¹o cña Tr¸i §Êt 2.Thµnh tùu Liªn X« ®¹t ®îc trªn lÜnh c.§øng ®Çu thÕ giíi vÒ s¶n xuÊt c«ng vùc khoa häc kÜ thuËt. nghiÖp d.BÞ c¸c níc §Q yªu cÇu chia l¹i l·nh thæ e.§a nhµ du hµnh vò trô Gagarin bay vßng quanh Tr¸i §Êt. g.Giµu cã nhê thu lîi nhuËn sau chiÕn tranh. §¸p ¸n:1-a ,2-b, V. Giao bµi tËp vÒ nhµ Häc bµi theo c©u hái trong SGK vµ c©u hái cñng cè bµi . Lµm bµi tËp §äc nghiªn cøu tiÕt 2 cña bµi : II.§«ng ¢u * Rót kinh nghiÖ 9a 9b 9c 9d Líp 12/8 Ngµy so¹n 28/8 28/8 23/8 23/8 Ngµy d¹y §iÒu chØnh TiÕt 2 Bµi 1 Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u tõ 1945 ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kØ XX (TiÕp theo ) A.Môc tiªu bµi häc: 1.KiÕn thøc - BiÕt ®îc t×nh h×nh c¸c níc d©n chñ nh©n d©n §«ng ¢u sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai, qu¸ tr×nh thµnh lËp nhµ níc d©n chñ. - Sù h×nh thµnh hÖ thèng x· hé chñ nghÜa. 2.Kü n¨ng RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c sù kiÖn c¸c vÊn ®Ò lÞch sö. 3.T tëng Kh¼ng ®Þnh nh÷ng thµnh tùu to lín cã ý nghÜa lÞch sö cña c«ng cuéc x©y dùng CNXH ë §«ng ¢u,c¸c níc nµy cã nh÷ng biÕn ®æi c¨n b¶n s©u s¾c.Ngµy nay mÆc dï cã nh÷ng biÕn ®æi nhng m«i quan hÖ cña Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u vÉn ®îc duy tr×. B. Ph¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, ®µm tho¹i, th¶o luËn….. C. chuÈn bÞ -B¶n ®å c¸c níc §«ng ¢u,tranh ¶nh minh ho¹ D.TiÕn tr×nh d¹y- häc I. KiÓm tra bµi cò II.Giíi thiÖu bµi N¨m häc 2013-2014 6 Gi¸o ¸n LÞch sö 9 TriÒu NguyÔn ThÞ Thùc Trêng THCS Thuû Nh c¸c em ®Òu biÕt ,cuèi n¨m 1944 ®Çu n¨m 1945 khi Hång qu©n Liªn X« truy kÝch ph¸t xÝt §øc qua vïng §«ng ¢u ®· gi¶i phãng mét vïng réng lín vµ còng tõ ®©y hÖ thèng c¸c níc XHCN trªn thÕ giíi h×nh thµnh. H«m nay c« sÏ cïng c¸c em t×m hiÓu sù ra ®êi cña c¸c níc d©n chñ nh©n d©n §«ng ¢u vµ thµnh tùu x©y dùng CNXH cña c¸c níc nµy tõ 1945 ®Õn ®Çu nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kØ XX. III. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV- HS Ho¹t ®éng 1.C¶líp, c¸ nh©n * Híng dÉn HS t×m hiÓu th«ng tin SGK. GV:Treo b¶n ®å c¸c níc §«ng ¢u Vµ giíi thiÖu vÒ vÞ trÝ c¸c níc §«ng ¢u vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña §«ng ¢u. Häc sinh nghiªn cøu b¶n ®å. ?Em biÕt g× vÒ c¸c níc §«ng ¢u tríc chiÕn tranh thÕ giíi thø II? -Hs tr¶ lêi -Gv bæ sung: c¸c níc §«ng ¢u ®Òu bÞ lÖ thuéc vµo c¸c níc TB T©y ¢u, trong chiÕn tranh hä bÞ ph¸t xÝt chiÕm ®ãng vµ n« dÞch tµn b¹o. ?C¸c níc d©n chñ nh©n d©n §«ng ¢u ra ®êi nh thÕ nµo? -> Mét lo¹t c¸c níc d©n chñ nh©n d©n §¢ ra ®êi nh BaLan(7/1944), Ru-ma-ni (8/1944), Hung-ga-ri (4/1945), TiÖp kh¾c (5/1945)... - GV yªu cÇu HS lªn b¶ng x¸c ®Þnh trªn b¶n ®å C¸c níc §«ng ¢u ®îc Hång qu©n Liªn X« truy ®uæi ph¸t xÝt §øc qua §«ng ¢u gi¶i phãng, thêi gian gi¶i phãng. ?Nªu t×nh h×nh níc §øc sau chiÕn tranh ? -Hs tr¶ lêi theo sgk: §øc bÞ chia c¾t lµm 2 khu vùc chÞu ¶nh hëng cña Liªn X« vµ MÜ. -GV:Sau chiÕn tranh ,níc §øc bÞ chia thµnh 4 khu vùc chiÕm ®ãng cña 4 cêng quèc: Liªn X«, MÜ Anh, Ph¸p theo chÕ ®é qu©n qu¶n. Thñ ®« N¨m häc 2013-2014 ChuÈn kÜ n¨ng cÇn ®¹t Cñng cè c¸c thao t¸c t duy. - Quan s¸t b¶n ®å x¸c ®Þnh vÞ trÝ §«ng ¢u. - Tr×nh bµy ChuÈn kiÕn thøc cÇn ®¹t II.