Tài liệu Giáo án lịch sử 9 cơ bản theo chuẩn kiến thức

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tiết 1 PhÇn mét LÞch sö thÕ giíi hiÖn ®¹i Tõ 1945 ®Õn nay Ch¬ng I liªn x« vµ c¸c níc ®«ng ©u sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai liªn x« vµ c¸c níc ®«ng ©u tõ n¨m 1945 ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kû XX I,MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: 1. Veà kieán thöùc Giuùp HS naém ñöôïc: - Nhöõng thaønh töïu to lôùn cuûa nhaân daân Lieân Xoâ trong coâng cuoäc haøn gaén caùc veát thöông chieán tranh, khoâi phuïc neàn kinh teá vaø sau ñoù tieáp tuïc xaây döïng cô sôû vaät chaát, kó thuaät cuûa CNXH. - Nhöõng thaéng lôïi coù yù nghóa lòch söû cuûa nhaân daân caùc nöôùc Ñoâng AÂu sau naêm 1945: giaønh thaéng lôïi trong cuoäc caùch maïng giaûi phoùng daân toäc, thieát laäp cheá ñoä daân chuû nhaân daân vaø tieán haønh coâng cuoäc xaây döïng CNXH. - Söï hình thaønh heä thoáng XHCN theá giôùi. 2. Veà tö töôûng - Khaúng ñònh nhöõng thaønh töïu to lôùn coù yù nghóa lòch söû cuûa coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu. ÔÛ caùc nöôùc naøy ñaõ coù nhöõng thay ñoåi caên baûn vaø saâu saéc. Ñoù laø nhöõng söï thaät lòch söû. - Maëc duø ngaøy nay tình hình ñaõ thay ñoåi vaø khoâng traùnh khoûi coù luùc bò giaùn ñoaïn taïm thôøi, moái quan heä höõu nghò truyeàn thoáng giöõa nöôùc ta vaø Lieân Bang Nga, caùc nöôùc coäng hoøa thuoäc Lieân Xoâ tröôùc ñaây, cuõng nhö vôùi caùc nöôùc Ñoâng AÂu vaãn ñöôïc duy trì vaø gaàn ñaây ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån môùi. Caàn traân troïng moái quan heä truyeàn thoáng quyù baùu ñoù, nhaèm taêng cöôøng tình ñoaøn keát höõu nghò vaø ñaåy maïnh söï hôïp taùc phaùt trieån, tieát thöïc phuïc vuï coâng cuoäc coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoùa cuûa ñaát nöôùc ta. 3. Veà kó naêng - Reøn luyeän cho HS kó naêng phaân tích vaø nhaän ñònh caùc söï kieän, caùc vaán ñeà lòch söû. II. SÖÏ CHUAÅN BÒ CUÛA THAÀY VAØ TROØ: - Baûn ñoà Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu (hoaëc chaâu AÂu) - Moät soá tranh aûnh tieâu bieåu veà Lieân Xoâ, caùc nöôùc Ñoâng AÂu trong giai ñoaïn töø sau naêm 1945 ñeán naêm 1970 - HS sưu tầm tranh ảnh ,những mẫu chuyện về công cuộc xây dựng CNXH ở LX. III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: 1. ÔN định tổ chức : 9A2 : …………………………………………. 2. Kieåm tra baøi cuõ 3. Baøi môùi - GV caàn chæ roõ ñaây laø baøi môû ñaàu cuûa chöông trình lòch söû lôùp 9, HS seõ hoïc lòch söû theá giôùi töø sau naêm 1945 ñeán heát theá kæ XX – naêm 2000. I/. LIEÂN XOÂ: NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ 1/. Coâ n g cuoä c khoâ i phuï c - GV duøng baûng phuï hoaëc ñeøn chieáu HS theo doõi. kinh teá sau chieá n tranh theá ñöa caùc soá lieäu veà söï thieät haïi cuûa LX trong SGK trang 3 leân baûng. giôù i II ( 1945- 1950): ? Em coù nhaän xeùt gì veà söï thieät haïi của LX trong CTTG/II? Ñaây laø söï thieät haïi raát to lôùn veà ngöôøi vaø cuûa cuûa GV nhaän xeùt, boå sung. LX , ñaát nöôùc gaëp nhieàu khoù töôûng - Lieân xoâ chòu toån thaát - GV so saùnh nhöõng thieät haïi cuûa LX khaên naëng neà nhaát sau CTTGII. so vôùi caùc nöôùc ñoàng minh ñeå thaáy chöøng khoâng theå roõ hôn söï thieät haïi cuûa LX laø to lôùn vöôït noåi. coøn toån thaát cuûa caùc nöôùc ñoàng minh laø khoâng ñaùng keå.  Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ? Ñeå khoâi phuïc KT, LX ñaõ laøm gì? Lieân xoâ ñeà ra keá hoaïch 5 naêm laàn thöù tö (1946 – - GV phaân tích söï quyeát taâm cuûa Ñ1950). NN/ LX trong vieäc ñeà ra vaø thöïc hieän keá hoaïch 5 naêm laàn thöù tö (1946 – 1950). Ñaûng vaø Nhaø ? Thaønh töïu cuûa keá hoaïch 5 naêm laàn nöôùc Lieân xoâ ñeà thöù tö? ra keá hoaïch 5 naêm laàn thöù tö ñeå khoâi phuïc kinh teá. - Thöïc hieän keá hoaïch 5 naêm laàn IV (1946-1950) ñaït nhieàu thaønh töïu to lôùn. ? Em coù nhaän xeùt gì veà toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cuûa LX trong thôøi kyø khoâi phuïc kinh teá, nguyeân nhaân cuûa söï phaùt trieån ñoù? Nguyeân nhaân? GV chuyeån yù. 2/. Lieân Xoâ tieáp tuïc xaây döïng cô sôû vaät chaát – kyõ thuaät cuûa CNXH ( töø 1950 ñeán nöûa ñaàu nhöõng naêm 70 cuûa theá kyû XX ) * Hoaøn caûnh: - Caùc nöôùc TB phöông Taây luoân coù aâm möu vaø haønh ñoäng bao vaây, choáng phaù LX caû veà kinh teá, chính trò vaø quaân söï. - Lieân Xoâ phaûi chi phí lôùn cho quoác phoøng, an ninh ñeå baûo veä thaønh quûa cuûa coâng cuoäc xaây döïng CNXH . -GV giaûi thích khaùi nieäm: ”xaây döïng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa CNXH” (Ñoù laø neàn saûn xuaát ñaïi cô khí vôùi coâng noâng nghieäp hieän ñaïi, khoa hoïc kyõ thuaät tieân tieán). - Kinh tÕ: Hoµn thµnh kÕ ho¹ch 5 n¨m tríc thêi h¹n 9 th¸ng. - C«ng nghiÖp: T¨ng 73%, h¬n 6000 nhµ m¸y ®îc kh«i phôc vµ x©y dùng. - N«ng nghiÖp: Vît tríc chiÕn tranh. - KHKT: ChÕ t¹o thµnh c«ng bom nguyªn tö (1949) - GV noùi roõ: Ñaây laø vieäc tieáp tuïc xaây döïng cô sôû vaät chaát- kyõ thuaät + Toác ñoä khoâi cuûa CNXH maø HS ñaõ ñöôïc hoïc ñeán phuïc KT thôøi kyø naêm 1939. naøy taêng nhanh choùng. ? LX xaây döïng CSVC-KT trong + Coù ñöôïc keát hoaøn caûnh naøo? quûa naøy laø do: söï thoáng nhaát veà tö töôûng, chính trò cuûa xaõ hoäi LX, tinh thaàn töï löïc, töï cöôøng, chòu ñöïng gian khoå, -GV nhaän xeùt, boå sung , hoaøn thieän lao ñoäng caàn cuø, noäi dung HS traû lôøi. queân mình cuûa nhaân daân LX. ? Hoaøn caûnh ñoù coù aûnh höôûng gì ñeán coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû LX? ? LX thöïc hieän caùc keá hoaïch daøi haïn naøo? Phöông höôùng chính cuûa caùc keá hoaïch daøi haïn nhö theá naøo? - LX thöïc hieän haøng loaït GV choát laïi. keá hoaïch daøi haïn. ? Haõy neâu roõ nhöõng thaønh töïu veà caùc maët maø LX ñaõ ñaït ñöôïc trong giai ñoaïn naøy. Ñaït thaønh töïu to lôùn veà nhieàu maët (KT, KHKT, Giôùi thieäu H.1/SGK- Veä tinh nhaân quoác phoøng, ñoái ngoaïi…) taïo ñaàu tieân cuûa Lieân Xoâ. - Caùc nöôùc TB phöông Taây luoân GV cho ví duï veà söï giuùp ñôõ cuûa LX coù aâm möu vaø ñoái vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi trong haønh ñoäng bao ñoù coù VN. vaây, choáng phaù ? Haõy cho bieát yù nghóa cuûa nhöõng LX caû veà kinh teá, thaønh töïu maø LX ñaït ñöôïc? chính trò vaø quaân söï. - Lieân Xoâ phaûi chi phí lôùn cho quoác phoøng, an ninh ñeå baûo veä thaønh quûa cuûa coâng cuoäc xaây döïng CNXH . - AÛnh höôûng tröïc tieáp ñeán xaây döïng CSVC-KT, laøm giaûm toác ñoä cuûa coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû LX. LX thöïc hieän haøng loaït caùc keá hoaïch daøi haïn (KH 5 naêm laàn 5, 5 naêm laàn 6 vaø KH 7 naêm) vôùi phöông höôùng chính laø öu tieân CN naëng, thaâm canh NN, ñaåy maïnh taêng phoøng… KHKT, quoác HS ñoïc soá lieäu SGK/4 veà nhöõng thaønh töïu. Uy tín chính trò vaø ñòa vò quoác teá cuûa LX ñöôïc ñeà cao. LX trôû thaønh choã döïa cho hoøa bình theá giôùi 3. Sô keát baøi hoïc - Cuûng coá: a. Nhöõng thaønh töïu cuûa LX trong coâng cuoäc khoâi phuïc KT, xaây döïng CSVC-KT cuûa CNXH ? b. Em haõy keå 1 soá chuyeán bay cuûa caùc nhaø du haønh vuõ truï LX trong nhöõng naêm 60 cuûa theá kyû XX? 4. Daën doø: - Hoïc thuoäc baøi. - Xem tröôùc baøi môùi, Tìm teân nhöõng nöôùc Ñoâng AÂu treân baûn ñoà SGK. - Soaïn tröôùc caâu hoûi SGK. xin vui lßng liªn hÖ ®t 0168.921.86.68 trän bé c¶ n¨m häc theo chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi TiÕt 2 Bµi 1 Tuaàn 2 liªn x« vµ c¸c níc ®«ng ©u tõ n¨m 1945 ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kû XX (TiÕp theo) I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: 1. Veà kieán thöùc: - Naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà vieäc thaønh laäp Nhaø nöôùc daân chuû nhaân