§«ng ¢u 1. Sù ra ®êi cña c¸c níc d©n chñ nh©n d©n §«ng ¢u. *Hoµn c¶nh ra ®êi: - Tríc chiÕn tranh lÖ thuéc vào c¸c níc t b¶n ph¬ng T©y. -Hång qu©n Liªn X« truy kÝch ph¸t xÝt §øc qua §«ng ¢u gióp nh©n d©n §«ng ¢u khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn. *C¸c níc d©n chñ nh©n d©n §«ng ¢u ra ®êi - Tr×nh bµy - ChØ b¶n ®å - Tr×nh bµy 7 Gi¸o ¸n LÞch sö 9 TriÒu BÐc-lin còng bÞ chia thµnh 4 phÇn. Khu vùc cña Liªn X« chiÕm ®ãng trë thµnh céng hoµ d©n chñ §øc, khu vùc cña Anh-Ph¸p-MÜ trë thµnh céng hoµ liªn bang §øc.Thñ ®« Bec-lin còng trë thµnh §«ng §øc vµ T©y §øc. ?§Ó hoµn toµn th¾ng lîi c¸ch m¹ng d©n chñ nh©n d©n c¸c níc §«ng ¢u ®· lµm g×? -Hs tr¶ lêi -Gv bæ sung: x©y dùng chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n, c¶i c¸ch ruéng ®Êt, quèc h÷u ho¸ c¸c xÝ nghiÖp, thùc hiÖn quyÒn tù d©n chñ cho nh©n d©n... -Hs th¶o luËn nhãm nhá 2 phót ?ViÖc c¸c níc §«ng ¢u ra ®êi vµ hoµn thµnh c¸ch m¹ng d©n chñ nh©n d©n cã ý nghÜa nh thÕ nµo? - Gv kÕt luËn Nh vËy sau chiÕn tranh TG II mét läat c¸c níc d©n chñ nh©n d©n §«ng ¢u ra ®êi vµ sù ra ®êi cña c¸c níc d©n chñ nh©n d©n §«ng ¢u ®· ®ãng gãp to lín vµo phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi. GV ChuyÓn ý. Ho¹t ®éng 2. C¸ nh©n * Híng dÉn HS ®äc thªm ?Bíc vµo giai ®o¹n x©y dùng CNXH,nhiÖm vô chÝnh cña c¸c níc trong giai ®o¹n nµy lµ g×? ?Thµnh tùu x©y dùng CNXH cña c¸c níc §«ng ¢u ( tõ 1950 ®Õn 1970)? Ho¹t ®éng 3. C¸ nh©n *Lîc ®å c¸c níc §«ng ¢u vÒ viÖc h×nh thµnh hÖ thèng XHCN ? T×nh h×nh thÕ giíi sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai ? -> Mét lo¹t c¸c níc CNXH ra ®êi, ®ßi hái cã sù hîp t¸c…. ? C¬ së cña sù hîp t¸c nµy lµ g×? N¨m häc 2013-2014 NguyÔn ThÞ Thùc Trêng THCS Thuû - Tr×nh bµy -Ho¹t ®éng nhãm *ý nghÜa: XHCN më réng . - Tù nghiªn cøu tµi liÖu 2.TiÕn hµnh x©y dùng CNXH(tõ 1950 ®Õn ®Çu nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kØ XX)( Híng dÉn HS ®äc thªm) -NhiÖm vô. -Thµnh tùu : III. Sù h×nh thµnh hÖ thèng x· héi chñ nghÜa 1.Hoµn c¶nh vµ nh÷ng c¬ së h×nh thµnh hÖ th«ng c¸c níc XHCN. -Hoµn c¶nh: +C¸c níc §«ng ¢u bíc vµo thêi kú x©y dùng CNXH - Tr×nh bµy 8 Gi¸o ¸n LÞch sö 9 TriÒu ->Cïng chung môc tiªu x©y dùng CNXH, chung hÖ t tëng chñ nghÜa M¸c Lªnin. §Òu do §¶ng Céng s¶n l·nh ®¹o. ? Tr×nh bµy sù hîp t¸c vÒ kinh tÕ cña c¸c níc XHCN? ->Tæ chøc t¬ng trî kinh tÕ gi÷a c¸c níc XHCN-SEV… GV:Héi ®ång t¬ng trî kinh tÕ gi÷a Liªn X« vµ §«ng ¢u gåm c¸c thµnh viªn: Liªn X«, Ba Lan, TiÖp Kh¾c, Hung-gari, Ru-ma-ni, An-ba-ni, Céng