daân Ñoâng AÂu vaø coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû Ñoâng AÂu ( töø 1950 ñeán nöûa ñaàu nhöõng naêm 70 cuûa theá kyû XX.) - Naém ñöôïc nhöõng neùt cô baûn veà heä thoáng XHCN, thoâng qua ñoù hieåu ñöôïc nhöõng moái quan heä, aûnh höôûng vaø ñoùng goùp cuûa heä thoáng XHCN ñoái vôùi phong traøo caùch maïng theá giôùi vaø VN. - Troïng taâm: nhöõng thaønh töïu cuûa coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû Ñoâng AÂu 2. Veà tö töôûng: - Khaúng ñònh nhöõng ñoùng goùp cuûa Ñoâng AÂu trong vieäc xaây döïng heä thoáng XHCN theá giôùi, bieát ôn söï giuùp ñôõ cuûa nhaân daân caùc nöôùc Ñoâng AÂu ñoái vôùi söï nghieäp CM nöôùc ta. - Giaùo duïc tinh thaàn ñoaøn keát quoác teá cuûa HS. 3. Veà kyõ naêng: - Bieát söû duïng baûn ñoà TG ñeå xaùc ñònh vò trí cuûa töøng nöôùc ÑAÂ. -Bieát khai thaùc tranh aûnh, tö lieäu lòch söû ñeå ñöa ra nhaän xeùt cuûa mình. II. SÖÏ CHUAÅN BÒ CUÛA THAÀY VAØ TROØ: - Tranh aûnh veà Ñoâng AÂu ( töø 1949  nhöõng naêm 70) Tö lieäu veà caùc nöôùc Ñoâng AÂu. Baûn ñoà caùc nöôùc Ñ/ AÂu vaø theá giôùi Ñeøn chieáu (neáu coù) III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : 1. Kieåm tra baøi cuõ: -Neâu nhöõng thaønh töïu cô baûn veà phaùt trieån kinh teá khoa hoïc kyõ thuaät cuûa LX töø 1950 nhöõng naêm 70 cuûa theá kyû XX ? 2. Baøi môùi: - Töø sau CTTG/I keát thuùc 1 nöôùc XHCN laø LX ñaõ ra ñôøi. Ñeán sau CTTG/II ñaõ coù nhieàu nöôùc XHCN ra ñôøi, ñoù laø nhöõng nöôùc naøo? Quaù trình xaây döïng CNXH ôû nhöõng nöôùc naøy dieãn ra nhö theá naøo vaø ñaït ñöôïc thaønh töïu ra sao? Chuùng ta seõ cuøng nhau tìm hieåu noäi dung cuûa baøi. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ ? Caùc nöôùc daân chuû nhaân - Hoàng quaân LX truy kích daân Ñoâng AÂu ra ñôøi trong tieâu dieät quaân phaùt xít. hoaøn caûnh naøo? - Nhaân daân vaø caùc löïc - HS traû lôøi, GV nhaän xeùt, löôïng vuõ trang ôû caùc nöôùc boå sung trong ñoù chuù yù ñeán Ñoâng AÂu noåi daäy giaønh vai troø cuûa nhaân daân vaø thaéng lôïi vaø thaønh laäp Hoàng quaân LX. chính quyeàn daân chuû nhaân daân. GV giaûi thích thuaät ngöõ: “Caùc nöôùc Ñoâng AÂu”. - Yeâu caàu HS xaùc ñònh vò trí 8 nöôùc Ñoâng AÂu treân baûn ñoà. - GV phaân tích hoaøn caûnh ra ñôøi cuûa nöôùc CHDC Ñöùc, lieân heä tình hình Trieàu Tieân, VN. Tieán haønh CM DCND. ? Sau khi ñoäc laäp, caùc nöôùc Ñoâng AÂu ñaõ laøm gì? - Xaây döïng chính quyeàn ? Ñeå hoaøn thaønh nhöõng daân chuû nhaân daân. nhieäm vuï CM/DCND caùc - Caûi caùch ruoäng ñaát, quoác nöôùc Ñoâng AÂu caàn laøm höõu hoùa xí nghieäp lôùn cuûa nhöõng vieäc gì? tö baûn. - Ban haønh caùc quyeàn töï do daân chuû. - GV nhaän xeùt, boå sung ,hoaøn thieän yù traû lôøi cuûa HS. -GV nhaán maïnh yù : vieäc hoaøn thaønh nhieäm vuï treân NOÄI DUNG II. CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG AÂU: 1. Söï thaønh laäp nhaø nöôùc daân chuû nhaân daân ôû Ñoâng AÂu a. Hoaøn caûnh: - Hoàng quaân LX truy kích tieâu dieät quaân phaùt xít. - Nhaân daân vaø caùc löïc löôïng vuõ trang ôû caùc nöôùc Ñoâng AÂu noåi daäy giaønh thaéng lôïi vaø thaønh laäp chính quyeàn daân chuû nhaân daân. b. Hoaøn thaønh nhieäm vuï caùch maïng daân chuû nhaân daân: - Xaây döïng chính quyeàn daân chuû nhaân daân. - Caûi caùch ruoäng ñaát, quoác höõu hoùa xí nghieäp lôùn cuûa tö baûn. - Ban haønh caùc quyeàn töï do daân chuû. laø trong hoaøn caûnh cuoäc ñaáu tranh giai caáp quyeát lieät , ñaõ ñaäp tan moïi möu ñoà cuûa caùc theá löïc ñeá quoác phaûn ñoäng. GV chuyeån yù. 2. Caùc nöôùc Ñoâng AÂu xaây döïng CNXH (töø 1950 ñeán nöûa ñaàu nhöõng naêm 70 cuûa theá kyû XX): a. Nhöõng nhieäm vuï chính: - Xoùa boû söï aùp böùc ,boùc loät cuûa GCTS , ñöa noâng daân vaøo con ñöôøng laøm aên taäp theå, tieán haønh coâng nghieäp hoùa , xaây döïng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät. - Xoùa boû söï aùp böùc ,boùc loät cuûa GCTS , ñöa noâng daân ? Nhieäm vuï chính cuûa caùc vaøo con ñöôøng laøm aên taäp nöôùc Ñoâng AÂu töø 1950 – theå, tieán haønh coâng nghieäp nöûa ñaàu 70 cuûa TK XX? hoùa , xaây döïng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät. GV phaân tích vaø trình baøy theâm veà hoaøn caûnh cuûa Ñoâng AÂu khi xaây döïng CNXH. b. Thaønh töïu: HS laäp baûng vôùi noäi dung Ñaàu nhöõng naêm 70 nhö trong SGK cuûa theá kyû XX caùc nöôùc Ñoâng AÂu ñeàu - GV cho HS laäp baûng thoáng trôû thaønh nhöõng nöôùc keâ veà nhöõng thaønh töïu cuûa coâng- noâng nghieäp Ñoâng AÂu trong coâng cuoäc phaùt trieån, coù neàn xaây döïng CNXH vaên hoùa giaùo duïc Teân nöôùc Nhöõng thaønh phaùt trieån töïu chuû yeáu -HS trình baøy keát quûa cuûa mình. HS khaùc nhaän xeùt GV boå sung hoaøn thieän noäi dung. III/. SÖÏ HÌNH THAØNH HEÄ THOÁNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA: - Caùc nöôùc LX vaø Ñoâng - Sau CTTG/II, heä AÂu caàn söï hôïp taùc cao hôn thoáng caùc nöôùc vaø ña daïng hôn. Hôn nöõa XHCN ra ñôøi. ? Vì sao caàn thieát phaûi hình ÑA caàn söï giuùp ñôõ nhieàu thaønh heä thoáng CNXH? hôn cuûa LX. - Caùc nöôùc XHCN coù ñieåm chung ñeàu coù Ñaûng CS ? Heä thoáng XHCN ra ñôøi vaø coâng nhaân laõnh ñaïo, laáy treân nhöõng cô sôû naøo? CN/MLN laøm neàn taûng cuøng coù muïc tieâu xaây döïng - GV nhaän xeùt, boå sung, CNXH. - Veà quan heä kinh teá: hoaøn thieän caâu hoûi 8/1/1949 Hoäi ñoàng - Veà quan heä kinh teá: töông trôï kinh teá ra ? Veà quan heä kinh teá, vaên 8/1/1949 Hoäi ñoàng töông ñôøi(SEV)goàm: Lieân hoùa ,KHKT caùc nöôùc trôï kinh teá ra Xoâ, Anbani, Ba-Lan, XHCN coù hoaït ñoäng gì ? ñôøi(SEV)goàm: Lieân Xoâ, Bungari, Hunggari, Anbani, Ba-Lan, Bungari, Tieäp Khaéc. Sau ñoù Hunggari, Tieäp Khaéc. Sau theâm  CHDC Ñöùc, ñoù theâm  CHDC Ñöùc, Moâng Coå, Cuba, VN . Moâng Coå, Cuba, VN . - Veà quan heä chính trò vaø quaân söï: - Veà quan heä chính trò vaø 14/5/1955 toå chöùc - GV nhaán maïnh theâm veà quaân söï: 14/5/1955 toå chöùc Hieäp öôùc Vacsava hoaït ñoäng vaø giaûi theå cuûa Hieäp öôùc Vacsava thaønh thaønh laäp khoái SEV, vaø hieäp öôùc laäp Vacsava. - LHTT: Moái quan heä hôïp taùc giöõa caùc nuôùc trong ñoù coù söï giuùp ñôõ VN  Haõy trình baøy muïc ñích ra ñôøi vaø nhöõng thaønh tích cuûa HÑTTKT trong nhöõng naêm 1951-1973? 3, Sô keát baøi hoïc- Cuûng coá: - Söï ra ñôøi cuûa caùc nöôùc DCND ÑA vaø coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû caùc nöôùc XHCN ñaõ laøm CNXH ngaøy caøng môû roäng, ñoùng goùp to lôùn vaøo PTCMTG. - Caùc toå chöùc heä thoáng XHCN ra ñôøi: KHOÁI SEV, VACSAVA ñaõ coù vai troø to lôùn trong vieäc cuûng coá vaø phaùt trieån heä thoáng XHCN . - Haõy neâu nhöõng cô sôû hình thaønh heä thoáng XHCN? - Trình baøy muïc ñích ra ñôøi, nhöõng thaønh tích cuûa HÑTTKTtrong nhöõng naêm 1951-1973? 4, Daën doø: - Hoïc thuoäc baøi, ñoïc tröôùc baøi 2. - Soaïn caùc caâu hoûi SGK. Tuaàn 3 Tieát 3 BAØI 2: LIEÂN XO VAØ CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG AÂU TÖØ GIÖÕA NHÖÕNG NAÊM 70 ÑEÁN ÑAÀU NHÖÕNG NAÊM 90 CUÛA THEÁ KÆ XX I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: 1. Veà kieán thöùc - Giuùp HS naém ñöôïc nhöõng neùt chính cuûa quaù trình khuûng hoaûng vaø tan raõ cuûa cheá ñoä XHCN ôû Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu. 2. Veà tö töôûng - Qua caùc kieán thöùc cuûa baøi hoïc, giuùp HS thaáy roõ tính chaát khoù khaên, phöùc taïp, thaäm chí caû thieáu soùt, sai laàm trong coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu (vì ñoù laø con ñöôøng hoaøn toaøn môùi meû, chöa coù tieàn leä trong lòch söû; maët khaùc laø söï choáng phaù gay gaét cuûa caùc theá löïc thuø ñòch). - Vôùi nhöõng thaønh töïu quan troïng thu ñöôïc trong coâng cuoäc ñoåi môùi – môû cöûa cuûa nöôùc ta trong gaàn 20 naêm qua, boài döôõng vaø cuûng coá cho HS nieàm tin töôûng vaøo thaéng lôïicuûa coâng cuoäc coâng nghieäp hoùa , hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc ta theo ñònh höôùng XHCN, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam 3. Veà kó naêng söû Reøn luyeän cho HS kó naêng phaân tích, nhaän ñònh vaø so saùnh caùc vaán ñeà lòch II. SÖÏ CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH : - Tranh aûnh veà söï tan raõ cuûa Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc XHCN Ñoâng AÂu - Tranh aûnh veà moät soá nhaø laõnh ñaïo Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY VAØ HOÏC : 1. OÅn ñònh lôùp: 2. Kieåm tra baøi cuõ : Caâu 1 : Ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï caùch maïng daân toäc daân chuû nhaân daân caùc nöôùc Ñoâng AÂu caàn phaûi tieán haønh nhöõng coâng vieäc gì? Caâu 2 : Neâu nhöõng thaønh töïu chuû yeáu trong coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû caùc nöôùc Ñoâng AÂu? 3. Baøi môùi : Cheá ñoä XHCN ôû Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu ñaõ daït nhöõng thaønh töïu nhaát ñònh veà moïi maët. Tuy nhieân, noù cuõng boäc loä nhöõng haïn cheá , sai laàm vaø thieáu soùt, cuøng vôùi söï choáng phaù cuûa caùc theá löïc ñeá quoác bean ngoaøi CNXH ñaõ töøng toàn taïi vaø phaùt trieån hôn 70 naêm ñaõ khuûng hoaûng vaø tan raõ. Ñeå tìm hieåu nguyeân nhaân cuûa söï tan raõ ñoù nhö theá naøo? Quaù trình khuûng hoaûng tan raõ ra sao chuùng ta cuøng tìm hieåu noäi dung baøi hoïc hoâm nay ñeå lí giaûi nhöõng vaán ñeà treân. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY I. ? XXIV. Tình hình theá giôùi töø giöõa nhöõng naêm 70 ñeán 1985 coù ñieåm gì noåi coäm? AÛnh höôûng nhö theá naøo ñeán LX? II. XXV. XXVI. ? Tröôùc tình hình ñoù, Gooùc-ba-choáp ñaõ laøm gì? GV giôùi thieäu veà Gooùc-bachoáp. III. IV. ? Haõy cho bieát muïc ñích vaø noäi dung cuûa coâng cuoäc caûi toå? XXVII. HS döïa vaøo noäi dung SGK traû lôøi caâu hoûi. GV nhaän xeùt boå sung hoaøn thieän noä i dung XXVIII. hoïc sinh traû lôøi. V. XXIX. VI. GV caàn so saùnh giöõa lôøi noùi vaø vieäc laøm cuûa M.Gooùc-ba-choáp, HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ - KhuûXLI. ng hoaûng daàu moû theá giôùi naêm 1973 ñaõ taùc ñoäng ñeán nhieàu maët cuûa Lieân Xoâ, nhaát laø kinh teá.  Kinh teá LX suy suïp nghieâm troïng. NOÄI DUNG I/ Söï khuûng hoaûng vaø tan raõ cuûa Lieân bang Xoâ Vieát: 1. Nguyeân nhaân: Naêm 1973, Khuûng hoaûng daàu moû laøm KT LX suy suïp nghieâm troïng nhöng LX khoâng Kinh teá tieán haønh caûi toå ñaát Lieân Xoâ laâm vaøo khuûng nöôùc  khuûng hoaûng hoaûng : Coâng nghieäp trì toaøn dieän. treä, haøng tieâu duøng khan hieám, noâng nghieäp sa suùt Chính trò xaõ hoäi daàn daàn maát oån ñònh, ñôøi soáng nhaân daân khoù khaên, maát mieàm tin 2. Dieãn bieán: vaøo Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc. Thaùng 3/1985, Gooùc-bachoáp tieán haønh caûi toå - Thaùng 3/1985, Gooùc-bachoáp tieán haønh caûi toå. Muïc ñích caûi toå : söûa chöõa nhöõng thieáu soùt, sai laàm tröôùc kia, ñöa ñaát nöôùc ra khoûi khuûng hoaûng Noäi dung caûi toå : Thieát laäp cheá ñoä toång thoáng , ña nguyeân, ña ñaûng, xoùa boû Ñaûng CS… Nhöng cuoäc caûi toå khoâng thaønh coâng, ñaát nöôùc ngaøy caøng luùn saâu vaøo khuûng hoaûng. giöõa lyù thuyeát vaø thöïc tieãn cuûa coâng cuoäc caûi toå ñeå thaáy roõ thöïc chaát cuûa coâng cuoäc caûi toå cuûa M.Gooùcba-choáp laø töø boû vaø phaù vôõ CNXH, xa rôøi chuû nghóa Maùc-leânin, phuû ñònh Ñaûng coäng saûn. Vì vaäy, coâng cuoäc caûi toå cuûa M. Gooùcba-choáp caøng laøm cho kinh teá luùn saâu vaøo khuûng hoaûng. Qua ñoù phaân tích nguyeân nhaân thaát baïi cuûa cuoäc caûi toå. VII. VIII. IX. X. GV giôùi thieäu moät soá böùc tranh, aûnh söu taàm veà nhaân vaät M.Gooùc-ba-choáp vaø cuoäc khaûng hoaûng ôû Lieân Xoâ vaø hình 3,4 trong SGK 3. Haäu quaû: XLII. ? Cuoäc caûi toå thaát baïi ñaõ daãnXXX. ñeán Ngaøy haäu quaû gì? 19/8/1991 dieãn