hoµ d©n chñ §øc, M«ng Cæ, Cuba, ViÖt Nam. ®· ®¸nh dÊu sù h×nh thµnh hÖ thèng XHCN. ?Nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ tiªu biÓu cña khèi SEV ®· ®¹t ®îc? -Hs tr¶ lêi theo sgv ®i lªn. -Gv bæ sung, gi¶ng theo sgk: Tèc ®é t¨ng trëng c«ng nghiÖp 10% n¨m. Thu nhËp quèc d©n t¨ng 5,7%. Liªn X« cho c¸c níc vay 13 tØ róp vµ viªn trî kh«ng hoµn l¹i 20 tØ róp MÆc dï cã nhiÒu thµnh tùu nhng khèi SEV còng cã nh÷ng h¹n chÕ: Ho¹t ®éng khÐp kÝn kh«ng hoµ nhËp, nÆng trao ®æi hµng ho¸ mang tÝnh bao cÊp, c¬ chÕ quan liªu bao cÊp,ph©n c«ng chuyªn ngµnh cha hîp lÝ...®Õn 28/6/1991 SEV tuyªn bè gi¶i thÓ. ? Tr×nh bµy sù hîp t¸c vÒ qu©n sù , chÝnh trÞ ? ->Tæ chøc HiÖp íc V¸c –sava.Tæ chøc HiÖp íc V¸c-sava lµ liªn minh phßng thñ qu©n sù, chÝnh trÞ cña c¸c níc XHCN Ch©u ¢u ®Ó duy tr× hoµ b×nh an ninh Ch©u ¢u vµ thÕ giíi.. GVbæ sung:Tæ chøc HiÖp íc V¸c-sa-va vµ khèi SEV tan r· cïng víi sù khñng ho¶ng vµ tan r· cña c¸c níc XHCN ®©y N¨m häc 2013-2014 NguyÔn ThÞ Thùc Trêng THCS Thuû +CÇn hîp t¸c, gióp ®ì lÉn nhau. -C¬ së h×nh thµnh: +Cïng chung môc tiªu lµ x©y dùng chñ nghÜa x· héi. +NÒn t¶ng t tëng lµ chñ nghÜa M¸c Lª-nin. 2. Sù hinh thµnh hÖ thèng XHCN. -Ngµy 8/1/1949 thµnh lËp Héi ®ång t¬ng trî kinh tÕ. - Tr×nh bµy - Tr×nh bµy - Tr×nh bµy -Tæ chøc HiÖp íc Vac-sava(14/5/1955). HÖ thèng XHCN ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. - Tr×nh bµy 9 Gi¸o ¸n LÞch sö 9 TriÒu NguyÔn ThÞ Thùc Trêng THCS Thuû lµ sù khñng ho¶ng to lín cña c¸c níc XHCN,hiÖn nay hä ®ang t×m c¸ch kh¾c phôc *GV s¬ kÕt bµi häc - Sù ra ®êi cña c¸c níc d©n chñ nh©n d©n §«ng ¢u vµ tiÕp ®ã lµ c«ng cuéc x©y dùng CNXH ë c¸c níc nµy ®· lµm cho CNXH ngµy cµng më réng , ®ãng gãp to lín vµo phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi. - C¸c tæ chøc cña hÖ thèng XHCN ra ®êi : Khèi SEV vµ khèi V¸c sa va ®· cã vai trß to lín trong viÖc cñng cè vµ ph¸t triÓn hÖ thèng XHCN. IV.Cñng cè Bµi tËp:Häc sinh lªn b¶ng x¸c ®Þnh râ vÞ trÝ cña c¸c níc §«ng ¢u trªn b¶n ®å. Bµi tËp tr¾c nghiÖm 1. HÖ thèng XHCN thÕ giíi ®îc h×nh thµnh vµo kho¶ng thêi gian nµo? A.1917 B.1945 C.1949 D.1950 2. C¸c níc §«ng ¢u tiÕn lªn x©y dùng CNXH trªn c¬ së nµo? A. Lµ nh÷ng níc t b¶n ph¸t triÓn B. Lµ nh÷ng níc t b¶n kÐm ph¸t triÓn C. Lµ nh÷ng níc phong kiÕn D. A vµ B ®óng 3 .Môc ®Ých cña viÖc thµnh lËp Héi ®ång t¬ng trî kinh tÕ lµ g×? A.CÇn cã hîp t¸c nhiÒu bªn B.Sù ph©n c«ng vµ chuyªn m«n ho¸ trong s¶n xuÊt gi÷a c¸c níc XHCN nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ xo¸ bá t×nh tr¹ng chªnh lÖch vÒ tr×nh ®é. C.T¨ng thªm søc m¹nh trong viÖc ®èi phã víi chÝnh s¸ch bao v©y kinh tÕ cña c¸c níc ph¬ng T©y D.C¹nh tranh víi MÜ vµ c¸c níc kh¸c 4. Tæ chøc HiÖp íc Phßng thñ Vac-sa-va thµnh lËp n¨m nµo? A.1955 B.1956 C.1957 D.1958 Yªu cÇu : 1-C ,2-B ,3-D ,4-A V.Giao bµi tËp vÒ nhµ - Häc thuéc bµi theo c©u hái trong SGK. - §äc nghiªn cøu bµi 2 theo hÖ thèng c©u hái SGK,t×m t liÖu liªn quan. *. Rót kinh nghiÖm: N¨m häc 2013-2014 10 Gi¸o ¸n LÞch sö 9 TriÒu Líp Ngµy so¹n Ngµy d¹y §iÒu chØnh NguyÔn ThÞ Thùc 9a 9b 11/9 11/9 25/8 Trêng THCS Thuû 9c 9d 13/9 13/9 TiÕt 3 - Bµi 2 Liªn x« vµ c¸c níc ®«ng ©u tõ gi÷anh÷ng n¨m 70 ®Õn ®Çu nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kû XX A.Môc tiªu bµi häc: 1- KiÕn thøc: - Giai ®o¹n tõ gi÷a nh÷ng n¨m 70 ®Õn ®Çu nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kØ XX: giai ®o¹n khñng ho¶ng dÉn tíi sù tan r· cña chÕ ®é XHCN ë Liªn X« vµ §«ng ¢u . - BiÕt ®¸nh gi¸ nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc vµ mét sè sai lÇm , h¹n chÕ cña Liªn X« vµ c¸c níc x· héi chñ nghÜa ë §«ng ¢u. 2- Kü n¨ng: Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, so s¸nh nh÷ng vÊn ®Ò lÞch sö nhÊt lµ nh÷ng vÊn ®Ò lÞch sö phøc t¹p. 3- T tëng: Häc sinh thÊy râ nh÷ng tÝnh chÊt khã kh¨n, phøc t¹p, nh÷ng thiÕu sãt, sai lÇm trong c«ng cuéc x©y dùng CNXH ë Liªn X« vµ §«ng ¢u. Sù khñng ho¶ng vµ tan r· cña Liªn X« vµ §«ng ¢u còng ¶nh hëng tíi ViÖt Nam. Nhng chóng ta tiÕn hµnh ®æi míi th¾ng lîi trong gÇn 2 thËp kû qua, nh÷ng thµnh tùu ®ã ®îc thÕ giíi c«ng nhËn vµ lµm thay ®æi bé mÆt KT - XH - VN. - Häc sinh tin tëng vµo con ®êng §¶ng ta ®· chän, ®ã lµ C«ng nghiÖp ho¸, HiÖn ®¹i ho¸ theo ®Þnh híng XHCN th¾ng lîi do §¶ng céng s¶n l·nh ®¹o. B. Ph¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, ®µm tho¹i, trùc quan... C. ChuÈn bÞ - B¶n ®å Liªn X« vµ §«ng ¢u. -T liÖu lÞch sö vÒ Liªn X« vµ §«ng ¢u trong giai ®o¹n lÞch sö nµy (Cuéc ®¶o chÝnh lËt ®æ Tæng thèng Goãc - Ba - Chèp thÊt b¹i vµ sù gi¶i thÓ Liªn X«). D.TiÕn tr×nh d¹y häc: N¨m häc 2013-2014 11 Gi¸o ¸n LÞch sö 9 TriÒu NguyÔn ThÞ Thùc Trêng THCS Thuû I. KiÓm tra bµi cò C©u hái: C¬ së h×nh thµnh hÖ thèng XHCN? +C¬ së h×nh thµnh hÖ thèng XHCN Cïng chung môc tiªu lµ x©y dùng CNXH. NÒn t¶ng t tëng lµ Chñ nghÜa M¸c Lªnin II.Giíi thiÖu bµi: Nh c¸c em ®Òu biÕt ë bµi tríc, Liªn X« ®· gi¶i phãng c¶ vïng §«ng ¢u réng lín vµ h×nh thµnh hÖ thèng XHCN,vËy hÖ thèng c¸c níc XHCN ph¸t triÓn nh thÕ nµo?....gÆp nh÷ng khã kh¨n g×....bµi häc h«m nay chóng ta sÏ biÕt ®iÒu ®ã. III. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV-HS Ho¹t ®éng 1. C¶ líp, c¸ nh©n * Híng dÉn HS t×m hiÓu th«ng tin SGK ?Em h·y nªu t×nh h×nh thÕ giíi n¨m 1973? -> 1973 khñng ho¶ng KT thÕ giíi bïng næ  ®Çu tiªn khñng ho¶ng dÇu má  c¸c níc ph¶i cã nh÷ng c¶i c¸ch, KT, chÝnh trÞ XH… ? Tríc bèi c¶nh ®ã , Ban l·nh ®¹o Liªn X« ®· cã th¸i ®é nh thÕ nµo ? HËu qu¶ cña nã ®èi víi Liªn X«? -> Ban l·nh ®¹o Liªn X« kh«ng tiÕn hµnh c¶i c¸ch cÇn thiÕt ….DÉn ®Õn ®Çu nh÷ng n¨m 80 cña thÕ kØ XX nÒn KT Liªn X« ngµy cµng khã kh¨n, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp tr× trÖ, thùc phÈm vµ nhiÒu hµng ho¸ tiªu dïng thiÕu thèn, møc sèng nh©n d©n gi¶m sót, tÖ n¹n x· héi léng hµnh.