raXLIII. ñaûo chính Gooc-ba-choáp nhöng thaát baïi, ÑaûngXLIV. coäng saûn bò ñình chæ hoaït ñoäng. XI. GV nhaän Lieân bang Xoâ Vieát tan raõ. xeùt, boå sung hoaøn thieä XXXI. n noäi dung kieán thöùc. ÑoànXXXII. g thôøi Ngaøy nhaán maïnh cuoäc ñaûo chính 25/12/19991 laù côø buùa 21/8/1991 thaát baïi ñöa ñeán lieàm treân noùc ñieän Kremvieäc Ñaûng Coäng saûn Lieân li bò haï , chaám döùt cheá ñoä Xoâ phaûi ngöøng hoaït ñoäng XHCN ôû Lieân Xoâ. vaø tan raõ, 11 nöôùc CH trong Lieân bang Xoâ Vieát XLV. taùch ra thaønh laäp SNG  LX tan raõ. XII. XIII. GV - Ngaøy 19/8/1991 dieãn ra ñaûo chính Gooc-ba-choáp nhöng thaát baïi, Ñaûng coäng saûn bò ñình chæ hoaït ñoäng. - Ngaøy 25/12/19991, chaám döùt cheá ñoä XHCN ôû Lieân Xoâ. II/ Cuoäc khuûng hoaûng vaø tan raõ cuûa cheá ñoä XHCN ôû caùc nöôùc Ñoâng AÂu: XLVI. chuyeån yù 1. Tình hình: XXXIII. XIV. ? XXXIV. Tình hình caùc nöôùc Ñoâng AÂu cuoái nhöõng naêm 70 ñaàu nhöõng naêm 80? XV. HS döïa vaøo SGK vaø voán kieán thöùc ñaõ hoïc ôû tröôùc thaûo luaän vaø trình baøy keát quaû.HS khaùc nhaän xeùt , boå sung baïn traû lôøi. GV keát luaän vaán ñeà treân. XXXV. XLVII. Kinh teá khuûng hoaûng gay gaét Chính trò maát oån ñònh. Caùc nhaø laõnh ñaïo ñaát nöôùc quan lieâu, baûo thuû, tham nhuõng, nhaân daân baát bình XLVIII. Söï XLIX. suïp ñoå cuûa caùc nöôùc XHCN XVI. Ñoâng AÂu laø raát nhanh XVII. ? Haõy cho choùng. Ñaàu tieân dieãn ra ôû bieát dieãn bieán söï suïp ñoå Ba Lan, sau ñoù lan khaép cheá ñoä XHCN ôû caùc nöôùc Ñoâng AÂu. Ñoâng AÂu? XVIII. HS döïa vaøo SGK traû lôøi caâu hoûi. GV nhaän xeùt boå sung, keát luaän. XIX. XX. GV treo baûng thoáng keâ veà söï suïp ñoå cuûa caùc nöôùc XHCN Ñoâng AÂu theo caù XXXVI. c tieâu Nguyeân muïc: Teân nöôùc, ngaøy, nhaân suïp ñoå : thaùng, naêm, quaù trình XXXVII. suïp + Kinh teá ñoå cho HS tham khaûo vaø laâm vaøo khuûng hoaûng saâu choát laïi. saéc XXXVIII. + Raäp XXI. GV toå khuoân moâ hình ôû Lieân Xoâ, chöùc cho HS thaûo luaän chuû quan duy yù chí chaäm nhoùm vôùi caâu hoûi :” söûa ñoåi Nguyeân nhaân söï XXXIX. suïp ñoå + Söï cuûa caùc nöôùc XHCN Ñoâng choáng phaù cuûa caùc theá löïc Kinh teá khuûng hoaûng gay gaét. Chính trò maát oån ñònh. Caùc nhaø laõnh ñaïo ñaát nöôùc quan lieâu, baûo thuû, tham nhuõng, nhaân daân baát bình 2. Dieãn bieán: Söï suïp ñoå cuûa caùc nöôùc XHCN Ñoâng AÂu laø raát nhanh choùng. Ñaàu tieân dieãn ra ôû Ba Lan, sau ñoù lan khaép Ñoâng AÂu. 3. Haäu quaû: Naêm 1989, cheá ñoä XHCN suïp ñoå ôû haàu heát caùc nöôùc Ñoâng AÂu. AÂu?” trong vaø ngoaøi nöôùc XXII. HS döï XL. a + Nhaân vaøo noäi dung kieán thöùc ñaõ daân baát bình vôùi caùc nhaø hoïc thaûo luaän vaø trình baøy laõnh ñaïo ñoøi hoûi phaûi thay keát quaû thaûo luaän. ñoåi XXIII. GV nhaän xeùt boå sung , keát luaän vaø nhaán maïnh: Cheá ñoä XHCN coù 1 böôùc luøi nhö vaäy khoâng phaûi laø baûn chaát maø chaéc chaén CNXH seõ phaùt trieån maïnh meõ trong töông lai. - - 4. Sô keát baøi hoïc : Do nhöõng nguyeân nhaân khaùch quan vaø chuû quan söï suïp ñoå cuûa Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu laø khoâng traùnh khoûi Cuoäc caûi toå cuûa M.Gooùc-ba-choáp vôùi haäu quaû laø söï tan raõ cuûa cheá ñoä XHCN ôû Lieân Xoâ 5. Daën doø, baøi taäp veà nhaø : Hoïc baøi cuõ, chuaån bò baøi môùi Traû lôøi caâu hoûi cuoái SGK Tieát 4 Tuaàn 4: CHÖÔNG II: CAÙC NÖÔÙC AÙ, PHI, MÓ LA-TINH TÖØ 1945 ÑEÁN NAY BAØI 3: QUAÙ TRÌNH PHAÙT TRIEÅN CUÛA PHONG TRAØO GIAÛI PHOÙNG DAÂN TOÄCVAØ SÖÏ TAN RAÕ CUÛA HEÄ THOÁNG THUOÄC ÑÒA I/ MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: 1. Veà kieán thöùc - Giuùp HS naém ñöôïc quaù trình phaùt trieån cuûa phong traøo giaûi phoùng daân toäc vaø söï tan raõ cuûa heä thoáng thuoäc ñòa ôû chaâu AÙ, chaâu Phi vaø Mó La-tinh: nhöõng dieãn bieán chuû yeáu, nhöõng thaéng lôïi to lôùn vaø khoù khaên trong coâng cuoäc xaây döïng ñaát nöôùc ôû caùc nöôùc naøy. 2. Veà tö töôûng - Thaáy roõ cuoäc ñaáu tranh anh duõng vaø gian khoå cuûa nhaân daân caùc nöôùc AÙ, Phi, Mó La-tinh vì söï nghieäp giaûi phoùng vaø ñoäc laäp daân toäc - Taêng cöôøng tình ñoaøn keát höõu nghò vôùi caùc daân toäc AÙ, Phi, Mó La-tinh, tinh thaàn töông trôï, giuùp ñôõ laãn nhau trong cuoäc ñaáu tranh choáng keû thuø chung laø CNÑQ – thöïc daân. - Naâng cao loøng töï haøo daân toäc vì nhaân daân ta ñaõ giaønh ñöôïc nhöõng thaéng lôïi to lôùn trong coâng cuoäc ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc, nhaát laø trong nöûa sau theá kæ XX nhö moát ñoùng goùp to lôùn, thuùc ñaåy maïnh meõ phong traøo giaûi phoùng daân toäc. 3. Veà kó naêng - Giuùp HS reøn luyeän phöông phaùp tö duy, khaùi quaùt, toång hôïp cuõng nhö phaân tích söï kieän; reøn luyeän kó naêng söû duïng baûn ñoà veà kinh teá, chính trò ôû caùc chaâu vaø theá giôùi II/ THIEÁT BÒ DAÏY HOÏC: - Tranh aûnh veà caùc nöôùc AÙ, Phi, Mó - latinh töø sau chieán tranh theá giôùi thöù hai ñeán nay - Baûn ñoà treo töôøng : chaâu AÙ, Phi, Mó – latinh III/ TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY HOÏC : 1. OÅn ñònh lôùp: 2. Kieåm tra baøi cuõ : Caâu hoûi : Cuoäc khuûng hoaûng vaø suïp ñoå ôû caùc nöôùc Ñoâng AÂu dieãn ra nhö theá naøo? 3. Baøi môùi : Sau chieán tranh theá giôùi thöù hai tình hình chính trò ôû chaâu AÂu coù nhieàu söï bieán ñoåi vôùi söï ra ñôøi cuûa haøng loaït caùc nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa ôû Ñoâng AÂu.Coøn ôû chaâu AÙ, Phi, Mó – latinh coù gì bieán ñoåi khoâng? Phong traøo giaûi phoùng daân toäc dieãn ra nhö theá naøo? Heä thoáng thuoäc ñòa chuû nghóa ñeá quoác tan raõ ra sao? Chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi hoïc hoâm nay ñeå traû lôøi cho nhöõng noäi dung treân HOAÏT THAÀY ÑOÄNG CUÛA HOAÏT TROØ ÑOÄNG CUÛA NOÄI DUNG I. Giai ñoaïn 1945-1960 cuûa theá kyû XX: ? Em haõy trình baøy phong traøo ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc ôû AÙ – Phi – Myõ la tinh töø 1945 ñeán giöõa nhöõng naêm 60 cuûa theá kyû XX? GV duøng phöông phaùp vaán ñaùp, daãn daét hoïc sinh tìm hieåu treân baûn ñoà. GV choát laïi - Nhieàu nöôùc chaâu AÙ,Phi, Myõ la tinh giaønh ñoäc laäp. - Naêm 1967, heä thoáng thuoäc ñòa chuû yeáu chæ coøn ôû vuøng nam chaâu phi(5,2trieäu km2) vôùi 35 trieäu daân. -Töø 1945,nhieàu nöôùc Chaâu AÙ-Phi-Myõ la tinh giaønh ñoäc laäp. -Naêm 1967,heä thoáng thuoäc ñòa chuû yeáu chæ coøn ôû Nam Chaâu Phi.Heä thoáng thuoäc ñòa cuûa chuû nghóa ñeá quoác caên baûn bò suïp ñoå. GV chuyeån yù II. Giai ñoaïn töø giöõa 1960giöõa 1970 cuûa theá kyû XX: ? Trình baøy phong traøo ñaáu - Phong traøo ôû Ghineâbit - Caùc nöôùc chaâu phi tranh giaûi phoùng daân toäc xao; Moâdaêm bích; Aêng goâ giaønh thaéng lôïi tröôùc Boà choáng Boà Ñaøo Nha. la. Ñaøo Nha. GV cho hoïc sinh xaùc ñònh vò trí caùc nöôùc treân baûn ñoà. Giai ñoaïn caùch maïng Chaâu Phi thaéng lôïi. ? Trình baøy phong traøo ñaáu tranh choáng phaân bieät chuûng - Ba nöôùc:Roâñeâ-dia; Taây toäc ôû 3 nöôùc Mieàn Nam Chaâu Nam Phi vaø Coäng Hoaø Nam Phi. Phi ñaáu tranh choáng chuû nghóa phaân bieät chuûng toäc GV cho HS xaùc ñònh vò trí caùc A Pac Thai giaønh thaéng lôïi. nöôùc treân baûn ñoà vaø cung caáp theâm tö lieäu. Gv choát laïi toaøn baøi. III. Giai ñoaïn töø giöõa 19701990 cuûa theá kyû XX: - Caùc nöôùc Chaâu Phi giaønh ñöôïc chính quyeàn, xoaù boû chuû nghóa phaân bieät chuûng toäc A pac thai: + Roâ-ñeâ-di-a (1980) + Taây Nam Phi (1990) + Coäng Phi(1993) hoøa 4. Cuûng coá: - GV caàn laøm roõ 3 giai ñoaïn cuûa phong traøo giaûi phoùng daân toäc vôùi noäi dung quan troïng nhaát cuûa moãi giai ñoaïn - Nhaán maïnh : töø nhöõng naêm 90 cuûa theá kæ XX, caùc daân toäc AÙ, Phi,Mó- latinh ñaõ ñaäp tan heä thoáng thuoäc ñòa cuûa CNÑQ, thaønh laäp haøng loaït nhaø nöôùc ñoäc laäp treû tuoåi. Ñoù laø thaéng lôïi coù yù nghóa lòch söû laøm thay ñoåi boä maët cuûa caùc nöôùc AÙ, Phi, Mó-latinh 5. Daën doø, ra baøi taäp veà nhaø : - Hoïc baøi cuõ, ñoïc vaø chuaån bò baøi 4 - Traû lôøi caâu hoûi trong SGK Nam Tuaàn 5 Tieát 5 Baøi 4: CAÙC NÖÔÙC CHAÂU AÙ I. MUÏC ÑÍCH- YEÂU CAÀU: 1. Veà kieán thöùc: - Tình hình Chaâu AÙ(Trung Quoác, Aán Ñoä…) - Söï ra ñôøi cuûa coäng hoaø nhaân daân Trung Hoa(1945 ñeán nay). 