§Êt níc l©m vµo khñng ho¶ng toµn diÖn. N¨m häc 2013-2014 ChuÈn kÜ n¨ng cÇn ®¹t Cñng cè c¸c thao t¸c t duy - NhËn biÕt th«ng tin SGK - Ph¸t hiÖn kiÕn thøc SGK ChuÈn kiÕn thøc cÇn ®¹t I- Sù khñng ho¶ng vµ tan r· cña Liªn bang X« viÕt. 1- Nguyªn nh©n: - N¨m 1973, khñng ho¶ng KT thÕ giíi bïng næ. - Liªn X« kh«ng tiÕn hµnh c¶i c¸ch KT, chËm ®æi míi duy tr× m« h×nh vÒ CNXH cã nhiÒu khuyÕt tËt. - §Êt níc khñng ho¶ng toµn diÖn. 12 Gi¸o ¸n LÞch sö 9 TriÒu NguyÔn ThÞ Thùc ? §Ó tho¸t khái khñng ho¶ng Liªn X« ®· lµm g×? - Tr×nh bµy -> TiÕn hµnh c¶i tæ .  TiÕn hµnh c¶i tæ. ? Thêi gian ,môc ®Ých c¶i tæ lµ g×? - VÊn ®¸p -> Söa ch÷a nh÷ng thiÕu sãt , sai lÇm tríc kia, ®a ®Êt níc thoat khái khñng ho¶ng. HS theo dâi phÇn in nhá SGK/10. ? Em h·y cho biÕt ND c¶i tæ cña Gèc- ba –chèp nh thÕ - Tr×nh bµy nµo? -> HS dùa vµo phÇn ch÷ in nhá tr¶ lêi. * Néi dung c¶i tæ: - VÒ kinh tÕ cha thùc hiÖn ®îc. - ChÝnh trÞ: TËp trung mäi quyÒn lùc vµo Tæng thèng. - Thùc hiÖn ®a nguyªn vÒ chÝnh trÞ. 2- DiÔn biÕn: - Th¸ng 3/1985 Goãc - Ba Chèp ®Ò ra ®êng lèi c¶i tæ. - Xo¸ bá sù l·nh ®¹o ®éc quyÒn cña §¶ng céng s¶n. ? Cuéc c¶i tæ cña Liªn X« cã thµnh c«ng kh«ng ? V× sao ? Vµ nã cã t¸c ®éng g× ®Õn kt- Ph©n tÝch , gi¶i thÝch xh Liªn X«? - Kh«ng thµnh c«ng v× chuÈn bÞ kh«ng chu ®¸o, thiÕu ®êng lèi chiÕn lîc. - §Êt níc ngµy cµng khñng ho¶ng vµ rèi lo¹n. M©u thuÉn s¾c téc bïng næ GV: Trong khi ®Êt níc khñng ho¶ng toµn diÖn, Tæng thèng ®a ra biÖn ph¸p c¶i tæ qu¸ N¨m häc 2013-2014 Trêng THCS Thuû 13 Gi¸o ¸n LÞch sö 9 TriÒu NguyÔn ThÞ Thùc Trêng THCS Thuû nhanh toµn diÖn… nhng kh«ng cã sù chuÈn bÞ chu ®¸o  thÊt b¹i. ? Trong bèi c¶nh ®ã nh÷ng ngêi l·nh ®¹o §¶ng vµ nhµ níc X« viÕt ®· lµm g×? HËu qu¶ cña viÖc lµm ®ã? - Tr×nh bµy -> 19-8-1991 ®¶o chÝnh lËt ®æ Gèc- Ba- Chãp nhng kh«ng thµnh c«ng …21-12-1991 Liªn Bang X« ViÕt bÞ gi¶i t¸n thµnh lËp céng ®ång c¸c quèc gia ®éc lËp ( SNG) -19/8/1991 TiÕn hµnh cuéc ®¶o chÝnh lËt ®á Gèc ba chèp kh«ng thµnh c«ng g©y hËu qu¶ nghiªm träng. - §¶ng céng s¶n Liªn X« bÞ ®×nh chØ ho¹t ®éng. - 21/12/1991, 11 níc céng hoµ ®ßi ly khai, h×nh thµnh céng ®ång c¸c quèc gia ®éc lËp. 3. KÕt qu¶ : CNXH ë Liªn X« bÞ sôp ®æ. GV kÕt luËn Do chËm söa ®æi tríc t×nh h×nh TG nªn Liªn X« l©m vµo khñng ho¶ng ®Ó tho¸t khái khñng ho¶ng Liªn x« tiÕn hµnh c¶i tæ nhng cuéc caØ tæ ®a ®Õn hËu qu¶ nghiªm träng lµ CNXH bÞ sôp ®æ ë liªn X«. - ChuyÓn ý Ho¹t ®éng 2. C¶ líp, c¸ nh©n GV: Giíi thiÖu vÞ trÝ c¸c níc §«ng ¢u Sgk. - HS theo dâi b¶n ®å GV: Ru - ma - ni n¨m 1989 - Quan s¸t lîc ®å. nî níc ngoµi 11 tû USD vµ 1980 nî 21 tØ USD N¨m häc 2013-2014 14 II-Cuéc khñng ho¶ng tan r· cña chÕ ®é XHCN ë c¸c níc §«ng ¢u. - N¨m 1991 hÖ thèng c¸c níc XHCN bÞ tan r· vµ sôp ®æ. Gi¸o ¸n LÞch sö 9 TriÒu NguyÔn ThÞ Thùc Trêng THCS Thuû ? Sù sôp ®æ cña c¸c níc §«ng ¢u dÉn ®Õn hËu qu¶ nghiªm träng nh thÕ nµo ? - Thùc hiÖn ®a nguyªn chÝnh - NhËn ®Þnh trÞ. - ChuyÓn sang KT thÞ trêng. - §æi tªn níc vµ ngµy quèc kh¸nh chØ gäi chung lµ níc céng hoµ. -> 28/6/1991 khèi SEV chÊm døt ho¹t ®éng. 1/7/1991 tæ chøc hiÖp íc V¸c-sa- va tuyªn bè gi¶i thÓ. §©y lµ tæn thÊt hÕt søc nÆng nÒ víi PT CM thÕ giíi vµ c¸c lùc lîng tiÕn bé, c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc ®ang ®Êu tranh cho hoµ b×nh vµ ®éc lËp d©n téc ? Nguyªn nh©n dÉn tíi sù sôp ®æ cña CNXH ë Liªn X« vµ §«ng ¢u? - Nguyªn nh©n sôp ®æ * Th¶o luËn theo bµn - HÖ qu¶. ? Em cã suy nghÜ g× vÒ sù sôp - §¸ng gi¸. ®æ cña hÖ thèng XHCN , sù sôp ®æ ®ã dÉn tíi hÖ qu¶ g×? - Th¶o luËn *GV s¬ kÕt bµi - Do nh÷ng nguyªn nh©n - NhËn xÐt kh¸ch quan vµ chñ quan sù sôp ®æ cña Liªn x« vµ §«ng ¢u lµ kh«ng tr¸nh khái - Cuéc c¶i tæ cña Gèc- ba -chãp víi hËu qu¶ lµ sù tan r· cña chÕ ®é CNXH ë Liªn X« IV.Cñng cè ? Theo em nguyªn nh©n c¬ b¶n nµo dÉn ®Õn sù tan r· vµ sôp ®æ cña Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u ? + M« h×nh CNXH cã nhiÒu khuyÕt tËt, thiÕu sãt, tuy nã phï hîp víi thêi gian tríc ®ã. Nhng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn béc lé sù thiÕu t«n träng víi quy luËt ph¸t triÓn kh¸ch quan, c¬ chÕ quan liªu bao cÊp lµm nÒn KT thiÕu n¨ng ®éng, thiÕu d©n chñ, thiÕu c«ng b»ng x· héi. N¨m häc 2013-2014 15 Gi¸o ¸n LÞch sö 9 TriÒu NguyÔn ThÞ Thùc Trêng THCS Thuû + Nh÷ng khuyÕt tËt duy tr× qu¸ l©u lµm CNXH xa rêi nh÷ng tiÕn bé v¨n minh cña thÕ giíi, sù tiÕn bé KHKT nªn dÉn tíi sù tr× trÖ, khñng ho¶ng KT, XH. + Sù chèng ph¸ cña CN§Q vµ c¸c thÕ lùc chèng ph¸ CNXH. Bµi tËp tr¾c nghiÖm:Nèi niªn ®¹i ë cét A phï hîp néi dung cét B A B .1949 Héi ®ång T¬ng trî kinh tÕ gi¶i thÓ .1957 C«ng cuéc c¶i tæ ë Liªn X« .1991 Liªn X« phãng thµnh c«ng vÖ tinh nh©n t¹o .1985 Liªn X« chÕ t¹o thµnh c«ng bom nguyªn tö 1955 Thµnh lËp tæ chøc HiÖp íc phßng thñ V¸c-sava V. Giao bµi tËp vÒ nhµ - Häc thuéc bµi - Lµm bµi tËp - §äc bµi 3 - Ch¬ng II vµ chuÈn bÞ theo c©u hái SGK *- Rót kinh nghiÖm. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ................................................................................................ 9a 9b 9c 9d Líp Ngµy so¹n 9/9 18/9 18/9 20/9 20/9 Ngµy d¹y §iÒu chØnh Ch¬ng II: C¸c níc ¸, phi, mÜ la tinh tõ n¨m 1945 ®Õn nay tiÕt 4- Bµi 3: qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña phong trµo gi¶i phãng d©n téc vµ sù tan r· cña hÖ thèng thuéc ®Þa A- Môc tiªu : 1.KiÕn thøc: - Häc sinh n¾m ®îc: Qu¸ tr×nh ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc vµ sù tan r· cña hÖ thèng thuéc ®Þa ë Ch©u ¸, Phi vµ MÜ La Tinh. - Nh÷ng diÔn biÕn chñ yÕu cña qu¸ tr×nh ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc cña c¸c níc nµy, tr¶i qua 3 giai ®o¹n ph¸t triÓn, mçi giai ®o¹n cã nÐt ®Æc thï riªng. 