2.Veà tö töôûng: - Giaùo duïc tinh thaàn ñoaøn keát quoác teá, caùc nöôùc trong khu vöïc 3. Veà kyõ naêng: - Reøn luyeän kyõ naêng phaân tích, toång hôïp nhöõng söï kieän lòch söû vaø söû duïng baûn ñoà. II. SÖÏ CHUAÅN BÒ CUÛA THAÀY VAØ TROØ: +Thaày : Baûn ñoà Chaâu AÙ,TQ, saùch giaùo khoa, saùch giaùo vieân, giaùo aùn. + Troø : Hoïc thuoäc baøi cuõ, soaïn tröôùc baøi môùi. III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : 1. OÅn ñònh lôùp : 2. Kieåm tra baøi cuõ: 3. Vaøo baøi: H OAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY -GV xaùc ñònh caùc nöôùc chaâu AÙ treân löôïc ñoà. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ ? Phong traøo ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc giai ñoaïn naøy dieãn ra nhö theá naøo? -GV choát laïi. -GV chuyeån yù -Sau chieán tranh theá giôùi thöù II, phong traøo buøng leân maïnh meõ lan khaép Chaâu AÙ -Cuoái nhöõng naêm 50, phaàn lôùn caùc nöôùc giaønh ñöôïc ñoäc laäp. NOÄI DUNG I. TÌNH HÌNH CHUNG: 1. Phong traøo ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc Chaâu AÙ (sau chieán tranh theá giôùi thöù II ñaàu 50): -Sau chieán tranh theá giôùi thöù II, phong traøo giaûi phoùng daân toäc phaùt trieån maïnh.Ñeán cuoái 50, phaàn lôùn caùc nöôùc giaønh ñöôïc ñoäc laäp. ? Töø nöûa cuoái theá kyû XX -Chaâu AÙ khoâng oån ñònh, 2. Chaâu AÙ töø nöûa cuoái ñeán nay, tình hình chaâu AÙ nhieàu cuoäc chieán tranh theá kyû XX ñeán nay. phaùt trieån nhö theá naøo? -GV dieãn giaûng choáng xaâm löôïc dieãn ra, Khoâng oån ñònh, chieán tình traïng ly khai, tranh tranh choáng xaâm löôïc, chaáp bieân giôùi. tình traïng ly khai, tranh -GV choát laïi. chaáp bieân giôùi. 3. Nhöõng thaønh töïu: -Neàn kinh teá caùc nöôùc ? Nhöõng thaønh töïu cuûa caùc nöôùc chaâu AÙ töø 1945 ñeán -Kinh teá: Nhaät Baûn, Haøn Nhaät Baûn, Haøn Quoác, TQ, nay? Quoác, TQ, Singapo,Aán Ñoä. Singapo…. Ñaëc bieät laø Aán Ñoä. - Giaûi thích “ theá kyû 21 laø theá kyû cuûa Chaâu AÙ. ? Kinh teá Aán Ñoä nhö theá HS trình baøy nhöõng töïu cuûa naøo. Aán Ñoä. II. TRUNG QUOÁC: -GV chuyeån yù. 1. Söï ra ñôøi cuûa nöôùc CHND Trung Hoa. -Ngaøy 1/10/1949, -Sau khaùng chieán choáng CHND Trung Hoa ra ñôøi. ? Trình baøy söï ra ñôøi cuûa Nhaät thaéng lôïi. Trung nöôùc CHND Trung Hoa. Quoác ñaõ dieãn ra cuoäc noäi +YÙ nghóa: Keát thuùc 100 chieán (1946-1949) ñeán naêm noâ dòch cuûa ñeá quoác 1/10/1949,CHND Trung vaø haøng ngaøn naêm cuûa Hoa ra ñôøi. cheá ñoä phong kieán , ñöa ? YÙ nghóa söï ra ñôøi cuûa -Keát thuùc 100 naêm noâ dòch TH vaøo kyû nguyeân ñoäc CHND Trung Hoa. cuûa ñeá quoác vaø haøng ngaøn laäp töï do vaø heä thoång naêm cuûa cheá ñoä phong XHCN noái lieàn töø Aâu sang kieán ñöa TH vaøo kyû AÙ. 2. Möôøi naêm ñaàu xaây nguyeân ñoäc laäp töï do, vaø heä thoáng XHCN noái lieàn töø döïng cheá ñoä môùi: -Nhieäm vuï ñöa ñaát Aâu sang AÙ. nöôùc thoaùt khoûi ngheøo - Trình baøy TQ giai ñoaïn 1949- 1959. -Nhieäm vuï: thoaùt khoûi naøn laïc haäu, tieán haønh ngheøo naøn laïc haäu, tieán coâng nghieäp hoùa, phaùt - Cho hoïc sinh thaûo luaän vaø haønh coâng nghieäp hoaù, trieån kinh teá XH  thaønh trình baøy. phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi. coâng. -GV choát laïi -Keát quaû: Ñaït nhieàu thaønh -GV chuyeån yù. töïu. (SGK). 3. Ñaát nöôùc trong thôøi kyø bieán ñoäng (1959-1978). -Ba ngoïn côø hoàng ? Thaûo luaän veà vaán ñeà: -Ñaïi caùch maïng vaên Trung Quoác trong nhöõng -3 ngoïn côø hoàng  kinh teá hoaù voâ saûn. naêm 1959- 1978.
- Xem thêm -