2. Kü n¨ng: N¨m häc 2013-2014 16 Gi¸o ¸n LÞch sö 9 TriÒu NguyÔn ThÞ Thùc Trêng THCS Thuû RÌn ph¬ng ph¸p t duy, l«gÝc kh¸i qu¸t tæng hîp sù kiÖn lÞch sö vµ kü n¨ng sö dông b¶n ®å. 3.T tëng: - Häc sinh thÊy ®îc: Qu¸ tr×nh ®Êu tranh kiªn cêng, anh dòng ®Ó gi¶i phãng d©n téc cña nh©n d©n c¸c níc. - T¨ng cêng tinh thÇn ®oµn kÕt h÷u nghÞ víi nh©n d©n c¸c níc ®Ó chèng kÎ thï chung. - Nªu cao lßng tù hµo d©n téc. B. Ph¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, ®µm tho¹i, th¶o luËn nhãm... C-ChuÈn bÞ: GV: - B¶n ®å thÕ giíi : Ch©u ¸, Ch©u Phi vµ MÜ La Tinh. HS:§äc vµ nghiªn cøu kÜ bµi häc,tr¶ lêi c©u hái trong s¸ch gi¸o khoa D.TiÕn tr×nh d¹y- Häc: I.KiÓm tra bµi cò Bµi tËp tr¾c nghiÖm 1.Sù sôp ®æ chÕ ®é CNXH cña Liªn X« vµ §«ng ¢u lµ: A.Sù sôp ®æ cña chÕ ®é XHCN B.Sù sôp ®æ cña m« h×nh XHCN cha khoa häc C.Sù sôp ®æ cña mét ®êng lèi sai lÇm D.Sù sôp ®æ cña t tëng chñ quan,nãng véi. 2.Héi ®ång T¬ng trî Kinh tÕ (SEV) bÞ gi¶i thÓ do nguyªn nh©n nµo? A.Do “khÐp kÝn” cöa trong ho¹t ®éng B.Do kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh víi MÜ vµ T©y ¢u C.Do sù l¹c hËu vÒ ph¬ng thøc s¶n xuÊt D.Do sù sôp ®æ cña CNXH ë Liªn X« vµ §«ng ¢u 3.Tæ chøc HiÖp íc Phßng thñ V¸c-sa-va gi¶i thÓ n¨m nµo? A.1989 B.1990 C.1991 D.1992 Yªu cÇu :1-B ,2-D ,3-C II.Giíi thiÖu bµi míi Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø 2 phong trµo ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc diÔn ra s«i næi ë Ch©u ¸, Ch©u Phi vµ MÜ La Tinh lµm cho hÖ thèng thuéc ®Þa tan ra tõng m¶ng lín vµ ®i tíi sù tan r·, sôp ®æ III.bµi míi: Ho¹t ®éng d¹y vµ häc N¨m häc 2013-2014 ChuÈn kÜ n¨ng cÇn ®¹t 17 ChuÈn kiÕn thøc cÇn ®¹t Gi¸o ¸n LÞch sö 9 TriÒu Ho¹t ®éng 1. Nhãm, c¸ nh©n GV: Treo lîc ®å thÕ giíi Giíi thiÖu vÒ ch©u ¸,ch©u Phi ,MÜ La -Tinh -> Lµ khu vùc ®«ng d©n, cã nguån lao ®éng dåi dµo, l·nh thæ réng lín víi nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn hÕt søc phong phó. ? Hoµn c¶nh cña c¸c níc ch©u ¸, Phi, MÜ La Tinh tríc chiÕn tranh TG II? - Tríc chiÕn tranh thÕ giíi thø hai, hÇu hÕt c¸c níc trong khu vùc nµy ®Òu trë thµnh thuéc ®Þa hoÆc nöa thuéc ®Þa cña c¸c ®Õ quèc Anh, Ph¸p, MÜ, NhËt, Hµ Lan, Bå §µo Nha...-> M©u thuÉn nd thuéc ®Þa víi ¸ch thèng trÞ cña chñ nghÜa thùc d©n, ®Õ quèc lµm bïng næ ptgpdt sau chiÕn tranh tgII GV Dïng b¶n ®å thÕ giíi tr×nh bµy qu¸ tr×nh ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc ë 3 ch©u lôc nµy ë giai ®o¹n 1. * HS th¶o luËn : §iÒn vµo b¶ng liÖt kª c¸c quèc gia giµnh ®éc lËp ë giai ®o¹n 1. GV yªu cÇu häc sinh lªn x¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c níc giµnh ®éc lËp trªn b¶n ®å. NguyÔn ThÞ Thùc Trêng THCS Thuû * Nguyªn nh©n bïng næ ptgpdt sau chiÕn tranh. - Quan s¸t lîc ®å - Tr×nh bµy - Quan s¸t lîc ®å * DiÔn biÕn I.Giai ®o¹n tõ gi÷a n¨m 1945 ®Õn nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kû XX. - Th¶o luËn nhãm . Khu vùc - X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c níc trªn b¶n ®å. §NA Thêi gian 1945 Nam ¸, - (1946- B¾c Phi 1950) - 1952 - (19541962) N¨m häc 2013-2014 18 Tªn quèc gia giµnh ®éc lËp -In-®«-nª-xi-a, ViÖt Nam, Lµo. -Ên §é -Ai- cËp -An-giª-ri Gi¸o ¸n LÞch sö 9 TriÒu NguyÔn ThÞ Thùc Trêng THCS Thuû Ch©u Phi 1960 -17 níc ch©u Phi Kv MÜ 1959 Cu-ba la- Tinh ? Em nhËn xÐt g× vÒ qu¸ tr×nh gi¶i phãng d©n téc cña c¸c níc thuéc ®Þa thêi kú nµy? -> Phong trµo diÔn ra díi h×nh thøc ®tr vò trang lµ chñ yÕu vµ lan nhanh nh mét d©y thuèc næ lµm rung chuyÓn hÖ thèng thuéc ®Þa. ? KÕt qu¶ cña giai ®o¹n thø nhÊt? -> HÖ thèng thuéc ®Þa cña ®qtd vÒ c¬ b¶n bÞ sôp ®æ. §Õn n¨m 1967 hÖ thèng thuéc ®Þa chØ cßn 5,2 triÖu km vu«ng, tËp trung chñ yÕu ë miÒn Nam Ch©u Phi. GV kÕt luËn Phong trµo gi¶i phãng d©n téc bïng næ lan réng kh¾p thÕ giíi, bíc ®Çu lµm tan r· hÖ thèng thuéc ®Þa cña ®q- td. - ChuyÓn ý Ho¹t ®éng 2. C¶ líp, c¸ nh©n ?Nh©n d©n c¸c níc ch©u Phi næi dËy ®Êu tranh b»ng h×nh thøc nµo ? nh»m môc ®Ých g×? Gv têng thuËt qu¸ tr×nh ®tr cña c¸c níc miÒn Nam Ch©u Phi trªn lîc ®å thÕ giíi. HS lªn b¶ng x¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c níc giµnh ®éc lËp trong giai N¨m häc 2013-2014 - NhËn xÐt - VÊn ®¸p - KÕt qu¶ : HÖ thèng thuéc ®Þa cña ®Õ quèc – thùc d©n vÒ c¬ b¶n bÞ sôp ®æ. - Tr×nh bµy - Quan s¸t lîc ®å - X¸c ®Þnh trªn b¶n ®å - Ph©n tÝch 19 II.Giai ®o¹n tõ gi÷a nh÷ng n¨m 60 ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kû XX. -Nh©n d©n ch©u Phi ®Êu tranh vò trang chèng thùc d©n Bå §µo Nha giµnh th¾ng lîi: +/ Ghi-nª BÝt-xao ( 9/1974). Gi¸o ¸n LÞch sö 9 TriÒu NguyÔn ThÞ Thùc ®o¹n nµy. ? Th¾ng lîi cña nh©n d©n 3 níc Ghi-nª BÝt-xao ( 9/1974), M«d¨m-bich (6/1975), ¡ng-g«-la ( 11/1975) cã ý nghÜa nh thÕ nµo? ->Gãp phÇn quan träng trong viÖc cæ vò tinh thÇn nh©n d©n c¸c níc thuéc ®Þa, ®Æc biÖt lµ nh©n d©n ch©u Phi, trong cuéc ®Êu tranh giµnh ®éc lËp d©n téc, b¶o vÖ chñ quyÒn cña m×nh. GV kÕt luËn Phong trµo gi¶i phãng d©n téc ®· giµnh ®îc th¾ng lîi vang déi lµm tan r· tõng m¶ng lín hÖ thèng thuéc ®Þa - ChuyÓn ý Ho¹t ®éng 3. C¶ líp, c¸ nh©n - VÊn ®¸p ? Nh©n d©n Ch©u Phi ®tr nh»m -LÝ gi¶i môc tiªu g×? ? ThÕ nµo lµ chñ nghÜa A- p¸c thai? -Gv gi¶i thÝch chÕ ®é A-p¸cthai: " A-p¸c-thai cã nghÜa lµ "sù t¸ch biÖt chñng téc". §©y lµ chÝnh s¸ch ph©n biÖt chñng téc cùc ®oan vµ tµn b¹o cña §¶ng quèc d©n, chÝnh ®¶ng cña thiÓu sè da tr¾ng cÇm quyÒn ë Nam Phi thùc hiÖn tõ 1948, chñ tr¬ng tíc ®o¹t mäi quyÒn c¬ b¶n vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi cña ngêi da ®en ë ®©y vµ c¸c d©n téc ch©u ¸ ®Þnh c, ®Æc biÖt lµ N¨m häc 2013-2014 Trêng THCS Thuû +/ M«-d¨m-bich (6/1975) +/ ¡ng-g«-la ( 11/1975). - HÖ thèng thuéc ®Þa cña Bå §µo Nha ë ch©u Phi tan r·. III.Giai ®o¹n tõ gi÷a nh÷ng n¨m 70 ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kû XX 20
- Xem thêm -